Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken AMERONGSE KOLOM WORDT 1\ ERE HERSTELD Voor de KANTONRECHTER De Russen komen! HOLLANDIA-TRICO OOK IN BELGIE WONDEREN UIT VACANTIELAND (D VOETBALVELDSLAG BIJ VEENENDAAL- B.V.C. 37e JAARGANG WOENSDAG 29 MEI 1963 Nr. 43 Uifgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Burgemeester Van den Boscli: flakkerend kaarsje is grote vlam geworden Veelbewogen Keerpunt Nieuws uit de omgeving Kidnapping Plannen 3 augustus Actie 3000 gulden EEN BOSWACHTER UIT aplieJ Dodelijk ongeval Serieus en wetenschappelijk onderzoek Heethoofdige supporters raakten slaags Zwak Geen protest RHENEN ACTIE VOOR RHENENSE OUDJES VOND DIEP TRAGISCH EINDE SCHERPENZEEL Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent DE AMERONGSE KOLOM - het meest besproken gedenkteken uit de gehele provincie en misschien zelfs wel uit het gehele land - zal in volle glorie worden hersteld- Gemeente, brandweer, Oranje vereniging en VVV hebben de handen ineen ge slagen en zullen binnenkort een financieel beroep doen op de Amerongse burgerij om de Kolom weer op zijn voetstuk te plaatsen. Dit is het dui delijke antwoord op de vele steekjes onder water van de „buitenlui" die vorig jaar om deze tijd met spanning over de nachtelijke kidnapping van de kolom lazen en die sindsdien wel bijna zeker wisten dat er toch niets meer van een heroprich ting terecht zou komen Zij die in deze zin gedacht hebben, komen toch wel bedrogen uit want Amerongen zou Amerongen niet zijn, wan neer het bij de pakken (in dit geval: bij de in middels groen geworden kolom) zou zijn gaan neerzitten. Integendeel: ongeveer een jaar lang is er wijse lijk gezwegen en hebben de Amerongers alle vra gen over de kolom onbeantwoord gelaten, totdat maandagavond het moment kwam waarop er spijkers met koppen geslagen werden. In de def tige raadzaal aan de Hof werd onder het wakend en vooral stimulerend oog van burgemeester Van den Bosch langdurig gedebatteerd over de her- oprichtings-actie; aanvankelijk een beetje aftas tend maar toen er figuurlijk gesproken één schaap over de dam was, volgde de gehele enthousiaste kudde. Het zal alleen nog afhangen van de offer vaardigheid van de Amerongse ingezetenen in welke vorm de Kolom zijn tweede leven in de historie zal beginnen. Maar komen doet hij!!! De kolom - vroeger een sieraad in dé" Utrechtse Heuvelrug - heeft waarlijk een veelbewogen leven achter de rug. In 1813 herrees hij op het landgoed „De Amerongse Berg" door toedoen van de familie Graaf van Aldenburg Ben- tinck, als herinnering aan het feit dat een van de grafelijke leden in de slag bij Waterloo had meegevochten. Vadertje Tijd had weinig of geen in vloed op het solide bouwwerk en zo sleet de kolom zijn jaren tussen de bos sen van de Amerongse Berg. In 1913, op de honderdste verjaar dag van de kolomtoerd hij wakker geschud door dansende en zingende kinderen. Want toen vierde ons land het 100-jarig Onafhankelijkheids- feest en logisch dat dit monument het middelpunt van de Amerongse feesten werd. In juli 1949 gebeurde er iets, wat later zoveel pennen en tongen in beweging zou brengen. De kolom werd door de nieuwe eige naar van de gronden zonder vorm van proces geliquideerd. Officieel wist niemand iets. Het leek wel of de Kolom in rook was opgegaan, Burgemeester Van den Bosch: vol vertrouwen Het duurde twaalf jaar en toen ge- maar de geruchten die later waar ble ken te zijn, spraken heel andere taal. EDE: Jonge musici uit de omgeving hebben het plan opgevat een kerk- concert te geven ten bate van Dousadj, het door hevige aardbevingen