Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Diverse wegen worden onderhands aanbesteed «D Wereld van WEEK-tot-WEEK lSPil81l$8 «ill KVP Chr. Huishoudschool hield „kijkdag" /^WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Uit de Raad Veenendaal PROGRAMMA'S Nationale Herdenkingsavond 4 mei RHENEN 37e JAARGANG VRIJDAG 3 MEI 1963 Nr. 36 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei1' Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Zeg liet met bloemen (namen) Dr. C. Graafland Afscheid van Woerden intree in Veenendaal Velden vol Aanbestedingen Bezichtigen Bij oversteken aangereden Maandagavond omstreeks elf uur is de 25-jarige bromfietser de F. uit Eder veen aangereden door een personenau to en vry ernstig gewond naar het zie kenhuis overgebracht. VERKEERSLICHTEN OP ZONDAG Koninklijk bezoek aan jubilerend Artis DIEFSTAL VAN BROMFIETSEN WATERBALLET LANGS INDUSTRIELAAN WAARDE ƒ10,— 3 Q 236740 Natuurbad Ouwehand 18 mei open WIST U Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bü de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent VRAAG EN ANTWOORD In de rubriek GEZIEN en GEHOORD van j.l. woensdag werd o.a. de vraag gesteld waarom geen groter gedeelte van de Markt voor de schoolkinderen gereserveerd werd. Het antwoord hier op gaf de Dienst Gemeentewerken, die meedeelde, dat enkele jaren geleden het terrein al groter gemaakt is en ruim schoots voldoende is om de zingende kinderen te bergen. Waarvan acte. Een agenda van vijftien punten kan voor de Vee- nendaalse gemeenteraad tot de „ondermaatse" worden gerekend. Het was dan ook niet te ver wonderen, dat een dergelijk aantal agendapunten gisterenavond in een half uurtje onder de hamei- van burgemeester mr. dr. J. Hazenberg doorrol de, zelfs met inbegrip van de consumptie van koffie met een gebakje. Van werkelijke debatten was geen sprake. Het gesprokene bleef beperkt tot hier en daar wat kleine opmerkingen, zoals over het voorstel van b. en w. tot bet geven van namen aan een drie tal straten in het complex 't Hoorntje; de laatste straten in 't Hoorntje die nog naamloos waren. Het ging om verbindingswegen tussen de Dahlia straat en de Gladiolenstraat. Eèn van de verbin dingswegen tussen deze straten draagt reeds de naam van „Zonnebloemstraat" en b. en w. von den het wenselijk enigszins hierop aansluitende namen te geven, n.l. „Korenbloemstraat", „Gouds bloemstraat" en „Boterbloemstraat". Mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD) en de heer Haggenburg (KVP) konden zich niet met de door b. en w. voorgestelde namen verenigen. Mevr. Buddingh vond de namen niet in het geheel passen. Naar haar mening was dit een allegaartje van tuin- en veldbloemen. Korenbloemstraat ging nog wel, maar goudsbloem en boter bloem vond zij toch wel dermate ver wilderd, dat deze bloemen niet in dit gezelschap thuishoorden. Zij dacht aan De nieuwe predikant van de her vormde gemeente van Veenendaal, Dr. C. Graafland, die woensdag 8 mei a.s. zijn intrede in de Oude Kerk zal doen, heeft j.l. zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Woerden. De belangstelling voor deze dienst, waarin Dr. Graafland sprak n.a.v. Jo hannes 3, vers 29 en 30, was enorm. De scheidende predikant zei o.m., dat velen in Woerden dit afscheid maar moeilijk konden aanvaarden. Zij vonden vijf jaar in Woerden tekort en opperden de vraag: waarom nu juist naar Veenendaal? Dr. Graafland was niet ontstemd over die ontstemming. Hij had door alles heen toch de overtuiging behouden, dat die weg hem door God gewezen was. Hij hoopte