Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Rustige Paasdagen zonder ernstige verkeersongevallen Grote jubileum-spaaractie van V'daalse winkeliersvereniging Agenda Duitse toeristen kregen goedkope nachtlogies crplieJ DE TEMPELS VAN AB0E SIMBIL Afscheid, bevestiging en intree dr. C. Graafland Om de drie weken speciale aanbiedingen Gevaarlijke psychopaat stal auto in Rhenen Grootscheeps onderzoek 37# JAARGANG WOENSDAG 17 APWL IMS Uigave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Nieuws uit de omgeving ZATERDAG 4 MEI ZWEMBAD OPEN ELST DRIE REDDINGSPLANNEN NIEUWE PREDIKANT VOOR „SOLA FIDE" EDERVEEN Auto in Rhenen Wat nu weer MULDER Nr, U Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprys per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprys 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Aan de hand van de intensiteit van het verkeer op Rijksweg 12 de meest belangrijke verkeers ader in onze omgeving kon men een goede in druk krijgen van de Paasdrukte 1963- Het viel allemaal nogal mee! Ondanks de optimistische voorspelling van de roemruchte kapper Flinck (hij maakte iedereen wijs dat het mooi lenteweer zou zijnén het feit dat vrijwel alle horeca bedrijven gereed stonden om een stroom touris- ten te ontvangen, was er van een „enorme drukte" nauwelijks sprake. Zoals gezegd: op het Hazenpad kon men dat goed merken, want maandagmorgen reeds begon de grote trek van de voornamelijk Duitse touristen naar de Heimat. Kennelijk was het hun aan de noordzee-kusten te koud, zodat ze al vroegtijdig besloten de terugtocht te aanvaar den. Mede door de maximum snelheid van 100 km. per uur deden zich gelukkig geen verkeers ongevallen voor. Trouwens alle politieposten uit deze streek meldden dat het rustig op de wegen was. Eerste paasdag werd er in de bossen rond Rhenen, Eist en Amerongen hier en daar nog wel wat berm-tourisme „beoefend" maar ook hiervan bleef tweede paasdag niets over. Wat wél om vangrijker was dan vorig jaar, waren de op laaiende vlammen van paasvuren. Vooral de Grebbestad had er veel werk van gemaakt dit jaar. De brandstapel aan de Kastanjelaan was zonder twijfel de grootste uit de omgeving en honderden hadden zich er verzameld om getui ge te zijn van het enorme vuur dat tot ver in de Betuwe te zien geweest moet zijn. POOLLUCHT Om bij RHENEN te blijven: het bezoek aan Ouwehands Dierenpark was niet meer dan dat van een normale zondag. Er waren wel veel verdwaalde Duit sers die nóch aan zee, nóch in de bollen streek hun hart konden ophalen en ten slotte in grote zwermen het binnenland introkken om op die manier wat van Nederland te gaan zien. In het Dierenpark waren veel van onze oosterburen terug te vinden, gehuld in warme jassen en dikke wol len dassen. Wat het verkeer betreft, dit verliep vrij gediciplineerd. Zaterdag reed de 19- jarige vrachtwagenchauffeur J. v. R. uit - Maarn op de Utrechtsestraatweg achter op de personenauto, bestuurd door mevr. de K., die bezig was de inrit van haar woning in te rijden. Hoewel Van R. krachtig remde, kon hij geen aanrijding meer voorkomen. Mevr. de K. kwam met de schrik vrij. Behalve de traditionele paasvuren, be leefde Rhenen nog een ander hoogte punt in de vorm van de grote eierzoek- wedstrijd waaraan door bijna tweeduizend kinderen werd deelgenomen. De Rhenen- se middenstandsvereniging had 8000 eie ren in de weilanden langs de Veerweg verstopt. De idee van deze zoekwedstrijd trok zelfs de belangstelling van radio- en televisie-verslaggevers. (voor de meesten een hele toer!) en een aantal eieren. Ditmaal waren er eens geen bekers of medailles te winnen, tralie-toeristen voortreffelijk geslapen te hebben, waarna de reis tevreden en uit geslapen werd voortgezet. Paasdagen langs de Utrechtse Heuvelrug doorbracht, was zeer gering. Volgens indrukken van de plaatselijke politie, was het op de wegen niet druk ker dan op een normaal weekend. Het aantal bromfietsers was bedui dend minder, wat by deze weers omstandigheden ook geen wonder was. Een der