Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Boerenbedrijven rond Rhenen, Eist en Amerongen hebben geen toekomst meer «D e Wereld van WEEK-tot-WEEK Agenda Gaat Knopenfabriek uit Rhenen weg? Nog steeds minder weekend-treinen ONDERWIJS PER TELEVISIE Ir. Groenendijk tot aanwezige boeren: „Het is geen opgewekt geluid" Kasteel Renswoude te koop RHENEN WAAR IS DE VALLEI-RIKS? ELST AMERONGEN ACHTERBERG EDERVEEN 37e JAARGANG VRIJDAG 1 MAART 1963 Nr. 18 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER De lente komt ELST WIL NIEUWE ORANJECOMMISSIE GRAAF JOHN BENTINCK PLOTSELING OVERLEDEN Dit jaar eerste experimenten in Nederland Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het staat er met de landbouw en de veehouderij in de streek rond Rhenen, Eist en Amerongen niet best voor. Dit bleek méér dan duidelijk uit de woorden van de rijksconsulent voor de land bouw in de pronvincie Utrecht, Ir. Groendijk, die woensdagavond in café „Sportlust" te Eist sprak voor de streekverbeteringscommissie. Zijn gehele betoog kwam er eigenlijk op neer, dat de begra fenis van de landbouw en de veehouderij voor de deur staat. De streekverbeteringscommissie zou men in dit licht kunnen bezien als de instantie die zorgt voor het laatste opkikkertje vóór de dood. De tabaksboeren, die in 1959 werden gecon fronteerd met de „Valse Meeldauw", de ziekte die de gehele oogst deed mislukken, en die misschien tot op de huidige dag nog had(jen gerekend op een schade-uitkering van het rijk, omdat nog steeds de mening overheerst dat de ziekte is overge bracht door de aanwezigheid van een rijksproef veld, hebben tijdens deze bijeenkomst duidelijk kunnen vernemen dat het rijk zich van deze zaak heeft gedistancieerd en dat van de zijde van de regering op geen enkele vorm van tegemoetko ming in de strop behoeft te worden gerekend. Dat de talrijke kleine bijdrijven nóg kleiner zullen worden en dat verschillende boerderijen door de uitbreidingsplannen van de gemeenten in de be bouwing zullen komen te liggen, waardoor er geen droog brood meer te verdienen zal zijn, moet als de directe oorzaak voor het verdwijnen van deze bedrijfstakken worden gezien. „U kunt doorgaan zoals U gewend bent", aldus de heer Groendijk, „doch dan zal er geen behoorlijk loon meer zijn te verdienen. Ik zie de landbouw voor deze streek zéér somber in." Met lood in de schoenen De heer Groendyk begon zyn be toog met mede te delen, dat hy met lood in de schoenen naar Eist was gekomen. Hy vond het maar een moeilijke materie. In zijn inleidend woord zette hij nog eens uiteen hoe de streekverbeterings commissie, en met name de subcommis sie voor Eist, tot stand was gekomen. De strop met de zieke tabak was daarvan rechtstreeks de aanleiding geweest. Maar toen de commissie eenmaal ging werken, was die tabak geheel bijzaak geworden. „De hele streek", aldus de heer Groendijk. „verweet de staat dat het proefveld de beginoorzaak was van de misoogst. Dit zegt de streek vandaag nog. In hetzelfde jaar (1959) trad echter dezelfde ziekte ook op in de buurt van Hamburg in Duitsland." Na de vernietiging van de oogst waren er echter wel degelijk stappen onderno men om wat voor de gedupeerden te on dernemen. De heer Groendijk legde er echter de nadruk op, dat de regering zich volledig had gedistancieerd, omdat het be wijs, dat de ziekte inderdaad was ont staan door het aanwezige proefveld in Amerongen, niet was geleverd. Wel gaf de minister opdracht een onderzoek in te stellen naar de schade. Die opdracht werd uitgevoerd door de rijkslandbouw- en tuinbouwconsulenten. Toen werd al spoedig de streekverbete_ ringscommissie ingesteld, omdat men meende dat er wat moest gebeuren. Er vond een inventarisatie plaats, waaruit moest blijken