Nieuwsblad voor Veenendaai Omstreken Eerte stap voor park in complex „De Engelenburg" genomen De Wereld van WEEK-tot-WEEK Uit de Raad van Veenendaai: UW** Agenda Nog steeds minder weekend-treinen Nieuwe jeugdwerkleider komt uit Tilburg J. F. TAK WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Veenendaai zocht huisvuil-toevlncht bij Rhenen Veilig Verkeer Rhenen strijdt voor verlichte verkeersbrug over Rijn Omvallende boom sleurde twee kinderwagens in sloot RHENEN 37e JAARGANG VRIJDAG 8 MAART 1963 Nr. 20 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaai Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaai Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER 'Settouuhote DAMES Per 1 juni bij „De Instuif*' benoemd Europa-gedachte in Veenendaalse raad NIEUWE KOLLEKTIE BEHANG WAARDE F 20, RENSWOUDE PATROUILLEERT STRENG! Aanmerkelijke ledenwinst door activiteiten BABY'S BLEVEN ONGEDEERD Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Veenendaai krijgt zijn park! Alle pessimistische gedachten die er mochten hebben bestaan na één van de laatste raadsvergaderingen werden tijdens de vergadering van de gemeenteraad, die gisteren avond werd gehouden, weggevaagd toen de raad vlot zesduizend gulden op tafel legde voor het treffen van de eerste voorbereidingen. In één van de laatste vergaderingen deelde bur gemeester mr. dr. J. Hazenberg namelijk mee, dat de aanvankelijk gedachte realisering van het uit breidingsplan „De Engelenburg" tè kostbaar was gebleken. Dat was ook één van de redenen waarom het definitieve plan zo lang uitbleef- Volgens me dedelingen die de burgemeester toen deed werd er gewerkt aan een wijziging van het plan „De Engelenburg", doch mét behoud van de eerste op zet. Het lag voor de hand dat toen de gedachte ontstond dat het park, als oostelijke afsluiting van het complex „De Engelenburg" wel eens in het ge drang zou kunnen komen en wellicht helemaal het kind van de tè dure rekening zou worden. IJSBAAN EN MEETINGS TERREIN IN PARK Daarom waren het voorstel van burge meester en wethouders en het daaropge- volgde besluit van de raad des te verheu gender. Besloten werd om b. en w. een krediet te verlenen voor het maken van een schetsontwerp met globale begroting door de Nederlandse Heide Maatschappij. Als de raad daarna besluit tot realisering van het plan dan komt er een definitief plan met plantsoenschetsen, een technisch plan, een bodemkundig onderzoek en een begroting van de kosten. Het aan te leggen park zal een op pervlakte beslaan van 10 tot 13'/a ha. In het plan is een ysbaan opgenomen en tevens een groot terrein voor mee tings en dergelijke. Het bleek dat het college spoed achter de zaak wil zetten, vandaar dit voorstel dat staande de vergadering werd gedaan. Vorstuitkering voor gemeentewerkers Niet minder vlot ging de raad akkoord met een voorstel dat wethouder Van Kuijk namens het college uit de lucht C. N. van Kuyk ..spoedvoorstel... deed vallen. Dit voorstel behelsde een zo genaamde vorstuitkering aan het perso neel van de dienst van gemeentewerken, n.l. voor alle gemeentewerklieden bene den een bepaalde salarisgrens een uitke ring van 35,— met daarboven voor de genen, die onder de barre weersomstan digheden in deze winter in de buitendienst hadden gewerkt nog een extra-uitkering van 50,—. Omdat men deze uitkering nog graag in maart wil uitbetalen werd ook dit voorstel spoedhalve gedaan. De twee toegevoegde voorstellen moes ten de vergadering van gisterenavond ma- Volgens een mededeling van de Ned. Spoorwegen zal de beperking van treindiensten aan station Vee- nendaal-De