Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken „Wanbegrip over E.E.G. bij veel Nederlandse boeren" Voor de KANTONRECHTER Nieuws uit de omgeving Ds. A. Vroegindeweij 25 jaar predikant ELST RENSWOUDE EDERVEEN Communisme is geen zaak van Russen, maar een Duits idee AMERONGEN Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 27 FEBRUARI 1963 Nr. 17 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Dr. Wijnmalen sprak over E.E.G. Wereldhandel Speculaties Sluisprijs Compliment AANRIJDING OP RIJKSSTRAATWEG „UITVERKOOPTERMIJN VAN VIER WEKEN RUIM VOLDOENDE" VANAVOND BELANGRIJKE VOORLICHTINGSAVOND VOGELS IN NOOD Onderwijzeres vertrekt NIEUWE, GEHEIME OOSTDUITSE PARTIJ Vrouwen wereldgebedsdag Interessante causerie over Europese integratie iTfLliel MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen bunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Onder voorzitterschap van de heer H. Griffioen werd vrijdag een voorlichtingsmiddag gehouden over de E.E.G. en de betekenis hiervan voor de Nederlandse landbouw. Deze middag was georganiseerd door de besturen van de C.B.T.B. Rhenen, C.B.T.B. en C.J.B.T.B. Veenendaal, U.L.G. en P.J.G.U. Rhenen en Coop. Landbouwbelang Rhenen. Het is de spreker, Dr. Wijnmalen, lid van het Sociaal Europees Comité gelukt om op een originele en duidelijke wijze de bezoe kers van deze vergadering een inzicht te geven in de lang niet gemakkelijke materie van de E.E.G. Dr. Wijnmalen begon zijn inleiding met de opmerking of het nog zin had om over de E.E.G. te praten nu presi dent De Gaulle „roet in het eten begint te gooien". Hij schetste in het kort de moeilijk heden die zijn ontstaan na vijftien maanden overleg over de toetreding van Engeland dat bijna een feit was ge worden en nu door de Franse presi dent was „gewipt". In beknopte vorm gaf de inleider de geschiedenis weer van het ontstaan van de E.E.G. om vervolgens over te gaan tot de betekenis hiervan voor de land bouw. Na de inwerkingtreding van de E.E.G. een economische gemeenschap tussen de landen Nederland-België-Luxem- burg-Frankrijk-West-Duitsland en Ita lië in 1958, heeft de gehele wereld de ogen gericht- op deze gemeenschap. Deze samenwerking, waarbij ook de landbouw werd betrokken, had men voor onmogelijk gehouden. De deelnemende landen aan de E.E.G. maken zestig procent uit van de we reldhandel. Wanneer de E.E.G. in het jaar 1970 volledig inwerking treedt, heeft dit volgens dr. Wijnmalen ver- ZEIST: In verband met vertrek naar elders is de Zeister wethouder van Openbare Werken afgetreden. Eind vorige week werd afscheid van hem genomen tijdens een zeer druk be zochte receptie. EDE: In Gelderland is voor de tweede helft van juli en de eerste helft van augustus nagenoeg geen vrij zomer huisje meer te vinden. Dit blijkt uit een door de Provinciale Gelderse VVV ingesteld onderzoek. In Gelder land staat bijna 50% van alle Neder landse zomerhuisjes. BARNEVELD: De Oranjevereniging is bijeen geweest om de plannen voor 30 april te bespreken. Algemeen was men van gevoelen, dat ook het avond feest de bezoekers gelegenheid moet geven zich te bewegen en ergens aan mee te doen. De meeste feesten heb ben het nadeel dat de bezoekers de hele avond op hun stoel moeten blij ven zitten. BENNEKOM; De plaatselijke winke liersvereniging heeft een bedrag van 5000,geschonken aan de Stichting Zwembad. Als ideale plaats voor een zwembad beschouwt het bestuur het zgn. Buurtbos, dat eigendom van de gemeente is. strekkende gevolgen, waarbij veel zelf standigheid wordt prijsgegeven. Het betekent voor deze landen: a) Douane-Unie, dus afschaffing van alle invoerrechten. b) Geen garantie-beperkingen c) Een vrije arbeidsmarkt, een vrije dienstverlening en kapitaalsverkeer. d) Een gemeenschappelijke handels politiek. De E.E.G. voor de landbouw trad in augustus 1962 onder zeer ongunstige omstandigheden in werking. De Markt was ontwricht door specu laties van buitenaf: lage graanprijzen in de USA, dumpingprijzen van vlees uit Argentinië en eieren uit Polen. Verder slechte veeprijzen in N.W.