Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Enorme gasontploffing bij Scherpenzeels hotel De Wereld van WEEK-tot-WEEK Agenda Wist u Kerkelijke muziekavond in Chr. Ger. kerk Nog steeds minder weekend-treinen WAAR IS DE VALLEI-RIKS? S.G.W.B. en N.C.W.B. zoeken toenadering RjW Thans wel basis aanwezig voor stichten verenigingsgebouw te Ederveen Behang J. F. TAK 37e JAARGANG VRIJDAG 22 FEBRUARI 1963 Nr. 16 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Schade wordt geschat op honderdduizend gulden Een grote Ravage JOY-RIDER WERD GEPAKT Eerste Hollandia- Trico mars in voorbereiding WAARDE 15, FD 246809 PRETTIG BERICHT UIT WANDELSPORT-WERELD: AMERONGEN OVERBERG Nogmaals voorlichtingsavond BB. WEKKERS VA. H0QFD5TR 91 VEENENDAAL IIIII R E N S WO U D E GROOTSTE DEEL DER AGENDA HANDELT OVER FINANCIEN Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER STICHTINGSCOMMISSIE BENOEMD EDERVEEN Komt er een industrieterrein in Ederveen? nieuwe keurkollektie 1963 ontvangen Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De bewoners van Scherpenzeel werden gistermid dag opgeschrikt door een enorme klap, niet lang daarna gevolgd door het geloei van de brandweer- sirene. Hoewel in eerste instantie gedacht werd aan een militaire oefening of iets dergelijks, kwam al spoedig aan het licht dat zich bij het bekende hotel „De Hertog van Gelre" in het centrum van Scherpenzeel een enorme gasexplosie had voorgedaan, waardoor een grote ravage ont stond. Een begin van brand kon door een der obers met een afgerukt gordijn in de kiem gesmoord wor den, zodat het ongeval zich beperkte tot grote materiële schade - men schat van minstens een ton - en de opname van het 18-jarige koksmaatje dat brandwonden aan zijn gezicht opliep. Van de inventaris bleef vrijwel niets meer heel. Vrijwel alle ruiten sneuvelden en de gebraden haantjes, aardappelen, bestek en uit de scharnieren gerukte deuren, lagen overal verspreid. Het ongeval moet zich alsvolgt heb ben toegedragen. Achter in de tuin van het hotel ligt bovengronds een tank met een inhoud van enkele honderden liters. Deze tank wordt, indien nodig, ge vuld met een soort gas bestemd voor de keukenfornuizen en kachels. Ge woonlijk werd dit gas aangevoerd met een kleine tankwagen en deze reed dan door het steegje de achtertuin in tot kort bij de tank. Ditmaal echter kwam er een heel grote tankwagen voorrijden en de chauffeur hiervan kon met veel gema- nouvreer zijn wagen niet verder dan enkele meters achteruit het steegje in krijgen. Tientallen meters slangen werden uit gerold en zo werd de verbinding tot stand gebracht tussen het tankje in de tuin en de tankwagen. De obers en de cafebezoekers, was het wel opgevallen dat in het ca fé een sterke gaslucht hing, zodat één der obers de fans aanzette om die lucht wat te verdrijven. Daar het lossen en vullen geheel bui ten gebeurde is het een raadsel hoe dat gas, dat op een of andere wijze ont snapt is, naar binnen is gedrongen. Vermoedelijk door het waakvlamme- tje van de geyser is het in de keuken en zalen aanwezige gas tot ontbran ding gekomen en een hevige explosie was het gevolg. Van de inventaris bleef weinig heel. Ook de keuken kreeg het zwaar te verduren. Sommige muren werden finaal ontzet. De schade was niet direct te over zien maar werd door de eigenaar, de heer J. Vermeulen, op minstens een ton geschat. De eigenaar had, voor hij met zijn vrouw naar het ziekenhuis vertrok voor de behandeling van een handinfectie, aan de chauffeur van de tankwagen nog aanwijzingen gegeven. Toén hij terugkwam en