Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Tweede aanmelding voor kinderspelen op Koninginnedag noodzakelijk De Wereld van WEEK-tot-WEEK Agenda Kwartier-indeling niet helemaal duidelijk Geheel nieuw Twee Rode Kruis-bestuursleden namen afscheid Vanavond Taptoe D.S.-harmonie WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Hoeveel bos verliest ons land dit jaar? Amerongse Lichtweek wordt grondig voorbereid AMERONGEN RENSWOUDE 37e JAARGANG VRIJDAG 19 APRIL 1963 Nr. 32 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei1' Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Vier kwartieren De spelen HOE VIND JE DAT ER GEPREEKT MOET WORDEN Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 FA. J. F. TAK Dringend beroep Zilveren medaille voor bewezen diensten Ruim aandeel Kwaliteiten NIEUWE HERV. PREDIKANT OPLICHTER LIEP TEGEN DE LAMP Nieuwe start G F 420586 KOLLEKTE VOOR JEUGD WERK „DE INSTUIF" KRONIEK VAN HET LAND Campagne tegen onvoorzichtigheid met vuur Kontaktavond Veteranen-legioen OOK MEDEWERKING VAN GEMEENTEBESTUUR Ondergronds net Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 UJnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent i ittllllUIIIMIIIIUinmiBBMWBMEBmmiaWBBMMBMBMBWMMa Niettegenstaande de huis-aan-huisverspreiding van oranjekleurige folders van de vereniging „Oranjedag" met uitvoerige gegevens over de kin derspelen op de 30e april a.s., blijken er bij het publiek nog misverstanden te bestaan omtrent de juiste opzet van de kinderprogramma's op die dag. Dit kwam overduidelijk naar voren toen de aan meldingstermijn voor de kinderen verstreken was. Op verschillende punten bleken er namelijk verhoudingsgewijs een gering aantal inschrijvin gen binnengekomen te zijn en om die reden heeft het bestuur van „Oranjedag" besloten een tweede aanmelding te doen plaatshebben. Op pagina twee van dit blad zijn de juiste tijden en plaatsen van de tweede aanmeldings-mogelijkheid vermeld en men hoopt dat vooral de ouders hun medewer king zullen willen verlenen, zodat hun kinderen op Koninginnedag niet buiten de lijnen staan- Tot op heden zijn er ongeveer 1200 aanmeldingen bin nen, een aantal dat vanzelfsprekend veel hoger kan liggen. Het was min of meer te voorzien dat dit volkomen nieuwe systeem van Ko ninginnedag-feesten voor de kinderen, een tweede introductie nodig zou heb ben. Het is dit jaar namelijk voor het eerst, dat Oranjedag volledig het roer heeft omgegooid en het accent volledig gelegd heeft op kinderspelen. Tussen twee haakjes: de rijpere jeugd is niet vergeten. Op de 30e april is er namelijk in garage Schoonhoven aan de Industrielaan een honte-teenager-avond, vóór en dóór jonge mensen georganiseerd. Bij de organisatie van de Kinder spelen is men uitgegaan van de ge dachte Veenendaal in vier „kwartie ren" te verdelen. De twee scheidingslijnen zijn: Over weg - Nieuwe weg - Hoofdstraat - Ker- kewijk tot La Montagne en de Vaart (of Grift) vanar' de Roode Haan tot het Benedeneind. Iedereen kan dus direct weten, tot welk kwartier men behoort. De vier punten waar de kinderspelen zullen worden gehouden zijn: SI. de Bruïne- plein - Boslaan - DOVO-veld - GVVV- veld. Wat de verschillende kinderspelen betreft:'men heeft een zo groot moge lijke gevarieerdheid weten te bereiken. De kleintjes van 4 t/m 6 jaar kunnen zich o.a. vermaken met knikkerspel, Op deze vraag zal de Veenendaalse predikant ds. Keuning morgenavond in de Chr. Ger. Kerk Beatrixstraat een antwoord geven. Zijn inleiding is een onderdeel van het Jeugdappèl-pro- gramma, de laatste van dit seizoen. Van kwart voor acht tot acht uur is er samenzang. Op verzoek is een forum samengesteld uit een achttal personen waarvan ds. Keuning ge spreksleider is. Het hoofdthema van het forum is: Hoe vind je dat er ge preekt moet worden. Organist is de heer Nelis v. d. Berg. Het Jeugdappèl is zoals gewoonlijk voor iedereen vrij toegankelijk. Keus uit meer dan 1000 stalen. Waterverf plastic GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogistass. Apotheker