Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Centrum-bewoners protesteren tegen bromfiets-hinder mmmi mm melis uplieJc I 1 r Nieuws uit de omgeving RENSWOUDE Ruimtevlucht kost miljoenen zonder iets op te leveren AMERONGEN Ernstig ongeval op rijksweg Wat nu weer SCHERPENZEEL 37e JAARGANG WOENSDAG 24 APRIL 1962 Nr. Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei1' Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Brief aan b.enw: „Bromfiets-gejakker moet afgelopen zijn Modern verschijnsel De oplossing Grote bezwaren Tegen-acties Kontaktavond voor alle militairen NA ONGEVAL DOORGEREDEN OPROEP DOVO NODIGT SVV UIT Ds. v. d. BERG BEROEPEN DAME OP ZEBRA-PAD AANGEREDEN ELST Naar voorbeeld van de dames „Con Amore" groeide AMERIKA BOOS MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De ¥31161" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Ondergetekenden, wonende in het centrum van Veenendaal aan de Markt, Kerkewjk, Hoofdstraat en Hoogstraatbrengen te uwer kennis ernstig te zijn verontrust door de mate waarop, het bromfietsprobleem zich meer en meer doet gevoelen. Zij ondervinden grote en ondraaglijke hinder van de wijze waarop de bromfietsers zich op de openbare weg gedragen uitermate hinderlijk voor publiek, winkelstand en hotelwezen. Zij ver zoeken u zich, zo nodig, ter plaatse op de hoogte te stellen, bij voorkeur op zaterdag- of zondagavond tussen 7 en 9 uur, op welke tijdstippen de hinder zich het meest doet gevoelen. Er is o.i. alle reden aan de bromfietsoverlast paal en perk te stellen, zoals ook elders in ons land reeds is geschied". Zo luidt de woordelijke tekst van het verzoekschrift dat de centrum-bewoners van Veenendaal giste- teren aan het gemeentebestuur hebben overhandigd in de hoop dat er krachtdadig tegen de brom fietsen-plaag opgetreden zal worden. Hoewel dit uit de tekst van het verzoekschrift niet op te maken valt (er wordt gesproken van een bromfietsprobleem in het algemeen) heeft deze alarmerende brief hoofdzakelijk betrekking op een bepaald gedeelte jongelui die er kennelijk genoegen in scheppen op de weekenden doelloos door het centrum te „scheuren" Grotendeels zijn het knapen die niet eens uit Veenendaal afkomstig zijn, doch uit de omgeving in het centrum neerstrijken. Een bewoner van de Hoofdstraat, die ook als alle anderen het verzoekschrift heeft ondertekend, vertelde: „Bij mooi weer hebben wij zaterdag- echter brengt het grote bezwaren met en zondagsavonds geen leven meer. Dat zich. knettert maar heen en weer hier en een fatsoenlijk mens kan de straat niet meer op. Zondagavond was het een vreselijke hel. Het kunnen er wel honderd geweest zijn die de hele avond maar heen en weer jakkeren. politie, de heer W. C. H. Dekker. Deze zei o.m. „Het is natuurlijk altijd mogelijk en voor de politie zou het de gemakke lijkste oplossing zijn. Voor het publiek het trefpunt zou worden van de „brom fiets-nozems". Dat dit juist gezien is blijkt wel uit het feit dat het grootste gedeelte van de jongelui die zich op deze wijze in het centrum ophouden, afkomstig zijn uit Rhenen, Eist, Wage- ningen, Renswoude, Ederveen en zelfs uit Amersfoort. zaken zo snel mogelijk te berechten, want onze acties beginnen pas effec tief te worden als ze horen welke straf fen er gevallen zijn." Meer nog dan andere plaatsen is Veenendaal bekend om het feit dat er op de zaterdag- en zondagavonden drommen jongelui door het centrum slenteren. In de wintermaanden heeft men hier weinig last van, doch zodra de lente zich aankondigt en het beter weer wordt, gaat men weer „de straat in". In