Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken WAT MOET MIIN KIND GAAN DOEN Voor de KANTONRECHTER Gedegen psychotechnisch onderzoek binnen ieders bereik Traditie Afscheid van instuif-leider A. H. van PijP en Amsterdamse drukinktfabriek naar Rhenen Ned. Chr. Gemeenschapsbond herdenkt in Amerongen veertigjarig bestaan Veenendaals bedrijf kocht grond in Overberg Ederveense belangen punten van bespreking 37e JAARGANG WOENSDAG 12 JUNI 1963 Nr. 47 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scberpenzeel Dominee Tegendeel Nieuws uit de omgeving De mogelijkheden BIJNA TON VOOR BOERDERIJ „VRIEND VAN JONG VEENENDAAL" D. Blankespoor gehuldigd BIJNA 70.000 GULDEN VOOR 3Vi HECTARE ELST Hedenavond vergadert Edese raad AANLEG VAN NIEUWE WEG EN NIEUWE WONINGEN Samenwerking Aankoop van grond voor uitbreidingsplan Verharding en riolering van Schoolstraat Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 IQnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Enkele tientallen jaren geleden was het in de hogere kringen van onze samenleving een nor maal verschijnsel dat kinderen, vóórdat ze aan een studie begonnen, eerst door hun ouders bij een psycholoog werden gebracht die hen van a tot z onderzocht en dan met een rapport op de proppen kwam, waaruit bleek welke richting het meest ge schikt was voor zoon Jan of dochter Annie. Popu lairder gezegd: ze werden getest en dit gebeurt natuurlijk vandaag aan de dag ook nog, echter met dit verschil, dat een psychotechnisch onder zoek zoals dat met een duur woord heet, thans binnen ieders bereik ligt. Dit is een zeer belang rijke vooruitgang die vooral ouders met opgroeien de kinderen bepaald niet uit het oog mogen ver liezen. Immers over een paar weken sluiten de schooldeuren zich voorgoed achter talrijke kinde ren, die dan op een splitsing staan van onnoeme lijk veel richtings-mogelijkheden. Ouders komen dan weer voor de kardinale vraag: wat moet mijn kind gaan doen? Moet het doorstuderen? Moet het gaan werken? Wil het niet leren ofkan het niet leren? En ga zo maar door! Het behoeft geen nadere uitleg dat het gros van de ouders in deze voor hen moeilijke beslissingen komen te staan. Hun verantwoordelijkheid kan echter voor een groot deel worden „opgelost" door het psycho technisch onderzoek, hetzij individueel, hetzij in groepsverband. Een test dus, waarbij deskundigen de jongen of het meisje als het ware geestelijk ontleden en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen bepalen, waarvoor het kind geschikt is. Let wel: het resultaat van zo'n onderzoek is een ADVIES! De BESLISSING ne men de ouders zelf! Dat zulke onderzoeken tegenwoordig voor iedereen te betalen zijn, is te dan ken én aan de overheid én aan de vak beweging. Men zag het grote gevaar van de tra ditie: vader timmerman, zoon timmer man, kleinzoon timmerman enz. De jongen die na zijn lagere school traditie getrouw wordt voorbestemd als timmer man, kan namelijk over heel andere ca paciteiten beschikken. De praktijk heeft geleerd dat jon gens uit eenvoudige gezinnen het tot ingenieur brachten, dank zij de test. Het onderzoek wees namelijk uit dat zij veel meer in hun mars hadden. De ouders waren verstandig en volgden het advies op van de deskundigen. Omgekeerd komt het ook voor dat kinderen door hun ouders gedwongen worden te studeren, ondanks het feit dat het kind de capaciteit tekort komt. Het kan niet mee, maarhet móet van thuis. De psycholoog zal zoiets onmiddelliik door hebben, want in zo'n geval kan het kind onmogelijk innerlijk gelukkig zijn. Soms spelen factoren een rol die wij gewone mensen, ja zelfs de ouders niet door hebben. Zo vertelde een beroeps keuze-adviseur het volgende: „Op een testbureau