Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Juliana-ziekenhuis krijgt (eindelijk) normale riolering De Wereld van WEEK-tot-WEEK Huidige situatie h7.so VADERDAG Drog. Fa. J. F. Tak WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Samenwerking tussen Rhenen en Veenendaal om primitieve toestanden op te heffen ELST AMERONGEN Bijzondere herdenkingsdienst van Chr. Gem. Bond ACHTERBERG EDERVEEN RENSWOUDE SCHERPENZEEL 37e JAARGANG VRIJDAG 14 JUNI 1963 Nr. 4S Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Dertig mille Een vraag föetzcruubcüe .WEKKERS OLD SPICE TABAC WERK HERVAT BIJ KON. SCHEEPJESWOL KERSEN WORDEN WEER DUUR! Morgenmiddag intocht van Avondvierdaagse Jeugdafdeling opgericht binnen de „Cult. Nat. Hist. Ver." GROTE OPENLUCHT TEENAGERSHOW IN ELST WAARDE 25, 2 FG 33265 KOMST DRUKINKT- FABRIEK NAAR RHENEN ONZEKER „Wij zijn geen kerk en willen dat ook niet zijn" BEJAARDEN GAAN 9 JULI UIT s VANDAAG: Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ltfnen) - Giro 563427 Re dak tie: yf. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het beeld van een modern en groot ziekenhuis dat al zijn afvalwater en andere stoffen loost in een sloot langs drukke openbare wegen met alle stankhinder en gevaar van volksgezondheid van dien, verwacht men hoogstens in zogenaamde on derontwikkelde gebieden, maar geenszins in ons moderne Nederland, laat staan in het schone en propere zuid-oost-utrecht. Tóch is dit wél het ge val en om direct maar man en paard te noemen: het Julianaziekenhuis aan de Cuneraweg. Reeds geruime tijd blijken de bermsloot langs de noord zijde van de Cuneraweg en vooral langs de Brin- kersteeg in ernstige mate te zijn vervuild met af valstoffen van die ziekenhuis èn van het Natuur bad Bergbad. Bij warm weer is de stank soms on draaglijk en ook uit het oogpunt van volksgezond heid is dit niet toelaatbaar. De meest gewenste oplossing is om het afvalwater rechtstreeks op de riolering van Veenendaal te lozen en gelukkig is de rivaliteits-strijdbijl door beide gemeenten eens diep begraven. Er zijn namelijk plannen in de maak om aan deze zeer primitieve toestand een radicaal einde te maken. Kort gezegd komt dat hier op neer: er komt een aansluiting op het riool van Veenendaal. Rhenen betaalt er 18.000, aan en Veenendaal 10.000, De huidige situatie is dat het zieken huis zelf een riolering heeft, die aan sluit op het riool dat voor een gedeelte langs de provinciale Cuneraweg ligt en tenslotte uitmondt in de bermsloot langs Brinkersteeg en Cuneraweg. Ook het zwembad loost hierop. Vooral de sloot langs de Brinker steeg stroomde soms bijna de weg over en de stank is vaak niet te dragen. Men heeft nu het plan de afvalstoffen van het ziekenhuis rechtstreeks te lozen op het rioleringsnet van Veenendaal. Daartoe zal er een leiding van onge veer 1000 meter gelegd moeten worden naar de Middellaan, voorzien van een pompkelder met persleiding. Dit gaat rond 28.000 gulden kosten waar de Rhenense raad inmiddels een krediet voor heeft verleend. Ook de gemeente Veenendaal wil, hoewel dit in feite een zaak van Rhenen is, haar medewerking hiertoe verlenen en heeft in principe toegezegd na het gereedkomen van de riolering een een malige bijdrage van 10.000 gulden te be talen. Vanzelfsprekend dienen al deze plan nen nog door de betreffende gemeen teraden besproken te worden, doch iedereen verwacht dat er geen kink in de kabel zal komen. Overigens heeft Veenendaal wel en kele voorwaarden gesteld. Na het ge reedkomen van het werk moeten de lei dingen, voorzover gelegen