Nieuwsblad voor Veenendaai Omstreken 80.000 GULDEN VOOR VERBETERING VAN NOG NIEUWE WOONWIJK! Voor de KANTONRECHTER De voorgeschiedenis Drankmisbruik in 't verkeer Nieuwe auto na aanrijding volkomen vernield Honger, ziekte van miljoenen Koekoek liet te De Klomp verstek gaan op drukbezochte vergadering WEEK LANG SKELTERRACES IN VEENEND AAL-ZUID nip lis optiek 37e JAARGANG WOENSDAG 27 MAART 1963 Nr. 25 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaai Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaai Amerongen Eist Rhenen Achterberg O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen - Renswoude Scherpenzeel Vraagzijn vroegere bouwkundigen in gebreke gebleven De tijd leerde Een drastisch besluit Ook beplanting 0 aanbrenging van beplanting in de wijk zelf; Een ton dus Chauffeur had twee weken rijbewijs EDERVEEN GEHELE VEENENDAALSE JEUGD KAN MEEDOEN ELST SCHOOLKINDEREN GAAN WEER BOMEN PLANTEN MULDER verZEKERen is ZEKERheid 0 VERZEKERINGEN 0 HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enr. Telefoon Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Op 1 april 1957 was er in het vredige dorp Amerongen feest. Op die dag werd namelijk offi cieel de sleutel overgedragen aan de eerste bewo ners van een complex van 58 woningen die vanaf dat moment gezamenlijk de geschiedenis zouden ingaan als de Marinewijk. De huizen waren name lijk uitsluitend bestemd voor militair personeel wat in het Marinekamp in Doorn werkzaam is. De doorsnee-Amerongers hebben de Marinewijk en hun bewoners altijd als een gesloten gemeenschap gezien. Ze vonden de mensen anders, ze vonden hun kinderen anders, de huizenen niet te vergeten de straten, pleintjes en parkjes. Want wie wel eens in de Marinewijk is geweest, zal het direct opgevallen zijn dat het type huizen anders is dan wij in onze streek gewend zijn en dat de Uit genomen informaties blijkt dat b. en w. toendertijd geen enkele zeggen schap hebben gehad wat betreft de bouw en uitvoering van de Marinewijk. Het Leger moest namelijk woningen bouwen voor personeel dat in Doorn werkzaam was en vroeg de gemeente Amerongen om grond. In eerste instantie heeft Amerongen dit geweigerd, doch toen men Ameron gen verzekerde dat er 13 woningen voor de Amerongse woningzoekenden zouden overschieten, stemde men omwille van de heersende woningnood toe. Een studiegroep architecten van het Ministerie van Volkshuisvesting heeft toen het plan Marinewjjk op papier gezet en laten uitvoeren. Vandaar dat men bij de gemeente nu zegt: De Marinewijk is altijd een zor genkindje voor ons geweest wat betreft de bouw. Wij wisten dat het te bekrom pen werd opgezet, maar de hogere in stanties dreven hun zin door. Om eens een voorbeeld te noemen: men bouwde een rij woningen, vlak straten te smal, véél te smal zijn. De bewoners correcte stedelingen hadden dat aanvankelijk zélf niet zo in de gaten; zij waren in de grote stad wel het een en ander gewend. Nu zes jaar later hebben de vroede vade ren van Amerongen besloten 80.000 gulden uit de gemeentepot te halen om de Marinewijk drastisch te verbeteren. Een besluit dat in het bijzonder door de bewoners met grote instemming zal zijn begroet! Blijft echter de vraag: hadden 'de bouw kundigen zes jaar geleden al niet kunnen zien dat deze intensieve woonwijk veel te bekrompen werd opgezet? M.a.w.: deze wijk is nog zo goed als nieuw en toch zijn er nu al blijkbaar 80 mille voor nodig om hem te verbeteren daarachter lag een (smalle) straat en aan de overkant van die weg stonden