448.-/ PLUIMVEEHOUDERS! van EDEN Neem meer J Pfaff verlaagt de prijzen van de ZIGZAG- naaimachines!.-"' FINANCIERINGEN Horlogerie Van Manen H E T VERLATEN EILAND Inschrijving van leerlingen gesloten van Daalen L. HEIJ Trouwrijden LEE WIS UIT? muziek D. van Asselt D. v. d. Meijden „DE LELIE" A. H. VAN WAGENSVELD '/omeer licht De Helrr» 2390 verkoopsters H. B. GAASBEEK NU PFAFF Veiling - Amerongen VEILING: Nu autorijden leren Openbare vergadering J. BAARS „DE GELDERSE VALLEI" CHRISTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL „TALMASCHOOL" - VEENENDAAL Kerkewijk 69 HILVERSUM AMSTERDAM ROTTERDAM koopt uw bij die brengt u gratis naar de toonzalen woning: inrichting stoffeerderij telef. 3270 veenendaal tuin- en bloemzaden H. VAN DIJK VAN DELFT S KINDERWAGENS NAAR GARAGE „RUSTWAT" Corsetten- en Modehuis LUYCX TROUWEN CAR-A VAN's VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING BINNEN 24 UUR van auto scooter tractor bulldozer etc. WONINGINRICHTING brengt achter in uw kamer met Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 ALUMINIUM JALOEZIEËN Luxaflex is niet zo duur als u denkt. hoek zwaaiplein W. J. VELDHUIZEN OUWEHANDS DIERENPARK EN NATUURBAD Veenendaal Kerkewijk 9 - Telefoon 08385-3043 OPENBAAR VERKOPEN Publiek te verkopen UW DELFIA HANDELAAR Mulderslaan 3 - Veenendaal KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" „JAWIK O" J. W. KOEHOORN Ned. Ver. van Suikerzieken GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES ONDERTROUWKAARTEN Voor de nieuwe cursussen van de dagschool, die in augustus a.s. beginnen, kunnen vanaf 1 april leerlin gen worden opgegeven. Opleidingsmogelijkheden na het Algemene jaar: 3-JARIGE CURSUS MACHINE BANKWERKEN PLAAT-CONSTRUCTIE WERKEN TIMMEREN TEXTIELTECHNIEK METSELEN Tevens vooropleiding voor: 4-JARIGE CURSUS SCHILDEREN AUTOHERSTELLEN ELEKTROTECHNIEK Speciale opleidingen voor UTS, HTS en andere scho len voor middelbaar technisch onderwijs. Inlichtingen en aanmelding: tot en met 1 mei a.s. dagelijks tijdens de schooluren, aan de school. Opgave is ook mogelijk bij het hoofd van de lagere school. Spreekuur direkteur: ,s-Maandags van 19.30 - 20.00 uur. HET BESTUUR De gezamenlijke winkeliers van Achterberg maken hiermede bekend dat zij met in gang van 1 april a.s. al hun zaken om 6 uur n.m. zullen zijn. Ook zaterdags. 's-Woensdagsmiddags om 1.30 uur. MEUBELS Middellaan 43 Uw adres voor ZAADHANDEL Buurtlaan 50-West VEENENDAAL Telefoon 2117 Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment in VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS Moderne Bruidsauto 6 en 8 persoons auto's Nieuweweg 41 Veenendaal, Tel. 2535 Hotel- Café-Rest. Rhenen „In der Wiener Weinstube'! iedere zaterdag en zondag door de pianist entertainer COR HUYDINK Begrafenisonderneming Dennenlaan 38 - Tel. 3015 Veenendaal Verzorgt BEGRAFENISSEN EN TRANSPORTEN DOOR HET GEHELE LAND. Gevraagd voor direct of later: aankomende en geroutineerde VERKOOPSTERS voor de corset-afdeling, kleinvak-afdeling EN CASSIèRE Aanmelden aan de zaak het liefst tussen 6 en 8 uur 's avonds. Langestraat 49 - Amersfoort - Telefoon 3855 Hiervoor verhuren wij DE NIEUWSTE TROUWCOSTUUMS MET ALLE TOEBEHOREN Hoofdstraat 46 WEVO CAMPERS EN TRAVEL-SLEEPER lichtgewicht wagens huurt of koopt u het beste bij: S P IJ K 'S caravanbedrijf. Rhenen - Nw. Veenendaalseweg 234 Telefoon 08376-300 B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Tel. 08370-2665 MAKELAARS EN ASS. KANTOOR KERKEWIJK 71 - TELEFOON 3838 - VEENENDAAL Hoofdstraat 23 - Veenendaal - Telefoon 2223 .PaHumeru Dr. Qroglsteni HkdecompleU5«" TIJDELIJK: gratis proef tube en boekje met Vitamol schoonheidswenken PRONTO een produkt van llunler Douglns SINGER breimachines SINGER koelkasten SINGER naaimachines Vraagt inlichtingen of folders. Officieel Sin ger vertegenwoordi ger: Wilhelminastraat 53 Veenendaal Tel. 08385-3573 heeft nog plaats voor in haar winkels, snel- en ijsbufetten. Tevens nog plaats voor hulp in keukens restaurants. Aanmelden bij Ouwehands Dierenpark, Rhenen. beëdigd als Makelaar en taxateur in roerende en onroerende goe deren, verzorgt gaarne voor U VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN WONINGBEHEER TAYATTF^ AAN- EN VERKOOP VAN VASTE GOEDEREN. Hoofdweg 101a Tel. 259 Ederveen voorheen f. 498.