HET KUNSTLICHT IN ONS HUIS BEPAALT MEDE HET WOONGENOT verloren paradijs lekker en gezond „Gezamenlijk hand aan de ploeg slaan" Ds. A. Vroegindeweij 25 jaar predikant SCHERPENZEEL RENSWOUDE EDE Rechtsnood in Italië ARAM De vorst van Suprania TWEEDE BLAD „DE VALLEI' VRIJDAG 29 MAART 1963 Nr. 26 JAARVERSLAG VVV-VEENENDAAL Inlichtingen Mondelinge inlichtingen Uitgaven Weinig geld Nieuwe plannen RECEPTIE EN HERDENKINGSREDE Vallei vogels wonnen weer VOOR DE VROUW: I ONHOUDBARE TOESTAND „De activiteiten van de VVV in de laatste jaren zouden gezien moeten worden als een bescheiden begin van een veel grotere en in tensievere uitbouw van het specifieke VVV-werk. Wellicht zou er op dit terrein méér en nog belangrijker werk verricht kunnen worden, wanneer bedrijfsleven, middenstand, gemeentelijke instanties en VVV gezamenlijk de hand aan de ploeg zouden slaan. Er zijn in deze rich ting al plannen geopperd en het behoort geenszins tot de onmogelijk heden deze plannen in de toekomst te realiseren". Deze constatering wordt weergegeven in het zojuist verschenen jaarverslag van de Vereniging voor Vreemdelingen verkeer Veenendaal. Hieruit blijkt o.a. dat de werkzaam heden van de VVV zich in stijgende lijn bewegen, mede door het feit dat zuid-oost-Utrecht steeds meer in de be langstelling van de binnen- en buiten landse toeristen komt te staan. Veenendaal, als industrieplaats, kan aangemerkt worden als het centrum van dit gebied en is als zodanig bij zonder in trek bij de vakantiegan gers die in de omgeving verblijven. Ook het aantal toeristen dat in de ge meente Veenendaal vakantie komt hou den, neemt langzaam maar zeker toe, aldus het verslag. Het aantal verstrekte inlichtingen tij dens het afgelopen seizoen, is in ver houding tot het vorige, met ca. 40 ge stegen. Hoewel de aanvragen uit alle delen van ons land afkomstig waren, voerde het westen toch wel de boven toon (Rotterdam en Delft). Onder de schriftelijke aanvragen bevonden er zich ook van scholieren die een proefschrift moesten maken en via de VVV om alle mogelijke inlichtingen vroegen. Naast de particuliere aanvragen, verzochten ook tal van andere VVV-kantoren (Rot terdam, Amsterdam, Utrecht o.a.) om toezending van foldermateriaal. Opmer kelijk was het aantal inlichtingen over verbindingen met Veenendaal, vervoer, winkel-accommodatie, verblijf s-accom- modatie, plattegronden en wandel routes. Bij het Inlichtingenbureau van de VVV aan de Zandstraat werden even eens meer inlichtingen verstrekt dan vorige jaren. Veel belangstelling be stond er voor: kampkaarten, Erica route, Heuvelrugroute, het boekje Kampeerplaatsen in Nederland en na tuurlijk adressen van plaatselijke ho tels, pensions en andere verblijfsmoge lijkheden. Bemiddeling werd tevens verleend wanneer plaatselijke bedrijven kosthui zen voor hun werknemers zochten. Voorts werden afspraken gemaakt voor het bezichtigen van plaatselijke bedrij ven en werd bemiddeld bij het be spreken van diners, lunches enz. in ho tels en café-restaurants. Het gehele jaar door was de folderbak bij het VW- bureau voorzien van diverse soorten folders en dienstregelingen van bussen en treinen. De twee meest belangrijke uitgaven waren wel de nieuwe plattegrond van Veenendaal en de nieuwe Gids van Veenendaal. De Gids is in eerste instantie gezon den aan plaatselijke bedrijven, instan- ACTIE BESTRIJDING KRAAIACHTIGEN PROVINCIE UTRECHT Zoals reeds eerder gepubliceerd zal van 1 tot en met 6 april a.s. een actie worden gehouden ter bestrijding van kraaiachti- gen in verband met de grote schade die deze vogels telkenjare aan de landbouw toebrengen. Voor de provincie Utrecht is besloten de actie over het gehele provin ciale territoir te doen plaats vinden. Voor iedere tijdens de bovengenoem de actieperiode