schuurtjes. Om dus kolen te halen moesten de bewoners een openbare weg oversteken Aanvankelijk leverde dat weinig moeilijkheden op, doch naarmate de welvaart steeg, kwam de melkboer met de auto in plaats van met de bakfiets, en zo ook de slager. Bovendien verdub belde het autoverkeer omdat er steeds meer privé-auto's werden aangeschaft. De „straten" groeiden echter niet mee! Ze bleven even smal en wer den hoe langer hoe gevaarlijker voor de bewoners. .Het huidige gemeentebestuur van Amerongen durfde een drastisch be sluit te nemen. De Wageningse tuin- en landschaps architect P. Blaauboer en gemeente architect De Man kregen opdracht om de Marinewijk eens grondig te gaan be kijken. Men diende vooral te letten op de bestrating en de beplanting. Nadat de bouwdeskundigen hun be vindingen aan het gemeentebestuur hadden weergegeven, legden b. en w. een kort maar krachtig voorstel tafel. Het kwam hier op neer op de smalle straten moeten verbreed worden van 3 tot 5 meter (als gevolg) hiervan zullen ook 11 schuurtjes ver plaatst moeten worden); de rolschaatsenbaan en de zandbak opbreken en hiervoor in de plaats een ruim parkeerterrein; het aanleggen van voetpaden en nog enkele andere parkeerverbeteringen. Kosten 80.000 gulden. Het pleit voor het beleid van b. en w. dat zij tegelijkertijd volledig aandacht hebben besteed aan de beplanting van de woonwijk. Dit bleek overduidelijk uit het voorstel aan de raad 0 aanbrengen van beplanting langs Pr. Hendriklaan; 0 aanschaffing speelwerktuigen op het speelterrein. Kqsten ruim 20.000 gulden. Honderdduizend gulden dus en de heren raadsleden vonden dat begrijpe lijkerwijs geen peuleschilletje. Fijntjes stelden b. en w. in het voor stel aan de raad „Is de raad met het college van burgemeester en wethou ders eens, dat het aanzien van dit ge deelte der gemeente deze verbeteringen vereist, dan stelt het college voor dit werk over 3 jaren te verdelen". De raad begreep de wenk en stemde toe. Door deze drastische verbeteringen zal het zorgenkindje van Amerongen ongtwijfeld opgroeien tot een gezonde en stevige boy, waar zowel de bewoners als de gemeente veel plezier aan zullen Op Rijksweg 12 is vrijdagnacht een Duitse personenauto, bestuurd door de Chinees Chung Mon, met een snelheid van ruim 120 km over de kop geslagen. De bestuur der werd ernstig gewond. Dit bleef er over van de auto. In het afgelopen weekend heeft de politie enkele malen moeten ingrijpen bij het on der invloed berijden van voer- en motorrijtuigen. i Vrijdagnacht was dat het geval bij automobilist B. uit Otterlo. Hij wilde vanaf de Nieuweweg de oprit Rijks weg 12 oprijden doch reed er voorbij. Bovendien kwam hij op de linker weg helft waar hij in botsing kwam met een auto uit Friezenveen. Er ontstond alleen materiële schade. Na een bloed proef werd B. ingesloten en zijn rij bewijs ingevorderd. i Diezelfde nacht reed U. (49) uit Over- berg onder invloed op de Patrimo niumlaan met zijn auto. Hij werd on verwijld ingesloten, terwijl ook hier het rijbewijs werd ingevorderd. i Op de Buurtlaan-oost werd zaterdag morgen de Edenaar Van R. aange houden, die dronken op zijn brom fiets zat. Hij werd ter ontnuchtering ingesloten. I In de nacht van zaterdag op zondag kwam de Liendenaar van M. in con tact met de politie. Om te beginnen bestuurde hij zijn brommer onder in vloed, voorts gaf hij een valse naam op, de handrem werkte niet, de bel functioneerde niet en tot overmaat van ramp voerde hij helemaal geen verlichting. Met 5 processen-verbaal rijker