Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken DENK VROEGTIJDIG AAN UW REISPAPIEREN SST' Voor de KANTONRECHTER Met de vakanties in zicht: Binnenland AANRIJDINGEN Nieuws uit de omgeving „Wij moeten het van de Heere verwachten Ambtelijk karakter ELST De Amerikaanse presidentsverkiezing reeds druk in discussie aan de LOKETTtN: leerplicht AMERONGEN RENSWOUDE Dodelijk ongeval op onbewaakte Zonnig week-end bracht grote verkeersdrukte teweeg DE KLOMP EDERVEEN Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 15 MEI 1963 Nr. 39 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Rijbewijs Paspoort Toeristenkaart Dr. C. Graafland bij intrede: ojilieJ Mijn best doen Rekening mee houden Algemeen Eist weer in het teken van de wandelsport oürserujke siand bevolking militaire zaken paspoorten rijbewijzen' inentingen ■NHHSn AMSTERDAMMER KWAM OP DE KOFFIE SNEL HANDELEN REDDE JONGEN HET LEVEN VECHTPARTIJ IN KOFFIEHUIS Wielrijder gewond bij oversteken MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl do agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het is historisch cn het gebeurde vorig jaar! Aan de balie van een van de gemeente-secretariën in onze streek vervoegde zich een man die eerst een heel verhaal ophing over een vriend van hem die hem onverwachts had uitgenodigd met vakan tie mee naar het buitenland te gaan - met de echtgenote's natuurlijk - en toen uiteindelijk door het loket zei, wat hij nu eigenlijk wilde hebben: een paspoort. Dat kan, zei de geduldige ambte naar en gaf hem de nodige formulieren ter in vulling- Hoogst verbaasd schoof de man de pa pieren net zo weer terug. „Ik moet geen formu lieren", zei hen min of meer geprikkeld, „ik moet 'n pas, anders kan ik morgen de grens niet over." Zo blijken er, ondanks alle publikaties, folders en diverse andere soorten voorlichting, nog weer altijd mensen te zijn die geen flauw benul hebben, welke papieren er allemaal nodig zijn om buitenlandse vakanties te kunnen gaan houden. Er is in dit verband nóg een (veel grotere!) categorie a.s. - vakantie gangers - n.I. zij, die het wél weten maar het gewoonweg vergeten óf er op het laatste nippertje mee komen aandragen. De betrokken instanties zoals ANWB, KNAC, Kampeerraad, en vooral niet te vergeten de GEMEENTE-SECRETARIE adviseren de mensen herhaaldelijk maak uw plannen en zorg VROEGTIJDIG voor uw papieren. Het is op deze plaats ondoenlijk om alle bestaande reisdocumenten aan een uitvoerige bespreking te onderwerpen, maar het kan nooit kwaad om in grote lijnen enkele punten aan te stippen, waardoor vele vakantiegangers misschien worden aangespoord op tijd te komen met de aanvrage van deze onmisbare papieren. Laten we eerst onze aandacht even bepalen bij de vakantie in eigen land. Een zeer belangrijk papier is dan de KAMPKAART, die men nodig heeft voor het verblijf in kampeertent, cara van en in sommige gebieden van ons land óók als men een zomerhuisje of bungalow betrekt. Men doet er verder goed aan het TROUWBOEKJE mee te nemen, dat vooral in Limburg bij controles veel nut kan hebben. Gaan de kinderen mee, vergeet dan ook hun ZWEMDIPLOMA niet, want er zijn in ons land zwembaden waar de kinderen in de diepe bassins uitsluitend toegang hebben, wanneer ze hun diplo ma kunnen tonen. Krijgt u gasten Als het Nederlanders zijn, mag u ze gerust een jaar van onze omgeving laten genieten, doch bedenk, wanneer het bui tenlanders zijn, dat u ze vóór 12 uur 's avonds bij het hoofd van de plaatse lijke politie dient op te