Nieuwsblad voor Veenendaai Omstreken Voor de KANTONRECHTER Georganiseerde melkhandelaren vieren zilveren jubileum VEENENDAALSE KAPPER DODELIJK VERONGELUKT Twee belangrijkste initiatieven: Inkoopvereniging en Sociaal fonds Voorstel tot grootscheepse verbetering van Marinewijk OVERBERG DE KLOMP Wat nu weer JTLeJls ajLtiek Kind stak eigen kleren in brand ELST Eist dit jaar zonder oranje-feesten 37e JAARGANG WOENSDAG 20 MAART 1963 Nr. 23 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaai Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaai Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Raad van Amerongen vanavond bijeen GEEN TELEFOONCEL Aansluiting waterleiding E.H.B.O.-ploeg won tweede prijs -TPs MULDER SPORTWAGEN REED MET GROTE SNELHEID TEGEN BOOM Nieuws uit de omgeving GROTE SNELHEID Hulp FOUT in het VERKEER Brand in vrij nieuw woonhuis Jeugd-appèl in Petrakerk Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Redaktle: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpr(jzen op aanvraag Minimum per advertentie f 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De vroede vaderen van Amerongen beginnen vanavond om zeven uur aan een vrij uitgebreide agenda. Het meest belangrijke punt is wel de voorgenomen verbe tering van de Marinewijk. B. en w. stellen namelijk voor in genoemde wijk voet paden aan te leggen, de parkeerplaats aan de Prins Hendriklaan te veranderen en het aanbrengen van een betegeling voor een speelterrein aan de Prinses Beatrix- laan. Ook zullen enkele wegen in deze wijk worden verbreed van 3 tot 5 meter. Bij een brief van 7 maart j.l. werd door de PTT opgave gedaan van de voorwaar den, waarop zou worden overgegaan tot plaatsing van een publieke telefooncel. Alhoewel b. en w. de aanwezigheid van een publieke cel bijvoorbeeld in de nabijheid van het postkantoor nuttig achten, worden de grote kosten welke hieraan verbonden zijn, niet verantwoord geacht. Ook het plaatsen van een wachthuisje in Eist aan de noordkant van de rijksweg, gaat niet door. De N.B.M. wilde namelijk niet in de bouwkosten bijdragen, gezien het geringe aantal passagiers. Verder zal er gesproken worden over het verzoek van het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland tot aansluiting van het super-onrendabele gebied Lekdijk. Een vaststelling voorschot op de ge- GEVONDEN Bij de rijkspolitie Eist zijn als gevon den voorwerpen aangegeven: een bank biljet van 10 gulden en een rechter herenhandschoen. De ploeg van de E.H.B.O. afdeling Eist werd zaterdag bij de rayonwed strijd, die gehouden werd in Wijk bij Duurstede, tweede. De ploeg die bestond uit de heren Borsje, De Man en Kranenburg, eindig de met 200 punten direct achter de ploeg uit Veenendaai, die 231 punten verzamelde. Ook leider Borsje deed voor zijn con currenten niet onder. Hij eindigde met 76 punten op de tweede plaats achter de leider van Veenendaai, die 77 punten verzamelde. ALLE LEERLINGEN GESLAAGD Verleden week werd er in de chris telijke school te Overberg schriftelijk verkeersexamen afgenomen. Alle leer lingen slaagden voor dit examen. In de maand april zal het praktisch gedeelte afgenom enworden. RUITEN INGEGOOID Van een pakhuis van de heer van R. aan de Griftweg te De Klomp werden met brokken dakpan en steen, waar schijnlijk door baldadige jongelui, zeven ruiten ingegooid. Een in het pakhuis staande auto werd eveneens geraakt en kreeg krasjes. De schade die ontstond bedroeg ongeveer 50, ZEER SLECHT WEGDEK WEGENS OPDOOI De Stationsweg te De Klomp tussen Hotel Hupkes en het station Veenendaal- De Klomp is zeer slecht te berijden en vertoont een aantal gaten. Er zijn waar schuwingsborden geplaatst om langzaam te rijden. Ook op de Nieuweweg ter hoog te van de spoorwegovergang zijn die borden geplaatst omdat de weg ook daar eveneens slecht werd door de opdooi. meentelijke vergoeding aan de bijzondere lagere scholen over 