echter, dat Woerden er ook vrede mee kon hebben en zou denken: de her der gaat, maar de Grote Herder, de enige goede Herder, blijft. Ik ben wel eens scherp geweest, aldus Dr. Graafland, maar dat was Johannes ook. En men wordt daartoe gedrongen door de opdracht de mensen tot Chris tus te brengen. Bijzondere dank bracht de scheidende predikant voor het grote medeleven in die vijf jaar van de Woer- dense gemeente. In een afscheidswoord namens kerke- raad en gemeente werd gewezen op de vooruitstrevende wijze waarop Drv.Graaf land het wijkwerk had gedaan en op de bevordering van de goede verhoudingen in de gemeente. Ds. G. Boer te Huizen zal a.s. woens dag dr. Graafland in de Oude Kerk op de Markt bevestigen, waarna de intrede- prediking van dr. Graafland volgt. een Ranonkeistraat, een Montbretia- straat e.d. Bloemennamen die volgens mevr. Buddingh veel mooier waren. A' J* M' llPI J* llli|| Haggenburg JkmBBË onplezierig Ook de heer Haggenburg zag het verband met de andere reeds „ver noemde" bloemen in deze wijk niet. Bovendien deden de zogenaamde „bloemstraten" in andere steden spreker minder plezierig aan. De goudsbloem stond bij de voorzitter wel heel hoog aangeschreven. Spreker kon zich herinneren dat in een bepaalde periode in het verleden deze bloemen het buitengewoon goed deden. Er waren toen zelfs hele tuinen vol van. Over het geheel genomen was de voorzitter ook wel met de voorgestelde namen ingenomen: ze zijn goed uit te spreken en gemakkelijk te herkennen. Hij vond de argumentatie van de beide raadsleden niet zo, dat b. en w. hier voor overstag zouden gaan. Wethouder Ant. de Ruiter dacht dat vooral de boter- en de korenbloem in 't Hoorntje wel bijzonder goed op hun plaats waren. In het verleden stonden hier velden vol. mevr. Buddingh mjHH VVD HK paardebloem MBBMMlil'ffiri Neem er dan ook de paardebloem maar bij, sneerde mevr. Buddingh, voordat het voorstel werd aangenomen. t Enkele voorstellen tot onderhandse aanbesteding van wegen werden aan genomen. Tussen de Kanaalweg en de Weste- (zie verder pag. 4) Na een periode van acht jaar heeft de Christelijke Huishoudschool aan de Stations singel te Veenendaal weer eens een „kijkdag" gehouden. Anders gezegd: iedereen die interesse had voor de verschillende opleidingen aan deze streekschool kon woensdagmiddag de gehele school in vol bedrijf zien, een gelegenheid waarvan voor al veel dames gebruik hebben gemaakt. In alle klaslokalen werden de bezoekers hartelijk ontvangen door de leraressen, die de gehele middag onvermoeid doorgin gen met het geven van allerlei inlichtingen op het gebied van de opleidingen. De leerlingen zelf stonden of zaten deze middag een tikkeltje onwennig in de klas. Overigens geen wonder als zoveel ouderen je op de vingers kijken en je, als het goed is, geen enkele fout mag maken. Dat het acht jaar heeft geduurd al vorens een dergelijk evenement weder om georganiseerd werd, is gelegen in het feit dat de Huishoudschool geruime tijd in het teken heeft gestaan van verbou wingen en uitbreidingen. Bovendien heeft men in de loop der jaren, wat de oplei dingen betreft, de bakens moeten ver zetten. De directrice van de school, mej. Wa ger, vertelde hierover o.m.: „Toen de school in 1949 werd opgericht was het hoofddoel in die tijd de vorming als toe komstige huisvrouw. Inmiddels zijn de mogelijkheden veel groter geworden. Het accent ligt nu op de mogelijkheid een berop t kizen mt promotiekansen." Wat dit allemaal inhoudt, hebben de bezoekers woensdagmiddag met eigen ogen kunnen aanschouwen. In alle loka