de ravage over zag kon hij zijn ogen niet geloven. De vrijwillige brandweer was spoe- dit ter plaatse, doch behoefde niet in te grijpen. Zij konden volstaan met toezicht te houden dat er niet gerookt werd en onderzochten het gebouw of er misschien gevaar voor instorten be stond. In afwachting van het onderzoek door deskundigen, is de tankwagen blijven staan op de plaats waai* zij stond bij de ontploffing. Op deze foto is duidelijk de grote tank wagen in het steegje te zien. De chauf feur kon niet in de achtertuin komen en rolde toen slangen uit. Links op de voorgrond by de muur de gevolgen van de hevige gasexplosie. Toen de 17-jarige S. gisteravond door Veenendaal reed, zag hij plotseling de brommer van zijn vriend langs komen met een voor hem onbekende bestuurder. S. bedacht zich geen moment, greep de jongeling (die 16 was) in zijn kraag en bracht hem zonder omwegen naar het politie-bureau. Hij bleek een goede vangst gedaan te hebben, want de 16- jarige jongen, eveneens S. geheten, be kende al gauw zich schuldig gemaakt te hebben aan joy-riding. Wanneer zaterdagavond Feike Asma en het koor „Vox Jubilans" hun klanken in de Chr. Ger. Kerk aan de Hoofdstraat laten horen, zal dit vooral voor de leden van deze kerk, een bijzondere avond zijn. Het schitterende orgel namelijk dat nu al twee jaar in de kerk prijkt, was aanvankelijk betaald met geld uit de kerkelijke kas. De leden van de kerk hadden zich ten doel gesteld het orgel uit een speciaal daarvoor opgericht „Orgelfonds" te financieren, dat al op gericht werd toen er nog aileen maar plannen waren. Thans is het zover dat het „Orgelfonds" ophoudt te bestaan. Het is overbodig geworden omdat het bedrag dank zij de grote offervaardig heid en gemeenschapszin, bijeen is. Zowel de kerkeraad als het orgel fonds hebben nu gemeend als een daad van dank de gemeente een muziek avond aan te bieden. Omdat Feike Asma een van de meest geliefde or ganisten is, zal hij morgenavond het orgel bespelen. Daarnaast heeft men ook het alom bekende koor „Vox Ju bilans" uit Waddinxveen uitgenodigd voor een optreden. De avond is voor iedereen vrij toe gankelijk, alleen aan de uitgang zal een kollekte worden gehouden, die ten goe de komt aan het comité „Orgelbespelin gen". Enkele bekende punten uit het pro gramma van Feike Asma Ps. 138 van hemzelf, Fanfare van Lemmens en Al legro in Bes van G. F. Handel. Het koor zingt o.a. Ps. 116, Ruwe stormen en Blijf bij mij Heer. INBRAAK BIJ POMPSTATION Gistermorgen kwam men tot de ont dekking dat er een inbraak was ge pleegd bij het pompstation langs Rijks weg 12. Er worden goederen en gereed schappen vermist tot een waarde van zevenhonderd gulden. Het ruim 100 leden tellende koor „Vox Jubilans" uit Wad dinxveen dat morgenavond in de chr. ger. kerk Hoofdstraat zal optreden. Dit koor heeft zich gespecialiseerd in het brengen van het eenvoudige geestelijke lied. „De zang moet spreken tot het hart", zegt hun 73-jarige dirigent Mar. Egberts. Volgens een mededeling van de Ncd. Spoorwegen zal de beperking van treindiensten aan station Vee- nendaal-De Klomp ook het komen de weekend gehandhaafd blijven. Op zaterdag 23 februari vervallen de volgende treinen: NAAR UTRECHT VAN 8.07 - 11.07 - 14.07 - 16.07 - 19.07 - 21.07 uur (de overige uur-diensten blijven normaal). NAAR ARNHEM VAN 9.30 - 12.30 - 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30 uur (de overige halfuur-diensten blijven nor maal). Op zondag 24 februari vervallen de treinen: NAAR UTRECHT VAN 8.07 - 11.07 - 14.07 uur (overige diensten normaal). NAAR