Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken «De Wereld van WEEK-tot-WEEK Dinsdag overal Oranjefeesten Vlag uit en Oranje dragen! AMERONGEN EDERVEEN ^WAAR IS DE VALLEI-RIKS? RENSWOUDE 40.000,- voor restauratie van het Kasteel Renswoude? 37e JAARGANG VRIJDAG 26 APRIL 1963 Nr. 34 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel EXTRA BUSDIENST STREEKZIEKENHUIS GESTAAKT Blijkens een mededeling van het Prot. Chr. Streekziekenhuis te Bennekom zal, in verband met een te geringe belangstelling, de spe ciale busverbinding Veenendaal- Streekziekenhuis v.v. met ingang van 1 mei a.s. worden gestaakt. Vechtpartij op fabriek 30 jaar foto Nic. Bakker in Veenendaal NIEUWE ZWEMBAD PLANNEN IN AMERONGEN NIET LASTIG VALLEN Andere subsidies 7,50 WAARD 6 PT 047575 MARKTBERICHTEN x Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK RAAD VAN RENSWOUDE VANAVOND BIJEEN Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Op de verjaardag van H.M- Koningin Juliana volgende week dinsdag worden er in alle plaatsen in onze omgeving oranjefeesten gehou den. Aanvankelijk zag het er naar uit dat ELST en RENSWOUDE verstek zouden laten gaan, doch in de loop van deze week kon men ook in die plaatsen een positief geluid laten horen. Wellicht overbodig, wordt wederom een beroep op de be volking gedaan de nationale driekleur uit te ste ken en oranje te dragen- Om het vlagvertoon te stimuleren zullen bijvoorbeeld de Scherpenzeelse kinderen door het dragen van gekleurde mutsen de Nederlandse vlag met wimpel vormen. Slechts in één plaats is er dit jaar vuurwerk en dat is RHENEN. Ter afsluiting van de feestelijkheden wordt om kwart voor elf 's avonds een groot vuur werk op de weide bij de Veerweg afgestoken. Een kort overzicht van de verschillende programma's geeft het volgende beeld: (de volledige programma's zijn vermeld op het derde blad van deze editie). VEENENDAAL In de morgenuren de traditionele zang- hulde op de Markt van ca. 3500 school kinderen. De leiding berust bij Gijsbert van Zanten. Van elf tot twaalf uur ring- rijderij te paard in de Zandstraat, 's Middags zijn er behalve uitgebreide kin derspelen op een viertal punten in Vee nendaal, ook een teenagershow in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan en de voetbalwedstrijd DOVO-SVV. Het avondprogramma vermeldt een or gelconcert in de Chr. Ger. Kerk aan de Hoofdstraat en tezelfdertijd een feest voor jonge mensen in garage Van Schoon hoven aan de Industrielaan. RHENEN Het morgenprogramma van de Grebbe- stad is geheel gewijd aan de schooljeugd, zoals aubade en tractatie. Om kwart over twee begint de feest middag op de gemeenteweide aan de Bui- tenomme. Hoogtepunten: helicopter-de- monstraties en het schaken van de baker. 's Avonds kan er ontspanning gezocht worden bij de openluchtbioscoop en vuur werk. AMERONGEN Om tien uur 's morgens de grote auba de, waarbij o.m. gezongen zal worden het „Amerongs Volkslied". Het sluitstuk van de aubade is een optocht van de deelne mende kinderen. Om half twee beginnen de populaire filmvoorstellingen in het Clubhuis voor de schooljeugd. De leden van de Oranje vereniging en de Amerongse bejaarden kunnen 's avonds eveneens genieten van een aantrekkelijk filmprogramma. OVERBERG De Overbergse kinderen beginnen 's EERDER COPY In verband met de viering van Koninginnedag, verzoeken wjj onze correspondenten er voor te willen zorgen dat de copy voor de woens dageditie MAANDAGMORGEN In ons bezit is. De verslagen van de oranjefees ten op dinsdag dienen woensdag met de eerste post op ons bureau te zyn. Redaktie morgens om negen uur aan de zanghulde, gevolgd door kinderspelen en