len werd volop gewerkt. Men zag er een gymnastiekles, modeshow, zangles, EHBO demonstraties, verkeersonderwijs, kook lessen, handenarbeid, kortom om alles goed te bekijken had men minstens een vol uur nodig. De Chr. Huishoudschool telt op het Het slachtoffer stak in de Hoofdstraat dwars de weg over, zonder op het ove rige verkeer te letten. Een personenau to, bestuurd door J. de G. uit Veenen daal, kon hem niet meer ontwijken met bovengenoemd gevolg. ogenblik bijna 400 leerlingen waarvan ongeveer een derde der leerlingen bui ten Veenendaal afkomstig is. Er zijn plannen voor de bouw van een tweede school, waarvan de grondaankoop bin nenkort gerealiseerd zal worden. Zoals men weet is de verkeers regeling met behulp van de ver keerslichten in de gemeente Vee nendaal op zondagen niet gelijk aan de doordeweekse dagen. Op werkdagen wordt met stoplichten gewerkt en op zondagen schakelt men over op de knipperlichtin stallatie. Het laatste is naar de mening van de fractie van de P.v.d.A. in de Veenen- daalse gemeenteraad op het kruispunt Hoofdstraat, Hoogstraat, Zandstraat, Nieuweweg niet voldoende om een rus tige kerkgang te waarborgen. In een schrijven aan het college stelt deze fractie voor om eens te onder zoeken of het niet wenselijk is om op bepaalde tijden op zondagen ook de stoplichten in te schakelen. Als tijden noemt men 9 tot 11.30 uur en 16.30 tot 19 uur. B. en w. delen deze mening niet. De verkeersdrukte is hier enkele weken ge observeerd en zij menen, dat inschake ling van de stoplichten juist vrij grote vertragingen zal veroorzakn, ook gelet H.M. Koningin Juliana heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de Am sterdamse dierentuin Artis, welke thans het 125-jarig bestaan v iert. De foto toont de vorstin in bewondering voor de Flamingo's tijdens een rondgang door de tuin. Links dr. E. F. Jacobi, directeur en rechts drs. W. F. Westerman, voorzitter. op de geringe hoeveelheid verkeer op zondagen in verhouding tot de op werk dagen passerende verkeersstroom. Bovendien verwachten b. en w. dat een groot deel van de bezwaren zal zijn ondervangen nu de zebra's weer behoor lijk zichtbaar zijn gemaakt. Tijdens het afgelopen weekend zijn er op een tweetal plaatsen een bromfiets gestolen. Eèn ervan is inmiddels terecht, maar de an der wordt nog steeds gezocht- Chauffeur van D. miste zaterdag avond zijn brommer uit de kelder bij garage de Haas. Tot nog toe ontbreekt elk spoor van deze diefstal. Meer geluk had de eigenaar van de brommer die zondag, ondanks de bewaking, uit de rijwielstalling bij het voetbalveld van Veenendaal werd ontvreemd. Enige tijd later werden in Wagenin- gen namelijk twee knapen aangehou den omdat zij zich aan inbraak hadden schuldig gemaakt. Zij bleken weggelo pen te zijn uit Valkenheide en beken den tijdens het verhoor ook de brom fiets in Veenendaal gestolen te heb ben. In de buurt van de Carolan en Mopavi langs de Groeneveldselaan-Industrie laan zijn gisteravond „in BB-verband" duizenden liters water verspoten. Er werd namelijk een onderlinge hulpver leningsactie gehouden, die door talrijke autoriteiten, o.w. het gemeentebestuur van Veenendaal, werd bijgewoond. Het was volop oorlogstijd en er wa ren bommen ingeslagen bij de twee eer der genoemde bedrijven. Door de enorme (overigens fictieve) vuurzee liep de SKF gevaar en de be drijfsbrandweer begon dan ook onmid dellijk met het nat houden van de SKF. De tweede fase van de geslaagde oefening was de inschakeling van de gemeentelijke Brandweer. Toen deze het „vuur" alleen niet meer aankon werd