Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Veenendaal koopt Overbergse boerderij voor f 95.000.-- PINKSTEREN Zeven ton voor reconstructie Parallelweg „Onroerend goed" P.C.J. hield geslaagde wedstrijddag Nieuws uit de omgeving EDERVEEN OVERBERG SCHERPENZEEL RENSWOUDE Wat nu weer 37e JAARGANG DINSDAG 21 MEI 1963 Nr. 41 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel De Parallelweg Te gortig JEUGD-APPèL IN DE PETRAKERK Uitslagen ajuieJt KUNT U WISSELEN NSVS recipieerde ter gelegenheid van kampioenschap MULDER Redaktla en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bi) de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In amper twintig minuten tijds hebben de dame en heren raadsleden van Veenendaal, vrijdag avond hun toestemming gegeven tot het verlenen van enkele niet onaanzienlijke kredieten. Om te beginnen ging de raad akkoord met het voorstel van burgemeester en wethouders om 700.000, uit te trekken voor de reconstructie van de Paral lelweg die zich op het ogenblik in een deplorabele toestand bevindt. Een tweede krediet-verlening betrof de bouw van kleedgelegenheden en can- tine op het sportcomplex, waarmee de SGP-frac- tie zich overigens niet kon verenigen. Rondom dit punt van de agenda hing een waas van ge heimzinnigheid, omdat er noch in de aan de pers verstrekte gegevens noch tijdens de debatten met een woord gerept werd over de grootte van het krediet Last but not least zei de raad een stemmig ja toen het college voorstelde een Over bergse boerderij met ongeveer 7 ha grond aan te kopen voor de som van 95.000,De aange kochte grond is bestemd om er een reinigings installatie op te bouwen. Wat er met de thans leegstaande boerderij met opstallen zal gebeuren, is nog niet bekend. In de raad werd deze transactie alleen maar aangeduid als „aankoop van on roerend goed" en over een prijs werd in het openbaar ook niet gesproken. Het was voor mevr. Buddingh (WD) wel aanleiding om alle lof toe te zwaaien aan wethouder Van Kuyk (AR) Wethouder Van Kuyk veel lof „voor de moeite die hij zich getroost heeft om deze transactie tot stand te brengen". Raadslid Van Ojik (CHU) sloot zich hierbij volledig aan. Blijkbaar iets voorzichtiger van aard was de heer T. Verkuyl, die graag wilde weten of alles al met Provincie en Rijk in kannen en kruiken was. De voorzitter moest hierop ontken nend antwoorden en deelde terloops ook nog mee, dat deze boerderij-aankoop heus niet de laatste transactie voor dit reinigingsinstallatie-project zal zijn. Een brede, moderne Parallelweg mét riolering en een nieuwe spoorweg overgang ter hoogte van de Boslaan, gaat rond 700.000 gulden kosten. Het gemeentebestuur was oorspronke lijk van plan de werken afzonderlijk te doen uitvoeren, maar bij een nadere be studering kwam het tot de conclusie, dat een gecombineerde uitvoering verre de voorkeur verdient. Als eerste liet M. Bastmeijer (CHU) een goedkeurend geluid over dit plan horen. M. Bastmeijer vlot prijs te geven. Zo werd er uit de raad alleen maar gereageerd met opmerkin gen als „te hoog", „te gortig" of „rede lijk". Raadslid Van Ojik (CHU) bijvoorbeeld zei „te hoog". Wat gaat dat hele com plex zo langzamerhand kosten? Ik vind dat er een hoop geld voor uitgegeven wordt!" „Ik zou Gemeentewerken graag een pluim willen geven omdat zij dit plan zo vlot hebben klaargemaakt. Ik hoop dat de werkzaamheden een