Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Onderzoek naar slechthorigheid bij kinderen De Wereld van WEEK-tot-WEEK Wist u Agenda Vijf procent van kleuters heeft slecht gehoor Koninginnedag uitsluitend kinderfeesten f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Rhenen wil op Koninginnedag „de baker" schaken ELST AMERONGEN Moderne infanterist behoeft niet meer te lopen SCHERPENZEEL 37e JAARGANG VRIJDAG 15 MAART 1963 Nr. 22 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel VER. ORANJEDAG GOOIT ROER OM Damesfiets opgevist f 22,50 WAARD Q 13450 VARA heeft in Rhenen bijna 700 leden Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER MARKTBERICHTEN Stichting „De Utrechtse Molens" Redaktie en administratie: Parallelweg: 10 - Yeenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VA ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In de gehele provincie Utrecht zal in de nabije toekomst aan de kinderen met verminderd gehoor speciale aandacht worden geschonken. Een opspo ringsdienst zal worden opgericht, waarvan voor alle jonge kinderen gebruik zal kunnen worden gemaakt. Voor de ouders in dit gewest betekent dit een unieke hulp, zoals bijvoorbeeld in Enge land al jaren met succes met deze opsporingsdien sten wordt gewerkt. Het is de bedoeling, dat de op sporingsdienst met vier man personeel van start gaat en op korte termijn wordt uitgerust met een geluiddichte consultatiewagen. Voor het proefon derzoek heeft men Zeist uitgekozen, waar circa duizend kinderen in de leeftijd van ongeveer één jaar onderzocht zullen worden. Men doet dit met eenvoudige hulpmiddelen, zoals rammelaars, bel letjes, knippers enz. en op die manier zal worden getest of het kind over een normaal gehoor be schikt. Op vierjarige leeftijd zullen diezelfde kin deren nog eens een onderzoek ondergaan, waarbij dan audiologische hulpmiddelen worden gebruikt. Blijken er stoornissen, dan wordt het kind naar de huisarts, de specialist of een audiologisch centrum verwezen. GEZONDHEIDSDAG 1963 Dit staat te lezen in een folder, ver spreid door de provinciale Raad van de Volksgezondheid in de provincie Utrecht in verband met de op 27 maart a.s. te Utrecht te houden Provinciale Gezond heidsdag 1963. Deze dag zal namelijk geheel in het teken staan van het dove en slechthoren de kind. Er zullen op deze dag lezingen worden gehouden door vooraanstaande personen, medici en andere deskundigen, uit de wereld van de slechthorendheid bij kinderen. Nieuw plan Van bijzonder belang is wel de voor genomen oprichting van een opsporings dienst voor gehoorstoornissen in de pro vincie Utrecht, waaraan op deze provin ciale dag bijzondere aandacht zal worden gewijd. Dit plan zal worden toegelicht door dr. Koopal, voorzitter van de vereniging tot bevordering van de belangen van slecht- DE JOKVP AFD. VEENENDAAL KOMT WEER BIJEEN Op vrijdag 22 maart a.s. komt de jongerengroep van de KVP afdeling Veenendaal weer bijeen voor een in teressante discussie over het onderwerp „Studiemogelijkheden in Nederland". Deze bijeenkomst wordt gehouden op het adres Veenendaalseweg 19. De JOKVP afdeling Veenendaal heeft ook plannen deel te nemen aan een groots jongeren appèl, dat gehouden zal worden op zaterdag 11 mei 1963 in Tivoli te Utrecht. Op dit jongeren appèl zal o.m. het woord gevoerd worden door Zijne Excellentie mr. J. M. A. H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken, de jonge Tweede Kamerleden mej. G. S. H. M. Kok en de heer C. F. Kleister- lee en door de voorzitter van de KVP: mr. P. J. M. Aalberse en de voorzitter van de Centrale Jongeren Groep: Ge rard Woertman. Tijdens dit appèl zal optreden het be kende cabaret „Lurelei" uit Amsterdam met o.a. Jasperina de Jong, bekend door haar rol in „Catootje" n.l. de heks: „Ik zal je pakken!" Het huis waar prinses Alexandra na haar huwelijk gaat wonen. Prinses Alexandra van Kent hoopt 24 april in het huwelijk te treden met de heer Angus Ogilvy. Op de foto: „Thatched House Lodge", het huis waar het echt paar zal gaan wonen. „Thatched House Lodge" kijkt uit over de