ARNHEM VAN 9.30 - 12.30 - 15.30 uur (overige diensten normaal). Voor het eerst in haar zevenjarig be staan, gaat de wandel sportvereniging „Hollandia-Trico" over ruim twee maanden zelfstandig een mars organi seren. Het bijzondere hiervan is dat er, behoudens een speciaal ontworpen per soonlijke herinnering, geen prijzen te winnen zullen zijn. De vorige week b(j Végé-kruidenier A. G. v. d. Haar uitgegeven Valleiriks is ook dit keer niet gevonden. Zoals gebruikelijk is de vinderspremie weer met twee gulden vijftig gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer: VIJFTIEN GULDEN waard is. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie contant uitbetaald. De gehele opbrengst, óók die van de verkochte consumpties e.d., komt ten goede aan het plan de plaatselijke in validen en chronisch zieken via het Rode Kruis van een onvergetelijke va kantie te laten genieten. Op het ogenblik is men druk bezig met de voorbereidingen voor de mars op 11 mei. Het plan is een grootscheepse propaganda-actie te voeren onder het motto: „Samen iets groots verrichten". De start is op het Coniferenplein bij de Chr. Nat. School I, terwijl de af standen 6, 12 en 18 km bedragen. Uit de reeds ontworpen circulaire blijkt dat' de totaal-opbrengst van de mars afgedragen zal worden aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, die op haar beurt de patiënten zal aanwijzen welke voor uitzending in aanmerking komen. Men laat dit ge heel aan het Rode Kruis over. Op de vorige week te Amersfoort gehouden jaarvergadering van de Ned. Chr. Wandelsport Bond afd. Midden-Nederland waartoe ook onze omgeving behoort, is via het jaarverslag bekend gemaakt dat er eind vorig jaar een vergadering heeft plaats gevonden met de Sticht Gooise Wandelsport Bond, een afdeling van de Ned. Wandelsport Bond. „Het onderlinge wantrouwen van jaren geleden heeft plaats gemaakt voor een sportieve en prettige omgang in de persoonlijke sfeer", zo werd gezegd. Dit eerste kontakt tussen de twee ri valen NWB en NCW* met als doel „wrij vingspunten weg t<v_men en de weg te effenen voor sam4ml$-rking op bepaalde terreinen" heeft voorlopige resultaten be reikt. De secretaris deelde mee dat deze resultaten in de loop van 1963 verder uit gewerkt dienen te worden. Vast staat dat de voorlopige afspraken met de SGWB het volgende behelzen: Eén of meermalen per jaar een samen- spreking ter verbetering van de ver standhouding; geen leden van elkander overnemen dan na overleg tussen de be sturen; overleg bij samenstelling wandel programma; uitwisseling van juryleden; VERGADERING VAN N.C.V.B. Op woensdag 27 februari a.s. hoopt de N.C.V. afdeling Amerongen te ver gaderen in het Clubhuis. De heer Smilde hoopt de jaarvergadering te verzorgen en het belooft een echte gezellige feest avond te worden met vele attracties. Tevens worden de leden verzocht nu reeds hun contributie te betalen. WERELD VROUWEN GEBEDSDAG De Wereld Vrouwen Gebedsdag in Amerongen wordt gehouden in het zaal tje achter de Ger. kerk. Alle dames zijn hartelijk welkom. In ons blad van j.l. woensdag werd een voorlichtingsavond van de B.B. aangekondigd die, volgens dit bericht woensdagavond 20 februari gehouden zou worden in de zaal van Kamp Over berg aan de Dwarsweg. Later bleek dat deze datum foutief doorgegeven was aan de redaktie. Deze voorlichtingsavond wordt namelijk pas volgende week dinsdagavond 26 febr. a.s. gehouden. Plaats en programma blijven natuurlijk hetzelfde. ijf— föetzcfutthüle voor betere uurwerken FINANCIERING IN HET BOERENGEZIN Over dit onderwerp zal mej. D. Kroes, leidster van het Gezinsbegrotingsinsti- tuut a.s. woensdagavond spreken op de maandelijkse vergadering van de C.P.B. in de School met de Bijbel te Overberg. Deze lezing wordt aangeboden door de huishoudelijke voorlichting van het Streekverbeteringsgebied ,Z.O.