zelfde tempo halen, zodat we vóór de winter gereed zijn!", aldus de CHU-voorzitter. Wat betreft de aanleg van de nieuwe overweg, wilde de heer Bastmeijer graag weten, of dat geen moeilijkheden geeft met de Ned. Spoorwegen. Burgemeester Hazenb^g antwoordde hierop met: „In principe is er overeen komst bereikt." De SGP-fractie vond de gevraagde 7 ton veel te hoog. „Wat voor bijzonders komt er eigenlijk aan die wegzo wilde de heer Van Deelen graag weten. Bovendien zou hij het zeer op prijs stel len wanneer het stukje Spoorlaan tot aan de overweg bij de Brinkersteeg (thans een smal pad. Red.) tegelijkertijd in de reconstructiewerkzaamheden zal worden opgenomen. Wethouder De Ruiter (CHU) kon wat het eerste betreft, het standpunt van de SGP geenszins delen. Hij attendeerde o.m. op het feit dat de gehele spoorsloot gedempt zal moeten worden „en dan valt dit bedrag eerder mee dan tegen!" zo zei hij. Of het bewuste gedeelte van de Spoorlaan, dat officieel in de begro ting 1963 is opgenomen, tegelijk ter hand genomen kan worden, zou hij na gaan. Welk bedrag vroegen b. en w. voor de bouw van een kantine en kleedge legenheden op het sportcomplex Pan huis? Zowel voor de pers als voor de pu blieke tribune bleef het een geheim, want schijnbaar waren er redenen om dit bedrag niet aan de openbaarheid Op de boerderij van de heer Borren aan de Meulunterseweg, hebben ongeveer tweehonderd jongens en meisjes van een van de plaatselijke afdelingen van de Christelijke Plattelandsjongerenorganisatie een wedstrijdmiddag gehouden. Kringvoorzitter Gert van de Kamp uit Bennekom opende de wedstrijdmiddag, die hoofdzakelijk bestond uit verschillende spelen. Vingertekenen: 1 Corry van Zetten, Wageningen; 2 Cees de Man, Lunteren; 3 Elly Bos, Barneveld. Baby aankleden: 1 Dikky van Groot heest, Ede; 2 Tineke van Rooyen, Wa geningen; 3 Riet van Donselaar, Koot wijkerbroek. „Het hele complex kan wel een mil joen gaan kosten!" riep raadslid Van Deelen (SGP) uit. Zijn fractie Van Deelen miljoen (geen bewonderaars van de sport) vond dit te gortig en zou dan ook tegen stemmen. Wethouder Van Kuyk suste de ge moederen een beetje. „Het kost geen miljoen" zei hij bedaard. „Het komt alles bij elkaar op zo'n 650.000 gulden enging hij fijntjes verder, „mis schien is dit voor de SGP aanleiding zijn standpunt in deze te wijzigen?" Een suggestie die de SGP-fractie echter van de hand wees. Mevrouw Buddingh (VVD) tenslotte hoopte, dat zij, die straks van het sport complex gebruik gaan maken, zich zul len realiseren dat er veel gemeenschaps geld aan ten koste is gelegd. In de Petrakerk te Veenendaal wordt D.V. zondag 26 mei a.s. het laatste Jeugd-Appèl van dit seizoen gehouden. In dit Appèl hoopt ds. E. Th. Thijs uit Finsterwolde te spreken over het onderwerp: „Geestdrift". De in Veenendaal geboren ds. Thijs staat als evangelisatie-predikant in Fin sterwolde (oost-Groningen). Ds. E. Th. Thijs In deze plaats telt de Geref. Kerk een gering aantal leden. Naast deze kerk is er nog een Hervormde (vrijzinnig) kerk. Finsterwolde heeft vele communisten, zoals uit de laatste Kamerverkiezing wel bleek: van de 1796 uitgebrachte stemmen gingen er maar liefst 962 naar de C.P.N. Toch is het geen ondoordringbare muur waartegen de evangelisatie te BARNEVELD: Na afloop van een raadsvergadering wilde ook burge meester K. van Diepeningen huis waarts keren. Toen