Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Schooljeugd nu al in de ban van bomenplanten van WEEK-tot-WEEK Wist II Agenda Nieuwe wending in Gemeentehuis-affaire Veenendaal komt een week 11a De Boomfeestdag WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Willem de Zwijgerschool wordt gesloten ELST C.H.-fraetie kreeg gunstig antwoord op ijsbaan-vraag RENSWOUDE AMERONGEN EDERVEEN 37e JAARGANG VRIJDAG 29 MAART 1963 Nr. 26 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel 27,50 WAARD 30 A 64280 A> Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK JEUGD PLANT JONGE BOMEN BESTUUR VOND VOORTBESTAAN NIET LANGER VERANTWOORD De V.G.L.O.-school „Willem de Let op nieuwe verkeers regeling Uil Hervormde schoolver. vergaderde Opgericht „Actie-Comité" vraagt steun aan bevolking PROTEST Handtekeningen Ook per briefkaart B RIF. F KAART Redaktie cn administratie: Parallelweg 10 - Veencndaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W« F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bU de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Woensdag 3 april is voor talrijke schoolkinderen in onze omgeving een bijzondere dag. Voor een paar uurtjes zullen zij dan de schoolbanken gaan verruilen voor de spade om jonge bomen te plan ten. Deze Boomplantdag staat onder auspiciën van Staatsbosbeheer en heeft in het verleden zijn nut duidelijk bewezen. In RHENEN gaan de schoolkinderen 's morgens om 9 uur 120 boompjes op de camping „De Thijmse Berg" planten Na afloop worden enkele films vertoond. AMERON GEN, RENSWOUDE cn SCHERPENZEEL doen dit jaar niet mee, omdat er op dit moment geen geschikte plantings-mogelijkheden zijn. Omdat alle zalen op 3 april besproken bleken te zijn heeft VEENENDAAL de nationale boomplantdag een week uitgesteld. Op die datum heeft men beslag kunnen leggen op gebouw Eltheto waar de kin deren na afloop van de planting toegesproken zullen worden door de wethouder van Openbare Werken. De organisatoren tekenen hierbij aan: „Als straks op 3 april bijna 15.000 kin deren in ons land zullen uitzwermen om in het bos of langs wegen en lanen boompjes te planten, dan betekent dat de viering van de 7e nationale boom feestdag. U zult zich misschien afvragen wat het belang is van die ene dag in het jaar, ja zelfs öf het wel belangrijk ié. Wij zouden die vraag met een vol mondig „ja" willen beantwoorden. Ze ker, de boompjes, die op deze dag wor den geplant vormen weliswaar maar een klein deel van wat er jaarlijks in Nederland geplant wordt, maar de boomfeestdag is vooral een treffende uiting van het groeiend besef, dat er iets moet gebeuren in ons land om dit groen te houden en goed bewoonbaar, dat wij niet alleen kunnen leven bij brood en spelen in een omgeving van staal, steen en beton, maar dat wij de vrije natuur en het goed verzorgde landschap evenzeer nodig hebben om geestelijk gezond te kunnen blijven. Het is verheugend, dat die gedachten juist bij de jeugd zo goed ingang vinden. Daarom ondervindt de boomfeestdag zoveel spontane belangstelling en daar om ook groeit hij in betekenis ver uit boven het „boompjes planten op één dag in het jaar". Trouwens ovor de kin deren staat deze dag niet alleen, maar is hij een afsluiting Van een voorlich- tingsweek op de school, waarin de kin deren op een plezierige wijze wordt verteld over de betekenis van de vrije natuur, van bomen en bossen. Het Landelijk Comité Boomfeestda gen werkt met de gemeentebesturen samen om voor de kinderen deze voor lichting en het bomen planten tot een feestelijk geheel te maken, tot iets, waarover ze thuis vertellen en dat zij zich altijd zullen blijven herinneren en misschien later wel doorgeven aan hun kinderen. Het element van spanning is daarbij Vorige week werd de Valleiriks uitgegeven by: Zents' Kledingmagazynen Veenendaal cn niet gevonden. De vinders premie is hierdoor weer gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer: ZEVENENTWINTIG GULDEN VIJFTIG waard is. By inleve ring op ons bureau voor a.s. don derdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. ft in dat de politie donderdagmorgen alle vroegte werd gebeld? dat men een belangrijke mededeling had te doen? dat er namelijk in de omgeving van de Middellaan een paar verdachte individuen zouden rondscharrelen? dat de politie onmiddellijk op onder zoek uittoog? dat ze inderdaad een man aantroffen die overigens in de beste stemming, verklaarde de weg niet meer te we ten? dat hij tóch dicht in de buurt woon de? dat alles pas duidelijk werd toen hij met veel moeite had verteld, een „grandioze" bruiloft te hebben bij gewoond? Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogist ass. Apotheker niet vergeten. Allerwegen worden dan ook kleurwedstrijden georganiseerd en onder de chocoladerepen, die op de boomfeestdag zelf worden uitgedeeld zijn er verscheidene met een afwijkend bedrukt omslag die recht geven op een prijs. Elke deelnemende school ontvangt van het Comité Boomfeestdagen als herinnering aan deze dag een kleurig vaantje met opdruk. Jaarlijks groeit het aantal gemeenten, dat aan deze dag deelneemt. Het voor beeld van die éne gemeente (Apeldoorn) die in 1957 de boomfeestdag vierde is nu gevolgd door vele andere: bijna 60 gemeenten nemen dit jaar deel en ho pen aan de 15.000 kinderen een plezie rige boomfeestdag 1963 te bereiden." Zwijgerschool" van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs in Veenendaal, welke ondergebracht was in enkele ap partementen van de Nieuweweg- se school zal met ingang van 1 augustus a.s. definitief gesloten worden. APARTE SCHOOL Omstreeks 1950 besloot de Ver. tot Bev. van Chr. Onderwijs in Veenendaal, waaronder ook de Juliana van Stolberg- school resorteert, een aparte school voor V.G.L.O. op te richten. Hiervoor werden toen enkele lokalitei ten van de Nieuwewegse school in orde S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties gemaakt en tot hoofd werd benoemd de heer J. Breet. Tezelfdertijd kwam de bouw tot stand van de Centrale VGLO-school aan de Geerseweg. Nu gesloten Met het oog op het steeds dalende aan tal leerlingen én het feit dat de Centrale VGLO school ook niet zo druk bezet is, achtte het schoolbestuur het niet langer verantwoord de Willem de Zwijgerschool in stand te houden. Op 1 augustus a.s. zal de school ge sloten worden en de leerlingen over geheveld naar de Centrale VGLO aan de Geerseweg. WANDELNIEUWS VAN DE RIJNKANTERS Dit jaar is het vijf jaar geleden dat in Eist de w.s.v. „de Rijnkanters" opgericht werd. Dat dit niet vergeefs was, blijkt nog steeds want de vereniging geeft voortdurend van ruime aktiviteiten blijk. Ook in dit jubileumjaar, waaraan nog een extra tintje gegeven zal worden door enkele speciale aktiviteiten, zal het niet aan wandelsportnieuws ontbreken. Op het programma staat o.a. een 60 km prestatie tocht en natuurlijk de traditionele wan deltochten in de omgeving zoals bijvoor beeld a.s. zaterdag in Rhenen wanneer de Rijnkanters daar aan een wandeltocht meedoen. Ook wandelaars die nog geen lid zijn van de Rijnkanters kunnen mee doen, ze moeten zich dan bij de heer J. Vermazen op Zwijnsbergen vervoegen. Begin vorige maand, vroeg de C.H.-fractie aan b. en w. van Veenendaal, of dit college bereid was een terrein aan te wijzen en in orde te brengen waarop een ijsbaan geëxploiteerd zou kunnen wor den. Het gemeentebestuur heeft hierop gunstig ge reageerd met de mededeling, dat het in de bedoeling ligt de geprojecteerde waterpartijen in het complex „De Engelenburg" zodanig van vorm en afmeting te maken, dat deze des winters als ijsbaan kunnen worden gebruikt. Hiermee heeft het gemeentebestuur de suggestie van de C.H.-fractie opgevolgd, die de mogelijkheid opperde „dit terrein zo mogelijk in de onderhande zijnde uitbreidingsplannen te creëren." Het nieuwe park in „De Engelenburg" is aan de oostzijde (zie tekening) gepland en wordt ongeveer 15 ha. groot. Hierdoor zal het ook mogelijk worden in het park openluchtmeetings te houden. De grote waterpartijen (zogenaamd slingerwater) zullen dan 's winters als ijsbaan gebruikt kunnen worden. Aan de westelijke kant van het park ver rijzen drie torenflats. VARA-AVOND IN RHENEN Zoals bekend wordt op donderdag 11 april a.s. een Vara-avond gehouden. Hiervoor zijn in Eist een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar op Beatrixstr. 