Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Verzachting van maatregelen tegen de hondsdolheid Voor de KANTONRECHTER Ca. 500.000 honden zijn ingeënt LEDEN REDDINGSDIENST-BEDRIJVEN DEDEN EXAMEN BOER KOEKOEK KWAM NU WEL SPREKEN UNIC-WARENHUIS GAAT NAAR DE HOOGSTRAAT TTLelis nrpliek EDEKVEEN ELST 37e JAARGANG WOENSDAG 3 APRIL 19*3 Nr. X Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Ruim half miljoen Nieuws uit de omgeving Geen inenting katten Nogmaals opheffing van Willem de Zwijgerschool Boerin biedt gratis logies aan voor kinderen uit Hollandseveld „De Erven" wordt wegens gebrek aan opvolger geliquideerd Rode Kruis gaat vergaderen AMERONGEN DVSA geeft feestavond Overhuizing Supermarket Teenagershow trok veel jeugdigen Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktle: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprfls per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie f 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Katten, die kennelijk geen eigenaar hebben en kennelijk verwilderde hon den zullen als tot dusverre onschade lijk worden gemaakt. Zoals één deze dagen is bekend ge maakt, zal de enting van jonge honden beneden de leeftijd van zes maanden in 1963 worden voortgezet, teneinde de thans zeer bevredigende enttoestand der honden in ons land te handhaven. Vanaf maandag, 1 april, geldt niet meer de in het raam der bestrij ding van de hondsdolheid ingestelde verplichting, de hond op straat aan de lijn te houden. Dit heeft de minister van landbouw schrifte lijk medegeeld aan de beide Kamers der Staten Generaal. Dit betekent niet, dat de honden nu overal zich onaangelijnd op straat mo gen bevinden. Want in een aantal ge meenten van ons land is het los laten lopen van honden bij politieverorde ning verboden. (Voor onze omgeving kent men deze maatregel niet. Red.). Uiteraard is de regeling van kracht gebleven, dat honden van zes maanden en ouder, die op de open bare weg verschijnen, tegen honds dolheid moeten zijn ingeënt, het geen uit de penning aan de hals band dient te blijken. Verder dient de houder van de hond in het bezit te zijn van het inentings- bewijs waaruit blijkt dat de hond ten minste dertig dagen tevoren is gevac cineerd. Het verbod tot het houden van ten toonstellingen, keuringen en dergelijke bijeenkomsten met honden en katten is vooralsnog gehandhaafd. De bestaan de invoerregeling blijft onverminderd van kracht. In zijn overzicht aan de Staten Ge neraal deelt minister Marijnen voorts mede, dat het aantal voor hondenbe lasting geregistreerde honden in ons land ongeveer 490.000 bedraagt. Vol gens een gangbare theorie wordt 15 °/o van de honden niet voor deze belasting aangegeven. Het totaal aantal honden zou dan 15 °/o hoger en wel op 570.000 moeten worden geraamd. Hiervan zijn gevaccineerd ongeveer 500.000 honden (88 °/o). Er kan dan ook veilig worden aangenomen, dat het ge stelde doel, door inenting van tenmin ste 80% van de honden een voldoende onvatbaarheidsbasis te verkrijgen, door de grote medewerking van het publiek ruimschoots is bereikt. Bij 's ministers besluit tot het buiten werking stellen van het aanlijngebod heeft voorts de overweging gediend, dat de incubatietijd van rabies sporadisch zes maanden overschrijdt en meestal, zoals ook in ons land moét worden aan genomen, beneden vier maanden blijft. Aangezien zich half november 1962 het laatste geval van hondsdolheid in ons land heeft voorgedaan, is thans de grens van vier maanden overschreden. Ook heeft bij de overweging tot het GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer P. G. Hiensch is geslaagd voor het examen sociologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. EDE: Vorige week is Edes oudste in woonster, mej. Heintje Onderstal in haar woning aan de Apeldoornseweg te Otterlo overleden. Ze zou op 8 april a.s. haar 101e verjaardag heb ben gevierd. DOORN: Het gemeentebestuur acht de verhoging van gemeentelijke belas tingen onvermijdelijk. Behalve dat de straatbelasting verhoogd zal wor den, wordt ook het rioolafvoerrecht van 9,op 15,per perceel ge bracht. Tenslotte wil men het rei nigingsrecht verhogen voor één te ledigen vuilnisemmer van 6,op 9 WAGENINGEN: In verband met de ko mende wedstrijd Feyenoord - Benfica wordt verwacht dat de Portugese ploeg opnieuw haar intrek in hotel De Wageningse Berg zal nemen. De directie heeft in Amsterdam al con tact gehad met de vertegenwoordiger van Benfica en deze vertelde dat men aanstuurt op een verblijf in Wageningen. OOSTERBEEK: De wereldberoemde kollektie Hollandse en Vlaamse mees ters uit het bezit van wijlen de heer Heldring uit Oosterbeek is in Lon den geveild. De totale opbrengst van deze kollektie bedroeg 2.300.910, ioofdstraat 51 Telefoon 3184 opheffen van het aanlijngebod mee geteld, dat tot dusverre geen rabies onder het wild is geconstateerd. De minister van landbouw heeft voorts besloten, geen georganiseerde inenting van katten meer te doen plaats hebben. De deskundigen zijn na melijk vrijwel unaniem van mening, dat als de onvatbaarheid bij meer dan 80 van de honden is bereikt, de kans op verspreiding van rabies door de kat vrijwel kan worden verwaarloosd. Op geheel vrijwillige basis zijn inmiddels meer dan 165.000 katten ingeënt. Katten behoeven vanaf 1 april 1963 niet meer te worden binnengehou den in gebieden, waar zich inder tijd besmettingen hebben voorge daan, namelijk in Amsterdam, Nieuwer-Amstel, Haarlemmermeer en de Alblasserwaard. B\jna veertig leden van de verschillende Reddingsdiensten voor de Bedrijven - ingesteld volgens een wettelijke verplichting in B.B.-verband - hebben maandag in en rondom de brandweerkazerne examen gedaan. Dit vrij zware examen werd in groepsverband afgenomen en behelsde zowel een schriftelijk als praktisch gedeelte. De cursisten hadden een opleiding van twintig weken achtei de rug, onder de bekwame leiding van de instructeur G. Baars. De kandidaten die op vrijwillige basis lid zijn van de Reddingsdiensten, hadden kennelijk weinig last van examen-koorts. Er werd vlot en zelf verzekerd gewerkt, een omstandigheid waaraan de gedegen vooropleiding geenszins vreemd geweest moet zijn. Om te beginnen werden hen een groot aantal schriftelijke vragen gesteld, die verre van gemakkelijk waren. Hierna werden de kandidaten naar buiten ge dirigeerd, waar ze met behulp van de meest primitieve middelen (touw, stuk ken hout enz.) geslaagde reddingsacties wisten uit te voeren. Die bedrijven welke over een derge lijke ploeg beschikken, hebben hieraan bij eventuele rampen een grote steun. Omdat de einduitslag vrij veel tijd vergt, zal de diploma-uitreiking op 19 april a.s. plaats hebben in tegenwoor digheid van burgemeester Hazenberg. De examens werden o.m. enige tijd bijgewoond door het hoofd Zelfbescher ming, de heer W. C. H. Dekker. WEDSTRIJD VOOR AMATEUR NAAISTERS De fa. C. Diepeveen uit Veenendaal or ganiseert. weer een wedstrijd voor ama teur-naaisters onder het motto „Zelf ma ken zelf showen". Op de show zullen de tieners apart worden beoordeeld en ook voor deze categorie zijn er fraaie prijzen beschikbaar. De