Winkels gaan weer om 6 ii ii dicht Setter Set 1 B ÏTÏiTiTÏTl Jan van Schuppen AMERONGEN j „Jan - Publiek'" Aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen RHENEN VEENENDAAL Spit, Spierpijn GENEVER MDZ NIEUWS van OVERAL Tegen kille regen,vóór mannelijke mode nylons HAZELINO CASTAGNA WALNOTTA J ALWEER ZO'N MOOIE BRIL VAN OPTICIEN Hoofdstraat 90, Veenendaal HEREN- EN JONGENS CONFEKTIE - HERENMODES - KLEERMAKERIJ UIT DE RAAD VAN SCHERPENZEEL De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft maandagmiddag openbaar vergaderd op het gemeentehuis in een ietwat feestelijke stemming, want een der raads leden, de heer G. van Kampen (AR) was 25 jaar getrouwd en liet de raad mee delen in de feestvreugde door middel van een gebakje by de thee. De raad be stond deze middag slechts uit heren, want het enige vrouwelyke raadslid, mevr.' D. Boer-Cazemier, was wegens ziekte verhinderd. De te behandelen agendapun ten werden stuk voor stuk aandachtig besproken en er werden enkele wyzigin- gen in de pre-adviezen aangebracht. Tevens werd besloten, dat de raad over veertien dagen, op dinsdag 9 april 's avonds om half acht, weer in vergade ring bijeen zal komen ter benoeming van een definitieve wethouder en een nieuw raadslid te installeren. Bij de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van de heer J. H. Renken, waarin deze be dankt als raadslid. G. v. Kampen In 't zilver Door het centraal stembureau was de heer A. van Bruggen aangewezen als zijn opvolger voor de PvdA. De vergadering werd daarop een ogenblik geschorst om de geloofsbrieven van de heer Van Brug gen te onderzoeken. Dit werd gedaan door de heren Blanken en v. d. Weert. De aanbesteding voor het bouwrijpma- ken van het Doornboomspark was een halve ton meegevallen. Enkele raadsle den vroegen of nu de grondprijs niet verlaagd kon worden, maar de voorzitter, burgemeester mr. C. P. Hoytema van Ko nijnenburg, deelde mee, dat de doorbraak naar de Dorpsstraat ter hoogte van Wey- ers, hierin verdisconteerd zou worden. Ook voorzag de burgemeester een ern- sige stagnatie in het verkeer als de rio lering van de Doornboomspark zou moe ten worden aangesloten op het riool vanaf de Oude Barneveldseweg. Verder ging de raad accoord met de verkoop van percelen grond aan de Doornboomspark aan het Bouwfonds Ned. Gemeenten en aan particulieren voor een totaal bedrag van ƒ364.182,—. Scholen-kwestie De uitbreiding van de ULO-school met een lokaal werd noodzakelijk geacht, evenals de verandering van inrichting van de kleuterschool. De voorzitter was van mening, dat de bouwtechnische dienst een mooie oplossing had gevonden voor het ruimtegebrek in de kleuterschool door een lokaal bij te bouwen en van twee lokalen één groot lokaal te maken. De kosten hiervan bedragen 50.000, en voor verandering van inrichting en aanschaffing meubilair 5.000,De heer Van Kampen informeerde naar het aap tal leerlingen van de kleuterschool en oordeelde het raadzaam een nieuw ge bouw te plannen. Matige belangstelling voor „Ons Genoegen" Voor het eerst heeft de plaatselijke mu ziekvereniging „Ons Genoegen" de proef genomen om de jaarlijkse uitvoering in plaats van op twee avonden te geven, dit in één avond af te werken. De belangstel ling was deze ene avond jammer genoeg zeer matig, ondanks het feit dat het ge- bodene op hoog peil stond. Ons Genoe gen speelde voor het eerst onder leiding van de nieuwe dirigent. Voorzitter J. Buyink memoreerde in zijn openingswoord de diensten van de oud-dirigent die om gezondheidsredenen Amerongen vaarwel had moeten zeggen. Het muzikale gedeelte van de avond be stond uit een aantal marsen die stuk voor stuk op voortreffelijke