op grondge bied van Veenendaal „om niet" in eigen dom van Veenendaal worden overge dragen. Hiertegenover verplicht Rhenen zich generlei lasten terzake van deze rioleringswerkzaamheden aan het zie kenhuis in rekening te brengen. Hierop geldt één uitzondering, namelijk voor het geval de gemeente Veenendaal over zou gaan tot het heffen van een recht in verband met een op te richten riool zuiveringsinstallatie. In dit geval mag het recht doorberekend worden aan het Julianaziekenhuis. Een vraag blijft waarom deze oplos sing niet direct bij de ingebruikname of bouw van het ziekenhuis is gevonden. Vrijwel alle instanties vinden het op zijn zachtst gezegd „een grote onvol komenheid". De voorzitter van het zie kenhuis-bestuur, mr. dr. J. Hazenberg, verklaarde dat men in het begin heeft gedacht dit zo voorlopig te kunnen op vangen. „Dat is tegengevallen en daarom moet er nu zo spoedig mogelijk een oplossing gevonden worden. Ik stel er wel prijs op om te zeggen dat ik als burgemeester van Veenendaal op bijzonder prettige wijze heb onderhandeld met de burge meester van Rhenen en wij zijn dan ook volledig tot overeenstemming gekomen." Overigens schijnt er in deze geschie- VA. voor betere uurwerken H0QFDSTR 91 - VEENENDAAL 111 III Gehele serie Gehele serie SHAVE STICKS TOILETTASSEN ZONNEBRILLEN etc. etc. ASS. APOTH. Telefoon 2576 Hoofdstraat 106 denis nog één struikelblok te zijn. Het ziekenhuis zou er namelijk niet voor voelen een bijdrage te leveren in de kos ten van onderhoud. Volgens de voorzit ter van het ziekenhuis-bestuur houdt dit verband met eerder gemaakte af spraken. In ieder geval wil men de plannen zo spoedig mogelijk realiseren, zodat er eindelijk een einde komt aan de onhoudbare toestand van vuile en stinkende sloten! Bij de Kon. Scheepjeswolfabrie- ken waar achtereenvolgens de doubleerderij en de ververij in staking waren gegaan, is in de loop van deze week het werk her vat- De districtsbestuurders van de drie vakbonden hebben, in overleg met de directie en de on dernemingsraad, een voor alle partijen aanvaardbare oplossing gevonden. Zolas bekend legde vorige week don derdag het personeel van de doubleer derij het werk neer. Begin deze week ont stonden er in de afdeling ververij moei lijkheden, zodat ook daar met de werk zaamheden werd gestopt. De districtsbe stuurders van „Unitas", „De Eendracht" en „St. Lambertus" zijn toen onmiddellijk met de besprekingen begonnen. In over leg met het bedrijf slaagde men er in een oplossing te vinden, alhoewel de achter grond van de gerezen geschillen op het bedrijf intern nog zal worden nagegaan. ROUTE AVONDVIERDAAGSE GEWIJZIGD In de zaterdag-route van de Avondvier daagse zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. De deelnemers krijgen aan het startbureau nieuwe route-beschrij vingen uitgereikt. KERKCONCERT IN CHR. GEREF KERK HOOFDSRAAT Zaterdagavond 22 juni a.s. zal in de Chr. Geref. Kerk aan de Hoofdstraat weer een kerkmuziekavond worden gegeven. Als solisten zullen optreden Jan van Weelden, orgel en Rie Grims-Strootman, sopraan. Op het uit te voeren programma staan werken van Jan Zwart, Mendels sohn en Joh. de Heer. By dc deze week in, de Betuwe ge houden kcrscnverkopingcn, zijn prijzen besteed die „op het hout" varieren van 35 tot 50 cent per kilogram. Volgens de kwekers zal dit betekenen, dat de ker sen straks niet beneden de galden in de winkel verkocht zallen worden. WATERPOLO IN DE KOMENDE WEEK: De heren van VZC 1 krijgen a.s. woens dagavond in Bergbad DKR 1 uit Utrecht op bezoek. Vorig jaar toonde DKR zich