Strijd tegen de Kinderverlamming NIEUWSBLAD „DE VALLEI". MARKTBERICHTEN AMERONGEN Gevonden en verloren DE LEZER Ingekomen en vertrokken Uitgebreide gegevens VEENENDAAL Eiermarkt aanvoer 125.000 stuks. Prij zen van 16,50 tot 17,50 per 100 stuks. Handel vlug. Biggenmarkt aanvoer 40 stuks. Prijzen van 48,— tot 60,per stuk. Handel redelijk. Op de dinsdag te Scherpenzeel gehou den markt werden 1.030.000 eieren aan gevoerd. De prijs varieerde van 16,50 tot 17,per 100 stuks. De handel was flauw. BALAVOND IN CLUBHUIS Morgenavond (saterdag) geeft de Blue Starband uit Amerongen, in samenwer king met de Junior Rockets uit Drie bergen, een balavond in het Clubhuis. Jongelui die van een dansje houden kunnen hier een gezellige avond heb ben. Vlotte loten-verkoop voor Cronisch zieken De loterij die door de Commissie Veteranentoernooi op touw is gezet en waarvan de opbrengst bestemd is voor een vakantie van de chronisch zieken, mag zich verheugen in een vlotte ver koop. -luaaaA 'uaAfijpaq) saadoJiaaAjapaAv uee ppapaSjin spppiuxui ufiz uajoj 000S 9Q Gemeente Ede houdt inhaalcampagne Sinds enkele jaren bestaat er gelegenheid kinderen in te enten tegen kinder- verlamming. Hiertoe zijn herhaaldelijk campagnes gehouden met het doel alle kinderen geboren in 1945 en in de daarop volgende jaren tegen deze gevreesde ziekte zo goed mogelijk te beschermen. Ondanks alle moeite blijkt echter in de gemeente Ede slechts ongeveer 60 van de daarvoor in aanmerking komende kinderen en jonge mensen volledig te zjjn ingeënt. Dit resultaat is voor alle be trokken instanties zeer teleurstellend. Leische Wolspinnerij sterkste E.H.B.O.-ploeg In de kantine van de Ritmeester Si garenfabrieken zijn woensdagavond be- drijfs-EHBO-wedstrijden gehouden van junioren-ploegen van VSW, Leidsche Wolspinnerij, Veenendaalse lJzerindu- strie, SKF en Ritmeester. Met 411 pun ten kwam de ploeg van de Leidsche Wol als overwinnaar uit de strijd. Voordat de wedstrijden begonnen, verzocht dokter H. S. Gan, die de lei ding van deze avond had, het talrijke publiek om zich zo rustig mogelijk te houden, omdat het de eerste keer was dat de juniorenploegen in het openbaar elkaar bekampten. De opdrachten wa ren verre van gemakkelijk. Er moest hulp verleend worden aan een voetgan ger die op een zebrapad een beroerte had gekregen en een fietser die daar door een val had gemaakt. De uitslag was: 1. Leidsche Wolspin nerij 411 punten (de groep bestond uit de heren J. D. van Harn, B. W. van Dam en A. v. d. Berg); 2. SKF, 395 pun ten; 3. Ritmeester 312 pnt.; 4. VSW 308 pnt.; 5. Veenendaalse rjzerindustrie 260 punten. Het maximum aantal punten wat te behalen viel bedroeg 455. De leidersprijs kwam in handen van de heer J. D. van Harn met 63 punten. De prijzen werden na afloop van de wedstrijden uitgereikt door dr. Gan. GEMEENTEPERSONEEL SPEELT TONEEL De toneelclub van de personeelsvereni ging van de gemeente Veenendaal zal woensdag 3 april a.s. in de grote zaal van de brandweerkazerne aan de In dustrielaan het toneelspel in drie bedrij ven opvoeren, getiteld „Dokter in het pa radijs". Genodigd voor deze avond zijn de leden van de gemeentepersoneelsver eniging en hun verwanten. Het stuk is afwisselend luimig en ernstig en speelt zich af in een klein welvarend dorp. Fietsenzaak met triest slot Een bejaarde heer die onlangs een be zoek aan het gemeentehuis had gebracht kwam daarna tot de ontdekking dat zjjn fiets was verdwenen. Hij had het rijwiel op slot voor het gemeentehuis geplaatst. Wel stond er een andere fiets, waarvan b(j nader onderzoek de eigenaar in geen velden of wegen was te vinden. Juist toen de politie in de affaire was ge mengd kwam de eigenaar van_ de fiets die er wel stond opdagen, rijdend op de vermiste fiets. De laatste was wel terdege in de bo nen geweest. Hij had met het sleuteltje van zijn eigen fiets geprobeerd de fiets van die andere heer tot rijden te brengen. Toen dit niet gelukt was had hij de fiets nog steeds menend dat het zijn eigen vervoermiddel was en dat er iets aan het slot mankeerde meegesleept naar een fietsenmaker en daar de zaak ten einde raad laten forceren. Het slot was nog niet verbroken of hij merkte dat het zijn eigen fiets niet was. Enfin, de man die in de bonen was beloofde de schade aan het slot te ver goeden. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer J. Schilper- oort, slaagde j.l. woensdag te Utrecht voor het semi-artsexamen. KLEUTER AANGEREDEN De 3-jarige K. T. stak dinsdagmorgen in de Achterkerkstraat pplotseling de weg over. De Achterbergse bromfietser A. V. kon het kereltje niet meer ontwij ken en reed hem aan. Het gevolg was dat het ventje een been brak. GEEN VOORRANG VERLEEND Toen de 62-jarige landbouwer van G. uit Bennekom vanaf de Kerkewijk de In dustrielaan opreed, verleende hij geen voorrang aan de bromfietser van S. uit Veenendaal. Er was alleen materiële schade. gingen). In dit verband richt de Loterij - Commissie een dringend verzoek aan de dames en heren wederverkopers, de controle-nummers die aan het boekje zijn vastgeniet bij de afrekening mee terug te brengen. Opvallend groot is ook het aantal vrije giften die men voor dit doel ont vangt. Vanzelfsprekend blijven deze van harte welkom. Het adres van de penningmeester is Sav. Lohmanstraat 10 te Veenendaal. VEENENDAAL Gevonden voorwerpen in de week van 20 tot en met 27 maart 1963: rode halsband voorzien van rabiespenning no. 36987; bruine herenglacé; donkergrij ze rechter jongenshandschoen; 2 blauw grijze wanten; beige ceintuur; gebloemd tafellaken; veelkleurige zijden hoofddoek; rood-zwarte vulpen; bruine boodschap pentas met ondergoed; zwarte zijden lin ker dameshandschoen; rose-witte hoofd doek; kinderwantje; rode autoped; zak mes; zwarte vulpen; vogel (parkiet of kleine papegaai) gestippelde zijden sjaal; groene wollen muts en een paar groene wollen kinderwantjes; motorbril; bruine portefeuille, inh. 80 a 90 Finse Marken en enige papieren. In hetzelfde tijdvak zijn de navolgende voorwerpen als verloren aangegeven: herenpolshorloge met grijs lederen band je; zwarte linker herenglacé; paar grij ze glacé's; trouwring met insciptie „Bram" 28-3-59"; bruin lederen heren portefeuille met inh.; rode étui, inh. vul pen; bruine boodschappentas met onder goed; paar bruine herenglacé's; bruine heren glacé; zwarte knipportemonnaie; 4 muntbiljetten; gouden zegelring; rood geruit dameshoedje; bruine herenpor- temonnaie met inh.; gouden broche, lus model; nikkelen zakmes met inscriptie N.C.R.V.; driewielig kinderfietsje met ro de wielen; bruine damesveterschoen; ra- bieshondenpenning no. 83555. ELST Bij de rijkspolitie Eist is als gevonden aangegeven een bruine portemonnaie. Daarom is besloten, onder de indruk van de onlangs in de Betuwe opgetre den gevallen van kinderverlamming, nogmaals een inhaalcampagne te hou den. Alle kinderen geboren in de jaren 1945 tot en met 1961 die nog niet vol ledig zijn ingeënt krijgen nogmaals de gelegenheid tegen kinderverlamming te worden ingeënt. Ook die kinderen die bij vroegere gelegenheden slechts één- of tweemaal zijn ingespoten komen in aanmerking. Deze kinderen zijn name lijk niet volledig ingeënt en moeten dus opnieuw volledig, dus 3 X, worden in gespoten. Anders is de grootst moge lijke bescherming niet verkregen. Deze inhaalcampagne wordt georga niseerd door de entgemeenschap Ede, waarin alle artsen, alle kruisverenigin gen en de gemeentelijke autoriteiten samenwerken, voorzitter is dokter S. T. Heij. De zittingen worden gehouden op een uur waarop alle kinderen kunnen ko men. Getracht wordt zitting te houden op een zodanige plaats, dat de afstand in dit geval geen bezwaar behoeft te zijn. De inenting van de in 1962 en later geboren kinderen wordt georganiseerd via de consultatiebureaus voor zuigelin genzorg. Alle medewerkenden aan deze inen tingscampagne getroosten zich veel tijd en moeite om te bereiken dat het kind de grootst mogelijke bescherming krijgt tegen de kinderverlamming. Helpt allen mee deze campagne te doen slagen. Al leen wanneer alle kinderen zijn ingeënt zal het mogelijk zijn deze terecht ge vreesde ziekte met succes te bestrijden. Het betreft dus alle kinderen en jon ge mensen geboren in de jaren 1945 tot en met 1961 die nog geen drie inspui tingen hebben gehad. Voor elke prik wordt als bijdrage in de hoge kosten, één gulden gevraagd. Verreweg het grootste deel van de kos ten wordt door het Rijk gedragen. Indien men in het bezit is van een oranje-inentingsboekje of rose/blauwe inentingskaart dient men deze bij elke inenting over te leggen. O.a. op de navolgende plaatsen en data vinden de inentingen plaats EDE: maandag 1 april GGD-gebouw, Brouwerstraat 3 18.00-19.00 uur. BENNEKOM: dinsdag 2 april Or. Groe ne Kruisgeb., Kerkstr. 