Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gemeenteraad ziet in de toekomst bij het aankopen van gronden «De Wereld van WEEK-tot-WEEK Uit de Raad van Veenendaal Weer boerderij aangekocht Ger. Meisjes- en Knapenbond hielden gezamenlijke Bondsdag "ZL v f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Kosten restauratie Ned. Herv. Kerk in Eist dertig- tot veertigduizend gulden Verpachting jacht in Rhenen kreeg sensationeel slot Vaderdag TAK 37e JAARGANG VRIJDAG 7 JUNI 1963 Nr. 46 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Rendabel maken Koopjes Puttenzuigen duurder Aardsmaden DUBBEL FEEST BELANGRIJKE GIFT C.H. stelt b. en w. vragen GESLAAGDEN HANDELSAVONDSCHOOL WAARDE 22,50 FG 307512 PACHT DRIEMAAL ZO HOOG Eerste route Avondvierdaagse OLD SPICE TABAC getiouulaie "E,REM Redaktle en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktle: W* F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bi) de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpru'zen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Na de boerderij van de fam. van de Brandhof, op welke grond in de nabije toekomst de rioolwater zuiveringsinstallatie zal worden gebouwd, heeft de gemeente Veenendaal thans weer een agrarisch complex aangekocht. Het betreft hier de boerderij met bijbehorende grond van de heer Boonzaaijer aan de Munnikenweg. De officiële koopprijs werd binnen de raad gehouden, maar uit opmerkingen van diverse raadsleden kon worden gedistilleerd dat de koop behoorlijk aan de prijs was. Overigens werd dit ook door de wethouder van financiën, de heer C. N. van Kuyk, toegegeven, maar hiervoor kreeg de gemeente naar zijn me ning dan ook een goede boerderij, die voorlopig als agrarisch bedrijf kon worden verhuurd. Daarover ging het in feite ook in de gemeenteraadsvergadering, die gister avond onder voorzitterschap van bur gemeester mr. dr. J. Hazenberg, werd gehouden. Verschillende raadsleden wa ren, zoals gezegd, niet bijster geporteerd door de koop, omdat de aan te kopen grond buiten het uitbreidingsplan viel. Men vroeg zich af hoe deze grond tot het tijdstip van de uiteindelijke be stemming aanbrak, rendabel zou moeten worden gemaakt. Deze vraag werd o.a. gesteld door de fractievoorzitter van de C.H., de heer M. Bastmeijer. En is de prijs niet te hoog? vroeg deze ook nog. VI. Bastmeyer hoog Wethouder Van Kuijk, aan wie de verdediging van het beleid van b. en w. in deze werd overgelaten, kon de heer Bastmeijer niet overtuigen. Volgens de wethouder was het boe renbedrijf aangekocht om mettertijd te kunnen benutten als het gedeelte van 't Hoorntje, waarop het onderhavige perceel lag, bij het uitbreidingsplan zou worden getrokken. Erg voor aankopen bleek ook de heer Bastmeijer, naar zijn zeggen, en ook wel voor gronden buiten uitbreidingsplan nen gelegen, maar in de laatste gevallen uitsluitend als het voor een koopje ge daan kon worden gemaakt. Gronden buiten plannen, die te duur zyn, moeten wc laten zitten, aldus de heer Bastmeijer. De heer E. C. Diepeveen (AR) daaren tegen vond de aankoop wel verant woord. De ligging van het perceel sluit aan op het bestaande uitbreidingsplan en het is beter vroeg dan te laat aan te kopen. Dat was in het verleden volgens de heer Diepeveen wel gebeurd. Rendabel maken, was ook de mening van de heer G. J. van Deelen (SGP). En wel zo snel mogelijk. De eigendoms overdracht aan de gemeente van aan gekochte gronden - dit zei de heer Van Deelen in het algemeen - moet zo vlug mogelijk gebeuren, opdat niet een paar mensen voordeel trekken uit gelden van de gemeenschap. Het doen van koopjes in Veenendaal was volgens de voorzitter wel uit de tijd. Verder zei spreker, dat er een verzamel- staat wordt opgemaakt van aangekochte gronden, die hun bestemming nog niet hebben. Tevens zal hierbij worden aan gegeven wat de bedoelingen met deze gronden zijn. De raad besloot ook tot aankoop van stroken grond in de Hoofdstraat-Hoog