-Eu- ropa door de koude zomer met het ge volg van een groot voedertekort. Al deze dingen hebben vaak geleid tot een wanbegrip voor de E.E.G. bij veel Nederlandse boeren, aldus Dr. W'ünmalen. Spreker ging nog uitvoerig in op het begrip sluisprijzen en de moeilijkheden die zijn ontstaan bij het hanteren van dit begrip. Maar na alle feilen van dit systeem, begint het na vijf maanden goed te werken, zodat deze winter de uitvoer van slachtvarkens naar W- Duitsland is verdubbeld gerekend naar voorgaande jaren. Uit de levendige discussie die volg de na de inleiding kwam o.m. naar vo ren dat in de periode van nu tot 1970 het jaar waarop de E.E.G. volledig in werking zal zijn getreden, Nederland een groot structuurplan voor zijn landbouw klaar zal moeten hebben. De instelling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds noemde Dr. Wijn malen een stap in de goede richting. Woensdag 3 april a.s. zal het vijfentwintig jaar zijn geleden, dat ds. A. Vroegindeweij uit Veenendaal werd bevestigd als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Arend Vroegindeweij werd op 28 fe bruari 1913 te Middelharnis geboren. Hij bezocht eerst de rijks h.b.s. in zijn geboorteplaats, deed daarna staatsexamen gymnasium A en studeerde vervolgens nog theologie aan de rijks universiteit te Utrecht. Nadat de heer Vroegindeweij in mei 1937 dour het provinciaai-'kcikbcstuur van Overijssel was toegelaten tot de evan geliebediening in de Nederlandse Her vormde Kerk en hij in de winter 1937- 1938 eerst ongeveer een half jaar hulp prediker was geweest de Waddinxveen, waar zijn oudste broer, ds. L. Vroeginde weij uit Delft, toen predikant was, werd hij op 3 april 1938 door zijn broer, ds. W. Vroegindeweij uit Bleiswijk, toen nog predikant te Reeuwijk. bevestigd als pre dikant van de Hervormde Gemeente van Loon op Zand in de classis Heusden in Noord Brabant. Op 12 oktober 1947 verwisselde de ju bilaris deze gemeente met die van Vee nendaal, waar hij werd bevestigd door zijn oudste broer, ds. L. Vroegindeweij uit Delft, toen nog predikant te Wad dinxveen. Tijdens zijn ambtsbediening te Loon op Zand was ds. Vroegindeweij o.a. lid en praeses van het classicaal bestuur van Heusden en quaestor van de voormalige ring 's-Grevelduin-Capelle. Thans is hij o.a. nog praeses van het breed mode- ramen van de classicale vergadering van Doorn; voor de classis Doorn secundus lid van de generale synode van de Ne derlandse Hervormde Kerk en hoofdre dacteur van het Gereformeerd Weekblad (een uitgave van Bout te Huizen in Noord Holland). In het bekende boek „In de houten broek" is ook een hoofdstuk ge wijd aan ds. A. Vroegindeweij uit Vee nendaal. Het geslacht Vroegindeweij moet af stammen van de Hugenoten. De groot vader van ds. Vroegindeweij was een heel eenvoudig man en verzette zich te gen de vaccinatieplicht. Zijn kinderen, die dan ook geen school hebben bezocht, heeft hij zelf lezen en schrijven geleerd. Eén van de kinderen, de vader van ds. Vroegindeweij, had te Middelharnis op Overflakkee een klein stuk land en wat vee. Verder heeft hij als oefenaar onge veer vijftig jaar, eerst in evangelisatie lokalen en naderhand ook in de Jcerk op tal van plaatsen preekbeurten vervuld. Hij had vier zonen, die alle vier pre- dkant in de Nederlandse Hervormde Kerk zijn. De oudste Leendert, geboren 10 jan. 1901 werd op 5 oktober 1931 te Wilnis in het ambt bevestigd. Daarna stond hij te Waddinxveen 1934 tot 1949; Papendrecht 1949 tot 1954; Gameren in de classis Bom mel 1954 tot 1959 en sinds 30 juni 1959 dient hij de Hervormde Gemeente van Delft. De tweede zoon, Wouter, geboren 3 mei 1904 werd op 30 juni 1931 te Reeuwijk in het ambt bevestigd. In 