Nieuwsblad voor Veenendaai Omstreken Kleingeld wordt hoe langer hoe schaarser Voor de KANTONRECHTER Het grote mysterie: WAAR BLIJVEN DE CENTEN? elst amerongen Reinigingsdiensten Rhenen en Veenendaai konden hun vuil niet kwijt KIND BIJNA IN MODDERPOEL VERDRONKEN „Welzijn van een gemeente hangt niet af van een dominee" De zegen „Ik vind het onverantwoordelijk 37e JAARGANG WOENSDAG 13 MAART 1963 Nr. 21 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaai Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaai Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Waarschuwing aan rolschaatsen de jeugd Betuwe gebruikte dragline voor wegafsluiting Concert „Het Ritmeesterkoor" uitgesteld PASSERENDE CHAUFFEURS GREPEN NET OP TIJD IN MULDER Ds. Goedhart nam afscheid REDDER VAN KOOTEN Baby geboren in Rhenens Bejaarden tehuis Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 ltfnen) - Giro 563427 Rcdaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprqzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De postkantoren, banken, verschillende zaken, loonadministraties en kassiers in onze omgeving hebben al maandenlang bijna geen cent meer! Schrik niet! financieel gezien zijn ze allemaal even solide als voorheen, maar met het „geen cent meer hebben" wordt hier letterlijk bedoeld dat er een schrikbarend tekort is aan doodgewone koperen centen, oftewel pasmunt in het algemeen. Vrijwel overal waar men informeert wordt gerea- geert met „hopeloze situatie" en „mondjesmaat". Al deze klachten zijn voor de Kamer van Koop handel Utrecht aanleiding geweest om bij de TE WEINIG PASMUNT? Rijksmuntmeester aan te dringen op een versnel de en uitgebreider vervaardiging van de pasmunt. Centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes worden hoe langer hoe schaarser, schreef de K.v.K. Er zijn al banken en postkantoren die een distributie systeem hebben moeten invoeren. Bij de Rijks munt, waar het kleingeld wordt gemaakt, is het in feite oud nieuws. Vorig jaar bijvoorbeeld werden er 50.000.000 centen gemaakt, „maar het lijkt wel een bodemloze put" verklaarde men bij de Rijks munt. Het grote mysterie schijnt te zijn dat nie mand weet waar al die centen blijven De K.v.K. is niet over één nacht ijs gegaan, want zij heeft eerst onder een groot aantal banken een enquete gehou den. Hun woordelijke conclusie luidt dan ook: „Het tekort aan centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes, dat zich duide lijk manifesteert bij een groot deel van het bedrijfsleven, de banken en de PTT, wijst erop, dat de totale pasmunt-hoe- veelheid belangrijk is achtergebleven bij de expansie van het handelsverkeer". Eenvoudiger gezegd: er moet veel meer kleingeld gemaakt worden. En of de Rijksmuntmeester daar nu maar voor wil zorgen. EEN RAADSEL Maar zo simpel ligt de zaak blijkbaar niet. Bij de Rijksmunt zijn ze namelijk al jaren met dat probleem doende. Een probleem dat zich ook uitstrekt over an dere landen. In West-Duitsland bijvoor beeld heeft men met hetzelfde euvel te kampen en in de Verenigde Staten is het al zover dat men overweegt een geheel nieuwe munt op te bouwen. De heer de Leeuw van de Rijksmunt zei o:m: „Wij doen wat we kunnen, maar wij zitten ook met een personeelstekort. Er zijn inmiddels al weer maatregelen genomen om de produktie van het klein geld te verhogen, bijv. door middel van overwerken". Zo werden er in één jaar tijds 50.000.000 centen, 11.000.000 stuivers, 44.000.000 dubbeltjes en 9.000.000 kwar tjes gemaakt. Deze cijfers worden ieder jaar hoger maarde tekorten blijven! Het is een raadsel. Om uit de moeilijkheden te geraken zijn er zelfs