wijze wer den gebracht. De premiere van de „Be jaardenmars" viel bij de aanwezigen in bijzonder goede aarde. Ook burgemeester Van den Bosch en echtgenote gaven deze avond blijk van hun belangstelling. Na de pauze werd door N.A.O. uit Veenendaal het toneelspel „Moeilijke Jaren" gebracht. Ondanks de geringe belangstelling die er was, kan men toch spreken van een zeer geslaagde avond, temeer daar het nu eens volkomen rustig was achter in de zaal, wat door de echte muziekliefhebbers on getwijfeld op prijs gesteld zal zijn. B. Valkenburg (CHU) de tweede Ook wethouder Valkenburg (CHU) zag wel wat in een tweede kleuter school. De voorzitter was echter van mening, dat wanneer er een definitieve ULO- school zou komen, de tegenwoordige noodschool een ideale oplossing zou zijn voor het kleuterprobleem. Het verzoek van de winkeliersvereniging EMM om de winkelsluiting weer als vroeger op 6 uur in de nieuwe notenkleuren: Fa. L. HEY Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 weet ONvoldoende van de REGELS VAN HET VERKEER Het is teleurstellend en verontrustend zo weinig als men gemiddeld van de verkeersregels afweet. Een enkele jaren geleden in ons land ingesteld onderzoek naar het kennen van de verkeersregels door de weggebruikers, deed wel heel duidelijk aan het licht komen, waar voor een zeer groot ge deelte de oorzaak ligt dat jaarlijks vele doden en gewonden als slacht offer van het verkeer vallen. Er bleek namelijk dat gemiddeld de helft van het volwassen publiek niet weet hoe het zich in het verkeer moet gedragen. Dat is wel een zeer pover percentage, en dat, terwijl men zich niettemin dagelijks in het verkeer mengt. Meer kennis van de verkeersregels, gepaard aan zelfbeheersing en ver- keersfatsoen, zou de onrustbarende curve van de statistiek van (dodelijke) verkeersongevallen minder snel doen oplopen. Helaas slaat het dood en verderf zaaiende monster, dat „Onveilig weg verkeer" heet, dagelijks toe, mede als gevolg van het niet of onvoldoende kennen van de verkeersregels. Jammer is, dat men zich dikwijls het tekort aan kennis van de ver keersregels niet bewust is. HOEVEEL WEET U ER WEL VAN Mogen we U, bij wijze van test, zo maar eens iets vragen overeen regel matig voorkomende verkeerssituatie? 1 dik4- Wat denkt u dan van de voorrang op het hierbij afgebeelde kruispunt van gewone wegen De voertuigen zijn: fiets cf bromfiets auto - bakfiets. Kunt u vlot zeggen in welke volg orde deze voertuigen voorrang heb ben Vul eens in le 2e 3e.. Ja mevrouw, vult u ook maar in. Veilig verkeer gaat niet alleen de mannen aan. Het vraagt ook uw belangstelling en zeker ook die van de jongelui! Vergeet intussen vooral niet, dat er heus veel meer is dan „verkeer van rechts gaat voor", (wat dikwijls helemaal niet zo is), „rinchtingaangeven" en „rechtshouden". OUDERS EN OPVOEDERS Leert ook uw kinderen de regels van het verkeer en wees zelf goede weggebruikers (Zie voor het antwoord op de vraag, het volgende nummer.) 's avonds te stellen werd ingewilligd en de bestaande verordening ingetrokken. De koopavond bleef ongewijzigd. Verder ging de raad accoord met de aankoop van enkele perceeltjes grond achter de Holevoet; de drainage in de Oranjewijk en de naamgeving aan de nieuwe weg vanaf de Glashorsterdijk tot aan de Ei kenlaan n.l. Industrielaan. Met opzet De nieuwe verordening op de begraaf- rechten deed de heer J. H. E. Sterk (SGP) opmerken, dat dit toch niet helemaal juist was in verband met de begraaf plaats op Lambalgen, waar geen aula wordt gebouwd. Hij stelde voor de oude J. Sterk (SGP) niet juist verordening voor die begraafplaats te handhaven. De voorzitter zei dit met op zet