1942 verwissel de hij deze gemeente met die van Poort vliet op het eiland Tholen, vanwaar hij op 3 oktober 1948 naar die van Bleis wijk vertrok. Enkele maanden geleden heeft deze ds. Vroegindeweij een beroep aangenomen naar Bergambacht in de classis Gouda, waar hij eind maart intree hoopt te doen. De derde zoon, Willem, geboren in 1907 werd op 1 oktober 1931 te Zegveld in het ambt bevestigd. In 1936 verwisselde hij deze gemeente met die van Hooge- veen, vanwaar hij ongeveer tien jaar la ter naar die van Huizen in Noord Holland vertrok. Sinds maart 1953 dient deze ds. W. Vroegindeweij de Hervormde Gemeen te van Barneveld. Een zoon van ds. W. Vroegindeweij uit Barneveld, ds. J. Vroegindeweij, staat Thans is zeventig procent van de Ned. landbouw veredeling. Hierin heeft men een voorsprong op de ande re landen. Bovendien ligt Nederland zeer gunstig: Rotterdam de grootste havenstad met in een straal van 500 km. tachtig procent van de meest koop krachtige mensen. Dr. Wijnmalen beweerde dat onze graanteelt nooit opgewassen zal zijn te gen die van Frankrijk. De akkerbouw zal moeten overschakelen naar speci fieke gewassen. Wil het kleine bedrijf zich handhaven, zal het naar een gro tere totale omzet moeten. De burgemeester van Rhenen die de gehele vergadering bijwoonde maakte zijn compliment voor de buitengewoon leerzame middag er stelde voor om meer van dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Het was wel teleurstellend voor de organisatoren dat maar zo weinig boeren de moeite hadden genomen de ze middag bij te wonen. Op de Ryksstraatweg ter hoogte van Zwynsbergen, is zaterdagmiddag de be stuurder van een scootmoblel uit Rot terdam in botsing gekomen met de vrachtwagen van groentehandelaar v. D. uit Eist. De Rotterdamse automobilist wilde namelijk de stilstaande vrachtwagen passeren, maar merkte een tegenligger te laat op. Op het laatste moment week hij uit maar kon toen de groentewagen niet meer ontwijken. De beide inzitten den van de scootmobiel, vader en zoon, werden licht gewond. Het voertuig werd flink beschadigd. Vanmiddag trouwden op het stadhuis van Rhenen mej. G. Mol en de heer J. Tiel- man. Toen het stralende bruidspaar het stadhuis verliet, kwamen ze tot de ont-< dekking dat collcgaatjes van mej. Mol, die kapster is, een erehaag hadden gemaakt en hoog boven hun hooiden een schaar versierd met linten hielden. De heer Tielman is ass. chemicus'op een zeepfabriek te Rhenen. KAMERS VAN KOOPHANDEL UTRECHT EN AMERSFOORT: De Kamers van Koophandel en Fa brieken voor Utrecht en Amersfoort hebben by de Tweede Kamer der Sta ten Generaal enkele bezwaren naar vo ren gebracht tegen het wetsontwerp wyziging van de Uitverkopenwet 1956 In eerste instantie vinden de Kamers de in het wetsontwerp genoemde termijn van zes weken, dit zijn dus 12 weken per jaar, te lang. „Bij vaststelling van deze termijn zal de detailhandel, gedurende na genoeg een kwart jaar, in zijn mogelijk heden om verkoopacties met stimuleren de aankondigingen te ondersteunen, be langrijk worden beperkt. De Kamers zijn van mening dat een termijn van vier weken ruimschoots voldoende zou zijn. Volgens een ander artikel in het be doelde wetsvoorstel zal, gedurende een tijdvak van zes werkdagen onmiddellijk voorafgaande aan een krachtens artikel 3 bepaalde tijdsruimte, eveneens verbo den zijn aankondiging te doen van de bij vele bedrijven gebruikelijke wekelijkse bijzondere aanbiedingen. De Kamers zijn echter van oordeel, dat deze zich wekelijks herhalende acties geen enkele relatie hebben met de sei zoenopruimingen en dus ook niet door daarvoor nader vast te stellen voorschrif ten mogen worden getroffen. De beide Kamers verzoeken te willen bevorderen, dat het wetsontwerp in bo venbedoelde zin zal worden gewijzigd. sinds 27 september 1959 te Kamperveen in de classis Kampen. Ds. W. Vroeginde weij uit Bleiswijk