Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Groeiend tekort aan gediplomeerde gezinsverzorgsters van WEEK-tot-WEEK f WAAR IS DE A VALLEI-RIKS? Agenda 100 JAREN ROODE KRUIS Hein van Schuppen luidde de lente in met mode OVERBERG AMERONGEN RENSWOUDE Eerste kievitsei gevonden 37e JAARGANG VRIJDAG 22 MAART 1963 Nr. 24 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Situatie in onze streek wordt steeds nijpender VEENENDAAL RHENEN AMERONGEN - ELST RENSWOUDE Slechte zakenman werd wereldberoemd als mensenvriend Opleiding Salaris Ds. W. van Dijk overleden VERBETERING MARINE- WIJK IS ER DOOR SCHOONMAAK Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De gezinsverzorging in zuid-oost-utrecht een uitermate belangrijke tak van sociaal werk ge raakt langzaam maar zeker in een steeds moeilij ker situatie. Anderzijds stapelen de aanvragen om hulp bij zieken en bejaarden zich op, zodat het voor de betrokken instanties (Groene Kruis en/of kerkgenootschappen) hoe langer hoe moei lijker wordt de gezinsverzorging naar behoren te laten verlopen. De wortel van alle „kwaad" is het feit dat er een groot tekort is aan gediplo meerde krachten. Dat wil dus zeggen jonge vrouwen vanaf 18 jaar die in de eerste plaats be reid zijn een overigens bijzonder leerzame en interessante - opleiding van een half jaar te volgen om zich daarna verdienstelijk te willen maken in die gezinnen waar moeder (tijdelijk) door ziekte uitgeschakeld is of zich willen belasten met de zorg voor bejaarden. Toegegeven, het is een vrij zwaar beroep, in die zin dat de gezinsverzorgster in staat moet zijn een grote verantwoordelijkheid te dragen en zoveel mogelijk zelfstandig zal moe ten optreden. Daartegenover staan een zeer goed salaris en een practische ontwikkeling die voor het latere privé-leven van de gezinsverzorgster van groot nut kan zijn. Desondanks blijkt het vrij wel onmogelijk te zijn nieuwe krachten aan te trekken. De animo onder de jonge vrouwen is he laas nihil en het behoeft geen nadere uit leg dat de situatie op deze wijze steeds nijpen der wordt. In Veenendaal is de gezinsverzorging een afdeling van het Groene Kruis. De leidster, mevrouw Spilger, vertelde ons: „In 1952 zijn wij er hier mee begonnen. Gemiddeld hebben we 70 tot 80 gevallen per jaar, tijdelijk zieken, bejaarden en chronisch zieken. Helpsters en bejaardenhelpster kunnen we nog wel voldoende krijgen, maar juist de gediplomeerde krachten, dat is de gro te moeilijkheid. Ik heb er nu twee en als zij over een paar maanden zouden beslui ten te trouwen, dan betekent dat het einde van de gezinsverzorging in Veenendaal. De overheid subsidieert namelijk naar het getal gediplomeerde gezinsverzorg sters. Stel dat we gewone helpsters vol doende hebben en géén gediplomeerden, dan zou dat inhouden dat we geen cent subsidie meer krijgen. Om het in Veenen daal goed te kunnen laten functioneren, hebben we nog zeker 9 gediplomeerden nodig. Wat we er aan doen? Niets rustig afwachtenIk kan niet anders"! In de Grebbestad gaat de gezinsver zorging uit van de Diakonie van de Herv. Kerk, doch de hulp is neutraal en geldt voor iedereen. De leidster, mevrouw Wol- ters, heeft de beschikking over 2 ge diplomeerden en 2 helpsters. Ze verklaar de dat men op het ogenblik de werk zaamheden wel aan kon, doch over het algemeen genomen speelt ook hier het personeelstekort een belangrijke rol. Het is zelfs zo dat de zorg voor be jaarden uitgesloten moest worden, eenvoudig omdat er geen verzorgsters voldoende zijn. De dorpen Amerongen en Eist hebben gezamenlijk een Gezinsverzorging, uit gaande van de Ned. Herv. Kerk en de Ger. Gem. Er is voor beide plaatsen al geruime tijd een vakature