kwam eens een jongen die tijdens een gesprek met de psycholoog stijf en strak volhield poli tieman of dominee te willen worden. In ons land bestaan zo'n 4000 beroepen, maar juist die twee prefereerde hij. Dan pas eigenlijk begint het werk van de psycholoog, die zich gaat afvragen waar om wil hij dat. Toen werd de achter grond duidelijk: de jongen kwam uit een gezin met twee oudere zusters en daardoor bezat hij de drang zo vlug mo gelijk zelfstandig te worden. En wat kon hij dan beter worden als politie - dan had iedereen ontzag voor je - of domi nee - je stond op de kansel en iedereen keek naar je op en luisterde. Diezelfde jongen is de technische kant opgegaan omdat hij qua karakter en ca paciteit daarvoor het meest geschikt ge acht werd. Zowel zijn ouders als hijzelf hebben er nooit spijt van gehad. Men zou zo zeggen: een psychotech nisch onderzoek is voor iedereen te be talen. Het kan bovendien alleen maar nut afwerpen, al zou het eindrapport alleen maar dienen als controle op de ZEIST: De politie heeft woensdag tegen het middernachtelijk uur een spook op heterdaad betrapt, na gewaar schuwd te zijn, dat zich langs het fietspad langs de Amersfoortseweg spoken in de bosjes ophielden. Juist toen de politie arriveerde sprong een in zilverkleurig plastic gehulde geest verschijning' luid gillend tevoorschijn om een passerend meisje hevig aan het schrikken te maken. Het bleek een 18-jarige woonwagenbewoner te zijn die het resterende deel van de nacht in de cel mocht doorbrengen. DRIEBERGEN: Een plaatselijke garage heeft zijn klanten een unieke service geboden. Men heeft namelijk een va kantie-cursus op touw gezet, waarbij de automobilisten in de garage voor lichting krijgen over de manier, waar op zij op buitenlandse vakantiereizen eenvoudige pechgevallen zelf kunnen behandelen. EDE: De burgemeester van Ede, dr. P. J. Plateel, heeft een bezoek gebracht aan het Depot Verbindingsdienst. Tijdens de gezellige bijeenkomst kreeg burge meester Plateel de herinneringstegel van het Depot aangeboden. BARNEVELD: In tegenstelling tot een enkele andere gemeente, worden de aankopen van onroerende goederen door het gemeentebestuur volkomen openbaar gehouden. Zo heeft het-col lege voorgesteld een grote boerderij te kopen voor de prijs van ruim 361.000 gulden. eigen visie van de ouders, dusja, dus zou het in feite bij de verschillende beroepskeuze-instanties storm moeten lopen. Helaas - het tegendeel is nog vaak het het geval. Het schijnt dat een groot aantal ouders nog een beetje afwijzend tegen over de test staat. Er zijn mensen die zeggen: hoe zullen zij dat nou beter weten dan wij, ouders, doch dit is in wezen een kortzichtig standpunt. Er zijn ook ouders - en dit aantal neemt gelukkig af - die bang zijn voor een teleurstelling. Vader en moeder zien als hun grootste wens dat hun dochter een trapje hoger op de maatschappelijke ladder terecht komt dan zij zelf. Naar de mening van de dochter zelf wordt dan vaak niet ge vraagd. Eind-examen mulo, dan naar de hbs en dan misschien nóg wel verder Stel dat ze de moed opbrengen om hun dochter tóch te laten testen. Het meisje wordt de gehele dag met de meest moderne middelen gadegeslagen. Ze komt in gesprek met de psycholoog en dandan blijkt dat héér grootste wens is verpleegster te worden Enerzijds valt de illusie van de ouders die hun dochter in de toekomst nog eens als studente zien, in diggelen. Maar an derzijds heeft hun dochter als verpleeg ster geluk in haar werk gevonden. Aan de ouders de keus wat zij zullen doen. Daarom is het goed weer eens uit drukkelijk te stellen dat het eindre sultaat van een test enkel en alleen maar een ADVIES is. De beslissing wat er met het kind zal gebeuren blijft