Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken EINDELIJK 00K VERPLEEGTEHUIS VOOR LANGDURIG ZIEKEN De Wereld van WEEK-tot-WEEK In Oranje Nassau's Oord (Renkum) staan eerste 25 bedden klaar Agenda Taak voor Volksgezondheid Twee avonden vol frisse en originele gymnastiek OORLOG OP DE OCEANEN /"WAAR LS DE VALLEI-RIKS? 37e JAARGANG VRIJDAG 5 APRIL 1963 Nr. 28 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Verpleging en verzorging Huiselijk element WINTERUITVOERING VAN „SPARTA" Later ook echtparen Borg Palmpaasoptocliten in Veeenendaal en Amerongen 'QetzcruidxUe DAMES omc»A s WATER, vitaal belang voor Westen 1 V T 044384 OVERBERG Bi Wm AMERONGEN Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lynen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent zelf weer eten te kunnen koken. Een badkamer met een speciale takel-in richting waar de patiënten met weinig moeite in bad gedaan kunnen worden. merking voor opnamen komen, alleen geestelijk gestoorden niet. In dit verband werd nog gezegd dat er plannen zijn voor de op richting van een tehuis voor gees telijk gestoorde bejaarden in deze streek. De eerste 25 bedden zijn klaar in het Verheugend nieuws voor alle Langdurig Zie ken in zuid-oost-utrecht en de Betuwe: sinds kort is er in het schitterend gelegen Oranje Nassau's Oord in Renkum een aparte verpleegtehuisafde ling ingericht voor deze categorie patiënten van alle gezindten. Het is op het ogenblik nog maar een afdeling van 25 bedden, doch aan de uitbrei- dinsplanncn wordt hard gewerkt zodat de Lang durig Zieken uit de wijde omgeving eindelijk een tehuis kunnen vinden, waar zij niet alleen ver pleegd zullen worden, maar waar ook de volle aandacht geschonken zal worden aan een even tueel herstel van de ziekte. Deze nieue opname mogelijkheid van chronisch zieken is grotendeels te danken aan het feit dat in het Oranje Nassau's Oord gebruik gemaakt kon worden van verpleeg- ruimten, die zijn vrijgekomen door de dalinj* van het aantal patiënten met tuberculose welke sedert 1901 in deze inrichting zijn behandeld. De t.b.c. (vroeger volksvijand nummer één) is afgenomen en zodoende zijn nu eindelijk de chro nisch zieken aan bod gekomen, die, wat verpleeg tehuizen betrof, in de vergeten hoek zaten. Op een persconferentie heeft de ge neesheer-directeur, de heer P. J. van Oostrum, van het in 1901 door Konin gin Emma gestichte Oranje Nassau's Oord (400 bedden waarvan nu nog een kwart bezet door tbc-patiënten) een en ander over de nieuwe verpleegtehuis afdeling verteld. Vanaf 1953 is er overal in den lande een daling opgetreden van de bezetting van sanatoriumbedden en toen kwam vanzelfsprekend de vraag: wat moet er nu gebeuren voor de toekomst. Er kwamen verpleegruimten vrij en er moest een nieuwe koers bepaald wor den. Het bestuur stond op het standpunt dat het ONO zijn taak voor de volks gezondheid moest bleven behouden. „Wij besloten toen de vrijgekomen ruimten te gaan inrichten voor de ver pleging van de Langdurige Zieken", al dus de geneesheer-directeur. Overigens bleek er aan een dergelijk verpleegtehuis in dit rayon grote be hoefte te bestaan. Het rayon telt namelijk 150.000 zielen en ongeveer l'/a a 2 promile van de be volking (dus ca 300 mensen) zouden voor opname in deze nieuwe afdeling in aanmerking kunnen komen. De omschakeling van tbc-patiënten naar Langdurige Zieken is meegevallen, zo zei de geneesheer-directeur. Er moest natuurlijk verbouwd wor den en ook in dit opzicht heeft men het accent volledig gelegd op de ver pleging en de verzorging van de Lang durig Zieke. Een gedeelte van het verplegend per soneel moest omgeschoold worden tot ziekenverzorgsters, een nieuwe figuur in de verpleegwereld. „Wij zijn niet van plan om de Langdurig Zieken hier op een bed neer