kon hij later ontnuchterd het bureau verlaten. I Zondagnacht werd in kennelijke staat van dronkenschap aangehouden een zekere R. uit Veenendaai. Hij viel op omdat hij kennelijk plezier had in het omtrappen van vuilnisemmers. Nadat de politie hem zelf de rommel had la ten opruimen, werd hij ter ontnuchte ring ingesloten. Onderaan de „Thijmse Hught" in de bocht bij de Geertesteeg is een personenauto, bestuurd door een jeugdige inwoner van Uden, van de weg geraakt en tegen twee langs de weg staande bomen ge botst. De wagen, die gloednieuw was, en door een Udense garage houder was verhuurd, was na het gebeurde rijp voor de sloop- De chauffeur, die eerst twee weken in het bezit was van een rijbewijs, moest met hoofdwonden en waarschijnlijk een hersenschudding naar het Julianazieken- huis worden vervoerd. De Rhenense jon gen O. M., die als lifter met de onbeken de meereed, moest eveneens ter behan deling naar genoemd ziekenhuis wor den overgebracht. Hij had een lichte shock. Waarschijnlijk reed de chauffeur té hard in deze korte bocht, waardoor hij de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Het mag een wonder heten dat beide inzitten den het er nog zo behoorlijk hebben af gebracht. Het scheelde maar enkele cen timeters of de botsing met de bomen was frontaal geweest en dan waren er beslist doden gevallen. beleven. Alleende geestelijke vaders van de Marinewijk zijn nergens meer te vinden, of zoals een functionaris dit uit drukte: de daders liggen op het kerkhof. BEDRIJFSWEDSTRIJDEN E.H.B.O. In de kantine van de Ritmeester Si garenfabrieken (oude fabriek) aan de Kerkewijk worden vanavond Bedrijfs- E.H.B.O. wedstrijden gehouden. Deelne mers zijn de ploegen van VSW, Leidsche Wolspinnerij, Veenendaalse IJzerindu- strie, SKF en Ritmeester. De jury be staat uit: de doktoren Almekinders, Sanger en de Wit. De algehele leiding is in handen van dokter Gan. Heden ten dage telt de wereldbevolking ongeveer 2.8 miljard zielen. Het schjjnt vast te staan, dat meer dan de helft hiervan ernstig ondervoed is. Meer dan één miljard mensen krijgt niet voldoende voedsel, onontbeerlijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling, alsmede voor het verkrijgen van voldoende weerstand tegen allerlei ziekten. Het probleem van de honger is niet nieuw. Integendeel, zolang de mensheid bestaat, werd zij regelmatig getroffen door hongersnood. Duizenden jaren geleden reeds liet een pharao uit het oude Egypte op een graf steen beitelen, dat zijn land gedurende zeven jaren niet door de Nijl was over stroomd. Er was dus geen voedsel meer, met alle desastreuze gevolgen vandien. Ook de Bijbel maakt melding van de honger. Verscheidene pagina's van de Genesis, Exodus en het Boek der Ko ningen zijn hieraan gewijd. In de Mid deleeuwen werd het volk der Hunnen, onder leiding van Atilla, door de honger naar Europa gedreven. Honger was één der oorzaken van de Franse Revolutie. Ook Nederland is bekend met het ver schijnsel van de honger, men denke slechts aan de hongerwinter van 1944- 1945. Helaas behoort het verschijnsel van de honger nog steeds niet tot het verleden. In de onderontwikkelde gebieden van Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt nog altijd honger geleden. Met moeite trachten de mensen in de landbouw een bestaan te vinden, wat slechts gedeelte lijk gelukt. Zij raken hoe langer hoe meer in de vicieuze cirkel, van honger, apathie en armoede. Kortom, nog steeds waart de honger als een ziekte rond. In Veenendaai werd vrijdagmorgen het