Raad wilde weten hoe laat het was! Bronchi letten ^CHEVROLET Eist krijgt Christelijke kleuterschool VVV-Amerongen wil samenwerking met andere verenigingen RHENEN SCHERPENZEEL AMERONGEN DERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 29 MAART 1963 Nr. 26 UIT DE RAAD VAN RHENEN Volgende week. al een coördinerende bespreking Stijging Samenwerking V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE In de raadsvergadering van woensdagavond sprak de raad zijn misnoegen uit over het feit dat de Cuneraklokken nu al maanden lang geen juiste tijd aanwijzen. De heer mr. J. Deen (PvdA) had hierover een vraag gelanceerd die bij iedereen bijval kreeg. De voorzitter zette uiteen, dat het onderhoud van het uurwerk was opgedragen aan de firma Eijsboust, maar dat de overeenkomst zo slecht werd nageleefd, dat over vorig jaar zelfs de betaling was opgeschort. Men was druk bezig naar een oplossing te zoeken, doch voorlopig le verde dit nog moeilijkheden op. Het liefst zou hij een platselijk deskundige hebben ingeschakeld, doch de firma Van Waveren, die vroeger altijd voor de tijd zorgde, had daarvoor nu géén tijd meer beschikbaar. De voorzitter zegde echter toe alles in het werk te stellen om zo spoedig moge lijk uit de narigheid te geraken. De heer van Dijk (Vrije Partij) wenste de verlichting uit te schake- leh en de schijnwerpers te doven. De heer Deen kon er niet om lachen. Hij vond het maar een treurige, slordige en armoedige toestand. De heer Klaassen (CHU) betreurde het dat het carillon ook al was uitgeschakeld- GEMEENTE NIET VERANTWOORDELIJK Een tweede vraag van de heer Deen, waar zéér uitvoering over werd gespro ken, was gesteld naar aanleiding van een persbericht dat melding maakte dat in Eist aan de Franseweg bijna een knaapje was verdronken in een kuil; die langs de weg zou zijn gegraven door de gemeente, om er dooiwater in op te vangen. De Deen (PvdA) vraag voorzitter had hiervan eerst kennis ge nomen toen het bericht in de krant stond. Hij wist er vantevoren niets van. Later was hem uit een ingesteld onderzoek ge bleken, dat het bewuste persbericht niet juist was en sterk overdreven. De juiste toedracht was volgens de voorzitter als volgt: een bewoner langs de Franseweg had last van dooiwater. De kelder van zijn woning dreigde vol te lopen. Een op zichter van gemeentewerken was toen gevraagd op 14 m uit de weg en op 16 meter uit het midden van de weg óp het bewuste particuliere terrein met een bull dozer een gat te maken door een schep grond te halen uit een aardappelkuil, zo dat de vorstlaag zou verdwijnen en het water daarin zou kunnen wegzakken. Het gat lag tenslotte dus op particulier ter rein en was daar gemaakt op uitdruk kelijk verzoek van eigenaar en gebruiker van dat terrein. Spreker wees de verantwoordelijkheid die de gemeente in de schoenen was geschoven ten sterkste van de hand. Deze verantwoordelijkheid lag by de betreffende particulieren. Men had er stokken omheen gezet, maar waren er borden bij geplaatst dan had den de kleine kinderen die toch niet kunnen lezen, aldus de voorzitter, die het achteraf wel had betreurd dat dit was voorgevallen. De heer Wisgerhof (SGP) drong er op aan ter plaatse riole ring te leggen. Spreker was van mening dat de bewoners zich tera plaatse achter gesteld voelden. De voorzitter betwijfelde het of dit wel de moeite waard was. Er staan daar slechts enkele huizen en het eerste gedeelte van de weg vond hij per soonlijk véél belangrijker om van riole ring te voorzien. Bovendien dacht hij dat het niet uitvoerbaar zou zijn vanwege de ligging. De heer Hensen (Arb.) be streed die mening. De heer de Jong (Pvd A) raadde aan eerst eens met de be woners over de kosten van zo'n riolering te gaan praten. De heer Deen (PvdA) vond het nuttig dat hierover het een en ander in het openbaar was gezegd. Hij drong er wel op aan in het vervolg op te passen. De grootste voorzichtigheid is hier geboden. Van Dyk niets mee te maken De heer Van Dijk was van mening dat de gemeente had kunnen zeggen: daar hebben wij niets