verschillende maatschappelijke rapporten hebben psychologen dit ver schijnsel breedvoerig besproken en veelal luidt dan de slotconclusie dat de jongelui in Veenendaal te weinig goede ontspannings mogelijkheden geboden worden. Het „bromfietsprobleem" is in dit verband gezien, een modern verschijn sel. In politionele kringen werd gezegd: vroeger ging het allemaal te voet, later werden het fietsen en nu komen er steeds meer bromfietsen. Overigens heeft het autotijdperk zijn intrede ook al gedaan, want de jonge lui die thans het centrum op en neer rijden in een auto, worden ook steeds talrijker. Velen menen dan ook dat men met deze maatregelen het probleem in we- Ze hebben nog een man aangereden ook. Die ligt nou ernstig gewond in het ziekenhuis, maar de knaap die met hem in botsing kwam, ging er onmiddellijk van door. De politie heeft hem, denk ik, nog niet!" Uit informaties blijkt dat het een al gemene klacht is en zodoende hebben een aantal centrum-bewoners besloten een ondertekend verzoekschrift aan het gemeentebestuur te zenden. Vrijwel al le bewoners hebben dit initiatief en thousiast ontvangen. In de loop van maandag zijn de handtekeningen verzameld en men wacht nu met spanning af hoe het ge meentebestuur hierop zal reageren. Als de meest radicale oplossing zien de centrum-bewoners een af sluiting voor alle bromfietsverkeer, althans op de weekend-avonden van 7 tot 9 uur. Dit ter navolging van plaatsen als RHENEN en AMERSFOORT waar men ook veel last van „bromfiets-nozems" had en toen gedeelten van de binnen stad verkeerstechnisch afsloot. Deze eventuele mogelijkheid hebben wij voorgelegd aan de Inspecteur van EDE: Op koninginnedag zal in Ede een grote parade worden gehouden door legeronderdelen, die onder het garni- zoens-commando Ede vallen. Er nemen in totaal 1300 man te voet en 180 voer tuigen aan deel. De parade wordt 's- morgens gehouden en omstreeks half elf bereiken de troepen het politiebureau waar gedefileerd wordt. WAGENINGEN: Begin juni herdenkt Wa- geningen het 700-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan is de mannelijke inwoners verzocht hun baard te laten groeien. Op de dames is een beroep gedaan zich in kleding te hullen naar model anno 1300. Op deze wijze hoopt men nog meer cachet aan de feesten te geven. DOORN: In de komende raadsvergade ring komt een wijziging bouwverorde ning aan de orde, waarin b. en w. op grond vdn de welstandsbepaling, de be voegdheid zou worden gegeven behalve tegen uiterlijk en vorm van bouwsels, ook te kunnen optreden tegen „aan stootgevende" kleuren, kleurverschillen en kleurcombinaties van gebouwen, zo wel op zichzelf als in verband met de omgevng. Daarom wordt de verplich ting ingesteld buitenverfwerk minstens een week voor de aanvang aan b. en w. te melden, onder opgaaf van kleur en kleuren en is het verboden dit verf- werk uit te voeren, indien daar be zwaar tegen bestaat. In verschillende kringen wordt deze voorgenomen maat regel ten sterkste bestreden. ZEIST: De politie heeft aangekondigd strenger toezicht te gaan uitoefenen op de Slotlaan. Er zal zelfs controle wor den uitgeoefend door politiemannen in burger, met name om de voetgan gers met behulp van een proces-ver- baal te dwingen slechts over te steken, indien de voetgangerslichten op groen staan. 