Klomp ook het komen de weekend gehandhaafd blijven. Op zaterdag 9 maart vervallen de vol-»» gende treinen: NAAR UTRECHT VAN: 8.07 - 11.07 - 14.07 - 16.07 - 19.07 - 21.07 uur (de overige uur-diensten blijven normaal). NAAR ARNHEM VAN: 9.30 - 12.30 - 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30 uur (de overige halfuur-diensten blijven nor- mmaal). Op zondag 10 maart vervallen de treinen: NAAR UTRECHT VAN: 8.07 - 11.07 - 14.07 uur (overige diensten normaal). NAAR ARNHEM VAN: 9.30 - 12.30 - 15.30 uur overige diensten normaal). Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaai, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 voor betere uurwerken 3UN6HANS PRISMA PONTIAC 0ME6A -ï ken. De agenda had verder weinig voeten in de aarde. Nieuw gymnastieklokaal Aan de nieuwe openbare kleuterschool aan de Jan Steenlaan werd de naam „De Klimop" gegeven (en niet „De Klomp" zo als wij eerder abusievelijk vermeldden). Er werd een krediet verleend van 191.000,voor de bouw en inrichting van een gymnastieklokaal aan het Dr. Slo- temaker de Bruineplein. Met de bouw hiervan kan binnenkort worden begonnen, aangezien de rijksgoedkeuring binnen is. In net bouwplan is tevens begrepen het maken van een toegangshal voor de Chr. Nationale school II, welke toegangshal aan het nieuwe gymnastieklokaal zal grenzen. Het werk zal worden uitgevoerd door fa. H. J. van Brenk te Opheusden als hoofdaannemer, fa. D. G. Schans en zn., Veenendaai, loodgieterswerk; fa. W. van Schuppen, electrische installatie en fa. R. van Rotterdam, schilderwerk. Een tastbare en kou de herinnering aan aan de voorbije win ter bevindt zich nog steeds achter hotel ,,'t Raadhuis" te Veenendaai in de vorm van een reus achtige ijskegel. Het gevaarte is ongeveer twee meter hoog, heeft een mid dellijn van meer dan een halve meter en staat loodrecht tegen de muur. Hoewel de dooi er tot nog toe weinig vat cp heeft gehad, zal het geen lang leven meer beschoren zijn. In de plaats van de heer A. H. van Pijpen, thans werkzaam als consulent voor het Vormingswerk Be- drijfsjeugd, heeft de Stichting Jeugdwerk „De Instuif" benoemd de heer G. van der Schee. De nieuwbenoemde jeugdwerkleider zal op 1 juni a.s. zijn werkzaamheden in Veenendaai beginnen. De heer Gijsbert van der Schee (36) is gehuwd en heeft geen kinderen. Tot 1957 woonden zij in Utrecht en volgden in de periode na de oorlog de door de kerken in het leven geroepen opleidin gen. Naast een werkkring in een boek handel en de studie, was het echtpaar zeer intensief betrokken bij het jeugd werk. In 1956 legden zij beiden met goed gevolg het examen voor .catecheet' af. EERST OP VELUWE Van 1957 tot 1960 was de heer Van der Schee werkzaam aLs catecheet- jeugdwerkleider in Eerbeek, een dorp op de Veluwe. Een bijzonder veelom vattende werkkring waar het jeugd werk het voornaamste deel werd van het werk. Hier maakte het echtpaar voor het eerst, maar dan ook zeer in tensief, kennis met het werk van de padvinderij. DAARNA TILBURG Drie jaar geleden nam de heer Van der Schee de benoeming aan als cen traal jeugdwerkleider in Tilburg. Ter plaatse gaat het werk uit van de Herv. gemeente, die 2,6% van de bevolking omvat. De nieuwe jeugdwerkleider vertelde hierover: „De overgang van een protes tants dorp op de Veluwe naar een R.K. stad in het zuiden was heel groot. In drie jaar is een groot stuk werk tot stand gekomen waar wekelijks 500-600 jongeren aan deelnemen. Sinds 1961 kregen we de beschikking over een mo dem en goed ingericht gebouw en het werk voor de jongeren omvat hier veel handenarbeid." Het blijkt dat financiële