want „we kun nen de mensen niet helpen zoals het behoort". Men heeft al tal van advertenties ge plaatst, maar men hoort er taal noch teken op. Renswoude is al zover dat men het hoofd in de schoot heeft gelegd. Ettelijke jaren geleden werd er door beide ker ken een Stichting gevormd, met als doel tot een goed functionerende gezinsverzor ging te komen. Enkele jaren achtereen heeft men po gingen gedaan een gediplomeerd gezins verzorgster aan te trekken „maar het ging steeds onze neus voorbij. We kun nen niemand krijgen, ondanks het feit dat er in ons dorp grote behoefte aan ge zinsverzorgsters bestaat". jes een bepaald zakgeld en zodra het praktijkjaar begint, treedt ook het sa laris in werking. Om een voorbeeld te geven: een ge diplomeerd gezinsverzorgster die 5 jaar bezig is (dus op dat moment 23 jaar) kan een salaris bereiken van ca. 93, per week bruto, inclusief kost. Verder heeft men een 5-daagse werkweek, alle christelijke feest dagen vrij, 14 dagen vakantie en 1 week snipperdagen per jaar. Het vreemde is dat ondanks deze be paald moderne voorzieningen, vrijwel geen kandidaten zijn te krijgen. De be trokken instanties blijven alleen maar hopen op betere tijden GROTE BRAND IN LEEUWARDEN Donderdag is een magazyn van Vroom en Dreesman aan de Nieuwestad in Leeuwarden uitgebrand. Op de bovenver dieping van het aangrenzende bedrijf van Bervoets kon de brand worden gelokali seerd. - Luchtfoto ANP - WAARDE 25,— Vorige week werd de Valleiriks uitgegeven by Melkhandel v. Erp, Rhenen en niet gevonden. De vin derspremie is hierdoor weer geste gen met twee gulden vijftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer 1 ST 051821 VIJFENTWINTIG GULDEN waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbe taald. VEENZANGERS ZINGEN DIT WEEKEINDE UIT EN THUIS Het Veenendaalse mannenkoor „De Veenzangers" zal a.s. zaterdagavond meewerken aan een concert in de ei- erhal te Woudenberg. Het mannenkoor werd hiervoor uitgenodigd door de ge mengde Woudenbergse zangvereniging „De Lijster", die dit concert organi seert. Ook zijn „De Veenzangers" uit genodigd om mee te werken aan het op zondagavond a.s. in de Petrakerk te houden jeugdappel. De belangstel ling voor beide avonden is groot. Dat de Zwitser Henry Dunant de man is geweest, die de stoot gaf tot de op richting van het Internationale Roode Kruis, weet elk schoolkind. Een merk waardige omstandigheid is, dat Dunants zakelijke problemen hem leidden naar het slagveld van Solferino, waar de gedachte aan een internationale hulporgani satie bij hem wortel schoot. Dunant, een Zwitserse zakenman, heeft de drang tot helpen, voortspruitend uit zijn diepe geloofsovertuiging, reeds jong gevoeld en in daden omgezet. Zowel de beoefening van de barmhartigheid als de studie van de bijbel heeft hij, door het stichten van verenigingen daartoe, aangemoedigd. Maar hij was daarnaast een zakenman met fantasie. Hij zag de grote mogelijkheden in het door Frank rijk bezette Noord-Afrika en stichtte daar een naamloze vennootschap met het kapitaal van mensen, die vertrou wen in hem hadden, maar weinig van zijn zakenmanskwaliteiten afwisten. Dunant had voor de exploitatie van zijn maalderijen in Djélima de mede werking van de Franse regering nodig, de ambtelijke molens maalden echter veel en veel langzamer dan de zijne. Impulsief man als hij was, besloot hij naar Parijs te gaan om schot achter de zaak te zetten en zijn beklag over de ambtelijke tegenwerking te doen bij niemand minder dan Keizer Napoleon III. „DE ANGOLESE VROUWEN ZULLEN VECHTEN" Een groep Angolese vrouwen, gefotografeerd tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Leopoldstad ter gelegenheid