prachtige per ken van Richmond Park. Het is eigen dom van de Hertogin van Sutherland. Er is een huurovereenkomst voor een periode van vijf jaren. Het huis telt zes ontvangstvertrekken, twaalf slaapka mers en zes badkamers. Het was eens eigendom van Sir Robert Walpolein de achttiende eeuw eerste minister van Engeland. horenden en door dr. Hovingh, die zal spreken namens de drie provinciale Kruisverenigingen. Aanmerkelijk groter In verband met het op deze Provinciale Gezondheidsdag te behandelen thema, kan het zijn nut hebben er hier de aan dacht op te vestigen, dat het aantal kin deren met gehoorstoornissen in ons land aanmerkelijk groter is dan men door gaans denkt. Een flinke doofheid is gauw genoeg bemerkt, maar een niet-opvallend ge mis aan gehoorscherpte, is door de naaste omgeving heel moeilijk te con stateren. En toch kan een dergelijk euvel vaak een ernstige stoornis in de ontwikkeling van het kind teweeg brengen, vooral op het gebied van taal en intelligentie. De geestelijke ontwikkeling van het kind kan dientengevolge vaak niet behoorlijk tot ontplooiing komen. Vijf procent slecht gehoor Hoezeer het euvel van. de slechthorig- heid is verbreid kan o.m. blijken üit het feit, dat blijkens recente onderzoekingen meer dan vijf procent van onze kleuters in meer of mindere mate gehandicapt wordt door verminderd gehoorvermogen. Een groot deel van deze kinderen is met eenvoudige hulpmiddelen of ingrepen te helpen. Daarvoor is het noodzakelijk om bij al onze jonge kinderen het gehoorvermogen te testen. De oprichting van een opsporingsdienst voor gehoorstoornissen bij kinderen, waar men thans in deze provincie als eerste in Nederland mee bezig is, kan aanstonds bij een systematische bestrij ding van het euvel der slechthorigheid van groot nut zijn. De Vereniging Oranjedag Veenendaal is van plan om op Koningin nedag 30 april a.s. uitsluitend de organisatie ter hand te nemen van kinderfeesten. Dit houdt tevens in dat de traditionele „bonte avond" voor de volwassenen en het even traditionele vuurwerk als sluitstuk van de Koninginnedag, komen te vervallen. Men wil nu alle aandacht concentreren op een gedegen vermakelijkheids-programma voor de jeugd, inclusief een nog betere organisatie van de samenzang in de morgenuren op de markt. Om dit zo perfect mogelijk te kunnen bereiken, heeft Oranjedag contact ge zocht met verschillende jeudleiders en verenigingsbestuurders. Men is bij dit plan uitgegaan van een verdeling van Veenendaal in vier wijken. Wanneer de opzet slaagt zullen op 30 april op de volgende punten kinderfees ten worden gehouden: SI. de Bruineplein, Boslaanplein, DOVO-veld en GVVV-ter- rein. Spelende jongens hebben uit een vjjver aan de Industrielaan een damesfiets op gevist. Aan de hand van een naamplaatje kon een adres worden gereconstrueerd. Het rijwiel bleek toe te behoren aan een in Wageningen woonachtig meisje die haar fiets onafgesloten voor haar woning had laten staan. Een tot nog toe onbekend persoon heeft de fiets meegenomen en waarschijnlijk hier in Veenendaal in het water gegooid. Het ligt tevens in de bedoeling de kin derzang op de markt in de morgenuren een betere outillage te geven. De oorzaak van dit besluit om de festi viteiten voor volwassenen achterwege te laten, zou gezocht moeten worden in het feit, dat dergelijke evenementen de fi nanciële draagkracht van de vereniging te boven gaan én omdat de belangstelling hiervoor sterk achteruit liep. Op 22 maart a.s. komt Oranjedag weer in vergadering bijeen en kan er mis schien een definitief programma opge steld worden. DRONKEN ACHTER STUUR De politie heeft in de nacht van woens dag op donderdag op Rijksweg 12 de Nijmeegse automobilist B. aangehouden omdat hij dermate onder invloed was, dat hij zijn auto niet naar behoren kon besturen. Dokter Verbeek nam de bloed proef, terwijl het rijbewijs van de man onmiddellijk werd ingevorderd. BOTSING IN TUINSTRAAT Vanmorgen zijn in de Tuinstraat een personenauto, bestuurd ck>or ter H., en een bestelauto bestuurd door N. met el kaar in botsing gekomen. N. kwam met zijn