geschoten en te bestem der tijd en plaats ingeleverde zwarte kraai, roek kauw, ekster of vlaamse gaai zal naar verwacht wordt een premie wor den uitbetaald van 75 cent. De dieren kunnen worden ingeleverd op donderdag 4 april en op maandag 8 april tussen 9-13 uur bij de volgende groeps-, post- of rayonbureaux der Rijkspolitie: Breuke- len, Loosdrecht, Loenen, Bunschoten, Doorn, Maarn, Driebergen, Jutphaas, Houten, Schalkwijk, Vreeswijk, Leusden, Woudenberg, Maarssen, Maartensdijk, Montfoort, Linschoten, Mijdrecht, Rhe- nen, Amerongen, Vinkeveen, Abcoude, De Meern, Wijk bij Duurstede, Bunnik, IJsselstein en Lopik, alsmede op het Hoofdbureau van de Gemeentepolitie te Utrecht, Paardenveld, afdeling Bijzon dere Wetten, en op het Hoofdbureau van de Gemeentepolitie te Amersfoort, Plant soen W 20. Dit impliceert dat aan de par ticuliere woningen van politiepersoneel geen dode vogels kunnen worden ge bracht. MUZIKAAL ENTREE IN KLM- VLIEGTUIGEN Sedert kort is een aantal DC-8 vlieg tuigen van de KLM uitgerust met een bandrecorder, die in de passagierscabine voor sfeervolle achtergrondmuziek zorgt. Gemiddeld blijft de geluidsband een week in het vliegtuig om dan verwisseld te worden voor andere muziek. De band recorders, die door de purser met een knop te bedienen zijn, worden alleen in werking gesteld gedurende de periode vóór de start en na de landing. Ook tij dens wachtperiodes op de tussenstations zal zachte muziek ten gehore worden ge bracht. Het ligt in de bedoeling de gehele DC-8 en Electra Il-vloot van de KLM van deze bandrecorders te voorzien. ties, enz. Van het gemeentebestuur en het hoofd van de politie ontving de VVV een dankbetuiging. Voorts kwam een geheel nieuwe Pensionlij st-Hotel- lijst tot stand met uitvoerige gegevens. Om deze te realiseren werd eerst door middel van een antwoordkaart een huis-aan-huis actie gehouden. Eind juni van dit jaar is aan het gemeentebestuur verzocht om te mogen beschikken over de adressen van de „nieuwkomers" in de gemeente met de bedoeling hen di rect een Gids van Veenendaal te doen toekomen. Voor een plaats als Veenendaal is het opmerkelijk met hoe weinig geldmid delen de VVV zich moet behelpen. Het jaarverslag zegt: De geldmidde len zijn gering. De totale jaarlijkse kos ten zijn Contributie 330, Donaties 45, subsidies f 375, De verschuldigde contributie voor de P.U.B.V., die gebaseerd is op het aantal inwoners (de VVV daarentegen telt slechts 97 leden en 28 donateurs), vraagt alleen al jaarlijks een bedrag van 300,het restant van de baten wordt besteed aan drukwerk, porti, telefoon, nieuwe uitgaven, alsmede aan provin ciaal gevoerde propaganda. Uit het vorenstaande blijkt dat, in tegenstelling tot veler mening, het vreemdelingenverkeer in Veenendaal geenszins te verwaarlozen valt. Helaas moet de VVV zich met beperkte finan ciële middelen behelpen en kan het zich niet ontplooien, zoals dit met het oog op de toekomst wenselijk zou zijn, aldus wordt terecht in het verslag ge steld. Uit hetgeen uit de aanhef van dit artikel blijkt, zijn er plannen om te trachten gezamenlijk het VVV-werk uit te breiden. Deze plannen hebben echter nog geen definitieve vormen aangenomen. Woensdag 3 april a.s. zal het vijfentwintig jaar geleden zyn, dat ds. A. Vroeg- indewey uit Veenendaal werd bevestigd als predikant in de Nederlandse Her vormde Kerk. Arend Vroegindewy werd op 28 februari 1913 uit een landbouwers gezin te Middelharnis geboren. Hy is de jongste van vier broers, die alle vier predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk zyn en zijn vader, wylen Jan Vroegindewey heeft als oefenaar ongeveer vyftig jaar eerst in evangelisatie lokalen en naderhand ook in de kerk op tal van plaatsen preekbeurten vervuld. Hij bezocht eerst de rijks