grote concerns in De Inspecteur Korpschef van politie te Veenendaai W. C. H. Dekker verzoekt ons het volgende mede te delen: De animo voor het rolschaatsen onder de jeugd blijkt de laatste weken enorm te zijn toegenomen. Het gevaarlijke hiervan is dat de jongeren deze sport voortdurend op de rijbanen van (drukke) wegen beoefenen, hetgeen met name het geval is in V eenendaal- zuid. Hoewel in deze omgeving een speciale rolschaatsbaan is aangelegd, blijkt de jeugd helaas tócht de voorkeur te geven aan de wegen. Bij het politiebureau zijn al tientallen klachten binnengeko men van automobilisten die nog net bijtijds een aanrijding konden voorkomen. Behalve dat rolschaatsen op de openbare rijbaan volgens het Wegenverkeersreglement verbo den is, zijn de gevaren voor de kinderen, wanneer ze op de rij baan schaatsen, groter dan men denkt. Er wordt dan ook op de jeugd en niet in het minst op de ouders een dringend beroep gedaan, het rolschaatsen op de rijbaan na te laten. Het gaat om de veiligheid van de kinderen en vanzelfspre kend alle andere weggebruikers. ioofdstraat 51 Telefoon 3184 aptieJc Veenendaai! ZIEKENFONDSLEVERANCIER het westen des lands die gewoon centen opkopen. Voor duizend losse centen ge ven ze 12,50. WAAR BLIJVEN ZE Iedereen vraagt zich af waar blijven al die miljoenen stuks kleingeld. Tot nog toe is niemand er in geslaagd een bevredigende theorie op te werpen. De „schuld" wordt wel eens ge geven aan de detailhandel, met name de grote warenhuizen en supermarkets, die hun artikelen bij voorkeur afprijzen op 98 en 99 cent enz. Zulke bedrijven ontvangen enorm veel kleingeld, evenals patateskramen, ijsco tenten enz. enz., en men zou het veel te lang vasthouden omdat het teveel moeite kost het kleingeld af te tellen en in te leveren. Het is namelijk voorschrift dat klein geld in bepaalde hoeveelheden geteld, ingewisseld kan worden. PTT-mensen hebben bij een patate-firmant wel eens een emmer vol centen zien staan. Hij liet ze rustig staan omdat er geen tijd was ze af te tellen en in te leveren De landelijke PTT gaat begin volgende week een tijdelijke maatregel treffen om een betere circulatie van centen te be vorderen. Bij wijze van proef wordt op de hoofd postkantoren Amsterdam, Den Haag, Rot terdam en Utrecht de mogelijkheid ge opend bij aanbieding van een hoeveel heid centen van meer dan 1000 stuks (ge wicht meer dan 2 kg.) ontheffing te krij gen van de verplichting die centen in verzegelde zakken van 1000 stuks af te dragen. HEEFT U NOG CENTEN? Hoe het ook zij, in onze omgeving zit ten de meeste instellingen om CENTEN te springen. Dubbeltjes en kwartjes schijnt nog wel te gaan. Een klein voorbeeld: het postkantoor te Veenendaai gaf gemiddeld 25.000 centen per week uit. Nu zyn het er al maandenlang slechts 4000 per week. Mocht u thuis nog een oude kous met centen of beter nog een hele emmer vol hebben, banken en PTT-kantoren ont vangen ze met open armen! ZILVEREN JUBILARIS BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL De heer J. Durand, chef van het Han delsregister herdenkt donderdag 28 maart de dag waarop hij 25 jaar geleden in dienst van de Kamer is getreden. Op vrij dag 29 maart a.s. zal de jubilaris in het gebouw van de Kamer recipieren van 16 tot 17.30 uur. „We hebben hier een overheid die inzicht heeft in het goed functio neren van een kerkelijke gemeen schap", aldus de predikant. Genegenheid Sprekend over zijn ambtsperiode in Veenendaai, zei ds. Goedhart o.a. „In die acht jaar dat ik hier ben is „Sola Fide" een deel van mijzelf geworden. Wat hebben wij het goed gehad, we hebben eigenlijk nooit woorden met elkaar gehad. U