tractatie. Per touringcar gaat het 's middags naar Amerongen waar het filmprogramma be zocht zal worden. Ook in Kamp Overberg zijn er oran jefeesten die om 8 uur aanvangen met het hijsen van de vlag en om half negen 's avonds eindigen met de prijsuitreiking in de sportzaal. EDERVEEN In Ederveen zal Koninginnedag waar schijnlijk weer zeer onoppvallend verlo pen. Alleen voor de kinderen van de Kon. Julianaschool zijn er enkele festi viteiten. RENSWOUDE Om kwart over negen begint hier de kinderoptocht met muziek naar het ge meentehuis voor het brengen van een aubade. Tegen tien uur komen de kinderen in het kasteelbos bijeen voor spelletjes en natuurlijk tractatie. SCHERPENZEEL De zanghulde van de Scherpenzeelse Zoals bekend was deze busdienst in gelegd voor het avondbezoekuur en het middagbezoekuur op zondag. Er zij nog aan herinnerd, dat buiten de normale uurdienst Veenendaal-Ede ook een bus van De Haas rijdt, die op werkdagen om 17.55 uur uit Veenendaal vertrekt en om 18.20 uur aan station Ede-Wage- ningen aankomt. VAST HOME VOOR JAZZCLUB De nog niet zo lang geleden opgerichte Jazzclub „Euterpe" heeft thans een vast home op Kerkewijk 53. De gastsolisten- avond die morgenavond wordt gehouden, was oorspronkelijk gepland in hotel de Korenbeurs. Thans zal dit jazz-evenement plaats hebben op Kerkewijk 53. schoolkinderen is dit jaar voor het eerst op het voorerf van het kasteel. Het zal hier veel rustiger zijn en de kans op verkeersongevallen minimaal. In de middaguren is er een gecostu- meerde voetbalwedstrijd op de gemeen telijke sportweide. ACHTERBERG De Achterbergse kinderen tenslotte ko men 's morgens bij de openbare school bijeen voor kinderspelen, in de namiddag gevolgd door vertonen van kinderfilms. KAPPERS TWEE DAGEN GESLOTEN De gezamenlijke Veenendaalse kap pers zullen op 30 april gesloten zijn. Dit betekent dus een sluiting van twee dagen achtereen, omdat de maan dag reeds de gebruikelijke sluitingsdag is. De Veenendaler M heeft by de politie aangifte gedaan van mishandeling door zijn collega uit Renswoude P. Beiden werken bij dezelfde werkgever en er ontstond op zeker moment een woordenwisseling. Volgens de aangifte had P. zijn collega bij de keel gegrepen tegen een machine gegooid. Hierbij liep M. drie gekneusde ribben op. AUTO OVER DE KOP Door een klapband is gistermorgen op Rijksweg 12 een personenauto, bestuurd door R. uit Nijmegen, over de kop ge slagen en op de afrit bij de Nieuweweg terecht gekomen. De auto werd zwaar beschadigd, doch zowel de bestuurder als een lifter liepen wonder boven wonder geen verwondingen op. BRAND IN SNACKBAR In de pas geopende snackbar op het SI. de Bruineplein brak dinsdagavond brand uit door oververhitting van de voorbakoven. De brandweer was snel ter plaatse en kon uitbreiding voorkomen. Er ontstond lichte brandschade aan de oven. Kort daarop was er brand in een garage, aan de Leinweberstraat. Omwonenden slaagden er in het vuur te doven. AMERIKAANSE T.V.-PLOEG ACTIEF OP DE EUROMAST. Op en aan de voet van de Rotterdamse Euromast is men vandaag begonnen met de opnamen voor het Amerikaanse T.V. programma „Tonight Show", dat een aantal uitzendingen aan Nederland zal wijden. Op de foto zien we de cameraploeg aan het werk op het topje van de Euromast: Commentator met de microfoon is de ster van het gezelschap, Hugh Downs. H.M. de Koningin hoopt dinsdag 30 april a.s. Haar verjaardag te vieren. (Foto J. Hamelberg). H.H. Adverteerders I.v.m. Koninginnedag (a.s. dinsdag) verzoeken wy U Uw advertentie- copy, voor de krant van WOENS DAG 1 MEI uiterlyk maandag 29 april om 12 uur v.m. gereed te willen hebben of op ons bureau te