h.b.s. in zijn geboorteplaats, deed daarna staats examen gymnasium A en studeerde vervolgens nog theologie aan de rijks universiteit te Utrecht, waar hij in 1936 zijn kandidaats- en ongeveer een jaar later zijn voorbereidend kerkelijk exa men aflegde. Nadat de heer Vroegindeweij in sept. 1937 door het provinciaal kerkbestuur van Overijssel was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij van 1 okt 1937 tot 1 april 1938 eerst een half jaar hulp prediker was geweest te Waddinxveen, waar zijn oudste broer, ds. L. Vroegin deweij, thans predikant te Delft, toen stond, werd hij op 3 april 1938 door zijn broer, ds. W. Vroegindeweij, die zondag 31 maart a.s. intree te Bergambacht zal doen en die toen nog te Reeuwijk stond, bevestigd als predikant van de herv. gemeente van Loon op Zand in de clas sis Heusden. Op 12 okt. 1947 verwis selde de jubilaris deze gemeente met die van Veenendaal, waar hij werd be vestigd door zijn oudste broer, ds. L. Vroegindeweij uit Delft, toen nog pre- Ds. A. VROEGINDEWEIJ dikant te Waddinxveen. Ds. Vroegin deweij was indertijd te Veenendaal be roepen in de vakature van een nieuw gestichte predikantsplaats. Ds. Vroegindeweij heeft in de loop der jaren vele bestuursfuncties vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Zo was hij tijdens zijn ambtsbediening te Loon op Zand o.a.: lid en praeses van het classicaal be stuur van Heusden; quaestor van de voormalige ring 's-Grevelduin-Capelle en voorzitter van de christelijke h.b.s., het Willem van Oranje College te Waal wijk, waarvan hij mede één van de oprichters was. Thans is hij o.a. nog: praeses van het breed moderamen van de classicale ver gadering van Doorn; lid van het breed moderamen van de prov. kerkvergade ring van Utrecht; voor de classis Doorn secundus-lid van de generale synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk; voorzitter van de Bond van Herv. Mannenverenigingen op Ger. Grondslag alsmede van de Stichting Herv. Bonds- bureau; voorzitter van het bestuur van de chr. kweekschool op de Veluwe te Ede, waarvan hij mede één van de op richters was; voorzitter van de Com missie voor hervormd gereformeerde minderheden; hoofdredacteur van het Ger. Weekblad en redacteur van „De Hervormde Vaan", het orgaan van de Bond van Herv. Mannenver. op Ger. Grondslag. Te Veenendaal gaf ds. Vroegindeweij mede de stoot tot de stichting van de Groen van Prinstererschool, alsmede van de VGLO-school. Behalve tal van artikelen in genoem de periodieken verschenen van zijn hand verder nog: „Uit de geschiedenis van de hervormde gemeente van Loon op Zand"; „Jan de Bakker", een uitgave voor zondagsscholen; een paar dagboe ken „Leid mij in Uw waarheid" en „Door genade alleen" en ook nog een paar prekenbundels „Predikende het het evangelie" en „De roem des Heeren" In het bekende boek „In de Houten Broek" is ook een hoofdstuk aan ds. Vroegindeweij gewijd. Naar wij tenslotte nog vernemen zal ds. Vroegindeweij woensdag 3 april a.s., 's middags van drie tot vijf uur en 's avonds van half acht tot negen uur in het gebouw „Eltheto" te Veenendaal recipiëren. Verder zal hij in verband met zijn zilveren ambtsjubileum als predikant in de Ned. Herv. Kerk zon dag 7 april a.s. 