was het er niet mee eens dat ik weg ga, maar het besluit om van u heen te gaan is niet in één dag genomen. Met de verhouding naar buiten hebben we veel gemist, doch naar binnen toe was er altijd zeer veel liefde." Dank bracht de predikant ook voor de genegenheid van de gemeente „die zich echt Veens royaal heeft betoond" Bij de gratie „Waarom", zo vroeg ds. Goedhart, „zoudt u vanavond in zak en as zitten? U krijgt toch een cadeau vanavond, u krijgt toch de zegen des Heren? Het lijkt een ietwat droeve plechtigheid, maar dat is het in wezen niet." „Het afscheid van een dominee is op zijn tijd nodig. Dan gaat men ontdekken dat die gemeente niet groeit en bloeit door de liefde die zij elkaar betonen, maar alleen be staat bij de gratie Gods." „Daarom moet de heer Goedhart vertrekken om te ontdekken dat het niet Goedhart is die de gemeente Sola De vuilnisbelt van de gemeente Rhenen ligt al vele jaren aan de overkant van de Rijn op Betuws gebied. Sinds kort stort ook de reinigingsdienst van de buurge meente Veenendaai op de belt van Rhenen, daar de roltrommelvva- gens van Veenendaai de eigen belt wegens opdooi niet kunnen berei ken. Het gemeentebestuur van Rhenen verleende mitsdien gast vrijheid en door Veenendaai werd deze burenhulp dankbaar aan vaard. OCHTEN KWAM TE HULP Afgelopen vrijdag echter stonden de wagens van beide gemeenten plotseling voor nieuwe moeilijkheden. In de Betu we waren alle wegen die naar de belt leiden gesloten verklaard wegens opdooi, niet alleen door het plaatsen van verbods borden, maar ook door het op verschil lende toegangen tot de wegen plaatsen van auto's en zelfs een dragline (Zie foto) Dit monster was bovenop de Rijndijk gezet, de rechtstreekse verbinding vanuit Rhenen naar de vuilnisbelt. Rhenen en Veenendaai konden plotseling hun stads vuil niet meer kwijt. Er kon geen muis meer door daar aan de overkant. De directeur van gemeentewerken Rhe nen, de heer N. Souwerbren, „klom" on middellijk in de telefoon en het resultaat was dat het gemeentebestuur van het iets verderop gelegen dorp Ochten aan de Waal zowel voor Rhenen als Veenendaai tijdelijk gastvrijheid verleende, door toe te staan dat het Rhenense en Veenendaalse vuil op dé belt daar mocht worden ge deponeerd. De heer Souwerbren ver klaarde tegenover verslaggevers, dankbaar voor de geste van Ochten, alsnog te zul len trachten voor de reinigingswagens ontheffing te krijgen van het rijverbod, daar de belt in Ochten té ver verwijderd is en dit uit economische overwegingen nogal wat bezwaren oplevert. Het gaat hier om plm. 2000 m weg. De vuilnisbelt van Rhenen ligt op grondgebied van de gemeente Lienden. Het dijkschap had de wegen afgesloten. ONTSPANNINGSAVOND VOOR BEJAARDEN In gebouw Eltheto wordt morgenavond een ontspanningsavond voor bejaarden gehouden, onder auspiciën van het Be jaardencentrum O.C.B. Het belooft een bijzonder gevarieerde en vrolijke avond te worden want de medewerkenden zijn, de Royal Hawaian Band, the Blackboy's, een Oosterse goochelaar en buikspreker, Corry Vink en anderen. Het geheel staat onder leiding van May Aloha Lany. Het jaarlijks concert van de Mannen- zangvereniging „Het Ritmeesterkoor" dat volgens het programma van het Cultureel Convent op donderdag 14 maart a.s. ge houden zou worden, is naar thans blijkt om diverse redenen uitgesteld tot ver moedelijk oktober. Als reden hiervan gaf een bestuurslid op dat het koor het momenteel bijzonder druk heeft en de nieuwe dirigent Bertus van Vliet nog niet volledig ingewerkt is. Zeer waarschijnlijk vindt het concert nu plaats in oktober. Wél zal het Ritmees terkoor optreden buiten Veenendaai, o.a. in