15 mei gaat het Ne derlandse volk weer ter stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De politieke activiteiten worden ook in de ge meenten afzonderlijk, steeds uitgebreider en hiertoe behoren ook de verkiezingspam fletten die sinds enke le jaren een vaste plaats hebben gekre gen op de speciaal hiervoor vervaardigde aanplakborden. Dank zij de zorg van Ge meentewerken heeft VEENENDAAL nog een prima aantal exemplaren van de vorige raadsverkiezin gen op de meeste bor den zitten. Het enige nadeel hiervan zou kunnen zfjn dat de Veenendalers over een paar weken in de veronderstelling leven dat er een TWEEDE RAAD gekozen moet worden in plaats van een TWEEDE KAMER Het aantal waar het hier om gaat zijn er in doorsnee 30 tot 40. In diezelfde tjjd passeren er honderden mensen op de weg naar hun bestemming en om nu de massa te laten ljjden onder de enkeling ljjkt mij nogal onredelijk. De bezwaren die de bewoners naar vo ren brengen erken ik echter volledig. Bij de politie is men eigenlijk een tikkeltje verwonderd over de felle re actie van de bewoners. Er is namelijk bij de opstelling van de nieuwe politie-verordening reeds re kening gehouden met het verschijnsel dat Veenendaal in de zomermaanden Een der artikelen van de politie verordening zegt namelijk dat het verboden is voor BROMFIETSERS zonder redelijk doel voortdurend heen en weer te rijden. De max. straf is f 300,boete of 2 maan den hechtenis. „Twee weekenden geleden begon het pas goed", aldus inspecteur Dekker. „Het werd mooi weer en wij zijn on middellijk tot tegen-acties overgegaan. Hier aan het bureau staan al zo'n vijf tien bromfietsen, w.o. splinternieuwe, die voor dit feit in beslag genomen zijn met de nodige verbalen. Wij zullen de justitie verzoeken deze PRINSESSEN IRENE EN MARGRIET NAAR BRUILOFT IN LONDEN De prinsessen Irene en Margriet zijn maandagmiddag van Schiphol vertrok ken naar Londen, waar zij vandaag te genwoordig zullen zijn bij het huwelijk van prinses Alexandra van Kent en Angus Ogilvy. De foto toont de prin sessen in de stralende zon op weg naar het vliegtuig. Maandagavond hebben zij in Londen een groot bal voor alle vorstelijke bruiloftsgasten bijgewoond. zen niet opgelost heeft, temeer daar de jongelui dan toch weer naar een ande re plaats zullen trekken. Of - en deze kans is heel klein - zij zouden bereid moeten zijn terwille van de ouderen, hun bromfiets thuis te laten Vrijdagavond a.s. worden in gebouw Eltheto in Veenendaal alle oud-mili tairen vanaf 1945 (speciaal zij die in Indonesië en Nieuw-Guinea hebben gediend) alsmede verzetstrijders en ac tief dienende militairen met hun in- troducées verwacht voor een gezellige kontaktavond. Dit op uitnodiging van het Gewestelijk Bestuur van het Vete ranen Legioen Nederland die deze kon taktavond heeft belegd voor alle oud militairen uit deze omgeving. Op deze avond zal ook het woord gevoerd worden door de burgemeester van Veenendaal Mr. Dr. J. Hazenberg. Overste b. d. De Stoppelaar zal ver volgens een causerie houden over het onderwerp „Wat doet de sociale dienst voor u", waarna overste De Vries nog een korte toespraak zal houden. De rest van de avond wordt gevuld met prachtige films over Nieuw-Gui nea en Indonesië. Wanneer de tijd het toelaat zullen er ook nog beelden ver toond worden over de zilveren bruiloft van het Koninklijk Paar. Het sluitstuk van de kontakt-avond vormt een gezel lig samenzijn. Een bijzonder aantrekkelijk onder deel van het gevarieerde programma is het optreden van de eigen drumband van het Veteranen Legioen Nederland, 60 man sterk. Zeer waarschijnlijk zal deze drum band vóór hun optreden in Eltheto een mars door Veenendaal maken. Hierover zijn onderhandelingen gaande. In het centrum van Veenen daal werd zondagavond een zeke re E. door een bromfiets geschept en liep dusdanige verwondingen op dat