's morgens om half tien in zijn eerste gemeente Loon op Zand en 's avonds om zeven uur in de Oude Kerk te Veenendaal een herdenkings rede uitspreken. Valleivogels heeft er zaterdagmiddag in haar thuiswedstrijd tegen E.F.C. '58 uit Ermelo geen twijfel aan gelaten dat het haar ernst is om te trachten het kampioenschap te behalen. De ploeg bleek behoorlijk overwin terd te hebben en de schotvaardigheid niets geleden. De Ermeloërs werden hiervan het slachtoffer en werden met een 13-0 nederlaag huiswaarts gezon den. Van de aftrap af namen de Vogels het innitiatief en dit leide al in de eer ste minuut tot een doelpunt gescoord door middenvoor J. Overeem. In de derde minuut was het alweer raak nu door een mooie treffer van R. Donselaar en voor de gasten deze schrik te boven waren was het al 3-0 door een daverende knal van J. Over eem. Na deze openings-ouverture deden de Vogels het wat kalmer aan hetgeen hen echter niet verhinderde om met de regelmaat van een lopende band voort te gaan met scoren. C. Vink deponeerde na een kwar tier nummer 4 achter de keeper der gasten en kort hierna schoot C. van Maanen de stand op 5-0. Via treffers van Van Maanen en Overeem werd voor de rust de score tot 8-0 opge voerd. In de tweede helft was de aardig heid er af, men vroeg zich toen alleen slechts af hoe hoog de score zou op lopen. Doordat de Vogels het zeer kalm aandeden bleef de schade voor E.F.C. beperkt tot 5 treffers gescoord door C. Vink, R. Donselaar en rechtshalf P. ten Ham. Door deze grote overwinning handhaafde Valleivogels zich aan de kop en kreeg het doelgemiddelde een behoorlijke duw omhoog. OUDERAVOND De School met de Bijbel alhier zal a.s. vrijdagavond haar ouderavond hou den. Nadien zullen de ouders ruim schoots gelegenheid hebben het werk te bezichtigen. WANNEER MAAKT SPORENELEMENT BEMESTING ZICH BETAALBAAR? Onder de titel „Verantwoorde en ren dabele sporenelement-bemesting" heeft het Landbouwkundig Bureau voor Spo ren-elementen, Steenstraat 44 te Arnhem, een aardig boekje in kleurendruk uitge geven, dat in beknopte vorm een duide lijk overzicht geeft van het sporenele- mentbemestings-probleem. ■IMflIT Koken, wassen, strijken, eten, slapen, kleden, stofzuigen, spelen, huiswerk maken, televisie kij ken, muziek maken of ernaar luisteren, knutselen, borduren, ziek zijn, visite ontvangen enz. enz. zijn facetten van wat wij „wonen" plegen te noemen. Voor dit alles is licht nodig, overdag maar vooral ook 's avonds. Wanneer men een huis 's avonds even prettig bewoonbaar wil maken als overdag betekent dit een veelzijdige taak van het kunst licht. Er moet een goede verlichting zijn van de kelder- en zoldertrap en de huisvrouw moet in de keuken een goede werkverlichting hebben. De klei ne lettertjes van een pocketboek moeten goed lees baar zijn, evenals met zwart garen op een zwarte stof moet kunnen worden gewerkt. Voor allerlei taken in huis moet het licht een zekere doelmatig heid hebben, maar bovendien moet het sfeer en gezelligheid in de woning brengen. Bij een juist inzicht van de taak van het licht in huis, zal het goede antwoord op het „hoe" zeker gevonden wor den. Nu is de visie op sfeer en gezelligheid een zeer persoonlijke. Maar bij alle discussies over wat mooi en niet mooi is moet men bij het kopen van een lampekap of armatuur in de eerste plaats be denken dat deze dingen gebruiksvoorwerpen zijn en geen kunstvoorwerpen. Zij dienen dus functio neel te zijn, wat niet wil zeggen dat veilig, goed en mooi niet samen kunnen gaan. De Nederlandse in dustrie maakt op dit gebied goede produkten. He laas zijn er wanprodukten, ook op het gebied van de veiligheid. Laat u bij het kopen van dit voor uw woning zo belangrijke onderdeel dan ook goed voorlichten en bedenkt voor welk soort verlich ting uw aankoop moc-t dienen. Een woonkamer is geen kantoor, daarom ver- mijde men een egale verlichting en ook de zgn. lichtdouche, d.w.z. één sterk lichtpunt in het mid den van de kamer. Een centraal lichtpunt mag er zijn, maar men krijgt pas volop profijt van het medium licht door plaatselijke lichtaccenten. De centrale verlichting behoeft dan meestal geen dienst te doen. Men vrage zich dus af: „Waar moet ik licht hebben en hoeveel?" Een algemene raad men woont in de benedenste regionen van de ka mer, verlicht die dan ook en breng de