wat er in de streek zou moeten gebeuren. Men kwam daarbij on der andere tot de conclusie dat in het gebied rond Rhenen, Eist en Amerongen 239 personen waren geregistreerd die iets te maken hadden met de landbouw. Daar in zaten echter bij nader onderzoek slechts 77 personen die in de landbouw hun hoofdberoep hadden. ,162 personen had den hun hoofdberoep elders. In Ameropgen bleken zich 33 personen volledig met de landbouw bezig te hou den, in Eist en Rhenen 44, is dus samen 77. Van de 44 in Rhenen en Eist teelden er 25 regelmatig tabak op een oppervlak te van 10 ha en 42 are, In de gemeente Amerongen waren er dat 18 op een op pervlakte van 7 ha en 61 are. In totaal Per advertentie is enige tijdgeleden het kasteel Rens woude te koop aangeboden. Blijkbaar hebben zich nog geen gegadigden aangeboden, zodat de nieuwe bestemming van het kasteel nog onzeker is- Elders in dit blad vertelt onze medewerker D. Philips over de historische achter gronden van dit kasteel, dat al geruime tijd in de steigers staat. JfoitolU Wandklokken voor betere uurwerken EENENDAAL Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 werd er op deze wijze in 1960 op 20 ha tabak verbouwd. „De hele misère", aldus de heer Groendijk, „heeft zich dus om deze 20 ha afgespeeld". De spreker bracht naar voren dat dit misschien niet veel lijkt, maar hij voeg de er aan toe, dat er wel eens 100, uit een are tabak is gehaald. Dit komt neer op 10.000,— per ha. Credieten In 1961 werd gestart met een crediet uit de belastinggelden van 15.000,Het was niet de bedoeling deze gelden onder de boeren te verdelen bij wijze van steun. Het was dus bedoeld voor het onderzoek om de streek beter te maken. Aan de ta bak werd toen al helemaal niet meer ge dacht. De heer Groendijk zei letterlijk: „De tabak vind ik persoonlijk een afge schreven boedeltje." Het crediet was dus nodig voor de op bouw van de bedrijven. Er moest meer uitgehaald worden. En zou dat niet mo gelijk zijn, zou het niet mogelijk zijn om op een bedrijf een goed inkomen te ver dienen, dan adviseerde de rijksconsulent de boeren hun kinderen die nu misschien nog in de tabak werken, maar naar de fabriek te sturen. Drie woonkernen In het tabaksgebied liggen drie woon kernen, die van Rhenen, Eist en Ameron gen. Deze breiden zich vrij snel uit. De landbouw zal daardoor snel in betekenis afnemen. De bedrijven komen steeds meer in de bebouwde kom te liggen en er is geen ruimte meer voor expansie. De heer Groendijk noemde het een hopeloze si tuatie, een onding voor de boerenstand én voor de gemeentebesturen. De boeren worden geremd in de uit breiding van hun bedrijven, de gemeen ten in de uitbreiding van hun woonker nen. De gemeentebesturen moesten hier iets aan doen. De inkomsten zouden in toenemende mate moeten komen uit de veehouderij, doch voldoende grasland is er niet voor een rend: bele veehouderij. In 1962 werd aan de commissie een crediet verstrekt van 32.000,Ook dat is goed besteed geworden, onder an dere voor de verbouwing en verbetering van stallen. De boeren kregen 30 #/o sub sidie, bestemd voor hun verbeterings plannen op het vlak van de pluimvee en varkenshouderij, hoewel het dus begon nen was om de tabak. Tóch is geprobeerd de ziekte in de ta bak te bestrijden. Er werden inderdaad bestrijdingsmiddelen gevonden en de commissie betaalde ook mee in de kosten van vernevelaars. De ziekte kón vandaag bestreden worden. Ondanks de maatregelen van de streekverbeteringscommissie zullen vele kleine bedrijven in deze streek gedoemd zijn om nog kleiner te worden. Zij zullen het nog moei lijker krijgen en de heer Groendijk bevestigde nogmaals dat hij de toe komst voor de landbouw in deze gebieden zeer somber inzag. Hij vroeg zich af waar moeten de nieu we boerderijen komen. Een antwoord wil de hij (en misschien kon hij dat niet) er niet op geven. (zie verder pag. 2) Ondanks de sneeuw, die nog maar niet wij ken wil en de hard nekkig aanhoudende vorst, komt de lente steeds dichter bij. Een duidelijke voorbode stuurde zij naar de fa milie H. v. d. Brink, Dorpsstr. 