te allen tijde aan de ouders. In ons land zijn er verschillende mo gelijkheden om zich aan een psycho technisch onderzoek te onderwerpen. Als eerste zijn er de particuliere in stituten, doch deze tarieven liggen op het vlak van de beter-gesitueerden. Daarnaast zijn er drie instanties die via de overheid gesubsidieerd worden en waarvan de tarieven zijn of worden aangepast aan het inkomen van de ouders. Er is een Christelijke Stichting voor School- en Beroepskeuze, alsmede een zelfde stichting op Rooms-Katholieke basis. Nummero drie zijn de Gewestelijke Arbeidsbureaus, die op dit gebied ook ontzaggelijk veel goed werk doen en dus meer als een neutrale „zuil" gezien moeten worden. Het is werkelijk geen tekortkoming op het kennen-van-het-kind van de ouders, wanneer zij tot een test be sluiten, zoals een beroepskeuze adviseur terecht opmerkte. Temeer niet, omdat de moderne maatschap pij steeds meer kennis eist en zal blijven eisen. De nieuwe openbare kleuterschool aan de Frans Halslaan in Veenendaal-zuid „De Klimop" is bijna gereed. De laatste hand wordt thans gelegd aan de afrastering. Van welingelichte zijde verna men wij dat de koopprijs van de boerderij van de heer Boonzaaijer aan de Munnikenweg die de ge meente Veenendaal onlangs heeft aangekocht, ca. 95.000,be draagt. De vroegere eigenaar heeft, voor wat de prijs betreft, een zwijgplicht opgelegd gekregen van de gemeente. „Er is mij uitdrukkelijk verboden de prijs te noemen", aldus de heer Boon zaaijer. „Alleen kan ik wel zeggen dat ze het heel goed gemaakt hebben met me. Ik ben best tevreden." De vraag prijs voor boerderij en ongeveer 21/t ha weidegrond, bedroeg 100.000 gulden. „In de vijf jaar dat de heer Van Pijpen hier gewerkt heeft, is hij een vriend ge worden van jong Veenendaal. Voor alles wat in deze jaren is gepresteerd bestaat grote vreugde en dankbaarheid. Gelukkig gaat de heer Van Pypen Veenendaal nog niet verlaten, zodat we hem voor eventuele adviezen direct bij de hand hebben". Deze woorden sprak zaterdagavond in het Jeugdgebouw de voorzitter van „De In stuif", de heer S Tigchelaar toen daar het jeugdwerk officieel afscheid nam van de heer Van Pijpen en tegelijkertijd de nieuwe jeugdwerkleider G. v. d. Schee welkom heette. De leiding van deze avond was in bekwame handen van mej. de Raat. Nadat verschillende groepen iets van het jeugdwerk hadden laten zien en ho ren, bezong de jeugd na de pauze door middel van een „musical" de geschiede nis van de heer Van Pijpen. Het was een bijzonder leuk idee, dat kennelijk bij de talrijke genodigden erg in de smaak viel. Aan het slot van de avond werd het woord gevoerd door de voorzitter van het jeugdwerk, de heer S Tigchelaar. Allereerst wenste hij de nieuwe jeugd werkleider met echtgenote een prettige tijd in Veenendaal toe. Vervolgens richtte hij de schijnwerper op de afscheid ne mende jeugdwerkleider Van Pijpen die in hartelijke bewoordingen werd geken schetst als de pionier van het Veenen- daalse jeugdwerk. De dank van de jeugd, alsmede van Tijdens het congres van de Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland dat te Zwolle is gehouden, werd de heer D. Blankespoor gemeente-secretaris van Veenendaal begiftigd met een ere-pla- quettte en oorkonde vanwege het feit dat hij 40 jaar bestuurslid is geweest van de vereniging Oranjedag Veenendaal' waar van 25 jaar als secretaris. Hij werd daar bij toegesproken door de voorzitter van de Federatie die hem dankte voor het vele werk dat door de heer Blankespoor in deze vereniging is verricht. De Amsterdamse drukinktfa briek Farbianca N.V. heeft alle bedrijfsgebouwen van de onlangs geliquideerde Knopenfabriek aan de Radboudweg te Rhenen ge kocht- Zoals bekend waren