Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Onze gevallenen werden herdacht Voor de KANTONRECHTER Hoofdlegerpredikant B. A. Bos: zij konden niet meer genietenI" Nieuws uit de omgeving OVERBERG AMERONGEN De leugendetector van twijfelachtige waarde SCHERPENZEEL Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 8 MEI 1963 Nr. 37 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel KRANSLEGGING VEENENDAAL RHENEN Bergbad is open RENSWOUDE AMERONGEN NIEUWS VOOR BEJAARDEN ...lieten hier hun leven... Nieuwe speeltuin VERKEERD BEGREPEN MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redakt'e: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs ƒ1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent ff In volkomen orde, rust en stilheid heeft ook onze omgeving tijdens de nationale herdenkingsavond op 4 mei zijn doden geëerd. De belangstelling voor deze sobere plechtigheden beweegt zich ge lukkig weer in opgaande lijn. Vooral de jeugd was in die plaatsen, waar herdenkings-plechtig- heden werden gehouden, sterk vertegenwoordigd. De twee minuten stilte, als een ere-saluut aan de duizenden gevallenen, werd overal serieus in acht genomen. Op de GREBBEBERG werd vrijdag ochtend reeds de centrale herdenkingsbijeenkomst van de Koninklijke Landmacht gehouden. Hier aan werd o.m. deelgenomen door een compagnie van het regiment Van Heutz, van welk onderdeel vijf man de vlaggewacht hadden betrokken op het militaire kerkhof. Terwijl de grote bronzen klok op het Nationaal Legermonument werd ge luid, arriveerden de genodigden onder wie vele hoge militaire autoriteiten. Nadat de Kon. Militaire Kapel twee coupletten van „Wilt heden nu treden" ten gehore had gebracht, hield de hoofd legerpredikant ds. B. A. Bos, een her denkingstoespraak. Het hoofdthema was dat zij, die ge streden hadden voor de bevrijding, daarvan zelf niet meer hadden kun nen genieten. De hoofdlegeraalmoezenier P. G. M. Schoonebeek ging daarna voor in gebed. Aan de voet van het monumentale kruis aan de hoofdingang van de be graafplaats werden vele kransen gelegd, onder andere door de Chef van de Ge nerale Staf, luitenant-generaal v. d. Wall Bake, geassisteerd door vertegen woordigers van de Chef Marinestaf en de Chef Luchtmachtstaf. Onderwijl speelde de Kon. Militaire Kapel gewijde muziek. kleine stoet Rhenenaren voor de jaar lijkse stille omgang naar het Grebbe- kerkhof. Aan het hoofd ervan ging het voltallige college van b. en w., alsmede een drietal oud-illegale werkers. Een groepje schoolkinderen droeg twee kransen. Toen het kerkhof in zicht kwam begon de klok op het monument te luiden en toen allen zich rond de klokketoren hadden opgesteld, werd twee minuten stilte in acht genomen. „Ons Genoegen" speelde daarop het „Wilhelmus", waarna eerst de burge meester een krans legde uit naarp van de burgerij en daarna de groep scho lieren dit voorbeeld volgden. Ook de Paulusklok in de Cuneratoren had tot even voor acht uur zijn stem laten ho ren. „Ons Genoegen" speelde ter afslui ting van de kranslegging „Wilt heden nu treden", waarna een rondgang langs de graven werd gemaakt. Het was al Ook aan de voet van het herdenkings monument in Veenendaal werden za terdagavond kransen en bloemen ge legd, ter nagedachtenis aan hen die voor onze vrijheid vielen. DOORN: In een complex woningen op Hoog-Moersbergen is een rattenplaag ontstaan. Het schijnt dat een vrij grote ratten-kolonie de ruimte tussen het dak van de platte woningen en de slaapkamerplafonds heeft uitverkoren als „kraamkamers". Deze zijn te be reiken via de spouwmuren. Men zal thans alles in het werk stellen deze gevaarlijke en ongewenste bezoekers uit te roeien. LANGBROEK: Aan de Tuurdijk is een grote kippenschuur uitgebrand. De brandweer stond voor een onmoge