gedaan te hebben om geen verschil in stand op te wekken. B(j de goedkeuring van de bouw van veertien woningwetwoningen in de Oranjcwyk kwam de nare eigenschap van sommige particuliere kopers ter sprake, die eerst alles door de ge meente in orde lieten brengen, de koop soms door de raad lieten goed keuren, maar dan uiteindelijk zeiden maar van de koop af te zien. Bij de rondvraag werden vragen ge steld over de verharding van de buiten wegen en kwamen klachten over het neergooien van vuil bij de schietbaan en aan de Eikenlaan. ONZE RECHTSPRAAK Ons Burgerlyk Wetboek stelt de ouders of voogden verantwoordelyk voor de schade, veroorzaakt door de minderjarige kinderen, die bij hen inwonen en over wie zy de ouderlyke macht of de voogdy uitoefenen. Deze verantwoordelykheid houdt evenwel op, indien de ouders of voogden bewyzen, dat zy de daad, voor welke zy aansprakelyk zouden zyn, niet hebben kunnen beletten. De oüders zul len dus moeten bewyzen, dat zy het kind een goede opvoeding en een goed voor beeld hebben gegeven. Zy zullen moeten aantonen, dat de vryheid, die zy het kind hebben gelaten, in overeenstemming is met de eisen van het maatschappe- lyk leven. Daarby zal gelet moeten worden op de leeftijd en de aard van het kind. Een baldadige jongen heeft meer zorg en toezicht nodig dan een brave Hendrik. DEALER: Autobedr. H. W. STRAATMAN, Vergersweg 42, Wageningen, tel. 3492 Als een 19-jarige normale jongen op de fiets een verkeersongeval veroorzaakt, zal zijn vader daarvoor moeilijk aan sprakelijk gesteld kunnen worden. In zo'n geval zal de benadeelde beter een schadevergoedingsvordering kunnen in stellen tegen de jongen zelf, indien deze loon geniet of een andere verhaalsmoge- lijkheid biedt. Maar er zijn natuurlijk twijfelgevallen mogelijk. In de praktijk wordt de vordering meestal zowel tegen de ouders als tegen het kind gericht. Ter verdere oriëntatie laten wij enkele rech terlijke uitspraken volgen. 6-JARIG KIND FIETSTE ZONDER TOEZICHT Een 6-jarig meisje reed op een kinder fietsje op het trottoir. Plotseling verliet het meisje het trottoir en wilde de rij baan oversteken. Hierdoor veroorzaakte zij een botsing met een scooter. De scha de aan de scooter werd door de verze keringsmaatschappij vergoed. Deze trad daarmede in de rechten van de scooter berijder en vorderde op haar beurt het door haar betaalde bedrag ad 80,te rug van de vader van het meisje. Voor de kantonrechter te 's-Gravenha- ge, die deze zaak te berechten kreeg, be toogde de vader, dat hij de daad van zijn dochtertje niet had kunnen beletten. Maar de kantonrechter verwierp dit ver weer. Ouders, die hun kinderen van 6 jaar zonder toezicht met hun kinderfiets je op de openbare weg laten, moeten voor de gedragingen van deze kinderen aan sprakelijk worden geacht, aldus de kan tonrechter.. VANDALISME In het volgende geval hadden kinderen ergerlijke vernielingen aangericht aan tourincars. Voor de kantonrechter te Rot terdam vorderde het touringcarbedrijf de geleden schade terug van de ouders. Deze wezen er op, dat hun kinderen kalm van aard waren en zich nimmer aan bal dadigheden hadden schuldig gemaakt. De kinderen hebben een leeftijd bereikt, waarop hun een zekere vrijheid van be weging mag en zelfs moet worden ge laten, aldus de ouders. Maar de kantonrechter was van oor deel, dat voor de bevrijding van de ou ders van de hun in beginsel opgelegde aansprakelijkheid meer nodig is dan dat zij hun kinderen geen grotere vrijheid laten dan normaal is. Immers eerst dan kan van de ouders worden gezegd, dat zij de daad niet hebben kunnen beletten, wanneer zij niet te kort zijn geschoten in de opvoeding en zij hun kinderen