voordelen hiervan was dat zich geen enkel verkeersongeval voor deed. Gunstige invloed De politie RENSWOUDE was terecht van mening dat de snelheidsbeperking op Rijksweg 12 een gunstige invloed heeft op de ongevallen op deze drukke weg. Onder Maarsbergen is geruime tijd controle gehouden en daaruit bleek dat iedereen zich goed aan de max. snelheid van 100 km per uur hield. Extra waakzaam werd men maandag avond toen de Hollanders uit Duitsland terugkwamen en omgekeerd de Duitsers hun woonstede weer opzochten. Door de motregen werd het zich bijzonder slecht maar alles verliep naar wens. Groot paasvuur In een weiland nabij de fa. v. d. Meene aan de KLOMP werd op tweede paasdag een groot paasvuur ontstoken dat vele belangstellenden trok. Automobilisten, terugkerend van hun paasuitstapje bleven stilstaan om het paasvuur te aanschouwen. Ook bewoners van deze streek keken Goedkoop VEENENDAAL heeft bijzonder weinig van extra paasdrukte gemerkt. De Inter kerkelijke Paasmorgenzang (eerste paas dag) op het SI. de Bruineplein trok re delijke belangstelling. Niet alleen tal rijke jongeren doch ook volwassenen luis terden aandachtig naar het Paas-evan- gelie. Een geheel ander karakter droeg de traditionele Paasrit van de MAC-Veenen- daal op maandag. Ruim tweehonderd deelnemers versche nen aan de start van het 40 km. lange traject dat geheel door de gemeente Rhe nen voerde. De deelnemers moesten di verse opdrachten uitvoeren o.m. het ra den van het gewicht van vier varkens ARNHEM: Het plan bestaat om op het terrein van het Nederlands Open luchtmuseum een expositiehal te bou wen waarin depotvoorwerpen kunnen worden tentoongesteld. BARNEVELD: Op de lapjesmarkt heb ben twee standhouders ruzie gekregen over de ruimte die hun uitgestalde goederen innamen. Eerst werd er ge kibbeld maar later vielen er zelfs klappen. De politie maakte proces verbaal op. Een en ander trok nogal veel bekijks. RENKUM: Een horloger uit Renkum is erin geslaagd binnen twee uur tijds het uurwerk van de Rhenense Cune- ratoren te repareren. Reeds geruime tijd stond het uurwerk stil en men wist er eigenlijk geen raad meer mee. HARSKAMP: Naar nu bekend gewor den is hebben zondag weer enkele Apeldoornse jongens op het militaire schietterrein te Harskamp met grote granaten lopen spelen. Twee jaar ge leden kwamen bij een dergelijk spel drie jongens uit Apeldoorn om het leven, terwijl een vierde ernstig werd gewond. (naast de apotheek) Joofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER V,, - maar echte (paas)eieren, waarvan de eerste prijswinnaar er niet minder dan vijftig uitgereikt kreeg. De brandweer werd ook met de paas dagen weer geen rust gegund. Zondagmorgen om half elf moest uit gerukt worden voor een brand aan de Parallelweg waar op water drijvende olie in brand was geraakt. Door de enorme rookontwikkeling zag het er veel ernsti ger uit dan het in werkelijkheid was, al hoewel de spuitgasten hun uiterste best moesten doen de vlakbij in de buurt staande gastank van garage V. te be schermen. Ruim twee uur later kraaide de rode haan victorie aan de Bergweg waar on geveer 300 vierkante meter bos en heide in vlammen opging. Maandagavond werd wederom alarm geslagen, nu voor een brand aan de Dijk- straat. Toen de brandweer arriveerde bleek het een paasvuur te zijn dat men niet heeft uitgespoten. Wir wollen schlafen Dat ze in Veenendaal niet gastvrij zijn zullen een aantal Duitsers nooit kunnen beweren. Tot twee keer over 's nachts kwamen er een aantal Duitse toeristen Rijksweg 12 afrijden, in de hoop in Veenendaal ge schikte logies te vinden. Het was echter beide keren op een tijdstip dat iedereen, inclusief ho tel- en pensionhouders op één oor plegen te liggen. De Duitsers achtten het toen raadza mer eens te gaan informeren op het po litiebureau. Wie weet kon men ze daar aan een bed helpen. Hun hoop werd niet beschaamd, want de dienstdoende politiemannen aarzelden geen moment en boden de cellen als nachtverblijf aan! De volgende ochtend verklaarden de BROMFIETSER