Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Meeste aandacht voor kinderfeest JTLelis ajilieJi Drukke zondag voor Veenendaalse brandweer Jubileumrede van ds. Vroegindeweij Brandweren hadden druk weekeinde Begroting Amerongenbijna 37 mille tekort Oranjefeesten staan weer voor de deur Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade - Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Nieuws uit de omgeving EDERVEEN Wat nu weer MULDER ELST 37e JAARGANG WOENSDAG 10 APRIL 1963 Nr. 29 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Behalve het carillon-concert en de ge bruikelijke aubade met optocht naar Ouwehands Dierenpark, is 's middags een sportief programma uitgedacht voor leer lingen van VGLO, ULO en Landb. Huis houdschool. Volwassenen kunnen van kwart over twee tot ca. vijf uur terecht op de ge meente-weide bij de Buitenomme. Hier worden helicopter-demonstraties gegeven, demonstraties met politiehonden en last but not least „het schaken van de baker". De avonduren staan in het teken van volkszang in het K.I. plantsoen en open luchtbioscoop op de Oude Markt met als hoofdfilm ,,'t Zit in de lucht". Het sluit stuk van de dag vormt een schitterend vuurwerk. ELST De situatie in Eist is op dit moment weinig hoopgevend. Zoals bekend heeft het Oranjecomité onlangs het bijltje er bij neergelegd en vanaf die tijd is er nog geen enkele an dere activiteit ontplooid. De dupe van deze onbegrijpelijke gang WAGENINGEN: In Wageningen bestaan plannen tot de bouw van een imposant overdekt zwembad. Er is o.a. een zwemzaal in geprojecteerd van 18 bij 35 meter met een bassin van 12 bij 25 meter. De raad is gevraagd een finan ciële medewerking te geven tot een be drag van 1.800.000, DOORN: Bij de begrotingsbehandeling heeft de Doornse wethouder Koudijs de mogelijkheid geopperd tot de stichting van een dorpshuis. Een niet onbemid delde inwoornster heeft het gemeente bestuur bepaalde aanbiedingen gedaan om te komen tot stichting van een jeugd en verenigingscentrum. LEERSUM: De herv. gemeente van Leer- sum heeft een nieuwe predikant in de persoon van dominee Van Overgaauw uit Woubrugge. De nieuwe predikant werd bevestigd door ds. v. Gorcom uit 's-Gravenzande. EDE: B. en w. van Ede hebben een nieuwe verordening vastgesteld voor huurauto- en taxibedrijven. De ont werpregeling bestond uit 25 artikelen. Tijdens de gehouden raadsvergadering werd de nieuwe verordening echter door het gros der raadsleden niet ge accepteerd. Het voorstel werd vrwor- pen met 25 tegen 5 stemmen. p up*: (naast cv* HW.1V. W.MJA.V- apotheek) ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER Dit is een greepje deelnemers aan de Palmpaas optocht die zaterdagmiddag in Veenendaal werd gehouden. De eerste de beste dag dat de weersomstandigheden dermate waren dat bos en hei kurkdroog werden, is de brandweer zondag middag tot driemaal toe uitgerukt. De schade viel in alle gevallen gelukkig mee omdat er tijdig in gegrepen kon worden. HEUVELTJES Om half drie 's middags werd alarm geslagen voor een bosbrand op de Heu veltjes, een bosrijk gebied ten zuiden van de Dijkstraat. Aangezien het hier ook de gemeente Rhenen betrof werd de melding even eens doorgegeven aan de brandweer van de Grebbestad. Gezamenlijk slaag de men er in korte tijd in de brand te bedwingen. Een goed uur later kraaide de rode haan opnieuw victorie op het zuidelijk gedeelte van de Batterijen aan de Nieu- weweg. Toen de brandweer arriveerde hadden omwonenden het vuur inmid dels al bedwongen. De derde keer was tegen half vijf toen de brandweer zich in allerijl