geen sterke tegenstander, maar in één winter kan, vooral voor een ploeg die een overdekt bad bij de hand heeft, veel gebeuren. Bovendien beschikt de Vee- nendaalse zwemclub dit seizoen ook niet over een zo geweldig zevental. De wed strijd begint om acht uur. Daarvoor komen de dames in het wa ter tegen ZEW uit Ermelo. Deze wed strijd begint om half acht. De aspiran ten spelen maandagavond in Bergbad tegen Woestduin (Doorn). De Avondvierdaagse heeft dit jaar ruim elfhonderd tippelaars uit hun tent gelokt. Een aantal dat hoger ligt als vorig jaar, zodat er ook in dit opzicht een opgaande lijn valt waar te nemen. De officiële start was woensdagavond vanaf de openbare school aan de Sand- brinkstraat. Het schitterende zomerweer werkte er aan mee dat de wandelaars in een opperbeste stemming raakten, te meer omdat de organisatie niets te wen sen overliet. Gisteravond liet het zon netje verstek gaan, doch dat zijn nu eenmaal de risico's die de sportieve deelnemers aan een dergelijke tocht lopen. Morgenmiddag om half zes begint van af de Vijgendam de massale intocht van alle elfhonderd deelnemers. Vooraf be staat er gelegenheid bloemen aan te bie den. Met medewerking van de muziek korpsen Crescendo (Eist), Caecilia en het Pijperkorps worden de laatste meters via Hoogstraat, Hoofdstraat naar Sand- brinkstraat afgelegd. Zonder twijfel zal hiervoor weer grote publieke belang stelling bestaan. AANRIJDING OP NIEUWEWEG Op de Nieuweweg heeft dinsdagavond een vrachtauto uit Huizen bij het ach teruitrijden een achter hem staande be stelauto van van V. uit Renswoude ge raakt. Er was alleen materiële schade. COLORADOKEVERS GESIGNALEERD Op een stuk grond bij 't Hoorntje zijn Coloradokevers gevonden. Men doet er goed aan de kevers bij ontdekking inten sief te bestrijden! OPGEPAST VOOR GRIND-VENTERS In Veenendaal wordt momenteel door enkele lieden met grind gevent. De mand jes grind kosten per stuk 90 cent, doch men heeft de gewoonte er veel meer te deponeren dan besteld is. en natuurlijk de prijs hierbij aan te passen. Omdat een en ander zonder ventvergunning geschiedt verzoekt de politie iedereen die door deze verkopers wordt benaderd, hiervan di rect melding te maken bij het politiebu reau. ZWEMVIERKAM1 «'iN BERGBAD Evenals het vorige seizoen zal ook dit jaar weer een vierkamp zwemmen wor den gehouden, waaraan deelnemen: Fo rellen (Rhenen), Poseidon (Scherpenzeel) Woestduin (Doorn) en VZC. Er wordt door aspiranten, dames en heren ge zwommen op verschillende nummers, terwijl ook estafettes worden gehouden. De eerste van deze vierkampwedstrij den wordt gehouden in Bergbad a.s. dinsdagavond, te beginnen om kwart over zeven. Het plan dat onlangs geopperd werd tijdens de „dauwtraptocht" van de Cult. Nat. Hist. Ver. om binnen deze vereniging te komen tot een jeugdafdeling heeft ge hoor gevonden. Afgelopen dinsdagavond is een voor lopig bestuur gekozen, Joh. van Beek zal de voorzittershamer hanteren, ijve rig terzijde gestaan door Peter Drost als penningmeester, Sina van Dam als secretaresse en door de tweede penning meester Evert v. d. Berg. De heer D. Pezarro heeft toegezegd het bestuur met zijn wijze raad en daad behulpzaam te willen zijn, zodat zo een enthousiast groepje jonge mensen gevormd is, dat meteen maar een ledenvergadering heeft uitgeschreven op maandag 17 juni, op Rijksstraatweg 70. Belangstellenden zijn hier van harte welkom. Nieuwe leden kunnen zich op geven bij het secretariaat: Sina v. Dam, Rijksstraatweg 214. De contributie be draagt 2,50 per jaar. Ten bate van de tocht ouden