Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Vakantie-centra komen nit hun winterslaap Voor de KANTONRECHTER Over 5 weken arriveren de eerste gasten Chr. Nat. School III aan Adr. v. Ostadelaan KNOPENFABRIEK GAAT INDERDAAD UIT RHENEN VERDWIJNEN Ijsver, organiseerde geslaagd ijsfestijn Nieuws uit de omgeving aplie] ELST AMERONGEN SCHERPENZEEL Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Ebt Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Tachtig procent komt uit het westen Morgenavond raadsvergadering Een besluit van zeer recente datum en uit „economische overwegingen" Recente beslissing MULDER 37e JAARGANG WOENSDAG 6 MAART 1963 Nr. 19 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Wanneer er op dit ogenblik èèn categorie be drijven is dat zich met een enorme zwaai het juk van Koning Winter zou willen afschudden, dan zijn het zonder eninge twijfel de verschillende va kantie-centra in zuid-oost-utrecht wel. Over goed vijf weken komen de eerste gasten al en dan moe ten de huisjes tot in de puntjes verzorgd klaar staan. Geen wonder dat de exploitanten met zor gelijke gezichten over de hardnekkige ijskorst van het ene huisje naar het andere ronddwalen. Ze kunnen nog niets doen niet opschilderen, geen bevroren waterleidingen herstellen, geen gordijnen ophangen kortom ze zouden graag willen, maar de vorst sluit alle mogelijkheden uit. Toch dringt de tijd want de boekingen zijn vorig jaar al ge daan en op de meeste vakantiebedrijven houdt men er dan ook rekening mee dat, wanneer de winter eindelijk zal wijken, er dag en nacht ge werkt zal moeten worden om tegen de Pasen van start te kunnen gaan. Over gebrek aan belangstel ling voor onze streek hebben de vakantie-centra gelukkig niet te klagen. Ook economisch gezien een verheugend verschijnsel temeer omdat men in deze kringen tijdelijk bevreesd geweest is voor het feit, dat de lange winter extra kosten met zich bracht en misschien vele gezinnen daardoor een vakantie moesten laten schieten. Deze vrees blijkt ongegrond te zijn want alle bedrijven zijn voor het komend seizoen vrijwel geheel volgeboekt, zo dat dit jaar nóg meer toeristen in onze natuur rijke omgeving hun vakantie zullen komen door brengen. Het is wel opmerkelijk dat onze streek het meest in trek is bij de westerlingen. Uit informaties bij verschillende exploi tanten kan geconcludeerd worden dat zeker tachtig procent van alle toeristen afkomstig is uit steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag e.d. In het kader van het Streekplan Utrecht se Heuvelrug is de verwachting uitgespro ken dat deze toeristen-trek ieder jaar zal toenemen. Het moet gezegd: de vakantie-centra hebben stuk voor stuk een open oog voor de toekomst. De accomodatie is of wordt aan de moderne eisen aan gepast, er wordt gemoderniseerd, uit gebreid enz. Zo hebben de exploitanten ook al gauw door gehad dat er aan de vrije zaterdag eveneens wat te verdienen valt. Vroeger immers kostten de vakantiehuisjes buiten het seizoen alleen maar geld, thans bren gen ze geld op! De „long-weekend-verhuring" in de maanden buiten het seizoen is hier na melijk ook al een gewoon verschijnsel. De kerst en Oud en Nieuw bijvoorbeeld heb ben diverse pa's en ma's met de kinderen uit de stad in een besneeuwd (en na tuurlijk verwarmd) vakantiehuisje langs de Utrechtse Heuvelrug doorgebracht NIJPEND Evenals op veler ander gebied heeft de uitzonderlijk strenge en langdurige win ter op deze branche zijn stempel gedrukt. Ondanks alle genomen voorzorgen, be vroren er waterleidingen en zijn alle be drijven ver op het schema achter geko men. In Amerongs