te leggen en verder niets te doen. Integendeel, wij zullen alle mogelijkheden die er zijn, benut ten om het herstel te bevorderen" verklaarde dokter Van Oostrum. Op welke wijze? Het werd de journalisten later, tij dens een rondgang door de nieuwe af deling, getoond. Zowel in bouw-technisch opzicht als inrichting is de nadruk gelegd op het verpleegtehuis. De specifieke zieken huis-sfeer is, waar mogelijk, vermeden. De kamers bijvoorbeeld hebben ge zellige schemerlamp-verlichting, de bedden zijn in frisse kleuren geschil derd, er is op iedere kamer een ge zellig zitje, er zijn vensterbanken, kor tom men heeft overal het huiselijke laten preveleren. In de oefenzaal staan verschillende attributen waar de chronische zieken arbeids- en bezigheidsterapie kun nen ondergaan. Er staat een brug met afgetekende voetstappen in de vloer en aan beide zijden grote spiegels. Daar zal getracht worden de mensen te leren lopen. „Ze 'moeten uit hun isolement verlost wor den" was de mening van de genees heer-directeur. Men heeft letterlijk aan alles ge dacht. Een oefenkeuken bijvoorbeeld, speciaal voor zieke huismoeders, om Tijdens de winteruitvoering van de Veenendaalse gymnastiekvereniging „Spar ta" is weer eens temeer gebleken dat Veenendaal een vereniging van een der gelijk formaat eenvoudig niet de gelegenheid kan geven om zich naar behoren aan het publiek te presenteren. Anders gezegd: een gebouw als het Verenigings gebouw aan de Eikenlaan - hoe blij we er nog mee moeten zijn - is voor dit doel niet geschikt. De ruimte, waarop de demonstraties moeten worden gegeven, moeten worden voorbereid en waar ook de medewerkenden nog moeten worden geborgen is te klein en de verbindingen tussen kleedruimten, podium en de zaal werken een ordelijk verloop niet in de hand. Bovendien heeft een grote ver eniging als „Sparta" twee avonden nodig om alle leden, die daarvoor in aan merking komen iets van hun kunnen te laten zien. halen. De programma's voor de beide avonden verschilden op verschillende punten; uitsluitend dezelfde dames en En dat laatste was weer niet weinig. Wie van gymnastiek in al zijn geledin gen houdt heeft j.l. woensdag- en gis teravond zijn hart weer kunnen op- heren hebben op beide avonden mee- Het ziekenhuis betaalt, zoals uit de uitlatingen van dr. Van Oostrum bleek, een gedeelte van de verpleegprijs. De huis- of behandelend arts van een Langdurig Zieke kan opname aan vragen. Iedere chronische zieke, onge acht leeftijd op gezindte kan in aan- De Geneesheer- Directeur van Oranje Nassau's Oord toont hier de badkamer met de speciale takel inrichting voor de nieuw gecreëerde afdeling Langdurig Zieken. Oranje Nassau's Oord. Er staan er nog veel meer op stapel, zelfs 1 en 2 per soonskamers o.a. voor echtparen. De kreet die onlangs nog tot ver schillende gemeentebesturen werd ge richt: „de zorg voor de Langdurig Zie ken laat ernstig te wensen over" heeft eindelijk en gelukkig gehoor gekregen! gewerkt. De woensdagavond verliep nogal rommelig, een gevolg van de omstan digheid die wij reeds eerder noemden. Tijdens de uitvoering van gisteren avond ging het er - voor zover dat met vele kleintjes mogelijk is - be hoorlijk ordelijk aan toe. Niet het minst zal dit te danken zijn geweest aan de vlotte afwerking van het ruim twintig punten tellende pro gramma, waarvoor de heer Wicher Vaartjes, die de algehele leiding had, borg stond. Groepen marcheerden af en aan, en wanneer er eens een toestel moest wor den opgezet, werd de tijd voor het doek gevuld met een individuele oefening door een aantal damesleden; oefenin gen die het aankijken ten volle waard waren. Opmerkelijk is de verandering die zich in de gymnastiek voltrekt, vooral waar het de - kleinere en grotere - jeugd betreft. De min of meer „inge