Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Ook in deze omgeving Boerenpartij grootste winnaar VERKIEZINGS UITSLAGEN ZUID-OOST-UTRECHT Zuid-Oost-Utrecht toog ter stembus WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Agenda Biesheuvel dook in landbouw-politiek Schoolkinderen kregen veilig-verkeer diploma 37c JAARGANG VRIJDAG 17 MEI 1963 Nr. 40 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt - Ederveen Renswoude Scherpenzeel Ameronger stemde met: „Geen woorden, maar daden***" Gemeenteraad vergadert hedenavond „DE VALLEI" VERSCHIJNT EEN DAG EERDER Winkels woensdagmiddag open Met 100 km. uit de bocht ELST ƒ15,00 WAARD RENSWOUDE Wetten-competitie Vrije boerij hielden zich rustig Veel vragen Nieuws van en tips voor: „SPREKENDE BEELDEN" „VERKEER IS GEVAARLIJK!" „MOOI MAAR De bekér OVERBERG Geslaagde slotbijeenkomst van C.J.V. 150 JAAR GELEDEN -ijC WEKKERS H00FDSTP 91 VEENENDAAL lllll Redaktle en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeyen Advertenties en abonnementen bunnen oob worden opgegeven b(J de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het totaal-beeld van de verkiezing van de Twee de Kamer in onze omgeving, is een afspiegeling van de landelijke uitslag. De activiteiten en de doelstellingen van boer Koekoek en zijn aanhan gers hebben blijkbaar bij de agrariërs in deze streek eveneens indruk gemaakt, hetgeen uit de cijfers overduidelijk valt te constateren. De Boe renpartij is dan ook de grootste winnaar, op de voet gevolgd door de CHU die vooral in Veenen daal belangrijk vooruit ging. De zogenaamde splinterpartijen hebben weinig kans gemaakt. Overigens verliep de stemming in alle rust. Het drukst bezocht waren de stembureaus tussen de middag en van zes tot zeven uur 's avonds. In de loop van de dag waren het voornamelijk de vrouwen die aan hun opkomstplicht kwamen vol doen- De uitslagen van enkele gemeenten, zoals Veenendaal, verschenen 's avonds om elf uur op de televisie. Bij de ongeldige stemmen zaten twee unieke gevallen: een Veenendaalse kiezer had de Bijbeltekst Daniël 2 vers 44 op zijn stembiljet ge zet, terwijl een inwoner van Amerongen kort en bondig „Geen woorden maar daden" neerschreef. Hieronder volgen enkele korte conclusies uit de verschillende plaatsen: De Veenendaalse gemeenteraad ver gadert vanavond om 8 uur in hotel „De Korenbeurs". Op de agenda staan slechts enkele punten, waaronder het verlenen van een krediet voor de bouto van kleedgelegenheden en een kantine op het sportcomplex Panhuis. Verder stellen b. en w. voor een kre diet van zevenduizend gulden te ver lenen voor de reconstructie van de Parallelweg, welk werk b. en w. onder hands willen opdragen aan Bruil Ede N.V. RHENEN (stad) Op twee stemmen na wist de PvdA zich te handhaven. De KVP boekte een stemmenwinst van bijna honderd, ter wijl de CH en SGP belangrijk vooruit gingen. Het aantal communisten verdubbelde zich, terwijl de Boerenpartij steun kreeg van 78 kiezers. Een van de stembureaus kreeg 40 dames te „verwerken" uit Zeeland, die juist op deze dag een uitstapje maakten en toestemming hadden gekregen in de Grebbestad te stem men. VEENENDAAL De CHU kwam zowel figuurlijk als letterlijk het beste uit de bus, terwijl de AR zijn stemmenaantal zag dalen. Veilig Verkeer en 100.000 Woningen per Jaar - één van de splinterpartijen, kreeg in Veenendaal toch nog 16 aan- hangers(sters). Na de telling bleek boer Koekoek in Veenendaal 215 sympathiseren- den te hebben. ACHTERBERG Ook hier een vrij stabiele situatie: alleen in tegenstelling