Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Zn werden onderscheiden Koninginnedag bracht duizenden op de been Hoogtepunten waren Kinderaubades JTLelLs ajUieJi GEZIEN EN GEHOORD ELST GROOTSCHEEPSE AANPAK VAN „BROMFIETS-TERREUR" 37e JAARGANG WOENSDAG 1 MEI 1963 Nr. 35 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg O verb erg De Haar Ede Kade Maanderbuurt - Ederveen Renswoude Scherpenzeel RENSWOUDE Ruime tractaties A1 vriJ vroeg werden de kin deren door muziek van school gehaald om de traditionele aubade voor het ge meentehuis te gaan brengen. Burge meester Hosang en echtgenote genoten kennelijk van de heldere kinderstem men en beloonden de kleintjes dan ook met een hartelijk applaus. ELST Stil Eist heeft dit jaar op stille wijze de verjaardag van onze Vorstin gevierd. De redenen hiervan zijn in middels bekend. Gelukkig is er toch nog iets gedaan voor de kinderen: films, SCHERPENZEEL In eierhal Koninginnedag is in Scherpenzeel rustig ge- veird. De samenzang door de leerlingen van de gezamenlijke scholen die aan vankelijk gehouden zou worden op het voorerf van Huize Scherpenzeel is in verband met het wisselvallige weer in de feestelijk versierde eierhal gehouden. Kinderspelen De oudere jeugd be zocht 's middags de teenagershow in het Verenigingsgebouw terwijl de schoolkinderen hun vertier zochten bij de uitgebreide kinderspelen op vier punten in het dorp. VEENENDAAL Voorrecht De Markt in Veenendaal stond 'smorgens om tien uur stampvol met duizenden fleurig uit gedoste schoolkinderen. RHENEN Belevenis De aubade voor de Rhe- nense kinderen was een echte belevenis. Zowel de kinderen als de drie plaatselijke muziekverenigingen kregen voor het stadhuis een warm ap plaus van het talrijke publiek. Vuurwerk De volkszang in het K.E. AMERONGEN Rustig Aan voet van oude St. OVERBERG Puzzelrit Het feest begon met sa menzang van alle klassen, waarna de eerste deelnemers aan de puzzelrit van start gingen. Politie maakte 55 processen-verbaal op DADER VAN BROMFIETS ONGEVAL GEVONDEN EDERVEEN Onopvallend Koninginnedag verliep in Ederveen zeer rus tig. Van enige festiviteiten was weinig te merken. Oorspronkelijk zouden de kinderen van de Kon. Julianaschool op het plein nog zingen, maar dit gebeu ren werd afgelast, zodat de Ederveners meest op andere plaatsen o.a. Lunteren en Veenendaal hun dag doorbrachten. MULDER Red ak tie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonhcnjenten kunnen ook worden opgegeven bq de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,-— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent onze Vorsting gunstig gezind geweest. Het was niet direct een warme zomerse dag, maar vergeleken met de sombere maandag en de de- bands, zonder één enkel incident. De Grebbestad was de enige plaats die Koninginnedag met een knallend vuurwerk besloot, dat tot ver in de omtrek zichtbaar was. Koninginnedag 1963 heeft duizenden mensen in de gehele omgeving op de been gebracht- In die plaatsen, waar de oranjecomité's gezorgd hadden voor een feestprogramma, was het de gehele dag een gezellige drukte. Vooral de kinderen zijn gis teren volop aan hun trek gekomen. Eerst in de morgenuren de zanghulde's waarvan ze de liede ren woordelijk uit hun hoofd kendeik en daarna de verschillende spelletjes. Hoewel het er maan dag niet erg naar uitzag, dat het op de 30e april mooi weer zou zijn, is het weer de verjaardag van pressie die vandaag weer over ons land trekt, was het een dag die zich uitstekend leende om feest te vieren. Van de hele streek heeft RHENEN wel op de meest intensieve manier het Koninginne- feest gevierd, in één adem te noemen met VEE NENDAAL waar het accent overdag voorname lijk op de kinderfeesten lag. Een „uitschieter" in de avondprogramma's was het teenager-feest in een grote garage te Veenendaal. Tot middernacht vermaakten zich daar bijna duizend jongelui op de twist en bossanova-tonen van verschillende Vervolgens werden de met mutsen, toeters en sjerpen uitgedoste kinderen meegenomen naar het kasteelbos waar ze de rest van de morgen enorm plezier hadden met de verschillende spelen. Tijdens en na de spelletjes werden ze ruimschoots getracteerd en voor de win naars waren zelfs aardige prijzen be schikbaar. spelletjes en tractaties, zodat het on danks alles voor de kleintjes echt feest is geweest. „Crescendo" zorgde min of meer voor een verrassing door alsnog een mars door een gedeelte van het dorp te ma ken. 