Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Heuvelrug-route verder uitgebreid Nu ook picknickplaats in Rhenen Drog. J. F. TAK WAAR IS DE VALLEI-RIKS? En Zondag \s het Pinksteren VANDAAG: Nu voor Veilig Verkeer besprak plannen 1963 Pinkster-agenda 37e JAARGANG VRIJDAG 31 MEI 1963 Nr. 44 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg - Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel DRUKKE ROUTE Uitgebreid Zelfs toiletten E.H.B.O.-examens „Op bergen en in dalen ja, overal is God" Dovo naar Rotterdam Officiële bekendmaking ZONNEBRILLEN BADTASSEN BADMUTSEN Zonnebrandolie Niet kamperen VEENENDAAL HEEFT INDUSTRIEA-PREDIKANT GROTE DRUKTE VERWACHT MET PINKSTEREN TBC-mars trekt grote belangstelling f 20,— WAARD PO 025237 ELST Musketiers houdt jaarvergadering Geen einde, maar begin Woensdag gaan bejaarden uit EDERVEEN Het Evangelie in beweging gebracht Want de Heilige Geest doet niet van Zichzelf spreken, maar van Christus. Leest u maar wat Petrus zegt als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. (Hand. 2) Hij begint dan te spreken over Christus, over Zijn lijden, sterven en opstanding. Door de Heilige Geest wordt het Evan gelie in kracht gezet, mobiel gemaakt. Zoals een auto gestart moet worden om hem te doen rijden. Een auto kan geheel compleet zijn, maar zolang als hij stil staat komt hij nog niet tot zijn bestem ming. Want hij moet rijden. Daartoe moet er die vonk zijn en die explosie in het inwendige van de motor. Vernieuwing van ons leven Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Kedakfie: yv. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De Vereniging „De Utrechtse Heuvelrug" - een vereniging van bos- en grondeigenaren die zich onder meer de bescherming van natuur- en land- schapsschoon en de behartiging van de recreatie ten doel stelt - heeft opnieuw een drietal recre atieplaatsen toegevoegd aan de terreinen, die zij reeds ten behoeve van het publiek beheert- ïn de eerste plaats is voor wandelliefhebbers en na tuurminnaars een parkeerplaats voor ongeveer 60 auto's aangelegd in de Kaapse Bossen ten oosten van Doorn. Deze bossen zijn eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Vanaf de parkeerplaats wordt een aantrekkelijke wandelroute van ca 1 uur aange geven. Een oriënteringstafel zal het publiek mede de weg wijzen. De parkeerplaats is vanaf de rijks weg Doorn-Leersum met borden aangegeven. Voorts is nog een picknickplaats aangelegd langs de toeristische autoweg in RHENEN. Ook hier wijzen borden met het inmiddels bekend gewor den „liggende mannetje" de weg en noden tafel- banken tot een aangenaam verblijf in de open lucht. Sinds de openstelling in 1961 van de schitterende toeristische route in de na tuurrijke gebieden, behorende tot de Utrechtse Heuvelrug welke zich uit- vandaar uit een aangeduide wandel route, bestaan er tevens plannen om een grote zandafgraving langs dezelfde rijksweg Leersum-Doorn voor recreatie geschikt te maken. Het betreft hier een terrein, ter op pervlakte van rond 14 ha. dat vorig jaar door de provincie Utrecht is aangekocht. Nu al is een deel van dit terrein, met o.a. een parkeerplaats voor 80 auto's en een uitgestrekt terrein voor het opzetten van dagtenten, gereed. Zodra bouwver gunning is verleend, zullen hier voorts openbare toiletten worden gebouwd. Op een van de mooiste heuvels langs de toe ristische autoweg in Rhenen, is een gloed nieuwe picknickplaats aangelegd. Van hier uit heeft men een schitterend uitzicht op de omgeving. strekt van Baarn tot Rhenen, hebben duizenden dit traject voor hun plezier gereden. De route-aanduiding is bijzonder goed, de wegen onderscheiden zich kwalitatief vrijwel niet van de hoofdwegen en ook toeristisch gezien heeft men de mooiste plekjes van de Heuvelrug uitgebuit. Twee jaar geleden, toen men begon, was de totale afstand ongeveer 100 km en werden er twee comfortabele picknickplaatsen in opgenomen. Gelukkig is het hierbij niet gebleven, want net even voor Hemelvaartsdag be sloot de vereniging drie nieuwe recrea tie-plaatsen aan de route toe te voegen. Eén