KLEM GEREDEN Doordat de vrachtwagenchauffeur W. uit Haarlem de bocht vanaf de Kerke- wijk naar de Patrimoniumlaan te klein nam, kwam de bromfietser E. uit Veenen daal in de klem. De brommer werd be schadigd. GEEN VOORRANG VERLEEND Vrijdagavond verleende de bromfietser V. uit Veenendaal op het Davidsplein geen voorrang aan de scooterrijder H. eveneens uit Veenendaal. Laatstgenoem de kwam zo erntig ten val dat de be handelend arts overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk achtte. VIERDE PRIJS VOOR D.V.O. De Veenendaalse wandelsportveraniging DVO heeft deelgenomen aan een wan deltocht te Breukelen. Op de 10 km. wist men beslag te leggen op een eervolle vierde plaats. Hotels vol Hét paasevenement voor onze omge ving was de Eier- zoekwedstrijd in Rhenen waaraan door meer dan 2000 kinderen werd deelgenomen. Dit gebeuren werd ook X.. radio en t.v. wereldkundig ge maakt. Op de foto ziet u een aantal kinderen in de buurt van een gro te Paashaas naar eieren zoeken. Het VVV in Amerongen is tot zaterdag avond laat bezig geweest gasten onder dak te brengen. Toen alle hotels vol wa ren, werd een beroep gedaan op de pensions. Het aantal buitenlanders dat de naar de oplaaiende vlammen, die de om geving spookachtig verlichtten. RESUMEREND EEN TAMELIJK RUSTIGE PASEN MET VEEL KOU, REGEN EN WEINIG DRUKTE. Het natuurbad „Bergbad" aan de Cu- neraweg te Veenendaal wordt zaterdag 4 mei a.s. opengesteld voor de zwem- liefhebbers. In de wintermaanden is het Bergbad opgeschilderd en opgeknapt, waartoe ook verbeteringen aan het paviljoen be horen. Houders van abonnementen die nen er rekening mee te houden dat het abonnement niet voor de zondagen geldt. Men krijgt op vertoon van het abonnement op zondagen wél een ge reduceerde toegangsprijs. Het bad is, zoals bekend, iedere zondag vanaf half twaalf 's morgens open. VIER WEKEN HECHTENIS VOOR ONGELUKKIG SCHOT Het gerechtshof te Arnhem heeft don derdag de 34-jarige fruitkoopman W. van D. uit Eist tot vier weken hechtenis ver oordeeld wegens betoonde onvoorzichtig heid bij het schieten op een vogel op 30 maart van het vorige jaar. Daarbij werd de 5-jarige Bertje Klomp door een kogeltje uit een buks dodelijk gewond. De procureur-generaal had drie maanden gevangenisstraf geeist. Het von nis van de rechtbank in Arnhem luidde: zes weken gevangensistraf, waarvan vier weken voorwaardelijk. Op ongeveer 10 mijlen ten noorden van de grens tussen de Soedan en Egypte is de reeds vermaarde Assoeandam in aanbouw, die over vijf jaar klaar moet zijn. Dan zal een 300 mijl lang meer ontstaan, dat in staat stelt de vruchtbaarheids- strook langs de Nijl aanmerkelijk te vergroten en zodoende miljoenen mensen meer hun levensonderhoud zal verschaffen. Maar dit prachtige en gigantische bouwwerk zal tevens een uniek kunstwerk uit de oudheid onder de wateren doen verdwijnen, nl. de machtige tempels van Aboe Simbil, die ruim 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling werden gebouwd en tot de schoonste kunstwerken van de wereld behoren. De oude bouwmeesters legden de ingang zo kunstig aan, dat de zonnestralen tot 70 meter diep de tempels binnenstralen en er het centrale heiligdom met vier geweldige godenbeelden verlichten. Natuurlijk is men sinds lang met de vraag bezig, hoe deze kunstwerken te redden. De Unesco spande er zich voor. Tot dusver zijn er twee serieuze red dingsplannen aan de orde, een Frans en een Italiaans. De Fransen willen in het nieuwe Aswanmeer een zware muur rondom de plaats van de tempels op trekken en ze zodoende droog en toe gankelijk houden. De Italianen zijn van mening, dat het Franse plan, gezien de enorme waterdruk van het daar dan 70 meter diepe water, niet erg veilig is en stellen voor een sterke betonnen vloer onder de tempels te schuiven en dan de gehele tempelmassa met behulp van zware hydraulische persen op te vijzelen, totdat ze op de heuvels boven het watervlak uitsteken en definitief ge red zijn. Beide plannen hebben echter het nadeel, dat ze meer geld eisen