mee te maken. De voor zitter wees tenslotte alle verantwoorde lijkheid die mogelijk de gemeente zou zijn aangewreven ten stelligste van de hand. Melksanering De heer Dirkse (PvdA) had klachten gehoord over de melkvoorziening. Hy stelde de vraag of hieraan iets kon worden gedaan. De voorzitter deelde mede, dat er een klachtencommissie bestaat van 13 leden, waarin veel vertegenwoordigsters zit ting hebben van de vrouwenbonden en bovendien enkele vertegenwoordigers van de melkhandel ter plaatse. Gerechtvaar digde klachten kunnen daar ter tafel worden gebracht. Spreker zei zelf voor zitter van deze commissie te zijn en er varing te hebben dat in het verleden eventuele klachten steeds waren opgelost tot ieders bevrediging. „Thijmse Berg" Een laatste vraag was weer van de heer Deen, namelijk over de camping „Thijmse Berg". Destijds was hem de ver zekering gegeven dat wandelaars hier toegang zouden hebben. Nu was hem ge bleken, dat er overal borden stonden met opschrift: „Verboden toegang voor onbevoegden". De voorzitter stelde de vrager gerust door er op te wijzen, dat deze borden niet bedoeld waren voor de bonafide wandelaar. Overal komt men dergelijke borden tegen, doch die willen nog niet zeggen dat het wandelen ter plaatse verbo den is. Notulering Er kwam een voorstel ter tafel om een commissie te benoemen die belast zou moeten worden met een onderzoek naar een misschien andere wijze van notule ring, daar er de laatste tijd nogal eens opmerkingen op de notulen van de raads vergaderingen werden gemaakt. Uit de discussies bleek dat men de huidige vorm van notulering wenste te handhaven, na melijk een korte zakelijke weergave van het besprokene. De enkele aanvulling die op de notulen nodig mocht blijken nam men voor wat ze was. De heer Kerkstra (CHU) was van mening dat het vaak be ter in de notulen stond dan men het in de vergadering had gezegd. Ook de heer Verwoert (SGP) niets veranderen Verwoert (SGP) wilde niets veranderen. De heer van Dijk (Vrij Partij) was het daarmee eens. De heer Deen (PvdA) vond een commissie al evenmin nodig. Hij zou desnoods als regel willen stellen ingrij pende wijzigingen van te voren op schrift in te leveren. De heer Scholte (VVD) had alle waardering voor de notulist. Wellicht zouden naar zijn mening de notulen eerst in concept ter inzage kunnen worden ge legd om achteraf wijzigingen te voor komen. Tenslotte werd overeengekomen alles bij het oude te laten en zoveel mo gelijk te trachten een juiste vorm te vinden. Subsidiebeleid Een verzoek van de stichting Katho liek Vormingscentrum om subsidie voor Op de dinsdagavond gehouden vergadering van de VVV Amerongen, waarvoor overigens van de zyde van de leden zeer matige belangstelling bestond, is een voorstel aangenomen om een samenwerking te realiseren tussen de plaatselijke Winkeliersvereniging, de Oranjevereniging en de VVV. Volgende week maandag avond zal een coördinatie-vergadering worden belegd in hotel „De Kroon". Men zal dan gezamenlijk gaan overleggen welke mogelijkheden er zijn voor het ko mend seizoen. De voorzitster kwalificeerde het afge lopen seizoen als bevredigend, doch at tendeerde nadrukkelijk op de nog steeds dringende behoefte aan een goed hotel. Verschillende keren was men hierover bezig geweest en waren diverse instan ties aangezocht, echter tot nog toe zon der resultaat. Dit jaar had men een nieuwe corres pondent moeten aantrekken, omdat het echtpaar Tompot om leeftijdsredenen heeft bedankt. De secretaris sprak in zijn verslag van een steeds stijgende gang van zaken. Men verstrekte 4296 inlichtingen, waar onder meer dan 200 aanvragen om ho telruimte. Ook de avondmarkt had ruim schoots aan de verwachtingen voldaan. Hoewel de penningmeesteresse een ba tig saldo kon vermelden, had zij op haar begroting voor 1963 een tekort van f 500,-. Desondanks wilde men de contributie dit jaar niet verhogen. Wel kwamen er in de vergadering suggesties los voor een eventuele verhoging in 1964, doch een beslissing hieromtrent werd niet geno men. Het bestuur bleef