geven, óók al blijven ze maar een nachtje bij u slapen. Dit is namelijk een voorschrift van de Vreemdelingenwet en wordt uitslui tend toegepast uit oogpunt van controle. Het RIJBEWIJS mocht vroeger maxi- Op de splitsing Vendelseweg-Holle- weg zijn zaterdagmorgen twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een personenauto, bestuurd door van W. nam ter plaatse de bocht niet ruim genoeg en kwam daardoor in botsing met een bestelauto, bestuurd door van M. Er was alleen materiële schade. Op de kruising Pr. Bernhardlaan- Buurtlaan kreeg de Veenendaalse bromfietser v. E. zaterdagmiddag een klapband. Hij kon zijn voertuig niet meer onder controle houden en maakte een lelijke val. Door ver schillende schaafwonden op zijn voorhoofd bloedde hij hevig, doch later bleek het opgelopen letsel ge lukkig mee te vallen. Dr. Remme verleende eerste hulp. Zaterdagavond wilde de Veenen- daals bromfietser H. de K. op de Nieuweweg een personenauto rechts voorbijrijden. Hij kwam echter te vallen en moest zich onder dokters behandeling stellen. SOEST: Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van Gemeentewerken, heeft de heer Van Noesel de erepen ning van Soest ontvangen. De heer Van Noesel kwam in 1922 als opzichter-teke naar bij deze dienst die hij thans ver laten heeft omdat hij de pensioenge rechtigde leeftijd bereikte. EDE: Kapitein M. T. Cornelissen en zijn echtgenote kapiteine Cornelissen-Dijk- stra van het Leger des Heils te Ede, zijn vorige week aangesteld bij het korps Apeldoorn-Zuid. Inmiddels heb ben zij reeds afscheid genomen. BARNEVELD: Ds. W. Vroegindeweij zal op 1 september afscheid van Barne- veld nemen. In Katwijk aan Zee zal hij bevestigd worden door zijn zoon, ds. J. Vroegindewij. WAGENINGEN: In de week van de vie ring ter gelegenheid van de 700-jarige Wageningse stadsrechten zullen alle Hoogstraat-winkeliers en hun personeel de cliëntèle bedienen in historische kle ding uit het jaar 1200. hoofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER maal 3 jaar verlopen zijn en men be hoefde dan pas een nieuw aan te vragen. Tegenwoordig is dat anders. Het rijbewijs mag nu maximaal 1 jaar verlopen zijn en degene die om welke reden dan ook vergeet het te ver nieuwen, zal helemaal opnieuw examen moeten doen. De beste oplossing is een maand vóór de vervaldatum naar de ge meentesecretarie gaan, waar de ambtenaren alle benodigde formu lieren verstrekken en iedereen van zelfsprekend met raad en daad ter zijde staan. Gemiddeld duurt het een maand en dan heeft u weer een splinternieuw rijr bewijs in uw zak. Met de PASPOORTEN is het een beetje eigenaardig gesteld. Met uitzondering van Engeland wordt een verlopen pas (maximaal 5 jaar!) door de meest be kende Europese toeristenlanden erkend. Wanneer een minderjarige een pas poort wil hebben, dan zal hij of zij een verklaring van één van de ouders moe ten overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaar tegen bestaat. Een andere mogelijkheid is de kinderen bij de pas poorten van de ouders te laten schrij ven, doch dan zal bijv. een 18-jarige zoon of dochter individueel nooit de grens over kunnen. Op één ding dient altijd goed gelet te worden: er mag in het paspoort geen lettertje geschreven worden, of veranderd enz. Een ander veel gevraagd grens-docu- ment is de TOERISTENKAART. Hier omtrent bestaan bij het publiek nog wel een misverstanden. Ten eerste geldt de toeristenkaart niet voor alle Europese landen en ten tweede is een toeristenkaart hoogstens twee