66 in Rens woude, waar vrijdag avond drie lammetjes werden geboren. Op zichzelf is dat al een bijzonderheid, omdat de geboorte van een drieling niet zo vaak voorkomt. Speciaal voor deze foto mocht moeder schaap met haar kroost even in de tuin, om vlug daarna de veilige warmte van de stal weer op te zoeken. Naar verluidt zou er tussen de N.V. Knopenfabriek Rhenen en één van de grootste knopenfabrie- ken in ons land een fusie totstand gekomen zijn, waardoor het be drijf in Rhenen geheel of gedeel telijk overgebracht zal worden naar elders. Op dit moment kon de directie hierop nog geen com mentaar geven. Het fabriekspand van de N.V. Knopen fabriek Rhenen aan de Radboudweg is, zoals bekend, enkele maanden geleden door brand grotendeels verwoest. De pro- duktie werd toen weer op gang gebracht in een nood-fabriek en er was sprake lEDDli BROMFIETS GLEED WEG Door het bevroren wegdek gleed de bromfietser H. uit Veenendaal woens dagmiddag op de Emmalaan onder de geparkeerd staande auto van de heer v. d. B. uit Rhenen. Er was alleen ma teriële schade. van plannen voor de bouw van een ge heel nieuwe fabriek. Thans echter schijnt er een fusie tot stand gekomen te zijn met als zeer waar schijnlijk gevolg dat de knopenfabriek t.z.t. uit de Grebbestad zal verdwijnen. Broinfietser aangereden Op de Industrielaan is gistermiddag de bromfietser v. d. H. uit Veenendaal door een achterop komende vrachtauto aangereden. Met inwendige kneuzingen is hij met de politieauto naar zijn wo ning overgebracht. De bromfietser reed op het rijwielpad langs de Industrielaan in de richting van de Kerkewijk. Ter hoogte van ga rage De Haas gaat het fietspad over op de rijbaan en juist op die plaats werd v. d. H. aangereden door de hem achterop komende vrachtauto, bestuurd door G. v. d. B. uit Veenendaal. VERDACHT VAN DIEFSTAL Verdacht van vermoedelijke diefstal ten nadele van zijn kostbaas, is door de politie aangehouden een zekere A. K. uit Veenendaal. Vanmorgen is hij voor geleid voor de Officier van Justitie te Arnhem. DOVO SPEELT WEER A.s. zaterdag speelt Dovo weer op terrein Panhuis tegen Apeldoorn. Klaas van Hal en A. van Manen zullen niet van de partij zijn, zij zijn namelijk uit genodigd voor de wedstrijd DFC-Bonds- zaterdagelftal op zaterdagmiddag in Dordrecht. GROTE MUZIEKSHOW „The Pearl Rockets" organiseren mor genavond in gebouw Eltheto een muziek- show. Verschillende bands uit de om geving zullen hun medewerking verlenen. OPBRENGST BAZAR De bazar die de plaatselijke voetbalver. VRC vorige week in de Eierhal heeft ge houden, heeft het mooie bedrag opge bracht van 1572,12. Dit bedrag komt ge heel ten goede aan het terreinfonds. VERKOOPMIDDAG NPB Dinsdag 5 maart a.s. houdt de Zuster- kring van de Nederlandse Protestanten bond weer een verkoopmiddag en -avond ten bate van het Bouwfonds. Dit vindt plaats in de achterzaal van hotel Het Wapen van Hardenbroek. 