's Middags was er nog iets aar digs voor de voetballiefhebbers. Een ve teranen-elftal van Musketiers speelde tegen een dito elftal van de DELM. De luchtmachtmensen wonnen met 3-1. Na de kinderzang volgde de tractatie, overigens tot groot genoegen van de tal In VEENENDAAL was gistermorgen op de markt geen plekje meer over. Onge veer vierduizend schoolkinderen en on telbare toeschouwers woonden de jaar lijkse aubade bij. rijke jeugd. Voor de gecostumeerde voetbalwedstrijd tussen de buurtbewo ners van de Marktstraat en de Bomen- buurt bestond grote belangstelling. In hotel Boszicht was 's avonds een druk bezocht oranjebal. In zijn korte maar krachtige toe spraak noemde burgemeester Ha zenberg het o.a. een voorrecht „ge regeerd te worden door een vor stenhuis dat zich voortdurend heeft ingezet voor het volk." Het driewerf hoera jubelde boven de daken uit, even later gevolgd door de frisse zang van de bijna vierduizend schoolkinderen. Voor de ringrijderij te paard in de Zandstraat bestond niet zo veel belang stelling. Wat die kinderspelen betreft: een groot aantal ouders was met dit initia tief bijzonder ingenomen. Er zijn zelfs plannen geopperd om speeltuin-vereni gingen op te richten. Liefhebbers van de voetbalsport haal den hun hart op bij de wedstrijd Dovo- SVV waar de puntjes overigens broe derlijk gedeeld werden (2-2). Het avondprogramma zou men kun nen splitsen in „zwaar" en „licht". Het eerste betreft een orgelconcert en sa menzang in de Chr. Ger. Kerk aan de Hoofdstraat waar Wim v. d. Panne en Harry Sevenstern op orgel en trompet een stijlvol programma brachten. Ds. Langbroek hield een korte toespraak onder het motto „Uw dienaar te aller stond". „Licht" en gezellig was het feest in garage Schoonhoven aan de In dustrielaan. De jongeren sloegen geen dans over en de verschillende optredende bands hebbeh wel eer van hun werk gehad. Ook in tal van andere gelegenheden kwamen de benen los en werd er ge zellig getoast op het nationale feest. Al met al een uitstekend georganiseerde en geslaagde dag, waarvoor „Oranje dag" een woord van lof toekomt. cv* (naast de apotheek) Hoofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER 6 De Dienst Gemeentewerken van Veenendaal komt een oranje-pluimpje toe voor de prima afzetting van de Markt, tijdens de kinderzang. Er werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van nieuw hekwerk en beter kon het niet. 0 Alleen waarom geen groter gedeelte van de Markt voor de schoolkinderen gereser veerd? Veenendaal wordt steeds groter en daardoor ook het aantal zingende schoolkin deren. 0 EHBO en Rode Kruis hadden hun handen weer vol met flauwvallende kinderen. Zelfs een van de muzikanten werd het lange staan te machtig en ook hij moest per brancard naar de hulppost vervoerd worden. 0 Gehoord by de kinderspelen in Renswoude. Een vader tegen zijn 6-jarig zoontje die verlo ren had: „Sufferd je kunt ook nooit 's wat winnen 0 De prijzen van de oranjespeld jes die langs de straat te koop werden aangeboden, vielen dit jaar mee: een kwartje. 0 De burgemeester van Ameron gen heeft bij veil&ssing een „andere linkerkant" aange houden. Het was bij de uitrei king van onderscheidingen in Kamp Overberg. De gedeco reerde was hierdoor uniek ge worden, want hij was op die dag de enige die zijn onder scheiding op de rechter-rever droeg. 0 Eist had vrijwel geen feest programma. Oorzaak: geen sa menwerking. Het Elsterse mu ziekkorps stond 's morgens wél op de Markt te Veenendaal om daar de festiviteiten luister bij te zetten 0 Het meest gevraagde en ge speelde lied, 's avonds in de diverse gelegenheden, was: „Geen woorden, maar daden". 