bestelauto een uitrit uitrijden. Er was alleen materiele schade. Ook dit keer is de VaJleiriks niet gevonden. Het bankbiljet was uit gegeven by Bakkerij van Soest, Patrim.laan, Veenendaal. De vinderspremie is zodoende weer gestegen met twee gulden vyftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer TWEE EN TWINTIG GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdag middag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. De voormalige ambtswoning van de Rhenense burgemeester, de villa „Bella Vista", is geheel omgeschakeld tot jeugdcentrum. De foto toont een groep jon gens van de modelbouw-club. Meer nieuws over het instuifwerk op het derde blad van deze editie. Hoewel het aantal ieden over het afgelopen jaar iets was teruggelopen, mocht de vereniging „Orcn^dag", die dinsdagavond in hotel „Het Wapen van Rhenen" in algemene ledenvergadering bijeen kwam, zich toch in een gezonde financiële toestand verheugen. Men had zelfs nog ruim duizend gulden overgehouden van de vorig jaar gehouden feesten. Dit was te danken aan het feit dat voor het eerst in de geschiedenis entree was geheven bij één van de hoogtepunten. In het bestuur werden de periodiek aftredende leden, mevrouw C. V. Nedo- rost-Waller, mevrouw Meijer-Eikema en de heren Bleeker en Ir. Mijnssen bij acclamatie herkozen. Aan het bestuur werd toegevoegd de heer J. W. Zijlstra, korpschef van de rijkspolitie groep Rhenen. Een deel van het programma had al vaste vorm gekregen. Het vuurwerk b.v., waarvan de motor- en autoclub „Rhenen en Omstreken" een deel voor zijn rekening zal nemen, was al besteld en de chef van de luchtmachtstaf had al permissie gegeven voor een demon stratie met een helicopter. Met de luchtmachtkapel zijn nog onderhande lingen gaande. Gelukt dit dan zal ge tracht worden dit muziekkorps te laten optreden. Mochten de onderhandelingen mislukken dan zal men proberen ,Pieter Aafjes' uit Culemborg te charteren Donderdagavond werd in het „Eigen Gebouw" de algemene jaarvergadering gehouden van de afdeling Rhenen van de VARA. Dat deze omroepvereniging iiï/de Grebbestad zeer vaste voet heeft bleek uit het jaarverslag van de se cretaris, die kon mededelen dat het ledental tot 1 januari 1963 was opge lopen tot niet minder dan 675. In het bestuur kwam geen wijziging. Tot de leden van de kascommissie wer den gekozen de heren H. Veenstra, J. G. Sannes en C. Opperman. De ver gadering besloot voorts de cabaret avond vast te stellen op donderdag 11 april, waarin o.m. zullen optreden zeer bekende radio- en t.v.-artisten, zoals Ria Valk en vele anderen. Een bezoek aan de nieuwe Vara- stydio's werd gepland op medio, even tueel eind juni. De vlot afgewikkelde vergadering werd o.m. bijgewoond door de districts afgevaardigde Pieters uit Amersfoort. GESLAAGDE CONTACTAVOND „SUCCES" Door de P.H.V. „Succes" is zaterdag avond een contactavond gehouden. Mede dank zij de medewerking van de Rhe nense middenstand is het een geweldig succes geworden. voor deze dag, dit alles mede ter ont lasting van de plaatselijke muziekver enigingen. In het jaarverslag werd de muziek verenigingen een compliment gebracht voor de nimmer aflatende medewer king. Ook het gemeentebestuur, dat tij dens deze vergadering werd vertegen woordigd door de burgemeester, werd hulde gebracht voor de grote steun. Een aanbod om een openluchtspel te organiseren werd vanwege de ruim tienduizend gulden die er mee gemoeid zouden zijn, van de hand gewezen. De voorzitter van „Oranjedag", de heer J. J. Altena, wekte de RMC op alle middenstanders te activeren lid te worden van „Oranjedag". Waarom geen RMC-bestuurder opgenomen in het bestuur van „Oranjedag?" Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: klokgelui, carillonconcert, vlaghulde met aubade, optocht met scholieren naar Ouwehands Dierenpark, poppenkast en goochelaar voor kleu ters en leerlingen van de lagere klas sen, sportevenementen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, demon straties met een helicopter, schaken van de baker, optocht met muziek, openluchtfilm en tot besluit van de dag een vuurwerk. De suggestie om een community-singing te organiseren o.l.v. nog in studie worden genomen, de plaatselijke zangverenigingen zal Aan het slot van deze geanimeerde vergadering dankte de burgemeester het comité voor alle activiteiten. E.H.B.O. NAAR WIJK BIJ DUURSTEDE De E.H.B.O. afd. Eist zal a.s. zaterdag deelnemen aan de E.H.B.O.