-Utrecht' en is daardoor ook toegankelijk voor nist-leden van de C.P.B. in bijzondere gevallen gezamenlijke orga nisaties van een wandeltocht en gebruik te maken van elkanders adressen voor propaganda. Bij vrijwel alle betrokken wandelver enigingen, zowel van de NWB al^ de NCWB, zijn deze berichten met grote in stemming ontvangen, omdat hieruit, naar men hoopt, een prettige en sportieve ver standhouding zal groeien. RAAD VAN RENSWOUDE MAANDAGAVOND BIJEEN: De raad van Renswoude komt maan dagavond om acht uur in openbare ver gadering bijeen. De in totaal veertien punten tellende agenda handelt voor namelijk over vergoedingen aan de School met de Bijbel en uitkeringen aan het gemeentepersoneel. Omdat Renswoude per 1 januari 1963 het in wonertal van 2000 overschreden is, moet tevens de indeling van de salarissen van het personeel ter secretarie worden gewijzigd. Uit de omschrijving van agendapunt 5 - vaststelling exploitatievergoeding t.b.v. de school aan de Oude Holleweg - dat b. en w. niet geheel akkoord zijn gegaan met de door het schoolbestuur opgegeven kosten. Onder deze uitgaven is namelijk een bedrag van 25,opgenomen „wegens kosten in verband met het afscheid als onderwijzer van de heer B." B. en w. zijn van mening dat dit be drag, blijkens ingewonnen inlichtingen is aangewend voor het aanbieden van een boekenbon aan de scheidende on derwijzer, „waardoor deze kosten mits dien niet voor vergoeding in aanmer king kunnen worden genomen." HOGERE LONEN Omdat de per 1 jan. 1962 ingegane algemene salarisverhoging voor het overheidspersoneel is achtergebleven bij de loonontwikkeling in het bedrijfs leven, vinden b. en w. het wenselijk be doelde uitkering ineens, berekend naar 2.2 °/o per jaar, ook uit te keren aan het personeel in dienst van de gemeente Renswoude. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Voorts staan er diverse verhogingen voor het personeel ter secretarie op het programma. Ook al omdat de gemeente thans ge plaatst is in de groep van gemeenten met een inwonertal van 2000 tot 3000. Er wordt een salarisverhoging voor gesteld van in totaal 8,5 a 9%. Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 STIER. Niet of wél naar de Costa Brava deze zomer? Om u erheen te lokken hebben en kele directies van hotels in dit deel van Spanje het initiatief genomen hun gasten in de ge legenheid te stellen les in stie- renvechten te nemen. Voor 35,per les kan men in een miniatuur-arena een echte stierenkop bevechten die door een toreador wordt rondge reden op een fiets. Na twee weken oefenen mag men in het strijdperk tegen een leven de stier. Als men het dier doodt kost dat 750,extra. Maar van dit bedrag kan men 275,terugkrijgen als men het lijk aan de plaatselijke slager te koop aanbiedt SECONDEN. Het schilderij de „Mona Lisa" van Leonardo da Vinei is van Washington naar New York veruisd. De belangstelling is zo groot dat elke bezoeker slechts acht se conden tijd heeft om van 's werelds beroemdste glimlach te genieten. Daarna kan men zoveel seconden als men maar wil wijden aan de voor deze gelegenheid gecreëerde cock tail „Mona Lisa". Deze bestaat uit een glas cognac met ijs, waaraan een „traan" vermouth is toegevoegd. BELEDIGING. Dokter Zivy geeft in het Franse tijdschrift voor medische wetenschappen