maanden geldig. (En geen jaar dus, zoals velen denken). Bovendien: een toeristenkaart wordt slechts éénmaal per jaar verstrekt. M.a.w., iemand die meerdere keren op vakantie naar het buitenland wil, kan veel beter een paspoort aanvragen. Een touristenkaart kost 1,en moet minstens een week van tevo ren worden aangevraagd. Ook hier geldt weer de regel, dat min- Dr. C. Graafland, de nieuwe Hervormde predikant van Veenendaal, is woensdagavond bevestigd door z(jn collega, ds. G. Boer uit Huizen. Direct aan sluitend op de bevestigings-dienst, hield dr. Graaf land ztfn intrede met een boeiende predikatie over Joh. 21 vers 4 tot en met 7a. De Oude Kerk aan de Markt was deze avond goed bezet en onder de aanwezigen bevonden zich o.m. het voltallige col lege van burgemeester en wethouders van Vee nendaal, predikanten uit Veenendaal en omliggen de plaatsen en vanzelfsprekend een groot aantal parochianen uit Woerden. Ds. Boer uit Huizen hield een bevesti- gings-toespraak naar aanleiding van 2 Ti- mothius 2 vers 9: „maar het Woord Gods is niet gebonden." Aansluitend hierop beklom dr. Graaf land de kansel om zijn intree-dienst te houden. Als tekst had hij gekozen een gedeelte uit Johannes 21, waarin de ver schijning van Jezus aan de Zee van Ti berias wordt verhaald. De predikant zei in dit verband o.m.: „Intrede doen betekent het Woord Gods verkondigen." Hij betoogde dat de verschijning van Jezus aan de dicipelen die niets gevan gen hadden niet alleen een persoonlijke, maar ook een ambtelijk karakter droeg. „Wanneer u enige verwachting koestert van mijn kwaliteiten of persoon, dan zal u dit teleurstellen. We moeten het samen van de Heere verwachten, dan zullen we niet be schaamd worden", aldus dr. Graaf land tot de gemeente. De dicipelen hadden die nacht totaal niets gevangen. Hun vangst was dus een complete mislukking, maar tóch was Je zus er bij. „Jezus is er ook bij onze mislukkingen", aldus de predikant. „Als wij uitgeput zijn, dan is Jezus present. Ons einde is Zijn begin!" „Als God vanavond aan mij vraagt: u heeft toch niets te geven, dan kan ik al leen maar zeggen: ik zal mijn best doen, me inspannen, maar Jezus zal daarom glimlachen. Nee, gemeente als het alleen van mij zou moeten komen, laat ik dan liever verdwijnen." Als de dicipelen niets gevangen heb ben, zegt Jezus niet: ga maar naar huis. Nee, hij geeft ze opnieuw de kans. Ze mogen het overdoen en vindt u dat niet een zeldzame Werkgever? Daarom mag ik u deze Werkgever aanbevelen: treedt bij Hem in dienst. Met nadruk betoogde dr. Graafland dat de dienaren des Woords bij Jezus in dienst zijn en niet bij de gemeente. Je zus is hun meester. De gemeente kan soms wonderlijk met de dienaren omspringen, zo zei de nieu we predikant. Ze worden soms veraf good of soms verguisd, maar wilt u er rekening mee houden, dat ze bij Jezus in dienst zijn? Onze dienst gaat niet van u uit, doch van Christus! Het gaat er niet om of u het met mij eens bent of omgekeerd. Het gaat er om of we samen onder Gods Woord komen! Aan het slot van de dienst werd nog gesproken door ds. Overduin namens het Predikantenconvent en door ds. Wisger- hof namens de gemeente. Ds. Vroeginde weij voerde het woord namens de Clas sis. derjarigen een verklaring van toestem ming van de ouders moeten hebben. Zo, dat waren enkele belangrijke do cumenten. Er zijn er natuurlijk nog meer, zoals de groene verzekeringskaart, het internationale rijbewijs, het in- entingsbewijs voor honden enz. Iedereen die al bezig is of binnenkort