pompte" oefeningen van vroeger ma ken plaats voor spontane, men zou het haast, spelletjes kunnen noemen. Er werd naar hartelust gedanst, gespron gen en zelfs gezongen. Spelenderwijs gaven vooral de al lerkleinsten zich helemaal en dat kon omdat zij zich niet in een strak keurslijf behoefden te wringen. Oefeningen als „Zingen in de kring" onder leiding van mevr. Wil Saveneije- Berrens, de kleutermeisjes in hun py- amaatjes onder leiding van de heer Frans Leppers en de elastiek-variatie door de meisjes van mevr. Annie Vaar- tjes-Jacobs gingen er zowel bij het pu bliek als de medewerkstertj es in als koek. Er was niets gekunsteld bij, het was allemaal echt. Echt waren ook de jongens, natuur lijk in een heel ander, een forser gen re. Springen, een stokoefening en een ferme vrije oefening. Vanzelfsprekend ontbraken de toe steloefeningen niet, voornamelijk door de dames en heren, doch ook wel door meisjes- en jongensadspiranten. Heren, een twaalftal, werkten aan brug en rek, onder wie zowaar nog weer de heer C. Emmelot, die van geen op houden schijnt te weten. Met zijn bijna 63 jaren draaide hij tussen mannen van dertig en veer tig jaar jonger op bewonderens waardige wijze zijn oefeningen. Als een ander over zijn pensioen gaat denken maakt deze heer nog een reuzendraai aan de rekstok. Een pluim op uw tricot, heer Emmelot! Het zou te ver voeren om hier alle groepen voor het front' te halen, maar het spectaculaire kastspringnummer van twintig jongens, die voor een slot explosie van twintig salto's in een ra zend tempo zorgden, moet genoemd worden. Alle oefeningen waren speciaal voor deze winterdemonstraties gemaakt door de twee leidsters en de twee leiders. Pianist was de heer Hans Zwart. De avonden werden, na de massale opmars en het spelen van het bonds lied, geopend door de tweede voorzitter van „Sparta", de heer W. van Offeren. Deze nam de taak over van de le voorzitter, de heer W. van Barneveld, die reeds geruime tijd ziek is. Voor wat onze omgeving be treft zullen morgenmiddag alleen in VEENENDAAL en AMERON GEN Palmpaasoptochten voor kinderen worden gehouden. VEENENDAAL: De kinderen uit Vee- nendaal-zuid kunnen zich verzamelen op het Bruineplein, vanwaar met de Har monie Caecilia om kwart voor drie ver trokken wordt naar de Eierhal. Hier heb ben zich inmiddels de kinderen uit de andere delen van het dorp verzameld. Vervolgens gaat het in optocht via Kost- verloren, Zandstraat, Hoogstraat, Hoofd straat naar het postkantoor waar de stoet onthanden zal worden. Alle kin deren die deelnemen met een Palmpaas ontvangen een surprise. De leiding is in handen van de heer A. H. v. Pijpen. AMERONGEN: De versierde haantjes moeten 's middags om één uur ingele verd worden in het zaaltje achter huize Lievendael, voorzien van een kaartje of label waarop naam, adres en leeftijd van het kind vermeld staan. Om drie uur begint dan de optocht met „Ons Genoe gen". STAATSIEFOTO Woensdagavond, na het galadiner in de Oranjezaal van het paleis Huis ten Bosch in Den Haag, ter ere van het staatsbezoek van de president van Mexico en mevrouw Lopez Mateos, kon deze staatsiefoto worden gemaakt voor- dqt het gezelschap zich naar de Konin klijke Schouwburg begaf voor het bij wonen van een concert door het resi dentieorkest onder leiding van Willem van Otterló. V.l.n.r. zien we: mej Ave Lopez Mateos, mevrouw Lopez Mateos, Z.K.H. Prins Bernhard, de president, H.M. Koningin Julana en H.K.H. prin ses Irene. 