naar Sfeervolle opvoering Passie-Paasspel In de tot de laatste plaats gevulde Salvatorkerk gaf Instuif „R.K. Jong Veenendaal" j.l. zondagavond een sfeervolle opvoering van het Passie- Paasspel „Where you there when they crucified my Loi'd". Bijzonder treffend was de grote toe wijding waarmee alle speelsters, spe lers en andere medewerkenden zich voor een stijlvolle opvoering van dit spel inzetten. De vertoonde dia's en de omlijstende muziek waren zeer goed gekozen en droegen cr zeer toe bij de juiste sfeer te scheppen. De declamaties werden over het al gemeen vrij goed gebracht, hierbij dient echter in aanmerking te worden genomen, dat de meeste declamatrices voor het eerst voor publiek optraden. De diverse bijbelse taferelen werden met bijzonder veel vaart opgevoerd, soms wel eens 'n beetje té veel vaart, maar ook hierbij dient rekening te worden gehouden met de jeugdige on ervarenheid van verschillende spelers. Al bij al mag dit toch wel 'n zeer geslaagde opvoering genoemd worden. De regie was in goede handen bij de heer M. G. H. Hendriks. de Slaperdijk begaf waar een stuk hei in brand stond. Vroeger op de dag had de politie al een melding doorgekregen dat een ge deelte van de Spoorbaan in brand stond. Gezien de geringe afmetingen van de vuurhaard, knapte de politie zelf dit karweitje op. In geen der gevallen is de oorzaak van de branden bekend. Men ver moedt dat het vuur spelenderwijs is aangestoken. DIRECTRICE N.H.-RUSTHUIS BENOEMD Reeds thans is een directrice be noemd voor het in aanbouw zijnde rusthuis van de Hervormde gemeente. Benoemd is mej. H. M. Sterk, die thans als zodanig werkzaam is te Putten. 3-jarig jongetje aangereden Bü het achteruit rijden is dinsdag op de Ferd. Bolstraat de 3-jarige Antoine S. onder een vrachtauto gekomen. De toe stand van het jongetje is zorgwekkend. De vrachtauto werd bestuurd door Q. uit Veenendaal. Het jongetje liep een bekkenbreuk en verschillende ernstige inwendige kneuzingen op. Voor een groot aantal belangstellenden, o.w. de wethouders Ant. de Ruiter en C. N. van Kuyk, heeft de ned. herv. predi kant ds. A. Vroegindewey zondagavond in de Oude Kerk een herdenkingsrede uitgesproken ter gelegenheid van zijn 25- jarig ambtsjubileum. Als tekst had ds. Vroegindewey 1 Cor. 9 16 gekozen waar staat: „Want in dien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij op gelegd. En wee mij, indien ik het Evan gelie niet verkondig!" Zijn rede was in drie hoofdpunten on dergebracht t.w. de roeping van de evangeliedienaar, zijn worsteling en zijn roem. Aansluitend op de gelezen bijbeltekst zei ds. Vroegindewey o.m.: Paulus moest prediken want het was hem van Gods wege met noodzakelijkheid opgelegd. Daarom is hij nooit weggelopen maar gebleven. Hij heeft dit werk mogen ver richten en zo zie ik dit vanavond ook, al dus de predikant. In zijn rede herdacht ds. Vroegindewey ook zijn ouders „die grote offers ge bracht hebben om vier van hun kinderen dominee te kunnen laten worden". Zijn vrouw noemde hij „een grote steun voor mijn werk en leven". Sfeervolle Paaswijdingsavond voor bejaarden Ongeveer driehonderd bejaarden heb ben vrijdagavond in gebouw Elthcto de paaswijdingsavend bijgewoond, welke door het O.C.B. Veenendaal was geor ganiseerd. De heer Meyer hield een meditatie „Blijvende troost" naar aanleiding van het bijbelgedeelte Joh. 19 vers 25 en met 27. Een aantal toepasselijke paasliederen werden gezongen door de Christelijke Oratorium Vereniging onder leiding van Gijsbert van Zanten. Organist was de heer Bob van Stempvoort. Terugdenkend aan zijn Loon op