het Revalidatiecentrum te Leersum. ELST. In het door de dooi ontstane meertje op de Franseweg ter hoogte van de Paardekop, is vrijdagmiddag op het laatste nippertje het zoontje van de fam. Klomp van de verdrinkingsdood gered. Het ventje dankt zijn leven aan het kordate en snelle optreden van twee vrachtwagenchauffeurs. GEMEENTE MAAKTE GAT Doordat het overtollige water veel last voor de omwonenden veroorzaakte, werd eind vorige week van gemeentewege be sloten met een dragline een diep gat te graven om zodoende de waterspiegel enigszins te laten zakken. Men verzuimde echter dit gevaarlijke gat te omheiningen of op andere wjj- ze af te zetten! Doordat het gat zich geheel onder de waterspiegel bevond moet het niet door de aldaar spelende kinderen zijn opge merkt, waardoor het jongetje plotseling in de diepte verdween. GELUK Gelukkig passeerde juist op dat moment de kolenhandelaar Van Kooten met zijn vrachtwagen. Hij stopte onmiddellijk en met zijn bij rijder de heer Wildeman begaven zij zich, nietsvermoedend van de gevaarlijke diep te te water. Ook de heer Wildeman raakte in het gat in moeilijkheden, maar met uiterste krachtinspanning slaagde de heer Van Kooten er in om beide drenkelingen op het droge te brengen. De volgende dag was het water zover gezakt dat het gat aan de oppervlakte kwam waardoor het grootste gevaar voor de spelende kinderen was geweken. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaai VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 SCHOORSTEENBRAND Door roetafzetting in de schoorsteen bij de fam. R. aan de Munnikenweg brak za terdag schoorsteenbrand uit. De brand weer was spoedig ter plaatse en slaagde er in het vuur bijtijds te doven. „Een mens moet vaak afscheid nemen - van de school, van het ouderlijk huis, ja zelfs van het leven. Wij hebben hier geen blijvende stad. En ik meen dat het afscheid nemen een noodzakelijke fase is in het leven van een predikant. Ik wens u alle zegen toe en speciaal vanavond bij dit afscheid zou ik die zegen nog eens willen beklemtonen, zoals Paulus die eens uitsprak, want in deze woorden ligt de gehele rijkdom van het Evangelie samengevat." Deze woorden klonken zondagavond van de kansel in „Sola Fide" waar ds. W. Goedhart na een periode van acht jaar afscheid van zijn gemeente nam, om volgende week zijn nieuwe gemeente in Emmen te gaan dienen. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Onder de vele aanwezigen bevonden zich ook burge meester en wethouders van Veenendaai, alsmede ge meentesecretaris D. Blankespoor, de preases van de Provinciale Kerkvergadering, ds. Groenenberg, vele afgevaardigden van gemeenten en vertegenwoordigers van een aantal plaatselijke kerken. en de gemeenschap des Heiligen Gees- tes zij met u allen". Vooraf sprak ds. Goedhart een dank woord, in het bijzonder tot het gemeen tebestuur „dat steeds met grote belang stelling het wel en wee van ons kerk genootschap heeft gevolgd." zuster- Als tekst had de scheidende predikant 2 Cor. 13 13 gekozen, waar Paulus de bekende zegen geeft„De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods De wegversperring op de Rijndijk in de Betuwe. Fide maakt, maar dat het alleen DE Heer is." Teleurstelling „Bij dit vertrek is een van mijn te leurstellingen dat na acht jaar de ver eniging van beide hervormde gemeen- ten nog geen stap, maar dan ook geen stap dichter bij is gekomen. Die vereniging is mij niet gegund. Heeft God ons deze zegen niet willen schenken. Ik weet het niet, maar één ding weet ik wel zij komt tot stand op Gods tijd. Een dominee neemt wel afscheid maar Jezus doet dat nimmer." Zaaiers en