de volgende definitie van de twist: „Uitputtende lichaams beweging begeleid door een cacafonie van geluiden, chao tische toestand die men dans noemt, maar die een beledi ging vormt voor het esthe tische gevoel." WEEK-END. In België gaat men experimenteren met week-end-straff en voor kleine delinquenten. Zij, die maar enkele dagen cel hebben op te knappen worden in de ge legenheid gesteld op zaterdag en zondag die straf uit te zit ten, opdat zij dit kunnen doen zonder schadelijke gevolgen voor hun werk en inkomen. AANSLAG. De aanslag waarbij president Kassem van Irak de dood vond was de 38e die in de 4,5 jaar van zijn be wind op hem werd gepleegd. HUWELIJK. 400 stuks ge vogelte, 100 geiten en 200 scha pen zullen in India worden ge slacht om het vlees te leveren voor het diner van 15.000 ge nodigden die het huwelijk van prins Kumar, erfgenaam van de troon van Sikkim, zullen bijwonen. De prins trouwt met een Amerikaanse van 22 jaar. Voor dit internationale huwe lijk heeft hij de speciale toe stemming van president Nehru verkregen. Was er aanvankelijk van de zijde van de bevolking en de Ederveense verenigingen te weinig belangstelling getoond op een onlangs gehou den vergadering om te komen tot een verenigingsgebouw, thans op een tweede bijeenkomst was Ederveen in al zijn geledingen wel pre sent en kon er beraadslaagd worden. De heer G. Hardeman sprak er zijn voldoening over uit dat zoveel belang stellenden aanwezig waren en stelde het plan aan de orde om de conferentiezaal van „De Blije Werelt" in Lunteren naar hier te doen overplaatsen. Uit de vergadering kwamen stemmen op om geen noodmaatregelen te nemen (het beoogde gebouw is van hout opge trokken) en maar direct over te gaan tot de bouw van een nieuw gebouw. Enerzijds is dat wel prachtig, maar an derzijds is de stichting van een gebouw zo urgent voor een der verenigingen dat er op korte termijn wat tot stand moet komen. Een nieuw gebouw stichten kost enkele jaren van voorbereiding, om een goede financiële basis te verkrijgen en vergunningen van de overheid enz. Hoewel het gemeentebestuur geheel achter de plannen staat dient toch de be volking mee te dragen en waarschijnlijk zal een geheel nieuw stenen gebouw de draagkracht te boven gaan. Bovendien kan dat niet direct. Besloten werd de bouw van een nieuw gebouw altijd nog voor ogen te houden. Thans moet men rekening houden met de mogelijkheden op korte termijn. Een afgevaardigde van de Openbare Leeszaal uit Ede verklaarde dat er mo menteel in Ederveen geen gelegenheid is tot uitgifte van boeken, ook al door ge brek aan een geschikte lokaliteit. Spre ker vroeg toestemming om, indien het ge bouw tot stand komt er gebruik van te mogen maken voor een bibliotheek, daar Ederveen thans van het lezen van boeken vanuit een leeszaal verstoken is. Dit voor stel kreeg instemming. De heer Hardeman stelde voor een stichtingsbestuur te benoemen uit de ver gadering, die de plannen nader zal uit werken en die hiervoor door de vergade ring wordt gemachtigd. In dit bestuur werden benoemd: mevr. C. Ruttenberg; mevr. Diepeveen-v. d. Kraats en de he ren J. Floor; G. Hardeman; H. Marcus; P. Gaasbeek en A. Gaasbeek. Deze com missie zal nog deze week weer aan de bestaande plannen gaan werken. Bij de in de gemeenteraad van Ede gehouden begrotingsdebatten werd door de heer Hey (CHU) de suggestie ge opperd om door het overgaan van de landbouw naar andere beroepen aan Ederveen een iets gewijzigde structuur te geven. Zou Ederveen niet kunnen worden geholpen door kleinindustrie of andere werkgevende