van het begin van de opstand in Angola op 15 maart 1961. Tweede van links zit een opstandelingenleidster, die op haar blouse het op schrift draagt: „De Angolese vrouwen zullen vechten". De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door de premier van de centrale Kongolese regering, Adoula. Bij informatie bleek dat de opleiding tot gezinsverzorgster vooral voor de vrouw bijzonder waardevol is. De voorkeur gaat uit naar jonge vrouwen van 18 jaar en jjuder. die eerst een gedegen cursus krijgen op een in ternaat in Arnhem. Daar krijgen zij in een moderne omgeving onderwijs in een twaalftal vakken die variëren van kinderverzorging tot koken, wassen en strijken. Na dit half jaar wordt examen afge nomen en krijgt de gezinsverzorgster haar getuigschrift. Dit blijft altijd gel dig. Zou zij dus na twintig of dertig jaar wederom in de gezinsverzorging willen, dan wordt zij onmiddellijk weer als gediplomeerde aangesteld. In het praktijkjaar en natuurlijk ook daarna blijven zij onder de aandacht van de leidster, die uitgaan vap het principe: de gezinnen helpen, maar de meisjes sparen. Met andere woorden - de meisjes worden geenszins een slaaf van de te helpen gezinnen. Met het oog op de kostbare oplei ding is wel de voorwaarde gesteld dat de meisjes een verbintenis aangaan van minimaal twee jaar. De sociale voorzieningen zijn, vooral de laatste tijd, uitstekend geworden. Tijdens de cursus ontvangen de meis- Aan de vooravond van de eerste lentedag verzorgden Hein van Schuppen N.V. woensdag j.l. twee modeshows in „Eltheto", waarvoor zoals gewoonlijk goede belangstelling bestond. De bijzondere waarde van de shows is nog altijd, dat het geen uitmunten in exclusiviteiten is. Het was niet meer dan de bezoeker een indruk geven in de collectie kinder-, teener-, dames- en herenkleding, die dit Veenendaalse modehuis het a.s. seizoen brengt. Een rijke greep uit de winkel, een levende en levendige etalage, zou men kunnen zeggen. Om te beginnen enkele algemeen heden over de dameskleding. De stoffen waren voor het merendeel veredelde katoen, linnen en trevira. De meeste mouwloze jurken waren hooggesloten, terwijl de jurken met mouwen meer lage halzen te zien ga ven. De kleuren voor het a.s. seizoen zijn overwegend zwart-wit en blauw wit. De „grote maten" hoeven zich tijdens de show zeker niet misdeeld gevoeld te hebben; men had een ruime keuze uit vele soorten, waarbij de mooie kleu ren van de toiletten voor oudere dames wel bijzonder aansloegen. De dessins in de herenkleding maken een rustige tijd door. Er zit niet veel contrast meer in kleuren, zoals een lan ge periode aan de orde is geweest. Men moet de fleur meer zoeken in bijzaken, zoals dassen en pochettes in sprekende kleuren en meer van die kleinigheden. Wat dat betreft kreeg men tijdens de show een goede voorlichting. Aan stijl heeft de herenkleding zeker winst ge boekt. En zeker als men het aandurft om het geheel af te ronden met een Garibaldi, de traditionele bolhoed die door Engeland meer midden in de mode is gezet. Tijdens de show moesten we toegeven, dat dit hoofddeksel een jon geman bepaald niet ouwelijk maakt, maar juist een mate van jeugdige zwier geeft mits men zijn kleding bij de hoed heeft aangepast. De suède blijft het doen en gaat het zelfs steeds beter doen. Zowel voor da- men en 'heren. Korte jasjes en lange mantels in weer nieuwe kleuren, o.a. het prachtige aubergine. Voor de kinderen waren de meest uit eenlopende stukken vertegenwoordigd. Van een zondagse jurk tot een lange broek met een jack. Vanzelfsprekend zijn er altijd zaken die opvallen. Er was in de teenermaat een zwart-rood geheel gepliseerde ja pon en een leuk jurkje