problemen de voortgang van het werk in Tilburg momenteel niet mogelijk maken. „We zijn blij met de benoeming in Veenendaai, het leven in een klei nere plaats heeft voor ons veel aan trekkelijks. Over het werk ber, ik uitermaard nog niet volledig op de hoogte, in de komende maanden zal er nog wel gelegenheid zijn tot nadere oriëntering. De datum van indiensttreding, 1 juni, heeft als voordeel dat de zomermaanden de gelegenheid geven tot inwerken. In het nieuwe seizoen hoop ik dan het werk, dat al zo'n goede naam heeft, goed voorbereid te kunnen aanpak ken." Beschuit met muisjes Aan de Vereniging voor Chr. Nationaal schoolonderwijs te Veenendaai werd grond aan de Adr. v. Ostadelaan, naast de Sal- vatorkerk, overgedragen voor de bouw van een Chr. Nationale school III, terwijl ook nog werd besloten tot de aanschaf van twintig nieuwe stoelen voor de trouwzaal. Ant de Ruiter ...tractatie... Alles bij elkaar een korte vergade ring, waarin de raadsleden ruim schoots de tijd konden nemen om bij de koffie een beschuit met muis jes op te knabbelen; een traktatie van wethouder Ant. de Ruiter, ter gelegenheid van de geboorte van diens achtste kleinkind. Veencndaals burgemeester stond in de gisterenavond gehouden raadsvergadering stil by de éénwording van Europa. Dit naar aanleiding van de dag van Europa op 6 maart j.l. Na alle rampzalige gevolgen die tijdens de wereldoorlogen over Europa zijn uit gestort is er thans volgens de burgemees ter een streven om door minzaam overleg te komen tot grotere eensgezindheid tus sen de Europese landen en volken. Op het economische vlak was dit stre ven er al eerder en dit is nu gevolgd door het Pact van Rome, waaruit zijn gere sulteerd: het Europese parlement, de raad van ministers, het uitvoerend orgaan, het hof van justitie. De éénwording van Europa kan men zien groeien, maar het zal met uitsluitend belangstelling van buiten af niet slagen. De idee moet door de bevolking van de verschillende staten worden meegedragen. De gemeenten als bestuursorganen in de verschillende Europese landen heeft dit niet onberoerd gelaten. Er zijn ook voor de gemeenten in de Europese landen ver schillende gezamenlijke vraagstukken, waarvan burgemeester Hazenberg een aantal opsomde. Vraagstukken, waaraan men maar niet zo voorbij kan en mag gaan en waarvoor spreker dan ook de warme belangstelling van iedereen vroeg. Mooiste kwaliteiten voor lage prijzen. RUIM GESORTEERD Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaai De vorige week by Van Laar, Zelfbediening Herenstraat Rhenen uitgegeven Valleiriks is niet gevon den. De vinderspremie is hierdoor zoals gebruikelijk verhoogd met twee guld envyftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer 1 PS 021005 TWINTIG GULDEN waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. De moeilijkheden waarin Vee nendaai tijdens de dooi kwam te verkeren met betrekking tot de afvoer van het huisvuil naar de stortplaats op Renswoudse grond gebied, zijn dank zij Rhenen opge lost. De autoriteiten in de Grebbe- stad hebben namelijk goed gevon den dat tijdens de „wegversper ring" in Renswoude het Veenen daalse huisvuil op de gemeentelij ke stortplaats van Rhenen wordt gedeponeerd. Zoals bekend hield Renswoude, zelfs in de raad, voet bij stuk toen het de maatregel afkondigde dat bij invallen de dooi een groot aantal wegen tijde lijk tot B-weg verklaard zouden wor den met een maximale wieldruk. Voor Veenendaai zou dit een ernstige stagnatie betekenen in de regelmatige afvoer van huisvuil naar de stortplaats in de buurt van de Zwarte Brug. Aanvankelijk zag