willen afgeven. (Tel. 2022). De Uitgevers WANDKLOKKEN voor betere uurwerken H0QFD5TR 91 VEENENDAAL Foto- en filmhandel Nic. Bakker in de Hoofdstraat is deze maand 30 jaar in Veenendaal gevei-'gd. Hoogtepunt van de herdenking van dit jubileum was wel de opening van de verbouwde en vernieuwde zaak, die woensdag plaatsvond. De belangstelling was groot; zeer ve len kwamen de familie Bakker de hand drukken en dè nieuwe zaak bezichtigen. In de eerste plaats is Veenendaal hiermee wel een bijzonder fraaie gevel rijker geworden. Een strak geheel, uit gevoerd in gele steen, in de avonduren nog decoratiever door de forse neon verlichting. Onder deze gevel schuilt een ruime entree, verkregen door het enigszins naar binnen laten vallen van de beide etalagekasten. Bijzonder origineel in de etalageruimte is het geheel verstelbare decor, waardoor men de etalage regel matig een ander aanzien kan geven. De winkelruimte op zich is niet gro ter geworden, alleen is de ruimte effi ciënter benut en hierdoor is een rui mer, overzichtelijker en vooral veel lichter effect verkregen. Van de heer Nic. Bakker vernamen we, dat dit „zijn" vierde verbouwing was sinds zijri vestiging in Veenendaal. Toch is dit de eerste keer dat de voor gevel is veranderd. Bij onze vestiging in april 1933, aldus de heer Bakker, was ons pand, dat nu meer dan honderd jaar oud is, één van de mooiste huizen van de Hoofdstraat. In dat jaar nam de heer Bakker sr. de zaak over van de heer De Smaal en sindsdien heeft hij er met zijn echtge note met hart en ziel in gewerkt. Reeds geruime tijd worden zij hierin bijge staan door hun zoon, de heer Jan Bak ker en diens echtgenote. Veel is er in die jaren veranderd. Het bedrijf is op tal van punten geauto matiseerd en voor zeer veel klanten is de fotografie een deel van hun be staan geworden. Fotografeerden men vroeger uitsluitend op zon-, feest- en vakantiedagen, tegenwoordig is dit een alledaags iets. De heer Bakker dacht dit voornamenlijk toe te kunnen schrijven aan de verschijning van de goedkope flitslamp, even na de oorlog. VROUW WERD ONWEL Op Rijksweg 12 is een vrouw vermoe delijk afkomstig uit Luxemburg, onwel geworden. Zij bestuurde een auto doch kwam tijdig tot stilstand. Door bemidde ling van de Wegenwacht is zij per am bulance naar het Julianaziekenhuis over gebracht. BLOEIENDE BETUWE Aangenomen dat het weer zacht blijft, luiden de verwachtingen omtrent de bloei van de vrucht bomen als volgt: Vroege kersen, einde van deze week (weekend 27-28 april). Peren en pruimen, begin volgen de week (vanaf 29 april). Kersen, in de week van 29 april tot 5 mei. Appels, vanaf weekend 4-5 mei. Tijdens de woensdagavond ge houden raadsvergadering heeft de burgemeester van Amerongen de onverwachte mededeling gedaan, dat er op het ogenblik onderhan delingen gaande zijn met Leersum over de gezamenlijke stichting van een nieuw zwembad. Zoals bekend is het Rijnbad in Ame rongen onlangs opgeheven en door deze nieuwe samenwerking is er een redelij ke kans dat beide dorpen in de toekomst een nieuw zwembad zullen krijgen. Na langdurige discussie werd op de zelfde vergadering eveneens besloten de jaarlijkse subsidie voor de plaatselijke V.V.V. te verhogen van 600,- tot 1000,- per jaar. In ons blad van a.s. woens dag komen wij hierop uitvoeriger terug. 