-rayonwed- strijden in het R.K. Parochiehuis te Wijk bij Duurstede. Er nemen totaal 7 ploegen aan deel. De wedstrijden zijn bedoetd als voorselectie voor de districtswedstrijden. NUT ZORGT VOOR POPPENTHEATER Voor het eerst zal er in Amerongen een compleet poppentheater te bezich tigen zijn. Op veler verzoek namelijk heeft het bestuur van het Nut met suc ces beslag weten te leggen op het pop pentheater „De Schelleboom" dat onder Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Wonlngbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 3UNÓWANS PRisrw» PONTlAC OMK6A voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL DINER. Het wereldbeken de Amerikaanse weekblad „Time" wil op 6 mei in het Waldorf-Astoria hotel te New York een diner houden voor de 600 beroemde mannen en vrouwen van deze aardbol die in de veertig jaar van het be staan van het blad op de voor pagina hebben geprijkt. Onder hen zijn de Paus en Chroesjt- sjew, We Gaulle, Mao Tse Toung, Churchill en Bernard Buffet. Men verwacht niet dat allen zullen verschijnen, maar Ken nedy, Adenauer en Nehru zou den al hebben laten weten dat ze komen. RECHT. De nakomelingen van de Franse schrijver Al- phonse Daudet hebben een procedure aangespannen om langer de auteursrechten van de boeken van hun illustere voorvader te innen. Zij heb ben daar recht op tot 50 jaar na de dood van de schrijver. Die vijftig jaar zijn in dit ge val verstreken (Daudet stierf in 1897), maar zij willen nu voor de rechter bewijzen dat Daudet zijn boeken schreef sa men met zijn vrouw. En mevr. Daudet overleed pas in 1940. VRAAG. De orde van advo caten in Frankrijk is de vol gende vraag voorgelegd: „Kunnen ouders van een jonge man schadevergoeding eisen van een schrijver van een boek die door de inhoud van dat boek hun zoon ervan heeft doordrongen dat vrou wen over 't algemeen slecht zijn en dat de zogenaamde wa re liefde niet bestaat, zodat na de lectuur de lezer zich ge drongen voelde in een klooster te gaan?" Het antwoord luidde: „Nee". TE. Een jongeman te Te heran heeft zelf zijn gezicht verminkt met een scheermes omdat hij verliefd was op een wat oudere vrouw die zijn liefde niet wilde beantwoor den omdat zij hem té mooi vond. „Ik wil haar op deze manier bewijzen dat ik werke lijk van haar houd", zei hij tegen zijn verschrikte moeder die getuige was van de zelf verminking. Hoe de geliefde heeft gereageerd vertelt het verhaal (nog) niet. BOEK. De zeer serieuze di recteur van de zeer serieuze uitgeverij Pion te Parijs is in paniek geraakt omdat hij tot de conclusie is gekomen dat de oplage van zijn detectives in de serie „Witte nachten" die van de boeken van generaal De Gaulle heeft ingehaald en overtroffen (800.000 tegen 782.000 ex.) Het Nederlandse leger heeft de beschikking gekregen over een aantal gepant serde rupsvoertuigen voor vervoer van infanterie. De komst van dit materiaal betekent het einde van een eeuwenoude opvatting: „De infanterist heeft als voor naamste hulpmiddel zijn voeten". Het voornaamste onderdeel van de opleiding voor infanterist is altijd geweest het „kruip door, sluip door"-werk. En ook het baggeren door onbegaanbaar terrein en dan liefst nog met een zo zwaar moge lijke bepakking, werd zeer intensief beoefend. Maar daar komt nu verandering in. Want de infanterist zal nu ook moeten leren omgaan met het nieuwe mate riaal en dat zal wel een prettige aanvulling van het opleidingsschema zijn. De ^zandhazen" laten zich voortaan per wiel brengen zover als mogelijk is, pas daarna gaan ze te voet verder. De fabriek, die deze pantservoertui gen maakt, is de Franse Atelier de Con struction d'Issy les Moulineux, afge kort AMX. Deze afkorting is al zo in geburgerd in de militaire