van dagen te Eist wordt zaterdagavond 22 juni a.s. een grote openlucht-teenagershow ge houden. Men heeft hiervoor het terrein van de openbare school uitgekozen. Er zullen niet minder dan zeven teenagerbands aan deelnemen. Het zijn: „The Blue Sharks", „The Jack Miles", „The Stran gers", „De Vallei Band", „The Blue An gels", „The Sticormas", „The Button Brothers". De organisatie en leiding van de show is in handen van Bart Veenendaal. ,THE BLUE SHARKS' uit Ederveen. De vorige week bü Autoverhuurbedrijf Bolderman Jan Steenlaan - Veenendaal uitgegeven Valleiriks is niet ge vonden. De waarde is hierdoor weer gestegen met tweeguldenvüf- tig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer. VIJFENTWINTIG GULDEN waard is. B(j inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbe taald De komst van de Amsterdamse drukinktfabriek Farbianca n.v. naar Rhenen is nog onzeker. Be gin deze week werd van de zijde de Amsterdamse directie de koop van de voormalige Knopenfabriek bevestigd, doch de president-com missaris van de n.v. Knopenfa briek Rhenen, Mr. J. Deen, sprak dit gisteren ten stelligste tegen. Volgens zijn verklaring zijn de be drijfsgebouwen, na het bekend worden van de liquidatie van de Knopenfabriek, in tal van grote landelijke bladen te koop aangeboden. Op deze aanbieding hebben een groot aantal gegadigden gereflecteerd, waaronder ook industriën uit Veenendaal op textiel- en chemisch gebied. „Hoewel de Farbianca n.v. tot de meest serieuze candidaten gerekend kan worden, is er nog geen definitief besluit gevallen. Met verschillende gegadigden zijn wij nog in onderhandeling", aldus Mr. Deen. Men verwacht dat op korte termijn een beslissing zal vallen en het behoort zeker niet tot de onmogelijkeheden dat eerder genoemde drukinktfabriek alsnog de nieuwe eigenaar zal worden. DE KRUIT-EXPLOSIE IN MUIDEN Onverstoorbaar graasden de koeien donderdagochtend rondom de krater in de aarde welke de plaats aangeeft, waar woensdagnacht het kruithuis „De Eendekooi" met een daverende klap in de lucht is gevlogen. Af en toe stygen nog rookwolkjes uit de wrakstukken op. In Amerongen, waar veertig jaar geleden de Ned. Hervormde predikant ds. H. J. Couvee, als eerste de basis legde voor de vorming van de Ned. Christ. Gemeen- schapsbond, is gisteren ter herdenking van het achtste lustrum een bijzondere ge meenschapsdag gehouden, die bezocht werd door velen uit het gehele land. De her denking begon gistermorgen in het Clubhuis om halfelf met een samenkomst terwyl gistermiddag om drie uur nogmaals een dergelyke samenkomst in het Clubhuis werd gehouden. Het doel van de bond, interkerkelyke evangelisatie- en gemeenschappe- lyke arbeid, kwam dooor de verschillende sprekers duidelijk naar voren. Nog steeds geldt de gedachte van ds Couvee, die meende dat de wekelijkse kerkgang, hoe goed en nodig ook, niet voldoende was voor de innerlyke groei van de gemeente. Op de bijeenkomsten in het Clubhuis werd o.a. het woord gevoerd door de evangelisten H. Veldkamp uit Hilver sum en door ds. J. de Jager uit Ameron gen. Er was ook buitenlandse belang stelling: pastoor D. Haarbeck uit Duits land hield een toespraak onder de titel „Leven uit God" en bood de felicitaties namens de Duitse Christenen aan. De dankbaarheid voor het werk van de bond kwam ook nog op bijzondere wijze tot uiting door de aanbieding van ruim 3600,door de stichtster van het ju bileumfonds, mevr. L. Brevé-van Vee nendaal uit Amerongen. Dit bedrag zal besteed worden voor een nieuwe ge luidsinstallatie voor de buitenzending. AVONDBIJEENKOMST Als hoogtepunt van deze gemeen schapsdag was de samenkomst in de Excursies van Zuid-oost-Utrecht' Vrijdagavond 14 juni gaat de Cult. Nat. Hist. Ver. „Z.O.