en Leersums-Overberg, het belangrijkste toeristencentrum waar een kleine honderd vakantiehuisjes staan, is de toestand „nijpend" geworden, zoals een der exploitanten het uitdrukte. „Op ons kampeerterrein moeten we nog voor sanitair zorgen, de huisjes moeten nog op geschilderd worden en allerlei andere karweitjes staan op het programma. Als het nu maar gauw gaat dooien, dan ha len we het nog wel". HOPEN Ook op de andere vakantie-verblijven in deze streek zit men met smart op het einde van de vorstperiode te wachten. De eigenaar van de camping „De Thymse Berg" in Rhenen (120 standplaatsen voor caravans en tenten de vorst zit bijna een meter diep in de grond. Op 10 april ko- men de eerste gasten alwe zullen maar hopen dat alles goed gaat Bij het bungalowpark „De Kweek" in Renswoude tegenover het kasteel zei men voor de maanden juni, juli en augustus al helemaal volgeboekt te zijn. Het is de bedoeling dat dit park in de toekomst drastisch uitgebreid zal worden. Hieruit blijkt wel dat de toeristen-trek zich niet uitsluitend concentreert op en aan de Heuvelrug, maar dat ook vakantie-be drijven op andere plaatsen in de Gelder se Vallei een bestaansrecht hebben. PARTICULIER Los van dit bedrijfs-toerisme staan de individuele vakantieverblijven. Mensen dus die over voldoende middelen kunnen beschikken, een stukje grond kopen of huren en daarop een bungalow bouwen. Deze vorm van recreatie is duide lijk waar te nemen in de buurt van de Slaperdijk, waar tussen het hak hout en de groene weiden steeds meer bungalows worden opgetrok ken. In een landelijk blad verscheen vorig jaar een opvallende advertentie waarin recreatie-gronden te koop werden aange boden, in de gemeente Amerongen! Uit dit alles valt duidelijk waar te ne men dat het toerisme voor onze omge ving in de toekomst een steeds hogere noot zal gaan zingen en misschien wel een belangrijke bron van bestaan zal gaan vormen. Voorlopig echter is het wachten op de aftocht van koning Win ter. Zodra hij weg is, zullen de vakantiecentra danig onder han den genomen worden. Want vóór de Pasen komen de eerste gas ten en zuid-oost-utrecht wil de reputatie van een goede gastheer vanzelfsprekend behouden! „CON AMORE" IN HET ZILVER. Het Herv. Evangelisatiekoor „Con Amore" uit Veenendaal, bestaat deze maand 25 is een opname uit mei 1945 toen het koor de huidige naam kreeg. Meer bijzonder heden over het komen de jubileum vindt u op pag. 2. DOORN De gemeente Doorn heeft uit gerekend wat deze uitzonderlijke winter tot nog toe heeft gekost. Men kwam op een totaal-bedrag van rond 20.000 gulden, waaronder ruim zes duizend gulden voor zout en ruim drieduizend gulden voor overuren. RENKUM Tegen een inwoner van Renkum is proces-verbaal opgemaakt terzake van het houden van kistkal veren. De beesten stonden totaal in hetdonker, hetgeen bij de wet ver boden is. WAGENINGEN: In het kader van de hondsdolheidbestrijding zijn er in de gemeente Wageningen 1055 honden en 430 katten ingeënt. EDE Donderdag 14 maart a.s. wordt de jaarlijkse houtverkoping van het Ede- se Bos gehouden. Dit keer zal het hout uit alle bezittingen van de fa milie Bentinck met elkaar onder de hamer komen. ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaall ZIEKENFONDSLEVERANCIER In de morgenavond in de instructie zaal van de brandweerkazerne aan de Industrielaan te houden vergadering van de Veenendaalse gemeenteraad ko men weer diverse onderwijszaken aan de orde. Bij de twee scholen die zij reeds in Veenendaal exploiteert wil de Vereni ging voor Christelijk Nationaal school onderwijs een derde Chr. Nationale school bouwen. Deze vereniging heeft daarvoor ver zocht om overdracht van een perceel grond aan de Adr. van Ostadelaan, hoek Rubensstraat, naast de Salvator- kerk. B. en w. hebben geen bezwaar en stellen de raad voor de grond in eigen dom aan het schoolbestuur over te dra gen. Het perceel is groot 2160 ca. tegen een kostprijs van 29.835 gulden. Naam nieuwe openbare kleuterschool De bouw van de nieuwe openbare kleuterschool is zover gevorderd dat deze school nog dit jaar in gebruik ge nomen zal kunnen worden. Evenals aan de openbare lagere scholen willen b. en w. ook aan deze kleuterschool een naam geven. Uit de oudercommissies kwamen op verzoek van b. en w. enkele suggesties, o.a. De Klomp, Hummeloord en Dikker- tje Dap. Gelet op de symboliek die in die naam tot uiting komt vonden b. en w. De Klomp het meest geslaagd en zij stellen de raad dan ook voor deze naam te geven. De nieuwe kleuterschool staat aan de Jan Steenlaan, hoek Jan Vermeerstraat. Thans is ook nog gebleken, dat aan de school nog enkele voorzieningen moeten worden getroffen, die aanvan kelijk buiten beschouwing zijn gelaten, n.l. een hek rondom het terrein, brand- bestrijdingsvoorzieningen en het aan brengen van tien stepklemmen. Een uitgaaf van rond 4800, SUBSIDIE VOOR SOCIAAL- PSYCHIATRISCHE DIENSTEN Ten behoeve van de sociaal-psychia trische diensten krijgt de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid van de gemeente Veenendaal een subsidie van bijna 2750,per jaar. De raad vraagt het subsidie per 1 januari 1962 te stel len op 20 cent per inwoner, in totaal 4800,B. en w. stellen de raad voor hiertoe te besluiten. NIEUWE STOELEN VOOR DE RAADZAAL B. en w. hebben de gemeenteraad een krediet van 650 gulden gevraagd voor de aanschaf van 20 nieuwe stoelen voor de trouwzaal. VERORDENING TOT VOORKOMING VAN HELING Aan de gemeenteraad is een ontwerp aangeboden van een verordening ter voorkoming van heling. Volgens deze verordening zijn diverse handelaren, zoals goud- en zilversmeden, horloge makers, rijwielhandelaren en opkopers onder meer verplicht om een register bij te houden, waarin verschillende zaken moeten worden aangetekend. Zeer grote opkomst bij groslijststemming K.V.P. De groslijststemming van zondag 3 mrt. j.I. ter vaststelling van de definitieve sa menstelling van de kandidatenlijst van de KVP voor de 2e kamer is voor de KVP afd. Veenendaal een groot succes gewor den. Ruim 60°/o van de leden gaf aan de op roep van het bestuur gevolg en bracht haar stem uit. 75% ging akkoord met het advies van de verkiezingsraad en de ove rige 25% stemde op voorkeurkandidaten, zodat wat Veenendaal betreft de volgar- de van de KVP-kandidatenlijst ongewij zigd zal blijven. De opkomst van ruim 60% is des te opmerkelijker, daar het vooral de laatste jaren usance is dat gemiddeld slechts 30 tot 40% van de leden aan gros lijststemmingen deelneemt. K.V.P. AFD. VEENENDAAL KOOS NIEUWE VOORZITTER Tijdens de zeer geanimeerde jaarver gadering van de K.V.P. afdeling Vee nendaal op donderdag 28 febr. j.I. trad de heer J. M. Veerkamp als voorzitter af en werd met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen de heer M. G. H. Hendriks, Schrijverspark 541 te Veenendaal. De heer Hendriks heeft reeds veel be kendheid gekregen door zijn werk als lid van de gemeenschapsraad van Zuilen, evenals zijn vele werk in de KAJ en KAB in Utrecht. Hij is momenteel als maatschappelijk werker verbonden aan het Observatie- en Opvangcentrum „Kamp Overberg" te Overberg. De KVP in Vee nendaal heeft voor 1963 weer vele aktivi- teiten op haar programma staan o.a. een grootse ledenwervingscampagne de z.g. „Aktie U", die nog vóór