rapen, was op- doelwerpen, blokken hangen enz. enz. Voor de leeftijdsgroepen van 7 t/m 14 jaar staan o.a. balgooien, sjoelen, mastklimmen op het programma. Ieder kind mag aan naar keuze meedoen. VIER spelen Tenslotte doet de vereniging Oran- jedag nog een dringend beroep op sportieve jonge en oudere inwoners van Veenendaal om op Koninginnedag 's middags een paar uurtjes te komen helpen. Om alles vlot te doen verlopen zijn er een aantal medewerkers nodig zodat de kinderen met plezier zullen kunnen terugdenken aan hun oranjefeest. Oranjedag vertrouwt er op dat deze oproep niet tevergeeft wordt gedaan en er ook in dit verband vele aanmeldingen zullen binnen komen. Op de dinsdagavond gehouden jaarvergadering van het Rode Kruis afdeling Veenendaal-Overberg, hebben twee gewaardeerde bestuursleden afscheid geno men. Het waren mej. G. van Schuppen, vanaf de oprichting aan het Rode Kruis verbonden en voorzitter J. J. Welle. Beiden kregen deze avond verschillende ge schenken in ontvangst te nemen, waaronder een zilveren medaille van het Hoofd bestuur en niet te vergeten veel lof voor de wflze waarop zij geheel belangeloos, het Rode Kruis hebben gediend. Tot nieuwe voorzitter werd gekozen de heer A. H. van Pijpen, terwijl de opengevallen plaats van mej. Van Schuppen ingeno men zal worden door mevr. Koomen-Nolten. Bij het begin van de vergadering deed de heer Welle, voor het laatst in functie als voorzitter, een scherpe aan val op het beruchte Veens kwartiertje'. Om precies acht uur zei hij„Hoewel ik ervan verzekerd ben dat iedereen er nog niet is, wil ik hét Veens kwartier tje nu eens niet benutten Na een woord van dank aan het adres van de pers gericht te hebben, voor de actieve medewerking in het antwoord op de veel gestelde vraag waarom hij zich niet meer herkiesbaar had willen stellen. „Ik bereik binnen kort de pensioengerechtigde leeftijd", zo zei hij, „en wij hebben het voor nemen Veenendaal te verlaten. Ik heb gemeend tijdig voor een plaatsvervan ger te moeten zorgen." Vervolgens richtte hij het woord tot mej. Van Schuppen wier naam al vanaf de oprichting in 1929 in de annalen van afgelopen jaar, kregen vijf leden van het Rode Kruis voorkomt. „Jij hebt de afdeling een onderscheiding uitge reikt in verband met 10-jarige trouwe dienst. De Kringcommissaris Mr. H. H. Schuller overhandigde de draag- medaille achtereenvolgens aan me vrouw Koetsveld en de heren Broers, Van Oyen, Van Donkelaar en Van Benthem. De jaarverslagen (zie elders in dit blad) werden goedgekeurd en toen was het moment aangebroken waarop twee nieuwe bestuursleden moesten worden gekozen. Voorzitter J. J. Welle, gaf zelf het vorig jaar al gezegd: er moeten jonge ren komen", zo sprak de heer Welle haar toe. „Wij vinden het erg jammer, maar we hebben er begrip voor. Jij hebt een ruim aandeel gehad in de groei van het Rode Kruis!" Ter herinnering aan al deze jaren kreeg mej. Van Schuppen van de af deling een prachtige paraplu met Rode Kruisembleem. Secretaris Van Schuppen richtte het woord tot de scheidende voorzitter. „U wilt weg en er is niets aan te doen. Het spijt ons bijzonder, want u heeft verschillende kwaliteiten. U was altijd actief en bovenal geweldig in het or ganiseren." (Zie verder pag. 4) Zoals wij reeds in onze woensdag editie meldden, krijgt de Ned. Herv. Gem. van Veenendaal op 8 mei a.s. een nieuwe predikant in de persoon van Dr. C. Graafland. De nieuwe do minee is beroepen in de vakature van ds. Jac. Vermaas welke naar Huizen is vertrokken. De Kon. Scheepjeswolharmonie maakt vanavond om half negen een rondgang door het centrum van VEENENDAAL. Om 9 uur volgt er een grote show in de Hoofdstraat. Dit muzikale evenement vindt plaats ter gelegenheid van de ope ning van de grote JUBILEUM-SPAAR ACTIE van ije Vceyrdaalse Winkeliers vereniging „Handel Nijverheid". Een 39-jarigc inwoner van Leeuwarden die zich in Veenendaal en andere om liggende plaatsen had schuldig gemaakt aan oplichting, is door de plaatselijke po litie in zyn kraag