het er naar uit dat Veenendaai zich hieraan niet zou sto ren, dach nu de maatregel al enkele dagen van kracht is, heeft men zijn toe vlucht bij Rhenen gezocht en gevonden. Overigens wordt er op de betrokken wegen in Renswoude streng gepatrouil leerd. Volgens de rijkspolitie zijn er een aantal processen-verbaal opgemaakt. De drie wegen die het meest van de opdooi te lijden hebben zijn tot op he den de Groeperweg, de Biesbosserweg en de Munnikenweg. Vanmorgen vernamen wy dat de toe gangsweg naar de stortplaats in Rhenen ook afgesloten is in verband met de op- dooi. Om de doortocht te beletten is er een zware dragline midden op de weg ge plaatst. Er bleef de Veenendaalse Dienst Gemeentewerken niets anders over dan het vuil te storten op een gemeentelyk terrein achter de SKF! „De verkeersbrug over de Rijn bij Rhenen moet noodzakelijk worden verlicht". Dit kwam héél sterk naar voren in het verslag van secretaris Wijnands van de afdeling Rhenen van Veilig Verkeer, donderdagavond in hotel „Het Wapen van Rhenen" in algemene ledenvergadering bijeen. Er is aangaande dit dringende vraagstuk al contact opgenomen met de rijkswaterstaat waaronder deze donkere briig resorteert, doch van die zijde kwam bij de afdeling bericht binnen, dat men een verlichting niet noodzakelijk acht. Het afdelingsbestuur gaf bij monde van haar secretaris te kennen, dat men het hierbij niet wenst te laten. Er zal worden doorgewerkt om te trachten hierin alsnog te voorzien. Ook het hoofdbestuur geeft aan deze zaak de nodige aandacht. Er is al een onderzoek ingesteld naar het aantal on gevallen dat rond de brug werd geregi streerd en dat schijnt erop te wijzen dat - in tegenstelling tot de mening van rijkswaterstaat - een verlichting op dit inktzwarte kunstwerk over de rivier wel degelijk in het belang moet worden geacht van een veiliger verkeer. Jeugdwerk wordt aangepakt Voorzitter H. Spijkerman noemde het afgelopen verenigingsjaar zéér bevre digend. Er kon een behoorlijke leden winst worden geboekt, het aantal steeg namelijk van 254 op 341, terwijl er 33 jeugdleden te boek staan. De activitei ten, zoals de autokeuring, de keuring op de verlichting van automobielen, de verkeersexamens en de rijdende ver keersschool, die momenteel in de NBM- hallen is opgesteld en waar ruim vijf honderd kinderen elk twee praktijkles sen krijgen, zijn goed aangeslagen. De voorzitter noemde de verkeers- mentaliteit één van de belangrijkste onderwerpen «waaraan in de naaste toe komst de nodige aandacht zal moeten worden besteed. De NBM mocht een dankwoord incasseren voor de nimmer aflatende hulp en steun bij het werk van de afdeling. Tijdens de vergadering werd de suggestie gedaan méér jeugd leden aan te trekken. Aanvankelijk zag men dit als een moeilijkheid, omdat deze jeugd zal moeten worden bezig gehouden en daarvoor kon men geen instructeur aantrekken. De ter vergadering aanwezige heer Mac. v. d. Pijl. afkomstig uit Vlaardin- gen en sinds enkele jaren in Rhenen gevestigd, bleek in zijn vorige gemeente als zodanig voor de jeugd te zijn op getreden en zo kwam er voor dit vraag stuk plotseling een oplossing uit de lucht vallen. Getracht zal worden in de „Instuif" een afdeling te krijgen waar de jonge ren meer kennis van de verkeersregels zal worden bijgebracht. Dit betekent voor Veilig Verkeer Rhenen de aanpak van een nieuw stuk zéér belangrijk op voedend werk, waaraan de plaatselijke overheid zeer zeker haar morele steun zal willen geven. Een tweede besluit om de jeugd nog intensiever bij het vei lig verkcerswerk te betrekken bestond hieruit, dat de jongeren, die