getrof fen Perzische dorp, dat door Neder land geadopteerd is. Zaterdag 8 juni wordt dit kerkconcert in de Lutherse kerk gegeven. SOEST: De Soester politie heeft ge waarschuwd tegen een onbekende man, die rijwielhandelaren vraagt een proefrit met een bromfiets te mogen maken. Als het hem wordt toegestaan brengt hij de bromfiets niet terug HEELSUM: Na 35 jaar klank en kleur gegeven te hebben bij tal van festivi teiten gaat de Heelsumse Harmonie een uniform-actie beginnen. De gehele burgerij heeft een huis-aan-huis fol der ontvangen met het verzoek dit streven financieel te steunen. BARNEVELD: Het 2-jarig zoontje van de familie M. heeft een pot hete thee over zich heen gekregen. Het knaapje stootte tegen een oliekachel, waardoor de pot omviel. (naast de apotheek) ioofdstraat 51 Telefoon 3184 Veenendaal ZIEKENFONDSLEVERANCIER beurde er weer iets raadselachtigs, maar dan in positieve zin. Tijdens een nachtelijke tocht, die in alle stilte was voorbereid en strategisch Kort gezegd ging het deze avond om te komen tot samenstelling van een werkcomité enom de vraag hoe de benodigde 3000 gulden bij elkaar ge bracht zou moeten worden. De burgemeester viel direct met de deur in huis. Hij vertelde o.a. op bezoek geweest te zijn bij het landelijk comité Nationale Viering Onafhankelijkheids feesten, die zoals bekend dit jaar in ons land worden gehouden. „Men juichte ons plan toe om de heroprichting in het teken van deze herdenking te plaatsen en men heeft zelfs beloofd om bij de festiviteiten aanwezig te zijn." De dames en heren spitsten de oren want dit was belangrijk nieuws. Zou dit monument, waarover velen de schouders hebben opgehaald, een landelijk herdenkings accent krijgen? Inderdaad! Want er is vrijwel nergens in Nederland een monument dat zo toepasselijk is op de viering van de On afhankelijkheidsfeesten als de verguisde Amerongse Kolom. Maarer moet ongeveer 3000 gul den komen om het monument te kunnen heroprichten - ditmaal in de buurt van het Berghuis, langs het fietspad. De start is er, want behalve dat Uni- tas voor een belangrijk deel zal bijdra gen in de kosten, zijn er meer kapitaal krachtigen die dit doel financieel zullen gaan steunen. Doch het bedrag dat via de burgerij bijeen gebracht zal worden, is bepa lend voor de wijze waarop het mo nument zal herrijzen. Komt er weinig geld, dan zal het een voudig gehouden moeten worden. Komt er méér, dan zullen de Amerongers trots kunnen zijn op een bijzonder fraai mo nument, dat dan hopelijk_nimmer meer geruisloos vernield zal worden De Vrijwillige Brandweer stelde zich maandagavond spontaan beschikbaar Berg BU de p van de herop- Dit is een originele af beelding van de Kolom zoals deze jarenlang op de Amerongse heeft gestaan, plannen richting zal er geen hek om heen geplaatst wor den. werd uitgevoerd (in Amerongen zijn ze daar nog niet over uitgepraat!), werd het gevierendeelde monument diep be graven achter een boswachterswoning gevonden en ontvoerd. D kranten kregen er lucht van en toen stond het anders zo rustige Amerongen enkele weken op zijn kop over deze gedurfde opgraving. De brokstukken van het monument kregen een plaatsje „ergens in Ameron gen", in afwachting van een eventueel eervol herstel. Dit alles speelde zich vorig jaar juli af en sinds die tijd is de Amerongers herhaaldelijk gevraagd: waar blijven jullie met je kolom? Eerst was de vraag serieus bedoeld, later werd er om ge lachen en toen alles doodstil rond de kolom bleef, werden de Amerongers zelfs uitgelachen. Maar achter de schermen werd er wel degelijk gewerkt. De altijd actieve Vrij