1-MEI VIERING IN AMERONGEN De Party van de Arbeid afd. Ameron gen, is van plan dit jaar de 1-mei-dag weer te vieren. Deze viering zal plaats hebben in het Clubhuis met het volgende programma, 's Middags om vier uur een kinder voorstelling, geheel verzorgd door Ton Hasenbos en met vertoning van enkele tekenfilms. Op de avondbijeenkomst wordt na 'n korte meirede, de humoristische film „Werkstudenten" vertoond. JEUGDDIENST Zondag 28 april a.s. is er om zeven uur in de Sint Andrieskerk weer een Jeugddienst. Voorganger is Ds. J. D. Wuister uit Ophemert. Het onderwerp van zijn preek zal zijn: „Het bittere medicijn!" De geloofsbelijdenis zal door één van de jonge lidmaten worden ge zongen. De Jeugdcommissie wekt ieder een op deze dienst bij te wonen. SCHIETEN De tollen op de grote uitvalswegen van New York worden geautomatiseerd. Men werpt het geldstuk in een bakje en het rode stoplicht verandert in groen. De automobilisten, die hun ergenis over het systeem niet meer aan de tolgaarder kwijt kunnen, kunnen nu in de New Yorkse speelgoedwinkels een pistool kopen waarmee zij het geldstukje in het bakje kun nen schieten. Opgelucht door dit gebaar tegen de overheid negeren zij de woorden „Dank U", die onder het groene ver keerslicht opflitsen. WEDUWEN De V.S. van Amerika tellen 8.250.000 we duwen. Elk jaar wordt hun aantal een half miljoen groter. THEATER-DINER DANSANT Nieuwe rage in Amerika: het diner-theater. Men koopt voor ongeveer dertig gulden (7,95 dollar) een kaartje voor een diner, een voorstelling (toneel, revue, o- pera of iets dergelijks en gele genheid te dansen in een en hetzelfde gebouw; parkeren en vestiaire inbegrepen. PAKJE Het klooster van St. Denis ontving een pakje uit Amerika met het volgende a- dres: „Hugues Capet, Abbey of St. Denis, St. Denis, Fran ce". Er zat een boek in, gepu bliceerd door Random House in New York over Hugues Ca pet, de stichter van het Cape- tingische vorstenhuis. De Amerikaanse uitgevers hebben de gewoonte een pre sent-exemplaar te zenden aan iedereen die in een boek ge noemd wordt. Alleen: deze Ca pet is in 996 gestorven. Het adres was wel goed, want hij ligt begraven in de kerk van het klooster. DAUW Aan de Franse Ri- vièra heeft het veel geregend. Op een café terrasje in Can nes kon men toen lezen: „Wat u op het hoofd valt is geen regen maar dauw. In Cannes regent het nooit. De laatste paraplumaker heeft Cannes jaren geleden verlaten. Hij vestigde zich in Nice". SNOR De 36-jarige hotel houder Jerry Duerden in Bil- lington (Eng.) liet zes maan den geleden zijn snor staan. Het ding werd 22 centimeter lang en nu is hij er zo trots op dat hij hem heeft laten verzekeren tegen brand en diefstal, voor duizend gulden. Tegen brand is te begrijpen als men weet dat hij geen rus tig uur meer had sinds hij met een brandende sigaret tussen de lippen was ingeslapen. Maar wie hij vreest als dief, zijn kapper of zijn vrouw, wenst hij niet te zeggen. De gemeenteraad van Renswoude komt vanavond voor een zeer belangrijk agendapunt te staan. In het kort gezegd gaat het om een bijdrage van ruim veertigduizend gulden voor de restauratie van kasteel Renswoude. Een bijdrage die geraamd is op 10*/t van de totale restauratie-kosten en die gevraagd is door de Erven J. K. Baren Taets van Amerongen van Renswoude. B. en w. zijn vóór deze subsidie-verlening „omdat wij menen dat de restauratie van het kasteel niet enkel een belang is voor de familie Taets van Amerongen, maar mede een belang voor de gehele gemeenschap". Uit de toelichting blijkt dat de totale restauratie-kosten op een half miljoen komen. Na aftrek van allerlei subsidies zullen de eigenaars zelf nog bijna twee ton moeten inbrengen. In het schriftelijk verzoek om subsidie van de Erven wordt ook nog gezegd: „Het kasteel Rens woude is. een historisch monument dat bewaard moet blijven en het is de be doeling om na de restauratie voor het kasteel weer een geschikte bestemming te vinden, hetgeen de gemeente Renswoude ook ten