ongewijzigd omdat de aftredende bestuursleden en bloc herko zen werden. De heer Knoppers, voorzitter van de Amerongse winkeliersvereniging, drong aan op een betere samenwerking tussen Oranjevereniging, Winkeliersvereniging en VVV. De voorstellen voor dit seizoen wa ren o.m. het houden van een markt en in het drukke seizoen diverse pun ten in het dorp te verlichten. De lichtweek zou dan moeten vervallen. Voorts werd er nog gesproken over het houden vap een tentoonstelling of het oprichten van een Oudheidkamer voor Amerongen. Veel interesse bestond er ook voor het idee een braderie te organiseren en deze over enkele weken te verdelen. De moei lijkheid hierbij is hoe men de winkels in de buitenwijken hierbij moet betrekken. De diverse voorstellen tullen maan dagavond wederom aan de orde ge steld worden tijdens de dan te hou den coördinatie-vergadering. 1964 werd afgewezen. De heer Deen stelde voor het subsidiebeleid ten aan zien van de landelijke instellingen te wijzigen en voortaan een meer alge meen beeld daarvan in de begrotings commissie te brengen. Dit voorstel vond gehoor. Critiek op VVV-gids De heer De Jong (PvdA) had kritiek op de nieuwste folder van de streek- VVV Zuid-Veluwezoom. Daarin staat dat het Bergbad zondags is gesloten en dat is onjuist. De voorzitter bevestigde dit, doch wanneer men een drukproef krijgt en men niet reageert, aldus spre ker, dan kan de uitgever hierook niets aan doen. de Jong (PvdA) kritiek Vrouwenadviescommissie De voorzitter deelde mede dat alle plaatselijke vrouwenbonden zijn aan geschreven om een vertegenwoordigster aan te wijzen voor de te installeren vrouwen-adviescommissie voor de wo ningbouw. De heer Klaassen verzuchtte: „Arme architecten"! De voorzitter ver duidelijkte dat alles in het werk wordt gesteld om vrouwen te benoemen die interesse tonen en die eerst zullen wor den opgeleid voor dit werk. Restauratie raadzaal Op de agenda stond bij de ingekomen stukken vermeld: „plan architect J. B. v. d. Haar, inzake restauratie raadzaal. Helaas konden wij van deze plannen geen kennis nemen, omdat ze ons niet waren toegezonden. De heer Klaassen kon zich in grote trekken wel met het voorstel verenigen. De stoelen wenste hij echter te handhaven, omdat stalen meubelen niet zouden passen in het oude gebouw. De voorzitter en de heer Verwoert konden zich daarmee ten vol le verenigen. De heer Scholte (VVD) had gehoord dat op de publieke tribune de raadsleden - na de laatste restau ratie - slecht zouden zijn te verstaan. Hij drong er op aan hier aandacht aan te besteden. De heer Deen liet een ander geluid horen. Hy wenste zo sober mogelijk de plannen door te voeren. Er is in de gemeente nog zoveel te doen wat harder nodig is dan vernieuwing van de raadzaal. Bovendien zijn er altijd nog plannen voor de bouw van een nieuw gemeente huis en dan is alles wat aan het oude wordt besteed weggegooid geld. De voorzitter zette uiteen dat de plannen juist daarom zo somber moge lijk waren gehouden. Hij was van me ning dat tóch een zekere stijl opgehou den moest worden, omdat de raadzaal het representatieve deel van het stad huis is. De heer Klaassen (CHU) wenste te wachten op de definitieve plannen met de begroting. Deze zullen - naar de voorzitter tenslotte mededeelde - binnenkort ter discussie worden ge bracht. Schade aan „Koerheuvel" De raad besloot een krediet van een ton ter beschikking te stellen aan de N.V. Waterleiding Maatschappij „Rhe- nen" onder andere voor de aanleg van een buizennet in het uitbreidingsplan Domineesberg. De heer De Jong (PvdA) vroeg of de pacht van de oude pachter al was geïncasseerd. De voorzitter deel de hem mede, dat hieraan wordt ge werkt. „Aan praten hebben, we niks", aldus de heer De Jong, „er moet geld op tafel komen!" Spreker informeerde verder nog naar de schade die was aangebracht in ho tel „De Koerheuvel" (waarover ook de achterstallige pacht handelde) tij dens de afgelopen vorstperiode. De voorzitter zei dat het was mee gevallen. De pachter is verantwoorde lijk gesteld. De heer De Jong vroeg