show wordt ge houden op woensdag 1 mei. De le en 2e prijswinnares en de le prijswinnares van de Tieners zullen ook deelnemen aan de landelijke finale te Amsterdam. Op He melvaartsdag 23 mei wordt in Frankfurt een Eurofinale gehouden waaraan de 12 prijswinnaressen uit de landelijke finale zonder kosten kunnen deelnemen. NIET MEER NODIG... HONDEN MOGEN WEER LOS NIEUWE „SPAAR-GOED"-AKTIE VAN VEGE Begin april is VéGé gestart met een bijzondere aktie voor de konsument. On der het motto „VéGé spaar goed" brengt deze winkelcombinatie een aantal ge bruiksartikelen onder de aandacht welke de konsument tegen zeer aantrekkelijke prijzen kan aanschaffen, de klant kan di rect bij de VéGé-winkelier bestellen en betalen. Binnen veertien dagen wordt de bestelling dan geheel franko thuis be zorgd. In ons blad van j.l. vrijdag maakten wij bekend dat de Willem de Zwijger- school per 1 augustus a.s. definitief ge sloten zal worden. Dit bericht behoeft nog een kleine aanvulling. Toen de school namelijk in 1950 werd opgericht, werd de heer Wels, onder wijzer aan de Nieuwewegse School tot hoofd van de Willem de Zwijgerschool benoemd. In 1957 vertrok deze naar Harderwijk en hoewel het aantal leer lingen van de VGLO-school toen al niet erg rooskleurig was, werd toch nog een poging gewaagd de school in stand te houden en dus werd de heer Breet benoemd. Sindsdien steeg het aantal leerlingen weer maar het bleef, een weinig flo rerende onderwijsinstelling. Uit de vo rige berichtgeving zou de heer Breet de conclusie kunnen trekken (en mis schien lezers met hem) dat juist onder zijn leiding deze school verder achter uit ging. Het tegendeel is juist het geval, want het betreffende schoolhoofd heeft al zijn capaciteiten ingezet voor de uit bouw van zijn school. Helaas moest hij, door ernstige ziekte daartoe ge dwongen, zijn werk neerleggen. Was vorige week boer Koekoek verhinderd om te De Klomp een vergadering te leiden van de Vrije Boerenafdeling de Klomp, thans was de voorzitter van deze partij wel present en kon een drukbezoch te vergadering van 450 personen een rede van boer Koekoek beluis teren, waarin hij nog eens de gebeurtenissen in Hollandseveld onder de loupe nam. Spreker zei dat het Landbouwschap op haar laatste benen loopt, want als het argumenteren ophoudt en men met knuppels, politiemannen en traangas- bommen de boeren te lijf moet gaan dan bekent men wel degelijk ongelijk en wil men met dwangmaatregelen de wil opleggen. De heer Koekoek wenste nadrukke lijk te verklaren dat men de Vrije Boe ren wel achtervolgt maar dat de ac tiviteiten niet zullen ophouden. Weke lijks spreek ik honderden boeren, aldus de heer Koekoek, en praktisch allen zijn tegenstander van het Landbouw schap. Waarop baseert het Landbouw- Over circa drie maanden zal het warenhuis UNIC aan het Dr. Slot. de Bruïne- plein in Veenendaal-zuid in zijn geheel overgeplaatst worden naar het pand van de fa. Erven R. de Ruiter aan de Hoogstraat. Laatstgenoemde onderneming wordt namelijk opgeheven wegens gebrek aan een opvolger. In het leeggekomen pand aan het Bruïneplein wordt dan een Supermarket gevestigd. Deze „driehoeks-ruil" is al geruime tüd binnenskamers uitgewerkt, doch heeft sinds kort officieel zijn beslag gekregen. Firma Erven R. de Ruiter aan de „Hogekant" is in 1875 opgericht door Mozes Krefeld, een naam die voor de oud-Veenendalers een bekende klank heeft. Het was een winkel waarin be halve manufacturen, ook goud en zil ver te koop was. In 1896 werd de zaak overgenomen door de vader van de huidige