geen vrijheid hebben gelaten, die met het oog op hun aanleg niet verantwoord was. In het onderhavige geval is een complex van vernielingen aangericht aan economisch waardevolle eigendommen. De benaming „vandalisme" is daarvoor nauwelijks toe reikend. Deze vernielingen verraden een zodanig gemis aan opvoeding en/of een zo zeer gemeen-gevaarlijke aanleg van de daders, dat daaruit de aansprakelijkheid van de ouder zonder meer voortvloeit, al dus de kantonrechter. JOY RIDING DOOR GEESTELIJK GESTOORDE JONGEN Een 20-jarige geestelijk gestoorde jon gen ontsnapte op een avond aan het toe zicht van zijn ouders. Hij sloop een tuin binnen, waar hij zich meester maakte van een auto, merk Jaguar. Hij wist de auto in beweging te krijgen en reed deze even later tegen een boom te pletter, waardoor de auto onherstelbaar werd vernield. De schade bedroeg 14.515,70, welke som de verzekeringsmaatschappij aan de auto-eigenaar vergoedde na aftrek van 50,wegens eigen risico Voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch vorderde de verzekeringsmaatschappij het door haar betaalde bedrag terug van de vader van de jongen De vader ont kende de aansprakelijkheid van zijn zoon en zijn eigen daarvan afgeleide aanspra kelijkheid op grond van het feit, dat zijn zoon tijdens het plegen van het feit in een periode ❖an geestesstoornis verkeerde en derhalve ontoerekeningsvatbaar was. Maar de rechtbank was van oordeel, dat ontoerekeningsvatbaarheid civielrech telijke aansprakelijkheid wegens on rechtmatige daad niet uitsluit. De vader was dus aansprakelijk voor de door zijn zoon veroorzaakte schade, tenzij zou ko men vast te staan, dat hij de daad van zijn zoon niet had kunnen beletten. Toen de jongen tekenen van overspan ning toonde, riepen de ouders de hulp in van de huisarts en vervolgens van een psychiater, tevens directeur van een krankzinnigengesticht in hun woonplaats. Deze laatste schreef verpleging voor in een psychiatrische inrichting elders en (Ingezonden) Steunt de SIMAVI-collec'te van 31 maart t/m 6 april Het plaatselijk SIMAVI-Comité doet een warm beroep op alle ingezetenen. De actie moet slagen! Wanneer SIMA- VI brieven van doktoren krijgt van de volgende inhoud, dan moet zo'n arts toch geholpen worden. De dokter schrijft: „De acute operaties brengen je soms een wanhoop nabij als er intussen een paar honderd mensen voor de deur staan te dringen Ik houd uiterlijk om half tien 's avonds op, anders houd ik het niet vol Er blijven nog elke dag velen die niet aan de beurt komen om ingeschre ven te worden en als ik 's avonds naar huis ga ligt de grond bezaaid met men sen die niet meer weg kunnen De enige troost in de situatie is, dat je het toch béter ziet worden Ja, laat het beter worden, mede door de hulp van SIMAVI, door onze plaat selijke collecte! Comité, Rhenen KERKEWIJK17 VEENENDAAL TEL.3313 Ook \tecft Ziekettfcmdsfkdm!! SCHAKEN Maandag j.l. 25 maart speelde het 3e tiental haar laatste uitwedstrijd tegen het le tiental van „Zetten" afkomstig uit die plaats. Het werd een 72V» nederlaag. Aangetekend dient te wor den dat enkele partijen op ongelukkige wijze werden verloren. Zo moest de 2e bordspeler E. van Ravenswaaij nog 7 zetten in 30 sec. vol maken, de laatste zet was door die tijd nood gedwongen fout. Zo ging een meesterlijk mooi gespeelde partij toch nog verloren. De persoonlijke uitslagen waren: ZETTEN I VEENENDAAL III G. d. Hartog A. Blankespoor 10 D. d. Hartog E. v. Ravenswaaij 10 Dr. Huisman M. J. W. v. Dam 10 G. Hameling J. Diepeveen 01 G. Vink H. J. v. Aller10 G. J. v. Lonkhuizen C. t. Hogt Vi-Vt W. Jacobs H. v. Doorn 10 J. Spronk H. v. d. Meent10 Mej. v. d. Hof W. Anbeek01 