willige Brandweer met aan het hoofd de heer Eyffius, legde contact met de nieuwe en enthousiaste burgemeester. Men bleef steeds één doel voor ogen houden: de Kolom zou en moest her opgericht worden. Hetzelfde doel werd maandagavond als een soort tijdbom midden in de raadszaal gelegd. Er om heen zaten het gemeentebestuur, en de £gnodigden: Brandweer, Oranjevereniging alsmede VW. AMERONGEN Na weken brieven schrijven en onderhandelen heeft de MAC „Veenendaal" deze week uit Mos kou een schrijven ontvangen van de USSR Central Auto Moto Club, waarin wordt meegedeeld dat vier Russische renners Tweede Pink sterdag zullen deelnemen aan de motorcross op Wielingsheuvel. Het zijn Igor Grigoriev, Victor Arbekov, Boris Dinaburg en Reinis Reschetniks. Deze vier renners zullen worden verge zeld door de team-manager Mikhail So- kolov, een mechaniciën en een tolk, te- samen een groep van 7 personen. De Russische brief (in naar onze be grippen totaal onbegrijpelijk schrift) werd geschreven door de assistent secretaris generaal van de USSR Central Auto Moto Club. Hij bracht veel dank voor de vriendelijke invitatie van de Sovjetren ners om deel te nemen aan de Internatio nale Wielingsheuvel cross. Met deze Russische deelname zijn de organisat. v. d. cross, de heren K. Koen- ders, R. Devilee en J. de Gooyer, natuur lijk bijzonder verheugd. Het internatio nale milieu is hierdoor nog aantrekkelij ker geworden, zodat er een ongekend spannende strijd wordt verwacht, temeer daar de Russen ook op het gebied van motorcrossen een wereldreputatie heb ben opgebouwd. In tegenstelling met een bericht van vorige week, zal tot de deelnemers aan de 50 cc uit onze omgeving uitsluitend Wout Jansen behoren, voornamelijk om dat deze wedstrijd gaat meetellen voor het Nederlands kampioenschap. Bij de Hollandia Tricotagefa- brieken N.V. bestaan plannen een nieuw atelier te bouwen voor con fectie van onderjurken en nylon- nachtkleding in België en wel in de provincie Limburg. De contac ten met de Belgische autoriteiten zijn hiertoe enige maanden gele den reeds gelegd- Thans is het stadium bereikt dat een aantal Belgische meisjes in het atelier van de Hollandia Trico te Alphen aan de Rijn een opleiding van enige weken zullen krijgen. Deze meisjes zullen de kern van het nieuwe atelier gaan vor men. De vermoedelijke startdatum is au gustus van dit jaar. Volgens de directie is deze stap geno men omdat de vereiste verhoging van de produktie-capaciteit door de krappe ar beidsmarkt in Nederland op onoverkom- bare moeilijkheden stuit. Sinds de oprichting van de Hollandia Trico in 1937 te Veenendaal zijn er ne ven-afdelingen gevestigd in Alphen aan de Rijn, Soestdijk, Loppersum en thans in België. Momenteel heeft deze steeds groeiende n.v. ruim 800 personeelsleden in dienst. GESLAAGD Onze plaatsgenote mej. G. G. de Ruiter, Hoogstraat 16, Veenendaal slaagde voor het kandidaatsexamen scheikunde aan de Universiteit te Utrecht. om bij de bouw te helpen. Oranjever eniging en EHBO boden zich aan om te gaan collecteren. Het gemeentebestuur zegde alle medewerking toe. Op zaterdag 3 augustus wil men de Kolom, feestelijk verlicht en omzoomd met rustbanken, officieel „inwijden". Ten eerste als een massief bewijs van doorzettingsvermogen en natuurlijk ook als een historisch bezit. Het laatste woord is echter aan de Amerongse burgerij. De eertijds be gonnen pogingen om een stukgesla gen brok steen terug te krijgen, zijn intussen uitgegroeid tot een veel be langrijker achtergrond. „Ik zie de komende actie vol vertrouwen tege moet!" zei de burgemeester. En wie heeft ooit