firmant, die als handelsnaam „Firma Erven R. de Ruiter" invoerde en aanvankelijk ook nog goud en zilver verkocht. De tegenwoordige firmant nam in 1930 de zaak over en legde zich vooral ook toe op de afdeling woninginrich ting. Het pand is in de loop der jaren zes keer verbouwd en uitgebreid. In de Het Roode Kruis afd. Veenendaal- Overberg houdt dinsdagavond 16 april a.s. de algemene jaarvergadering. Op deze vergadering zal voorzien moeten worden in twee vacatures van aftredende bestuursleden t.w. mej. G. v. Schuppen en J. J. Welle die beiden niet herkiesbaar zijn. Vorige week don derdag werden weer plaquettes en pen ningen uitgereikt. Jammer was dat zovel en aan de uit nodiging tot in ontvangstname van de onderscheiding, geen gehoor hadden gegeven. De gehouden verloting had tot resultaat dat de draagbare radio op lot nr. 311 viel. De volgende bloedaf name wordt gehouden op dinsdag 28 mei a.s. Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tot een van de examen opdrachten van de man nen van de Reddings- dienst-Bedrijven be hoorde ook het trans porteren van een slacht offer over een hoge af scheiding. Met behulp van touwen en palen slaagde deze ploeg erin de opdracht tot in de puntjes uit te voeren. LEDENVERGADERING VAN GROENE KRUIS In het Wijkgebouw aan de Kon. Wil- helminaweg houdt het Groene Kruis van avond de algemene ledenvergadering. Naast het huishoudelijk gedeelte waarin de jaarverslagen uitgebracht zullen wor den, zal tevens de bestuursverkiezing worden gehouden. Aftredend zijn G. A. Dagnelie voorzitter, J. Wolters penning meester en S. J. C. A. Kattenbusch. Laatstgenoemde stelt zich niet herkies baar. Na de pauze zal de film „Er dreigt gevaar" worden vertoond. De sport- en voetbalvereniging DVSA houdt a.s. vrijdagavond een feestavond in het Clubhuis. Hoofdschotel van het pro gramma is het blijspel „Engel in nood" terwijl de avond besloten zal worden met een dansje. Alle DVSA-ers en belangstellenden zijn voor deze feestavond uitgenodigd. De Amerongse toneelvereniging „De Vrije Spelers" zal genoemd blijspel brengen onder regie van P. H. van Malsen. In de pauze wordt een grote verloting gehou den. JUDO-JEUGDTOERNOOI IN CLUBHUIS In verband met het eerste lustrum van de Judoclub Jigoro-Kano van de sport club „Oosten" wordt a.s. zaterdagmiddag in het Clubhuis een Judo-jeugdtournooi gehouden. Niet minder dan 16 clubs ne men hieraan deel met een totaal aantal van 160 jongens in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar. In dit tournooi zullen 44 wedstrijden van ieder 10 minuten plaats hebben en dat hierbij aantrekkelijke par tijen te zien zullen zijn, staat al bij voor baat vast. Een demonstratie stijl judo zal het tournooi afwisselen. Om de jonge judoka's niet uit hun concentratie te ha len wordt het publiek verzocht tijdig aan wezig te zijn. Van S., landbouwer te Bennekom, ging op de Utrechtseweg te Oosterbeek een andere auto op een kruispunt inhalen. Hij kwam daarbij op de linkerweghelft. De andere auto was bezig linksaf te slaan naar de Hoofdlaan en werd door Van S. aangereden. Beide bestuurders maakten dus een fout en vrijdag verscheen Van S. voor het Wagenings kantongerecht om zich voor zijn overtreding te verantwoor den. Van S. gaf onmiddellijk toe schuldig te zijn, maar hij voerde als verontschuldi ging aan door de verlichting van de auto voor hem in de war te zijn ge bracht. Behalve de stoplichten was er ook nog een oranje licht rechtsachter, zo vertelde hij. Ik dacht daardoor, dat de auto rechtsaf zou slaan. De politie heeft de verlichting