er voor dit in dustrieterrein talrijke gegadigden, o.w. de Farbianca N.V. Deze drukinktfa briek heeft in de hoofdstad namelijk geen uitbreidingsmogelijkheden meer. De directie van de Farbianca verklaar de dat men in dit stadium nog niets kon zeggen over de toekomstige per soneelssterkte e.d. „Er zijn nog zovele fiscale, techni sche en bouwtechnische aspecten aan deze zaak, dat wij pas over enkele maanden inlichtingen kunnen verstrek ken", aldus luidde het commentaar. Wel staat vast dat het een complete overplaatsing van het bedrijf zal be tekenen. De verkoopafdeling zou in de hoofdstad gevestigd blijven. DE CJBTB OP REIS Woensdag j.l. maakte de Chr. Plat teland Jongeren Bond, afd. Veenen daal, haar jaarlijkse zomerreis. Per tour-bus werd in de vroege morgen gestart in de richting Oostelijk Flevo land, de nieuwe Zuiderzee-polder. Hier konden de agrariërs volop genieten van een prachtig panorama, bloeiende koolzaadvelden met daar tussen mo derne bedrijf s gebouwen en ruime bungalows. In de Hanzestad werd kof fie gedronken. Ook de N.O. polder ge tuigde van initiatief en ondernemings geest. In Urk werd gepauzeerd in de ha ven. Giethoorn was de volgende pleis terplaats, er werd gegeten en gepun terd zodat 't een lust was. In Havelte werden Hunebedden bezichtigd en op de Holterberg zag men het natuur historisch museum van Pieterbos. Na een heerlijk diner in Apeldoorn keer de men tenslotte voldaan naar Veenen daal terug. Donderdag 13 juni a.s. wordt in Amerongen een bijzondere gemeenschapsdag be legd in het Clubhuis in verband met het 40-jarige jubileum. De avondbüeenkomst zal worden gehouden in de Sint Andrieskerk te Amerongen en zal door de NCRV ge deeltelijk worden uitgezonden. Aansluitend hieraan zal er een 3-daagse conferentie worden gehouden in het zendingsdiakonessenhuis. Ook zal een boekwerkje worden uitgegeven getiteld „Op Arends Vleugelen". Die boek is een terugblik op de bele venissen in de veertig jaren van deze bond. Dit jaar herdenkt de Ned. Christelijke Gemeenschapsbond het feit dat zij veertig jaar geleden werd opgericht. Deze Bond is in Amerongen haar werk begonnen op het gebied van Interkerkelijke evan gelisatie- en gemeenschapsarbeid. De grondleggers van deze bond waren bijna allen Amerongers. Hiertoe behoort de toenmalige Ds. H. J. Couvee, die meende De N.V. Tricotagefabrieken „Hol- landia" te Veenendaal heeft c.a. 31/* ha. grond aan de Eindseweg te Overberg aangekocht voor een be drag van 65.900, De openbare verkoping werd woensdag in „De Rode Leeuw" te Amerongen ge houden door notaris Vink in opdracht van de heer W. Appeldoorn. Het perceel was verdeeld in drie kavels: kavel 1 groot 1.27.45 ha., kavel 2 groot 1.15.00 ha., en kavel 3 groot 1.10.00 ha. De kavels wer den ingezet 1 voor 19.000,2 voor 18.400,en 3 voor 18.500,Tenslotte werd koper Makelaar Vermeulen uit Vee nendaal voor een bedrag van 65.900, die in opdracht handelde van de Hollan- dia Trico uit Veenendaal. De directie van genoemd bedrijf verklaarde dat men voor dit aangekochte terrein verschillende be stemmingen heeft, doch hieromtrent was nog geen definitief besluit gevallen. Verwacht mag worden dat het ingericht zal worden voor bedrijfs-recreatie. dat de wekelijkse kerkgang, hoe goed en nodig ook overigens, niet voldoende was voor de innerlijke groei van de gemeente. Hij nam het initiatief tot oprichting van de Ned. Christelijke Gemeenschapsbond. Naast deze pionier willen wij ook noe men ds. Corn. J. Vervloet, eveneens Ame- ronger van geboorte en Jhr. K. A. A. van Steiger uit Bilthoven. Dit driemanschap vormde de werkelijke grondleggers van dit evangelisatiewerk. Vooral in de moei lijke beginperiode hebben zij bergen werk verzet, waarvoor de