het vertrouwen van een eerste burger beschaamd? Zeker Amerongen niet! Zaterdagmiddag is de 22 jarige Hennie Hasselaar, eerste elftal speler van de voetbalvereniging VRC bij een motorongeluk veron gelukt. De jongeman vloog ter hoogte van hotel La Montagne met zijn motor uit de bocht, ver loor de macht over het stuur en botste tegen een langs de weg staand paaltje. Zwaar gewond werd H. naar het Julianazieken- huis overgebracht waar hij in de nacht van zaterdag op zondag overleed. Herinnert u het zich nog van vorig jaar? De twee of drie weken, dat u er eens lekker helemaal uit was? De massale vlucht van Nederlanders naar zon en warmte van het lokkende zuiden. De fraaie folders van niet minder verleidelijke reisbureaus, waaruit men maar geen keuze kon maken. Het is nu weer zo ver. De vakantie is dichter bij dan u denkt. Wie nu nog niet bezig is met zijn plannen moet nu toch wel haast maken. En behoort u tot het veilige slag mensen, dat maanden van tevoren alles tot in de puntjes regelt, dan wordt het tijd, dat u nog eens iets leest over het paradijsje waar u in de zomer naar toe gaat. Als uw vakantiedatum nog niet vaststaat, moet ons toch eerst een waar schuwing van het hart. Ieder jaar weer opnieuw dreigt ons land in de maanden juli en augustus te worden overspoeld door de golven toeristen. De wegen zijn overbelast en de bekende recreatiecentra niet minder. Precies hetzelfde geldt voor de grote toeristenlanden Duitsland, Oostenrijk en Italië. Terwijl de keuze van ht tijdstip bij de meeste Nederlanders een variatie mogelijk maakt van begin juni tot half september, gaat toch het allergrootste deel uitgerekend in die vier weken tussen half juli en half augustus. Ver mijd zoveel mogelijk die drukke tijd. Men geraakt als sardines opgesloten in het vakantieblikje en een belangrijk, de Nederlander wel aansprekend nadeel is nog, dat de prijzen in dit hoogseizoen hoger zijn, veel hoger, dan bijvoorbeeld in juni. Hoe de Nederlander zich in het alge meen bij het uitzoeken van zijn vakan- tiedoel gedraagt, is zeer serieus en we tenschappelijk onderzocht. De statistie ken leren, dat er steeds minder Neder landers zijn die thuisblijven. In 1954 waren er onder iedere honderd vader landers vijftien, die helemaal geen va kantie hadden. 44 hadden wel vrije da gen, maar gingen niet de stad uit en 41 verlieten huis en haard. In 1960 waren deze percentages 12, 43 en 45. Het aantal vakantiegangers was dus toegenomen. En nog niet eens zo gering. Van mei tot en met september 1954 gingen 4,9 miljoen Nederlanders op Tijdens de dramatische en sensatievolle voetbalwedstrijd Veenendaal- BVC, zondag aan de Bergweg gespeeld, kwam het tweemaal tot in cidenten- Voor rust was het nog maar een vlammetje, toen heethoof den uit het publiek de overigens zwak leidende scheidsrechter Visser uit Huizen met steentjes gooiden en achter het Veenendaalse doel voornamelijk jeugdige Biltse supporters tot handgemeen kwamen. Na rust werd de vlam een compleet vuur, merkwaardigerwijs weer achter het Veenendaalse doel. Honderden BVC sup porters wilden hun club persé zien win nen, maakten de uitstekende keeper Ja cobs van Veenendaal nerveus, bliezen op toeters en vlogen te pas en te onpas het veld op. Politiemannen en ordecommissarissen van de voetbalver. „Veenendaal" probeer den op hardhandige manier de supporters van het veld te verjagen, waardoor een wild handgemeen het gevolg was. Tussen al deze bedrijven was de ar biter Visser een zwak leider, die meer malen een vreemde beslissing nam. Tra gisch voor „Veenendaal" dat men na de hersenschudding van keeper