hij de auto in stapte bemerkte hij echter dat er verschillende dingen ontvreemd ble ken te zijn. Zo miste Barnevelds eerste burger o.a. een verrekijker, een regenjas en al zijn autopapieren. LUNTEREN: Op de jaarvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank is de heer B. Hazeleger geinstalleerd als kassier van deze bank. Hij volgt in deze functie de heer A. van Deelen op, die 25 jaar aan het hoofd van de bankinstelling heeft gestaan. WAGENINGEN: De Nederlandse Staat kundige Studenten Federatie heeft in Wageningen haar congres gehouden. Z.K.H. Prins Bernhard opende dit congres met een rede over de demo cratie in west-europa. De meisjes bijvoorbeeld bekampten elkaar op het gebied van pannekoek bakken, baby's aankleden en vinger tekenen, terwijl de jongens al hun ca paciteiten verbruikten bij veebeoor deling, touwtrekken, voetballen enz. De organisatie was prima terwijl de weersomstandigheden die middag ook bijzonder meewerkten. Aan het einde van de middag werd een gezamenlijke broodmaaltijd ge bruikt bij hotel Floor, waarna de deel nemers zich naar het congrescentrum „De Blije Werelt" begaven waar de af deling Zetten een goede opvoering gaf van het blijspel „Regina". Ook voor het avondprogramma bestond grote belang- stelling. Deze contactmiddag werd zowel des middags als des avonds bijgewoond door de Edese wethouder van Jeugd- en Sportzaken, de heer W. Weigraven. De meest belangrijke uitslagen van de verschillende wedstrijden waren Veebeoordeling: 1 B. van Ginkel, Vee nendaal; 2 P. van Ginkel, Veenendaal; 3 J. Vlastuin, Lunteren; 4 R. Doornen bal, Scherpenzeel. Pluimveebeoordeling: 1 E. Borren, Lunteren; 2 B. van Ginkel, Veenendaal; 3 P. van Ginkel, Veenendaal 4 A. van Schoonhoven, Ede. (naast de apotheek) ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal! ZIEKENFONDSLEVERANCIER Pannekoeken bakken: 1 Maartje de Klein, Barneveld; 2 Dinie van Butselaar, Kootwijkerbroek; 3 Elly van de Bos, Barneveld; 4 Marietje Huisman, Koot wijkerbroek. Schietwedstrijden: 1 T. Boer, Scher penzeel 32 p; 2 R. Doornenbal, Scher penzeel 31V2 p; 3 P. van Ginkel, Vee nendaal 31 p. Hardlopen met hindernissen: 1 A. Jo- chemsen, Ede 107 sec.; 2 T. van Steen bergen, Bennekom 115 sec.; 3 G. van de Kamp, Bennekom 118 sec. Rijwielencross: 1 D. Versteeg, Vee nendaal 40 sec.; 2 A. van de Zandschulp, Ede 42 sec.; 3 W. Adames en H. van Steenbergen, Bennekom, beiden 43 sec. Ballontrappen: 1 G. J. van Zetten, Wageningen; 2 G. Stomphorst, Ede. De voetbalwedstrijd tussen de afde lingen van Veenendaal en Ede, waarbij de provinciaal secretaris als scheids rechter fungeerde, werd door Veenen daal met 6-1 gewonnen. De afdeling Veenendaal werd ook ringkampioen touwtrekken. De Veenendaalse winkelier die vrijdag een 9-jarig meisje als klant in zijn zaak kreeg, keek wel even verbaasd toen het kind met een briefje van honderd wilde beta len. Hij vertrouwde het niet erg en belde voor alle zekerheid de po litie. Met de nodige tact werd de koopkrachtige klant aan het pra ten gebracht en toen bleek zy meer dan driehonderd gulden op zak te hebben Ze vertelde de politie dat zij de bankbiljetten gevonden had. Blijk baar heeft dit ongeloofwaardig ge klonken, want er wordt een na der onderzoek naar de ware toe dracht ingesteld. DOOR ONBEKENDE OMVER GEREDEN De Veenendaler J. H. die donderdag middag op de Kerkewijk fietste, is ter hoogte