begint met het plannen maken voor een binnen- of buitenlandse vakantie en nog niet precies weet of de reis documenten in orde zijn - doet er ver standig aan om terdege te informeren bij de betrokken instanties. Eén van de belangrijkste én die het dichtst bij huis zit, is de gemeente-secretarie van uw woonplaats. De ambtenaren kun nen u aan allerlei soorten formulieren helpen. Zij zijn volledig op de hoogte met deze moeilijke materie, maar kom vroegtijdig, want achter de balie kunnen ze geen ijzer met handen breken. Zaterdag 18 mei a.s. staat Eist weer in de belangstelling van de wandelsport. Dan wordt er namelijk door de W.S.V. „De Rijnkanters" een 60 km prestatie tocht georganiseerd. Evenals vorig jaar belooft het ook nu weer iets groots te worden. Er zijn reeds vele inschrijvingen binnen waar van zelfs uit Friesland. De start vindt plaats bij Café Sportlust 's morgens tus sen 8 en 9 uur. ONDER INVLOED Zondagavond trof de politie een 22- jarige Edenaar aan, die onder invloed op zijn bromfiets reed. Hij werd ter ont nuchtering overgebracht naar het poli tiebureau te Rhenen. De ambtsperiode van de Amerikaanse president duurt eigenlijk te kort, name lijk slechts 4 jaar, zodat in 1964 weer een verkiezing moet plaats vinden. Dit wordt dan wel gecompenseerd, doordat de zittende president grote kans heeft om voor een tweede vierjarige periode te worden gekozen. Maar het nadeel is, dat het vierde jaar van zijn ambt geheel beheerst wordt door de verkiezingskansen, die onafhankelijke, op lange termijn ingestelde beslissingen doen vervangen door een politiek, die op de ogenblikkelijke kiezersgunst is gericht. En dit is niet in het belang van de grote wereldpolitiek, die van de voornaamste leider een vrijere, onafhankelijke en op het algemeen wereldbelang gerichte handelswijze vraagt. De voornaamste tegenkandidaat voor 1964 was tot dusver de vermaarde, machtige gouverneur van de staat New York, Nelson Rockefeller, het hoofd van het rijke en invloedrijke geslacht Rocke feller President Kennedy boft, doordat Rockefeller zijn kansen vermoedelijk geheel heeft vergooid. Hij is nl. 14 maa- den geleden van zijn vrouw gescheiden, De vakanties komen steeds dichterbij en de trek naar het buiten land wordt ieder jaar groter. Behalve een goed humeur zal de tourist echter ook di verse reis-documenten bij zich moeten hebben. Een belangrijke vraag baak zijn in deze tijd de gemeente-secretariën waar o.a. paspoorten, rijbewijzen, touristen- kaarten met honderd tallen worden uitgege ven. Een belangrijk ad vies: vraag vroegtijdig uw documenten aan! Gistermorgen is voorgeleid voor de Officier van Justitie te Arn hem de 58-jarige Amsterdammer J. P. De man wordt verdacht van poging tot inbraak en werd op verzoek van de Veenendaalse po litie te Apeldoorn aangehouden. Enkele weken geleden had hij zich naar de woning van Van D. aan de Nieuweweg begeven. Het was al sche mer en mevr. Van D. was op dat moment alleen thuis. Zij zag hoe de man zijn fiets tegen de muur plaatste en, na eerst omzichtig te hebben rondgekeken, aan het slot van de achterdeur begon te mor relen. Mevr. Van D. sloot toen de deuren van de bijkeuken en ging naar de badkamer, waar zij door het geopende raam vroeg wat hij wilde. De sjofel geklede figuur antwoordde dat hij nodig naar het toilet moest, doch maakte zich toen snel uit de voeten. Inmiddels had mevr. Van D. de buren gebeld en daarna pas de politie, zodat de vogel gevlogen was. Op het sig nalement echter is de man in soortge