hedendaagse leden hen altijd dankbaar zullen blijven. De Nederlandse Gemeenschapsbond heeft voor de herdenking van dit feit een bijzonder programma samengesteld. Om te beginnen zal op donderdag 13 juni een Gemeenschapsdag worden belegd in het Clubhuis. De bijeenkomsten vin den plaats om 10.30 uur en om 3 uur n.m. De avondbijeenkomst vindt plaats in de Sint Andrieskerk in Amerongen. Een ge deelte hiervan zal worden uitgezonden door de NCRV. Aansluitend hieraan is er van vrijdag 14 tot zondag 16 juni een driedaagse conferentie in het Zendings diakonessenhuis te Amerongen. De evene menten zijn voor een ieder toegankelijk. BEJAARDEN UIT ELST GAAN WEER OP REIS Op woensdag 26 juni gaan de be jaarden van Eist weer hun reis van het jaar maken. Het comité „Uitgaans dag Ouden van Dagen" is druk bezig met de nodige voorbereidingen, de reis is al helemaal uitgestippeld, maar zal zoals gebruikelijk geheim worden ge houden, omdat de verrassing voor de deelnemers op de 26e juni zo groot mogelijk moet zijn. De bejaarden die zich nog niet voor de tocht hebben op gegeven, kunnen dit alsnog doen tot hedenavond, uiterlijk tot 8 uur bij de bekende adressen. De gemeenteraad van Ede vergadert hedenavond in hotel De Berg- poort. Op de agenda komen een drietal aangelegenheden uit Eder veen voor. Zij volgen hieronder: In Ederveen zullen 18 woningwet woningen worden gebouwd. B. en w. van Ede stellen thans de raad voor dat eerst, en dan binnen afzienbare tijd, de weg zal worden aangelegd waar deze woningen zullen verrijzen. De kosten van deze werkzaamheden worden geschat op 37.450, B. en w. merken voorts op dat het in de bedoeling ligt de riolering en de fundering aan te leggen voor met de bouw van de woningen wordt begon nen. De afwerking, zoals de deklaag, trottoirs en beplantingen, zal worden ter hand genomen als de woningen ge reed zijn. Dit woningproject zal uitge- alle medewerkers en bestuur werd ver vat in een prachtige dia-projector die de heer Van Pijpen als herinnering aan deze periode aangeboden kreeg. In zijn dankwoord legde de heer Van Pijpen uitdrukkelijk het accent op de on dervonden samenwerking, zowel van de jeugd zelf als van het bestuur. „Dank zij deze samenwerking en steun heeft het werk kunnen groeien. Vooral de jongeren zelf hebben trouw aan dit werk deelgenomen". Tenslotte sprak de nieuwe leider nog een kort woord, waarbij hij een beroep deed op allen om hem vooral in de be ginperiode te steunen. Van Ln.r.: mej. de Raat, jeugdleidster; mevrouw Van Pijpen; mevrouw v. d. Schee; de nieuwe jeugdwerkleider, G. v. d. Schee en de heer A. H. van Pijpen. H„ chauffeur te Veenendaal was op de Stationsweg te De Klomp met zijn vrachtwagen tegen een van rechts ko mende personenauto gebotst. Vrijdag voor het Wagenings kantongerecht werd aan H. ten laste gelegd, dat hij geen voorrang had verleend. Zijn raads- jman betoogde evenwel, dat de be stuurder van de personenauto geen recht op voorrang had gehad omdat hij van het circuit bij het station ge komen was. Het station is namelijk ge legen aan een hoefijzervormige rond weg, waarvan beide armen op de Sta tionsweg uitmonden. In het midden is een parkeerplaats. De officier was van oordeel, dat de ze rondweg het karakter droeg van een voor het openbaar verkeer open gestelde weg, zodat door verdachte, die over de Stationsweg reed en juist on der het spoorviaduct door was geko men, voorrang verleend had moeten worden. Hij eiste 75,of 15 dagen. De raadsman meende, dat gezien de geringe afmetingen van het circuit en het feit, dat er geen andere uitgangen waren dan die naar de Stationsweg, over een uitrit gesproken moest wor den. De weg geeft namelijk alleen toe gang tot het station en tot de parkeer