Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Rond 30.000 kiezers gaan woensdag ter stembus De Wereld van WEEK-tot-WEEK t "ijk Speciale controle op de opkomst-plicht Schooljeugd deed veilig-verkeer examens r WAAR LS DE VALLEI-RIKS? RENSWOUDE Evacuatie van Rhenen en V eenendaal eindigde in chaos 37e JAARGANG VRIJDAG 10 MEI 1963 Nr. 38 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude - Scherpenzeel VEENENDAAL RHENEN AMERONGEN RENSWOUDE Er is toch verschil OOK IN SCHOONMAAK ARTIKELEN Behang 1963 Waterverf plastic FA. J. F. TAK RUZIE OM BENFICA-FEYENOORD WAARDE f 12,50 7 Q 59236 Morgenmiddag Hollandia- Trico mars ZATERDAG-VOETBAL IN RENSWOUDE? WIE DOET MEE AAN SPREKENDE BEELDEN' VANDAAG DRIE EN TWINTIG JAAR GELEDEN RHENEN'S BINNENSTAD GING IN HEL VAN VUUR TEN ONDER Red ak tie en administratie: Parallelweg 10 - Veencndaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Volgende week woensdag zullen in onze omgeving rond 30.000 kiezers naar de stembus gaan om hun keuze te bepalen met betrekking tot de nieuwe Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vrijwel ie dereen zal bekend zijn, dat de stembureau's zijn geopend van 8.00 uur 's morgens tot 7.00 uur 's avonds. Na de sluiting worden de stemmen per bureau geteld, waarna de totalen worden over gebracht naar de zogenaamde hoofdstembureaux, in de meeste plaatsen: het gemeentehuis. Na de vaststelling van de totalen worden deze nog die zelfde avond overgebracht naar het hoofdstembu reau in de kieskring Utrecht, dat gevestigd is in het Utrechtse stadhuis. Deze uitslagen moeten volgens de wet vergezeld gaan van de onderte kende processen-verbaal. Bijzonder accent is bij deze verkiezing gelegd op de opkomstplicht. Iede re kiezer is namelijk VERPLICHT in een stem bureau te verschijnen en in opdracht van de mi nister van Binnenlandse Zaken hebben alle bur gemeesters via officiële bekendmakingen in de pers, hierop uitdrukkelijk gewezen. Veenendaal is verdeeld in 16 stem- districten. Deze indeling is nagenoeg gelijk aan die bij de gemeenteraads verkiezing van 1962. Dit betekent dat iedereen zijn stem moet uitbrengen in hetzelfde kiesdis trict als vorig jaar, behoudens enkele afwijkingen. Deze afwijkingen zijn de volgende Het gebouw „De Samenwerking" is vervangen door een lokaal van de Ju liana van Stolbergschool, vanouds de „Nieuwewegseschool", aan de Nieuwe- weg. In dit gebouw zijn thans twee stembureaus gevestigd, n.l. van de stern- districten 9 en 14. De nummers van deze bureaus worden duidelijk aangegeven en de kiezers wordt verzocht goed op deze nummers en het nummer van hun oproepingskaart te letten, zodat men niet op het verkeerde bureau terecht komt. Verder is stembureau 3 thans onder gebracht in de Chr. Huishoudschool (in gang Lindenlaan), in plaats van in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan, zoals bij vorige verkiezingen het geval was. De bewoners van het Schrjjvers park moeten stemmen in de Prin ses Beatrixschool of in het gebouw „Eltheto". Aangezien de verbindingsweg van het Schrijverspark naar de J. G. Sandbrink- straat nog niet klaar is was het niet mo gelijk voor de kiezers die in het Schrij verspark wonen een apart stembureau in te richten. Tenslotte moeten de bewoners van de Grebbeweg niet meer stemmen in stem bureau 3, maar in stembureau 2 dat ge vestigd is in het gymnastieklokaal aan de Hoogstraat. Veenendaal telde op 2 april j.l. - de dag van de kandidaatstelling 13712 kiezers, van wie aan 175 personen is toegestaan bij volmacht te stem men. De gemeente Rhenen is verdeeld in 9 stemdistricten en de situatie is dus ge heel gelijk aan de gemeenteraadsver kiezingen. In Rhenen-stad zijn 6 stem bureaus, in Eist 2 en in Achterberg 1. Tweehonderd personen mogen bij vol macht stemmen. Het totaal aantal kiezers bedraagt om precies te zijn 7.659. Ook in de gemeente Amerongen is niets gewijzigd. Er zijn in totaal 4 stem districten, waarvan één in Overberg. Blijkens officiële gegevens zijn 80 per sonen gerechtigd bij volmacht te stem men. Het totaal aantal kiezers: 2.733. Renswoude heeft zegge en schrijve één stembureau, evenals bij alle vorige ver kiezingen. Vijf personen