dan Dr. C. Graafland zal zondag 5 mei a.s. afscheid nemen van de Hervormde Gemeente van Woerden en drie dagen later, n.l. woensdagavond 8 mei a.s. in de Oude Kerk, na vooraf in diezelfde dienst te zijn bevestigd door ds. G. Boer uit Huizen in Noord Holland, intree doen al predikant van de Hervormde Gemeente van Veenendaal, waar hij beroepen is in de vakature van ds. Jac. Vermaas, die op 27 mei van het vorige jaar naar Huizen in Noord Holland is vertrokken en die daar een week later intree heeft gedaan. Dr. Cornelis Graafland werd op 20 augustus 1928 te Gouda geboren en was eerst ongeveer drie jaar werkzaam op een accountantskantoor. Naderhand deed hij staatsexamen gymnasium A. en studeerde vervolgens nog aan de rijks universiteit te Utrecht, waar hij in 1951 zijn kandidaats-, ongeveer een jaar later zijn voorbereidend kerkelijk-, in januari 1957 zijn doctoraal examen theologie aflegde en op 20 april 1961 bij prof. dr. S. van der Linde op een proefschrift: „De zekerheid van het geloof", een onderzoek naar de geloofs- beschouwing van enige vertegenwoor digers van reformatie en nadere re formatie, promoveerde tot doctor in de fakulteit van de godgeleerdheid. Nadat dr. Graafland na zijn voor bereidend kerkelijk examen van sep tember 1952 tot januari 1953 eerst on geveer vier maanden bij dr. H. Schro ten te Rotterdam-Charlois werkzaam was geweest als stagekandidaat (leer- vicaris) en hij in juli 1953 na een te Utrecht gehouden colloquium was toe gelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij op 13 september van datzelfde jaar De Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel Nijverheid" be staat dit jaar veertig jaar en als een soort start van allerlei op han den zijnde festiviteiten, heeft men een grote Jübileum-Spaaractie op touw gezet, waaraan iedereen in en buiten Veenendaal kan deelne men. Het is een actie waarbij het kopend ppubliek op gemakkelijke wijze óf geld óf goederen kan sparen en daarmee bovendien geld ver dient. De spaaractie gaat vrijdag beginnen en zal muzikaal worden ingeluid door een show van de Kon. Scheepjeswol Harmonie. HUIS-AAN-HUIS Op het ogenblik is men druk bezig met de huis-aan-huis bezorging van gratis spaarzegelboekjes waarin de ze gels geplakt moeten worden. Het boekje is zodanig samengesteld dat er maximaal 500 zegels ingeplakt kunnen worden. De eerste drie hokjes zijn al gezegeld, zodat iedereen die zo'n boekje in zijn of haar bezit heeft, al een begin heeft. Zegels verkrijgt men op deze ma nier: Voor iedere gulden die men be steedt bij een deelnemende winke lier (herkenbaar aan een embleem op de winkelruit) kan een zegeltje GEKOCHT worden voor tien cent. Men is dat vanzelfsprekend niet verplicht. Een klein rekensommetje leert dat men dus voor een vol boekje (500 ze gels 10 cent) vijftig gulden betaalt. Verzilveren Wanneer het boekje vol is, kan men er twee dingen mee doen: a. men verzilvert het bij één van de zes banken in Veenendaal en krijgt dan 57,50 kontant in handen; b. men vraagt in ruil voor het volle boekje waardebonnen met een tota le waarde van 60, Aanbiedingen Die waardebonnen kunnen natuur lijk direct besteed worden bij de deel nemende winkeliers en juist doordat de deelnemende winkeliers qua bran che zo gevarieerd zijn (bakkers, slagers, manufacturiers enz. enz.) is dit voor het publiek bijzonder aantrekkelijk. Men kan de waardebonnen ook nog even vasthouden tot het moment van de zogenaamde SPECIALE AANBIE DINGEN. De jubilerende vereniging is name lijk van plan om de drie weken een speciale aanbieding te lanceren, zoals gedeeltelijke wintervoorraad kolen, va kantiepakket, koelkasten e.d., welke dan tegen inlevering van de waarde bonnen TEGEN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN verkrijgbaar zijn. Er is een speciale commissie benoemd die deze periodieke aanbiedingen zal samenstellen. Zoals gezegd de actie begint komen de vrijdag en duurt voorlopig tot 31 december van dit jaar. Ook Vewibeto Tot de festiviteiten rond het 40-ja- rig bestaan van