verlichtings- ornamenten niet te hoog aan, maar liefst op of iets beneden ooghoogte. Er zijn lichtbronnen nodig met een „hoog" vermogen (100-200 Watt) en voor de sfeer- of gezelligheidsverlichting met een kleiner vermogen (40-75 Watt). Dezelfde methode is bruik baar voor andere vertrekken. VERLICHTING NAAR LEEFTIJD Gebleken is dat de behoefte aan goed licht voor het verrichten van allerlei werkzaamheden gro ter wordt naarmate de mens in jaren toeneemt. Voor het lezen van een goed gedrukt boek of tijdschrift stijgt de behoefte aan licht tussen 20 en 30 jaar al met 40*/»; tussen 40 en 50 jaar met 82*/« en tussen 50 en 60 jaar met gemiddeld maar liefst 168'/*. Boven de 60 jaar worden de percentages snel hoger. Uit dit onderzoek is gebleken, dat zen zestigjarige bij het lezen 15 x zoveel licht nodig heeft als een kind van 10 jaar of 5 x zoveel als een veertigjarige. Niet alleen in bejaardentehuizen e.d. moet met deze groter wordende behoefte aan licht worden rekening gehouden, maar ook in de woning. EEN RONDGANG DOOR DE WONING De buitenverlichting moet zodanig zijn dat huis nummer, naamplaatje, brievenbus en sleutelgat te onderscheiden zijn. De lichtbron moet niet ver blinden en toch voldoende sterk zijn, bijvoor- bmeeld met een vermogen van 60-75 Watt. Een goede en prettige verlichting van gangen en trap pen betekent niet alleen een telkens weer goede thuiskomst en voor bezoekers een prettig welkom, maar is ook noodzakelijk voor de veiligheid in huis. Vele ongelukken gebeuren op slecht verlichte trappen. De algemene verlichtingssterkte van de woon kamer dient te variëren van ca. 50-ca. 100 lux. Minder licht is onbehaaglijk en maakt de ruimte klein en somber. Lux is een eenheid van verlich tingssterkte op het tafelblad, te meten met een luxmeter. Een lamp van bijv. 100 Watt kan, ge monteerd in verschillende verlichtingsornamenten dan ook andere luxgetallen geven. Voor al die plaatsen waar de oogtaak bepaalde eisen stelt aan het verlichtingsniveau zijn de aanbevolen waar den 350-600 lux. De verlichting moet doelmatig zijn én sfeer geven en dit moet worden gevonden in een juis te lichtspreiding. Een aparte eethoek kan ook het beste apart worden verlicht. Staat een ta fel tegen de wand, dan is met een of meer wandarmaturen een goed resultaat te ver krijgen. Het televisiekijken vormt wat de verlichting betreft een probleem apart. Er moét licht in de kamer blijven branden en wel zo dat het noch weerspiegeld wordt in het glas voor de beeld buis, noch de kijkers in de ogen schijnt. Zon der verlichting is het contrast tussen het op lichtende beeldscherm en de donkere kamer te groot en op den duur vermoeiend voor de ogen. Bovendien worden alle huisgenoten gedwongen mee te kijken, terwijl bij een goede opstelling van lampen een of meer gezinsleden iets anders kunnen doen. De keuken is de werkplaats van het huis en moet goed worden verlicht. Voor de algemene verlichting is een centraal lichtpunt nodig aan het plafond met een lamp van 150 Watt in een plafonnier. Extra licht boven fornuis en aanrecht is dan aan te bevelen. Deze „potten kijkers" moeten goed schoon gemaakt kunnen worden. Is de keuken te klein voor deze „pot tenkijkers" dan kan men thans verlichten met behulp van een modern wit met geel of rood gekleurd metalen armatuurtje waarin een kop- spiegellamp van 150 of 200 Watt is geplaatst. Een tweede methode is het toepassen van fluo- recentielampen „TL", verkrijgbaar in verschil lende lichtkleuren in vermogens van ZO, 40 en 65 Watt. Voor keukengebruik is de enige ge schikte kleur „TL" lamp kleur 32 (warmte-de- lux). Is de keuken tevens eetkeuken dan hoort er een tafellamp boven de eethoek. met daar naast plaatselijke verlichting bij fornuis en aanrecht. Slaapkamers dienen veelal ook voor