v. d. Wey- den nu ook doelman Jacobs met een lich te hersenschudding per brancard zag wegdragen. De zenuwslopende voetbal wedstrijd eindigde met een 3-2 zege voor Veenendaal. Scheidsrechter Visser bleef met zfln gezin nog ruim anderhalf uur in ge zelschap van twee politiemannen in de kleedkamer. De Veenendaalse spelers waren dol van vreugde. Met ontbloot bovenlijf - la Benfica-spelers - werden de Veenen- dalers van het veld gevoerd, waar zij nog geruime tijd zingend in de kleedkamer bijeen waren. BVC's colonne trok woe dend weg. Het zag er even naar uit dat BVC na afloop twee protesten zou indienen, maar na lang overleg met de scheidsrechter zag de Biltse club er vanaf. Het gehele voetbalgebeuren waarover nog lang zal worden nagepraat werd bij gewoond door de burgemeester van De Bilt en een zijner wethouders. Over de incidenten werd zondagavond melding gemaakt in het N.T.S. journaal van de televisie. De politie voerde stevige charches uit, doch ondanks dat bleef het rumoerig. Op de Verlengde Parkweg te Ede ver leende K., chauffeur te Ede, als bestuur der van een ambulancewagen geen voorrang aan een van rechts uit de Vin cent van Goghstraat komende vracht auto. De vrachtautobestuurder reed eerst door, stopte toen en trok toch weer op, verklaarde K. vrijdag voor het kanton- B B B B litie achte^olgTnrinzet- gerecht te Wagenmgen. Het gebeurt ten. G. gehoorzaamde namelijk niet aan een stopteken. Tijdens dit volgen bleek Rechter v. d. Brand meende, dat in deze eis voldoende met alle omstandig heden rekening was gehouden. XXX Om de 18-jarige automonteur G. uit Arnhem, die met zijn bromfiets de max. snelheid overschreden had, aan te kun nen houden, moest de Oosterbeekse po- gerecht te Wageningen. Het gebeurt nogal eens, dat men een ziekenauto voorrang verleent en ik dacht even, dat dat nu ook het geval was. Al heb ik dan officieel geen voorrang, ik raakte er toch door in de war. Uit de verklaringen van de tegen partij blijkt wel, dat hij ook niet pre heden zal ik het erbij laten, besliste rechter v. d. Brand. XXX manier van rijden op een voorrangsweg. Ik reed op flinke afstand erachter, maar ik durfde met die gladheid ook niet te remmen. Ik heb geprobeerd er nog met een grote boog omheen te gaan, maar dat lukte niet meer. Ik raakte hem nog juist. Ik had er natuurlijk niet tegenop bovendien, dat hij niet voldoende rechts reed en bij het afslaan geen richting aangaf, kortom, dat zijn wijze van rij den veel te wensen overliet. Na zijn aanhouding bleek bovendien, dat noch de gashandle, noch de uitlaat van de Voor het Wagenings kantongerecht M-werd vrijdag aan O., aannemer te Ede, v.„ 'Hé WAAR heb IK olafc ding eerder Gezien, cies wist wat hij moest doen, zag rech- ten laste gelegd, dat hij op de Nude te mogen rijden, maar ik heb al een flinke brommer in orde was. ter v. d. Brand in het proces-verbaal. Wageningen met zijn auto tegen een schade gehad en ik hoop dan ook op G. had vrijdag voor het Wagenings Deze tekening was toendertyd het onder- Verdachte is formeel fout geweest, personenauto voor hem was gebotst. een schuldig verklaring zonder toepas- kantongerecht niet veel tot zijn verde- 20,— of 4 dagen, eiste de officier, mr. De Citroen voor mij reed eerst sing van straf, pleitte verdachte. diging aan te voeren en vond kennelijk Leusink. normaal. Hij zwenkte toen echter plot- De schade vergroot of verkleint de dat hij het nog niet zo slecht gedaan Voor geen voorrang verlenen is het seling naar rechts naar de berm en bleef schuld niet, waarschuwde de officier, had. heel weinig, maar gezien de omstandig- toen