gepakt. Vanmorgen is hij voorgeleid voor de Officier van Jus titie te Arnhem. B. slaagde er in met een meelijwekkend verhaal geld los te praten bij een Vee nendaalse dominee en schafte zich op een andere plaats een costuum aan onder een andere naam. De manufacturer ver trouwde de zaak niet en mede dank zij zijn aanwijzingen kon de man gearres teerd worden. Hij bleek in het verleden al diverse keren met de politie in aan raking geweest te zijn. i- ftetzoruUfèale WEKKERS VA. hj>90 voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL Het Roode Kruis Vee nendaal - Overberg heeft afscheid moeten nemen van twee ge waardeerde bestuurs leden: voorzitter J. J. Welle en mej. G. van, Schuppen. Op de foto ziet u beiden met ge heel links mevr. Welle en geheel rechts kring commissaris Mr. H. H. Schuller. Zoals gebruikelijk wordt de premie wanneer deze een hoogte heeft be reikt van 30,overgemaakt aan een vereniging cf instelling die een algemeen doel geoogt. Deze week was dit het geval en genoemd be drag zal ten goede komen aan Het Jeugdwerk De Instuif te Rhenen. De riks werd vorige week uitge geven by Service Station te Rens woude. De nieuw uit te geven riks is dus weer VIJF GULDEN waard en is genummerd met Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Volgende week zal er in Vee nendaal een huis-aan-huis koliek- te worden gehouden voor het Jeugdwerk „De Instuif". Vorig jaar bracht deze kollekte bijna 2000 gulden op. 2500 gulden is no dig. Zoals bekend is het Jeugdwerk van al gemene aard en wordt voor 60% gesub sidieerd door overheid en gemeente. De resterende 40% moet komen uit particu lier initiatief in de vorm van donaties, giften e.d. De collecte wordt thans voor het derde jaar gehouden en het bestuur hoopt dat de opbrengst dusdanig is dat de voortgang van het jeugdwerk verzekerd is. Het Bosschap, de semi-overheidsorganisatie, die moet waken over het Neder landse bezit aan natuurschoon, doet opnieuw een dringend beroep op iedere Nederlander om toch maar uiterst voorzichtig te zijn met vuur. De gevaarlijkste tijd van het jaar - de lente - is weer aangebroken. Hoeveel hectaren bos, heide en duin zullen dit jaar weer het slachtoffer worden van de Rode Haan? Op het ogenblik heeeft Nederland 260 duizend hectaren bos en ruim 82 duizend hec taren heidevelden. In de twintiger jaren was dat nog tweemaal zo groot, alles bij elkaar 665 duizend hectaren. Sindsdien is vooral onder de heidevelden huis gehouden. Het gewestelijk bestuur van het Ve teranen Legioen Nederland van het ge west Utrecht, organiseert op vrijdag 26 april a.s. in gebouw Eltheto een contact-avond. Deze avond is speciaal bedoeld voor de uit Nieuw-Guinea teruggekomen „repatters". Alle oud-militairen zijn met hun introducee's van harte wel kom. Er zullen o.m. enige films over Nieuw-Guinea en Indonesië worden vertoond. Eerlijk moet worden gezegd - veel is ten goede gekomen aan de landbouw door ontginning. Maar lang niet alles. De laatste tien jaren zijn rond elfdui zend hectaren bos en hei verteerd door de loeiende vlammen van een door on voorzichtigheid ontstaan vuur. In to taal gaat het om een onvoorstelbaar groot gebied van honderd en tien vier kante kilometer. Dat betekent een enor me schadepost. Onze bossen zijn be langrijk voor de recreatie van de Ne derlanders, die in het weekeinde wel eens een ander luchtje willen ruiken. Maar ook leveren zij jaarlijks 750 dui zend kubieke meter hout, voldoende om twaalf procent te dekken van wat er nodig is voor de bouwnijverheid, de scheepsbouw, de papierindustrie, enzo voorts. Als één hectare bos afbrandt, levert dat een schade op van zo'n ze venhonderd tot tienduizend gulden. Bos- en heidebranden komen volgens de statistieken vooral in de lentemaan den voor. Maart, april en mei zijn het dikst vertegenwoordigd met 16,3 26,5% en 23,8% van het jaarlijkse to taal. Het gemiddelde van juni ligt in de laatste veertig jaren al direct 11,8 lager dan dat van mei. Ogenschijnlijk is dat nogal merkwaardig. Maar het Bosschap heeft er een simpele