heeft zondag 17 febru ari 1.1. zijn zoon, ook weer een ds. J. Vroegindeweij, bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Gouds waard en Korendijk in de classis Dor drecht. Thans zijn er nog drie Vroeginde weij's die theologie studeren. Al deze do- menees Vroegindeweij behoren tot de mo daliteit van de Gereformeerde Bond in de Kerk. Zoals bekend zal Ir. Groenedijk vanavond in caiè Sportluist een uiteenzetting geven over het op gestelde bireeKverbeteringspian voor het agrarische gedeelte van het dorp isisl. oezien net leit dat hier ae oeiangen op het spel staan van alle rAsierse lanubouvvers en tuinuers, wordt een grote opkomst verwacht- Het plan van de Streekverbeterings- commissie Eist, onder voorzitterscnap van ae burgemeester van Rn enen, is opgesteld na ue zich herhaaldelijk voor doende ziekten in de tauak. in eerste instantie beoogt het plan een linancieie nuip aan de gedupeerde boeren met tevens een veruetenngsplan voor de bedrijven, bpreker op ueze avond is de RijKsianduouwconsuient voor ue prov. Utrecht, ir. Uroenuijk. Er zal gelegen heid zijn tot vragen stellen. Door de strenge winter zijn ook in de kasteelgracht vele eenoen bezweken. De zwanen zijn nog in prima conoiue. Mogelijk kunnen voor oe vogels maat regelen getroiien worden het hun nu wat dragelijker te maken. Mej. U. W. Morelisse, onderwüzeres aan de Kon. Julianaschool te Ederveen viel de eer te beurt uit 199 sollicitanten te worden benoemd tot Voorlichtingsamb- tcnaresse van de Gem. Geneeskundige Dienst te Rotterdam, zulks met Ingang van half aug. a.s. - Deze nieuw gecreëerde functie staat in dienst van het onderwijs en is bedoeld medische voorlichting te geven aan de ouders over de kinderen. Genoemde on derwijzeres was voor haar opleiding op de kweekschool al rqeds in verschillende ziekenhuizen werkzaam en legde steeds een grote belangstelling aan de dag voor zieke kinderen in 't bijzonder. In Oost-Duitsland is volgens sommige bronnen een ondergrondse politieke partij opgericht. De groep richt zich tegen het regime van Walter Ulbricht, maar is niet anti-communistisch. Volgens het partijmanifest is het communisme „geen Russisch maar een Duits idee en geheel in overeenstemming met de Duitse men taliteit". Er wordt aan herinnerd, dat Marx en Engels Duitsers van geboorte waren. Het Stalinisme en het Chroestsjovisme hebben echter - aldus de cmder- grondse partij - dit idee vervalst, het van „volkenbindend richtsnoer en doel stelling beroofd en een eigen politiek stempel erop gedrukt, waarvoor alle socia listische landen moeten buigen." De naam van de partij luidt voluit „Kommunistische Volkspartei Deutsch- lands-KVPD". De oprichting had plaats tijdens een geheime vergadering in ok tober vorig jaar in Oost-Berlijn. Het Cen trale Comité - de groep is kennelijk ge baseerd op de bij communistische partij en gebruikelijke partijstructuur - wordt gevormd door afgevaardigden uit Oost- Berlijn, Leipzig, Dresden, Potsdam, Chemnitz, Frankfurt aan de Oder, Ros tock, Braunschwig en West-Berlijn. De bestuursleden gebruiken schuilnamen, want de officiële communistische staats partij duldt geen enkele concurrentie. Zo "wordt de partijvoorzitter - een voormali ge hoge functionaris van de partij van Walter Ulbricht - een zekere Dr. Werner Schönherr genoemd. De eisen van de KVPD zijn niet gering: „Onmiddellijke afzetting van Walter Ul bricht, wegens anti-Duitse afhankelijk heid van Moskou en schuld aan het in voeren van Russische methoden in Duits land, die niet stroken met de volksmen taliteit van alle Duitsers". Ulbricht is volgens het partijmanifest een „verrader van Duitsland, die tegelijk een tegenstan der en een herziener van Marx en Engels wil zijn". Tegen de economische gang van zaken in de Sovjetzóne heeft de onder grondse partij ook de nodige bezwaren, met name tegen de collectivering van de landbouw. Deze