lijke taak. Er kwamen 5000 kuikens in de vlammen om en de niet ver zekerde schade wordt geschat op rond 6000 gulden. LIENDEN: De laatste hand wordt mo menteel gelegd aan het nieuwe groeps- bureau van de Rijkspolitie te Lienden. De politie heeft zich jaren moeten be helpen met een vertrek van geringe afmeting in het gemeentehuis van Lienden. RENKUM: De politie betrapte twee da mes die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal van narcissen uit een ge meentelijk plantsoen. De bloemen werden in beslag genomen en ter be schikking gesteld van een kraam kliniek. ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER rrplieJi Met twee minuten stilte en het „Wil helmus" werd deze stramme militaire plechtigheid besloten. De herdenking in Veenendaal concen treerde zich bij het monument in het plantsoen aan de Kerkewijk. Het verkeer was voor deze gelegen heid omgelegd via de Parallelweg en Industrielaan. Om half acht verzamelde zich tegen over het monument talrijke autoriteiten, o.w. het gemeentebestuur, nabestaan den van gevallenen en verschillende af gevaardigden van andere instellingen. Nadat de plechtigheid was geopend met het zingen van een drietal couplet ten van „Blijf bij mij Heer" door het mannenkoor „De Veenzangers" begaven burgemeester Hazenberg en hoofd agent Imbosch zich naar voren om na mens het gemeentebestuur een krans te leggen. Hierna volgden bloemstukken van Oranjedag, EHBO, Rode Kruis e.a. Er waren eveneens afgevaardigden van scholen die bloemen legden. De plechtigheid werd, nadat twee mi nuten stilte in acht waren genomen, besloten met het spelen van een couplet van het Wilhelmus door „Caecilia". Zaterdagavond vertrok vanuit het K.E. Plantsoen achter het gemeentehuis een Hoewel de temperatuur meer deed denken aan een winderige herfstdag, heeft het Bergbad zaterdag z\jn poorten geopend. Het water was 11° C. doch dit weer hield een vaste kern van moedige zwemmers niet steevast iedere morgen een duik te nemen. Zondag kreeg het bad slechts drie zwem-enthousiasten te verwerken, zodat deze volop de ruimte hebben gehad. Voordat de grote toeloop komt, zal de zomer zich eerst wel van de betere zijde moeten laten zien. BOTSING BIJ ZEBRAPAD Bij het zebrapad midden in de Hoofd straat zijn vrijdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Van de V. stopte voor voetgangers en werd toen van achteren aangereden door de auto mobilist V. uit Rotterdam. Er was alleen materiële schade. RUSTIG BROMFIETS-WEEKEND Zowel zaterdag- als zondagavond is het, wat de bromfietsen in het centrum betreft, erg rustig geweest. De verloven van de politie waren opnieuw ingetrok ken, zodat vrijwel de gehele politiemacht wederom op de been was. Nergens be hoefde echter handelend opgetreden te worden. SCHOOLKINDEREN IN OVERBERG ALLEN GESLAAGD VOOR VERKEERSEXAMEN Alle 26 leerlingen van de zesde klas van de School met de Bijbel te Over berg zijn geslaagd voor het verkeers- examen 1963. Het gemiddeld aantal fouten was zeer laag en wel 2,4, .tw. 1,25 fout in het schriftelijke ij 1,15 fout in het praktische gedeelte. De uitreiking van de diploma's zal plaats hebben op vrijdag 10 mei a.s. te Amerongen. Voor de geslaagden zullen dan enige films vertoond worden. FEESTAVOND VOOR ALLE JONGELUI IN OVERBERG Het Christelijk Jongeren Verbond in Overberg nodigt alle jongelui van 16 tot 25 jaar uit, om maandag 13 mei, 8.15 uur nam. te komen in de school te Over berg, waar bovengenoemde vereniging een feestavond organiseert. Een gevarieerd programma van mu ziek en spel zal worden aangeboden, tevens zal er gelegenheid zijn zich op te geven voor een dagje uit. Het C.J.V. hoopt op een grote op komst. donker geworden, toen een klein groep je weer in Rhenens centrum arriveerde. Met een korte plechtigheid werden