maaiers Na de afscheidsrede werd nog het woord gevoerd door de preases van de Prov. Kerkvergadering, ds. Groenen berg. Deze zei o.m.: „U heeft in een moeilijke situatie gestaan en u had ge hoopt dat er ontwikkeling zou komen in de plaatselijke situatie. Er zijn echter zaaiers en maaiers." Ouderling De Ruyter sprak als laatste een dankwoord namens de noodkerke- raad en de gemeente. „Dat u dit beroep naar Emmen hebt aangenomen, wordt door velen gebillijkt, maar door méér nog betreurd. U bent acht jaar onze herder geweest en u toonde intens medeleven in de diepste zin van het woord", zo merkte hij op. Nadat het Sola Fide kerkkoor de scheidende predikant „Beveel gerust uw wegen" had toegezongen, was er aan de ambtsperiode van de geziene predikant in Veenendaai een einde ge komen. Bevestiging en intrede in de her vormde kerk te Emmen vinden a.s. zon dagmiddag om half drie plaats in de Hervormde Kapel. E.II.B.O.-ERS HADDEN GEZELLIGE AVOND J.l. donderdagavond organiseerde de E.H.B.O. afd. Eist voor haar leden en huisgenoten een filmavond in het „Wijk- gebouw". Het werd mede dankzij de goe de opkomst een gezellige avond. Vooral de film opgenomen door de heer Joh. van Kooten tijdens het 25-jarig bestaan van de vereniging sloeg in, want daarbij konden vele leden zichzelf op het witte doek in aktie zien. K. uit Amsterdam moest vrijdag voor het Wageningse kantongerecht ver schijnen omdat hij op 27 okt. op een knollen veld in Ede zijn hond onaange- lijnd had laten lopen. Bovendien zou het dier naar wild hebben gespeurd en zouden K. en zijn hond zich op verbo den grond hebben bevonden. Verdachte ontkende, dat hij gejaagd zou hebben. Ik heb een jachthond, die aan wedstrijden deelneemt, zo zeide hij. Ik had een sleepspoor uitgelegd, waaraan een dode eend, die ikzelf had meege bracht was bevestigd. Om het voor de hond niet te makkelijk te maken, zorg de ik voor verscheidene hoeken en bochten in het spoor. Overigens was het geen knollenveld. Er stonden alleen maar stoppels op. In het proces-verbaal is zeer dui delijk vermeld, dat het een knollenveld was, antwoordde rechter v. d. Brand. Ik mag toch wel aannemen, dat de jachtopziener, die u verbaliseerde een knollenveld wel van een stoppelveld kan onderscheiden. De officier, mr. Leusink, stelde, dat de hond zich bij het speuren wel niet zou beperken tot het uitgelegde spoor. Voor dit feit eiste hij 40,of 8 dagen. Voor het niet aangelijnd zijn eveneens 40,of 8 dagen en voor het lopen op verboden grond 20,of 4 dagen. Verdachtes raadsman, mr. baron Van der Feltz uit Amsterdam, toonde een van de roggestoppels, die op het veld hadden gestaan. In een veld met knollen zou de lijn zijn blijven haken. Dergelijkesleep- sporen worden altijd in een weiland of een stoppelveld uitgelegd, aldus de raadsman. Bovendien is hier geen spra ke van het opsporen van wild. De jacht hond van K., die zo'n 2500,kost en eerste prijzen behaalt op wedstrijden, is daar veel te goed voor. Een dode eend zoals die hier werd gebruikt is geen wild in de zin van de jachtwet. Dat heeft de Hoge Raad vastgesteld. Wat het niet aangelijnd betreft, moge wor den opgemerkt dat de betreffende ver bodsbepaling door de burgemeester van Ede eerst op 26 oktober gedaan werd. In de kranten was de 27ste nog niets afgekondigd. K. kon dus onmogelijk weten, dat in verband met de honds dolheid ook het aanlijnen van honden buiten de bebouwde kom verplicht was. De officier persisteerde na dit ver weer echter bij zijn eis met het oog op de omstandigheden van destijds. Rechter v. d. Brand sprak K. vrij ten aanzien van het opsporen van wild, Het lopen op verboden grond