3UN6HANS PRISMA PONTIAC voor betere uurwerken HOOFDSTR 91 VEENENDAAL KEUKEN In tegenstelling met de Franse keuken heeft de Engelse niet zo'n goede naam. Om daarin verbetering te brengen is er bij een Lon- dense uitgever nu in navol ging van de Franse Guide Mi- chelin een gids verschenen waarin alle eetgelegenheden van belang staan vermeld met aantekening door sterren van de kwaliteit van de keu ken. Aan de top staan zeven restaurants met 3 sterren, waarvan vier te Londen. Der tig restaurants brachten het tot 2 sterren (slechts 8 te Lon den) en 175 tot één ster (64 te Londen). Duizenden kilo-DALEND Bij een enquête meters zijn er door een ploegin maart is in Frankrijk ge- van fijnproevers afgelegd omjï bleken dat er nog slechts 55 via 2.000 maaltijden tot dezertprocent van de Fransen hele- indeling van „uitstekend, goedlftmoal tevreden is over De en matig", te komen. Daarbij'WGaitlle. In januari was dat ontdekten zij een aantal mees terkoks, waarvan er 51 En gelsen bleken te zijn, 15 Fran sen, 4 Italianen, 2 Polen, 1 Maleier en 1 Levantijn. percentage nog 64. Het aan tal ontevredenen over het be leid van de generaal steeg in dezelfde periode van 22 tot 27 procent. Natuurlijk laat De Gaulle het hierbij niet zitten, daar is hij De Gaulle voor NERO De Romeinse keizer Nero liet Rome in brand ste ken omdat hij een brandende stad de ideale achtergrond vond om er zijn (vervelende) gedichten bij te declameren. Een Mexicaan is dezer dagen door dit verhaal zo onder de indruk geraakt dat hij zijn huis met petroleum begoot en in brand stak waarna hij zijn viool nam en in zijn tuin ging zitten spelen. Het zou een fantastische grap zijn geweest als hij niet zijn vrouw en kin deren vooraf in het huis had In Navo-kringcn maakt men zich ernstig zorgen over de groeiende maritieme macht van Rusland. Het heeft er veel van weg, dat het continentale Rusland alle tradities laat varen en zich niet, zoals ieder land, dat aan vrijwel alle kanten door land wordt omringd, blijft richten op een grondoorlog. Integendeel. De Russische marine is bijzonder sterk geworden. „Wanneer wij ons niet van de hegemonie op de oceanen verzekeren, zullen de Russen dit doen" schrijft vice-admiraal Richard M. Smeeton, adjunct-opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten voor de Atlantische Oceaan, in het Navo-maandblad. „Met hun 450 onderzeeërs, 30 kruisers, 400 torpedojagers vormen de Russen een bedreiging in volle zee. We moeten hun verhinderen de hand te leggen op nieuwe continenten en we moeten vooral de vier essentiële doorgangen tussen deoceanen openhouden: de Straat van Gibraltar, het Suezkanaal, de Straat van Malakka en het Panamakanaal", schrijft de vice-admi raal verder. De Russen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een nieuwe en machtige oorlogsvloot opgebouwd èn een moderne handelsvloot. Zij beschikken over de be langrijkste vissersvloot ter wereld. „Zij hebben zich in volle zee gewaagd, hetgeen in de Russische geschiedenis vrij onge bruikelijk is. De communisten dringen binnen in de kring van de maritieme mo gendheden. Het zijn niet meer uitsluitend landrotten", waarschuwt vice-admiraal Smeeton. De oceanen zijn voor het Westen van vitaal belang. De vrije wereld zou in oorlogstijd een enorme hoeveelheid goe deren nodig hebben. Per maand zouden vijftienhonderd schepen alleen al in Eu ropese havens moeten binnenlopen. Maar nu al is het duidelijk, dat Europa met een veel kleiner aantal genoegen zal moeten nemen. De hoop, dat het scheepsvervoer door vliegtuigen zal kun nen worden overgenomen, is grondig ge torpedeerd. Vervoer per vliegtuig is vijf tigmaal zo duur als per schip. Boven dien zou men voor het transport van één ton benzine door de lucht over grote af standen, vier ton vliegtuigbenzine no dig hebben. De strategische waarde van de oceanen WAARDE 30,— De Valleiriks werd vorige week uitgegeven bjj Warenhuis UNIC Veenendaal en niet gevonden. De vinderspre mie is zodoende weer gestegen en de nieuw uit te geven riks met het nummer is DERTIG GULDEN waard. By inlevering ep on bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. is bijzonder groot. Vanuit ieder punt van de wereldzeeën kan de marine, al naar gelang de omstandigheden, druk uit oefenen op het land, zo zegt Smeeton. De ingescheepte eenheden (landingstroepen) hebben het voordeel steeds in beweging te zijn. Zij vormen een mobiel doel, dat heel wat moeilijker is te treffen dan een tatische opeenhoping van mensen en materieel. Rusland zal, aldus Smeeton, zich in een conflict niet beperken tot de Atlantische en de Grote Oceaan, welke in de Tweede Wereldoorlog de strijd tonelen waren. „Wanneer wij ons van daag een doeltreffende verdediging wen sen moeten we, gezien de groeiende om vang van de Russische en communistische vloten, rekening houden met de reële kans op oorlog op de vier oceanen. De nieuwe oceanen zijn enerzijds de Noor delijke ijszee, die vooral voor Rusland van groot belang is en anderzijds de Afro-Aziatische Oceaan, een enorm ge bied, dat de Indische Oceaan omvat en dat reikt tot de niet-ontgonnen hulpbron nen van de Zuidpool." De Navo moet, aldus Smeeton, alles doen om de doorgang van iedere Rus sische onderzeeër naar de Atlantische Oceaan te verhinderen, allereerst door het fasluiten van de straten in de Balti- sche Zee en door controle in het uiter ste Noorden van de Atlantische Oceaan. De onderzeeërs, die zich in de Oceanen bevinden, zouden moeten worden vernie tigd. In geval van een totale oorlog moet de Navo de communisten verhinderen hun bevoorradingsbases te bereiken door de (zie* verder pag. 4) C.P.B. GAAT VERGADEREN Volgende week woensdagavond houdt de C.P.B. in de christelijke school een vergadering. Voor deze avond is als spre ker uitgenodigd de heer Van Bemmel uit Woerden. Zijn onderwerp „rondom de Sinai" zal hij toelichten met kleurendia's en films. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. •V.„ - i-w ELST Nu overal weer de bouwvakkers uit hun winterslaap ontwaakt zijn, wordt er in Eist druk gewerkt om de reconstructie-plannen Franseweg, Drift- weg en Verbindingsweg te verwezelijken. De Fa. Kosters is druk bezig de Ver bindingsweg opnieuw te bestraten en van trottoirs te voorzien (zie foto). On voorziene omstandigheden voorbehouden, zijn de wegen aan het eind van deze zomer klaar. Jeugdkapeldienst niet meer in Clubhuis Blykens een mededeling van de Herv. Kerk te Amerongen zullen de jeugdkapel- diensten in de toekomst niet meer in het Clubhuis gehouden worden. Komende zondag vervalt de jeugdka peldienst in zijn geheel, terwijl deze dienst op 14 april 's morgens om acht uur gehouden zal worden in de Cunerakerk te Rhenen. Met ingang van 21 april is er iedere zondag om tien uur 's morgens jeugdkapeldienst in Lievendaal. opgesloten. Blijkbaar zat er dus nog een ander motief ach ter evenals bij keizer Nero die vele Romeinen in de vlam men liet omkomen. HELP „Help mij mijn vrouw te verhinderen auto te rijden, zij is een gevaar op de weg!" riep een heer wan hopig uit voor de rechter er gens in midden-Frankrijk. Volgens de advocaat van me vrouw betrof het hier echter slechts vier vrij onbeduiden de ongelukjes en werden deze door meneer aangegrepen om zijn vrouw thuis te houden. De rechter gaf mevrouw ge lijk, waarop meneer teleurge steld naar huis ging zinnend op een ander middel om zijn vrouw uit zijn auto te hou den. Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogist ass. Apotheker VEENENDAAL Vrijdag: Paaswijding bejaarden in Eltheto 7.30 uur. Zondag: Herdenkingsrede ds. Vroegindewey Oude Kerk 7 u. Passie-paasspel in Salvatorkerk 7.30 uur. AMERONGEN Vrydag: Feestavond DVSA in Clubhuis 7.30 uur. Zaterdag: Jeugd-judotournooi in Clubhuis 13.30 uur. ELST Zaterdag: Toneeluitvoering Mus ketiers in Eikelkamp 8 uur. N 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1