Zandse periode zei ds. Vroegindewey: „Toen ik daar stond werden ruim vijfentwintig beroepen op mij uitgebracht waarvan ik er niet één aannam, totdat het beroep naar Veenendaal kwam". Hij jioemde de goede verhoudingen on der de plaatselijke collega-predikanten en de samenwerking met kerkvoogdij, kerkeraad en allerlei andere kerkelijke instanties. „Ik ben erg dankbaar dat ik werken mag in de wijngaard des Heeren, want let wel, alleen Hem komt alle eer en lof toe. Natuurlijk heb ik veel fouten ge maakt doch weet dan dat de diepste drijfveer van mijn werk is geweest de Koning der Koningen te dienen en u ge meente", aldus ds. Vroegindewey. In het laatste gedeelte van zijn rede zei de predikant één grote wens te heb ben en dat was dat God hem nog tijd zou geven om door te arbeiden. „Ik wil niet meer zijn dan een knecht Gods. Alles wat ik doe is mijn plicht en mijn roe ping." Op de Prcv. weg in Achterberg is gister morgen de Culemborg- se vertegenwoordiger V. in botsing gekomen met een zandauto. V. reed met grote snel heid en dacht dat de zandauto hem bij het linksafslaan geen voor rang zou verlenen. De bestuurder liep slechts lichte verwondingen op. De personenauto werd zwaar bescha digd. Geslaagde toneelavond van Musketiers Zaterdagavond vond in de jeugdher berg „De Eikelkamp" de uitgestelde toneeelavond plaats van de voetbal vereniging „Musketiers". Voor dit ge beuren was grote belangstelling. De voorzitter, de heer Eimers sprak een welkomstwoord waarin hij o.m. zei dat het met de vereniging prima gaat. „We hebben 7 elftallen die in de com petitie redelijke resultaten weten te bereiken", aldus de voorzitter. Na het openingswoord voerde toneel vereniging N.A.O uit Veenendaal het stuk „Moeilijke Jaren" op. In dit stuk werd men geconfronteerd met enkele problemen die ieder mens in zijn leven kan tegenkomen. Het was dus direkt geen stuk om er een feestavond van te maken maar toch hebben velen, me de dank zij de goede spelcapaciteiten van de N.A.O.-ers, een gezellige avond gehad, hetgeen duidelijk bleek uit de aandacht die het publiek voor het stuk had. Kleuters pronkten met Haantjes-pik De kinderen van de kleuterschool "De Koolmees" hebben het palmpaasjeest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op school werd ijverig gezwoegd om de mooiste haantje-piks te maken, waarmee zij vrijdagmiddag onder lei ding van de leidsters Vink en Matse een wandeling door het dorp gemaakt hebben. Ook een ziek kameraadje werd niet vergeten. Bij Gertje v. d. Berg op de Prinseweg werd stilgehouden, zodat ook hij in de Paasvreugde kon delen. BRANDENDE PEUK ZETTE SCHUUR IN VLAMMEN ELST - Maandagmiddag omstreeks half vier is brand uitgebroken bij het sloop bedrijf Henzen aan de Schoolweg. De heer Henzen was achter in de tuin aan het spitten en gooide achteloos een nog brandende peuk weg. Enkele sekonden later stond het droge gras in de vlammen en er was geen houden meer aan. Het vuur baande zich een weg naar de oude tabaksschuur waarin het sloop bedrijf gevestigd was en korte tijd later brandde de kurkdroge schuur als een fakkel. De brandweer van Eist ging het vuur met drie stralen te lijf en kon het overslaan van de brand naar het dichtbij staande woonhuis voorkomen. Van de bedrijfs-inventaris, die niet door verzekering wordt gedekt, bleef vrijwel niets over. De schuur is eigendom van de gemeente. De vrijwillige brandweer van Rhenen heeft een bijzonder druk weekeinde achter de rug. Er wer den vier branden gemeld, waar van één bosbrand, één helmbrand, één bermbrand en één scooter- brand. Zaterdagmiddag moest