plaats. De raadsman vroeg daarom vrij spraak, subsidiair ontslag van rechts vervolging en meer subsidiair - in het geval dat H. wel schuldig zou worden bevonden - clementie. De bestuurder van de personenauto had namelijk de bij het station gelegen uitgang geko zen in plaats van de meer gebruike lijke tweede. Verdachte, die ter plaat se goed bekend was, verwachtte daar geen verkeer en had er bovendien niet het minste uitzicht. Rechter v. d. Brand zag de rondweg niet als uitrit, doch als een weg voor doorgaand verkeer. Hij verminderde de straf echter tot een boete van 25,of 5 dagen. Van D., opzichter te Ede, stond vrijdag voor het Wagenings kanton gerecht terecht- omdat hij op 19 maart met een bestelauto op het kruispunt Verlengde Maanderweg - Kamperfoe lielaan te Ede geen voorrang had ver leend aan een van rechts komende personenauto. De bestelauto was om geslagen en tien meter over de weg geschoven. Daarbij was nog een wiel- rijdster met een kind geraakt. Misschien ben ik even afwezig geweest, veronderstelde Van D. Ik was het kruispunt al bijna voorbij toen ik de andere auto zag. Ik heb toen nog wel gereageerd door naar links uit te wijken, maar het was al te laat. De ander vertelde, dat hij met een snel heid van 20 km gereden had, maar hoe kon hij mij dan omgooien en nog tien meter doorduwen? Volgens mij heeft hij veel harder gereden. Dat omslaan kan heel goed een gevolg zijn geweest van uw eigen snel heid, antwoordde de officier. Door het uitwijken was u al iets uit ballans en een klein duwtje was toen voldoende. Als u zelf op dat kruispunt minder snel gereden had, zou u wel voor rang hebben kunnen verlenen. Eis 100,of 20 dagen. Rechter v. d. Brand maakte er 75, of 15 dagen van. voerd worden nabij de T. C. Hootsen- straat. B. en w. der gemeente Ede stellen de raad voor te besluiten akkoord te gaan met de koop van ca 10.000 m2 TeL 3184 jofdstraat 51 V'daal ZIEKENFONDSLEVERANCIER grond met de daarop staande woning en verdere opstallen aan de Hoofdweg 94 zulks ten behoeve van het goedge keurde uitbreidingsplan in onderdelen voor Ederveen met de bestemmingen bijzondere bebouwing, kleine bedrijven, woningen en een weg. De eigenaresse, mevr. D. van Dooren-Oelderik, ver klaarde zich bereid deze eigendommen te verkopen aan de gemeente Ede. B. en w. stellen voor de som van 91.885,voor de aankoop. De verkoopster stelt echter o.m. als voorwaarde dat de eventuele belas- tingschade door de gemeente wordt vergoed. Bij informatie bij de inspec teur der belastingen bleek dit bedrag 4000,groot te zijn. De Dienst Gemeentewerken heeft een plan gemaakt voor het aan leggen en rioleren van een deel van de Schoolstraat te Ederveen. De kosten worden geraamd op 39.700,inbegrepen de kosten van beplanting aldus b. en w. tot de raad. B. en w. achten het in de toelichting gewenst dat dit plan wordt uitgevoerd. De sloot langs de Schoolstraat wordt namelijk veelvuldig gebruikt als vuil nisstortplaats, hetgeen tot waterover last aanleiding geeft. Ook uit hygië nisch oogpunt is verbetering gewenst, speciaal met het oog op de school die daar staat. Het verdient voorts aanbe veling dat de schooljeugd via een ver harde weg de toegang tot de school kan bereiken (de weg is thans een een voudige grindweg). Tenslotte wijzen b. en w. erop dat na aanleg van deze riolering de school en ook enkele aldaar gelegen wonin gen op het rioleringsstelsel kunnen worden aangesloten. #In juli worden besprekingen gehou den over de vraag of de Engelse troe pen Malta zullen gaan verlaten, ü- Frankfort bezit thans een gloednieuw hotel van 20 verdiepingen met 500 dubbele kamers, dat in totaal 40 mil joen gulden heeft gekost. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1