de komende 2e kamerverkiezingen zal worden gehouden, bovendien zal ook de jongerenorganisatie de JOKVP, waarmee in december vorig jaar is gestart, verder worden uitgebreid; er staan b.v. diverse diskussiebij eenkom sten op het programma en er wordt zelfs al gedacht aan kontakten met de andere politieke jongerenorganisaties hier ter plaatse en in de omgeving van Veenen daal. GESLIPT MET BROMFIETS Toen de 61-jarige portier de V. uit Vee nendaal zondagmorgen uit de richting Ede kwam, slipte hij op de Buurtlaan-Oost met zijn bromfiets over een glad gedeelte van de weg. Door de val liep hij een hoofdwonde op en vermoedelijk een rib- fractuur. Hij werd per ziekenauto naar het Juliana-ziekenhuis te Veenendaal overgebracht. Dit was het trieste res tant van de N.V. Kno- penfabriek Rhenen na dat er vorig jaar au gustus een hevige brand had gewoed. FILMAVOND E.H.B.O. Donderdagavond 7 maart organiseert de E.H.B.O. afd. Eist in het Wijkgebouw een filmavond voor haar leden en hun huis genoten. Er zullen naast enkele culturele en tekenfilms ook films gedraaid worden, die opgenomen zijn door een lid van de vereniging o.a. over het 25-jarig bestaan van de afdeling en de ballontocht die des tijds georganiseerd werd door de „Elster- se Middenstands Vereniging". Als de schijn niet bedriegt zal ook deze kontakt- avond evenals de vorige een sukses wor den. GRAAF JOHN ALDENBURG BENTINCK TER AARDE BESTELD Onder grote belangstelling van de be volking vond zaterdagmiddag op de oude begraafplaats te Amerongen de bijzetting in het familiegraf plaats van de plotseling overleden graaf John Victor Richard Ru- dolphe van Aldenburg- Bentinck, één der vier zoons van wijlen Graaf Aldenburg Bentinck. De droeve stoet bestond uit zeventien volgauto's, waarin behalve de familie, ook talrijke pachters, personeel en andere genodigden, o.w. de burgemeester van Amerongen Jhr. Mr. O. R. v. d. Bosch, gezeten waren. Door de politie was de te volgen route afgezet De rouwdienst welke vooraf had plaats gehad in het sterfhuis (het kasteel) werd geleid door ds. P. Kaetzke, een huisvriend van de familie Bentinck. De baar, voorzien van een blauw kleed overeenkomend met de kleuren van het familiewapen, was bedekt met kransen, terwijl meer dan twintig kransen vooraf naar het mausoleum waren gebracht. Op de oaai was tevens een kussen aanwezig waarop enkele onderscheidingen waren aangebracht van de overledene. Voor het mausoleum waar de kist werd opgesteld, werd door ds. Kaetze het „Onze Vader" alsmede de zegen uitgesproken. Een neef van de overledene sprak vervolgens het dankwoord namens de familie. Het staat thans definitief vast dat de N.V. Knopenfabriek Rhenen over enkele maanden uit de Grebbestad zal verdwijnen. Aan de Rad- boudweg blijft alleen een polyester-afdeling gevestigd onder dezelfde naam en in dezelfde gebouwen waarin deze produktie-afdeling thans ondergebracht is. Een gedeelte van het personeel zal hierin werkzaam blijven, een ander gedeelte (het meest vakkundige personeel) zal te werk gesteld worden in het bedrijf waarmee gefuseerd wordt en voor de resterende personeelsleden zal, in nauw overleg met de huidige di rectie, elders emplooi gezocht worden- gebruik zijnde noodgebouwen zullen worden verhuurd. Hiervoor schijnt grote belangstelling te bestaan van de zijde van andere industrieën. De N.V. Knopenfabriek Rhenen werd in augustus 1945 te Amsterdam opge richt en heette toen de A.G.F.