uitgerukt worden voor een brand op Dominees- berg. Na enig zoeken bleek dat op een braak liggend terrein nabij de „plant- Uitgaven zijn geraamd op basis van „zuinig beheer"' Burgemeester en wethouders van Amerongen hebben de raad de begroting 1963 (een 400 bladzijden tellend boekwerk) aangeboden aan de raad met een nota. Het ge meentelijke „huishoudboekje" sluit met een ongedekt tekort van welgeteld 36.720,88, een bedrag dat overeenkomt met het over 1962 geraamde tekort 36.833,04. B. en w. zeggen in de nota, dat de nieuwe wet financiële verhouding rijk/gemeenten voor Amerongen geen vooruitgang, maar achteruitgang brengt. Het nadelig verschil be draagt 56.416,35. Tot en met 1965 zal dit nadelig verschil als garantieuitkering wor den ontvangen, doch in de jaren '66 tct en met 1970 zal deze uitkering ieder jaar met een vijfde gedeelte worden verminderd, totdat zij in 1970 geheel is vervallen. Een belastinguitkering uit het gemeentefonds ontvangt de gemeente ook niet, omdat de gemeentelijke belastingcapaciteit hoger ligt dan de landelijke capaciteit. NIEUWE POSTEN In de begroting zijn een aantal nieuwe posten opgenomen: bouw van een dorps huis 265.000,verlenging Industrieweg 14.000,verbetering Marinewijk f 65.000,-, aula voor begraafplaats f 50.000,- Wat dit laatste betreft: de tarieven van de begrafenis-rechten zullen dan aanmerkelijk worden verhoogd. Hoewel de nieuwe begroting op diverse posten een flinke verhoging geeft te zien, Jaarvergadering Chr. Hist. Unie te Amerongen Op donderdag, 4 april j.l. werd in Buitenlust de jaarvergadering van de Christelijk Historische Unie te Ame rongen gehouden. Op deze zeer goed bezochte vergadering kwamen o.a. aan de orde de komende Tweede Kamer verkiezingen en het periodiek aftreden van enige bestuursleden. De voor zitter was van mening dat de kiesvereniging met dankbaarheid terug mocht zien op de resultaten van het afgelopen jaar. Het aantal behaal de stemmen bij de verkiezingen van het vorige jaar is zeer bevredigend ge weest en het ledental is nog steeds stijgende. Uit alles blijkt dat de Chr. Hist. Unie leeft. Toch moeten we niet denken dat we nu verder stil kunnen blijven zitten. Als we om ons heen zien bemerken we dat we als Christelijk Historische mensen ons terdege bewust dienen te blijven van onze taak. Als bestuursleden waren aftredend de voorzitter, de heer K. G. Tiel. Deze stelde zich herkiesbaar en werd met alg. stemmen herbenoemd. De heer C. Lekkerkerker stelde zich niet herkies baar en wilde zijn plaats graag aan een jongere afstaan. Voor hem in de plaats werd gekozen de heer E. Blaau- wendraat te Overberg. De heer A. Re- bergen, die zich niet herkiesbaar stel de, werd opgevolgd door de heer J. C. van Oeveren te Amerongen. worden deze echter door andere posten met hogere inkomsten of lagere uitgaven gelijk gemaakt. De salarissen bijvoorbeeld zijn met 28.000 gulden verhoogd, plus 16.000 gulden voor de buitendienst. De post voor bejaardenverzorging in te huizen werd met 10.000 gulden verhoogd, terwijl het exploitatietekort van het dorpshuis wordt geraamd op 22.000 gul den. De uitgaven zijn volgens b. en w., ge raamd tot een hoogte waarvan redelijk kon worden verwacht dat zij met een zui nig beheer voldoende zullen zijn. BOSBRANDGEVAAR ZEER GROOT Door de droogte is het ge vaar van bos-, heide- en bermbrand in onze omgeving groter dan ooit. Dit is het afgelopen weekeinde nog weer eens gebleken, toen op verschillende plaatsen brand uit- bx-ak. Het valt te betreuren, dat er altijd nog weer van brandstich ting sprake is, meestal door kin deren. In