-Utrecht" een be zoek brengen aan de expositie van di verse landbouwkundige instellingen in Wageningen, ter gelegenheid van „Wa- geningen 700 jaar stad". Onder deskundige leiding zal een rondgang over de expositie gemaakt worden. Belangstellenden dienen om 19.30 uur bij de ingang (Rustenburg) van de tentoonstelling aanwezig te zijn. Zaterdagmiddag 22 juni a.s. organi seert dezelfde vereniging een planten- excursie. Deelnemers hiervoor moeten om half drie bij hotel „Boszicht" tegen over de Boerenlaan zijn. OPENLUCHTUITVOERING G.V. „EXCELSIOR" Volgende week zaterdag 22 juni geeft de gymnastiekvereniging „Excelsior" haar jaarlijkse openluchtuitvoering ach ter de o.l. school te Achterberg. Het pro gramma bevat 20 nummers, welke wor den uitgevoerd onder leiding van de heer en mevr. Vaartjes.. Algehele lei ding de heer W. Vaartjes. MACHINE. Om klanten te trekken bezitten de garages van grote warenhuizen in Amerika sinds kort machines die automatisch de auto's van de klanten parkeren. Automa tisch en gratis wordt er koffie verstrekt, schoengepoetst, de baby gespeend, terwijl men tenslotte - als men 's avonds wil winkelen gratis een ba bysitter kan krijgen. HOND. Allicht dat men in een land als Amerika waar alles gemechaniseerd wordt zich meer dan in andere lan den druk maakt over bijtende honden, want die laten zich niet automatiseren. Over deze dieren is dan ook al een sta tistiek gemaakt, die aantoont dat per jaar 6000 menselijke kuiten door honden worden gebeten. Voornamelijk van postboden. Deze worden daar om nu uitgerust met stuif- apparaten waarmee men peper in de richting van de aan stormende honden stuift. De eerste resultaten zijn be vredigend, meldt men uit San Fransisco waar men de eerste proeven heeft genomen. TIJD. Als men van Washing ton naar Charleston (hoofd stad van Virginia) reist moet men vier maal z'n horloge ver zetten omdat slechts een deel van de staten van de Verenig de Staten akkoord is gegaan met het invoeren van de zo mertijd op 30 april j.l. TOCH. De Italiaanse boer Eugenio Papi had het altijd een gevoel van onvrede ge geven dat hij vanaf zijn prille jaren had moeten werken en geen kans had gekregen om naar school te gaan. Hij wacht te echter hardnekkig zijn kans af, kreeg die enkele jaren ge leden en behaalde onlangs het eindrapport van de lagere school. Hij was toen 97 jaar. BORD. De vooruitgang staat niet stil. In de Franse stad Boulogne-sur-Mer zijn op het lyceum de normale schoolbor den vervangen door borden van glas waarop men met spe ciaal krijt kan schrijven. Het voordeel hiervan is dat de le raar als hij met de rug naar de klas toe iets opschrijft in het (spiegel)glas kan zien wat de leerlingen achter zijn rug uitvoeren. NJET. De bewoners van de Newyorkse wijk waar de Rus sen hun nieuwe ambassade willen bouwen hebben tegen dit plan „njet" (nee) gezegd omdat zij vinden dat hun (spe lende) kinderen gevaar lopen gewond te raken wanneer er bomaanslagen op de Russen worden gepleegd. prachtige Sint Andrieskerk in Ameron gen, welke tot de laatste plaats was be zet. Voor de preekstoel had het koor een plaats gevonden. Ook een jeugd- koortje was aanwezig. De samenkomst begon om 7 uur, terwijl de uitzending door de N.C.R.V. om 8 uur aanving. In de voordienst werden verschillende liederen gezongen zowel door de ge meente als door het koor genaamd „Kin deren Korachs" uit Apeldoorn. Aanwezig