- NAAIMACHINEHUIS Notarissen J. W. BORGERS te Utrecht en D. S. Vink te Amerongen zullen op woensdag 10 april 1963 om 11 uur te Amerongen, in „De Rode Leeuw" in opdracht van de Erven van wijlen de heer B. G. van Heijst diverse percelen boomgaard, genaamd „Berkesteijn", te Amerongen, nabij de Ameronger Wetering, bestaan de uit: kavel 1: groot ongeveer 2.14.22 ha kavel 2: groot ongeveer 1.46.10 ha kavel 3: groot ongeveer 1.43.48 ha kavel 4: groot ongeveer 1.49.19 ha kavel 5: groot ongeveer 0.97.36 ha kavel 6: groot ongeveer 0.99.15 ha ALLE PERCELEN ZIJN VRIJ VAN PACHT Tevens combinatie van kavels 1, 2 en 3, alsmede van kavels 4, 5 en 6, en alle percelen in massa. De kavels zijn ter plaatse afgepaald en bevatten onder meer de volgende soorten: Goudreinetten, James Grieve, Cox's Oranje Pippin, Ingrid Marie, Jonathan en Sterappels. Zakelijke lasten voor de percelen tezamen per jaar: grondbelasting 26,84; Lekdijksgeld 38,23; Water schapslasten Ameronger Wetering 8,50. Aanvaarding en betaling uiterlijk 1 mei 1963. Inlichtingen bij ge noemde notarissen. Notarissen P. W. Maris te Veenendaal en Mr. P. W. van der Ploeg te Amsterdam zijn voornemens op woensdag 3 april a.s. bij inzet en op maandag 8 april a.s. bij toeslag telkens des avonds om 7 uur in Hotel „De Korenbeurs" aan de Markt te Veenendaal ten verzoeke van hun opdrachtgevers: Perceel 1: Het woonhuis met schuurtje, erf en tuin, Groenelaan 66 te Veenendaal, uitmakende een ged. ter grootte van ong. 2.96 are van het perceel gem. Vee nendaal, sectie C. nr. 1120. Verhuurd voor 11,95 p.w. Perceel 2: Het woonhuis met schuurtje, erf en tuin, Groenelaan 68 te Veenendaal, uitmakende een ged. ter grootte van ong. 2.34 are van voormeld perceel. Ver huurd voor 11,95 p.w. Perceel 3: De massa der percelen 1 en 2, uitmakende het gehele perceel gem. Veenendaal, sectie C. nr. 1120, groot 5.30 are. Lasten voor elk der huizen ong. 54,per jaar. Be taling en aanvaarding op 6 mei 1963. Eerder te aan vaarden bij vroegere betaling. Bezichtiging dinsdag 2 april des n.m. van 2-3 uur en maandag 8 april des n.m. van 2-3 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris P. W. Maris, Hoofdstraat 28 te Veenendaal. De echte Delfia volledige kuikenvoeders zijn alléén verkrijgbaar bij de Delfia-handelaar! In Delfia vol ledige kuikenvoeders zit 'm de kracht, die straks een aanzienlijke produktieverhoging brengt. Dat betekent de volle winst voor U. Bestel mi Delfia volledige kuikenvoeders bij HET KOST MAAR ZO WEINIG MEER LICHTPUNTEN EN WAT STERKER LAMPEN BEKRONEN GOED WONEN bij de SPECIAALZAAK met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal in onze nieuwe CORTINA bij de er kende autorijschool met gedipl. en ervaren instructeur(s). PER LES 7,50 PER 10 LESSEN 70,— Desgewenst halen en brengen. Eenvoudlaan 10 A - Veenendaal - Telefoon 2983 op woensdag 3 april a.s. in het Clubhuis, Burg. v. d. Boschstraat te Amerongen. Aan vang 7.45 uur. SPREKER: Dr. W. A. Ossendorp te Amerongen. FILM: „Lang zal die leven". Toegang vrij voor leden en belangstellen den. In de pauze wordt een kopje koffie aangeboden. GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN. In luilekkerland Zijn pannekoelten dè aangewezen vloerbedekking. Maar ons wonen in de werkelijkheid stelt andere eisen aan de grondslag van ons interieur. Gaarne adviseren wij U over de beste vloer bedekking aangepast aan Uw persoonlijke woon