lijke omstandigheden in Apeldoorn aan gehouden en vervolgens naar Veenen daal overgebracht. Van beroep noemde hij zich schipper en bij zijn arrestatie had hij veertien valse sleutels op zak. Uit het onderzoek bleek dat hij al meer dan dertig keer voor dergelijke vergrij pen was veroordeeld. In geen enkel ge val echter had hij bekend. Zo ook niet met de poging tot inbraak in Veenendaal. Hij zei zich wel te herinneren hier ter plaatse geweest te zijn, doch verder to taal niets. Desondanks is hij gisteren naar Arnhem overgebracht. flinke stoffer op het hoofd van de be zoeker in tweeën te slaan. Vervolgens vroeg van D. assistentie van de politie, omdat hij vermoedde on derweg naar huis opgewacht te zullen worden. Vrijdagmiddag scheelde het maar weinig of een negenjarige knaap zou op de Irenelaan onder de wielen van een auto gekomen zijn. De jongen die op zijn fiets rechts van de weg reed, werd aangereden door een auto die plotseling van een bouwterrein kwam rijden. Toen zijn fiets door de auto geraakt werd, reageerde de knaap direct door van de fiets te springen en op handen en voeten naar de berm te kruipen. De fiets werd onder de wielen van de auto verbrijzeld. Dat de jongen bleek van schrik in de berm bleef zitten was volkomen begrijpelijk. Zaterdagmiddag omstreeks twee uur is op de onbewaakte overweg, vlak bij de spoorbrug op Emmik- huizen, de 10-jarige Willemijntje Klumpenaar door een passerende D-trein gegrepen. Het meisje was op slag dood. Het slachtoffertje fietste van haar ou derlijke woning, die op enkele tientallen meters afstand van de overweg staat, in de richting Veenendaal waar ze bood schappen zou gaan doen. Hoewel het kind ontelbare keren de gevaarlijke overgang is gepasseerd, heeft zij vermoedelijk op dat moment geen ogenblik aan een na derende trein gedacht. Midden op de rails werd zij door de D-trein uit de richting Arnhem gegrepen en op slag gedood. De trein had vijftien minuten vertraging. De verslagenheid in de omgeving over dit ongeval is zeer groot. In een koffiehuis, vlak bij het station De Klomp heeft zich een flinke vechtpartij voorgedaan, waarbij o.m. gebruik gemaakt werd van een grote stoffer. Het begon toen de Edervener G. v. d. H. binnenkwam om iets te gebruiken. De bediende van het koffiehuis, Van D. uit Veenendaal, wees de bezoeker er op dat hij nog een schuld had van ruim tien gulden. Prompt kwamen de vuisten in bewe ging en tijdens het handgemeen wat toen volgde, slaagde de bediende er in een Het was zondag de gehele dag een enorme drukte van auto's, bromfietsen enz. op de wegen in en om Amerongen. Op de kruispunten stonden vaak rijen auto's te wachten. Vooral op de Kon. Wilhelminaweg en bij het veer was het bijzonder druk. Ook het bermtoerisme was weer in volle omvang present. Vele Amerongers richtten zondagmiddag hun schreden naar de Kon. Wilhelminaweg of het Veer, om de drukte gade te slaan. Waarschijnlijk heeft de grootste druk te en stagnatie zich wel voorgedaan bij het Amerongse en Eek en Wielse veer. Aan beide zijden stonden lange rijen auto's te wachten en velen gaven dan ook de moed maar op, om nog langer te blijven wachten. Zij keerden hun auto's, om hun geluk elders te gaan be proeven, hetgeen ook vaak weer de no dige oponthoud en stagnatie teweeg bracht op deze veel te smalle veerweg, die op een zo druk verkeer niet is be rekend. Hetzelfde geldt voor de veer pont, ook deze kon de drukte niet ver werken. Wel werd praktisch een ieder die het geduld op kon brengen te wach