moet „ogenblikkelijk on gedaan worden gemaakt". Bovendien moet „op de meest vredige manier wor den samengewerkt met de Bondsrepu bliek." Dat iets in de Oostduitse economische machine is vastgelopen bleek overigens in januari toen in de leiding van de - officiële - „Socialistische Eenheids Partij", zoals de communistische partij van Ul bricht heet, enkele veranderingen kwa men. Karl Mewis, Hoofd van de Oost duitse Staatsplancommissie en lid van de ministerraad, werd ontslagen en opge volgd door de 45-jarige dr. Erich Apel, hoofd van de economische commissie van het politiebureau van de SED. Apel kreeg de opdracht nog zoveel mogelijk te red den van het Zevenjarenplan, dat tot 1965 voorziet in jaarlijkse gemiddelde produc tiestijgingen van 9 tot 10 procent. Men is echter nooit verder gekomen dan 5,8 procent (1962) en Ulbricht rekent dit jaar op nog minder - 5,5 procent. De ondergrondse KVPD wil het alle maal anders. De partijrichtlijnen doen zeer gematigd aan, voor wat de economische planning betreft en lijken wat op de prin cipes van de socialistische partijen in de Westerse landen. Of de KVPD ooit kans maakt op een omwenteling - waarop zij hoopt - valt in het Westen niet te beoor delen. Men mag niet uit het oog verlie zen, dat de KVPD zeer anti-Russische ge luiden laat horen en vooral op nationalis tische leest is geschoeid. Moskou zal niet graag de veste aan het IJzeren Gordijn aan nationalistische leiders toevertrou wen, die de band met het Kremlin eer der willen verbreken dan verstevigen. En Moskou heeft in Oost-Duitsland genoeg divisies staan om de eigen wil door te drijven. Komt, vrouwen, maakt U op, verenigt U te samen, Zendt Uw gebeden op, de hele wereld rond. Opdat zij stijgen vele honderd, duizend malen, Opdat het ruisend klink' in alle tong en ta1»}, geweld uit aller vrouwen hart en mond. Laat Uw gebeden en gedachtengolven rijzen, eo spreiden zich langs d'aethergolven krachtig voort, Verzameld tot een machtig koor van sterke stemmen, die langs het wereldrond, vereend ten hemel klimmen, waar deze wereldbede om vrede wordt gehoord. Hartstochtelijk vragen d'een, een ander smekend, stille Elk uit het volle hart en naar de eigen trant, Stijgt als een zuil, gebouwd uit innige gebeden, Dit machtig koor omhoog: „Heer, geef ons vrede, vréde, O, geef ons vrede, Heer, en blus de wereldbrand." A. H. GEKOSTUMEERD IJSFEEST Op veler verzoek heeft de ijsvereni- ging „De Scheve Schaats" het plan op gevat om vanavond een groot gecostu- meerd ijsfestijn te organiseren op de ijsbaan bij Zuilestein. Getracht zal wor den de medewerking te verkrijgen van de Boerenkapel van de muziekvereni ging „Ons Genoegen" uit Amerongen. Verleden week waren de Nutsleden bijeen om te luisteren naar Drs. M. L. Snijders, die een causerie kwam houden over de internationale organisatie waarbij Nederland is aangesloten. Er bestond voor deze avond een zeer goede belangstelling. Zo woonde ook burgemeester Van den Bosch de lezing bij. Spreker behandelde in volgorde de diverse instellingen, zoals EEG, Nato, Euratom, EGKS, OEES enz. en beant woordde tevens de schriftelijk inge diende vragen. Hij schilderde o.a. de positie van Duitsland na de oorlog en behandelde en passant de jongste ge beurtenissen in Frankrijk. De gehele wereldsituatie werd door Drs. Snijders duidelijk en begrijpelijk naar voren ge bracht en het was geen wonder dat hij een uitermate aandachtig gehoor had. De voorzitter sprak aan het slot enkele dankwoorden, waarbij hij' o.m. opmerk te dat, nu de burgemeester het Nuts- werk van nabij had leren kennen, er mettertijd een grotere subsidie af zou kunnen. Ook deelde hij nog mee dat de districtsavond in Utrecht vervalt. Hier voor wordt een filmavond ingelast. In Amerika is een nieuw schip ge bouwd (12000 ton) dat in 7 dagen de Atlantische Oceaan kan oversteken. In de hof van Gethsemana op de