goede zal komen". Aanvankelijk hadden de eigenaars gehoopt de gemeente niet lastig te val len, „doch nu is gebleken dat de kosten ver boven de thans beschikbare finan ciën uitgaan". B. en w. hebben zich omtrent dit ver zoek uitvoerig beraden en zij menen dat het nageslacht geen dienst bewezen wordt, indien het kasteel zonder meer aan de tand des tijds overgelaten wordt. „Daarom moeten wij het initiatief van de familie Taets van Amerongen om tot restauratie te willen overgaan, wel bijzonder waarderen, temeer daar deze familie ook bereid is daarvoor be hoorlijke financiële offers te brengen", zo schrijven b. en w. Hoe de raadsleden hierover denken zal vanavond blijken. Er zullen vanavond meer subsidies behandeld moeten worden. Het Oranje-ComitéJieeft voor het te organiseren kinderfeest een subsidie gevraagd van 250. Het advies van b. en w. luidt: „al hoewel wij gaarne^ouden zien, dat het particulier initiatief zich in deze meer zou ontwikkelen, menen wij dat wij de kinderen dit feest niet mogen onthou den en stellen voor het gevraagde sub sidie te verlenen". De plaatselijke Hengelsportvereni ging is mede door de strenge winter voor hoge kosten gekomen en vraagt een eenmalige subsidie van 100. Het kanaal moet worden schoonge maakt en nieuwe vis gepoot. Het col lege kan zich met deze argumentatie verenigen en stelt voor het verzoek in te willigen. Het restant van de agenda handelt over enkele vaststellingen van wijzi gingen en exploitatievergoedingen. UITVOERING VAN „IRENE" Het Ederveense fanfarecorps „Irene" geeft morgenavond in het Marktgebouw een muziekuitvoering. Behalve het mu zikale gedeelte van deze avond, zal ook een toneelspel oppgevoerd worden door N.A.O. uit Veenendaal. Het stuk is geti teld „Moeilijke jaren". De vorige week by IJzerwaren- handel Hoofdstraat V'daal uitgege ven Valleiriks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen met twee-gulden-vyftig zodat de nieuw- uit te geven riks met het nummer ZEVEN GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uit betaald. De restauratie van kasteel Renswoude kost ruim een half miljoen. De gemeente Renswoude is gevraagd ruim 40 mille bij te dragen. INBRAAK IN IJSCOTENT Twee jeugdige ontvluchte jongens uit het Rijks-Jongens-Instituut uit A- mersfoort, een zekere W. en V., hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in het ijscotentje van de heer Vink. In Baarn hadden zij een bromfiets gestolen en in Renswoude was de ben zine op. Zodoende wilden zij zich geld verschaffen uit de ijscotent. Doch dit was niet aanwezig. Wel hebben zij zich wat ijsjes toegeëigend. De bromfiets was een blok aan het het been geworden en dus besloten zij deze in het kanaal te werpen. Maan dag zijn de personen in Wageningen aangehouden. Inmiddels hebben zij 'n volledige bekentenis afgelegd. ZITTING PLAATSENGELD De kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk deelt mede, dat zij maandag 29 april a.s. van 7-9 uur in de concistorie zitting houdt voor het in ontvangst nemen van plaatsengeld. Scherpenzeel Op de woensdag gehouden markt wer den 1.025.000 eieren aangevoerd. De prijs varieerde van 11,75 - 12,25 per 100 stuks. De handel was traag. Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogistass. Apotheker (Zie voor uitvoerige oranje-pro- grammas het derde blad) VEENENDAAL Vrijdag: Kontaktavond Veteranen Legioen Nederland in Eltheto 19.45 uur. Zaterdag: Gastsolisten-avond van Jazzclub Euterpe op Kerkewijk 53, 19.45 uur. RENSWOUDE Vrijdag: Openbare raadsvergade ring 8 uur gemeentehuis. EDERVEEN Zaterdag: Muziekuitv. in Marktge bouw 7 uur. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1