voorts nog of de huidige pachter zijn financiële verplichtingen wel nakomt. De voorzitter bevestigde dit. Voorts deelde hij nog mede dat er een nieuwe bedrijfsleider komt. Onderwijs Medewerking werd verleend voor de stichting van een Chr. kleuterschool in het dorp Eist. Ook werd algemeen inge stemd met het voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Veenendaal voor het spraakonder wijs. De heer Scholte (VVD) juichtte het toe dat de ouders die het niet kunnen betalen thans de gelegenheid krijgen hun kinderen spraakles te laten volgen. Degenen die dat wel kunnen betalen hebben hun kinderen al lang privé-les- sen daartoe laten volgen, aldus deze spreker. De heer Deen (PvdA) vroeg hoeveel gevallen Rhenen heeft. De voorzitter moest het antwoord schuldig blijven, doch hij kon wel mededelen dat wij hier achter liggen op het landelijk gemiddelde. Hij noemde dit besluit een zeer belangrijke beslissing voor de jeugd van Rhenen. Straatnamen Het voorstel om de nieuwe straten in het uitbreidingsplan „Domineesberg" bloemennamen te geven werd zonder meer aangenomen. De heer Deen had liever gezien dat namen waren gebruikt van eenvoudige veldbloemen. Ander zijds veronderstelde hij, dat men daar dan liever niet wilde wonen. Daarom kon hij tenslotte wel instemmen met wat deftiger namen. Verkoop bouwterrein Bij het voorstel om het laatste stukje bouwterrein aan de Woudweg te Eist te verkopen maakte de heer Kosters (Vrije Partij) de opmerking dat er nog steeds zoveel vuil wordt gestort op openbare gemeentegrond in het dorp Eist. Men zou het nu zelfs met vracht wagens aanvoeren. Hij verzocht de Hoestdrank in tabletvorm.95ct KORFBALLERS WEER ACTIEF Arena 2 heeft na een lange rust periode weer een wedstrijd kunnen spe len en wel tegen Austerlitz. De strijd eindigde in gelijk spel (1-1). Het doel punt van Arena werd gemaakt door de heer Wagenvoort. De wedstrijden Are na 1 Avanti 1 en Arena A KVO B moesten worden afgelast wegens de slechte toestand van de terreinen. Ook zaterdag speelt Arena 2 weer, deze keer op eigen terrein tegen Avan ti 1. De wedstrijd begint om half vier. Mulo-scholieren zagen Ypenburg De leerlingen van de examenklas van de Chr. Mulo in Rhenen, brachten deze week onder leiding van het hoofd, de heer H. Moret, een bezoek aan de vlieg basis Ypenburg. Na de officiële ont vangst gaf een deskundige een uiteen zetting over deze basis. Interessant was ook het bezoek aan de sectie vliegveilig heid, waar de werking van een Engelse en een Amerikaanse parachute werd verklaard, terwijl ook een explicatie werd gegeven van de werking van de schietstoel en het rubberbootje (Dinghy) In de onderhoudshangar werden en kele Hiller helicopters, Tiger Moths en een Fokker-Friendship bekeken. Buiten woonden de jongelui een demonstratie bij van de Hiller en de Alouette-heli. In de kantine werd de maaltijd ge bruikt. 's Middags werd een demonstra tie met bewakingshonden gevolgd. Ook de „Briefingroom" werd bezocht, de af deling waar de piloten 's ochtends uit voerige inlichtingen krijgen over het weer. Daar werd de scholieren ook ver teld hoe de verkeersleiding werkt en welke hulpmiddelen men daór gebruikt. In aansluiting daarop werd een film vertoond over het vliegen en wat daar alzo bij komt kijken. Na de thee dankte de luitenant Van Iersel voor het bezoek en de getoonde belangstelling. Het was voor de jonge lui van de „Bergschool" een leerzame en interessante dag, een welkome af wisseling bovendien in het drukke examenprogramma. VEENENDAAL NCR V-LEDEN UIT RHENEN NAAR STUDIO Ongeveer vijftig leden van de NCRV uit Rhenen hebben een bezoek gebracht aan de studio van hun omroepvereni ging in Hilversum. De organisatie was in handen van de heer W. Lokhorst, koster van de Cunerakerk, die erin was geslaagd kaarten te bemachtigen voor deze studiotocht. Met een toeringcar van de N B M werd de reis gemaakt, 's Ochtends werd koffie gedronken in „De Karseboom", waarna een Cefafilm werd vertoond, die zeer in de smaak viel bij het gezel schap. De Rhenenaren mochten in de studio