verkla ring voor en een waarschuwing. Van maart tot mei zijn op droge en schrale dagen bos en heide bijzonder brand baar. De vegetatie is dan nog niet aan uitlopen toe en inwendig kurkdroog. In de zomer is het plantendek sap rijker en dragen de bomen nieuwe naal den en bladeren. Het brandgevaar is dan minder, behalve natuurlijk in lange droogteperiodes. Vrijwel steeds zijn menselijke fouten de oorzaak van bos- en heidebranden. Veel branden ontstaan, doordat trein- Donderdagavond zijn in hotel Buitenlust een aantal partikulieren, winkeliers en andere vertegenwoordigers uit de Amerongse samenle ving bijeen geweest voor een bespreking van de verlichting van het dorp tijdens de geplande lichtweek van 26 juli tot 10 augustus a.s. De belangstelling van de zijde van particulieren was vrij gering. Niette min is het een animerende vergadering geworden, waarbij men una niem van mening was dat de lichtweken voor het komend seizoen kwalitatief op hoger peil gebracht dienen te worden. Er werden deze avond diverse plan nen en suggesties naar voren gebracht. Vooral werd de nadruk gelegd op het feit, dat het hier een dorpsbelang was. Vanuit dit standpunt bezien zal men zo veel mogelijk trachten te bereiken, dat het gehele dorp bij de verlichting betrokken zal worden. Volgens een mededeling van de voorzitter, is er ook al kontakt op genomen met het gemeentebestuur. Kontaktman Tenslotte werd besloten uit iedere straat of wijk een kontaktman aan te TOUW. De leden van de Va ticaanse garde voelen zich op gelucht, ze hebben hun gehei me luister- en observatieposten kunnen verlaten: de klok van het Pelgrimskerkje by het Va- ticaan luidt niet meer op onge bruikelijke momenten als er niemand aan het klokketouw trekt. Want er is gebleken door de bekentenis van een journalist van het (zeer serieuze) Vati caanse blad „Osservatore Ro mano" dat er wèl aan het klok ketouw werd getrokken. Hij zei dat hy de verleiding niet had kunnen weerstaan zo nu en dan naar dat touw te grypen dat net binnen handbereik voor het raam van zyn kantoor hangt. Met deze bekentenis nam het speuren naar een mysterieuze of bovennatuurlijke oorzaak een einde GEZICHT. Van nu af be hoeft niemand meer zijn ge zicht te verliezen: Een Ameri kaanse firma is er in geslaagd „synthetisch vlees" (caoutchouc op sillicone-basis) te maken. Ze stelt dit ter beschikking van de plastische chirurgie, zodat de chirurgen nu in staat zyn gehele gedeelten van een menselijk ge zicht te vervangen. BOEK. Nergens in New York is meer een exemplaar van het derde deel van De Gaulle's Mémoires te achterha len. Men denkt dat dit deel de sleutel ligt van de politieke mo tieven van de generaal, die sinds hij de toetreding van En geland tot de Euromarkt torpe deerde de Amerikaanse politici en intelligentsia tot koortsach tige activiteit prikkelt om er achter te komen wat hij nu wel precies denkt en wil. JAZZ. De kloosterzusters van een opleidingsschool van onderwijzeressen in Beieren hebben er een vak bij gekregen. Sinds korte tijd krijgen zij een uur per week les in de gehei men van de jazz. VAKANTIE. Als men aan de vakanties de welstand van een volk kan afmeten, dan gaat het de Fransen niet zo slecht: vyf miljoen van de 12,5 mil joen werknemers krygen er nu vier weken vakantie per jaar en van elke 100 kinderen bene den 14 jaar gaan er 48 in de grote vakantie op reis. KAMPIOEN. De kampioen wielrennen van Israël Jakubo- vitz is in zijn enthousiasme tij dens een trainingsrit over de grens van Israël met Jordanië gereden. Daar namen Jordaanse soldaten hem gevangen. De wa penstilstandscommissie van de Verenigde Naties bestudeert nu de mogelijkheden om aan Israël zijn kampioen terug te bezor gen. stellen, die dan met zijn straat- of buurtbewoners overleg kan plegen, om zodoende gezamenlijk tot een goed ge heel te komen. Een ieder kan dus in de komende week een bezoek verwachten van een dergelijke functionaris. Ter vergadering sprak het bestuur de hoop uit dat de bevolking zijn volle medewerking aan dit plan wil