thans de rijdende verkeersschool bezoeken, daar- Door een tot nog toe onbekende oorzaak reed de bestuurder van een vrachtauto van Van Dijks groothandel uit Zeist, woensdag middag omstreeks lialfvier op de Barneveldseweg, in de richting Scherpenzeel, een paar aan de kant van die weg staande beukenbomen omver en kwam pas, nadat hij te gen de derde boom was opgereden, tot staan. De eerste beukenboom, met een doorsnee van plusminus 30 cm. knapte finaal af en viel over het rijwielpad. Op dat moment liepen daar de dames Van Eist en Schuur, beiden wonende in de Plataanlaan, ieder achter een kinder wagen waarin een baby lag. Door de val lende boom werden de kinderwagens in de langs dat rijwielpad lopende sloot, ge vuld met sneeuwwater, gezwiept. De res pectievelijke moeders kwamen er met wat schrammen en builen af. Door de heer Rustenhove werden de kinderen uit het ijskoude water gehaald en in aangereikte droge dekens gewikkeld en vervolgens naar het consultatiebureau gebracht waar de dokter juist spreekuur had. Behalve een nat pak bleken zij geen letsel te heb- NEUS. Om tussen de ogen blikken van ja-knikken op de decreten van De Gaulle de tijd te passeren hebben de afge vaardigden in de Franse Ka mer een nieuw spel ingevoerd. Ze doen wie kan raden welk aantal nieuwe neuzen er die dag aanwezig is. De aanleiding is heel eenvoudig: om bij de laatste verkiezingen zo mooi mogelijk voor het kiezersvolk te verschijnen hadden ver schillende afgevaardigden de vorm van hun neus laten cor rigeren door een ingreep van chirurg Vidal. Men zegt dat zij daar veel succes mee heb ben behaald bij de kiezers en vooral bij de kiesters. VLUGGER. Hotelhouders aan de Cóte d'Azur zijn bang dat het vreemdelingenbezoek zal teruglopen omdat men zich aan de Cöte niet meer vlug genoeg kan verplaatsen. De hele dag zit er 's zomers het verkeer vast. Men stelt daar om voor dat er een treindienst Toulon-Nice zal worden inge steld met een even grote fre quentie als de Parijse Métro en een scheepsdienst van St. Raphaël naar Menton met een snelheid van 80 km per uur. Het ministerie van transport heeft deze zaak genomen. nu in studie GIDS. De „Gids van het Witte Huis", waarin alle ver anderingen door mevr. Ken nedy in de presidentiële resi dentie aangebracht worden opgesomd, heeft in een half jaar 600.000,opgebracht. De winst op deze uitgave wordt gebruikt voor de aan koop van schilderijen en an tieke meubels om het interieur verder te verfraaien. MELK. Een Portugese ar beider die in een Parijse voor stad betrapt was bij het stelen van twee flessen melk, is door de rechter veroordeeld om tij dens de rechtszitting deze twee flessen achter elkaar leeg te drinken. De eerste fles ging er vlot door maar de tweede echt tegen de zin van het slachtof fer, die na afloop zuchtend verklaarde dat hij voorgoed genezen was. „Ik zal het nooit meer doen", riep hij uit toen hij zijn vrijheid had her kregen. ONTVANGST. Vijftienhon derd studenten van de Sor- bonne te Parijs hebben ge protesteerd vóór de vrijheid van organisatie en tégen de minister van onderwijs. Want deze laatste had geweigerd hun delegatie te ontvangen, terwijl hij wél Gina Lollobri- gida te woord had gestaan. En dat nog wel terwijl Gina zich niet eens vooraf had laten aandienen, zeiden de studen ten woedend. ben bekomen. De chauffeur en bijrijder kwam enmet de schrik vrij, doch de auto werd zwaar beschadigd. over een opstel kunnen maken, waaruit de beste inzendingen zullen worden ge honoreerd met prijzen. Nieuw bestuurslid Periodiek aftredend waren de be stuursleden Boskaljon, Heeres en Wij nands. Zij