de opnamen meemaken van een radio programma met als hoofdschotel „Op sporing verzocht". Na afloop daarvan bood de NCRV de Rhenense leden een diner aan. Resolute brandblusser Een door mevr. De Greef uit Wouden berg bestuurde auto, waarin nog twee kinderen waren gezeten, raakte dins dagavond op de Burgem. Rooyaardslaan door onbekende oorzaak plotseling in brand. Nadat zij de auto had gestopt sprong zij er uit en riep om hulp. De juist pas serende A. Velthuizen haalde eerst de kinderen uit de auto, trok vervolgens zijn jas uit en wierp deze over de bran dende motor, doch zijn jasje en handen verbrandden. Hierop nam hij zijn klom pen en begon hiermede uit de langs de weg lopende sloot water over de bran dende motor te gooien en het gelukte Ijem de brand te blussen. De bestuurster en de beide inzittende kinderen bekwamen geen letsel, dank zij het resoluut optreden van de heer Velthuizen. JEUGDDIENST IN ANDRIESKERK Zondagavond wordt in de St. Andries- kerk een jeugddienst gehouden met als voorganger ds. A. v. d. Most, schippers- predikant te Rotterdam. Het onderwerp van de prediking is „Rood saldo uitgewist" naar aanlei ding van Colossenzen 2 14. „Uitgewist is het bewijsstuk, dat door de inzettin gen tegen ons getuigde en bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis nagelen". De jeugdcommissie wekt iedereen op deze dienst bij te wonen. Kosters (Vr(je Partij) veel vuil voorzitter maatregelen hiertegen te ne men, desnoods vaker extra vuilniswa gens laten rijden. De heren De Jong en Van Dijk vielen de heer Kosters bij. De voorzitter noemde het ergerlijk. Wanneer hy een vuilnishoop ergens in de gemeente aantrof, dan wroette h(j net zo lang met zijn wandelstok dat hy een „afzender" had gevonden. De heer De Jong (PvdA) merkte op dat hier het laatste perceel bouwterrein in Eist was verkocht. Hij vroeg of het college al maatregelen had genomen om nieuwe bouwterreinen te ontsluiten om de wonigbouw en de bouw van eventuele nieuwe scholen niet te stag neren. Hij kreeg een indirect antwoord op zijn vraag. De voorzitter gaf zijn me ning over de nieuwbouw van een open bare school. Het jachtrecht in de stadsbossen werd opnieuw verpacht voor zes jaar tegen een jaarlijkse huur van ruim duizend gulden. De ontruimingstermijn van de onbewoonbaar-verklaarde woning Rijn straat 16 werd met een half jaar ver lengd. De heren Van Dijk en Kosters (Vrije Partij) wensten aantekening te hebben tegengestemd. Begroting 1963 De voorzitter kon mededelen, dat ge deputeerde staten de begroting voor 1963 zonder meer hadden goedgekeurd, inbegrepen de vier wijzigingen van de kapitaaldienst. De heer De Jong vroeg of daarbij was inbegrepen de p.m.-post „sporthal". Dit werd bevestigend be antwoord. De voorzitter noemde dit een grote steun voor het gevoerde beleid. De wijziging van de begroting 1963 werd z.h.s. aanvaard. Hieruit bleek, dat het wachtgeld van de voormalige wet houder W. Klaassen voor 1963 moest worden berekend op 2255, Er was op de primitieve begroting 45,te veel geraamd. De post „auto toelage burgemeester" geraamde op 800,moest worden verhoogd tot 1140,Verder vonden enkele aan vullingen plaats met betrekking tot het besluit tot het verlenen van uitritver gunning voor de Delm op de Autoweg. Van het rijk zal hiervoor worden ont vangen 21.650, De raad ging tenslotte in geheime vergadering voort. Hij kon echter niet beloven op korte termijn hieraan iets te kunnen doen, omdat gemeentewerken het extra druk heeft tengevolge van de lange winter. REGENJAS OM JONG IN IE ZIJN Wonderlijk? Progressieve jonge mannen willen immers zo'n jas, die beantwoordt aan hun zéér uitgesproken smaak. Deze regenjas is precies wat zij bedoelen. Be schermend in de regen.maar behalve datrook nog zeer modieus, internationaal van lijn, lenig en eventjes non chalant! De kleur bij voorkeur in donkere nuances, en dat dan in praktisch Terlenka! Mercury 49.-/59.- Guildhall 69.-/79.-/89.- en de complete, mooie Falcon-collectie v.a. 59.75 Hoi*

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 5