in een zwart wit streepje, afgezet met gekleurd band. Onder de wijde rokken weer veel petty- coats. Bij de mantels een pauw-blauwe en een blauwe wevenit met schuimrub ber gevoerd. Veel exclusiever was het nappa- damesjasje met python-opdruk, gedra gen op een zwart nappa-leren broek. Dan in de tussenmaten een blauw raffiapakje, geheel met zijde gevoerd en een mooi grijs met wit geruit jurkje van trevira. Voor de oudere dames: een bijzonder geslaagd complet, bestaande uit een zwarte mantel met gekleurde voering en een japon van dezelfde stof. Daar naast een grijs mantelpak, afgezet met wit-grijze ruit en weer van dezelfde stof een vest-blouse, wat erg modern is. Zowel het eerste als het tweede ge deelte van de show werd besloten met bruidstoiletten. Op ruim vierenzestig jarige leeftijd is dinsdagmorgen 19 maart 1.1. in het Irene- ziekenhuis te Almelo plotseling overleden ds. VV. van Dyk, in leven predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente van Rijssen. De begrafenis zal plaats vinden zaterdagmiddag 23 maart a.s. omstreeks drie uur op de Algemene Begraafplaats te Ryssen, nadat daar vooraf om één uur in het kerkgebouw in de Oranjestraat een rouwdienst is gehouden. Ds. Van Dijk werd op 24 augustus 1898 te Kampen geboren en ging op 7 septem ber 1930 te Overberg voor het eerst in de dienst des Woords voor. Daarna heeft de heer Van Dijk gedurende ongeveer negen jaar op verschillende plaatsen preekbeurten vervuld en nadat hij ver volgens nog een jaar de Oud Gerefor meerde Gemeente van Capelle aan den IJssel als lerend ouderling had gediend werd hij op 24 november 1940 door wijlen ds. J. van Wier uit Rijssen bevestigd als predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente van Capelle aan den IJssel. Op 14 augustus 1952 verwisselde de thans overledene deze gemeente met die van Grafhorst in de burgerlijke gemeente IJsselmuiden en sinds 15 juni 1960 diende hij de Oud Gereformeerde Gemeente van Rijsseni waar hij werd bevestigd door ds. E. du Marchie van Voorthuysen uit Leersum. Zonder veel gedebatteer is de raad van Amerongen woensdag avond accoord gegaan met een grootscheepse verbetering van de Marinewijk. Veel uitvoeriger werd er gesproken over de aankoop van een boerenbedrijf, waarvoor de zitting zelfs enkele keren achter gesloten deuren plaats had. In ons blad van a.s. woensdag komen wij hierop uitvoeriger terug, met tevens een uiteen zetting van de verbeteringsplannen in de Marinewijk. UITSLAG STIERENKEURING Op de j.l. vrijdag gehouden stieren- keuring werden in totaal 9 stieren aan gevoerd. Deze keuring vond plaats op het terrein van het kasteel. De uitslag luidt als volgt: De 7-jarige Mauritz Adelborst (eig. J. Lagerwey) werd aangewezen voor Utrecht. 2-jarige stieren: Boukje Sibbele 2, eig. S. Wolswinkel B. 80, Bernard 76, eig. T. ter Maater B. 80, stier van J. van Bennekom, Overberg b+ 82 punt. Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Kleine behangboekjes zyn gratis in onze zaak verkrijgbaar. KUSSEN. De zangeres Eli sabeth Schwartzkopf reist nooit zonder haar hoofdkussen mee te nemen. „Anders kan ik niet slapen, zegt zij, want de hotelkussens zijn niet om je hoofd op neer te leggen." PAARD. Door vorst en sneeuw hebben in Frankrijk 4.300 renpaarden zestig dagen lang werkloos op stal gestaan. Een dure schadepost, als men weet dat zo'n edel dier aan voer en onderhoud per dag ongeveer twintig gulden kost. LAAT. Is het nooit te laat? Te Aniche in het noorden van Frankrijk is de heer Verquin onderscheiden met de médaille van Verdun voor zijn heldhaftig gedrag in de slag van die naam in de oorlog van 1914-T8. D e Wereld VONK. Te Lillehammer heeft een