het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht moest wor den. De bestuurder van de brom mer is doorgereden. E., inwoner van Veenendaal, reed in de richting van de Markt en wilde toen in de Hoofdstraat oversteken om zich naar zijn woning te begeven. Op dat mo ment werd hij ingehaald door een brom fietser die hem schepte. Beiden maakten een lelijke val, waardoor E. zelfs naar het ziekenhuis overgebracht moest wor den. De bestuurder van de bromfiets krabbelde zo snel mogelijk overeind en verdween met de meeste spoed. De politie stelt een onderzoek naar zijn identiteit in. De Inspecteur-korpschef van ge meentepolitie te Veenendaal, ver zoekt te worden bekend gemaakt met de identiteit van de bestuurder van een rijwiel met hulpmotor die op zondag 21 april 1963 te 19.35 uur in de Hoofdstraat te Veenendaal betrokken was by een ongeval, bjj de bestuurder van een brom fiets ernstig werd gewond. Inlichtingen tel. 08385-3636, te Vee nendaal. Het jubilerende DOVO speelt op Ko ninginnedag 's avonds om zes uur aan het Panhuis een wedstrijd tegen de 2e divisie-club SVV uit Schiedam (betaald voetbal). Deze ontmoeting is gearrangeerd in het kader van het 30-jarig bestaan van DOVO Omdat hiervoor ongetwijfeld grote be langstelling zal bestaan, wordt geadvi seerd zich vroegtijdig van toegangsbe wijzen te voorzien. De Ned. Hervormde predikant te Vee nendaal, ds. D. v. d. Berg, heeft een be roep ontvangen van de kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Woudenberg. Of ds. v. d. Berg dit beroep zal aannemen is nog niet bekend. Zaterdagmiddag is mevr. H. uit Arnhem, toen zij zich op de be veiligde voetgangersoversteek plaats midden in de Hoofdstraat bevond, aangereden door een per sonenauto. Per ambulance is zij naar het Julianaziekenhuis over gebracht. Mevr. H. met nog een vriendin, ston den op het trottoir te wachten om te kunnen oversteken. Een bromfiets en een auto stopten om beide dames gele genheid te geven over te steken. Even la ter naderde een personenauto, bestuurd door V. uit Driebergen, die met een bocht om de stilstaande auto heenreed en recht op mevr. H inreed die zich op dat moment midden op het zebrapad be vond. Na behandeling in het ziekenhuis bleken de verwondingen gelukkig mee te vallen. Na enkele vergeefse oproepen van het bestuur van de gymnastiekvereniging „DES", hebben nu dan toch verschillende heren de moed opgevat om het goede voorbeeld van de oudere dames te vol gen en ook wekelijks naar de gymnas tiekzaal te komen om daar wat aan li chaamsbeweging te doen. Belangstellen den zijn ook nu nog steeds van harte wel kom, iedere vrijdagavond in de gym nastiekzaal van o.l. Rijnschool. Deze vergadering stond onder voorzit terschap van de heer Vlastuin en liet zingen Ps. 147 1. Na allen een hartelijk welkom te hebben geheten gaf deze het woord aan enkele bestuursleden voor de jaarverslagen. De vereniging was ge groeid tot 41 leden. Het kasboek gaf een batig saldo. In het bestuur werd met al gemene stemmen gekozen de hr. J. G. Luimes. In de pauze werd koffie geser veerd. Na de pauze gaven velen humo ristische stukjes en schetjes. De voorzit ter dankte de heer G. Valkenburg voor het werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan. De vereniging hoopt ook dit jaar weer mee te doen aan een zangconcours en wel te Nunspeet op 27 juni. Amerikaanse wetenschapsmensen zjjn boos op het Nationale Bureau voor Lucht en Ruimtevaart (NASA), dat in mfl opnieuw een bemande kunstmaan wil laten lanceren. Het gaat om de raimtevlucht van Leroy Gordon Cooper, de Amerikaanse astronaut, die volgens de plannen ongeveer