0 De bijna duizend teenners en twens in garage Schoonhoven konden uitsluitend alcohol vrije dranken kopen. Vanwege de enorme toeloop moesten extra stoelen gecharterd wor den. Gijsbert van Zanten dirigeerde de kinderschare voortreffelijk. Pas op een wenk van de dirigent kwamen de om standers zo ver een applaus te laten horen, dat de kinderen dusdanig in spireerde hun stemmen nog luider te laten klinken. 's Middags waren er duizenden ge tuige van de demonstraties van brand weer, Rode Kruis en politiehondenver eniging op de gemeenteweide langs de Buitenomme, met als hoogtepunt de komst van een helicopter van het'vlieg- veld Deelen, die een interessante de monstratie weggaf met gewondenver- voer door de lucht. Jammer voor de brandweer dat de alarmering te laat geschiedde en de spuitgasten eigenlijk als mosterd na de maaltqd kwamen om te blussen. Bij het nummer „schaken van de baker" verloor één baker haar hoofd, maar wat wil men met zoveel mannen om zich heen De schooljeugd van RENSWOUDE werd na de aubade op leuke wijze bezig ge houden in het kasteelbos. Hier zijn een groepje jongelui in het gras bezig met een .vechtpartij" om een prijs te behalen. Vol overgave brachten de grotere kinderen ook het Amerongse Volks lied ten gehore. Plantsoen trok niet die belangstelling, die men er van verwacht had. Dit was weer wél het geval bij de openluchtbioscoop op de oude Markt, waar het publiek tot zelfs in de dak goten een plaats had gezocht. Het vuurwerk bij de Veerweg was boven alle verwachtingen. A. BOER (63) te Veenendaal. Ére-medaille in zilver verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau. Zijn functie is werk meester-montage by Kamp Overberg. W. MOUTON (64) te Overberg. Ere-medaiile in zilver verbon den aan de Orde van Oranje- Nassau. Zijn functie is werk meester-schilder bij Kamp Overberg. II. ACHTERBERG (74) te Vee nendaal. Ere-medaiile in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Zevenenveertig jaar de Chr. Ger. Kerk Bea- trixstraat gediend als lid van de Kerkeraad en ook geruime tijd ais scriba. M. STOMPHORST (58) te Eder veen. Ere-medaiile in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Vierde onlangs zyn 40-jarig jubileum by de fa. Donkelaar. W. VEEN (57) te Rhenen. Ere medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nas sau. Wachtmeester I der Ryks- pclitie van de groep Rhenen. Is vandaag met pensioen ge gaan. (Verslag volgt in de vry- dag-editie). Andriestoren zongen gister morgen honderden schoolkinderen uit volle borst een aantal vaderlandse lie deren. Het lied dat de kleuters zongen, werd later aangeboden aan burgemeester Van den Bosch, terwijl de echtgenote van de burgemeester een boeket prachtige bloemen in ontvangst mocht nemen. Nadat de burgemeester een korte toe spraak had gehouden, ging het in op tocht door het dorp met als sluitstuk traktatie op de scholen. 's Middags was de jeugd wederom present, ditmaal om te genieten van een filmprogramma, gezamenlijk met hun Overbergse klasgenoten. De film was getiteld „Avonturen van een zigeu nerjongen" met een nogal pikant begin. De ouderen genoten 's avonds van de Nederlandse speelfilm „Fanfare". De kinderen van de overige vijf klas sen brachten de tijd door met een aan tal gezellige spelletjes. Met twee touringcars vertrokken alle kinderen om precies één uur naar Ame- H. BAARS (65) te Rhenen (rechts). Ere-medaiile in brons verbonden aan de Orde De burgemeester van Amerongen heeft op Koninginnedag twee onderscheidingen van Oranje-Nassau. Veertig jaar in dienst als landarbeider by de familie Leccius uitgereikt aan de heren T. PETERS (op de foto in uniform) en P. VAN DIJK. Beide de Ridder. J. RIJKSEN (62) te Rhenen. Ere-medaiile in brons verbonden aan de ingezetenen mochten in de raadzaal het Nieuw-Guinea-kruis in ontvangst nemen. Orde van Oranje-Nassau. Veertig jaar in dienst by de fa. v. d. Born in Achterberg De plechtigheid werd bijgewoond door de raadsleden, het Oranje-comité en lucht- als vertegenwoordiger. macht-majoor Koudys. Het is de 20-jarige G. M. v. H. uit Eder veen, die inmiddels bekend heeft. Het doorrijden na een