handelsreiziger toen hy thuiskwam zyn vrouw om helsd. Hy bemerkte daarbij plotseling dat er vonken tussen hem en haar oversloegen en beiden verklaarden achteraf een electrische schok te heb ben gevoeld. Technici van de elektriciteits maatschappij, ondervraagd over dit vreemde verschijnsel, heb ben verklaard dat de verklaring ervan niet zo moeilijk is. Het gaat hier om statische elektrici teit die zich kan manifesteren bij heel droge luchtgesteldheid in een ruimte waar twee men sen zich geisoleerd van de vloer bevinden doordat deze vloer bijvoorbeeld bestaat uit plas tiektegels. De ontlading die dan kan plaatsvinden is wel van een hoog voltage maar de schok is geheel ongevaarlijk. ACHT. De nieuwe film van de beroemde Italiaanse regis seur Fellini (La Strada) heet „Acht-en-half". In Rome heeft zich er het hoofd over gebro ken wat die titel wel beteken de. Het antwoord van Fellini was als volgt: Dit is myn acht ste film, daarom wilde ik hem gewoon „Acht" noemen. Maar myn producer zei dat dat een onmogelijke titel was, waarop ik heb gezegd er dan maar „Acht-en-half" van te maken. BIJ. De vooruitgang staat niet stil. In het zuiden van Frankrijk kan men nu ook voor z'n bijen een ziekteverzekering afsluiten. De prijs is 120, per volk. SOL. Een der leraressen aan een muzieklyceum te Pa- rjjs heet mevrouw Sol. Haar fa milie is al sinds de 13de eeuw onafgebroken „in de muziek". WIE ZEI DAT? „Een mi litair houdt op een goed sol daat te zijn zodra hij een goede minnaar wordt." (Raymond Lenz) Stier van R. van Eem, Overberg b. Co- ba Adema b- 77 eig. H. van Maanen, 1-jarige stieren: Boukje's Adema b. eig. A. van de Brandhof, Boukje's Sib bele 3, b- eig. J. V. Breedijk, Coba's Noorman bc+ R. v. d. Brandhof. Van deze 9 aangevoerde stieren wer den er 7 aangewezen voor de Prov. Stierenkeöring te Utrecht. De commissie bestond uit de heren ir. W. van Ooyen, rijksveeteeltccnsulent uit Utrecht, G. J. van Eek uit Utrecht en de heer Snoek uit Abcoude, alsmede de inspecteur van het N.R.S. was aan wezig de heer J. v. d. Goot. Alle aangevcerden stieren waren zeer goed. De heer S. Schoeman (35) Emmalaan 75a in Veenen daal, heeft vanmorgen om 7 uur in een weiland aan de Vijgendam het eerste kie vitsei gevonden. Om kwart over tien werd hij door bur gemeester J. Hazenberg ont vangen om het ei, naar tra ditie, aan de eerste burger van Veenendaal aan te bie den- Tijdens het prettige on derhoud met de burgemees ter, vertelde de heer Schoe man, dat hij al honderden kievitseieren in zijn leven had gevonden, „maar nog nooit de eerste". Hij zette de burgemeester vervolgens uiteen op welke manier men kan zien of een vliegende kievit eieren heeft, waarna burgemeester Hazenberg het groen-zwarte getekende ei dankbaar in ontvangst nam. Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Koop en verkoop van onroerend goed Taxatiqs De keizer had echter wel wat anders aan zijn hoofd dan de molens van me neer Dunant. Hij voerde oorlog tegen Oostenrijk en vertoefde ergens in Lom- bardije. De voortvarende Dunant be sloot de keizer te volgen, haalde hem in bij Magenta, waar hij juist de Oos tenrijkers had verslagen, en volgde hem naar Solferino, waar een tweede be slissende slag plaats had. De Oostenrij kers trokken terug. Deze slag bij Solferino was een ware mensenslachting. De géneraals van bei de kanten lieten hun kanonnenvlees oprukken en toen de slag was afgelopen waren de heuvels bij Solferino bedekt met de lichamen van meer dan veertig duizend dode en gewonde Fransen en Oostenrijkers. 