ervan bevindt zich langs de toe ristische autoweg naar Rhenen. Deze picknickplaats ligt boven op de berg, heeft ruime parkeermogelijkheden en een schitterend uitzicht op de omgeving. De afwerking is perfect en alles ziet er even keurig uit. Hopelijk maken de toeristen gebruik van de papier bakken en houd iedereen dit uit muntende stukje recreatie in ere! De twee andere uitbreidingen con centreren zich in de bossen tussen Leer- sum en Doorn. Behalve een grote parkeerplaats met Maandag 27 mei j.l. werd er E.H.B.O. examen afgenomen door dr. E. C. A. Noyons, arts te Wageningen. De geslaag den waren de dames J. van de Boven- kamp en L. Rutten en de heren R. van de Hoef, J. van de Horst, G. J. Bouw meester, R. Robbertsen, G. van Viegen, J. C. Alberti, H. T. Mulder, D. Vermeer, D. Roodbeen en G. D. Verseput. Helaas moesten 4 kandidaten afgewezen worden. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties voor betere uurwerken 3UN6K6NS PRiSMft U PONÏIAC XV" God's Geest is in en om ons heen, in 't groots en heerlijk leven, Is overal waar harten zijn die naar de hemel streven. Is daar, waar alles groeit en bloeit; in rijpe korenhalmen, Is daar, waar een eenvoud'ge ziel, haar hart legt in haar psalmen. Hij is in 't sappig weiland, waar blijde kind'ren spelen. Hij is, waar twee Verlaat'hen saam, hun smart en maaltijd delen. God's Geest is vrij en ruim en wijd, van een zo grote heerlijkheid, te groot voor 't mens'lijk denken. 1 Vat moeten wij met ons gepraat met onze hokjesgeest en haat Hem smartedoen en krenken. Als men de band met Hem verstoort Hoe kan dan ooit zijn heilzaam woord in ons ten goede werken Slechts waar het harte open slaat, waar onze ziel Hem legen gaat daar kan Zijn Geest ons sterken. A. H. DOVO is door Zwart-Wit (de club met 3 internationals, die nog steeds kans op het kampioenschap heeft) uitgenodigd deel te nemen aan een toernooi op 2e Pinksterdag in Rotterdam met zeer ster ke bezetting. Favoriet is de sterke Engelse amateur club Leytonstone F.C., dat reeds 2x de Engelse amateurcup won, 6x de halve fi nale bereikte en dit jaar in de finale werd gewipt. Voorts zullen nog meedoen het Duitse Sportfreunde Oestrich en het pas naar de 2e klasse gepromoveerde S.H.O. uit Oud-Beyerland. Alle deel nemers komen éénmaal tegen elkaar uit. RASSENREL IN PHILADELPHIA Een 75 leden van de N.A.A.C., de Ame rikaanse Nationale Vereniging te behar tiging van de belangen van kleurlingen, hebben in Philadelphia tweehonderd blanke bouwvakarbeiders, die een scho lencomplex aan het bouwen zijn, ver hinderd aan het werk te gaan door een demonstratie tegen rassenscheiding in de bouwvakken. Foto: Een van de demon stranten wordt met een bebloed hoofd door de politie in een overvalwagen ge dragen. Gemeente Veenendaal WIJZIGING VUILNISAFHAALDIENST In verband met de a.s. feestdagen zal in plaats van op maandag 3 juni a.s. (2e Pinksterdag) het huisvuil nu worden afgehaald op dinsdag 4 juni. De overige diensten blijven onge wijzigd. diverse modellen Diverse soorten naar Hoofdstraat 106 Veenendaal De praktijk heeft geleerd dat velen in de veronderstelling verkeren, dat er ge kampeerd mag worden. Dit is in zoverre juist dat overnachten op deze terreinen verboden is. Op alle picknickplaatsen (de na^m.zegt het al) moeten de terreinen voor zonsondergang worden verlaten. Overdag mag men er zonder enige kosten tenten opslaan e.d. In verband met deze uitbreiding, is een nieuwe druk verschenen van het handige routekaartje. Deze kaartjes zijn gratis verkrijgbaar bij alle ANWB-kan- toren en VV V-bureaus, alsmede bij Shell-benzinepompen in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. De Stichting Evangelie en Industrie te Veenendaal heeft Ds. A. N. H. Terlouw, Ncd. Herv. Predikant te Rotterdam, be noemd tot industrie-predikant te Vee nendaal. Ds. Terlouw heeft deze benoe ming aangenomen. Aan de Provinciale Kerkvergadering van Utrecht zal worden verzocht Ds. Terlouw te willen beroepen tot predikant voor bijzondere werkzaam heden. vooral de UTRECHTSE de westelijke Bij mooi weer rekent de ANWB