voertaal, dat men het niet anders dan over de AMX heeft als de nieuwe wagens worden be doeld. De militaire deskundigen zijn bijzonder ingenomen met de nieuwe aanwinst. Als voornaamste winstpunten zien zij een belangrijke vergroting van de stootkracht van de infanterie en bo vendien krijgen de manschappen veel meer bescherming tegen vijandelijk vuur en tegen straling. De eerste kennismaking met de AMX-familie dateert uit 1958. In dat jaar zocht de Nederlandse legerleiding naar vervangingsmateriaal voor de lichte Amerikaanse tank van de cava lerie, de „Chaffee". Op deze speurtocht brachten enige officieren een bezoek aan de AMX-fabrieken en maakten daar kennis met verscheidene typen rupswagens. Het bijzondere was, dat deze typen alle op hetzelfde chassis konden worden gemonteerd. Toen was leiding staat van Cia van Boort. Het geeft maandagavond in het Clubhuis een voorstelling o.a. van „de faust" en „erpel en friet". Vooraf sal Cia van Boort een korte inleiding houden over het spel. VOLGENDE WEEK KINDEROPERETTE Het bestuur van de Chr. Gem. zang vereniging heeft meegedeeld dat haar kinderoperette dit jaar zal worden ge geven op zaterdagavond 23 maart a.s. Opgevoerd zal worden de kinderoperet te „De pruik van de Koning". ORANJEVERENIGING KOMT BIJEEN Volgende week woensdagavond houdt de Amerongse Oranjevereniging haar jaarvergadering in hotel Buitenlust. Omdat er vorig jaar slechts enkele leden aanwezig waren, hoopt het be stuur dat er dit jaar van de zijde van de leden meer belangstelling zal zijn. Ontvreemde brommer weer terecht Tydens een kerkdienst in de herv kerk te Scherpenzeel werd zondagmorgen een snelbrommer die op het erf van de kerk stond en eigendom was van de Veenen- daler Z. v. d. W., door een onbekende persoon meegenomen. Er stond een an dere bromfiets van mindere kwaliteit voor in de plaats. Enige tijd later werd in Den Haag een ca. 15-jarige jongen aangehouden die daar op een bromfiets rondreed. Hij zei in Woudenberg te wonen, doch toen de Haagse politie nader informeerde, bleek het uiteindelijk de 15-jarige M. te zijn uit het opvoedingsgesticht Hogeland in de gemeente Voorst. Hij was gevlucht met de bromfiets van zijn groepsleider en had het voertuig bij de kerk in Scherpenzeel geruild voor de snelbrommer. SCHERPENZEEL Eiermarkt: Op de woensdag gehouden markt werden 1.040.000 eieren aangevoerd. De prijs varieerde van 14,75 15,40 de 100 stuks. De handel was vlug. Begin 1962 had in het provinciehuis van Utrecht een bijeenkomst plaats van per sonen die zich al dan niet direct geinte- resseerd voelen by de toestand waarin de molens in de provincie Utrecht verkeren. Ir. F. N. Sikkes (lid van het college van gedeputeerde staten) schetste op die ver gadering de staat waarin de polder en in dustriemolens zijn geraakt en stond in het bijzonder stil bij de financiële aspec ten van het gehele molen-probleem. Gereleveerd werd dat alleen reeds in de provincie Utrecht in de laatste eeuw ca. 150 molens verloren gingen. Van de resterende molens (ca. 30) zyn er waarmee het dezelfde kant dreigt uit te gaan. Hieruit blijkt wel dat de bestaande rijks- en andere tegemoetkomingsrege lingen in de praktijk niet altijd toerei kend zijn gebleken om een een molen voor ondergang te behoeden. Om dit laat ste te bereiken bleek al spoedig ruimere activiteit noodzakelyk. Stemmen gingen op voor het in het le ven roepen van een molenstichting. Deze is er nu gekomen onder de naam van: Stichting „De Utrechtse Molens". Daarmee is een mogelijkheid gecreëerd voor het „opvangen" van molens, die voor de eigenaren in verband met het ontbreken van een redelyk emplooi, dan wel met het oog op de hoge financiële lasten van restauratie en/of onderhoud tot een weinig begeerd bezit zyn ge worden. De situatie met betrekking tot de zgn. BWO-molens is aanmerkelijk gunstiger. Deze - onder normale omstandig heden op non-actief geplaatste molens - worden namelijk van de zijde van de overheid in maalvaardige staat gehou den op grond van de bepalingen van de Wet tot bescherming van waterstaats werken in oorlogstijd, teneinde