ook in Renswoude de gevallenen her dacht. Een grote groep mensen had zich ver zameld bij het monument waar even later ook de muziekvereniging met om floerste trommels arriveerde. Op de twee minuten stilte volgde de bloemlegging. De plechtigheid werd be sloten met het spelen van het Wil helmus. Vanaf de Hof in Amerongen vertrok zaterdagavond een grote stoet stilzwij gende mensen, met aan het hoofd bur gemeester Van den Bosch, naar de nieuwe algemene begraafplaats. Op het kerkhof werden bloemen ge legd en later twee minuten stilte in acht genomen. Op de Hof werd de stoet weer ont bonden, nadat burgemeester Van den Bosch nog enkele toepasselijke woor den had gesproken. Het comité Autotocht Bejaarden deelt aan de bejaarden mee, dat er op zaterdag 11 mei a.s. gelegen heid is zich voor deze tocht op te geven. Het comité houdt voor deze opgave zit ting in het zaaltje van huize Lievendaal van drie tot vier uur 's middags. Men wordt verzocht hiervan goede nota te ne men, omdat er na deze datum geen op gave meer mogelijk is. Aan de dames en heren autobezitters wordt verzocht, net als voorgaande jaren, de hun toegezon den opgave-formulieren ingevuld op te sturen naar D. H. v. Walsum, Kon. Julianastraat 83 te Amerongen. ENORME DRUKTE BIJ VEER Bij het Eck-en-Wielse veer is het voor al zondagmiddag enorm druk geweest met auto's die de bloeiende Betuwe be zochten. Aan beide zijden van de ri vier stonden lange rijen auto's om over gezet te worden. Dank zij een voortref felijke verkeersregeling deed zich geen enkel ongeval voor en werd de ver keersstroom goed geregeld. De kalender wees november 1944. In de kale, grauwe cellen van de strafgevangenis in Utrecht, waar het daglicht nauwelijks doordrong, liepen jonge kerels wanhopig heen en weer, steeds maar heen en weer. Jonge ketels uit de illigaliteit, die door de wrede bezetter waren ge grepen, verhoord, geslagen Gij zelaars met nog een heel leven voor zich. Daar was Pieter Julius ter Beek uit Bilthoven. 23 jaar. Stu dent in de theologie. Daar was de Israëliet Philip de Leeuw. 30 jaar. Een gehuwde leraar uit Apeldoorn. Daar was ook de 19-jarige leerling van de Zeevaartschool J. J. v. d. Munnik uit Den Haag. Jonge levens die niet in de dood wilden geloven. Als ze voetstappen in de gangen hoorden, snoerde de angst hun keel dicht. Ze komen ze komen de doodhet einde Maar de voetstappen gingen ver der. De hoop kwam weer terug. De hoop op het leven, de hoop op de bevrijding, de hoop om er weer levend uit te komen o-o-o Op precies dezelfde tijd en in pre cies dezelfde omstandigheden liep dominee Bastiaan Ader in zijn cel in een gevangenis te Amsterdam. Hij was 34 jaar, gehuwd en stond als predikant in de Groningse plaats Nieuw-Beerta. Nu gijzelaar. In diezelfde gevangenis verbleef ook Thomas Jan Lambrechtsen- van Ritheim, zoon van de Rijks havenmeester in Terneuzen. 22 jaar Student. Gijzelaar. Victor Alexan der Guillaume v. d. Berg uit Am sterdam. 26 jaar. Student in de rechten. Gijzelaar. o-o-o November 1944. Een groepje illigalen wagen zich in het spergebied rondom Rhenen om een opdracht uit te voeren. Op de terugweg stuitten ze op de vij and. Er vallen schoten. Een Feld- webel van de Feldgendarmerie ver liest het leven. De bezetter eist wraak. Er moeten repressaille-maatregelen worden getroffen. „Schnell klinkt het Duitse commando. Maar wie? „Macht nichts nehmen sie etwas En toen ging de dood op weg naar de strafgevangenis in Utrecht en Amsterdam. Hij ging zes jonge levens halen o-o-o Het wordt hun laatste rit. Op 22 nov. 1944 gaan de voetstappen niet aan hun celdeur voorbij. De deuren worden opengerukt. Verblind door het daglicht worden de zes mannen in een grote personenauto geduwd. Waarom? Waarheen? Waarvoor? Zij weten het niet en misschien hebben