1963, staat eveneens op het programma. Met aankoop grond in het uitbreidings plan voor woningbouw, de verlenging op dracht tot het ontwerpen restauratieplan woningen Nederstraat en het aangaan van een geldlening met de Bank voor Ned. Gemeenten, zijn de belangrijkste punten wel aangetipt. ■B-In Amerika zijn thans fornuizen be schikbaar met een ingebouwd tv- toestel. ■B De Australische schapen leveren per jaar een hoeveelheid wol van vijf miljoen balen. •Bin de Verenigde Staten vervangt de gemiddelde huisvrouw haar woning inrichting om de 5 of 7 jaar. ■B Uit een juwelierszaak in Geneve heb ben inbrekers sieraden en horloges ter waarde van 200.000 gulden ont vreemd. ■B Volgens persbureau Tass kijken in de Sowjet-Unie negentig miljoen mensen naar de televisie. ■B Een 35-jarige vrouw uit Napels heeft het leven geschonken aan een vier ling, twee jongens en twee meisjes. ■B Een Australische schapenfokker heeft voor een fokram meer dan honderd duizend gulden betaald. ■BTer gelegenheid van de geboorte van zijn dochter heeft de sjah van Perzië 15.000 gevangenen op vrije voeten laten stellen. (naast «WW.* apotheek) ïoofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaai) ZIEKENFONDSLEVERANCIER 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaai verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 EERSTE GEZIN VAN PERZIE. De laat- i stc nieuwe foto uit het perzische keizer lijke paleis in Teheran. We zien keizerin Farah, die haar dochtertje Faranaz op de arm houdt, de Sjah en het prinsje Rezah. Van H., bedrijfsleider te Veenendaai, was op de Kerk weg in zijn woonplaats met zijn auto tegen twee palen gebotst, nadat hij kort tevoren drie borrels had gedronken. Na de aanrijding was hij doorgereden naar huis en vooral dit laatste maakte vrijdag voor het Wa- genings kantongerecht een slechte in druk. Ik ben naar huis gereden omdat ik een hevige bloedneus had gekregen, verklaarde verdachte. Toen de politie kwam had ik me al verkleed om het ge beurde bij het politiebureau te gaan aangeven. De officier vond het doorrijden toch maar een vreemde manier van. U had er ook slechter af kunnen komen, zei hij in zijn requisitoir. Omdat verdachte ter zitting een reële houding aannam, wilde de officier nog geen ontzegging van de rijbevoegdheid eisen, temeer daar Van H. zijn wagen iedere dag nodig heeft. Hij requireerde nu een boete van 500,of 50 dagen met een voorwaardelijke ontzegging voor drie maanden met een proeftijd van één jaar. Rechter v. d. Brand vonniste conform de eis. De proeftijd stelde hij echter op twee jaar. XXX Op de Kerkewijk te Veenendaai was K., vertegenwoordiger te Rhenen, met zijn personenauto tegen de achterzijde van een andere wagen gebotst en dat bracht hem vrijdag voor het kantonge recht te Wageningen. De bestuurder van de voor mij rij dende auto moest plotseling remmen en ik zat er te dicht achter om ook nog tijdig tot stilstand te kunnen komen, verklaarde verdachte. De officier, mr. Pfeil, vond, dat ver dachte hiermee een kort en bondig re quisitoir over zichzelf uitgesproken had. Hij maakte het daarom kort en bepaal de zijn eis op 30,of 6 dagen. Rechter v. d. Brand achtte dit wel een zeer lage straf en hij verhoogde tot 40,of 8 dagen. XXX R. uit Utrecht werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht bij verstek veroordeeld tot een boete van 50,of 10 dagen met een voorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van zes maanden met een proeftijd van twee jaar en de bijzondere voor waarde, dat hij voor zijn auto een ver zekering tegen wettelijke aansprake lijkheid moest afsluiten. R. had namelijk nogal wat schade veroorzaakt door op de Prof. Van Uven- weg te Wageningen bij het wegrijden met zijn auto een andere wagen aan te rijden. Verdachte had een zwenking ge maakt doordat hij naar iemand zwaaide. Het werd een duur afscheid, want de schade, die R. aan de stilstaande