eerste kievitsei gevonden. Vinder S. Schoeman (links) overhandigt het hier aan burgemeester Hazenberg. GESLAAGD Aan de Modevakschool „Haarlem" te Haarlem slaagden drie dames voor het diploma costumière. Het waren mevr. G. van Ginkel-Methorst te Eder veen; mej. Ineke Septer te Veenendaai en mej. Coby Veldhuizen te Rhenen. De geslaagden ontvingen hun opleiding bij lerares mej. C. Hendriks te Eder veen. TEENAGERSHOW VOOR DORPSHUIS De Stichting voor de totstandkoming van een dorpshuis te Ederveen heeft zaterdag 30 maart a.s. een teenager show uitgeschreven in het Marktge- bouw aan de Schras. De organisatie be rust bij het ensemble The Blue Sharks uit Ederveen. Behalve teenagerbandjes zullen een accordeonniste en een zan ger optreden. De Lonagershow begint om half acht. Honderden belangstellenden1 woord hebben, maar dit werd hem niet wachtten vrijdagavond in Hotel toegestaan door het plaatselijk bestuur. TT it i 1. De van heinde en verre gekomen vrije Hupkes en zelis daarbuiten ver- boeren en nieuwsgierigen trokken mor- geefs op de komst van boerenlei- rend over de vergeefse reis weer naar der Koekoek die daar een spreek-hun haardsteden, beurt zou vervullen voor de afd. De Klomp van de Vrije Boer. Na vele telefoontjes naar andere pro minenten in de Vrije Boerenpartij, die eventueel zouden kunnen ver vangen, werd medegedeeld dat er geen spreker zou komen. Later werd bekend dat de spreekbeurt door een misverstand niet door de heer Koekoek geleid kon worden. De toe spraak wordt nu gehouden op vrijdag 29 maart a.s. in hotel Hupkes te De Klomp. De heer H. Tolsma uit Lunteren, vroeger met Koekoek geassocieerd, maar nu medeoprichter van de Vrije Democratische Partij, wilde toen het In het kader van het Kindervakantiewerk 1963 zullen een week lang op het SI. de Bruineplein in Veenendaal-zuid SKELTERRACES worden gehouden waaraan de gehele Veenendaalse jeugd kan deel nemen. Iedere morgen en middag zullen er races zijn, terwijl de laat ste dag besteed zal worden aan de finales. De organisatie van dit vooral voor kinderen attractieve evenement is in handen van het Jeugdwerk „De Instuif" en de B.P. DEMONSTRATIES GYMNASTIEKVERENIGING D.E.S. Vrijdagavond 29 maart geeft de gym nastiekvereniging ,Door Eendracht Sterk' in de jeugdherberg de „Eikelenkamp" de monstraties. Dit zal voor Eist nieuw zijn, aangezien vroeger de demonstraties in de openlucht gehouden werden. Het bestuur is tot deze maatregel overgegaan, omdat men in de open lust altijd met het weer te maken heeft en dat is niet altijd prettig. Van daar dus dat men ertoe overgegaan is het ditmaal binnenshuis te zoeken, wat tevens de mogelijkheid biedt om na de demonstraties een bal te organiseren. Om te helpen deze ziekte te bestrijden, en om medewerking te verlenen aan de Anti-Honger Actie van de Voedsel- en Landbouworganisatie der V.N., FAO, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie, één der gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties dit jaar als thema voor Wereldgezondheidsdag (7 april) ge kozen, „Honger, ziekte van miljoenen". De grootste moeilijkheid bij de bestrij ding van de honger in de onderontwik kelde gebieden is, dat de bevolking al daar met rasse schreden toeneemt. Op dit ogenblik zien de deskundigen van de Verenigde Naties echter niet de overbe volking, maar de onderproduktie als een centraal probleem. Zij worden daarbij gesteund door de wetenschap, dat Europa in normale tij den geen hongersnood meer kent, niet tegenstaande het feit, dat de bevolking