het ver richten van allerlei huishoudelijke werkjes: soms wordt er door kinderen huiswerk ge maakt en het is de kamer waarin toilet wordt gemaakt. Bij ziekte is het tevens ziekenvertrek en de patient moet dan niet in een hinderlijke lamp kijken. Voor de algemene verlichting is overwegend indirect licht (het meeste tegen het beste. Schaalarmaturen (bijv. van polyester) die zijdelings en benedenwaarts voldoende zacht I licht uitstralen zijn aan te bevelen. Voor lezen I in bed is een aparte verlichting nodig, waarbij f het licht van achteren en van boven komt. Er zijn daarvoor o.m. spiegelbedleeslampjes voor zien van een kopspiegellamp. En dan de ver lichting van de spiegels. Niet de spiegel moet worden verlicht, maar de persoon, die ervoor staat of zit. Voor scheren en gezichtsopmaak is zijlicht gewenst, voor haarkammen is bovenlicht beter. De ideale oplossing: aan iedere zijde een Philinea-lamp 50 Watt (lengte 50 cm) verticaal gemonteerd of Colorenta- lampen 40 Watt (lengte 32 cm) en één lichtbron boven de spiegel, bijv. een ballon van opaalglas met een lamp van 40 of 60 Watt. Laat de algemene verlichting in de ruimte waar de spiegel hangt ook branden, anders ondervindt men last van weerspiegeling van de onverlichte ruimte. Heeft men geen centrale verwarming in de bad- of dou che ruimte dan komt een warmtestraler van pas, een in wendig verspiegelde warmte lamp van 375 Watt in com binatie met een wit gelakt metalen veiligheidsarmatuur. Deze lampen behoeven pas enkele minuten voor het douchen te worden aangestoken. Overige ruimten zoals zolder, kelder, bijkeuken, schuur zijn ook belangrijk en vragen een verlichting van 75-150 Watt, ook mede uit veiligheidsoverwegingen. Goed licht bevordert de hygiëne in de toiletruimte. Wij zouden nog door kunnen gaan met te pleiten voor een goede garage verlichting, een tuinverlichting (practisch is het laten mon teren tegen de achtergevel van een persglaslamp 150 Watt type „flood"), het verlichten van plantenbakken enz. enz. Dit zou te ver voeren. Steek uw licht op bij een vakman, die u de gpede keus zal laten doen uit goede Neder landse produkten. Hoe in een modern en zich sterk ontwikkelend land de toestanden in de war kunnen lopen bewijst de rechtsnood in Italië. De procureur-generaal van het Italiaanse hof van cassatie, Enrico Poggi, deelde te Rome op een conferentie mee, dat in Italië het aantal in 1961 aanhangige strafprocessen 748.375 bedroeg, welk aantal in 1962 opliep tot 957.542; en dat het aantal aanhangige civiele pro cessen van 704.278 in 1961 in 1962 opliep tot 734.105. Dit enorme cyfer spreekt boekdelen. Er is geen land in Europa waar de processen zo lang slepende bly- ven. En de advocaten specialiseren zich op uitstel en verdaging als de beste methode om hun cliënt te verdedigen. Er zijn in Italië op 5600 rechters niet minder dan 40.000 advocaten (in Frankrijk zijn er 10.000), die hun brood hierin vin den. Ook voor de overbelaste rechtbanken is uitstel en verdaging het aangenaamsete woord. Het gevolg is dat ook de nietigste zaken jaren en jaren blijven hangen. De bladen berichtten met leedvermaak bij voorbeeld over iemand in Tolmina, die 34 jaar geleden Mussolini beledigde en eerst onlangs zijn strafzaak beëindigd zag, niet omdat de zaak klaar was, doch omdat de geldboete waartoe hij werd veroordeeld onder de jongste amnestie kon vallen en zodoende de zaak afgedaan zou zijn. De Italiaanse regering grijpt vertwijfeld naar 40 Met een driftig handgebaar verjaagt Agua een wolk muskieten, die eentonig zoemend boven het hoofd van zijn bewusteloze meester Aram danst. Het schijnt hem reeds uren geleden, dat Noira het bos in trok, op zoek naar de reddende bladeren.. Verstrooid kijkt hij op, als vanuit de andere kano stemmen op