twintig malen om de aarde moet cir kelen. Miljoenen dollars worden in dit project geïnvesteerd aan voorbereidingen en materiaal. „Weggegooid geld" menen nu talrijke Amerikanen, die wat pessimistisch z(jn geworden door de successen van de Russische ruimtevaart en van oordeel zijn, dat de nieuwe Amerikaanse ruimtevlucht slechts een afspiegeling zal zijn van het geen de Russen al maanden geleden presteerden. De vlucht van Cooper zou aanvankelijk begin april plaatshebben. Kort geleden ontdekte men bij het „doorlichten" van de Atlas-raket echter een foutje. Om „technische moeilijkheden" werd de ruimtevlucht toen uitgesteld tot mei. De gegevens over de vlucht lopen uiteen. Aanvankelijk was er sprake van zeven tien omlopen, welke de kunstmaan zou volbrengen in 25 uren. Recente berichten sprpeken over twee en twintig omlopen in 34 uren. Wat de technische uitvoering van de vlucht betreft, is er weinig nieuws onder de zon. De Mercury-ruimtecabine is dezelfde, waarmee Walter M. Schirra op 3 oktober van het vorig jaar zes om lopen om de aarde volbracht. Het eni ge nieuwtje is, dat ditmaal de luchtdruk regeling in de cabine zal worden uitge schakeld, zodat Cooper in leven zal moe ten zal moeten blijven door de isoleren de werking van zijn ruimtepak. Het beproeven van een ruimtepak be hoeft echter niet beslist in een kunst maan te gebeuren. Men kan het veel goedkoper doen door in een laboratorium de ruimte-omstandigheden na te bootsen, hetgeen vrij gemakkelijk gaat, zo zeg- Bij de kruising Rijksstraatweg- Schapendrift in Amerongen heeft zich zondagavond omstreeks ne gen uur een ernstig verkeersonge val voorgedaan, waarbij een 15- jarige inwoonster van Amerongen ernstig gewond werd. Op het rijwielpad langs de Rijksstraat weg reed de bromfietser H. v. D. (15) uit Eist met als duopassagiere het 15-jari- ge Amerongse meisje J. G. R. Op zeker moment kwam de bromfietser vanaf het fietspad de Rijksstraatweg oprijden, ken nelijk met de bedoeling over te steken. Midden op de rijbaan werden ze gegre pen door een personenauto, bestuurd door van H. uit Zeist, die gelukkig met matige snelheid reed. Desondanks werden de jongen en het meisje met een hevige smak tegen het wegdek geslingerd, bei den werden in allerijl naar het zieken huis in Utrecht vervoerd waar bleek dat het meisje een zware hersenschudding en een gecompliceerde beenbreuk had opgelopen, terwijl de jongen na verbon den te zijn, naar huis teruggebracht kon worden. CHU-FORUM IN „BUITENLUST" Uitgaande van de plaatselijke Chr. Hist. Kiesvereniging wordt vrijdagavond 1 mei a.s. in hotel „Buitenlust" een forumavond gehouden met als onder werp: „Wie stemt, kiest!" Het forum bestaat uit de volgende personen: voorzitter Drs. Joh. Broers uit Gravenzande; Kamerlid H. Kikkert te Zeist; mej. Mr. L. G. Baud te Breu- kelen; burgemeester Jhr. Mr. L. E. de Geer van. Oudegein te Vreeswijk en Herv. predikant ds. Abelsma te Ingen. Hoewel deze forumavond in eerste instantie bedoeld is voor jonge kiezers, die als geestverwanten der confessionele partijen beschouwd mogen worden, zijn uiteraard ook ouderen van harte wel kom. gen Amerikaanse deskundigen. Waarom dan zoveel geld uitgegeven en een as tronaut in de waagschaal gesteld voor een project zonder praktische betekenis, vragen de deskundigen zich af. Men be gint nu voorzichtig te stellen, dat de ruimtevlucht van Gordon Cooper niets anders is dan een „reclamestunt". Een stunt met een tweeledig doel. Allereerst moet het Amerikaanse prestige worden gered door een ruimteprestatie, die over de gehele wereld zal worden verkondigd