geven. Om die reden zal er ook volgende week woensdagavond een zitting in hotel Het Rode Hert worden gehouden waar alle inlichtingen verstrekt zullen worden. Ook de heer J. Knoppers zal gaarne alle inlichtingen verstrekken. De huurprijzen van het materiaal zijn alsvolgt samengesteld en gelden voor 14 dagen: kabel met lampjes per me ter 40 cent; schijnwerpers 8,klei ne schijnwerpers 5,natriumlam- pen 8,—. N.C.V.B. AFDELING AMERONGEN Op 24 april a.s. zal de NCVB weer ver gaderen op de gewone tijd en plaats De heer van Tellingen uit Zeist zal dan spre ken over woninginrichting. Hij zal zijn lezing toelichten met dia's, terwijl in de pauze ook stalen te bezichtigen zijn van gordijn en meubelstoffen en van diver se vloerbedekkingen. Voor die dames, die nog niet klaar zijn met de schoonmaak en hun kamers willen veranderen, een unieke gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen of om advies te vragen. reizigers ert automobilisten brandend rookgerei uit de raampjes gooien. Blik seminslag is maar heel zelden de oor zaak en sinds de stoomlocomotieven zijn verdwenen kan men ook daarin geen veroorzakers meer zien. Volgens de cijfers van het Bosschap is tussen 1955 en 1960 35,6% van de branden ontstaan door onvoorzichtigheid en 14,2% door kwaadwilligheid. Talrijke organisaties hebben zich in gezet om zoveel mogelijk tot voor zichtigheid te manen. Naast het Bos schap verzorgen Heidemaatschappij, Staatsbosbeheer, ANWB, PTT en de Spoorwegen voorlichting. De bestrij ding van de bosbranden is in het al gemeen toevertrouwd aan de gemeen ten. Maar in veel streken kent men de vrijwillige bosbrandweer, die be schikt over een flink aantal met tele foon of zenders uitgeruste uitkijkpos ten. Belangrijkste wapens bij brandbe strijding zijn de vuurzwepen, schuivers en looptakken. In de laatste jaren heb ben de brandweren ook de hulp ge kregen van speciale tankauto's, die zo'n vierduizend liter water meenemen en al rijdend spuiten. Dikwijls komt het voor, dat, terwijl men het vuur aan de voorkant bestrijdt, het plotseling door de wind een heel andere richting wordt ingestuurd. Dan gaan weer kost bare hectaren verloren voordat men er iets aan kan doen. Het blijft daarom weer zaak er dit jaar voor te zorgen, dat het niet zo ver zal komen. De spaarzame stukjes bos en heide, die we nog over hebben, moeten we als kost bare schatten bewaren, aldus het Bos schap. De nettenbouw is plaatselijk druk bezig het ondergrondse elektriciteits net te voltooien. Hiertoe zijn aan de Dorpsstraat weer enkele kabels inge legd. Reeds verschillende woningen waren ondergronds aangesloten. Gelijktijdig zal dan ook de straatverlichting vol tooid worden. De verdeelkast voor dit alles heeft men geplaatst in de Kerk straat. De straatverlichting aan de Dorpsstraat zal bestaan uit natrium- licht terwijl in de andere straten reeds jaren geleden de t.l. verlichting vol tooid was. Aan de Dorpsstraat zullen binnen korte tijd nog ca 7 lichtpunten bijkomen. KERKLAANTJE AFGESLOTEN Aan beide uiteinden van het kerklaan- tje zijn borden geplaatst: „Verboden voor alle verkeer." Alleen toegang wordt ver leend voor het bijwonen van kerkdiensten en begrafenissen. VERGADERING N.C.V.B. Woensdagavond zal de Ned. Chr. Vr. Bond vergaderen. Op deze vergadering zal spreken Dr. J. P. R. de Keyzer met als onderwerp „Honger in de wereld van heden." Dit zal de laatste vergadering zijn, in dit seizoen. ORANJEFEEST Van de Oranjever. vernamen wij dat er wel oranjefeest wordt gehouden. Wat er precies gebeuren zal is nog niet bekend. Dit zal eerst dinsdag vastgesteld worden. VEENENDAAL Zaterdag: Teenager-amateurwedstrijden in Eltheto, 7.30 uur. Dinsdag: Feestavond DOVO in Ver.ge- bouw, 7.30 uur. Woensdag: Ledenvergadering CPB in Ko renbeurs, 7.30 uur. EDERVEEN Vrijdag: Huldiging marktmeester Nij- burg in café Marktzicht. Vergadering Geld. Mij. van Landbouw in hotel Hupkes, 8 uur. ELST Zaterdag: Uitvoering „Crescendo" in zaal van Leth, 7 uur. N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1