van hotel 't Raadhuis door een snelrijdende en onbekend gebleven bromfietser omver gereden. H. deed aangifte en de politie stelt een onder zoek naar de dader in. Deze boerderij (de eerste langs het fiets pad naar Overberg) heeft de gemeente Veenendaal gekocht, om er in de toekomst de reinigings-installa tie op te bouwen. Naar verluidt heeft men voor de gebouwen ƒ35.000,— betaald en voor de ca 7 ha grond die zich uitstrekken in de richting van de Roode Haan 60.000, De boerderij was ei gendom van de erven H. v. d. Brandhof. I vechten heeft. Dit was vroeger wel het geval. Via het jeugdwerk legt men con tact met het dorp. Er is n.l. de stichting „Clubhuizen 't Schienvat" in 't leven geroepen, met het doel te werken aan de herkerstening van enkelingen en groepen in Finster wolde en omgeving. In dit evangelisatie werk zijn een jeugdleider en een -leid ster voor vaste dienst aangesteld. Tevens zijn er nog 18 vrijwillige mede werkers uit Finsterwolde en Oostwold. Samen vormen zij de staf, waarin ds. Thijs als directeur fungeert. Eenmaal per week houdt de staf een bespreking. In totaal 200 jongeren doen mee in het clubhuiswerk. De gehele dag is ,,'t Schienvat" geopend. Er is veel ontspan ning te vinden, en aan de geestelijke kant wordt ook hard gewerkt. Ook via lectuur, die volop huis aan huis wordt bezorgd, brengt men de mensen met het evangelie in aanraking. Er wordt hard gewerkt. „Wij werken, aldus ds. Thijs, omdat we de opdracht daartoe hebben, wat ook het resultaat is." In dit Jeugd-Appèl wordt uitgevoerd de cantate „Singet dem Herrn" van D. Buxtehude. Coby Diepeveen zingt hierin de sopraan-partij. De hoboïst Maas van Scherrenburg en de organist Bob van Op de receptie van NSVS kwam ook een andere kampioen zyn gelukwensen aan bieden. Het was de heer Slotboom van het Amerongse DVSA (rechts). Naar aanleiding van het behaalde kampioenschap en de promotie naar de 2e klasse, hield NSVS zaterdagmiddag een drukbezochte receptie in hotel „De Korenbeurs". NSVS werd deze middag met bloemen overladen. Namens het ge meentebestuur waren de wethouders Van Kuyk en De Ruiter aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden. Na mens de afdeling Utrecht kwamen de heren Vermeulen en Van Dokkum. De spreker, de heer Vermeulen, zei dat hij hoopte en verwachte dat dit NSVS in de loop van vier jaar, dus in 1967, de afdeling zou verlaten en naar de grote KNVB zou overgaan. Van de klaverjasclub van NSVS ont ving de kampioensclub een stel nieuwe shirts. Voorts geven tal van zusterver enigingen acte de presence. Vanuit Vee nendaal waren er gelukwensen van de verenigingen Veenendaal, Dovo, GVW, VRC, Merino's, Kulan, SVP en RK Unitas. Van buiten Veenendaal kwamen Musketiers en Oranje Wit uit Eist als mede DVSA (Amerongen) de kam pioensclub complimenteren. deze Org. B. van Stempvoort Stempvoort zullen eveneens in cantate te beluisteren zijn. Voor hobo en orgel staat de Sonata in C. Major van J. B. Loeillet op het pro gramma. Aan dit Appèl vooraf is er een kwartier samenzang. Rhenen VOOR BEROEP BEDANKT De plaatselijke hervormde predikant, ds. v. d. Berg, heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep door Wou denberg. DE HEER VAN BEEK BEROEPBAAR VERKLAARD Bij de Ger. Gem. in Nederland is de heer M. van Beek te Ederveen beroep baar verklaard als predikant. De heer Van Beek studeerde voor het predik ambt