J Vink C. Wijnbergen10 De onderlinge competitie werd voort gezet met de volgende uitslagen: Blankensteyn Heykamp01 H. G. Kruithof jr. Ebskamp 10 R. Sukkel v. Bentum01 Keuning v. Ginkel Vi-'/i Beyer G. R. Kets10 Boelens Achterbergafg. Kleuver Luchsinger 01 Baars Keuningafg. JAARVERGADERING GROENE KRUIS Het Groene Kruis Veenendaal houdt op woensdag 17 april a.s. de algemene jaarvergadering in het gebouw voor Gezondheidszorg aan de Eikenlaan. Naast de gebruikelijke jaarverslagen is er ook een bestuursverkiezing. Aftre dend zijn de heren J. H. Kets, C. Kroes en F. H. van Schuppen. De aftredende bestuursleden hebben zich ertiter her kiesbaar gesteld. en reumatische pynen wrijft U eveneens weg met regelde de opname De ouders hadden herhaaldelijk aangedrongen op bespoedi ging van de opname. De psychiater gaf hun in het belang van de patient in over weging nog enkele dagen de verpleging thuis met bewaking door de andere ge zinsleden vol te houden, totdat er plaats in de betreffende inrichting zou vrij ko men. De ouders volgden de adviezen van de psychiater stipt op. Zij organiseerden een bewakingsdienst in huis, verborgen alle gevaarlijke voorwerpen voor de jongen, sloten zijn rijwiel weg, wanneer het don ker werd, en zorgden, dat hij geen geld op zak had. Op grond van deze omstandigheden wees de rechtbank de vordering van de verzekeringsmaatschappij af. De ouders hebben met de gebrekkige middelen, die hun tegenover een bijna volwassen jon gen ten dienste stonden al datgene ge daan, wat redelijkerwijs mogelijk was om schade aan derden te voorkomen, zodat zij in deze vrij uit gaan, aldus de recht bank. Dit vonnis werd in hoger beroep door het gerechtshof bevestigd. Het gerechts hof overwoog, dat redelijkerwijs niet van de ouders kon worden verwacht, dat zij tegen het advies van de behandelende psychiater in zouden trachten de jon gen tijdelijk te doen opnemen in een an dere inrichting, totdat er plaats zou zijn in de inrichting, waaraan de psychiater de voorkeur had gegeven. Voor de Hoge Raad wees de verzeke ringsmaatschappij er op, dat de jongen tijdens het plegen van de onrechtmatige daad aan een ernstige geestesstoornis leed. De enige afdoende maatregel om schade te voorkomen zou algehele opslui ting zijn geweest. Het advies van de psychiater om de verpleging thuis nog even vol te houden, was wel in het be lang van de jongen gegeven, maar niet ter beveiliging van de belangen van der den. De ouders hadden hun aansprake lijkheid slechts kunnen opheffen, indien zij de jqngen tijdelijk in een andere in richting hadden geplaatst of wel andere afdoende effectieve maatregelen ter be veiliging van de belangen van derden hadden getroffen, aldus de verzekerings maatschappij. De Hoge Raad gaf toe, dat naar mate de minderjarige groter gevaar voor der den oplevert, de ouders hun maatregelen in meerdere mate moeten richten op het voorkomen van nadeel voor derden. Van de ouders kan echter niet in redelijkheid worden gevergd, dat zij in het belang van de minderjarige en dat van diens naaste omgeving volledig aan de belangen van derden opofferen. Met deze motive ring verwierp de Hoge Raad het cassa tieberoep van de verzekeringsmaatschap pij- Mr. C. A. Baron B. KIJKERS EN LUISTERAARS Op 1 maart j.l. waren bij de Dienst Luister- en Kijkgelden 1 338 982 televi sietoestellen aangegeven tegen 1 310 969 per 1 februari (t/m 25 maart 1 365 143). Er waren op 1 maart 2 611 626 geregi streerde radiotoestellen tegen 2 609 002 op 1 februari j.l. Het aantal aansluitingen op de draad omroep" bedroeg op 1 maart 466 999 te gen 467 258 op 1 februari j.l. dacht aan de jeugd, die ervaring in het bierdrinken