20. NCVB VERGADERING De Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Rens woude is voornemen-- haar jaarvergade ring te houden in g» houw Rehoboth op woensdag 3 april. Di? zal de elfde jaar vergadering worden. NUTSAVOND A.S. DINSDAG A.s. dinsdagavond zal er in Amerongen weer een Nutsavond worden gehouden in het Clubhuis aan de Kon. Wilhel- minaweg. Spreker is de heer L. A. Lauriers uit Amsterdam met het on derwerp „Land en volk van Suriname". De lezing wordt geïllustreerd met kleu rendia's. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de stichting voor culturele samenwerking met Nederland en de Nederlandse Antillen. PONY WAS ZOEK Van een inwoner van Amerongen was op zekere dag zijn pony zoek. Uitein delijk vond men het dier terug in de bossen van Amerongen. Omdat men wel begreep dat het dier deze vrijheid niet uit zichzelf had gekozen, werd een po- litie-onderzoek in gesteld. Hieruit bleek dat een jongen uit een inrichting in de omgeving de hand aan de verdwijning van de pony had gehad. De verkeersdeelnemers wordt er op gewezen dat in de Overstraat een nieuwe verkeersregeling van kracht geworden is. Komende vanaf de Hof kan men niet verder de Overstraat volgen dan tot de de Imminksteeg, omdat gerekend vanaf de Donkerstraat éénrichtingverkeer is ingesteld. Komt men van de kant van Leersum de Overstraat inrijden, dan is het ook opletten geblazen, daar in deze straat tevens een parkeerverbod aan de ene zijde van de straat is inge gaan. Het parkeerverbod is echter wis selend. Een en ander is duidelijk door borden aangegeven. voor betere uurwerken Dinsdagavond hield de schoolvereni ging van de Herv. Kon. Julianaschool te Ederveen haar jaarvergadering. De voorzitter, ds. K. Schipper, opende de vergadering met het zingen van Psalm 116 en gebed. Ds. Schipper wees erop dat het afgelopen jaar zonder schok kende gebeurtenissen op schoolgebied, voorbijging, hetgeen tot dankbaarheid stemt. Hij wenste de ouders en het on derwijzend personeel Gods zegen toe. Uit het verslag van de secretaris, de heer W. S. de Gooyer, bleek dat het leerlingenaantal voortdurend stijgt, zo zelfs dat de eerste klas moest worden gesplitst en een zevende leerkracht noodzakelijk was. Er waren verschil lende mutaties onder het personeel. Er ontspon zich hierna een bespre king over de noodzaak het onderwijzend personeel een woning in Ederveen te laten bewonen. Bij het bestuur werd aangedrongen - in verband met de bouw van een aantal nieuwe woningen in Ederveen deze zomer - een en ander te stimuleren opdat de functie van on derwijzer alhier aantrekkelijk zal blij ven. De penningmeester bracht zijn ver slag uit, het laatste, want met ingang van volgend jaar zal de financiële ad ministratie worden overgedragen aan een kantoor te Ede. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. C. v. d. Pol herkozen, terwijl in de plaats van de heer E. v. d. Meiden, die zich niet herkiesbaar stelde, ge kozen werd de heer G. van Heerdt. Het hoofd der school, de heer J. Valk hof, sloot de vergadering met dank gebed. VEENENDAAL Zaterdag: Uitvoering „Con Amore" in Oude Kerk 7.30 uur. Woensdag: Receptie jubileum ds. Vroegindewey in Elthto 3-5 en 7-9 uur. ELST Vrijdag: Demonstratie gym. ver. „DES" in de Eikelkamp 7.30 u. EDERVEEN Zaterdag: Teenagershow in Markt- gebouw 7.30 uur. AMERONGEN Zaterdag: Dansavond in Clubhuis 8 uur. Dinsdag: Nutsavond in Clubhuis 8 uur. RHENEN Zaterdag: Wandeltocht SDV. Start 2 uur Soedi Mampir. OOG IN OOG. Op het mi nisterie van buitenlandse za ken te Washington gelooft men nu het middel te hebben ge vonden om de slechte betrek kingen met de Zuidamerikaan- se staten te verbeteren: het benoemen van kleinere secre taressen op de ambassades in die landen. Reden: de Zuid amerikanen zijn gemiddeld kleiner van stuk dan de Noordamerikanen en zij heb ben er een geweldige hekel aan de vrouwen niet recht in de ogen te kunnen kijken. LEL. Met zijn oorlel in een flesje met sterk water is de 21-jarige Jean Bouvarel voor de rechters te Valence ver schenen om zijn klacht