mogen bij vol macht stemmen, terwijl het totaal aantal kiezers 1023 bedraagt. In de afgelopen weken hebben 469 kinderen van de lagere scholen en 231 van het voortgezet onderwijs deelgenomen aan veilig verkeers-examens. De leerlin gen van de lagere scholen hebben het glansrijk van hun oudere collega's gewon nen! Van het lager onderwijs slaagde n.l. 93% en van het voortgezet onderwijs slechts 40%. Des te meer spreken deze cijfers, wanneer men bedenkt dat de 469 kin deren van het lager onderwijs zowel een schriftelijk als een praktisch exa men hebben moeten afleggen. Met lof slaagden 31 kinderen en er behoefden maar 19 kinderen afgewezen te worden. De deelnemers van het voortgezet onderwijs deden alleen schriftelijk exa men .Twintig vragen werden voorge legd aan 231 leerlingen en hier van moesten er 138 afgewezen wor den. Er was niemand die met lof slaag de UITSLAG Bij het Lager onderwijs is de Reho- bothschool als winnaar uit de bus ge komen. Zij komt dus in het bezit van de wisselbeker, die op donderdag 16 mei a.s. in gebouw Eltheto uitgereikt zal worden. De uitslag bij het voortge zet onderwijs: VGLO-school 4 geslaagd 35 gezakt Chr .lyceum 20 geslaagd 11 gezakt Ichtus-ulo 28 geslaagd 23 gezakt Chr. Huish.school 41 geslaagd 69 gezakt De examens werden gehouden door Veilig Verkeer afd. Veenendaal en ston den onderleiding van brigadier C. A. Visser. De fraai uitgevoerde diploma's werden getekend door Hans van Eyk. BOTSING OP OVERWEG Op de onbewaakte overweg bij de Mid dellaan zijn dinsdagavond twee brom fietsers met elkaar in botsing gekomen. Het waren A. S. uit Amerongen en T. V. uit Veenendaal. Er ontstond een valpar tij, waarvan diverse ontvellingen het ge volg waren. De materiële schade was aanzienlijk. HERDENKING BIJ RUSSISCH OORLOGSMONUMENT IN WEST-BERLIJN Ter gelegenheid van de Duitse capitulatie 18 jaar geleden is donderdag een her denking gehouden by het Russische oorlogsmonument in West-Berlijn. Rechts op de foto (tussen twee generaals) de Russische ambassadeur P. A. Abrassimow. Keus uit meer dan 1000 stalen. GEEFT NIET AF. Bussen lakverf, diverse tinten, verfkwasten - borstels - bezems. Vlinderwas in dozen en los ver krijgbaar. Zeemleer-sponzen enz. Hoofdstraat 106 - Veenendaal Telefoon 2576 Drogistass. Apotheker Het gebeurde woensdagavond bij de fam. O. in de Achterkerk straat te Veenendaal. De 34-jarige kostganger G. S. mocht op doktersadvies niet naar de televisie kijken, doch de ver leiding van de roemruchte ont moeting Benfica-Feyenoord was blijkbaar te groot. Hij besloot dan ook, tegen het idvies van zijn dokter in, om in plaats van in bed te kruipen, %an het kijkkastje te blijven. Het echtpaar O. wilde blijkbaar verstandiger zijn en na eerst ge probeerd te hebben de kostganger met goede woorden naar bed te krijgen, verboden zij hem ten slotte naar de t.v. te kijken. S. wond zich hierdoor zo op, dat hij eerst zijn hospita buiten werking stelde en toen al zijn woedde koelde op zijn kostbaas. Het eind van het liedje was dat de kostbaas met een paar blauwe ogen de verrichtingen van Feyen- oord zat te volgen, terwijl de agressieve kostganger in zijn cel voor de Rotterdammers zat te duimen De vorige week by: Kruldenicrsbedrü f K. Vermeer Zn., Eist (U) uitgegeven Valleiriks is niet ge vonden. De waarde is hierdoor ge stegen met twee-gulden-vijftig, zo dat de nieuw uit te geven riks met het nummer: TWAALF GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a con tant uitbetaald. By het Boslaanplein vindt morgen middag om twee uur de start plaats van de Hollandia Tricomars. De gehele op brengst van deze mars komt ten goede aan het Rode Kruis om een aantal chronisch zieken met vakantie te laten gaan. Uit dien hoofde zijn er voor de deel nemers ook geen prijzen te winnen. On danks dit „gemis" is de belangstelling voor deze tocht groot. Er zijn in totaal drie afstanden, t.w. 18, 12 en 6 km. Ui ttal van plaatsen zijn de inschrij vingen reeds binnen. Het parcours gaat voornamelijk over de landgoederen Remmerstein en Dikkenberg, zodat er volop van de natuur te genieten is. Het resultaat van deze tocht zal be kend worden op het jaarfeest van de wandelclub