auto (zie verder pag. 2) Met een feestelijke bijeenkomst in hotel-resatu- rant „Boszicht" te Scherpenzeel op woensdag 27 maart a.s., gaat de Provinciale Bond voor Melk handelaren „Zuid-Oost-Utrecht" het 25-jarig be staan herdenken. De feitelijke datum viel in het vorige jaar al, maar toen het bestuur een receptie hield „vonden enkele leden het nauwelijks de moeite waard om even om de hoek te komen kij ken", zo schrijft het bestuur in het speciale feest programma. Men gaat het nu eigenlijk nog eens dunnetjes overdoen en op genoemde dag met alle MOORDENDE CONCURRENTIE leden het 25-jarig bestaan van de Bond herden ken. Om vijf uur in de middag zullen alle leden met hun dames welkom geheten worden door de voorzitter van de Jubileum-commissie, waarna de voorzitter van de bond, de heer D. van Kam pen uit Veenendaai, een korte uiteenzetting zal geven over de verdere toekomstplannen. Na het diner komt dan in de avonduren de ontspanning aan bod door middel van het optreden van enkele zeer bekende artiesten- In het begin van de jaren dertig er in de kringen van de melkhandelaren een hevige onderlinge concurrentiestrijd ge voerd. rechtvaardige zaak streden. Het sane- ringsvraagstuk is eveneens zo'n belang rijk probleem, waarvan de bakermat in het werkgebied van onze organisatie gevonden wordt." Een ander belangrijk punt is de op richting van een Inkoopvereniging, 1ZOU" geheten, hetgeen enige jaren geleden geschiedde. Door deze gezamenlijke inkopen kun nen grotere kortingen worden verkre gen, hetgeen uiteraard ook weer ten goede komt aan de cliëntèle. Thans is ook nog opgericht een „So ciaal Fonds" tot leniging van eventuele noden van de leden. Aandacht voor bijprodukten In dit verband schrijft voorzitter D. v. Kampen in de jubileum-uitgave: Zowel de inkoopvereniging als het sociaal fonds zijn door de ontwikkeling der laatste ja ren voor ons van het grootste belang ge worden." Voorts constateert hij dat het bestuur de laatste tijd terdege inziet dat een gro te activiteit nodig is voor het behoud van de zelfstandige melkhandel. Op de vraag of het noodzakelijk is de organisatie volledig te steunen, geeft de voorzitter zelf het antwoord: „Ik zou willen wijzen op de ontwikkeling die wij momenteel meemaken in het gebied van de levensmiddelensector en op de afbraak van onze vestigingsregeling en de op komst van het grootwinkelbedrijf. Ook w(j als melkhandelaren kunnen ons in de toekomst niet alleen meer bezighouden met melk en melkpro- dukten. Onze bijprodukten zullen me de een bron van inkomen moeten worden." De bekende Vecnendaalse kapper Matthieu Bermel (27) beeft za terdagnacht bij een verkeersongeval op de weg Arnhem-Nijmegen het leven verloren. Zijn naast hem zittende echtgenote (25) werd le vensgevaarlijk gewond, terwijl de derde inzittende van de sportauto, een 17-jarige kapster, een shock kreeg. De sportwagen een Austin Healy werd volkomen vernield. De toestand van mevrouw Bermel werd gisteren redelijk genoemd. Zij wordt, evenals de 17-jarige kap ster, in het ziekenhuis te Arnhem verpleegd. gebouw 't Trefpunt was gepland, gaat wegens ziekte NIET door. Zoals bekend zou op deze avond de kunstenares Helene Querido-Pimentel verschillende stukken voordragen. DOORN In Verband met plannen tot verbetering van de Achterweg en tevens aanleg van een moerriool, heb ben drie leden van het provinciaal bestuur zich ter plaatse op de hoogte gesteld van de huidige situatie. Hun auto kwam echter zo vast te zitten in de modder, dat omwonenden met behulp van een stevig paard te hulp moesten schieten. Een plaatselijk blad schreef: „De heren zullen thans on getwijfeld overtuigd zijn, dat dit kra terveld met spoed weer tot een weg gemaakt moet worden." EDEOp rijksweg 12 is een 12-tons auto met zijn wielen in de zachte wegberm terecht gekomen. Door de lading ijzer van 18 ton zakten alle rechterwielen tot op de assen in de drassige