werden herkozen. De heer Kemperman, hoofd van de R.K. school St. Cunera, bedankte om gezondheids redenen. In zijn plaats koos de verga dering de door het bestuur kandidaat gestelde heer Horst, hoofd van de bij zondere lagere school aan dekPlatanen- laan, waarmee consinuiteit werd ge bracht in het beleid om toch vooral iemand uit de plaatselijke onderwijs kringen in het bestuur te hebben. In de kascommissie kregen zitting de heren J. W. Zijlstra, Mac. v. d. Pijl en H. van Ree. Tot besluit van deze zeer geanimeer de vergadering hield de heer Boersma van het Verbond van Veilig Verkeer een inleiding over het alcoholvraagstuk in het verkeer, toegelicht met sugges tieve films. Hij benaderde de juridische en de morele kant van deze zaak. Zijn hele betoog kwam er op neer, dat wij moeten trachten de drinkgewoonte om te buigen naar alcoholvrije dranken. Ouderen moeten in dit opzicht een goed voorbeeld zijn voor de jeugd. De factor alcohol zou naar sprekers mening zelfs moeten worden opgenomen in het les programma van de scholen. Daar in Nederland de bloedproef niet verplicht is kon hij geen exacte cijfers geven over het aantal ongevallen tengevolge van alcoholgebruik, maar officieus kon hij mededelen dat dit aantal helaas nog véél te hoog is. Veilig Verkeer Rhenen mag terugzien op een zeer geslaagd jaar en op een zeer geanimeerde en vruchtbare jaarver gadering. VEENENDAAL Vrydag: Vergadering imkersver. in Korenbeurs 7.30 uur. Maandag: Lezing van Philadelphia in Eltheto 8 uur. RHENEN Vrydag: Toneelavond Herv. Jeugd raad in Irene 7.30 uur. Dinsdag: Vergadering Ver. Oranje dag in Wapen van Rhenen 7.30 uur. Vergadering van NCVB in Ire ne 7.45 uur. AMERONGEN Vrydag: Jaarverg. en feestavond van de Woudlopers in Club huis 7.30 uur. BIDSTOND VOOR HET GEWAS In de Cunerakerk wordt woensdag 13 maart 's avonds om half acht een extra kerkdienst gehouden. Deze „Bid stond voor het gewas" wordt dan geleid door ds. N. Kooreman, hervormd predi kant. „ONS GENOEGEN" GAAT JEUGD OPLEIDEN TOT MUZIKANT Het bestuur van de Rhenense muziek vereniging „Ons Genoegen" heeft ten opzichte van het gebrek aan jeugdige belangstelling voor harmonie en fan fare besloten nu eindelijk eens de knoop door te hakken. Er wordt in het verenigingsgebouw van het plaatselijke harmoniekorps een cursus gegeven voor jongeren op instrumenten, die bij har monie en fanfare normaal in gebruik zijn. Deze cursus is geheel gratis. Als docent treedt op de heer Joh. van In- gen, musicus van beroep en in Rhenen beslist geen onbekende. Een novum is ook nog, dat de vereni ging zorgt dat de cursisten bovendien nog gratis de instrumenten ter beschik king wordt gesteld. Dit is een unieke gelegenheid voor de meisjes en jongens in de Grebbestad om op goedkope wijze muziek te leren maken. De secretaris van de vereniging, de heer J. W. Mol, die wij hierover op zijn adres Esdoornlaan 17 spraken, was van mening dat er wel eens bijzonder veel animo voor zou kunnen bestaan. ZEER GESLAAGDE BAZAAR VOOR KERKGEBOUW De verkoopmiddag en -avond, die deze week werd gehouden ten bate van de bouw van een kerk voor de afdeling Rhe nen van de Nederlandse Protestanten Bond, werd voor de dames van de zus- terkring, die voor de organisatie zorgden, een eclatant succes. De verkoop van een grote verscheidenheid aan artikelen, als mede de Amerikaanse verkoping van heerlijke attracties, met tot besluit de traditionele verloting, verliep vlot en ge animeerd. In enkele uren tijds steeg het bedrag dat aan het Bouwfonds kon worden toegevoegd tot 1000,

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1