tot het lande lijke beeld, moest de CHU een terug gang incasseren, waarschijnlijk ten kos te van de SGP, die het stemmenaantal zag vermeerderen. Veilig Verkeer kreeg één stem en de CPN zakte van drie naar twee stemmen. De Boerenpartij kreeg er 61. ELST Verhoudingsgewijs boekte de PSP in Eist een belangrijke winst. Daartegen over verloor de PvdA een aantal stem men. De CH en óók de WD gingen om hoog. Vijfenveertig kiezers brachten hun stem uit op de Boerenpartij. AMERONGEN De KVP mocht zich in Amerongen verheugen in een toename van stem menaantal. evenals de PvdA, de VVD en niet te vergeten de CHU. De SGP-aanhang bleef vrijwel gelijk. Bijna veertig stemmen kregen de Vrije Boeren. OVERBERG Geheel in tegenstelling tot de lande lijke tendens, kreeg de PvdA het dub bele aantal stemmen van de Kamer verkiezingen in 1959. Een tweede win- In verband met Hemel vaartsdag verschijnt ons blad in de komende week op dinsdag 21 mei. Onze adver teerders en correspondenten worden vriendelijk verzocht hun copie voor de dinsdag krant a.s. maandagmorgen te willen inzenden of gereed te hebben en dit voor de krant van volgende week vrijdag 24 mei op woensdag morgen 22 mei a.s. te doen. De uitgever. naar in deze verkiezingsronde was de CHU. De CPN kreeg 5 stemmen en de Boerenpartij 37. RENSWOUDE Ook in Renswoude zijn de socialisten qua stemmenaantal er op vooruit ge gaan. De SGP kwam eveneens als win naar uit de bus, nog overschaduwd door de Boerenpartij, die 73 stemmen op zich verzamelde. SCHERPENZEEL De politieke verhoudingen in Scher penzeel bleven vrij stabiel, met uitzon dering dan van een belangrijke winst voor boer Koekoek c.s. EDERVEEN In Ederveen boekte vooral de Boeren partij van de heer Koekoek winst. Het aantal stemmen werd meer dan ver driedubbeld, namelijk van 28 op 92. Ook de CHU kon stemmenwinst beha len, een behoorlijke stijging van 243 op 306. Verlies in Ederveen voornamelijk voor de A.R.-Partij, die daalde van 114 naar 86. Ook een lichte achteruitgang voor de PvdA van 156 op 140 en van de SGP van 327 op 310. DE KLOMP Te De Klomp kwam de Boerenpartij Blijkens een mededeling van het be stuur van de Winkeliersvereniging „Han del Nijverheid" zullen in verband met Hemelvaartsdag, de winkels woensdag middag 22 mei a.s. GEOPEND zijn tot 's middags 18.00 uur. Bij hotel La Montagne is woensdag avond omstreeks half negen een per sonenauto me teen snelheid van 100 km uit de bocht gevlogen. De auto werd be stuurd door de 29-jarige mevr. A.J.B.-L. uit Driebergen, terwijl haar zuster, de 24-jarige mevr. G.B.-B. naast haar zat. De auto sloeg over de kop en werd zwaar beschadigd. De beide dames lie pen verwondingen op. tot 52 stemmen en is hierdoor verdub beld. Ook winst voor CHU en verlies voor AR-Partij en voor de SGP en tevens een gering verlies voor de PvdA. Vorige week is de Valleiriks uit gegeven by Brillenspecialist W. N. Bos, Herenstraat 10, Rhenen en niet gevonden. Hierdoor stygt de waarde weer met tweeëneenhalve gulden, zodat de nieuw uit te ge ven riks met het nummer: 4 RS 254060 VIJFTIEN GULDEN waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. woensdagmiddag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. COLLECTE „UITGAANSDAG OUDEN VAN DAGEN" Volgende week zal er zoals gebruike lijk een collecte gehouden worden om de bejaarden van Eist weer een onver getelijke dag te bezorgen. De commissie is reeds druk in de weer met de vele voorbereidingen en hoopt daarbij dat de bevolking van Eist evenals altijd, ook nu weer de volle medewerking zal verlenen. De