ze nog gehoopt op een of ander wonder. Drie uit Amsterdam en drie uit Utrecht, zo gaat de lu gubere tocht door Woudenberg, Renswoude naar Veenendaal. Ach teraan rijdt een auto met Duitse soldaten. De mitrailleur staat ach teloos in de hoek o-o-o Om vijf uur in de middag stoppen de auto's recht tegenover hotel La Montagne - aan het begin van de Prattenburgseweg. De Duitse com mandant stapt uit, maar komt even later weer terug. Doorrijden, be veelt hij. Vijfhonderd meter ver der, op de hoek van de Oude Grindweg en de Veenendaalse- straat, moeten de zes mannen uit de auto's komen. Ze huiveren van de kou want het is inmiddels gaan regenen. Verdwaasd kijken ze rond. In de verte zien ze de contouren van Veenendaal, maar voor de rest dode takken en bomen. Ze moeten in een kring gaan staan. Dan wordt de loop van de mitrailleur op hun hoofden gericht. Drie vier korte vuurstoten en ze zijn dood. Alles is voorbij. Voorgoed. Zes jonge le vens in enkele seconden o-o-o De bezetter eist dat de lijken zo langs de weg blijven liggen, Ter afschrikking voor anderen. Maar door de bemoeienis van de Veenen- daalse autoriteiten krijgt men toe stemming de lijken de volgende dag te mogen weghalen. Met een schot door de slapen en een schot in de rug - zó worden ze gevonden. De dominee heeft zijn bijbeltje vastgeklemd in zijn verstijfde hand. Een ander heeft in zijn schoen een briefje verstopt met alleen maar zijn naam o-o-o Op dezelfde plaats waar deze zes landgenoten hun leven gaven, staat nu een wit ruw-houten kruis. Kamp Overberg komt de hulde toe dat zij ieder jaar zorgt voor een krans. Wat hebben deze zes jonge man nen - slechts enkelen van de dui zenden slachtoffers - in de laatste seconden van hun leven doorge maakt? Toen het gloeiende lood hun levens vernietigde? „Zij vielen voor ons" is een uit drukking geworden, die in de loop der jaren zijn volle betekenis dreigt te verliezen. Maar wie aan de voet van dit houten kruis zijn gedachten ver plaatst naar deze zes mannen, zal de ware betekenis van HERDEN KEN beleven. Zij - en alle anderen - vielen voor ONS. Daarom moeten wij blij ven Herdenken! Ieder jaar weer. En vooral de jeugd uiteenzetten WAAROM en WIE wij herdenken. Zodat zij het in de toekomst niet zullen vergeten en blijven HER DENKEN. Oók die zes jonge mannen aan de rand van Veenendaal, die op 22 november 1944 onder de wur gende hand van de bezetter vielen. De leugendetector stamt van een voormalige oosterse koning. Deze vertelde z(jn volk een ezel te bezitten, die als de schuldige aan zijn staart trok balkte. De hei lige staart van deze magische ezel moet heel wat processen hebben beëindigd, te meer daar tegen de staart geen hoger beroep mogelijk was. En iemand die te genstribbelde werd eveneens voor schuldig gehouden. Deze koning is sinds lang dood, maar zijn idee leeft nog voort in de dusgenaamde leugendetector leugen ontdekker), die bij de politie van tal van landen dienst doet en officieel de poly- graaf heet. Bü de rechtbanken wordt de machine gewoonlijk niet als bewijs middel toegelaten, tenzij alle partijen ermee accoord gaan. Maar in de politie praktijk zowel als daaromheen in de handen van detectiven als ook bij grote za ken, die er personeelsoneerlijkheden mee trachten te ontmaskeren, in de handen van spionnagevervolgers enz. vindt de machine een vrjj sterk en door velen ge vreesd gebruik. En toch, zo schrijft de advocaat Cogh- lan te Chicago, is de machine door en door onbetrouwbaar. Wat doet ze fei telijk? Ze berust op de theorie, dat een leugen altijd wordt vergezeld door fy siologische veranderingen in de leuge naar, met name in zijn polsslag, in zijn ademhaling, in zijn bloeddruk, in de spanning van zijn spieren of in zijn transpiratie. Veranderingen in deze verschillende