werkplaatsen, zo vroeg de heer Hey zich af. In antwoord hierop verklaarde de wethouder van Openbare Werken, de heer Wiegeraad (CHU), dat er over de aanleg van een industrieterrein in Eder veen reeds onderhandelingen aan de gang waren. Een poging om tot over eenstemming te komen met een grote houthandel, die zich aanvankelijk hier zou vestigen, is evenwel op niets uitge lopen. Naar verluidt zou dit industrieterrein zich bevinden aan het einde van de Leesonweg, waar een verbindingsweg tot aan de Luntersekade geprojecteerd zou zijn. De Barneveldsestraat - de belangrijkste verbindingsweg tussen Renswoude en Bar- neveld - is deze winter herhaaldelijk genoemd in verband met de vele voorgekomen verkeersongevallen. Op talrijke plaatsen is de toch al niet zo brede rijbaan groten deels dichtgewaaid met sneeuw, zodat automobilisten herhaaldelijk in moeilijkheden den kwamen wanneer er tegenliggers opdaagden. Pas nadat heel wat deuken en schrammen opgelopen waren, werd besloten de weg, waar nodig te verbreden, door de keiharde sneeuwlaag af te hakken. Inmiddels is dit gebeurd maar desondanks blijft het oppassen. Op de foto ziet men een uitgeweken auto die op deze wijze nog maar net voldoende ruimte over laat om gepasseerd te kunnen worden. JAARVERAGADERING FOK- EN CONTROLEVERENIGING De Fok- en Controlevereniging „Rens woude en Omstreken" houdt woensdag avond a.s. haar jaarlijkse ledenvergade ring in hotel „De Dennen" Naast de gebruikelijke jaarverslagen zal er ook een bestuursverkiezing moe ten plaats hebben in verband met het aftreden van voorzitter A. P. Wolles- winkel, die zich niet herkiesbaar stelt. Op de vergadering zullen ook de prij zen worden uitgereikt van de op 18 sept. 1962 gehouden fokveekeuring. Ir. W. van Ooyen, rijkszuivelconsulent Utrecht, zal tenslotte een rede houden over het onderwerp „We moeten op de kleintjes letten". KERK TE KOUD Al enkele weken houdt de Herv. Ge meente te Renswoude kerk in gebouw Rehoboth. De reden hiervan is dat de kerk niet voldoende warm te krijgen is met de huidige verwarming. Zodoende moeten ook andere kerkelijke plechtig heden, zoals huwelijken, momenteel in Rehoboth verricht worden. meer dan 100 verschillende stalen voorradig. Vraagt onze stalenboeken Telefoon 2576 Veenendaal. Hoofdstraat 106 VEENENDAAL Vrijdag Bazar VRC in Eierhal van 7-11 uur. Zaterdag Kerkelijke muziekavond in chr. ger. kerk Hoofdstraat, 8.15 uur. Bazar VRC in Eierhal, 2-11 uur. RHENEN Vrijdag Uitvoering muziekver. „O.B.K." in Eigen Gebouw. Zaterdag Jubileumuitv. „Ons Genoegen" in geb. Irene. Dinsdag Openbare raadsvergadering ge meentehuis. ELST Zaterdag Dans- en showavond in „De Eikelkamp" van Rainbow Rockets, 7.30 uur. RENSWOUDE Maandag Openbare raadsvergadering ge meentehuis, 8 uur. ■fr Sir Winston Churchill heeft zijn zoon Randolph belast met de redactie van zijn biografie. Dieven hebben bij een grote Duitse fabriek een olietank van 20.000 liter geledigd. dat de Veenendaalse brandweer woensdagavond gealarmeerd werd voor een brand in een grote meubel zaak in het centrum? dat er direct met groot materiaal werd uitgerukt? dat men op de plaats van de „brand" onverrichter zake kon terugkeren? dat vlakbij namelijk een particulier in zijn tuin een oude stoel aan het verbranden was? dat, toen hij hoorde dat zelfs de brandweer er op af kwam, het fikkie doofde met emmers water? dat in Veenendaal een automobilist aangehouden is die twee verschillen de kentekens op zijn auto had? dat de man verklaarde hiervan niets te weten?

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1