bij stag naties in de energievoorziening voor de machinale gemalen, weer voor bemaling te kunnen worden ingeschakeld. de keuze snel gemaakt. Daarbij komt nog, dat de Fransen graag bereid waren om aan allerlei speciale wensen van de Nederlanders gehoor te geven. De AMX voor de infanterie is onge veer zes meter lang, ruim twee meter hoog en een halve meter breed. De rupsbanden zien niet op tegen sloten van 60 tot 80 cm. breed en ook een helling van 60% is een zacht eitje voor dit voertuig. De snelheid van deze „rupsen" is wel iets groter dan die van zijn naamgenoten in het dierenrijk. Een gangetje van 60 km per uur op de weg is heel gewoon en in het terrein gaat het nog altijd met zo'n 12 tot 15 km. De opleiding voor het gebruik van de rupsvoertuigen gebeurt in Veld hoven. Het opleidingscentrum luistert naar de naam PIROC, hetgeen betekent Pantser Infanterie Opleidingscentrum. Niet alleen de chauffeurs van infante rie, artillerie, genie en geneeskundige dienst leren hier met de nieuwelingen omgaan. Ook de officieren en onder officieren worden hier vertrouwd ge maakt met het nieuwe materiaal. Ver der leren de infanteristen hoe zij zich moeten aanpassen aan de nieuwe mo gelijkheden. Op een braakliggend stuk land, naast het Prinses Irenekamp is een mooi parcours uitgezet voor de AMX: vijf onderling verbonden „kra kelingen" van een halve meter dik be ton, samen tien kilometer lang. Hier kunnén de chauffeurs naar hartelust alle capriolen met hun rupsvoertuigen uithalen zonder gevaar een of ander obstakel te raken. De militairen, die tot nu toe met de AMX hebben gewerkt, zijn wel te spre ken over de nieuwe aanwinst. Er waren wel even moeilijkheden toen de chauf feurs van drietonners, gewend als zij waren aan een glad stuurwiel, zo'n rare stuurknuppel in hun handen Kre gen. Maar ook dat went wel en nu rij den zij alsof ze nooit iets anders heb ben gedaan. Er zijn ook wel nadelen aan het nieuwe vervoermiddel. De la ding, bestaande uit negen infanteristen per wagen, wordt nogal fors beproefd op de sterkte van de maag. Menig in fanterist heeft zich dan ook na een ritje met de AMX aan het oog van zijn ka meraden moeten onttrekken. De komst van de AMX heeft ook nieuwe kansen geschapen voor kleine dienstplichtigen. Vooral kandidaten voor de infanterie zullen in de toekomst waarschijnlijk nog eens nauwkeurig worden nagemeten bij de keuring. Wat is namelijk het geval? De gepantserde personeelsvoertuigen zijn wat afmetin gen betreft afgestemd op de lengte van de Franse soldaat. En die Franse sol daat is niet zo bijster groot. Het gevolg daarvan is, dat het nieuwe voertuig uitstekend geschikt is voor de Neder landse militair, als hij maar niet langer is dan 1.75 meter. Misschien krijgen kleine infanteristen hier dan eindelijk hun grote kans. dat er in de Bisschop Davidsgrift een aantal zwanen zwemmen die eigen dom zijn van particulieren? dat het water in de Grift dezer da gen verontreinigd werd door afge werkte olie van een plaatselijke in dustrie? dat één der zwanen dit met de dood heeft moeten bekopen? dat de Veenendaalse politie een man heeft aangehouden die langs de deur liep te venten met lappen stof? dat hij zei een Zwitser te zijn? dat de „Zwitser" in werkelijkheid een zekere S. uit het woonwagenkamp uit De Bilt was? dat hy nu een bekeuring heeft voor het venten zonder vergunning? VEENENDAAL Vrijdag Besloten voorstelling Cefa-film „Vraag 7" in Eltheto, 8 uur. Zaterdag Openingstocht SGWB. Start om 2.30 uur voetbalveld Bergweg. Openingsavond jazzclub „Euterpe" in La Campagne, 8 uur. Dinsdag Jaarvergadering EHBO in Rit meesterkantine, 8 uur. Jaarvergadering NCVB in Tref punt, 7.30 uur. Woensdag VU-avond in Trefpunt, 8 uur. Bijeenkomst VVD in Koren beurs, 8 uur. Modeshow Hein van Schuppen, 3 en 8 uur, Eltheto. AMERONGEN Vrijdag Winteruitvoering sportver. in Clubhuis, 7.30 uur. Zaterdag Winteruitvoering sportver. in Clubhuis, 7.30 uur. Maandag Poppentheater in Clubhuis, 8 uur. Woensdag Jaarvergadering Oranjever. in Buitenlust, 7.30 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1