kringen van de brandweer wijst men er op dat hier een be langrijke taak ligt voor de ouders om er op toe te zien dat de jeugd verre blijft van lucifers of aan stekers. Gelukkig is alles dit week einde nogal meegevallen, maar er hadden ook tonnen schade uit voort kunnen komen soenenwijk" verdord gras was aange stoken door kleine kinderen en dat een tiental burgers hier het vuur reeds had gedoofd. Zowel de nevelspuit als de la- gedrukspuit waren uitgerukt, doch de spuitgasten behoefden hiér niet in actie te komen. Zondagmiddag werd opnieuw alarm gegeven, nu voor een bosbrand op Prat- tenburg nabij de „Egelmeer". Bij de Heuveltjes weg had kreupelhout vlam gevat. De melding kwam door van de politie in Veenendaal, terwijl zeker heidshalve de Veenendaalse brandweer direct was uitgerukt, daar de Pratten- burgse bossen vlakbij de grens van die gemeente zijn gelegen en de brand weer van Veenendaal eerder ter plaat se kan zijn dan die van Rhenen. Dank zij een onlangs tot stand geko men onderlinge hulpverleningsovereen komst tussen beide korpsen behoeft men in dit grensgebied tussen beide gemeenten niet meer bevreesd te zijn lang op brandweerhulp te moeten wachten. Toen de brandweer van Rhe nen ter plaatse arriveerde was de brand geblust door de Veenendaalse collega's, terwijl tevens bleek dat op Rhenen's gebied praktisch geen brand had ge woed. Dat Rhenen thans over twee mo torspuiten beschikt bleek zondag middag van groot nut te zijn, daar de in eerste instantie uitgerukte nevelspuit op de Nieuwe Veenen- daalseweg wegens pecht was blij ven steken. De nieuwe motorspuit viel in en was zeer snel ter plaat se. Ook bij deze brand bleef het dus bij uit- en inrukken. Terwijl de brandweer zondagmiddag onderweg was naar Prattenburg kwa men er nóg twee brandmeldingen bin nen. Onderaan de Nieuwe Veenendaal- seweg bleek de berm door een kind in brand te zijn gestoken. Burgers hadden ook hier het vuur gedoofd. De brand weer behoefde hier alleen nog maar wat na te spuiten. De tweede melding betrof een in brand gevlogen scooter op de Eiken laan. Hier kon de brandweer - juist terug zijnde van Prattenburg - actief ingrijpen. 25 JAAR IN DIENST VAN A.K.U. Zondag 14 april zal het 25 jaar gele den zijn dat de heer H. W. Hendriksen, wonende Scheivoor 2 te Edexween in dienst trad bij de A.K.U. te Ede. De heer Hendriksen is bij de A.K.U. werkzaam als spinner. ■fr Sinds de bouw in 1889 zijn er tot nu toe 320 mensen van de Eifeltoren ge vallen. Een jong Fins paar heeft het gepres teerd om vijftig uur achtereen de twist te dansen. -fr De Rotterdamse metro die over vier jaar in bedrijf moet zijn, gaat 210 mil joen gulden kosten. -ft In Zweden wordt voor bijna 325.000 honden belasting betaald. Met het oog op het nijpende ver keersprobleem zullen de beroemde Groninger kermissen uit de binnenstad verdwijnen. In Nederland moet per jaar ongeveer 400 man militairen de dienst verlaten op grond van heimwee. Een Japanse trein heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd door bijna 260 km. per uur te rijden. -K- Een groep verzekeringsmaatscappijen heeft de Duitse huisvrouwen geadvi seerd met de grote schoonmaak kalm aan te doen. Door de New Yorkse krantenstaking is een verlies geleden van meer dan 200 miljoen dollar. INVALIDE OMVER GEREDEN Zondagavond om elf uur is op het Talmaplein een automobilist in botsing gekomen met mej. B. die in haar invalidenwagentje reed. In de loop van deze week is huis- aan-huis een rood mededelingsformu lier verspreid, waarvan de ouders goede nota dienen te nemen. De vier plaatsen waar op die