klinken. De oude Totama stuurt de achtergebleven roeiers het oerwoud in om Noira te gaan zoeken Weer verstrijken de minuten in gespannen stilte. De schemering daalt reeds en het eerste maanlicht glin stert koud over de rivierNa lange tijd stuurt To tama zijn kano naar de andere boot en klimt aan boordDe ogen van de oude negerhoofdman staan angstig, als hij zich tot Agua wendt. „Zij komen nietGij, blanke man, zoeken moet mijn dochter in het woudvinden bladerenredden Noira en Uw meester AramEven later, in de ene hand Arams zwaard, in de andere een mand, staat Agua aan de zoom van het oerwoud. „Plantenwarboelslan gennest!!" gromt hij nijdig en mopperend verdwijnt hij in het nachtelijke bos(Wordt vervolgd) het middel van de amnestie. In de laat ste 20 jaar werden niet minder dan 25 amnestieën uitgevaardigd. De laatste was eind januari van dit jaar naar aanleiding van de ambtsaanvaarding van de nieuwe president Segni. Ze schold de straf kwijt vopr alle delicten, begaan vóór 1 decem ber 1962, waarop niet meer dan 3 jaar straf stond of een geldboete van niet meer dan 2 miljoen lire (ongeveer 12000 gulden), met uitzondering van hen die om politieke delicten werden vervolgd (de Zuidtiroolse saboteurs) en journalis tieke delicten. Onder deze amnestie vielen 800.000 Italianen! Zulk een amnestie is eigenlijk geen amnestie, doch een paarde- middel om de rechtbanken en gevange nissen van de massa onafgedane zaken voor nieuwe akten en nieuwe gevange nen. En dat er in de laatste 20 jaar niet minder dan 25 amnestiën werden „ge vierd", bewijst dat de amnestiekans nog beter is dan de verjaringskans en de ad vocaten gelijk hebben, die zich in hoofd zaak op verdaging toeleggen Dat garan deert met nagenoeg complete zekerheid dat het strafblad van hun cliënt blank blijft. Mede verstaat men, dat op deze wijze er feitelijk van rechtspraak nage noeg niets terecht komt De weg van ver daging tot amnestie is zo gunstig voor alle betrokken partijen en garandeert zo zeker de uniforme afloop van alles, dat behalve de tijd ook de lust ontbreekt om serieus recht te gaan spreken. Waarom zal men zich druk maken? Ook is duidelijk, dat het volk zich om de rechtspraak weinig bekommert. Als men maar zorgt, dat er geld is voor de advocaat, die op tijd de nodige papieren in de nodige gleuven kan steken, be hoeft men zich nergens om te bekomme ren, is er een 100°/« kans om nooit enige last te ondervinden. Voor de misdadiger moet dit een kostelijk land zijn. En kans op verandering is er uiterst weinig. Al Vanwaar het stil en schrijnend heimwee, dat zelfs in onze blijde jeugd, bij lentefeest en hoogtijdagen, een demper zett' op alle vreugd? Wat is dit onbestemd verlangen, dat in ons harte brandt en dringt, dat vraagt, en onrust brengt en lijden, terwijl de mond nog lacht en zingt? Het is 't verlangen, terug te vinden, het oud, verloren paradijs, het land van herkomst te herwinnen als doel van onze levensreis. Eerst als wij, soms na lange jaren, de weg hervinden, en geheel ons op Uw roepstem tot U keren, wordt innerlijke vreugd' ons deel. A. H. vielen er onder de jongste amnestie 800.000 Italianen, er waren (straf- en ci viele zaken samen) meer dan 1.690.000 ge vallen aanhangig; de overblijvende helft af te helpen en weer plaats te maken brengt het blad L.Espresso tot de ver zuchting, dat alleen als het Italiaanse volk twee jaar lang geen enkele overtre ding zou begaan, het mogelijk zou zijn, de achterstand in te lopen. Men kan in Italië van rechtsnood spreken. Voor elk volk steekt hierin de les, dat alleen als het rechtsbewustzijn on der het volk leeft, de overheid in staat is een rechtspraak behoorlijk te doen functioneren. Ale iedereen saboteert ver dwijnt het recht.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 3