op 22 mei a.s. in gebouw Eltheto. (Voor route zie men pag 2). VERGADERING NCVB Dinsdag 21 mei aanstaande hoopt de NCVB afd. Veenendaal haar laatste ver gadering van dit seizoen te houden. Voor deze bijeenkomst is een diëtiste van het voorlichtingsbureau van de voedings raad uitgenodigd die zal spreken over: goed eten en toch slank blijven. Ook zal de film „Van tuin naar tafel" worden vertoond. RACEFIETS SNEED BROMMER Dinsdagavond heeft de Veenendaler K. met zijn racefiets op het rijwielpad langs de Kerkewijk ter hoogte van de Bergweg de bromfietser B. B. uit Eist gesneden. De bromfietser kwam te val len en moest met een ernstige been wond naar het ziekenhuis overgebracht worden. In de meidagen 1940 werd de Rhenense binnenstad vrijwel geheel vernield. Enkele gebouwen w.o. het postkantoor (zie pijl) bleven behouden. DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER TELEVISIE Vanavond komt de JOKVP afd. Vee nendaal bijeen voor een interessante dis cussie over commerciële t.v. De bijeen komst wordt gehouden op Nieuweweg 247. Door enkele leden van de JOKVP zal ook deelgenomen worden aan het grote landelijke jongerenappèl van de KVP dat 11 mei in Tivoli zal worden ge houden. GESLAAGD De heer C. Bolderman, eigenaar van Autorijschool „Succes", is dezer dagen geslaagd voor het Vamor-diploma. Bij het bestuur van de v.v. Renswoude bestaan plannen om tot oprichting over te gaan van een zaterdag-elftal. Naar aanleiding daarvan verzoekt het bestuur alle leden - ook zij die momen teel bij een andere vereniging buiten Renswoude spelen - vóór 18 mei a.s. bij secretaris C. Diepeveen, Dorpsstraat 39 op te geven wat naar hun mening de beste oplossing is. Aan de hand van deze gegevens zal dan op een ledenvergadering uitvoerig besproken worden wat de v.v. Renswou de te doen staat: óf helemaal overschake len op zaterdagvoetbal óf naast het zon dagelftal ook nog een zaterdagelftal in het leven te roepen. ZITTING PLAATSENGELD Voor de laatste maal houdt de kerk voogdij van de Ned. Herv. Kerk zitting voor het in ontvangst nemen van het plaatsengeld en wel a.s. maandag 13 mei van 7-9 uur in de consistorie. Nadien zal het bedrag worden geïnd, verhoogd met incassokosten. De Duitsers trokken door de nog roken de puinhopen Rhenen binnen Vandaag goed nieuws voor alle amateur-fotografen onder onze abonnee's! In samenwerking met Studio Artifoto te Veenendaal, heeft ons blad een grote amateur fotowedstrijd op touw gezet die vandaag begint en tot en met 19 juni duurt. Het idee is byzonder origineel: iedereen die meedoet moet op zyn of haar manier een Nederlands spreekwoord of gezegde op de fo to uitbeelden. By de beoordeling zal alleen gelet worden op het meest leuke idee van uitbeelding, dus niet op technische afwerking of iets dergelyks. De hoofdprys is een FILMCA MERA met nog negen andere waardevolle prijzen. Alle bijzon derheden hierover vindt u op pag. 2 van het derde blad in dit num mer. Redaktie. ROMANCE. In het Franse dorp Léalvillers zijn in het huwelijk getreden: Paul Car- don (30) en Marie- Joséphine Catherine (27). Elke dag treden er mensen in het huwelijk, maar zij zijn niet altijd bij el kaar gekomen als Paul en Marie-Joséphine. Paul is landarbeider. Hij werkt al tien jaren bij dezelfde baas en hij heeft in een uithoekje van diens grond een eigen huis gebouwd. Drie vertrekken en televisie, zoals men kan zien aan de antenne op het dak. Toen hij terugkeerde uit mi litaire dienst in Algerije en zijn eigen huis weerzag, dacht hij: nu nog een vrouw, en hij plaatste een advertentie waar in hij een correspondentie vriendin vroeg. Marie-Joséphine Catherine is geboren op Reunion, een Frans eiland nabij Madagas car. Zij trouwde een metselaar, kreeg twee kinderen en bleef alleen met hen achter toen haar man overleed. In een Franse krant vond zij de advertentie van Paul en schreef er op. Hij kan me schrijven, hoe het leven in Frankrijk is, dacht ze, en me misschien vertellen of daar voor mijn kinderen een betere toekomst is weggelegd dan hier. Paul schreef het. Marie-Jo séphine schreef terug hoe het leven op Reunion was. Ze schreven vaker en ook over andere dingen en het duurde