middag kinderspelen worden gehouden zijn: SI. de Bruineplein, Boslaanplein, Dovo-ter- rein en GVVV-terrein. Gelukkig is ook gedacht aan de teen- ager-jeugd want 's avonds is er volop muziek in garage Schoonhoven aan de Industrielaan waar misschien ook nog wel „een balletje van Oranje'! wordt ge houden. Zoals gezegd het vuurwerk ont breekt helaas. RHENEN De Oranjecommissie in de Grebbe stad gaat op de oude voet voort. Het meisje viel uit haar wagen, doch de chauffeur bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed door. Inmiddels is bekend dat de auto afkomstig is uit Doorn. Het is nog maar een kwestie van enkele weken en dan is het weer Koninginnedag. Op enkele uit zonderingen na, zijn in iedere plaats in onze om geving de Oranje-commissies druk bezig met de samenstelling van een feestprogramma waarmee jong en oud zich op die dag kunnen vermaken. In vergelijking met voorgaande jaren is er tóch een duidelijke wijziging merkbaar. Het accent wordt dit jaar eigenlijk voor het eerst gelegd op de KIN- DER-programma's zodat de ouderen lang niet meer zo aan hun trek kunnen komen als vroeger het geval was. Een duidelijk voorbeeld hiervan is VEENENDAAL waar het vuurwerk en andere festiviteiten voor volwassenen radicaal zijn afge schaft- De voornaamste reden: te hoge organisatie kosten! RHENEN daarentegen gaat gewoon door. Men heeft er voor de 30e april een uitgebreid programma voor elck wat wils tot en met een groots vuurwerk op de weide bij de Veerweg. Een zeer droevig figuur in dit verband slaan ELST en RENSWOUDE. In eerstgenoemde plaats zal hoogstwaarschijnlijk NIETS te doen zijn (zelfs voor de kinderen niet!) terwijl het Oranjecomite in Renswoude op dit moment ook nog geen defi nitief programma op tafel kon leggen. In grote lijnen is de situatie thans alsvolgt: VEENENDAAL In de morgenuren vindt de traditionele kinderzang op de markt plaats onder lei ding van Gijsbert van Zanten. De middag wordt besteed aan kinder feesten. Hiertoe is Veenendaal in vier kwartieren verdeeld met ieder een apar te organisatie. Bij de verdeling is uit gegaan van de lijn R.K. Kerk Nieuwe- weg-La Montagne en als dwars-scheiding het Omleidingskanaal. van zaken wordt uiteraard de school jeugd van Eist. Wel gaan er geruchten dat de plaatselijke muziekvereniging als nog een rondgang door het dorp gaat maken om de kinderen toch een klein beetje het idee te geven dat het Konin ginnedag is Wanneer men er in de komende weken niet in mocht slagen een volledig pro gramma op touw te zetten, dan is het toch te hopen dat de Elsterse kinderen die dag niet vergeten zullen worden! AMERONGEN Buur Amerongen is gewend het Oranjefeest in augustus te vieren „omdat we dan niet zo afhankelijk van het weer zijn". Desondanks gaat de 30e april niet zon der meer voorbij. Integendeel de schoolkinderen worden 's morgens ver wacht voor een aubade, gevolgd door tractatie en optocht door het dorp. 's Middags krijgen ze in samenwerking met het Nut een prima filmprogramma aangeboden met enkele lachfilms. RENSWOUDE Vorig jaar ging Koninginnedag in Renswoude heel stilletjes voorby. Dit jaar bestaan er gelukkig andere plannen, alhoewel deze op nog geen en kele wijze vast staan. Een woordvoerder van het Oranjeco mité zei: „We zijn wel in gesprek over plannen, maar dat hangt van bepaalde dingen af". Zou het slagen en wie hoopt dat niet? dan komen er in ieder geval kinderfeesten. Over enkele dagen zullen de Renswoudenaren wel meer hiervan horen. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enr. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1