assistentie gevraagd van de Mo biele Colonnen uit Amersfoort. Gezamenlijk ging men de brand te lijf en zo kon men op zeker moment meer dan 40 stralen in actie zien. Het waterballet trok talrijke toe schouwers. De vorige week bü Woninginrichting Van Hierden te Ederveen uitgegeven Valleiriks is niet ge vonden. De waarde is hierdoor gestegen met twee-gulden-vijftig zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer TIEN GULDEN waard is. Bü in levering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Morgenavond - zaterdag 4 mei - om 8 uur precies zal in het gehele land 2 minuten stilte worden in acht genomen, ter eer biedige nagedachtenis aan hen, die in de strijd voor de vrijheid van ons vaderland, hier en overzee, streden en vielen. Ieder een wordt verzocht die avond om 6.00 uur de vlaggen ZON DER ORANJEWIMPEL halfstok uit te steken. Voorts wordt een beroep op de bevolking gedaan zoveel mogelijk bij de her- denkings-plaatsen aanwezig te zijn en eraan mede te werken dat het die avond volkomen rustig en stil is. Alleen in vol komen orde, rust en stilheid eert men zijn doden het best. Hieronder volgen in het kort de programma's: VEENENDAAL 19.30 uur tegenover het monument vóór garage De Haas komen het ge meentebestuur, nabestaanden van de gevallenen, illegaliteit, Na tionale reserve, Resexve-politie, Ned. Roode Kruis, E.H.B.O., geestelijkheid e.a. bijeen. 19.45 uur de plechtigheid wordt geopend met zang van het Mannenkoor „De Veenzangers". Daarna is er gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. 20.00 uur twee minuten stilte. Eventueel is er na de stilte nog gelegen heid tot het leggen van bloemen. (De stilte wordt aangegeven door middel van sirenes). RHENEN 19.15 uur verzamelen in K.E.-plantsoen voor de stille omgang naar het Grebbekerkhof. 19.45 uur kranslegging en klokgelui op kerkhof. 20.00 uur twee minuten stilte (wordt aangegeven door ontsteking van straatverlichting). AMERONGEN 19.40 uur aanvang stille tocht vanaf De Hof naar de Nieuwe Algemene Begraafplaats. 19.45 uur luiden van kerkklokken. 20.00 uur twee minuten stilte (wordt aangegeven door de brandsirene). Op de begraafplaats is er gelegenheid tot het strooien van bloemen. RENSWOUDE I 19.50 uur samenkomst bij het monument voor gevallenen. 20.00 uur twee minuten stilte (wordt aangegeven door brandsirene). 20.02 uur gelegenheid tot het leggen van bloemen. In ELST en ACHTERBERG zullen bloemen worden gelegd op de graven van oorlogsslachtoffers. Natuurbad Ouwehand opent zaterdag 18 mei zijn poorten. De Rhenense zwem- en poloclub De Forellen heeft het volgende zomerprogramma vastge steld: 18 mei openingsfeest, zaterdag 25 mei onderlinge wedstrijden, zaterdag 8 juni waterpolotournooi, zaterdag 22 juni tweekamp, zaterdag 6 juli onderlinge wedstrijden, zaterdag 13 juli driekamp, vrijdag 19 juli waterpolotournooi, za terdag 7 september sluitingsfeest. Van half juli tot en met augustus gaat de verenigingsactiviteit normaal door, evenals de wekelijkse trainingsavonden op maandag, d insdag en donderdag. Daar de vakanties dan echter volop in gang zijn, heeft het zwemclubbestuur besloten geen speciale evenementen te moeten organiseren omdat veel van de leden dan toch nietbeschikbaar zijn. Naast bovenomschreven agenda zal de polocompetitie met de vele wedstrijden nog moeten worden gespeeld waaraan niet minder dan vier zeventallen van De Forellen deelnemen. dat gistermiddag in de Hoofdstraat te Veenendaal een kinderwagen is aangereden door een bromfiets? dat de 18-jarige moeder de weg overstak op het moment dat een bromfietser vlak bij was? dat laatstgenoemde zo hard remde dat de kabels gebroken bleken te zijn? dat de 9-maanden oude baby geen letsel opliep? dat de klap zo hard aankwam dat een rubberband van het kinder wagenwiel afvloog? dat aanrijdingen met kinderwagens zich zelden voordoen? Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogistass. Apotheker BAD I In de Seine bij de brug van de Concorde in Pa rijs is een nieuw zwembad ge legd, bestaande uit een stalen bak van 50 meter lang en 15 meter breed. In de winter zal hij leeggepompt worden om ge bruikt te worden als parkeer plaats. BAD II Mariënbad, bekend geworden door de film van Alain Resnais, wordt een rust oord voor de Tsjechische ar beiders. Zy kunnen er hun huid en hun spieren laten behande len en een kuur tegen zwaar lijvigheid doen. DIERENARTS De dierenarts Barbaray in Valmont (Frank rijk) stapte dezer dagen de plaatselijke apotheek binnen en bestelde twee liter van een ge neesmiddel tegen wormen bij schapen. Hij vroeg of de apo theker zo vriendelijk wilde zijn de fles open te maken en toen dat gebeurd was sproeide hij de inhoud over het bureau en de dozen met de administratie van de apotheker. Ondertussen ichold hij deze uit voor unfaire :oncurrent omdat hij genees- niddelen tegen dierziekten ver- tocht. De politie haalde de ra cende dierenarts uit de apotheek ivaar hij voor vijfhonderd gul len schade had aangericht. TANDARTS De tandarts Rat- bliffe in Tuscon (Amerika) kreeg een ongewone patiënt te behan- ilelen: een intercontinentale ra ket van het type Titan II, 30 m lang. Een miniatuur veilig heidspal was gebroken en het terugzenden van de raket naar de fabriek in Denver zou veel tyd en moeite kosten. De tech nici haalden er de tandarts by' die het palletje er vakkundig uitboorde. GASTVROUW In een acht tal Paryse postkantoren wordt momenteel een proef genomen met een gastvrouw. Een vrou welijke bediende zit niet ach ter het loket maar staat ervoor om het publiek te helpen. Hun taak is propaganda te maken voor het sparen by de staat, maar hun opdracht is veel rui mer, nameiyk alle gevraagde inlichtingen te geven, en dit niet alleen over PTT-zaken. Zy helpen by het invullen van for mulieren, zy hebben een voor raadje postpapier, enveloppen en postzegels, en zelfs touw en plakband voor niet goed dicht gemaakte postpakketjes. Zono dig houden zy een baby op de arm als de moeder een formu lier invult. SALON In New York is een schoonheidssalon voor honden geopend. Men kan er de vacht laten wassen en „permanenten", en desgewenst laten verven in de kleur van een japon. Er zit een pedicure voor de honde pootjes. Men kan er nerveuze dieren een zenuwbehandeling laten geven. En die konden ze dan wel eens nodig hebben ook. Chauffeur L. H. uit Ede reed gistermid dag met een grote vrachtauto van het levensmiddelenbedryf de R. uit Veenen daal op de Polderweg toen op een gege ven moment het stuur uit zyn handen sloeg. Voordat hij goed en wel besefte wat er gebeurde kantelde de zware auto met 3 ton levensmiddelen en kwam in een diepe sloot terecht. Gelukkig konden zowel de chauffeur als de byryder onge deerd de cabine verlaten, doch een deel van de lading was totaal onbruikbaar ge worden, ondanks het feit dat men on- middellyk met het uitladen van de goe deren begon. Pas tegen half tien 's avonds was het gevaarte weer op het droge. De auto is door de politie in be slag genomen voor een technisch onder zoek. 3UN6HANS PRISMA PONTIAC 0ME6A voor betere uurwerken 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1