niet lang of de aanhef „Ge achte mevrouw" en „Geachte meneer" werd veranderd in „Marie-Joséphine" en „Paul". Op een goede dag werd er „lieve" aan toegevoegd. De correspondentievrienden be sloten te trouwen. Zij schraap ten al hun geld bij elkaar voor de reis van Marie-Joséphine en haar twee kinderen, Gerald van 5 en Jasmine van 3 jaar. Haar hele familie deed haar uitgeleide op het vliegveld en iedereen huilde: haar ouders, haar vijf zusters en haar drie broers. Op het vliegveld van Orly in Frankrijk stond Paul haar op te wachten, om haar voor de eerste keer te zien. Zijn baas haalde hen af met de auto en twee dagen later waren ze getrouwd. Het hele dorp liep uit en schatte de bruid eerder op 17 dan op 27. SCHOONHEID. De Egyp tische ambassade in Parijs, die gesloten werd in 1956 wegens de Suezkwestie, is heropend als ambassade van de Verenig de Arabische republiek en me teen heeft Frankrijk er een schoonheidskoningin bij. Onder het nieuwe personeel bevindt zich namelijk mej. Hoda El Marassie, die in 1960 in Alexandrië werd uitgeroe pen tot Miss Wereld. De 23-jarige, die aan de uni versiteit van Alexandrië lite ratuur en Franse taal studeer de, is de eerste vrouw in di plomatieke dienst die door Egypte is uitgezonden. J DE MEI DAGEN VAN '40 In een hel van vuur, rook, stof, kanongebulder en razende jagers werd het oude Rhenen, vandaag drie en twintig jaar geleden, met de aardbodem gelijk gemaakt. De inwoners maakten het gelukkig niet mee. Er zouden duizenden slachtoffers zijn gevallen- Zij waren met stoffige kolenschuiten, die reeds weken lang op de Rijn voor anker lagen, afgevoerd naar veiliger oorden, althans dat was de bedoeling. Zij die het dichtstbij waren gebleven en in Eist een heenkomen had den gezocht, hebben wel de hevige vuurgloed boven het stadje zien hangen. Ook Rhenen's brandweer was daar gestationneerd, maar hoewel nog getracht is naar Rhenen terug te keren om er te gaan blussen, moesten de spuitgasten spoedig op hun schreden terugkeren, omdat er geen doorkomen aan was vanwege de enorme troepenver plaatsingen op de weg en vanwege het enorme gevaar. In enkele uren tijds was de oude binnenstad volkomen van de kaart. Een brok historie verdween. De inwoners van Veenendaal was hetzelfde evacuatielot beschoren als de Rhenenaren. De Veenendalers gingen „scheep" in Eist, met al even vieze ko lenschuiten. Ook van hen kwam nie mand op de plaats van bestemming, want wie had ooit gedacht dat de Duitse parachutisten de weg naar de Zuidhol landse en Zeeuwse eilanden zouden kunnen versperren. De thuiskomst was voor de Veenen dalers echter onder de gegeven omstan digheden prettiger dan die van de Rhe nenaren. In Veenendaal werd gelukkig maar weinig vernield. De Rhenenaren stonden bij thuiskomst sprakeloos. Al hun bezittingen waren platgebrand. De Grebbeberg werd door de Duitsers de „Duivelsberg" genoemd. Even heb ben de Duitse bevelhebbers nog gedacht aan terugtrekken en opnieuw formeren van de aanvallende troepen, zó hevig is er gevochten en zo dapper is er op vele punten stand gehouden. Die Grebbeberg was er de oorzaak van dat Rhenen pre cies in de vuurlinie lag met de hier boven geschetste gevolgen. De eerste Duitse granaten vielen in de nacht van 10 op 11 mei, maar de grote beschieting, die driekwart van de oude stadskern in de as zou leggen, vond op tweede Pink sterdag plaats. In de gehele gemeente werden 208 huizen geheel verwoest, 684 waren er beschadigd doch herstelbaar en 724 bleven er onbeschadigd of na genoeg onbeschadigd. Na de capitulatie werden de opruimingswerkzaamheden snel aangepakt. In de puinhopen vond men lijken van honderden militairen en talloze cadavers van paarden van daag drieëntwintig jaar geleden. I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Badmeester ROMPES van het Bergbad (zie foto) meette woensdag middag een water temperatuur van 16° C. Vooral na het uitgaan van de scholen, was het water op die eerste mooie dag van de lente, bijzonder in trek. Bij een gunstige zomer verwacht het Bergbad een record-aantal be zoekers, temeer daar het bad nu ook op de zondagen geopend is.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1