reservisten van het district Utrecht hielden dinsdag een wetten-competitie. Hiervoor werden 4 reservisten uit Rens woude afgevaardigd, die zeer gunstige resultaten behaalden. Een 3e prijs ver wierf reserve wachtmeester J. Vermeu len; 4e prijs reserve wachtmeester G. Bouman en een 10e prijs was voor re serve wachtmeester M. Hardeman. De drie prijswinnaars zullen door deze resultaten deelnemen aan de fi nale, welke binnenkort zal worden ge houden te Utrecht. De heren J. Vermeulen en H. Bouman (3e en 4e prijs) zullen tevens deelnemen aan de Gewestelijke wedstrijd welke te Amsterdam zal worden gehouden. Aan de rand van Vee- nendaal-zuid is men al enige tijd druk in de weer met de aanleg van enorme riolerings buizen (zie voorgrond foto). De bedoeling is om een aansluiting te maken op het hoofd riool, dat ook al gro tendeels is gelegd. De grote zandhopen in de groene weilanden vor men een wonderlijk contrast met de strakke flatgebouwen (Rem- brandtpark) op de ach tergrond. Op de openbare vergadering die de A.R.P. aan de vooravond van de verkiezingen had belegd, heeft lijstaanvoerder Mr. B. W. Biesheuvel de meeste aandacht moeten schenken aan landbouwkundige problemen. Dit kwam voornameiyk doordat vrywel alle vragenstellers landbouwer van professie waren en bovendien een groot deel tot de zogenaamde Vrye Boeren gerekend kon worden. Omdat er geruchten gingen dat boer Koekoek ook onder de aanwezigen zou zyn, hadden de organisatoren van deze openbare vergadering speciaal politie-toezicht gevraagd. Achteraf bleek het een onnodige voorzorgsmaatregel te zyn geweest, want hoewel verschillende Vrye Boeren het de heer Biesheuvel met vragen wel moeiiyk maakte, verliep alles In een prettige en rustige sfeer. In zijn verkiezingstoespraak deed mr. Biesheuvel een felle aanval op de bla den Telegraaf en Burgerrecht, die hij be schuldigde van „het publiceren van leu gens". De AR-lijstaanvoerder meende dat de Chr. politiek altijd voor een moeilijke opgave staat. „Wij moeten trachten onze christelijke beginselen toe te passen in een wereld die steeds verandert", aldus mr. Biesheuvel. Als kenmerken van de christelijke poli tiek noemde hij o.a., dat zij principieel moet zijn, gedragen moet worden door sociale bewogenheid en rechtvaardig dient te zijn. Zijn bezwaren tegen partijen als SGP en PGV vloeiden voort uit de „verstar ring" van deze partijen. „Ze lopen vast en passen zich niet aan de feiten aan." Over de achter ons liggende regerings periode zei mr. Biesheuvel o.m.: „De af gelopen vier jaar hebben we zonder so cialisten geregeerd. Dat wonder heeft zich in Nederland voltrokken want de treinen rijden nog, er wordt nog brood gebakken Of we het die vier jaar helemaal goed hebben gedaan? Nee! Er zijn ook vraagstukken die niet tot een oplossing gekomen zijn, w.o. de woning bouw en de landbouwpolitiek." Zoals gezegd op dit punt aangekomen, werden er later op de avond vele vragen gesteld door de aanwezige boeren. Op boeiende, rustige en vakkundige manier zette mr. Biesheuvel zijn ideeën over de landbouwpolitiek aan de toe hoorders uiteen. Het Landbouwschap noemde hij in dit verband eeh wettig in gesteld lichaam „waaraan men dient te gehoorzamen". Mr. Biesheuvel verklaarde dat er veel onwetendheid is over die dingen „en dat komt ook doordat de chr. pers, radio en t.v. tekort schieten in hun voorlichting". De christelijke partijen hebben slechts één doel, zo betoogde mr. Biesheuvel en dat is de boodschap van Christus uit te dragen onder ons volk op het terrein van de politiek. De