grond. Met behulp van drie takelwagens kreeg men het gevaarte n'a lange tijd weer op de weg. BARNEVELD De gemeente Barneveld heeft enorm veel last van opdooi- moeilijkheden. Er vielen zelfs enkele busdiensten uit en ook het vervoer van en naar de markten stagneerde. Op het gemeentehuis loopt het storm van chauffeurs die ontheffing van het rijverbod willen hebben. RENKUM Een 13-jarige scholier trof in een bos te Doorwerth een dode vos aan, die in een strik bleek te zijn ge lopen. Volgens de Groepscommandant van de Rijkspolitie te Eist (Gld) heeft het onge val zich alsvolgt toegedragen. Het echtpaar B. met hun jeugdige werk neemster hadden een bezoek afgelegd in Nijmegen. Tegen drie uur 's nachts aan vaardde men de terugtocht naar Veenen daai. Op de weg Ngmegen-Arnhem is de sportwagen, die door het slachtoffer zelf werd bestuurd, vermoedelijk door te grote snelheid in de middenberm geraakt. De auto raakte een aantal struiken, sloeg weer terug op de rijbaan en ramde in volle vaart de enige boom ter plaatse die aan de rechterkant van de weg stond. De gevolgen waren verschrikkelijk. Doordat de sportwagen een linnen kap had. werden de inzittenden eruit geslin gerd. De bestuurder was vrijwel op slag dood, terwijl zijn echtgenote bekneld raakte tussen boom en auto. Aangezien het ongeval om drie uur 's nachts gebeurde, was er weinig ver keer op de weg. De jeugdige kapster die er met een shock en enkele onbetekenen de schaafwonden afkwam, had zoveel te genwoordigheid van geest langs de rij baan te gaan staan om hulp in te roepen van eventueel passerende auto's. Pas geruime tijd na het ongeval kwam er een auto aan. De twee jongemannen merkten direct het meisje op en brachten haar met de meeste spoed naar het ziekenhuis in Arn hem, onderwijl politie en geneeskundige dienst waarschuwend. Na de alarmering kwamen de betrok ken instanties direct in actie. De bestuur der was echter al overleden, terwijl zijn echtgenote levensgevaarlijk gewond uit de wrakstukken werd gehaald. Enkele dagen is zij volkomen buiten bewustzijn geweest, doch gisteren is zij weer bij kennis gekomen en haar toe stand schijnt thans redelijk. Het getrof fen gezin heeft twee kinderen, resp. 1 en 3 jaar oud. De plechtig gezongen uitvaart is van morgen om half elf in de R.K. Kerk St. Willibrordus aan de Nieuweweg te Vee nendaai gehouden. Hierna volgde de be grafenis op het R.K. kerkhof aldaar. De verslagenheid over het overlijden van de populaire kapper is bijzonder groot. Vrijdagmiddag wilde V. met zijn auto vanaf de Kerkewijk de inrit bij de Hollandia Trico inrijden. Hij ver zuimde hierbij voorrang te verlenen aan de fietser J. H. Zowel H. als zijn achterop zittende kameraad kwamen ten val en klaagden over pijn in hun hoofd. Op de hoek Zandstraat-Fluiterstraat verleende de bromfietser v. D. geen voorrang aan de automobilist S. uit Lunteren. Er ontstond alleen mate riële schade. Bij het inrijden van de Bergweg vanaf de Kerkewijk, merkte de Hil- versumse automobilist L. te laat een bromfietser op die op het fietspad naderde. Een botsing was onvermij delijk waardoor materiële schade ontstond. Overal in de omgeving worden nu langzamerhand de plannen voor de komende oranje-feesten op tafel gelegd. In Eist is het ech ter op dit gebied doodstil! Sinds 11 maart heeft Eist officieel geen Oranjecommissie meer, want na de mislukte openbare vergadering waarvoor de gehele Elsterse bevolking uitgenodigd was, doch waar praktisch niemand verscheen, heeft de oude com missie de daad bij het woord gevoegd door na 11 maart geen eigen initiatief meer te ontplooien. Aangezien voor zover bekend geen andere activiteiten ontwikkeld worden, gaat het er dus naar uitzien, dat Eist het dit jaar zonder festiviteiten zal moeten stellen. Vooral voor de kinde ren in Eist zou dit een grote teleurstel ling betekenen. „Men drukte elkaar op de knieën", zo vertelde de huidige