gedurende enkele jaren bij dr. C. Steenblok te Gouda. Het Pinksterfeest spreekt niet zo concreet tot ons als de kribbe van Bethlehem of het open graf op de Paasmorgen. Niettemin - het behoort tot de grote Christelijke feestdagen en richt een feestelijke mijlpaal op aan onze levensweg. De naam van het feest is als het feest zelf, ook weinig concreet. Pinksteren n.l. betekent letterlijk „vijftigste", dat wil zeggen: vijftigste dag na Pasen, een naam dus, die naar het voorgaande feest terugwijst en de feestgedachte hieraan .bindt. Hierin is iets moois. Het nieuwe van de Paasmorgen begint door de uitstorting van de Heilige Geest op de vijftigste dag in de breedte en wijdte van de wereldmissie uit te vloeien. Het is de dag van de stichting der Christelijke kerk. Pasen en Pinksteren, Christus en zijn kerk, ze behoren bijeen. Bij dat „vijftigste" begint men onwille keurig mee te rekenen. Pasen viel op zondag. De vijftigste dag hierna valt dus ook op zondag. De oude Joodse wet stelt de zaterdag, de zevende dag, als rust dag. De Joden vieren hun sabbath nog steeds op zaterdag. Maar we zien de Christelijke kerk hiermee breken; hun Christelijke feestdagen Pasen en Pink steren en tevens hun rustdagviering val len op zondag. Het is merkwaardig op te merken, hoe sterk dit direct ingeburgerd blijkt te zijn. Er zijn mensen, die dit niet willen mee maken, bijv. de Zevendedagssabbatisten; inderdaad kunnen deze met recht in brengen, dat een uitdrukkelijk voor schrift in het Nieuwe Testament om de zaterdag als rustdag af te schaffen en door de eerste dag van de week te ver vangen ontbreekt. Maar anderzijds geldt, dat de eerste Christenen, die uit de Jo den herkomstig waren en als zodanig van kindsafaan gewend en gehecht aan de sabbathsviering op zaterdag, deze inge wortelde volkszede niet zonder meer en zonder zeer sterke redenen door een nieuwe levensorde kunnen hebben ver vangen. Dit blijkt te meer, omdat de verande ring zonder tegenspraak doorging. Ze sprak blijkbaar voor allen zo vanzelf, dat niemand de stem ertegen verhief. Dit leidt tot de gedachte, dat het vallen van Pasen en Pinksteren op zondag geen toe valligheid was, doch als „openbaring" werd beleefd en als aanwijzing werd ver staan, om voortaan de zondag feestelijk te heiligen en tot de dag van de kerk te maken. Trouwens, Jezus heeft veel meer gezegd, zoals Johannes opmerkt, dan in het Nieuwe Testament staat op getekend. Wie weet, hoeveel woorden Hij aan deze feitelijkheden heeft toege voegd! En - de verandering toont een mooie symboliek, die het onderscheid van wet en evangelie markeert. Bij de wet geldt: zes dagen werken HET C.P.B. EEN DAGJE UIT Donderdag gingen de dames van de Christelijke Plattelands Bond onder lei ding van mevr. Peters-Nanninga een dagje uit. Om 9 uur startte de bus met een dertigtal dames uit Overberg, met als eerste doel Laren, waar een hand weverij werd bezichtigd en een 350 jaar oude Saksische boerderij. Na de boterham aan de Loosdrechtse Plassen genuttigd te hebben, werd de tocht voortgezet naar Reewijk waar een cactuskwekerij met een bezoek vereerd werd. Ook kasteel Haarzuilen stond op het programma. Als laatste rustplaats werd gekozen de uitspanning van Jan sen aan de Leusderweg in Woudenberg. Dat er die dag veel genoten is, bleek wel uit de prima stemming onder de dames, die om half negen weer in Over berg arriveerden. VERBETERING