straat en omgeving. Per perceel zal een proformabedrag van één gulden worden betaald met nog enkele bijkomstige, doch ondergeschikte, faciliteiten voor de eigenaren. De gemeente zoog tot nu toe a raison van twaalf gulden vijftig een put leeg voor iemand die daarom verzocht. Nu is echter gebleken, dat dit tarief aan de zeer lage kant is en bij lange niet op weegt tegen de juiste gemeentelijke kos ten van het leegzuigen van één put. Kortom, in het voorstel van b. en w. dienaangaande, kwam het hierop neer, dat voor het ledigen van één put binnen de gemeente Veenendaal (per tankin- houd van drie en een halve kubieke meter of minder) 22,50 in rekening dient te worden gebracht. Op dienstvrije dagen (voornamelijk zaterdagen) komt op dit bedrag nog een tientje in verband met de toeslag op die dagen op het sa laris van de gemeentewerklieden. Voor het werken met de faecaliënauto buiten de gemeente Veenendaal werden ook verhoogde tarieven voorgesteld. Dit nieuwe tarief nu, vond de heer Haggenburg (KVP) voor particulieren veel te hoog. Twaalf gulden vijftig was naar zijn mening al aan de hoge kant. Haggenburg duur Spreker zag er zelfs een gevaar in voor (zie verder pag. 4) Meer dan achthonderd jongens en meisjes van chr. Knapen en Meisjesverenigingen uit het gehele land hebben dinsdag in de chr. ger. kerk aan de Hoofdstraat hun Bondsdag gehouden. In feite was het een dubbel feest, want volgens de bondspresi dente mej. E. M. Baars uit 's-Gravendeel in haar openingswoord, bestaat de meis- jesbond dit jaar 25 jaar en was het voor de eerste keer in de geschiedenis dat de meisje- en knapenbond gezamenlijk hun bondsdag hielden. Bijzonder welkom heette zij in haar toespraak ds. Op de Velde die namens de jeugddeputaten aanwezig was alsmede de chr. ger. predikanten ds. Langbroek en ds. Keuning. De zilveren chr. ger. meisjesbond werd in 1938 opgericht mt 16 vrnigingen en in totaal 280 leden. Thans zijn er 68 ver enigingen bij aangesloten met ongeveer 1000 leden. Ds. Op de Velde liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een gift van twee honderdvijftig gulden. Aan de hand van een meegebracht ei hield ds. Langbroek uit Veenendaal vervolgens op een zeer originele en indringende wijze een toe spraak. Na de mededeling van de bondspresi dente dat een telegram van aanhankelijk heid aan H.M. de Koningin was verzon den, werd staande twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. In verband met het 40-jarig bestaan dat de chr. ger. knapenbond volgend jaar hoopt te herdenken, bood de heer Zwiep een bondsvlag aan, die aan de bonds voorzitter werd overhandigd. Op de bondsvlag is het embleem van de knapen bond op een groene achtergrond aange bracht. De heer Bijleveld uit Rekken besloot de bijeenkomst, nadat hij bedankt had voor de aangeboden bondsvlag. In de middag uren brachten de deelnemers aan deze bondsdag een bezoek aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. CHAUFFEURS KREGEN RUZIE Op Rijksweg 12 wilde woensdag nacht een personenauto, bestuurd door een onder invloed zijnde chauffeur, een voor hem rijdende vrachtauto met aanranger inhalen. Omdat dit gebeur de met een snelheid van ca 110 km per uur, schoot de personenauto door de middenberm. Beide chauffeurs stapten uit, hetgeen een begin van een hevige ruzie betekende. Uiteindelijk kwam de Edese politie er aan te pas die thans de schuldvraag uit te zoeken krijgt. De C.H. U.-raadsfractie heeft b. en w. twee vragen gesteld. Zij vraagt of de restanten van de voor malige boerderij „De Geer" zo spoedig mogelijk zullen worden verwijderd. De omgeving wordt hierdoor ontsierd en aan gezien de jeugd vrij toegang heeft tot het terrein kunnen ernstige gevaren ont staan. In de tweede plaats stelt de C.H.