17,50 WAARD Vorige week is de Valleiriks uit gegeven bij: Opticiën Frummel, Kerkewjjk, Veenendaal. en niet gevonden. Zoals gebruike lijk stijgt de vinderspremie hier door met twee gulden vijftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer: 5 HR 044760 ZEVENTIEN GULDEN VIJFTIG waard is. Bij inlevering op ons bu reau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Volgens een mededeling van de Ned. Spoorwegen zal de beperking van treindiensten aan station Vee- nendaal-De Klomp ook het komen de weekend gehandhaafd blijven. Op zaterdag 2 maart vervallen de vol gende treinen: NAAR UTRECHT VAN 8.07 - 11.07 - 14.07 - 16.07 - 19.07 21.07 uur (de overige uur-diensten blijven normaal). NAAR ARNHEM VAN 9.30 - 12.30 - 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30 uur (de overige halfuur-diensten blijven nor maal). Op zondag 3 maart vervallen de treinen: NAAR UTRECHT VAN 8.07 - 11.07 - 14.07 uur (overige diensten normaal). NAAR ARNHEM VAN 9.30 - 12.30 - 15.30 uur (overige diensten normaal). De Oranjecommissie in Eist be legt dinsdagavond a.s. in de zaal van Café van Leth een vergade ring om te komen tot het oprich ten van een nieuwe Oranjecom missie! De thans bestaande Oranjecommissie treedt namelijk in zijn geheel af en zou het zeer jammer vinden wanneer er hier door geen feestelijkheden meer georga niseerd zouden worden vooral met het oog op de schoolkinderen. De commissie doet dan ook een dringend beroep op ie dere ingezetene van Eist en in het bij zonder de besturen van verenigingen e.d., om deze belangrijke vergadering te be zoeken om gezamenlijk tot oprichting van een nieuwe Commissie of vereniging te komen. In het kasteel Amerongen is dinsdagmiddag plotseling overle den de heer John Victor Richard Rudolphe graaf van Aldenburg Bentinck. De overledene bereikte de leeftijd van 68 jaar. De bijzet ting in het mausoleum op de oude begraafplaats te Amerongen vindt zaterdagmiddag om 2 uur plaats. De heer Bentinck stond op het punt om per auto naar Utrecht te gaan. Hij wilde nog even wat gaan halen doch keerde niet meer terug. Toen men op onderzoek uitging vond men de heer Bentinck dood in de hal liggen. Hij over leed aan een hartverlamming. Graaf John was één van de vier zoons TERUG. Een Italiaanse sol daat, gehuwd en vader van een zoon, werd na de slag van El-Alamein in 1942 als vermist opgegeven. Hij keerde een de zer dagen terug in Napels met zijn tweede vrouw en negen kinderen. Door zijn eerste vrouw is nu een aanklacht we gens bigamie ingediend. De man heeft de uitspraak van de rechter niet afgewacht maar is er weer vandoor ge gaan met medeneming van zijn tweede vrouw en kinde ren. Men vermoedt dat hij al die jaren in Algerië heeft ge leefd en dat hij nu naar dat land is teruggekeerd. WIE ZEI DAT? Ongelukkig het land dat geen held bezit. Nee, ongelukkig het land dat behoefte heeft aan een held!" (Berthold Brecht in Het leven van Galileï). AUGURK. De discussie over het al of niet voorkomen van organisch leven op de planeet Mars heeft een nieuwe wending genomen. Het kijken door kijkers kon geen beslis sing afdwingen omdat de pla neet zelfs voor dc modernste sterrewacht daarvoor te ver weg „staat". Men past daarom al sinds lange tijd andere ex perimenten toe om erachter te komen. Na zo'n experiment komen nu twee Amerikaanse geleerden verklaren dat het voor hen vast staat dat er op Mars augurken kunnen groeien. Wie had dat gedacht? Tegenstanders van leven op Mars hadden altijd verklaard dat er te weinig water op en te weinig zuurstof in de at mosfeer rond Mars is om le ven mogelijk te maken. Maar de twee geleerden zijn er nu in geslaagd augurken te kwe ken onder omstandigheden die gelijk waren aan die op de planeet. Dus: er is leven op Mars? Nee, zover zijn we nog niet: er is alleen aangetoond dat het mogelijk is dat er leven is, al of niet in de vorm van een augurk. BABY. Twintig studenten in de medicijnen te Genève hebben geholpen een olifants- jong ter wereld te brengen door aan de touwen te trek ken die aan de baby waren bevestigd. Eerst had een arts door het toebrengen van de keizerssnede ervoor gezorgd dat de bevalling makkelijker zou verlopen. Na afloop werd de moederolifant door middel van een hijskraan weer op haar poten geholpen. Het dier woog