's Nachts na de slag dwaalde Dunant over het slagveld en zijn gedachten aan zijn zakelijke problemen maakten spoe dig plaats voor ontzetting om het ont zaglijke leed, dat hij aanschouwde. De Franse geneeskundige dienst was slecht geoutilleerd, had mensen en materieel tekort. Om de Oostenrijkers bekommer de zich niemand. Hun leger was afge trokken en de gewonden bleef niets an ders over dan te liggen sterven. ALLEN ZONDER ONDERSCHEID Maar voor Dunant waren het allemaal mensen, Oostenrijkers en Fransen. Hij alarmeerde de bevolking van Castig- lione, liet de gewonden naar een inder haast ontruimde kerk brengen en zette de dokters aan het werk. De krijgsge vangen Oostenrijkse militaire artsen konden hier hun werk doen, maar het was voor hen zowel als voor hun Fran se collega's een moeilijke stap elkaar niet langer als vijanden te beschouwen en medische hulp te verlenen aan vriend en vijand zonder onderscheid. Maar hier werd de Roode Kruisgedach- te voor het eerst tot daad. Dunant zag als in een visioen, dat alleen een internationale overeenkomst de mogelijkheid zou scheppen van een voldoende verzorging van oorlogsslacht offers. En dat visioen had hem zo te pakken, dat, toen de volhardende man eindelijk bij de keizer werd toegelaten, hij zijn zakenproblemen vergat en al leen over deze kwestie sprak. Dunant schreef zijn boek „Herinneringen aan Solferino", dat de wereld schokte en in derdaad de stoot gaf tot oprichting van een internationale organisatie. Dat liep niet allemaal van een leien dakje en vele weerstanden moesten worden overwonnen. Maar toen Napo leon III opnieuw ten oorlog trok (de Frans-Duitse oorlog van 1870), werd de Roode Kruisconventie, waaronder de medische helpers bescherming genoten en hulp werd verleend aan gewonden van alle partijen zonder onderscheid, in praktijk gebracht. FAILLIET Dunant werd op onaangename wijze herinnerd aan het feit, dat hij zijn za ken had verwaarloosd. Een proces ein digde met zijn faillietverklaring. In Genève, in Zwitserland was zijn naam voortaan getekend met een zwarte kool. Uiteindelijk belandde hij door de zorg van vrienden in een tehuis voor bejaar den in Heiden-Appenzell en daar sleet hij zijn laatste levensjaren in armoede. Toen, plotseling, werd men er zich van bewust, dat het déze man was geweest, die tot dit prachtige werk de stoot had gegeven, en keerde het getij. De ver geten gestichtsbewoner werd nu over laden met eerbewijzen. De kroon op zijn werk was, dat hem in 1901 de Nobel prijs voor de Vrede werd uitgereikt. Langzamerhand veranderde de doel stelling van het Roode Kruis. Het was, ook op het slagveld, nog altijd het sym bool van menslievendheid. Maar de me dische verzorging van de soldaten werd al meer de zorg van de legerleiding, de hulp van vrijwilligers werd overbodig. Zo werd het Roode Kruis steeds meer een rampenorganisatie, die gereed stond om hulp te bieden bij aardbevingen, ovei'stromingen en andere catastrofale gebeurtenissen. Als zodanig viert het Roode Kruis dit jaar zijn eeuwfeest in een wereld, waarin het zodanig vaste voet heeft gekregen, dat het daaruit niet meer is weg te denken. VEENENDAAL Vrijdag: Bijeenkomst JOKVP op Veenendaalseweg 49. 8 uur. Zondag: Jeugdappel in Petrakerk 8 uur. Dinsdag: Ontspanningsmiddag be jaarde dames in OCB-gebouw 2.30 uur. Woensdag: Paaszangbijeenkomst in Ger. Kerk Vaartbrug 7.30 uur. AMERONGEN Zaterdag: Kinderoperette in Club huis, 7.30 uur. Dinsdag: Vergadering VVV in Bui- tenlust, 8 uur. RENSWOUDE Maandag: Verg. van Immanuel in Rehoboth, 8 uur. SCHERPENZEEL Maandag: Raadsvergadering 2.30 u. gemeentehuis. RHENEN Woensdag: Opvoering Thalia in geb. Irene. Raadsvergadering gemeente huis 7.30 uur. Qetzcruushale WEKKERS VA. hj'90 voor betere uurwerken H00FD5TR 91 VEENENDAAL nm

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1