-Knopen- fabriek. In 1950 besloten de twee directeuren, A. Th. v. d. Heyden en E. G. Büchler, hun groeiend bedrijf over te brengen naar Rhenen, waar een pand aan de Achterbergsestraatweg werd betrokken. Vier jaar later bleek ook deze ruimte weer te klein en verhuisde men naar de voormalige glasfabriek aan de Rad- boudweg. De personeelssterkte groeide uit tot een constant aantal van ruim zeventig man. Een enorme nachtelijke brand legde vorig jaar augustus het gehele bedrijf vrijwel volkomen in de as. Spoedig ech ter had men de produktie weer op gang en er was reeds sprake van en nieuwe fabriek toen plotseling het besluit viel om met een ander bedrijf te fuseren. Naar de directie tijdens een vraag gesprek meedeelde, is deze ingrijpende beslissing van zeer recénte datum. „Mede in het kader van de Europese Markt leek het ons beter de produkten samen te voegen met een onzer grote collega's in Nederland. Op deze wijze is men beter in staat de steeds toe nemende concurrentie uit het buiten land het hoofd te bieden", aldus direc teur E. G. Büchler. Omdat het de bedoeling is dat een polyester-afdeling in Rhenen gevestigd blijft, zal een deel van het personeel geen directe hinder van deze fusie vin den. Anders is het gesteld met die perso neelsleden welke in de toekomst in het bedrijf tewerk gesteld zullen worden waarmee gefuseerd wordt. Vanuit Rhe nen zal er een pendeldienst naar de omgeving van Amersfoort komen, ech ter met dien verstande dat op zo kort mogelijke termijn huisvesting gezocht zal worden. Voor het resterende gedeelte van het personeel betekent deze fusie ook het einde van hun werkkring bij de N.V. Knopenfabriek. De directie verzekerde dat alle pogingen in het werk zullen worden gesteld om hen elders onder te brengen. GEBOUWEN De op het ogenblik na de brand in Woensdagavond vond op de ijsbaan te Amerongen een zeer geanimeerd ijs- festijn plaats, welke tot ieders genoegen is verlopen. Men trof er de meest uit eenlopende verkledingen aan, die het stuk voor stuk goed deden. De belang stelling voor dit gecostumeerde ijsfeest was overweldigend. Zelfs uit de omtrek hadden verscheidenen de moeite ge nomen om gekostumeerd en wel naar Amerongen te komen. Zodra men de oprijlaan van het vroe gere kasteel Zuilesteyn kwam oprijden viel direct de grote witte ijsbeer op„ die er voor zorgde dat een ieder een goede parkeerplaats voor zijn auto vond. Maar ook de kaartjesverkopers hadden voor sfeer gezorgd door zich in historische uniformen te steken. Op de ijsbaan zelf krioelde het van gekostumeerde schaatsenrijders en het was dan ook vaak moeilijk te onder scheiden of men met een heer of een dame te doen had, hetgeen de spanning er goed inhield. Op de baan viel al di rect de grote bruine beer op, verder trof men er een fakir, brandweer, tal rijke boertjes en boerinnen, oma's en opa's, cowboy's, teveel om op te noe men. Ook de jongere jeugd had zich bijzonder uitgesloofd om toch maar zo veel mogelijk geslaagd voor de dag te Voor het Wagenings kantongerecht moesten vrijdag Van E., De B. en Van 't L. uit Otterlo, die verstek liet gaan, terecht staan omdat zij op 7 okt. voor zonsopgang en met behulp van een lamp gejaagd zouden hebben op een voetbalveld te Otterlo. Van E. ontkende al het ten laste ge legde, De B. en Van 't L. hadden bij het vooronderzoek reeds bekend voor zons opgang aan het jagen te zijn geweest. Zij wezen echter de aanklacht, dat zij daarbij een lamp gebruikt zouden heb ben, van de hand. Wij bezaten het jachtrecht voor het omliggende terrein en het bestuur van de voetbalvereniging had ons ge vraagd ook even de konijnen, die regel matig schade aan het veld aanrichtten, op te ruimen, zo vertelde Van E. Het was bijna zeven uur en reeds voldoende licht om een konijn te kunnen onder scheiden. Zeker als je een