WEGEN Bij uitnodiging werd donderdagmorgen op het gemeentehuis te Scherpenzeel door b. en w. aanbesteed het aanbren gen van slijtlagen op landbouwwegen in de gemeente Scherpenzeel. Er werd als volgt ingeschreven: Gooise Wegenb., Hilversum 16.600, Kosterman en Zn, Wijk bij Duurstede 16.200, Lesterhuis, Apeldoorn 15.800, Merbis, Veenendaal 15.370, Schoonhoven, Industrielaan 22, Veenendaal f 15.200, Met het werk, dat aan de laagste in schrijver is gegund, zal in de tweede helft van deze maand worden begonnen. De begroting was 16.107,74. teneinde de zevende dag rusten om zo te zeggen te „verdienen"; bij het evan gelie treedt de gedachte van „verdie nen" op de achtergrond en wordt ver vangen door de genade die „geeft"; nu komt de rustdag als evangeliegave eerst en volgen de zes dagen werk als dankbaarheidsoffer. Christus en zijn kerk behoren bijeen Op Pasen is het de opgestane Heer, die aan de spits van de nieuwe mensheid treedt. Op Pinksteren begint de serieuze toebereiding van Christus' bruid, zijn kerk. De eerste Pinksterdag is een dag van geweldige oogst, 3000 op eenmaal. Hij wordt gevolgd door tal van Pink sterdagen en door de werking van de Pinkstergeest, die vanuit Jeruzalem met zijn eerste 3000 streeft naar de voleinding, waarin de Bruiloft des Lams vervuld zal zijn met een schare, die niemand tellen kan dan God alleen. Sinds die eerste Pinksterdag trekken zij uit, eerst de apostelen, en dan de zendelingen en missionarissen, die steu nend op dit begin voortwerken en door de wereld heen het evangelie naar Je zus' bevel aan alle creaturen zoeken te brengen, totdat het volmaakte Pinkster feest van de eeuwige toekomst bereikt zal zijn. „BROOD VOOR HET HART" De in de hervormde en gereformeer de kerken gehouden kollekte „Brood voor het hart" heeft 452,24 opgebracht. De in de burgerlijke gemeente gehou den kollekte voor Sakor heeft 154,78 opgebracht. Buitenlanders krijgen deze zomer in Zuid-Slavië een kortig van 20% op industriële goederen, boeken en handwerksprodukten. Een jonge Duitse schrijver heeft een rijdende schrijfmachine geconstruerd zodat hij onder het lopen zijn ge dachten op papier kan zetten. Naar verluidt verwacht prinses Gra- cia van Monaco een derde baby. Volgens een Madrileens dagblad is er in Spanje een tekort van meer dan een miljoen woningen. Op maandag 30 mei a.s. vieren in Delft drie echtparen hun diamanten huwelijksfeest. Hoewel het Zweden 185 miljoen gul den zal gaan kosten, is in principe besloten in 1967 rechts-verkeer in te voeren. De burgemeester van Steenwijk heeft een protesterend raadslid door mid del van de politie uit de raadszaal laten verwijderen. De eerste Japanse personenauto is officieel op de Nederlandse markt verschenen. Het is een personenauto die tussen de tien en twaalfduizend gulden gaat kosten. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 POKKEN GECONSTATEERD IN STOCKHOLM In Stockholm zyn enige gevallen van pokken geconstateerd. De autoriteiten hebben maatregelen genomen, opdat de ziekte zich niet zal kunnen uitbreiden. Personen, die contact hebben gehad met de patiënten, zyn geïsoleerd. Op de foto bevindt zich een vaccinatie-ploeg in een winkel, welke door een van de patiënten is bezocht. Links dr. Nils Peterson, rechts inspecteur Ake Johansson van de Openbare Gezond heidsdienst.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1