opzichten worden door de machine in curven weergegeven, onge veer zoals een seismograaf aardbevin gen registreert. Nu geeft men wel toe, dat soms en bij sommige personen te recht uit deze curven schuld kan wor den afgeleid, maar, zo zeggen de Har- vardse psychologen, aan wie ter zake rechtskundig advies werd gevraagd „de fysiologische veranderingen, die leugens kunnen vergezellen, kunnen evengoed samengaan met andere gemoedsbewe gingen, bijv. normale angst, of ver scherpte aandacht, of doodgewone ze nuwachtigheid, nog vermeerderd door de gedachte dat deze zenuwachtigheid wel eens voor schuld zou kunnen wor den gehouden. Anderzijds kan de machine gemakke lijk worden verslagen door de koelbloe digheid van een leugenaar, of door ie- Een paar jaar geleden werden op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Scherpenzeel, onder leiding van burge meester mr. C. P. Hoytema van Ko nijnenburg, plannen besproken om te komen tot de oprichting van een kin derspeelplaats in de Oranjewijk. Een stuk grond werd beschikbaar gesteld en subsidie werd verstrekt. De heer L. Mes nam het initiatief. In middels is de speeltuin omheind en een gemetselde zandbak is aangebracht. Het terrein wat in de natte tijd enigszins drassig was, is vorige maand gedrai neerd. Tot groot vermaak van de jeugd werd vrijdagmorgen door personeel van de NBM een afgekeurde autobus het speel terrein opgereden. Wanneer de bus op zijn definitieve plaats is gezet zullen de wielen gedemonteerd worden. Deze bus is door de directie van de NBM gratis beschikbaar gesteld voor de speeltuin. Binnenkort zullen nog meer speelattri- j buten gemaakt worden. De vereniging telt momenteel 43 leden 1 en het bestuur is als volgt samenge- steld: L. Mes, voorzitter; J. v. d. Kleut, secretaris; D. Methorst, penningmees ter en B. Floor en G. Vermeulen, leden. mand, die zijn zenuwen geheel meester is en zich niet door het gedoe met de machine uit zijn evenwicht laat brengen, of door iemand, die zelf gelooft dat hij de waarheid spreekt en anderen hiervan tracht te overtuigen". Feit is dan ook, aldus gaat het Harvardse rapport voort, dat de eigenlijke leugendetector niet de machine is, doch de man, die de ma chine hanteert. Is deze kundig, n.l. een goed detective, dan kan de hokuspokus met de machine hem helpen, aangenomen, dat de ondervraagde persoon er zich door laat imponeren. In Illinois (USA) be staat een instituut onder leiding van John Reid, dat in een halfjaarlijkse cur sus candidaten opleidt in de kunst om met de polygraaf in de levensgeheimen te dringen. De polygraaf vindt op deze wijze ook misbruik. Vrouwen vooral blijken vaak bijgelovig vatbaar voor deze beïnvloeding en de hanteerders van dit soort detec tivewerk, aldus de Harvardse psycho logen, weten meer van de sexualiteit in de USA dan dr. Kinsey. Dit geeft voorts ook aanleiding, tot tal van chantage- zaken, tot echtscheidingshistories, tot tal van gevallen, waarin vaststaat, dat de grootste leugenaar de hanteerder van de machine is. Bijeengenomen, aldus concludeert het Harvardse rapport, kan worden vastge steld, dat de machine op zichzelf waar deloos is; er bestaat geen enkele ma chine, die leugen en waarheid kan doen onderscheiden. Als rechter of zelfs als waardevol getuige behoort de machine niet te worden toegelaten. Wel kan ze soms in de handen van een bekwaam detective dienen, om mensen te impo neren en tot bepaalde verklaringen te brengen. Zakelijk moet hierbij vaststaan, dat de gevoelsregistraties van de machi ne juridisch larie zijn; de machine re gistreert wel iets, maar het verband met waarheid of leugen kan totaal anders zijn, dan de machine doet aannemen. Men moet dit toetsen los van de machine. De bekende Amerikaanse zangeres Brenda Lee is getrouwd met de 19- jarige