de Winkeliersvereni ging behoort eveneens de bekende han dels- en industriebeurs Vewibeto, die dit jaar de naam „VEWIBETO-V" zal krijgen. De voorbereidingen vergen uiteraard veel tijd en men is hiermee dan ook al geruime tijd bezig. In de vakature, ontstaan door het vertrek van ds. W. Goedhart naar Em- men, is door de provinciale Kerkver gadering van Utrecht dr. L. van Har- tingsveld uit Maassluis beroepen als predikant van de Herv. noodgemeente „Sola Fide" te Veenendaal. Het is nog niet bekend of dr. Van Hartingwveld dit beroep aal aannemen. De inschrijvingen verlopen vlot. Zo zal de gemeente Veenendaal ook deel nemen met een overzicht van de ver schillende uitbreidingsplannen. De openingsdag van de Vewibeto-V is gepland op 11 oktober en de beurs duurt 10 dagen. Volgens de voorzitter van de Winke liersvereniging, de heer Ant~ de Ruiter, zullen hierover binnenkort nadere me dedelingen worden gedaan. (1953) door ds. G. Boer uit Huizen in Noord Holland, toen nog predikant te Gouda, bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Ameide en Tienhoven in de classis Gorinchem. Op 16 maart 1958 verwisselde dr. Graafland deze gemeente met die van Woerden, waar hij ook weer door ds. G. Boer uit Huizen, toen nog predikant te Lunteren, werd bevestigd. Dr. Graafland is sinds september 1958 sekretaris van het hoofdbestuur van de Bond voor Inwendige Zending in Nederland cp Gereformeerden grondslag en sinds maart 1961 praeses van het breed moderamen van de clas- sicale vergadering van Gouda. Verder vervult hij ook nog enige bestuurs- funkties van plaatselijke verenigingen. Behalve zijn dissertatie verschenen van zijn hand nog een paar artikelen in „Theologica Reformata"; enige ar tikelen in „Wapenveld", het reünisten- orgaan van de Gereformeerde Studen tenvereniging C.S.F.R.; in „Sola Fide", een periodiek, uitgaande van de C.S.B. een artikel over „Gereformeerde le vensbeschouwing en cultuur". Verder was hij ook medewerker aan de on langs verschenen prekenbundel „Van Adventsverwachting tot Pinksterglorie" en verzorgde hij voor de uitgave (boek) „Roeping en Belofte" een bijdrage over Kerk en Avondmaal. G. NIJBURG 35 JAAR MARKTMEESTER Op vrijdag 19 april viert de heer G. Nijburg te Ederveen het feit dat hij 35 jaar marktmeester was bij de marktver- eniging. Ter gelegenheid van dit jubileum zal de heer Nijburg een muzikale hulde worden gebracht door het muziekkorps Irene dat de jubilaris zal afhalen bij de Bruinhorst en begeleiden tot Café Markt zicht waar de feitelijke huldiging zal plaats vinden. Tweede paasdag werd de Opel-Caravan, eigendom van de heer C- A. de R. te Rhenen en geparkeerd staande op de Vogelenzangweg- hoek Grebbeweg, ontvreemd. De eigenaar van de wagen had de con tactsleutel erin laten zitten. De dader bleek later de 25-jarige psy chopaat P. A. G. L. te zijn, die uit een kliniek te Bloemendaal was ge vlucht en daags tevoren een 49-jarige vrouw in Den Haag ernstig mis handeld had. De voortvluchtige, waarnaar men zelfs met een heli copter heeft gezocht, is in de nacht van maandag op dinsdag in een logement te Utrecht aangehouden. De auto is later in goede staat in Zaltbommel terug gevonden. De nog jonge psychopaat, die destijds veroordeeld is voor het plegen van ver scheidene diefstallen, werd in een kli niek te Bloemendaal verpleegd. Hier nam hij de vlucht en arriveerde in de nacht van zaterdag op zondag op het Haagse station. Via een taxi-chauf feur, die dacht te doen te hebben met een toerist, kreeg hij onderdak bij een par ticulier, de 49-jarige hospita H. v. d. H.