als een „nieuwe overwinning op de ruim te". Aan de andere kant staat de NASA midden in een politieke strijd. Begin volgend jaar zal het Congres de nieuwe begrotingen samenstellen voor de ver schillende regeringsbureaux, waaronder ook de NASA. Het nationale Bureau voor Lucht- en Ruimtevaart heeft nu al laten weten, dat volgend jaar meer geld nodig zal zijn voor de verwezenlijking van de grootse ruimteprojecten, welke Amerika op stapel heeft gezet. Maar het Congres is keihard. Iedere dollar wordt tweemaal bekeken voor zij wordt uitgegeven. Het NASA zal dus met fikse argumenten moeten komen. Geslaagde lanceringen kunnen daarbij bijzonder behulpzaam zijn. Vanzelfsprekend ontkent het NASA, dat de komende voorjaarsvlucht „geen zin" heeft. De vlucht is volgens het bureau van groot belang voor de komende „Ge- mini-" en „Apolloplannen", waarvoor de ruimtecabines en de raketten op het ogenblik worden gebouwd. De tegenstanders wijzen er echter op, dat de 117 ton wegende Atlas-raket weer de 2,89 meter hoge Mercury-capsule zal torsen. Deze cabine is eigenlijk niet ge schikt voor zulke lange vluchten als Coo per nu zal ondernemen. De Mercury is bovendien afdoende beproefd in vorige ruimtevluchten en zou in feite al tot het ruimte-verleden moeten behoren. Gemi ni- en de Apollocabines zijn groter en beter uitgerust. Zij zijn echter nog niet bedrijfsklaar. Om met een beetje publi citeit de wereld weer eens te wijzen op het feit, dat ook Amerika astronauten heeft, wil het NASA nu toch alvast een ruimteproef nemen met de verouderde Mercury, zo menen in Amerika vele des kundigen, die hun mening niet onder stoelen of banken steken. Hun enige hoop is nog, dat NASA nog een troef achter de hand heeft gehouden en pas na de lancering bekend zal maken, welke bij zonderheid verbonden is aan Coopers ruimtevlucht. Op Goede Vrijdag hebben de Duitsers in Venlo naar schatting één miljoen mark uitgegeven. •B- Volgens een Amerikaanse geleerde brengen vrouwen die tijdens de zwan gerschap veelvuldig roken over het al gemeen kleinere babies ter wereld dan normaal het geval is. -H- Tijdens een hittegolf in Mexico wer den temperaturen gemeten van meer dan veertig graden C. in de schaduw. In Argentinië zitten ongeveer 700.000 mensen (10 procent van de arbeids krachten) zonder werk. ■ü- De Ned. regering heeft een computer ter waarde van 20.000 gulden geschon ken ^aan Noord-Nigeria. Om ze in het verkeer beter te doen opvallen voert Veilig Verkeer in Zwit serland een actie de kinderen van vier tot tien jaar een geel hoofddeksel te doen dragen. ■ö- Als gevolg van een brand in de New Yorkse ondergrondse werden bijna 200 mensen door rook bedwelmd. De nieuwe School met de B(jbel aan de Bea- trixstraat in ELST is nu bijna gereed. Deze week zijn de schilders en de stoffeerders aan de afwerking begon nen, zodat men hoopt in juni het gebouw te betrekken. loofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER GESLAAGD Op het te Njjkerk afgenomen exa men slaagde de reserve-wachtmeester der rijkspolitie De Hartog, wonende aan de Pr. Irenelaan, voor „geoefend man." DE LOONPOLITIEK Op uitnodiging van de PvdA. afde ling Scherpenzeel, die woensdagavond in de Holevoet een ledenvergadering hield, sprak de heer P. Damming, vak bondsbestuurder van de agrarische be drijven uit Utrecht, over de loonpoli tiek. Uitvoerig zette spreker de di verse bestaande soorten loonpolitiek uiteen, alsmede wat er alzo aan een loonronde vooraf ging. De vergadering stond onder leiding van voorzitter J. C. van Bruggen. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1