wensen. En... ook vakkundig leggen is aan ons toevertrouwd. WONINGINRICHTING Nieuweweg 26-30 Veenendaal Telefoon 2667 VOOR GAAT U NAAR: PARALLELWEG 10 - VEENENDAAL door P. DE VRIES (28) Natuurlijk, dacht hij opeens, Bream, als goed zeeman, zal wel de getijden van het water geweten hebben. En hoe was het in de afgelopen nacht? Wacht eens, toen ze aan land gingen, was het nagenoeg hoog water. Dus om een uur of vier, half vijf was het alweer af nemend getij geweest. Natuurlijk. Hier lag de oplossing voor het wegblijven van de „Snow-flake". Om half vijf durf de Bream natuurlijk de baai niet meer in te varen, omdat het dan alweer bijna eb was. Althans sterk afnemend getij. Bream zou wel bezwaren gehad hebben, omdat hij een stranding niet wilde ris keren. Overdag ken men natuurlijk de baai niet binnenlopen, omdat men dit vanaf het eiland zou kunnen zien. Dus moest men wachten tot de volgende nacht. Juist, dat moest bepaald de oor zaak zijn van het wegblijven van het jacht. Voor het aanbreken van de dag was men weggestoomd om uit het ge zichtsveld van Saint George te blijven. Nu zou men wel weer in de buurt zijn. Wacht eens, even een berekening ma ken. In de afgelopen nacht was het om ongeveer één uur hoog water geweest. Het getij zou hier misschien een uur schelen. Men kon er op rekenen, dat het nu om circa twee uur hoog water was. Hij keek op zijn horloge: het was vijf minuten voor half twee. Wel, dan zou het jacht nu zeker wel in de buurt zijn. Een reden temeer om bijzonder op te letten. De minuten leken hem uren toe en hij kon niet nalaten om steeds maar weer naar de wijzers van het uurwerk te kijken. Lieve help, wat duurde het toch verbazend lang Om kwart voor twee kwam eindelijk het signaal, dat aan alle spanning een einde maakte en Kees moest een kreet van jubel onderdrukken, toen hij even een korte stoot hoorde, dat hij identifi ceerde als zijnde van de „Snow-flake". Hij voelde opnieuw de neiging in zich opkomen om een schreeuw van plezier te geven, maar hij loosde enkel een diepe zucht van hartgrondige verlich ting. He, he, dat was tenminste weer een teken van leven. Onmiddellijk na het welbekende sein tje, flitste hij zijn zaklamp aan en een scherpe bundel helder wit licht brak door het nachtelijke duister en met re gelmatige tussenpozen gaf hij het afge sproken lichtsignaal: Aan... dan liep hij een paar meter in de richting van de baai, de lamp steeds brandende, waarna hij de zaklamp weer uitknipte. Om weer terug te lopen naar zijn uit gangspunt, om opnieuw het licht aan te steken. Gezien van boord af wist men nu, dat hij aan de linkeroever stond en dat men dus rechts van het licht de baai moest invaren. Met de regelmaat van uurwerk gaf Kees het lichtsignaal, doch het duurde zeker nog een half uur, voor hij het welbekende geluid van de motoren, die op halve kracht draaiden, vaag begon te horen. Gelukkig, het jacht naderde het doel. Na een poosje zag hij vaag de con touren van het witte schip, dat geen enkel licht voerde. Waarschijnlijk had de uitkijk nu ook de kust gezien, want Kees hoorde de telegraaf rinkelen en de motoren werden stopgezet. Opeens wer den de boordlichten ontstoken, alsmede een sterke schijnwerper op de voor plecht. Bream achtte het zeker nu niet langer meer verantwoord om zonder licht verder te varen. Kees doofde zijn zaklamp, want de schijnwerper wierp een brede straal licht midden op het water van de baai en zette de gehele omtrek in een spookachtig schijnsel. De „Snow-flake" was nagenoeg recht op het doel afgestevend en Kees zag, dat Bream precies het midden van de baai opvoer. Het duurde nog maar even of het schip was langszij en hij liep een eindje mee landinwaarts, tot Bream het blijkbaar welletjes vond en „volle kracht achteruit" gaf. De schroeven maalden in het water, dat even hoog opgeworpen werd, maar even later lag de „Snow-flake" stil en de ankerket tingen ratelden, terwijl de schijnwerper aan boord gedoofd werd. Een boot werd neergelaten en het duurde toen niet lang meer of het vaartuigje koerste naar de plaats waar Kees stond. Kwiek stapte Whiteheaven uit en drukte Kees de hand. „Zo jong", zei hij opgewekt, daar zijn we dan eindelijk, he?" „Ik weet niet, of je er erg in gehad hebt, maar je bent vierentwintig uur te laat", merkte Kees sarcastisch op. „Dat weet ik ook wel", antwoordde de ingenieur lachend. „Kom maar gauw mee aan boord. Je zult wel honger heb ben. Josien heeft een uitgelezen diner voor je klaar staan." En inderdaad voelde Kees, nu alle spanning geweken was, dat hij een ra zende honger had. Even later werd Kees in de salon, waar het elektrische licht helder brand de, doch waar de ruiten afdoende af geschermd waren, met een hoeraatje verwelkomd door de anderen en het scheelde maar een beetje, of Josien had hem omhelsd. Op .het laatste moment bedacht ze zich echter, maar in haar ogen blonken twee tranen en Kees voel de zich geroerd door deze hartelijkheid. „Goeie genade, mensen", zei hij, een beetje onthutst, „jullie doen net of ik maanden weg geweest ben. En het is nog maar ruim vierentwintig uur ge leden, dat ik van boord ben gegaan. Kom, maak alsjeblieft niet zoveel druk te. Vertel me maar liever eens, wat jullie de hele dag uitgespookt hebben." „Maar eerst eten, jongeman", besliste Josien, „want je zult best wat lusten." „Ja, inderdaad. Maar intussen kunnen jullie wel vertellen. Apropos - hij diep te de geplukte vruchten uit zijn zak - moet je eens proeven. De smaak is voor treffelijk." Bream nam een der vruchten in zijn hand en knikte. „Ja, die ken ik wel. Een soort grapefruit. Maar veel zoeter. Heb je daarop geleefd?" Kees lachte en nam plaats aan de etenstafel, terwijl hij met de soep be gon. „Ik had nog wel wat bij me. Maar vertel nu toch eens. Ik ben razend nieuwsgierig." Bream nam het woord. „Je bent geen zeeman", begon hij op rustige toon, aan zijn pijp trekkend, „anders had je kun nen weten, dat gisteren tegen de mor gen de eb intrad en daarom kon ik het niet wagen om naar dit eiland te varen. Aangezien je gewapend was, kwamen we overeen, om je maar een dag hier te laten en zelf uit het gezicht van het eiland weg te stomen. Je bent geen kleine jongen meer en daarom hadden wc, geen vrees voor je. Dat onze ver onderstelling juist was, blijkt uit het feit, dat we je hier gezond en wel aan getroffen hebben. Welnu, onze marco nist heeft kontakt gekregen met Gua dalcanal, een der andere eilanden van de Salomons-groep, en wij besloten om even naar dit eiland te varen. We zijn er een uurtje geweest en hebben tevens het een en ander ingeslagen ter aanvul ling van onze voorraden. Via een tolk hebben we een der vorige bewoners van Saint George gesproken. Het ge heim van de verdwijning is in ieder geval opgelost, want voorzover bekend zijn alle vijfduizend inwoners van Saint George terecht gekomen op de andere eilanden. Zo is er ook een klein deel op Guadalcanal. We hebben deze man, die een soort hoofdman geweest is, aan geboden mee te varen naar Saint Geor ge, maar hij is voor geen geld ter wereld te bewegen terug te keren naar dit eiland. Het spookt er, was zijn enige verweer en hoe wij ook betoogd heb ben, dat hij geen gevaar te duchten zou hebben als wij er bij zijn; hij wil er niet meer terugkeren. Tegen de middag zijn we weer teruggestoomd om in ieder ge val op tijd vóór het afnemen van de vloed op ons uitgangspunt terug te kun nen zijn. We dachten wel, dat je op ons afgesproken signaal zou letten ennu ja, gebleken is, dat alles als een leg puzzel in elkaar paste. Dat is alles." „En hoe ben jij nu eigenlijk weder varen?" vroeg Whiteheaven. „Wacht nu even", zei Josien kribbig; „laat hem nu eerst eten." (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 12