-C. Zondagavond laat Is hy deze vrouw te ïyf gegaan met een blokschaaf, waarschyniyk om zich van geld meee- ter te maken. De vrouw moest met een scheur in heer schedel en een verbrijzelde duim in het ziekenhuis oppgenomen worden. L. waarnaar intussen een grootscheepse achtervolging was ingezet waarbij ook gebruik gemaakt werd van helicopters, had kort na de aanslag de vlucht ge nomen. Hij stal een bromfiets en heeft zich ver volgens in de richting Rhenen begeven. Toen hij op de hoek Vogelenzangweg- Grebbeweg een personenauto zag staan, waarin zelfs ook nog het contactsleutel tje bleek te zitten, liet hij de gestolen brommer in de steek en zette zijn vlucht per auto voort in de richting Zaltbommel. In laatstgenoemde plaats stal hij een andere auto en liet de auto van de Rhe- nenaar onbeschadigd achter. Tenslotte kon de politie ham tijdens een routine-controle in een Utrechts lo gement arresteren. er beschikbaar is. De Unesco kon 20 miljoen dollar voor de redding bijeen brengen en de genoemde beide plannen komen zeker op 50 miljoen, die men niet bijeen weet te krijgen. Maar nu is een derde plan ingediend, dat volgens de ontwerpers niet meer dan de voorhanden 20 miljoen dollar zal kosten en attractief heet. Zij willen de tempels op hun plaats laten, doch in het water rondom de tempels een dunne scheidingswand oprichten, die alleen tot doel heeft het modderige Nijlwater erbuiten te houden en het water binnen de wand helder te doen zijn. Filters en chemische middelen kunnen hierbij nader helpen. Deze scheidingswand behoeft niet zwaar en duur te zijn, want immers, de water druk is binnen en buiten deze wand ge lijk. Voorts willen ze liften in de helde re binnenruimte bouwen, waardoor be zoekers naar beneden kunnen gaan en dan als het ware in een aquarium door doorzichtige glasplaten de tempelschat ten bezichtigen. De voorstellers zijneen Ulster (Noord-Ierland) cameraman, die gewend is aan het maken van onderwaterfilms, Britse architecten en een Deense bouw maatschappij. Zij nemen aan, dat inge volge hun ontwerp een wereldattractie zal ontstaan, die zoveel toeristen zal trekken, dat mogelijk zelfs dit onder water-museum zichzelf zal betalen. En de machtige kunstwerken zullen in deze showbusiness ongetwijfeld heel wat beter tot hun recht komen, dan wan neer ze voorgoed onder het bruine Nijlwater zouden moeten verdwijnen. Het plan is thans in handen van de Egyptische president Nasser, die de voornaamste stem in het kapittel heeft. De mannen van het Italiaanse plan grommen echter reeds duchtig, want zij zien, dat het nieuwe plan uitvoerbaar is, maar vinden het niet kunstmatig genoeg. Het gevaar bestaat nu, dat een hevig touwtrekken zal ontstaan, terwijl inmiddels de tijd voorbijgaat. Als de plannenmakers aan het touwtrekken blijven en de beslissing te lang uitstel len, mislukt het hele voornemen. Het zou zeer jammer zijn, dat, terwijl het geld er is, alsook de bekwaamheid, die de tempels voor het menselijk oog kan bewaren, dit touwtrekken zulks zou be letten. Dit zou in elk geval de minst kunstzinnige oplossing zijn en de oude Egyptische cultuur verdient, dat men het uiterste doet om deze kunstwerken te redden. ■B-Een 20-jarige Duitse zeeman, die in een rivier was gevallen en pas na ruim een kwartier boven water kon worden gebracht, is in een ziekenhuis weer bij kennis gekomen. -B-Op een instituut te Moskou zijn 100 dwergen aan een experiment onder- worpen en krijgen „groei-vitaminen". ■B- Uit centraal-Marokko zijn twintig ooievaars naar Straatsburg overge bracht om te proberen de ooievaars stand op peil te houden. ■B- Volgens de Indische minister van Defensie zullen in dat land vijf nieu we divisies bergtroepen op de been gebracht worden. ■B-Omdat zij enkele kledingstukken had gestolen is een 16-jarig Duits meisje veroordeeld tot het naaien van tien poppenjurkjes, die zij aan invalide kinderen moet geven. ■B- Radio Mekka heeft gemeld dat vijf miljoen realen zijn uitgetrokken voor het terugkopen van slaven. VEENENDAAL Woensdag: Jaarvergadering Groe ne Kruis in geb. voor Ge zondheidszorg aan Eikenlaan. 8 uur. Donderdag: Forum vergadering van A.R. in Korenbeurs. 8 uur. RHENEN Donderdag: Start Paasvoatbaltour- nooi. EDERVEEN Vrydag: Vergadering Geld. Mij. van Landbouw 8 uur in hotel Hupkes. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewljk 167 Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, en*. Teleloon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1