bijeenkomst, die onder leiding stond van oud-burgemeester A. Bakker, werd gesloten met een korte toespraak door de Hilversumse Herv. predikant, ds. P. M. van Galen. Om u even in herinnering te brengen waar het om gaat: Studio Artifoto en ons blad hebben gezamenlijk een grote fotowedstrijd voor amateurs georganiseerd onder het motto: SPREKENDE BEELDEN. Sinds de wedstrijd vorige week van start is gegaan, zijn er al een aantal inzendingen binnen. Er zijn bijzonder originele ideeën bij die we natuurlijk nog niet mogen verklappen. Iedere abonnee van DE VALLEI, on geacht de leeftijd, kan meedoen. Er zijn tien prijzen w.o. een hoofdprijs bestaande uit een moderne FILM CAMERA Het leuke van deze wedstrijd is dat het niet gaat om technische afwer king van de foto, doch op de eerste plaats wie op de meest originele wijze een Ned. spreekwoord of ge zegde fotografisch weet uit te beel den. Om u een beetje op weg te helpen geven wij enkele bekende spreek woorden/gezegdes die zich uitstekend voor dit doel lenen Hoe schoner aap, hoe lelijker jongen Hoogklimmers zijn dwazen Al te goed is buurmans gek Blaffende honden bijten niet Door de zure appel heenbijten Twee vliegen in één klap Met azijn vangt men geen vliegen Een kusje zonder baard, is een eitje zonder zout. Veel succes en denkt u er wel om inzendingen moeten uiterlijk 10 juni in ons bezit zijn. verplichting Ruim vierhonderd kinderen van de lagere scholen in Veenendaal hebben gistermiddag in gebouw Eltheto hun Veilig-Verkeer-diploma uitgereikt ge kregen. Het was als vanouds een enorm kabaal alvorens de in span ning verkerende jongelui rustig op hun stoelen zaten en met aandacht naar de toespraak van Inspecteur W. C. H- Dekker luisterden, in zijn func tie als voorzitter van de plaatselijke afdeling Veilig Verkeer. De bedoeling was dat burgemeester Hazenberg de wisselbeker zou uitreiken, doch deze bleek verhinderd te zijn. Inspecteur Dekker had direct al de volle aandacht van de kinderschare te pak ken, toen hij zei diverse keren met kinderen kennis gemaakt te hebben, doch op een minder prettige manier dan deze middag. Hij feliciteerde de jongelui met het behaalde succes, doch liet direct daarop een waarschuwend woord horen. „Het diploma is mooi, maar nu moeten jullie er voor zorgen het geleerde ook in praktijk te brengen. Dit diploma geeft jullie een verplichting: langs de weg laten zien dat je de regels goed kent!" Dat de leerlingen van de hogere scholen (van het middelbaar onderwijs is bijna de helft gezakt) zo'n slecht resultaat hadden geboekt, daarvan was de inspecteur „ontzet tend geschrokken". Hij wees er nog op dat het verkeer op de weg verschrikkelijk gevaarlijk is. „Elk jaar sterven er 2000 mensen door verkeersonge vallen en raken er ca 90.000 gewond." In de onderlinge competitie tussen de scho len was de Rehobothschool het beste uit de bus gekomen en deze kreeg dan ook de prachtige wisselbeker aangeboden. Het hoofd, de heer Van Balen, nam hem in ontvangst waarna een langdurig applaus volgde. Twee leerlingen van deze school, Koos Hendriks en Coby Bos, spraken een dank woord op rijm uit, terwijl brigadier Visser, die de gehele organisatie in handen heeft gehad, als dank voor het vele werk een prachtige vakantie-stoel kreeg aangeboden. De middag werd besloten met het vertonen van twee leuke films. de beste Het Christelijk Jongeren Verbond hield maandagavond in de school haar slotavond van dit seizoen. Voor deze avond waren alle jongelui van 16 tot 25 jaar uitgenodigd. De opkomst was zeer bevredigend. Het CJV