secretaris van de bond, de heer Droese uit Wijk bij Duur stede ons, „en men zag wel in dat het niet langer zo kon doorgaan. In tal van plaatsen zijn toen de melkhandelaren met elkaar gaan praten. Door dit over leg kwam er meer regel in en zo ont stonden er diverse zelfstandige plaatse lijke afdelingen." Gekoppeld Op voorstel van de heer Van Kampen uit Veenendaai werden in 1937 al die aparte afdelinkjes samengekoppeld tot de Provinciale Bond voor Melkhande laren „Zuid-Oost-Utrecht". Vrijwel alle melkhandelaren uit de volgende plaatsen zijn bij deze Bond aangesloten: Scherpenzeel, Eist, Rhenen Leersum, Ederveen, Wijk bij Duurstede, Cothen, Amerongen, Woudenberg, Rens woude, Maarn en Veenendaai. Bakermat van sanering Zaterdagmorgen in alle vroegte - zijn ouders sliepen nog - heeft het 5-jarige zoontje van de fam. W. aan de SI. de Bruinestraat kans gezien lucifers te bemachti gen en daarna spelenderwijs zijn eigen kleren in brand gestoken. Vermoedelijk door de schrik kroop hij met zijn brandende pyama weer in bed, waarna zijn 11-jarig broertje het vuur doofde. De ouders waren inmiddels ook wakker geworden en waarschuwden on middellijk een arts, die overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk achtte. Het kind is opgenomen met een tweede graads verbranding. In de kwart eeuw dat deze organi satie bestaat, is er heel wat gepasseerd. Secretaris A. Doeser zegt in de Jubi- Jeum-uitgave hierover o.m.: „Ik denk in het bijzonder aan het marge-vraag stuk. Was het niet onze organisatie die zich in 1946 tot 1948 verzette tegen een van overheidswege opgelegde marge. Het bestuur heeft het toen van de over heid gewonnen mede omdat zij voor een V.U.-AVOND GAAT NIET DOOR De sluitingsavond van de Volksuniver siteit Veenendaai die voor vanavond in Zaterdagmiddag werd in Veenendaai een openingstocht gehouden van de S.G.W.B. Hoewel de organisatie zoals altijd weer in goede handen was van het Veenendaals Wandelcomité, verschenen er slechts enkele honderden aan de start bij de Bergweg. Dit was te wijten aan het bijzonder slechte weer en dat het de tippelaars niet mee zat, laat bovenstaande foto wel zien. De meisjes van de Hollandia-Trico hadden er iets op gevonden door zich in het plastic te hullen. Later op de middag brak de zon weer door, zodat het toch nog een blij slot werd van de eerste tocht in het nieuwe wandelseizoen. Iedere deelnemer kreeg een fraaie draagspeld uitgereikt, terwijl er ook nog een aantal groepsprijzen beschikbaar waren. BRAND IN KELDER Gistermorgen om kwart over acht werd de brandweer gealarmeerd voor een kel- derbrand bij de fam. R. aan de Groene- veldselaan. In de kelder lagen allerlei spullen die vermoedelijk door een der kinderen in brand gestoken zijn. De brandweer greep vakkundig in. Er was wel grote rookontwikkeling. Het tweede Jeugd-Appèl van dit jaar wordt zondagavond 24 maart a.s. ge houden. De Renkumse predikant ds. W. C. v.d. Brink zal dan spreken over het onder werp „Heer en Knecht". Naast de orga nist Bob van Stempvoort, begeleid door enkele trompettisten, val er voor het eerst aan deze appèls medewerking worden verleend door een zangvereni ging. Het zijn „De Veenzangers" o.l.v. Gijsbert van Zanten. Zij zingen o.a. het bekende gezang „Blijf bij mij Heer". Vóór de aanvang van het appèl is er een kwartier samenzang. De toegang is vanzelfsprekend vrij. Zaterdagmiddag kreeg de heer R. aan de Boslaan de schrik van zyn leven toen hg bezig was met het afstomen van het behang. Het afstoom-apparaat was namelijk aangesloten op een gasfles en doordat vermoedelijk de aansluiting heeft gelekt, stond een groot gedeelte van de kamer plotseling in brand. De brandweer rukte met groot materiaal uit en slaagde er binnen korte tijd in het vuur meester te worden. De schade aan het nog vrij nieuwe woonhuis wordt door verzeke ring gedekt. - m0f 6

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1