kracht bij te zetten tegen zijn aanval ler die hem deze lel had af- «n e Wereld gebeten. De verbaasde rech ters hebben de zaak in beraad gehouden. BOL. De vooruitgang staat niet stil: te New-York worden zonnebrillen in de handel ge bracht met bolle glazen, opdat de dames ongehinderd hun kunstwimpers kunnen opslaan. Een ander nieuwtje is het on dergoed met transistor voor het stimuleren van de king der ingewanden. wer- GENIE. Advertentie in het Engelse blad „Times": „Een genie, afgestudeerd aan twee universiteiten en die zeven ta len beheerst, waaronder enige van de alleroudste en moeilijk ste die er bestaan, biedt zijn hersens, zijn persoonlijkheid en zijn ervaring te huur aan". MODE. Volgens de Franse kleermakers zullen de ken merken van de herenmode zo mer 1963 zijn: Iets hoger ge vulde schouders envierkanter; op de heupen hangende pan talon in plaats van om de taille); smalle maar langere das waarvan het uiteinde in de broek wordt gestopt; voor de smoking wordt de rode kleur klassiek. EXODUS. Na dertig jaar voor de rechtbank haar rech ten te hebben verdedigd is mevrouw Reinier te Basse- Californie in Mexico nu in het gelijk gesteld. Dit betekent dat alle 150.000 inwoners van hun dorp huis en grond zullen moeten verlaten omdat het hele dorp met de grond er om heen aan mevrouw Reinier toebehoort. Haar bezittingen zijn 10.155 hectare groot. VRIJDAG. Vrijdag, de zon dag van de mohammedanen is bij uitstek de dag waarop in de landen van het Midden- Oosten een staatsgreep op touw wordt gezet. Er had er één op vrijdag plaats in Egyp te (1952), in Yemen (1962), in Irak (1963) en in Syrië (1963). Uitgaande van de omstandigheid dat de bouw van het nieuwe Veenendaalse gemeentehuis al zo lang slepende is en de bevol king voortdurend in de onwetendheid wordt gelaten waar aan ook de raad „schuldig" wordt bevonden hebben enkele prominente plaatselijke figuren besloten een „Actie-Comité - Gemeentehuis" op te richten. Dit mede naar aanleiding van de felle kritieken in de pers op het beleid van de betrokken in stanties. Het inderhaast opgerichte Actie-Comité is voorne mens een schriftelijk protest in te dienen namens de gehele bevolking bij het gemeentebestuur tegen de gang van zaken. Het op schrift gestelde protest luidt als volgt: „Het Actie-Comité-Gemeentehuis doet een dringend beroep op het ge meentebestuur van Veenendaal om a) b) c) d) e). bij de eerstvolgende raadsvergadering volledige opening van zaken te geven met betrekking tot de bouw van een nieuw raadhuis, waaraan al jarenlang een dringende behoefte be staat; mededelingen te doen over de miljoenen-aankoop van de Frisia, die thans echter volledig van de baan schijnt te zijn; een definitieve plaats te bepalen voor het nieuwe raadhuis; zo mogelijk ter vergadering opdracht te geven tot aanbe steding en een streefdatum te bepalen waarop het nieuwe raadhuis, zowel door de ambtenaren als door de bevolking in gebruik genomen zal kunnen worden. Het Actie-Comité-Gemeentehuis is van mening dat een groot deel van de bevolking het met dit protest eens zal zijn. Zy zal om die reden maandagavond 1 april a.s. van 7-9 uur zitting houden in het oude gemeentehuis (trouwzaal). Alle ingezetenen van 18 jaar en ouder (ook vrouwen) worden dringend verzocht op de zittingsuren a.s. maandagavond hun handtekening onder de protestbrief te komen plaatsen als een adhesie-betuiging tegen het thans gevoerde beleid inzake de bouw van een nieuw raadhuis, waarvan de plannen inmiddels „onbewoonbaar" verklaard zouden kunnen worden. Zij die niet in de gelegenheid zijn de zittingsuren te bezoeken, kunnen dit ook schriftelijk doen door middel van een briefkaart (zie model). Het comité doet een dringend beroep op de bevolking, alsmede op die mensen uit de omgeving welke met dit doel syrjiphatiseren, aan de oproep gehoor te geven door maandagavond a.s. de zit tingsuren te bezoeken of schriftelijk hun instemming te geven door middel van de handtekening-actie. X*. m 4* s Dit is het model-briefkaart van de handtekeningen-actie. Het Actie-Comité hoopt op zeer vele inzendingen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1