-frac- tie voor aan de weg. waaraan de VGLO- school en de Joh. Calvijnschool liggen, de naam Kanaalweg-noord te geven. De bestaande Kanaalweg zou dan ter on derscheiding Kanaalweg-zuid kunnen worden genoemd. RIT VAN MAC VEENENDAAL De immer actieve motor- en autoclub Veenendaal heeft voor zaterdag 8 juni a.s. weer een rit voor auto's, motoren en bromfietsen op het repertoir. Er kan vanaf half drie worden gestart bij „La Montagne". Het is weer een rit met een exclusief tintje, n.l. een andere manier van „omschrijving" dan tot nu toe. Hoewel het geen „slap" ritje zal zijn kunnen ook beginners succesvol deel nemen, omdat geen bijzondere kennis van het KNMV-reglement nodig is. BROMFIETS UIT VERKEER De bromfiets van de Veenendaler v. d. W. is door de politie uit het ver keer genomen. Behalve dat de remmen niet werkten, had het voertuig ook een gladde band met een grote scheur. MEISJE LIEP TEGEN AUTO Het 5-jarige dochtertje van de fam. M. aan de Westersingel liep woensdag middag de weg op, juist op het mo ment dat een personenauto haar dicht genaderd was. De bestuurder, de K. uit Veenendaal, kon door krachtig remmen erger voorkomen, zodat het kind er met enkele schrammetjes van af kwam. In de bestuurskamer van de Juliana- school aan de Vaartbrug vond de diplo ma-uitreiking plaats aan de geslaagde kandidaten van de Handelsavondschool, uitgaande van de V.W.V. „Handel en Nijverheid". Nadat dr. J. G. Thoomes de geslaag den had gelukgewenst met het behaalde succes, reikte burgemeester Hazenberg met een toepasselijk woord de diploma's uit. Van de totaal 29 kandidaten moesten er 6 afgewezen worden, hetgeen neer komt op een geslaagden-percentage van bijna 80 procent. Jaap van Essen kwam met de beste cijfers uit de bus en kreeg hiervoor van de Kamer van Koophandel een eerste prijs. Kees van Laar eindigde in deze cijfer-race op de tweede plaats en mocht van de Veenendaalse Winkeliersvereni ging een boekwerk in ontvangst nemen. De voorzitter van de winkeliersvereni ging deed dit met een bijzonder toepas selijke toespraak. Namens de kandidaten werd een dankwoord gesproken door Jan Weijers. De namen der geslaagden zijn: Jan van Beek, Koen van de Bovenkamp, Gerrie van de Bovenkamp, Willy den Doelder, Jannie de Gooijer, Willy van Hal, Tineke Keuning, Dik Leeuwen kamp, Evert Leppers, Peter van der Lugt, Teunis Muller, Adrie van de Pol, Goos Rebel, Rijk van de Scheur, Cobie Septer, Evert Veenvliet, Pieter van Vie- gen, Jan Vink, Thera Vonk, Jan Weijers, Bert Willemsen. VW GAAT VERGADEREN De Vereniging Vreemdelingen Ver keer Veenendaal houdt maandagavond a.s. in De Korenbeurs de algemene le denvergadering. De meest belangrijke punten van de agenda zijn: aanvulling bestuur, aanvraag Koninklijke Goed keuring of omzetting van de vereni ging in een stichting en een voorstel tot verhoging van contributie. AFSCHEIDSAVOND IN JEUGDGEBOUW In het Jeugdgebouw aan de Indus trielaan wordt morgenavond in inter ne kring een afscheidsavond gehouden van de vroegere jeugdwerkleider A. H. van Pijpen. Men heeft speciaal voor de avond een leuk programma opge steld. De vorige week bij: W. v. Dam, Fruithandel, Paarde- kop 5, Eist (Utr.) uitgegeven Valleiriks is niet ge vonden. Hierdoor stijgt de waar de weer met tweeguidenvijftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer: 22,50 waard is. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donder dagmiddag 12 uur wordt de pre mie a contant uitbetaald. Enkele maanden geleden, stond in dit blad een artikel over de hoog nodige res tauratie van de Ned. Herv. Kerk in Eist. Na een langdurige stilte rondom deze kwestie, worden er nu pogingen in het werk gesteld om de daad bij het woord te voegen. Het comité, dat gezorgd heeft dat er een nieuwe pastorie kwam, is niet ontbonden, maar uitgebreid met een paar nieuwe leden en dat groepje men sen heeft de taak op zich genomen om te trachten de benodigde gelden bijeen te brengen. Daarbij wordt echter gerekend op de steun van de Elsterse bevolking. D.m.v. een aantal stencils is de bevol king op de hoogte gebracht van de plan nen van het werkcomité. Ook de ge schiedenis en ontstaan van het kerkje werden in deze huis aan huis verspreide geschriften belicht. De delen van de kerk die het dringendst om restauratie vragen zijn wel de kap, waarin de houtworm zit, de muren, die opnieuw gepleisterd moeten worden, verder zijn sommige ramen hard aan ver nieuwing toe, terwijl de vloer ook nodig door een andere vervangen dient te wor den. Een hartewens van het kerkbestuur is ook nog de vernieuwing van het meu bilair. De kosten zullen tussen de 30 en Aan de westkant min of meer verscholen achter een groot huis, staat de Hervormde Kerk van Eist te wach ten op een dringende restauratie. Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben de jacht op de gemeentelijke landerijen in de Achterbergse Meent voor een tijd vak van zes jaar openbaar ver pacht. Het gaat hier om een op pervlakte van ca 210 ha. Voorheen bedroeg de pachtprijs 505,per jaar. Toen wij hiervan melding maakten, reageerden verschillende jagers door het gemeentebestuur erop te wijzen ook wel in aanmerking te willen komen hetgeen Volgende week woensdag gaat de Vee nendaalse Avondvierdaagse van start. Het aantal ingeschreven deelnemers is nu al meer dan vorig jaar. Hier volgt de route van de eerste avond: 15 km: start Sandbrinkstraat - Verl. Tuinstraat - Kerkewijk - Kanaalweg - Geerseweg - Adr. v. Ostadelaan - Dijk- straat - Colijnstraat - Schimmelp.str. - Bergweg - Cuneraweg - Veenendaalsestr. weg - O. V. Grindweg - Cuneraweg - Zuid. Meentsteeg - Middelbuurtseweg - Groeneveldselaan - Industrielaan - Ker kewijk - Verl. Tuinstraat Finish. 10 KM: als 15 km tot aan Bergbad - Cu neraweg - Brinkersteeg - Groeneveldsel. - Industrielaan - Kerkewijk - Vërl. Tuin straat Finish. A M E RON GEN KOLLEKTE VOOR HEROPRICHTING VAN „DE KOLOM" Het comité voor de heroprichting van de „Kolom" bericht hiermede het Ame- rongse publiek en alle belangstellenden, dat zij voornemens is om een kollekte te houden in de week van 10 t/m 15 juni a.s. Hartelijk beveelt zij deze kollekte bij een ieder aan, zodat dan de „Kolom" straks weer in alle glorie in Ameron gen kan worden opgericht. Een monu ment waar Amerongen straks weer trots op mag zijn. Het i s één van de weinige mo numenten in ons land die er nog zijn. Laten wij Amerongers hier dus zuinig op wezen. Voor hen die hun bijdrage liever wil len gireren kunnen dit doen op onder staande girorekeningen. Giro no. 354280 ten name van J. de Kroon, Kon. Wilhelminaweg 70 Ame rongen en giro no. 127408 ten name van de Raifeissenbank Amerongen. Wilt u echter dan wel op u girostrook je vermelden voor „De Kolom". aanleiding voor het gemeentebestuur was het college te verzoeken de onderhandse aanbesteding op te schorten en een open bare inschrijving te houden. Het resul taat was verbluffend. Er kwamen niet minder dan zeventien liefhebbers opda gen. Laagste inschrijver H. A. Wolfert- Hedel 600,per jaar, hoogste inschrij ver C. V. A. Kosters en Zn te Eist 1560,- per jaar. Dit resultaat mag sensationeel worden genoemd. De gemeenteraad krijgt ko mende dinsdagavond te beslissen over de gunning, die vermoedelijk wel naar de hoogste inschrijvende jager zal gaan. Dit is HERMAN DE HAAS (75), Rijnstraat 19 te Amerongen. Woens dagmorgen troffen we hem achter een (leeg) glaasje in een Haas trechtse uitspanning als deelnemer aan de bejaardentocht. We vroegen hem of het alle maal naar zijn zin ging. „Ik zal 't je net zeggen zoals 't is: het bevalt me prima, 't Is de eerste keer dat ik mee bin, want ze hebben me net zo lang aan m'n kop zitten zeuren, da'k ja zei. En in heb er niks geen spijt van". Zijn zuster („ze is een slokkie halen tegen de warmte!") was er ook. Zij is 77 maar wilde beslist niet op de foto. En ze hebben die dag plezier gehad! (Zie ook re portage op pag 1 van derde blad). ZILTE TRACTATIE VOOR DE KONINGIN. Op het paleis Soestdijk zijn don derdag enkele vaatjes Hollandse nieuwe haring aan H.M. de Koningin aangeboden. De vorstin aanvaardde het - echt Nederlandse - geschenk