ten, overgezet. Op iedere pont werden zo'n slordige 14 auto's tegelijk overge varen, waarbij dan nog de nodige fiet sen en bromfietsen kwamen. Toch kon niet worden verhinderd, dat uren vertraging optrad voor de auto mobilisten. Velen zonk de moed dan ook werkelijk in de schoenen, als zij de lange rij wachtenden auto's zagen staan en een groot aantal nam de omweg via de brug in Rhenen. Het verkeer was overigens bij het veer aan de Amerongse zijde prima ge regeld door de rijkspolitie. Nabij Grootheest aan de Elsterse zijde van Amerongen waren vele automobi listen in de berm neergestreken en za ten daar heerlijk te genieten. Ir. P. uit Heelsum was op de Utrecht se weg in zijn woonplaats met zijn per sonenauto tegen een stoppende volks wagen voor hem aangereden. Dat bracht hem vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht. We reden die avond in de richting Wageningen en plotseling werd ik vol komen verblind door de felle koplich- ten van een tegenligger, die over een knik in de weg kwam. Ik zag niets meer en remde normaal af. Mijn voorganger, die in dezelfde moeilijkheden kwam, is echter pal op de rem gaan staan. Daar was ik niet op verdacht, 't Schikkings bedrag van 50,vond ik erg hoog. Inderdaad is gebleken, dat de te genligger verblindende verlichting voerde. Dat neemt echter niet weg, dat u wel een fout hebt gemaakt, vond mr. Pfeil, die 40,of 8 dagen eiste. U hebt wel bijzonder pech gehad, zei mr. v. d. Brand. Vonnis ƒ40,of 8 dagen. de officier de woorden van de rechter aan, en u maakt mij niet wijs, dat u te goeder trouw was. Dat bewijst wel uw erkenning tegen de verbalisant, dat u wist daar niet te mogen rijden. Mr. Leusink wilde in zijn eis niet bo ven het schikkingsbedrag gaan. Hij liet het daarom bij 4,of 1 dag. Rechter v. d. Brand achtte tegen bromfietsers, die zich meestal weinig Aan G., timmerman te Rhenen, werd rend, maar ook knap verwarrend wer- yan verkeersvoorschriften aantrek- vrijdag voor het Wagenings kantonge- ken. Ieder, die een uitrit uitkomt, dient ^.en, een strenger optreden noodzakelijk, recht ten laste gelegd, dat hij met een op de hoogte te zijn van de voor die J vonniste met 25, of 5 dagen, bromfiets over de Molenstraat in zijn straat geldende voorschriften. U bent x x x woonplaats had gereden, terwijl deze bovendien Rhenenaar, dus u had het al £>e k., timmerman te Rotterdam, moest voor brommers verboden was. heel gemakkelijk kunnen weten. vrijdag voor het Wagenings kantonge- Ik wist niet, dat ik op dat stuk niet Ik woon er pas twee jaar, veront- recht verschijnen omdat hij op de Ede- mocht rijden, zei G. Ik kwam uit een schuldigde verdachte zich, en ik kom seweg te Bennekom met zijn personen- uitrit en daar stond geen bord. eigenlijk nooit in die wijk. Ik heb er auto de maximumsnelheid in de be- Wilt u soms, dat we bij iedere uit- trouwens nauwelijks gereden, want ik bouwde kom overschreden had. In rit een bord plaatsen? viel rechter v. d. stak alleen de straat maar over. Meteen plaats van uiterlijk 50 km had hij na- Brand in. Er zouden dan ettelijke mil- daarna werd ik door de agent aange- melijk 64.3 km p eruur gereden, joenen in Nederland bijgeplaatst moeten houden. worden en dat zou niet alleen ontsie- 't Is een kwestie van kijken, vulde (Zie verder pag. 2) bij wie hij reeds volwassen kinderen had en hertrouwde dezer dagen met zijn vroegere secretaresse Margaret Murphy, die hiertoe op 1 april j.l. eveneens is ge scheiden. Rockefeller heeft uit zijn eer ste huwelijk 4 kinderen. Margaret