Olijfberg bij Jeruzalem zal een groot toeristenhotel worden gebouwd. De werkloosheid in Engeland is vo rige maand tot 878.350 personen toe genomen. ■8- In Frankrijk is een wetsontwerp in gediend dat beoogt de doodstraf in vredestijd af te schaffen. ■8-De 46e RAI in Amsterdam is door 371.220 personen bezocht. Dit is ruim 40.000 bezoekers meer dan vorig jaar. ■8- Paul Anka (21) is zaterdag in Parijs getrouwd met de 20-jarige gravin Anne de (Zogheb. -8-De Beierse bergen hebben in het af gelopen jaar vijftig slachtoffers ge- eist. •8- In totaal verschijnen er over de ge hele wereld 8000 dagbladen met een oplage van 290 miljoen stuks. DUIKDEMONSTRATIE IN PORTSMOUTH Duikers van de Engelse marine hebben In de haven van Portsmouth een demon stratie gegeven met de nieuwe apparatuur welke hen ter beschikking staat. Op de foto zien we byvoorbeeld een duikklok, welke het de mannen mogelijk maakt tot op grote diepte af te dalen om neuskegels of andere waardevolle apparatuur te bergen. De duikers behoeven niet meer te werken in de zware en onhandige duikers- pakken, doch kunnen volstaan met het dragen van de zg. kikvorspakken. Op de foto is duidelijk de krans zuurstofcylinders te zien, welke voor de benodigde lucht onder water in de klok en in de zich daarin bevindende decompresaieruimte zorgt. Mevr. Van S. te Ede had bij haar huis aan de Edeseweg te Ede haar hond los in de tuin laten lopen. In verband met de bepalingen ter bestrijding van de hondsdolheid is dat verboden. Het pad, waar het dier liep be hoort niet tot de openbare weg. Het is een groot stuk particulier terrein, be toogde verdachte vrijdag voor het Wa- geningse kantongerecht. De verbalisant, hoofdagent De B. uit Ede getuigde, dat de hond naar hem toe was gekomen en dus vrij van het pad in de tuin op de openbare weg kon lopen. Er worden in die omgeving dik wijls honden van mensen uit het wes ten van het land losgelaten om wat uit te rennen en we moeten daar dus wel streng optreden, aldus de getuige. Ik wist niet dat je een hond in je eigen tuin niet mocht laten loslaten, zei verdachte. De officier, mr. Pfeil, benadrukte nog eens dat de maatregelen tegen honds- dolheid absoluut noodzakelijk zijn. Hij had echter niet de indruk, dat mevr. Van S. zich met opzet niet aan de wet gehouden had. De gemiddelde boete, die we voor dergelijke overtredingen opleggen bedraagt 75,maar hij wil de rekening houden met het feit, dat de hond zich bevond op een terrein dat niet direct een openbaar karakter had. Eis daarom 50,of 10 dagen. Von nis conform. W., fabrieksarbeider te Rhenen, had met zijn auto zulke vreemde manoeu vres gemaakt, dat hij in een sloot in de berm belandde. Ik kwam uit d<* nachtdienst zei W. vrijdag voor het Wageningse kan tongerecht en het was een nogal smalle weg. Ik werd verblind door het licht van een tegemoetkomende bromfietser, waardoor ik begon te slingeren en de sloot in reed. Zeven weken ben ik thuis geweest, omdat ik verscheidene ribben gebroken had. Als iedereen, die verblind wordt zou doen als u, zou het er niet best uitzien, meende rechter v. d. Brand. Ik ben naar rechts uitgeweken om die bromfietser niet te raken, vervolgde W. Aan de auto had ik 100,schade en in m'n vrije tijd handel ik wel eens. Dat heb ik ook weken niet kunnen doen. De officier, mr. Pfeil, vond het een hoogst ernstige overtreding en hij eiste dan ook 75,of 15 dagen met een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van twee maanden. Een veel te zware straf, ik kon er toch niets aan doen, verzuchtte ver dachte. Rechter v. d. Brand wilde rekening houden met de geleden schade en be paalde de boete daarom op 50,of 10 dagen. Aanvankelijk wilde hij een (Zie verder pag. 2) ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal! ZIEKENFONDSLE VERAN Cl ER 1922-1962 Assurantiekantoor Eifl. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1