ge controleerd en alles in orde bevonden, antwoordde de rechter, mr. Drukker. Bo vendien heeft uw vrouw, die toch naast u zat, verklaard zowel dat oranje licht als de linkerclignoteur gezien te hebben. oorlogsjaren zijn er zelfs nog kerk diensten in gehouden. De. heer de Ruiter gaat mettertijd aan de Bergweg in Rhenen wonen. Zijn functies als president-commissa ris van de N.V. Maninko en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöp. Inkoopvereniging „Onderling Belang", beiden te Amsterdam, zal hij blijven behartigen. De totale opheffings-uitverkoop van de nog aanwezige goederen is inmiddels begonnen. Warenhuis Unie aan het Bruineplein gaat half juli verhuizen naar het leeg gekomen pand van de Erven de Ruiter aan de Hoogstraat. De heer van Norden zei hierover:. „E*ïi half jaar na de ope ning wisten wij al dat het hier veel te klein was. Na lang zoeken zijn we er ein delijk in geslaagd een pand te vinden dat geschikter is om het bedrijf er in voort te zetten". Het is de bedoeling om in het nieuwe pand, dat vergroot en gemoderniseerd zal worden, het assortiment artikelen drastisch uit te breiden, niet alleen in de levensmiddelensector doch vooral in nuisnoudelyke, electro-tecnnische, cam ping, gereedschappen en tuinartikeien. De winxelruimte waarover Unie dan zal kunnen beschikken is driemaal zo groot ais thans het geval is. Het personeel gaat in zijn geheel mee over. In het ex-Unicpand aan net Bruine plein zal een supermarket gevestigd wor den. Hieromtrent wilde men eenter in dit stadium nog geen mededelingen doen. Vast staat tnans ook, dat in de vroe gere radio en t.v. zaak Tevlera eveneens aan het Bruineplein, een snackbar ge vestigd zal worden. Zaterdagavond werd in het Markt- gebouw te Ederveen een teenagershow gehouden waarvan de baten bestemd zijn voor de Stichting voor de totstand koming van een Dorpshuis te Eder veen. De avond was georganiseerd door The Blue Sharks. Behalve dit ensemble waren ook jeugdbands uit Veenendaal en Ede pre sent met een accordeoniste en een zan ger. In de pauze werd een grote ver loting gehouden. Het peil van de geboden muziek kon - gezien de amateuristische status van de bands - redelijk genoemd worden. Achter in de zaal was de muziek moei lijk te horen door te veel rumoer. Het organiserende The Blue Sharks blonk ook op deze teenagershow weer uit door levendige muziek in moderne stijl. schap haar bestaan dan als het gros van de boeren er tegen is, zo vroeg de heer Koekoek zich af. Na de rede van de heer Koekoek, die hierin nog tal van grieven te gen het Landbouwschap had geuit ontspon zich een heftig debat tus sen de heren Koekoek en Tolsma. Vroeger waren beiden in de Boeren partij verenigd, maar na een menings verschil werd Tolsma oprichter van de Nieuwe Democratische partij. Het de bat tussen de heren was meest van persoonlijke aard en had weinig met de gehouden lezing te maken. Meer constructief was de bijdrage die de heer Van Eek uit Ede leverde toen hij de wettigheid van het Landbouw schap en de dingen die dit schap voor de boeren doet, naar voren bracht. De heer Koekoek kon er geen licht punten in ontdekken, alleen maar ne gatieve dingen als grondverkopingen van vrije boeren, beslagname van melk- geld e.d. De boeren weten dat ze niets kunnen verwachten van dit Land bouwschap. Wij zijn geen betalers aan liefdadige instellingen zei de heer Koekoek. We kunnen beter drie boeren onderhouden dan het Landbouwschap dat duizenden uit de boerenbedrijven naar zich toe trekt zonder wat tastbaars terug te ge ven. Na afloop