Mur phy heeft er uit haar huwelijk even eens 4 (van 12, 10, 7 en 3 jaar). Rocke feller is 54 jaar oud, Margaret is 36 jaar. Er is dus kans, dat nog een derde soort kinderen wordt geboren. Het republikeinse kamp is diep ge schokt. Eén van de leiders verklaarde reeds, dat de historie van Rockefellers scheiding en hertrouw „politieke zelf moord" betekent. In Engeland zou het uitgesloten zijn, dat nu een dergelijke historie een gewichtige post als het presidentschap zou kunnen toevallen aan iemand, die zelf gescheiden met een gescheidene, zijn vroegere secreta resse, gaat trouwen en voor het voor naamste huis van de staat eventueel drie soorten van kinderen zou presen teren. In de USA zijn de gedachten over echtscheiding iets anders dan in Enge land. Maar een groot deel van het volk is afkomstig uit Engeland en hangt de opvattingen aan, die er o.a. toe leidden, dat Edward VIII, toen hij de geschei dene mrs. Simpson wilde trouwen, zijn kroon moest offeren. De Anglicanen en Presbyterianen in de USA wijzen de Rockefeller-kandida- tuur om deze reden af. En de Katholie ken in de USA, die zeer talrijk zijn, oor delen nog strenger. De republikeinen zullen dus Rockefeller niet kunnen kan dideren en missen hierdoor de man, die de meeste kansen had. Er wordt thans ijverig gezocht naar een andere kandi daat. Reeds kondigde de door Kennedy verslagen Richard Dixon aan, dat hij uit Califomië, waar hij niet slaagde bij de verkiezing van een gouverneur, naar New York verhuist, waar hij zich bij een groot advokatenkantoor gaat voe gen. Hij maakt dus aanstalten om zo mogelijk de ledig geworden plaats te bezetten. Zoals het er thans uitziet maakt Ken nedy zeer grote kans om in 1964 met overweldigende meerderheid te worden herkozen. Europa zal dit toejuichen. Kennedy is een krachtige en betrouw bare politicus gebleken. Een wieryder, de heer van D. uit Lan teren, stak vorige week bfl De Klomp de ryksweg 24 over, komende uit Eder veen en wilde de Stationsstraat inrijden naar Veenendaal. Hij werd bij het oversteken gegrepen door een over de rijksweg naderende personenauto, bestuurd door de heer S. uit Leiderdorp. De heer van D. kreeg een hersenschudding en enkele hoofd wonden, terwijl zijn linkeroor gedeelte lijk werd losgerukt. Per ambulance werd hij naar het Julanaziekenhuis te Ede overgebracht. RAAD BESLIST OVER TWEE PUNTEN UIT EDERVEEN Op de agenda van de vergadering die de Edese gemeenteraad morgenavond zal houden komt o.a. voor het verlenen van medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager Onderwijswet aan het bestuur van de vereniging tot oprichting en in standhouding van een of meer Neder lands Hervormde scholen te Ederveen voor het treffen van enkele voorzienin gen ten behoeve van de lagere school aan de Schoolstraat te Ederveen. Voorts komt op de raadsagenda voor het ver lenen van goedkeuring van de rekening 1962 van de Stichting Ederveen. Bij een brand in een suiker-opslag plaats in Brisbane is 77.000.000 kg sui ker verloren gegaan. In de Verenigde Staten waren in april ruim vier miljoen Amreikanen werk loos. Een 15-jarig meisje in Australië heeft een 4 meter lange slang met een bijl doodgeslagen omdat hij haar poes had opgegeten. Amerika heeft aan Indonesië 17 mil joen dollar geleend. Sinds de bouw van de Berlijnse Muur zijn bijna duizend Oostduitse militai ren naar het Westen gevlucht. In Spanje zijn 2Z mensen gestorven door het drinken van een alcoholhou dende drank. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1