ging 10,of 2 dagen kosten, doch het on- aangelijnd zijn van de hond vond hij een zeer ernstig feit. Hiervoor luidde het vonnis 150,of 30 dagen. XXX Mej. H., maatschappelijk werkster te Leiden, was op 19 december met haar personenauto van rijksweg 12 geraakt (Zie verder pag. 2) De Elsterse brandsoffenhandelaar Van Kooten die er vrij dagmiddag met inspanning van al zijn krachten in slaagde een 9-jarig jongetje en zijn bijrijder van een zekere verdrinkings dood te redden, vertelde ons: „Wij waren net op de Franseweg toen daar een stel kinderen was. Een van de jongens rende door de plassen en ineens was hij verdwenen. Hij kwam boven en ging toen weer onder. Ik zeg tegen mijn knecht: wat gek is datin een plasWe sprongen uit de auto en renden door het water naar de plek toe. Dat ze daar langs de weg zo'n verraderlijk gat had den gegraven wisten wij ook niet! Net als die kinderen wisten we niet be ter of het is vlak bouwland. Mijn knecht liep voorop en "erdween voor mijn ogen tot aan zijn kin in het water. Hij stond recht overeind en zakte door de blubber hoe langer hoe verder weg. Ik schrok hevig en ik schreeuwde: grijp die jongen! Ik zag dat het ern stig ging worden. Hij kreeg de jongen te pakken maar zakte zelf ook steeds verder weg. Ik heb die jongen naast me neergelegd in het water en heb toen pas langzaam mijn knecht uit het gat kunnen krijgen. Hij was volkomen bevangen door de kou en kon niets meer zeggen. De jongen hebben we aan de kant van de weg voorover gelegd om water kwijt te raken. Gelukkig had hij nog niet veel binnen, maar het was kantje boord. Als mijn knecht alleen was geweest, waren beiden onherroepelijk verdron ken. Ik heb direct de politie gebeld en gezegd dat ik het hoogst onverantwoor delijk vond dat zo'n verraderlijk gat niet voldoende is afgezet. Al had de gemeente er maar een bordje neergezet met een waarschuwing. Nou wisten we helemaal niets." o_o—O—O De Dienst Gemeentewerken in Rhenen kon gisteren geen commentaar ver strekken op het gebeurde. Men zei nog steeds niet over de juiste feiten te beschikken. „De directeur Gemeentewerken weet ook nog niet precies wat er gebeurd is en de Technisch ambtenaar die het wél kan weten zit in de buitendienst". I Op deze niet alle- U daagse gebeurtenis kan het Herv. Rust huis in Rhenen zich beroemen. Daar leefde namelijk het hele huis mee toen woensdagavond de eerste zoon van de chef-kok Peter Staal het levenslicht aan- j schouwde. i In verband met de woningnood bewoont de familie Staal- Verdult enkele zol derkamers van het rusthuis en het was geen wonder dat de i oudjes, die nog de trappen opkonden, om beurten de nieuwe wereldburger welkom gingen heten. Onder hen was ook mevrouw („Opoetje") Bijkerk, die met haar 95 jaar de oudste bewoon ster van het Rusthuis is. Hier ziet u haar met de enkele dagen oude baby Peter op schoot. RUILBEURS DRAAIDE PRIMA De ruilbeurs die zaterdagmiddag door het Nut werd gehouden, mocht zich we derom in ruime belangstelling verheugen. De bijna honderd belangstellenden waren niet allen uit Amerongen doch er waren ook verschillende bezoekers van buiten dorp. Dit bewijst wel dat de ruilbeurs nu ook bekendheid in de omgeving krijgt en in een grote behoefte voorziet. KACHELBRAND IN KLEUTERSCHOOL Woensdagmorgen tegen twaalf uur werd de Amerongse Vrijwillige Brand weer gealarmeerd voor een brandje in de openbare kleuterschool. Het bleek allemaal nog al mee te val len, want omdat een der kachels door oververhitting werd bedreigd, had men uit voorzorg alarm geslagen. De brand weer had de moeilijkheden snel ver holpen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1