18.00-19.00 uur. DE VALK: dinsdag 2 april, Herv. school Hogevalkseweg 21, 18.00-19.00 uur. LUNTEREN: woensdag 3 april, Groene Kruisgebouw, Wilbrinkst., 18.00-19.00 uur. WEKEROM: woensdag 3 april, Groene Kruisgeb., Edeseweg, 18.00-19.00 uur. EDERVEEN: donderdag 4 april, Kon. Julianaschool, Schoolstraat 1, 17.30-18.30 uur. BENNEKOM: donderdag 4 april, School met de Bijbel, Rijnsteeg 5, 18.45-19.15 uur. EDE: vrijdag 5 april, Groene Kruisgeb., Hakselseweg 18.00-19.00 uur. HARSKAMP: vrijdag 5 april Groene Een groep van personen, die weinig in de publieke belangstelling staan is de groep van de chronische zieken. Maan den lang, soms jaren lang zijn zij aan hun bed gekluisterd. Wel worden zij liefde rijk verzorgd, door hun huisgenoten, maar ook voor dezen is het een zware taak. E comité heeft zich nu hier in Vee nendaal gevormd, om te trachten het lot van deze chronische zieken te helpen ver lichten. Op dit gebied werd door het Roode Kruis reeds baanbrekend werk verricht met de bekende boottochten voor de chronische zieken. Er zijn echter nog vele, die hiervan niet kunnen profiteren en het is de be doeling van dit comité, om te trachten gelden te verzamelen om deze mensen vakantie te geven. Er is een loterij geor ganiseerd en een dezer dagen zullen de loten bij U aangeboden worden. Behalve dat U daarmede een zeer goed doel steunt hebt U de kans op het verkrijgen van een mooie prijs. Van harte mag ik dan ook dit goede werk bij U aanbevelen. J. H. KETS (Ingezonden) Steunt de SIMAVI-collecte van 1 april t/m 6 april Het plaatselijk Simavi-comité doet een warm beroep op alle ingezetenen. De actie moet slagen! Wanneer Simavi brieven van doktoren krijgt van de volgende inhoud, dan moet zo'n arts toch geholpen worden. De dokter schrijft „De acute operaties brengen je soms een wanhoop nabij als er intussen een paar honderd mensen voor de deur staan te dringen Lk houd uiterlijk om half tien 's avonds op, anders houd ik het niet volEr blijven nog elke dag velen die niet aan de beurt komen om ingeschreven te. worden en als ik 's avonds naar huis ga ligt de grond bezaaid met mensen die niet meer weg kunnen De enige troost in de situatie is, dat je het toch béter ziet worden Ja, laat het beter worden, mede door de hulp van Simavi, door onze plaatse lijke collecte. Zie ook de t.v.-uitzending MEMO op dinsdag 2 april a.s. Mevr. Hazenberg- de Jonge Mevr. Wagensveld-van Baren Mej. De Jong Mevr. Van Essen PIJP De Italiaanse minister van landbouw, de heer Pisani, is een groot pijproker. Hij bezit zeventien pijpen, geen bijzon dere voor een collectie, maar pijpen voor de kenner met een rechte of heel licht gebogen steel en een vrij grote kop. „Er zijn, zegt hij, twee soorten van rokers, de ene soort bestaat uit lie den die aan hun pijp trekken als loco motieven, de andere uit fijnproevers. Ik behoor gelpof ik wel bij de tweede categorie." De heer Pisani rookt een mélange waarvan hij het geheim niet wil ver klappen. VERGADERING KLM IN DEN HAAG. Donderdag heeft de nieuwe KLM-direc- .tie in Den Haag vergaderd met de raad van commissarissen van het bedryf. Foto links: Z.K.H. Prins Bernhard wordt RHENEN Ingekomen personen: M. J. Prins g.m. de Geest van Wageningen; M. Lammers gez. van Amersfoort; J. van der Zee gez. van Zwijndrecht; G. J. J. Schut van Arn hem; P. H. Huijbers van Nijmegen; A. J. Makkus van Leersum. bij zyn aankomst aan het hoofdkantoor van de KLM begroet door Mr. W. A. Steenstra Toussaint, algemeen secretaris van de KLM. Foto rechts: De heer F. Q. den Hollander, thans waarnemend presi dent-directeur, by aankomst. Vertrokken personen: A. J. Voorsluijs naar Veenendaal; R. Thijs naar Assen; L. M. Simon g.m. Hogendoorn naar Brummen. WIE ZEI DAT? „Al mijn films zijn autobiografisch. Zelfs als ik de geschiedenis van een oester zou filmen, zou deze een autobio grafische inslag hebben." (Federico Fellini) van elke in Nederland verschijnende courant staan tot Uw beschikking. Wij verzorgen het plaatsen van Uw advertenties zonder prijsverhoging in bladen door GEHEEL NEDERLAND. Parallelweg 10 - Tel. 2022 (2 lijnen) - Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 9