zoon van een gemeenteraadslid. In Engeland is deze wet nog van kracht: het is gehuwde mannen ver boden hun vrouwen tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens af te ran selen, daar het geschrei de nachtrust van de buren zou kunnen storen." In de nieuwe Braziliaanse hoofdstad Brasilia (3 jaar oud) wonen thans meer dan 200.000 mensen. Op 1 april telde ons land bijna 1,4 mil joen televisietoestellen. Aan Van H. werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht ten laste ge legd, dat hij in zijn supermarket te Vee nendaal na 's avonds zeven uur een 17- jarige cassière, mej. v. d. K. uit Vee nendaal, had laten werken, hoewel zij dit volgens de arbeidswet niet op die tijd doen mocht. Tijdens een vorige behandeling ver telde Van H., dat hij 't pas gemerkt had toen de politie in zijn zaak kwam voor een controle. Hij ontkende tegen oe verbalisant gezegd te hebben, dat mej. v. d. K. inviel voor een ziek ge worden cassière en zei achteraf te heb ben gemerkt, dat mej. v. d. K. vrijwil lig gebleven was. De zaak werd daarop aangehouden om de verbalisant te kunnen horen en daarom verscheen nu de hoofdagent Van E. als getuige. Van H. gaf destijds toe te weten, dat hij mej. v. d. K. niet na zeven uur mocht laten werken. Hij vertelde toen, dat een oudere cassière ziek geworden was en dat hij haar had gevraagd over te werken omdat zij de handigste cas sière was, verklaarde de getuige. De officier, mr. Pfeil, verweet de ver dachte de vorige maal de hoofdagent van meineed beschuldigd te hebben en hij betichtte hem van lafheid doordat Van H. zijn aantijgingen van de vorige zitting nu weer introk. We geloven nu natuurlijk ook uw verklaring, dat mej. v. d. K. vrijwillig overwerkte, niet meer, voegde hij er aan toe. U ziet, dat het niet lukt ons om de tuin te leiden. Verdachte raakte er ontdaan van en hij betoogde het toch allemaal niet zo kwaad bedoeld te hebben. 't Is hele maal mijn opzet niet om leugens te ver tellen, voegde hij er aan toe. Als tweede getuige kwam nu de 17- jarige cassière binnen en nu kreeg het gerecht weer een geheel nieuw verhaal te horen. Ik had die avond vrij, maar moest voor m'n moeder een paar bood schappen doen, vertelde zij. Ik was dus als klant in de winkel, toen ik merkte, dat de hulpcassière ziek geworden was en bezig was haar mantel aan te trek ken. Ik heb nogal hart voor de zaak en heb toen meteen haar werk overge nomen. Tegen de verbalisant hebt u die avond gezegd, dat uw patroon u ge vraagd had te blijven helpen. Hoe zit dat nu? vroeg rechter v. d. Brand. Nu ja, m'n directe chef, niet me neer Van H., heeft gevraagd of ik bleef, gaf de getuige toe. Dat gebeurde toen de hulpcassière weg ging. Weet u wel zeker, dat u deze hele verklaring handhaaft? Denkt u eraan, dat u onder ede staat, waarchuwde de officier. Natuurlijk, lachte mej. Van de K., zo is het gegaan. Integendeel, zei mr. Pfeil. Inmid dels is ons gebleken, dat een van de (zie verder pag. 2) Op het gemeentehuis te Veenendaal werd gistermiddag het huweiyk voltrokken tussen mej. K. M. van Hardeveld en G. Slotboom. Omdat de bruidegom een bekend DOVO-speler is, werd het bruidspaar bü het verlaten van het gemeentehuis opge wacht door een erehaag van DOVO-adspiranten. Zoals gebruikelijk werd zaterdag avond in Veenendaal tijdens de plechtige herdenking, de twee minuten stilte aangegeven door middel van de brandsirene. Twee kennelijk zeer ijverige brandweerlieden, dachten onmid dellijk dat er brand was, trokken hun pakken aan en gingen zo snel mogelijk op weg naar de brand weerkazerne. Pas toen ze bij de spoorweg overgang aan een dienstdoende politieman vroegen waar de brand was, kwamen ze er achter waar om de sirene in werking geweest was. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1