dan ook 3.450 kg. De baby nog maar 139. Dit najaar zal in Nederland een begin worden gemaakt met de schooltelevisie. Onderwijs via de beeldbuis is bijvoorbeeld in Amerika een al jaren ingeburgerd begrip. In ons land is men al enige tijd bezig de zaak te bestuderen. Dit jaar - als in september het nieuwe s.chooljaar begint - zal men in de praktijk het idee gaan beorpeven. Op 1 januari is daarvoor in Den Haag opgericht de Stichting Neder landse Onderwijs Televisie (N.O.T.). Deze heeft met de Nederlandse Televisie Stichting N.T.S. een overeenkomst voor twee jaren gesloten om - voorlopig nog op zeer bescheiden schaal - de uitzendingen te verzorgen. De N.O.T. treedt daar bij op als uitvoerend orgaan van het gehele georganiseerde onderwijs. Bij de overeenkomst is vastgesteld, dat de N.O.T. de programma's zal produceren en uitvoeren. Vanzelfsprekend zal daarbij nauw worden samengewerkt met de des kundigen van de N.T.S. Voor het eerste school tel evisiej aar staan nog niet meer dan 20 uitzendin gen op het programma. Er is slechts een geringe zendtijd beschikbaar en bovendien zijn de financiële mogelijk heden nog gering. Het zal daardoor niet mogelijk zijn om voor alle schooltypen afzonderlijke programma's uit te zen den. De N.O.T. zal daarom proberen om programma's te brengen, welke zijn afgestemd op royaal genomen leeftijds groepen en verschillende schooltypen. De uitzendingen zullen „zo ruim van onderwerp zijn, dat meer groepen met vrucht en plezier naar deze uitzending kunnen kijken", zo zegt een verklaring van de N.O.T. De opzet is, dat de televisielessen een aanvulling vormen op het schoolpro gramma. De experimentele uitzendin gen zullen zich richten op onderwerpen, welke de leraar in de klas niet uitvoe rig kan behandelen. Hiervoor zijn door de N.O.T. vier hoofdgebieden vastge steld. Het eerste is de maatschappelijke vorming. Dit staat in nauw verband met de invoering van het vak maat schappijleer, dat door de Mammoetwet verplicht is gesteld voor een aantal schooltypen. Tweede hoofdgebied is de beroeps- en schoolkeuze. Daarnaast zal van Graaf Aldenburg Bentinck wiens hart uitging naar de zee. Aanvankelijk wilde hij dienst nemen bij de Nederland se of Engelse marine, maar omdat hier aan uitzending naar het buitenland ver bonden was en zijn ouders dat niet wilden toestaan, nam hij dienst bij de Duitse Kriegsmarine waar hij vele jaren marine officier was. In de eerste wereldoorlog was hij duikbootcommandant. Later volg de hij een opleiding tot psycholoog. Sinds 1946 woonde hij weer op het kasteel Amerongen waar hij op 17 maart 1952 in het huwelijk trad met Anna Feh- rer uit de Duitse plaats Bendorf. Bij de teraardebestelling in het grafe_ lijke Mausoleum op de oude begraaf plaats, zal de baar bedekt zijn door een blauw kleed, overeenkomstig de kleur van het familiewapen. JAARVERGADERING MEISJESVER. „DORCAS" De Herv. meisjesver. „Dorcas" hoopt woensdag 6 maart a.s. haar jaarfeest te houden in het Buurtschaphuis. Het programma bestaat o.a. uit: in leiding, zang en declamatie. Ook wor den er twee declamatoriums gebracht „Geloven met de handen" en „Bran dende lampen". Tijdens de pauze worden er hand werken verkocht en verloot, waarvan de opbrengst is bestemd voor de Ned. Herv. kerk van Achterberg. ONDERLINGE JEUGDWEDSTRIJDEN G.V. EXCELSIOR De gymnastiekvereniging „Excelsior" hield wedstrijden voor de jeugdafdelin gen (jongens) waarvoor verschillende prijzen beschikbaar waren. Er werd door de jeugd met veel animo gewerkt, zodat allen een diploma behaalden. De beste individuele prestatie bij de leeftijdsgroep van 5-8 jaar werd geleverd door G. v. d. Scheur en G. Nouris, die hierdoor in 't bezit van een beker, respectievelijk me daille kwamen. Bij de leeftijdsgroep