jachtervaring van meer dan veertig jaar hebt zoals ik. Tussen licht en donker gaat een konijn niet op de vlucht voor een met regel matig motorgeluid rijdende" auto. We zijn allen in de auto gebleven en het is onmogelijk om uit een personenauto zonder open dak recht naar voren te schieten. Dat hebben we dan ook niet gedaan. Er is alleen in zijwaartse rich ting geschoten en dus zijn de autolam pen niet bij het jagen gebruikt. De zon ging die dag pas op om 7.07 uur en op het moment, dat de scho ten vielen, omstreeks zes uur, was het nog aardedonker, zei de verbalisant, hoofdagent N. uit Otterlo, die als ge tuige optrad. Omwonenden werden wakker van de schoten en zij verkla ren onmiddellijk op hun wekker ge keken te hebben. Het feit, dat de auto lampen brandden houdt al in, dat ze gebruikt zijn. Zonder die lampen waren de konijnen al lang weg geweest. Vol gens een van die omwonenden, die uit zijn raam gekeken had, was de auto op het voetbalveld gedraaid. Toen het lamplicht over de struiken zwaaide, sprongen daar enkele konijnen uit. Er werd geschoten en een van de konijnen maakte een salto en bleef liggen. Die mensen moeten zich vergist hebben, meende De B. Het was onge veer kwart over zes, tien voor half zeven. Iedere jachtetiquette is aan dit soort heren vreemd blijkbaar, merkte de officier, mr. Ellens op. Dat zit maar uit een auto te paffen. Wat doet u eigenlijk, jagen of cowboytje spelen? Konijnen zijn schadelijke dieren en die moeten nu eenmaal opgeruimd worden, vond Van E. Schrijft u maar eens een stukje over uw methode van jagen in De Ne derlandse Jager, raadde de officier aan, dan zult u eens zien wat daar voor reacties op komen. We dachten, dat we niet hoefden te wachten tot zonsopgang, maar een half uur tevoren beginnen mochten, verdedigde Van E. zich. Om een bewijs te kunnen leveren voor het met autolampen jagen moet er toch een logisch verband zijn tussen het gebruik ervan en het schieten. Dat bewijs acht ik echter niet geleverd en ik vraag op dat punt dan ook vrij spraak. Als je al enige tijd buiten bent kun je beter iets waarnemen dan wan neer je even van binnen naar buiten kijkt, aldus de officier, die het bewijs van het te vroeg jagen wel aanwezig zag. Hij eiste daarvoor een boete van 10,of 2 dagen tegen De B. en Van 't L. en vrijspraak tegen Van E. Rechter v. d. Brand vonniste con form. (Zie verder pag. 2) komen, hetgeen de meesten dan ook wel goed gelukt was. Het bestuur van „De Scheve Schaats" kan terug zien op een zeer goed ge slaagde avond, terwijl ook de feestgan gers allen zeer tevreden en voldaan 's avonds laat naar huis keerden. HOND BEET IN BOVENLIP Tijdens de wekelijks gehouden oefening door de leden van de dresseerclub met hun honden in de bossen aan de Vlieter- weg, werd de toeschouwer, de heer L. uit Scherpenzeel, door één der honden onver wachts zodanig in zijn bovenlip gebeten dat behandeling in de polikliniek te Amersfoort noodzakelijk bleek. Na be handeld te zijn kon hij huiswaarts keren. ERG JAMMER In verband met het verlies van deze industrie voor de gemeente Rhenen hebben wij wethouder G. van Gesink gevraagd naar de mening van het ge meentebestuur in deze. Zijn commentaar luidde: „Natuurlijk vinden wij dit erg jammer. Vooral om dat op dit bedrijf veel ongeschoold per soneel tewerk gesteld kon worden en dat geeft nu moeilijkheden om die el ders te plaatsen. Overigens weten wij nog niets definitiefs. Het is een ernstig verlies van werkgelegenheid." 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Een groep deel nemers aan het Amerongse ijsfestijn.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1