ongeval, zonder identiteit op te geven, valt volgens de wet onder misdrijf.. JUNIOREN MUSKETIERS ZIJN KAMPIOEN Ook Eist heeft al een voetbalelftal dat kampioen geworden is. Zaterdag won het juioren-elftal Musketiers A met 1-0 van VRC B uit Veenendaal. Hiermee werden de jeugdige Elstenaren onbereikbaar voor hun concurrenten. De bloemen die de spelers afgelopen zaterdagmiddag uit handen van hun voor zitter mochten ontvangen, waren ze ker verdiend, want de kampioensploeg heeft deze competitie geen enkel ver- liespunt geleden. JAARVERGADERING E.H.B.O. AFD. ELST De jaarvergadering van de plaatseiyke E.H.B.O. die vastgesteld was op donder dag 2 mei a.s. is tot nader te bepalen da tum uitgesteld. Eist krijgt toch nog feest Omdat de bevolking van Eist op Ko ninginnedag achter bleef met het orga niseren van festiviteiten heeft een oud- Elstenaar het initiatief genomen om Eist toch aan een feest te helpen. Het ligt namelijk in de bedoeling om eind mei een grote openlucht muziek-show te or ganiseren. Belangstellenden voor dit zang- en muziekfestijn kunnen inlich tingen krijgen bij de organisator de con ferencier Bart v. Veenendaal, Schrij verspark 382, Veenendaal. Vermoedelijk mede naar aanleiding van de protest-brief die een aan tal centrum-bewoners aan het gemeentebestuur heeft gezonden om paal en perk te stellen aan de „bromfietsterreur" tijdens de week enden in het centrum van Veenendaal, heeft de politie zaterdag- en zondagavond radicaal ingegrepen. Alle verloven waren ingetrokken zodat de gehele plaatselijke politiemacht beide avonden op de been was, zelfs ten dele in burger. Opvallend was overigens wel dat be trekkelijk weinig Veenendalers tot de geverbaliseerden behoren. Het meren deel is afkomstig uit de omliggende plaatsen. Na een intensief onderzoek is de politie er in geslaagd de brom fietser te vinden die zondagavond 21 april in de Hoofdstraat betrok ken was bij een ongeval en toen doorreed. Zoals bekend deed zich op die datum een aanrijding voor in de Hoofdstraat, waar de heer E. aangereden werd door een jeugdige bromfietser. Hoewel deze ook ten val kwam, stond hij zo snel mo gelijk op en maakte zich, zonder naam op te geven, uit de voeten. Nadat in de plaatselijke pers een oproep was ver schenen, slaagde de politie er begin deze week in de jongeman aan te houden. Tijdens deze speciale controle „op bromfietsers en gedragingen van jeug digen in het algemeen" zoals dit van po litionele zijde werd genoemd, zijn niet minder dan vijfenvijftig processen-ver baal gevallen. Tot de geverbaliseerden behoren ook een aantal jongeren die zich in portieken ophielden e.d. Zondagavond vooral was het weer bijzonder druk in het centrum. De po litiemannen, waarvan velen in burger, kenden geen enkel pardon en er werd dan ook druk „geschreven". Eén brom fiets werd in beslag genomen omdat de bestuurder nog geen 16 jaar bleek te zijn, terwijl een andere jongeman naar het bureau gebracht werd omdat hij een beledigende opmerking aan het adres van de politie maakte, net op het moment dat twee rechercheurs in bur ger achter hem liepen. Naar verluidt is de Officier van Justi tie met deze acties op de hoogte gesteld en zal zodoende ook een snelle afdoe ning van zaken het gevolg zijn. De politie vertrouwt er op dat door middel van deze acties het „bromfiets probleem" definitief de kop is inge drukt. G. DIEPEVEEN (63) te Veenendaal. Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Vyftig jaar werkzaam by de Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. en byna 25 jaar voorzitter van de afd. Veenendaal van de Chr. Bond van Sigaren makers en Tabaksverwerkers. rongen, waar ze de filmvoorstelling bij woonden. Ook in Kamp Overberg werd het feest uitbundig gevierd, o.a. met mede werking van de Amerongse muziekver. „Ons Genoegen". Onder de vele toe schouwers bij de diverse spelen bevon den zich ook enige tijd burgemeester en wethouders van de gemeente Ame rongen. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid 0 VERZEKERINGEN 0 HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1