is een gecombineerde ver eniging van jongens en meisjes. Het ge heel staat onder leiding van de heer J. van Dijk, die wordt geassisteerd door de dames Van Ginkel en Janssen. Mej. Janssen opende deze feestavond en heette de vele aanwezigen van harte welkom. Vervolgens hield de heer Van Dijk een bijbelinleiding over de grote visvangst van de discipelen volgens het bijbelverhaal in 1 Johannes 21 vers 1 tot en met 14. Spreker ging hier dieper op in en merkte ob dat wij dankbaar moesten zijn voor al de zegeningen die ons geschonken worden, zoals gezond heid een goed verstand enz. „Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, ja telt ze allen en vergeet er geen", aldus de inleider. Na deze bijbelinleiding werd het gan zenbordspel gespeeld met zijn vele op drachten die de verdere avond in beslag namen. Aan het slot van de avond kon men zich opgeven mee te gaan op 25 juli a.s. naar Noord-Brabant. Mej. Van Ginkel sloot deze zeer ge slaagde avond. herkreeg Nederland zyn onafhan- kelykheid na de Franse bezetting. Aan deze herdenking zal door ve lerlei manifestaties uiting worden gegeven. Naar aanleiding van deze her denking zal onder de verzamel titel „150 jaar geleden" een serie artikelen in ons blad verschynen die een historisch overzicht geven van de bezetting, de figuur van Oranje, het driemanschap, dat zich in zo hoge mate inzette voor de bevryding en het ogenblik van de bevrijding zelf. Het eerste artikel van deze in teressante serie vinden onze le zers op pag. 1 van het tweede blad. Red. VRIJDAG Veenendaal: Raadsvergadering, 8 uur Korenbeurs. ZATERDAG Veenendaal: Receptie NSVS in Korenbeurs, 3-4 uur. Eist: Wandeltocht. Start 8-9 uur bij café Sportlust. Amerongen: DVSA-Austerlitz op Burgwal, 18.00 uur. WOENSDAG Veenendaal: Nachtrit MAC-Vee- nendaal, start 21.00 uur Koren beurs. VA. voor betere uurwerken - N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties VEENENDAAL ACHTERBERG RHENEN (stad) ELST AMERONGEN OVERBERG •V RENSWOUDE DE KLOMP EDERVEEN (dorp) SCHERPENZEEL kamer staten kamer kamer kamer kamer kamer kamer kamer kamer kamer kamer kamer staten kamer staten kamer kamer kamer kamer '63 '62 '63 '59 '63 '59 '63 '59 '63 '59 '63 '59 '63 '62 '63 '62 '63 '59 '63 '59 1 K.V.P 592 529 29 21 351 255 32 20 110 77 17 16 21 19 32 24 16 13 3 7 2 3214 3159 126 120 1973 1975 697 726 694 653 88 44 177 173 640 628 50 54 140 156 In verband met de toegepaste grens 3 613 583 34 32 494 547 102 84 243 190 14 10 60 64 194 159 39 40 43 43 correcties in de gemeenten VEENEN 4 A.R 2757 3128 49 72 368 423 76 109 246 251 28 45 155 143 261 250 37 57 86 114 DAAL, RENSWOUDE en SCHER 5 C.H.U 3597 3257 289 331 864 625 238 202 627 478 156 142 338 391 640 670 115 90 306 243 PENZEEL kunnen de uitslagen van 6 C.P.N 69 49 2 3 25 12 4 2 6 3 5 2 5 6 4 1 4 4 de Kamerverkiezingen 1959 niet als 7 S.G.P 1620 1468 368 359 402 385 213 192 159 156 125 127 122 107 290 236 92 114 310 327 vergelijkend materieel gebruikt wor 8 PSP 119 103 6 2 99 29 33 8 36 14 2 1 4 1 10 5 2 6 2 den .De meest reële vergelijkings-cij- 9 L.S.P 25 1 20 3 2 4 5 4 fers zijn de Statenverkiezingen 1962 10 CNV 7 42 7 4 4 welke wij voor deze drie gemeenten 12 P.E.A 54 2 25 11 8 2 7 1 1 in dit overzicht verwerkt hebben. 13 N.D.P 11 16 4 1 1 3 14 G.P.V 62 45 2 2 15 4 5 1 11 3 1 3 3 3 6 Bij de overige gemeenten zijn de uit 15 Veilig verkeer 16 1 8 - 4 2 2 5 slagen van de Kamer 1959 aangehou 16 Boerenpartij 215 61 38 78 31 45 19 38 34 37 14 73 50 29 52 23 92 28 den!

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1