vond er een collecte plaats, die bestemd was voor de drie boeren van Hollandseveld. Er werd 780,84 bijeengezameld. Bovendien gaf een boerin uit Eder veen drie lappen stof en voor ieder gezin een tientje. Ook kunnen op dezelfde boerderij te Ederveen de kinderen van de Hollandseveldse boeren kosteloos komen logeren. TONEELUITVOERING MUSKETIERS Zaterdagavond a.s. wordt in de jeugd herberg De Eikelkamp de uitgestelde toneeluitvoering van de v.v. „Muske tiers" gehouden. De toneelvereniging N.A.O. uit Veenendaal brengt het stuk „Moeilijke Jaren" voor het voetlicht. Om de haaien buitengaats te hou den wil men in de Joodse haven Eliat een schrikdraad-versperring onder water aanbrengen. ■ö- De gemeenteraad van Kopenhagen heeft een speciale kattenvanger aangesteld omdat het aantal katten onrustbarend toeneemt. -fi- Vorig jaar zijn in ons land bijna 4 miljoen overnachtingen van bui tenlandse gasten in hotels geregis treerd. -ö- Prinses Soraya zal als film-actrice een begin-salaris krijgen van 800.000 gulden. Tot de zwaarste man van de stad Barda is gekozen een 12-jarige jon gen die 150 kilo weegt en 1.75 m lang is. Het Zweedse leger zal de beschik king krijgen over nieuwe tanks van 35 ton uit eigen land. 1922.1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Het had u dus zonder meer duidelijk moeten zijn, dat de auto linksaf sloeg. Ik heb de clignoteur niet gezien, maar als mijn vrouw dat zegt zal het wel waar zijn, meende verdachte. Afgezien daarvan had u trouwens toch niet op het kruispunt mogen gaan passeren, viel de officier in. Iedere weg gebruiker heeft zo nu en dan een tik op de vingers nodig en het verkeer is zo doodsgevaarlijk, dat het wei harde tik ken moeten zijn. Het bedrag van veertig gulden, dat u als voorgesteld is, is nog maar een lichte tik. Nu u hier gekomen bent moet ik haast 50,vragen. Waar om hebt u de schikking eigenlijk niet be taald? Ik dacht, dat hier zou worden uitge maakt wie de schade zou moeten beta len, zei verdachte. Dan wil ik u toch niet helemaal te leurstellen en het laten bij het transac tiebedrag, besloot mr. Pfeil. Rechter Drukker vonniste conform. Hoe kom ik er nu achter hoe de schade geregeld moet worden? vroeg verdachte. U kunt een civiele procedure be ginnen, maar als ik u een goede raad mag geven dan schikt u de zaak in der minne, adviseerde de officier. U bent zelf ook fout geweest en dan kun je be ter maar voorzichting zijn met civiele rechtszaken. W. uit Renkum was op de Hartenseweg te Renkum met zijn bromfiets een wiel rijder in gaan halen en daarbij op het linkerweggedeelte gekomen, terwijl een hem tegemoetkomende bromfietser reeds dicht genaderd was. Deze tegenligger was daardoor geslipt en gevallen. 't Is duidelijk, dat ik niet had mo gen inhalen, erkende W. ruiterlijk toen hij vrijdag voor het Wagenings kanton gerecht verscheen, maar dat die andere bromfietser viel was niet alleen mijn schuld. Ik was de wielrijder namelijk al voorbij toen hij begon te slingeren. Hij slipte toen over een ijsrand op de weg. Conform de eis werd het 25,of 5 dagen. (zie verder pag. 2) PRINSES BEATRIX NAAR JAPAN VERTROKKEN. Maandagochtend is H.K.H. prinses Beatrix van Schiphol naar Japan vertrok ken. Het vertrek werd enkele uren vertraagd wegens een defect aan een van de motoren van het vliegtuig, doch tegen het middaguur was het tover, dat de prinses in het vliegtuig kon stappen. Hier neemt zij afscheid van de heer Steens- ma, een van de officials van de K.L.M., die haar uitgeleide deden.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1