tijdens de komende dagen op een enorme toeloop op de Nederland se kampeerterreinen! Verwacht mag worden, zo schrijft de ANWB dat evenals voorgaande jaren kuststreken, DE HEUVELRUG en Veluwe dan mik punt van de toeristische belang stelling zullen zijn. Er is een hele keten van informatie- posten in het leven geroepen, zodat o.a. alle buitenlandse gasten aan de grens reeds inlichtingen ki nnen inwinnen over de kampeerdruktc Li^oiio land. Ook de Wegenwacht is volledig voor bereid de grote stroom op te vangen. Men neemt aan, dat het aantal pech vogels op de Nederlandse autosnelwegen, zeker het dubbele zal zijn van dat op normale zomerse zon- en feestdagen. De zeer drukke verkeerstromen zullen veel van de aandacht van de automobi list vergen: Aangezien het gevaar vooral „van ach teren" komt, doet de ANWB een drin gend beroep op de Nederlandse automo bilisten om vooral toch de achteruitkijk spiegel regelmatig te gebruiken en zeer- zeker bij het verwisselen van rijstroken! De tweede TBC-mars die morgen in Veenendaal wordt gehouden (parcours zie elders in dit blad) trekt in de wan delsportkringen grote belangstelling. Bij de voorinschrijving hebben zich al meer dan 30 groepen ingeschreven, zodat een deelnemersaantal van over de duizend geenszins tot de onmogelijkheden be hoort. Onder de groepen die zich hebben aangemeld, is ook een detachement mi litairen uit Schaarsbergen, terwijl ook militaire groepen uit Amersfoort en Ede toegezegd hebben te zullen komen. De tocht, waarvan de opbrengst be stemd is voor het sanatorium Zonne gloren, wordt voor de tweede maal ge organiseerd door de plaatselijke wan delsportvereniging D.V.O., onder aus piciën van de KNBvLO. Reeds geruime tijd geleden is deze vereniging aan de voorbereidingen be gonnen met o.a. door het uitgeven van een keurig verzorgd programmaboekje. Zij die voor de eerste keer deelnemen ontvangen een fraaie medaille, terwijl een mooie draagspeld beschikbaar is voor degene die voor de tweede maal meedoen. Bovendien zijn er een groot aantal groepsprijzen, welke beschikbaar ge steld zijn door de plaatselijke midden stand. De vorige week bij D. Slok Zn., Eist uitgegeven Valleiriks is niet gevonden. Hierdoor stijgt de waarde weer met twee gulden vjjftig, zodat de nieuw uit te ge ven riks met het nummer twintig gulden waard is. Bij in levering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. In totaal zijn er vijf afstanden: 4ó, 20, 15, 10 en 5 km. De 40 km start 's morgens om tien uur reeds; alle overige groepen tussen twee en drie uur vanaf gebouw Eltheto. Aan de intocht, 's middags omstreeks vijf uur, zal muzikale medewerking worden verleend door de DS-harmonie en Crescendo uit Eist. HEROPENING ZAAK Gistermorgen opende na een zeer in grijpende verbouwing de heer C. Pitloo zijn kruidenierszaak. Dankzij een opval lende gevel en een modern interieur is dit een aanwinst voor de Elsterse mid denstand en zeker een felicitatie voor de firma Pitloo waard. De Elsterse zaterdagmiddag-voetbalver eniging Musketiers, houdt vrijdag 21 juni a.s. in hotel Boszicht haar jaarvergade ring. Deze avond is bijzonder belangrijk omdat er o.a. nieuwe bestuursleden en diverse comissieleden gekozen worden. Penningmeester Van den Oosterkamp en commissaris Van Kranenburg stellen zich niet herkiesbaar resp. wegens drukke werkzaamheden en vertrek naar elders. Een belangrijk voorstel is tevens de con tributie te verhogen om de steeds stij gende kosten het hoofd te kunnen bieden. Omdat er intern meningsverschillen zijn gerezen omtrent het clubhuis, bestaat de mogelijkheid dat dit punt alsnog in de agenda opgenomen zal worden. Ja, a.s. zondag is het weer Pinksteren en daarom mag ik u hier iets vertellen over de betekenis van dit feest. Vermoedelijk hebt u niet zo veel interesse. V hebt de krant opgenomen om te zien of er nog wat bijzonders in stond. U wilde even het plaatselijk nieuws bekijken en wat advertenties. Overigens zit u al in de drukte voor de komende dagen. Voor het Pinksterfeest op zichzelf hebben we niet zo'n grote belangstelling. De extra vrije dag