sedert de tijd, dat voedseltekorten regel matig voorkwamen, niet minder dan tien maal zo groot is geworden. Het moet dus ook mogelijk zijn, voor de huidige we reldbevolking meer voedsel beschikbaar te stellen. Grotere hulpbronnen dienen aangeboord te worden. Zo verbouwen de Amerikanen, Canade zen en Russen graan in de koude arc tische streken, wat vroeger niet mogelijk was. In Alaska wordt een oppervlakte van 10.500 vierkante mijl een opper vlakte half zo groot als Frankrijk ver bouwd met graan. Op het Taymyr schier eiland in Siberië, dat binnen de Pool cirkel ligt, worden mais en aardappelen verbouwd. Meer dan 70°/» van het aardoppervlak is bedekt met water. Maar vis, één der rijkste bronnen aan proteïne, maakt maar l°/o van het voedselpakket van de wereld uit. Een andere rijke proteïnebron, die overvloedig voorkomt, is plankton. In Azië wordt dit al verwerkt tot een soort pasta. In Thailand b.v. wordt jaarlijks meer dan 50.000 ton plankton gegeten. Ook vismeel is een belangrijk hulpmid del in de strijd tegen de honger. Het kan worden toegevoegd aan de plaatselijke gerechten en ook worden verwerkt in soepen, koeken en sauzen. Vismeel be vat 85°/o proteïne. Verse vis, dat ook al een belangrijk voedingsmiddel is, slechts 15%. Zo zijn nog vele voorbeelden te noe men. Onze aarde bevat nog vele onont dekte voedselbronnen. Onze moderne we tenschappen zullen zeker in staat zijn nieuwe voedingsstoffen te ontdekken en deze geschikt te maken voor consumptie. Het moet mogelijk zijn om de honger uit onze huidige wereld te bannen en ook de toekomstige generaties van voedsel te voorzien. De V.N. is, in samenwerking met regeringen, kerken, internationale organisaties en particulieren, bezig, om op gigantische wijze te trachten een ein de te maken aan de honger in de wereld. Zij heeft daarbij recht op daadwerkelijke belangstelling van een ieder. Want een wereld, die geen honger kent, is een vreedzame wereld. ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaall ZIEKENFONDSLEVERANCIER Op het ogenblik is men bezig met de opstelling van een definitief programma en de bepaling van een datum. De races zullen verreden worden met ongeveer tien skelters. De jongelui die aan de race deelnemen krijgen o.a. een helm zodat zij zoveel mogelijk op echte coureurs zullen lijken. Met balen stro wordt op het Bruine plein een baan uitgezet, terwijl de B.P. verder zal zorgen voor muziek e.d. Zeer waarschijnlijk worden de races verreden in samenwerking met de afd. Veenendaai van Veilig Verkeer. Ongeveer honderd leerlingen uit de hoogste klassen van de Pr. Beatrixschool, Jul. van Stolberg- school, Joh. Calvijnschool en de Pr. Wilhelminaschool, zullen woensdagmiddag 10 april a.s. een aantal bomen gaan planten langs de gereconstrueerde Julianastraat. Deze gebeurtenis staat in het kader van de landelijke Boomplantdag die on der auspiciën van Staatsbosbeheer jaar lijks wordt gehouden. De opzet is de jeugd, door middel van het zelf te planten, eerbied bij te brengen voor alles wat leeft en groeit in de natuur. In Veenendaai geschiedde dit vorig jaar voor het eerst met de boomaan- plant langs de Stationssingel en een ge deelte Kerkewijk. Dit experiment is bijzonder goed ge slaagd en zal nu 10 april a.s. herhaald worden. De bomen, ongeveer veertig, zullen aan de linkerkant van de Ju lianastraat geplant worden. Na afloop komen de „planters" in ge bouw Eltheto bijeen, waar de wethou der van Openbare Werken, de heer Ant. de Ruiter, een toespraak zal houden, gevolgd door een