dankbaar. STOFFERING Een Café houder in Grenoble miste tel kens geld uit de la van zijn tapkast maar hoe hij ook op lette, hij kon de dief niet be trappen. Tot hij dezer dagen een houten tussenwand liet wegbreken om het café te ver groten. Hij vond een muizen nest, dat gestoffeerd was met versnipperde bankbiljetten. BILJET Nieuw (in Amerika) rollen toiletpapier bestaande uit biljetten van honderd dol lar. Bovenlangs elk biljet staat gedrukt: „Teer certificaat", en in het midden: „Dit biljet is niet echt, maar het papier is zacht." SCHROEVEDRAAIER. De Mexicanen hebben nog meer uitvindingen op hun naam staan om het leven minder moeizaam te maken. Hun po litieagenten zijn uitgerust met schroevedraaiers in plaats van bonboekjes. Bij verkeerd ge parkeerde auto's wordt geen bon onder de ruitewisser ge stoken maar wordt doodge woon het nummerbord afge schroefd. De eigenaar die ziet dat het bord van zijn wagen is verdwenen, begeeft zich dan naar de dichtstbijzijnde poli tiepost om de bekeuring con tant te betalen. Op deze ma nier bespaart men geschrijf van bonnen, oproepen en dwangbevelen. HAAI. Te Odet in Bretagne heeft het nieuwe museum voor vissen de naam gekregen van Gwenn Aël, de man die vanuit Bretagne correspondentie voerde over de gehele wereld om gegevens van zeldzame vis sen te verzamelen. Op dit be richt kwam het eerst reactie uit Mauretanië, van waar als aanwinst voor het museum een haai met twee koppen werd opgezonden. AUTO. Als men er vlug bij is kan men in Frankrijk een Mercedez voor de halve prijs op de kop tikken. Want koning Saoud van Arabië heeft op dracht gegeven om, nu hij naar zijn land terugkeert, alle in Frankrijk gekochte auto's voor de helft van de prijs van de hand te doen. Daaronder zijn negen Mercedezwagens 220 S. De koning kocht ze bij zijn aankomst drie maanden gele den, en ze hebben er van 6.000 tot 11.000 km opzitten. SCHILDERIJ. Het aantal mensen dat denkt in het bezit te zijn van een schilderij van een of andere meester, groeit met de dag. In 1962 ontving de directie van het Louvre te Pa rijs 15.000 verzoeken van par ticulieren voor expertise van in hun bezit zijnde schilder stukken. Daar de directie van het museum niet het recht heeft voor particulieren ex pertises te verrichten, heeft men nu een circulaire laten drukken om de aanvragers dit vlot te kunnen mededelen. 40 duizend gulden liggen. Een groot be drag dat heel wat zweetdruppeltjes zal kosten voor het bij elkaar gebracht is. Gelukkig staat het restauratiecomité niet alleen. Er is reeds een bedrag van 7000 gulden bijeen dankzij, het offerblok in de kerk, verschillende giften en niet te ver geten de meisjesvereniging, die binnen kort weer een bazaar gaat houden. Wanneer evenals in 1819 bij de bouw van de kerk de bevolking ook nu weer de handen in één slaat is het vrijwel ze ker dat over geruime tijd, de kerk van Eist weer gezien mag worden. Mensen die graag iets willen bijdragen kunnen dit doen onder gironummer 3 8 3 1 2 5 t.n.v. Restauratiecomité Ned. Herv. Kerk Eist. FAMILIE VIEGEN WON Op de Burgwal werd zaterdagavond de voetbalwedstrijd gespeeld tussen de fa milies Viegen en Keiman, waarvan de opbrengst bestemd was voor de tocht be jaarden. Het werd een spannende strijd, die met 3-1 gewonnen werd door de fa milie Viegen JONGETJE REED TEGEN AUTO De 6-jarige J. R. uit Amerongen reed met zijn fiets, toen hij zich naar de brand bij de stuw spoedde, tegen een passeren de auto. Het ventje liep een hoofdwonde op. BRAND BIJ STUW Dindsdagmiddag werd de Amerongse brandweer gealarmeerd voor een brand in een weiland bij de stuw. Het liet zich aanvankelijk nogal ernstig aanzien, doch bij aankomst was de brand snel ge blust. Gehele serie Gehele serie SHAVE STICKS TOILETTASSEN ZONNEBRILLEN etc. etc. Drogist ass. apoth. Telefoon 2576 - Hoofdstraat 106 voor betere uurwerken 3UN6UANS PRlSHA 1 pontiAc OMEGA H00FDSTP 91 VEENENDAAL 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1