vinden we fijn. Maar verder is het echt een afsluitend feest. Pinksteren sluit de reeks der christelijke feestdagen. En als feest is het het laatste en naar algemeen gevoelen ook het minst belangrijke. Wat ons vooral interesseert is de vraag: of het weer mooi zal zijn tijdens de feestdagen. Het Pinksterfeest is echter geen einde, maar begin. Het is immers het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Toen dat gebeurde in Jeruzalem werden twaalf bevreesde en weinig geschoolde mannen tot moedige, getuigende apos telen, die de blijde boodschap van de Heiland verkondigden. Zo begon de ver kondiging van het Evangelie. En de prediking is doorgegaan. De apostelen zijn op reis getrokken. En wie heeft er nooit van de lange zendingsreizen van Paulus gehoord. En toen de apostelen het niet meer konden, hebben anderen de fakkel van het evangelie verder ge dragen. Zo heeft het zijn loop genomen door de eeuwen en door de landen. En het gaat nog steeds door! Hoe dat kan? Iemand heeft eens gezegd: Er is geen zaak die zo vaak op de rand van fail lissement heeft gestaan als de kerk en toch is ze er nog steeds en heeft zich steeds weer kunnen vernieuwen. Wellicht hebt u ook wel eens gelachen om de anecdote uit de kerkhistorie waarin verteld wordt van een monnik die heel blij was iemand bijna over gehaald te hebben tot het christelijk geloof. De betrokken man wilde echter alvorens zich te laten dopen, beslist eerst nog naar Rome gaan om te zien hoe het er met de leiding van de kerk voorstond. En de monnik, die wist dat de toestanden in Rome niet al te best waren, liet alle moed zakken. Maar toen de man uit Rome terugkeerde ver klaarde hij nu geheel overtuigd te zijn en wilde direct gedoopt worden, want zei hijEen kerk die jn stand blijft on danks zulke wantoestanden als ik ge zien heb, moet wel door God Zelf ge leid worden. Dat is de vreugde van het Pinkster feest. God Zelf houdt door Zijn Heilige Geest nog steeds Zijn kerk in stand en laat de verkondiging van het Evangelie doorgaan. Velen worden afgestoten dóór de kerkelijke wantoestanden, door het onderling gekrakeel der gelovigen, door In de jaarvergadering besprak Het Verbond voor Veilig Verkeer, afdeling Ame rongen, de plannen voor het nieuwe jaar. Het huidige bestuur werd in zijn ge heel herkozen. Voorstellen werden gedaan om de overstekende schooljeugd beter te beschermen. Verder werd besloten om in augustus a.s. voor fietsers en brom fietsers een rit te organiseren, terwijl in september een cursus zal worden ge houden. Men kon niet zeggen dat er een over matig grote belangstelling bestond voor deze vergadering. Toch hebben de thuis blijvers een goede les op het gebied van Veilig Verkeer gemist, welke in de vorm van film werd gegeven. Ook is er voor dit jaar weer een sub sidie toegekend van de zijde der ge meente. Het ledental voor deze afdeling is dit jaar vrijwel constant gebleven. In totaal telt de afdeling nu 80 leden, waarvan een 20-tal uit Overberg. Voor de examens veilig verkeer van de schooljeugd slaagden allen. Het is echter typerend dat van het voortgezet onderwijs het percentage geslaagden veel lager lag. Voor de rijdende veilig verkeersschool, welke verzorgt wordt door de Shell Mij., kon worden mede gedeeld dat naarstig naar een terrein voor deze school zal worden gezocht, en er tekenen aanwezig waren dat dit wel zal slagen, zodat alle leerlingen der lagere scholen hier praktisch onderwijs zullen kunnen ontvangen. Voor verschillende gevaarlijke over- steekpunten zal door middel van hand tekeningen getracht worden een snel heidsbeperking ingevoerd te krijgen. Als gevaarlijke oversteekplaatsen wer- Volgende week woensdag de bejaar den van Amerongen een dagje uit. Over het programma van die dag, als mede de reisroute hult het bestuur zich nog in volkomen stilzwijgen. Men wil dit namelijk als een verrassing houden. Om half negen 's morgens wordt er ver trokken en hopelijk zullen de weersom standigheden gunstig zijn. den verder aangemerkt: de hoek Koene straat-Tabakslaan en in Overberg de Haarweg. De veilig verkeerskrant „Weg Wijs" zal nu regelmatig worden ver spreid, terwijl men tevens besloot met bepaalde affiche's van het Verbond te gaan werken. Het gehele voorlopige bestuur werd gekozen in het definitieve bestuur, dat er nu als volgt uitziet: voorz. H. Sas burg; secr. F. van Bergen; penn. F. C. Eyfius; leden H. J. Zumbrink, J. Pakvis, C. T. H. de Boer en P. G. Stam; uit Overberg H. J. Wijnandsen en B. G. Haaksman. DS. DE JAGER ONTVING BEROEP De Ned. Herv. predikant te Ameron gen, ds. J. de Jager, heeft een beroep ontvangen naar de Herv. Gem. te Rot terdam-Vreewijk. ZWEEFVLIEGTUIG MAAKTE LANDING Een zweefvliegtuig, afkomstig uit Ter- let bij Arnhem, maakte zondagmiddag een geslaagde landing in Ederveen nabij de Tienminutenweg in een weiland van de heer van Engelen. De piloot verklaar de opeens niet voldoende termiek meer te hebben gehad. Later werden de on derdelen per speciale aanhangauto naar Teriet gebracht. Een en ander trok op deze mooie zondagmiddag de belangstel ling van menig Edervener. de kerkelijke versplintering. Maar on danks alles gaat de verkondiging door. Niet dankzij ons, veeleer ondanks ons, maar dankzij Gods genade, dank zij de Heilige Geest. En ook wij kunnen nog Christus leren kennen als onze Redder. Zo brengt ook de Heilige Geest het evangelie in beweging. De grote daden die God in Christus heeft gedaan, moe ten worden bekendgemaakt. Dan wor den we allen schuldig verklaard aan het lijden en sterven van Jezus, maar als we ons willen buigen wordt ons tegelijk de weg gewezen tot vergeving en behoud. Dan wil de Heilige Geest ook in ons le ven komen en een nieuw begin met ons maken. Maar willen we dat wel? Het lijkt vaak dat veel mensen tevreden zijn met de berichten die ze in de kranten lezen. Bent u er niet tevreden mee? Wordt u er wel eens onrustig van? Al die berich ten over ongelukken en onenigheid en gevaar! Waarom geeft u dan niet wat meer aandacht aan het bericht van het evangelie? Bent u echt overtuigd dat u geheel gelukkig zou zijn en blijven als u van daag nog alles zou kunnen kopen wat u in de advertenties wordt aanbevolen? Zou u dan toch nog niet geheel gelukkig zijn? Waarom er dan zo buitensporig veel aandacht aan gegeven in het leven? U hebt nog wat anders nodig! De Heili ge Geest wil ook bij u komen om uw leven te vernieuwen. Hij wil een nieuw begin geven van kracht en blijdschap en vrede met God. Bent u geheel tevreden over de wijze waarop u met elkaar leeft in uw gezin, uw buurt, uw familie? Zou het anders moeten? Weet dan, dat het heus wel anders kan! Christus heeft Zijn Heilige Geest gegeven die alles nieuw wil ma ken als wij maar bereid zijn in ootmoed en schuldbesef ons te buigen. Dan wordt het echt feest als we de Heilige Geest van Christus zuiverend en vernieuwend door onze levenshuizen heen laten waaien! Ds. A. A. BOS. VIJF JONGENS OPGESPOORD NA VERNIELINGEN Aan een loods van Rijkswaterstaat aan De Klomp werden onlangs vernielingen aangericht. De politie, die toen een on derzoek instelde kwam nu de daders op het spoor. Het waren zes jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Vijf van hen kwamen uit Ederveen en 1 uit Renswou de. Uit de geschiedenis van Rhe nen (2e blad pag. 1) 0 Nederland in 1813 (2e blad pag. 1). Q Huisvuil langs de weg (3e blad pag. 1) Nationaal muziekconcours in Renswoude (4e blad) 9 Het woord is aan (pag 2 hoofdblad). ZATERDAG: VEENENDAAL TBC-mars Start 14.00 uur bij Eltheto. Intocht met muziek ca. 17.00 uur. RENSWOUDE Nationaal muziekconcours in kasteelbos aanvang 14.00 uur. 's Avonds om 8 uur volksbal in verlicht park. TWEEDE PINKSTERDAG VEENENDAAL Internationale motorcross op Wielingsheuvel. Aanv. 14.00 uur. Terrein toegankelijk vanaf 's morgens 10 uur (be gin van de training). RENSWOUDE Nationaal muziekconcours in kasteelbos. Aanvan 14.00 uur. 's Avonds taptoe en volksbal in verlicht park. ELST Dauwtrappen van Cult Nat. Hist. Ver. „Zuid-Oost- Utrecht". Start 's morgens 5.30 uur bij bushalte Elst- kerk. RHENEN Dodenherdenking 8 R.I.-1940 op Grebbeberg. Aanvang 12 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1