van 8-12 jaar kwam de beker in bezit van W. v. d. Haar, de medaille werd gewon nen door R. Janssen. IMKERS GAAN VERGADEREN De afd. Ederveen van de Alg. Ned. Im_ kersbond houdt op maandag 4 maart haar jaarvergadering in Café Marktzicht. De agenda vermeldt bellalve de grote jaar lijkse verloting ook bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: E. v. Barneveld, J. D. v. d. Heetkamp en A. de Koning. GRIEKSE PREMIER IN NEDERLAND. Donderdagochtend is op Schiphol aan gekomen de Griekse minister-president Constantine Caramanlis, die een twee daags bezoek aan ons land zal brengen. De foto toont hem op de luchthaven in gesprek met de Ned. minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Lunsdie hem veinvelkomde. tijdens de schooluitzendingen aandacht worden besteed aan actuele ontwikke lingen op natuurwetenschappelijk en technologisch terrein. Ook zal een proef worden genomen met uitzendingen, die de praktische kennis van een van de moderne talen zal moeten bevorderen. De N.O.T. denkt bovendien aan pro gramma's voor de culturele, etische en esthetische vorming. Maar tijdens de proefperiode zal enige beperking nodig zijn. De schooluitzendingen zullen door ieder, die een televisietoestel heeft, kunnen worden ontvangen. Er zal, na een zorgvuldige selectie, een aantal proefscholen worden gekozen, die waar schijnlijk een toestel in bruikleen krij gen. De N.O.T. zal over enige tijd tech nische voorschriften uitgeven met be trekking tot de opstelling van het tele visietoestel in de klas en de klasopstel ling bij de t.v.-lessen. Bij elk program ma zullen uitvoerige handleidingen worden verstrekt. Er zal steeds nauw overleg worden gepleegd met het on derwijs. Daartoe is een programma raad samengesteld uit vertegenwoordi gers van het prot.-christelijk, het roomskatholiek, het openbaar en het bijzonder-neutraal onderwijs. Ook ver tegenwoordigers van de omroepen heb ben zitting in de raad. Het is nog niet bekend hoelang de uitzendingen zullen duren. In de ko mende maanden zullen de mogelijkhe den verder worden bestudeerd door de vijftien leden tellende programmaraad. De Stichting Nederlandse Onderwijs televisie heeft inmiddels al een eigen bureau gekregen aan het Sweelinck- plein in Den Haag. Tot tijdelijk direc teur is benoemd de heer H. J. L. Jong bloed, directeur van de Stichting Ne derlandse Onderwijs Film. VEENENDAAL Zaterdag Uitvoering Elias van C.O.V. in Ver.gebouw, 7.30 uur. Muziekshow in Eltheto 7.30 uur EDERVEEN Vrijdag Vergadering C.B.T.B. en Geld. Mij. van_ Landbouw in hotel Hupkes, 7.45 uur. Maandag Jaarvergadering Imkersver. in Marktzicht, 8 uur. ELST Dinsdag Vergadering Oranjecommissie in café Van Leth, 8 uur. RHENEN Dinsdag Verkoopmiddag N.P.B. in „Wa pen van Hardenbroek" 2-10 uur Nu ook „Bromfietsen-klasse" bij komende motorcross De MAC „Veenendaal" die thans volop in de omvangrijke organisatie zit van de op Tweede Pinksterdag te houden Wie. lingsheuvel-motorcross heeft besloten dit jaar voor het eerst de 50 cc. Senioren aan de start te laten verschijnen. Dit is de zogenaamde „bromfiets-klasse" die de laatste tijd veel opgang heeft gemaakt en waarvoor vooral onder de jongeren grote belangstelling bestaat. Naast deze volkomen nieuwe klasse, gaan dit jaar ook de 500 cc. Senioren en de 250 cc. Internationaal van start. Er zijn al verschillende prominente renners ge contracteerd, zowel in binnen- als bui tenland. Het circuit de Dikkenberg is voor het publiek nog aantrekkelijker geworden omdat het zandgat door de voortdurende afgraving steeds groter van omvang is geworden. Voor de renners daarentegen wordt het moeilijker omdat het circuit nu bijna geheel in het rulle zand wordt uitgezet.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1