wil opdoen, zonder de nadelige gevolgen ervan te behoeven ondervinden. Vooral voor gelegenheden zonder drankvergunning kan het alcoholvrye bier een ideale uitbreiding van het as sortiment betekenen. Ook in fabrieks- kantines, waar bier niet welkom is, zal het bier zonder alcohol een goed ont haal vinden. TWEE VAKANTIES PER JAAR... In FrankrijkVakantieland bij uitstek, is nog niet iedereen tevreden met de vijfdaagse werkweek en de drie weken vakantie, die de regering aan velen heeft toebedeeld. Een van Frankrijks grote autofabrieken heeft, kennelijk met toestemming van de regering, een va kantie van maar liefst vie-f weken in gevoerd. Het gevolg van deze beslissing is, dat de droom van velen, twee vakanties per jaar, werkelijkheid kan worden, althans in Frankrijk. Want in dit land met zijn badplaatsen aan de Rivièra en zijn prachtige win- sportgebieden in de Alpen liggen de vakantiecentra als het ware voor de deur. Het is dus begrijpelijk, dat de Fransman reeds zonder al te hoge kos ten van twee vakanties per jaar kan genieten. De staat moedigt het op vakantie gaan sterk aan. Op treinbiljetten wordt voor gezinnen dertig procent reductie ge geven. Een plan om ook de geldigheid van deze reductie uit te breiden tot twee vakantietochten per jaar is al in studie. De scholen passen zich eveneens aan. Sommige hebben „sneeuwklassen" in gesteld en geven een maand lang les in een wintersportplaats. De vrije tijd wordt dan op de besneeuwde berghel lingen doorgebracht. Er wordt nog niet vermeld of de Franse scholieren in de zomer hun studie op het strand gaan voortzetten MINIATUUR SIGARETTEN AANSTEKER OP ELEKTRICITEIT Onlangs zijn in New York elektrische sigaretten-aanstekers op de markt ge bracht, die op een batterij werken. Zij zijn nog kleiner dan de handpalm en bevatten de kleinste op dit moment ver krijgbare loodzuur-batterijen. De aansteker kan worden opgeladen door hem enige tijd met het elektrici teitsnet te verbinden. ANTI-SLIP IN BAD Het is voorgoed voorbij met het uit glijden in bad, nu een Amerikaanse fabrikant een anti-slip-middel heeft vervaardigd. Met dit produkt, dat verkrijgbaar is in een stuifbuswordt de bodem van de badkuip bespoten. De gehele procedure neemt nog geen volle minuut in beslag. Naar men zegt, is het middel vrijwel onzichtbaar. Het kan bovendien gemakkelijk wor den verwijderd met een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Voor de huid is het volkomen onschadelijk. BIER ZONDER ALCOHOL Een van Denemarkens grote brouwe rijen heeft een idee uitgewerkt, dat door menigeen als „revolutionair" wordt bestempeld: alcoholvry bier. Dit bier, dat in smaak niet voor ge woon bier onderdoet, heeft vele afzet- mogelykheden. Er wordt vooral ge- VASTGEROESTE MOEREN KOMEN WEER LOS Eindelijk schijnt er dan toch een op lossing gevonden te zyn voor het pro bleem van de vastgeroeste moeren, die niet meer los komen. Sinds kort is er namely k een nieuw stuk gereedschap, de „moeren-splyter", verkrygbaar. De splyter bestaat uit een ring met bout. De ring wordt om de moer ge legd. De bout wordt dan aangedraaid, waardoor een stalen beitel in de wand van de moer wordt gedreven. Daarna splyt de moer. Twee van deze ringen worden tezamen met een beitel in een plastic etui ge leverd. Een regenjas is 9 van de 12 maan den uw trouwe metgezel. Wilt u een jas, die u behaaglijk be schermt en waarmee u voor de dag kimt komen? Maak dan uw keuze uit onze grote collectie klassieke Engelse modellen en sportieve raincoats, in katoen en terlenka. En kijkbij onze regenjassen past een zonnig prijs kaartje! Komt u eens lang" deze week.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4