film van Staatsbos beheer. V., handelaar in bouwmaterialen te Renkum, stond vrijdag voor het Wage- nings kantongerecht terecht omdat hij in de nacht van oud- op nieuwjaar met een auto vol gasten op de Hartenseweg te Renkum van de rijbaan geraakt en links tegen een boom gebotst was. Hem werd nu ten laste gelegd, dat hij zo danig gereden had, dat de vrijheid en veiligheid van het verkeer in gevaar gebracht was of althans in gevaar ge bracht had kunnen worden. Volgens de getuigen hebt u voor u in de auto stapte gezegd, dat u on danks de gladheid helemaal niet bang voor die weg was, wist rechter v. d. Brand. Een van uw passagiers heeft op zeker ogenblik nog gezegd: Pas op, 't is hier glad. Diens verloofde vertelde later dat u, kennelijk uit bravoure, het stuur van links naar rechts gedraaid hebt. De auto is daarop gaan slingeren en links van de weg tegen een boom gevlogen. Is het juist, dat u eerder die avond een paar borrels gedronken had? Ja, gaf verdachte toe. En vond u het verantwoord om daarna nog te gaan rijden? vroeg de rechter verder. Jawel, knikte V. na een korte aar zeling. Achter deze mogelijke bravoure ligt een hele oudejaarsavond, zei mr. Ellens in zijn requisitoir. Het is mis schien juist niet te bewijzen, dat ver dachte door te veel drank gebruik niet in staat was zijn auto naar behoren te besturen. Ik wil dit drankgebruik dan ook niet in de strafmaat verdisconteren. Anderzijds vind ik, gezien de achter grond van dit ongeval, geen enkele re den tot clementie. De eis luidde daarop 150,of 30 dagen en een onvoorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. 'k Vind het erg veel, dat heb ik niet verdiend, vond verdachte. Verdachtes raadsman, mr. P. J. Wil- lems uit Amsterdam, vond de straf niet alleen te hoog, doch in het geheel niet op z'n plaats. Hij betoogde, dat verdach tes drankgebruik zijn manier van rijden niet in het minst beïnvloed had. V. had die avond vijf glazen bran dewijn gedronken, die waren aange lengd met water, zodat eigenlijk slechts van twee en een halve borrel sprake, zei hij. De laatste daarvan werd te middernacht gedronken, dus drie uur voor het ongeval. Na de slip heeft V. eerst de auto op een behoorlijke manier weggezet en daarna heeft hij zelf een taxi gebeld om het echtpaar en de jon gen en het meisje, die die avond zijn gasten waren geweest, verder naar huis te brengen. De botsing vond juist voor een rusthuis plaats en de directeur hier van, die dadelijk naar buiten kwam, heeft geen alcohollucht geroken, 't Is merkwaardig, dat de politie dat later wel deed. Alle getuigen zijn het er voorts óver eens, dat gereden werd met een snelheid van 30 tot 35 km km per uur. Dit alles duidt er toch niet op, dat V. op enigerlei wijze hinder ondervond van de enkele uren tevoren gedronken brandewijn. Het was eenvoudig iets wat ons allemaal kan overkomen als we alcohol gedronken heb ben, viel de officier in. Ook zonder dat, betoogde de ad vocaat. Ik behoef daarvoor alleen uw eigen, in een vorige zaak gebezigde woorden aan te halen; Een slip op zich hoeft niet strafbaar te zijn. Althans wanneer de oorzaak en achtergrond buiten beschouwing gela ten worden, vulde mr. Ellens aan. (Zie verder pag. 2) VULKAANUITBARSTING OP BALI. Aan de voet van de noordelijke helling van de vulkaan Agoeng staan Balinezen verloren en machteloos rond te kijken. De omgeving doet nog slechts denken aan een maanlandschap. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaai 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1