plotseling staan. Dat is toch geen die daarna 30,— of 6 dagen vroeg. (Zie verder pag. 2) werp van gesprek omdat een boswachter die n.b. b(j de sloping van het monument aanwezig was, later zei „niets van een monument af te weten." vakantiereis in dezelfde periode van 1960 al 5,87 miljoen. De trek over de grenzen is met cijfers duidelijk aan te tonen. In 1954 ging nog 18 procent van de Nederlandse bevol king naar het buitenland, in 1960 al bij na een kwart. De belangstelling van hen, die in Nederland bleven, heeft zich in de afgelopen jaren ook meer gecon centreerd op speciale toeristengebieden. Daar is een heel simpele verklaring voor. Het was vroeger min of meer ge woonte om bij familie op vakantie te gaan. Het was goedkoop en het haalde de familiebanden nog wat nauwer aan. Maar de laatste tijd schijnt de Neder lander wat meer te gaan gevoelen voor een onafhankelijker verblijf in hotel of pension. De logiespercentages bijvoor beeld - nauwkeurig berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek - geven aan, dat in 1954 bijna 60 procent onderdak zocht bij familie, terwijl dit in 1960 nog slechts 47 procent was. De verschillende vormen van kamperen - bungalow, tent, caravan hebben hiervan het meest geprofiteerd. Vooral het ca- ravantoerisme is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. (Zie verder pag. 2) De vriendschappelijke voetbal wedstrijd die maandagavond op „Candia" werd gespeeld tussen personeel van het Rhenense post kantoor en leden van de Rhenen se Middenstands Centrale en waarvan de opbrengst ten goede kwam van de komende autotocht voor de ouden van dagen uit Rhe nen, vond een diep tragisch ein de, doordat het RMC-bestuurslid, de heer F. Rosbag, die uitkwam voor de RMC, tegen het einde van de wedstrijd tegenvolge van een hartverlamming overleed. Er heerste grote verslagenheid op het sportveld en later bij de burgerij toen deze droeve mare door Rhenen ging. De heer Rosbag stond bekend als een mee levend verenigingsman, die allerwege grote sympathie genoot. Hij had ook in deze actie voor de Rhenense oudjes weer een groot aandeel. AVOND VOOR PLATTELANDS VROUWEN Door de heren L. Nyhuis en P. Smit van de afdeling public relations van de Caltex pertroleum maatschappij uit Den Haag, werd dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in café Marktzicht de film vertoond van de uit 1850 da terende postkoets die op 30 maart van het vorige jaar uit Istanbul vertrok voor een lange tocht naar Rotterdam, dwars door Griekenland, Joego-Slavië, Oostenrijk en Duitsland. Na een inleidend woord door de pre sidente van de Bond van Plattelands vrouwen, mevr. Zwaan-den Hertog, die haar vreugde uitte over de goede op komst, vertelde de heer Nyhuis eerst iets over zijn belevenissen gedurende die lange tocht, die hij zelf had mee gemaakt. Behalve de film over de Post koets kregen de aanwezigen nog een documentaire over Denemarken te zien. B- In de toekomst zullen in de Afrikaan se landen enkele duizenden televisie zenders worden gebouwd. B- Omdat er een beledigende tekening van generaal Franco in stond is een Spaans weekblad in beslag genomen. ■B-De Nederlandse EHBO - de grootste vereniging op dit gebied - telt thans 33.116 leden. B- De Britse Labour-party beschikt over 6 miljoen gulden voor de komende algemene verkiezingen. B- De Franse spoorwegtarieven voor het goederenvervoer zullen met niet min der dan 3 */o worden verhoogd. B-Twee Canadese fabrikanten hebben een nieuw soort kunstleer verwerkt dat over bijzondere eigenschappen zou beschikken. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1