waren ook weer de beide plaatselijke predikanten, ds. J. de Jager en ds. L. Zwaan, verder de volledige hervormde kerkeraad en namens het gemeentebestuur de loco-burgemeester d- heer K. Tiel. De algemene leiding van deze voor- dienst berustte bij de heer Flitsem. De evangelist J. Dammuller haalde de ar beid van een gemeenschapsleider op. Precies acht uur opende de voorzitter, de heer F. J. Hoogenraad, na de geza menlijke zang van lied 633, de dienst. In zijn toespraak zei spreker o.a. dat de Bond geen kerk was en dat ook niet wilde zijn. Het gebed werd uitgesproken door de evangelist G. B. Prattenburg uit Beekbergen, terwijl nog een toe spraak werd gehouden door de evange listen H. Veldkamp en Joh. van Oost veen uit Driebergen. Uit beide toespra ken kwam duidelijk naar voren het doel van deze bond „De gemeenschap". Ook was er nog een getuige hetwelk werd gesteund door zang van enkele jeugdi gen, hetwelk onder leiding stond van de heer J. van Veen uit Alkmaar. Aansluitend aan deze bijzondere ge meenschapsdag wordt in het zendings- diakonessenhuis te Amerongen tot zon dag a.s. een driedaagse conferentie ge houden. THE BLUE SHARKS OOGSTTEN SUCCES IN OPHEUSDEN Het populaire teenagerensemble The Blue Sharks te Ederveen organiseerde zaterdagavond een teenagershow in Op- heusden, die alleszins geslaagd is te noe men. Er namen vier teenagerbands aan deel. De belangstelling, voornamelijk van de jeugd, was zeer groot. Het muzikaal gebodene muntte uit door een goed ge halte. De show werd, mede door het fraaie zomerweer, in de open lucht ge houden. BROMFIETS GESTOLEN Zondagavond is de bromfiets gestolen van de Edervener van de H. Hij had zijn vervoermiddel bij een café aan de Prins Bernhardlaan te Veenendaal staan. De politie stelt thans een onderzoek in. ZUIGELINGENBUREAU In verband met de vakantie's zal het consultatiebureau voor zuigelingen ge houden worden 27 juni in plaats van don derdag 20 juni. De bejaarden van Renswoude gaan dinsdag 9 juli a.s. hun jaar lijks uitstapje maken- Waarheen de reis precies gaat houdt het or ganiserende comité geheim omdat het een verrassing moet blijven. Wel staat vast dat de rij auto's koers zullen zetten in de richting Nijmegen. Het vertrek is gesteld op half één des middags. Tot de deelnemers aan deze tocht zal ook het burgemeestersechtpaar behoren. Direct na de start krijgen de bejaar den een volledige routebeschrijving uit gereikt, waarin ook vermeld zal zijn waar en hoe men de koffietafel hoopt te gebruiken. De terugkomst in Rens woude is gepland op negen uur des avonds. Zoals vanouds zal dan ook de muziek klaar staan om de bejaarden feestelijk in te halen. Gegadigden voor deze tocht worden verzocht zich vóór maandag 24 juni a.s. op te geven bij onderstaande adressen: mevr. Gründlehner, Dorpsstraat 86 of mevr. Lans, T. van Amerongenweg 42. GESLAAGDEN LANDBOUWSCHOOL Door het Veeteeltconsulentschap te Arn hem werd dinsdag op de bedrijven van A. Veldhuizen, Kooiweg 12 te Veenendaal en C. Wolfswinkel, Strubbelenburg 9. Woudenberg, examen afgenomen in het melken door de leerlingen van de Chris telijke Landbouwschool uit Scherpenzeel. Geslaagd zijn: Peter Overvest uit Scher penzeel; Henk van Ginkel, Gerrit Hek en Jan Henken uit Overberg; Evert Velthui- zen uit Veenendaal; Ton Haanschoten en Wim van den Burgt uit Woudenberg; Wim Apeldoorn uit Maarsbergen en Ton Da- velaar uit Leusden. Wim Apeldoorn, die met 185 punten als hoogste slaagde, ont ving van de roomboterfabriek „De Voor uitgang" te Woudenberg een melkemmer. Instructeur was de heer A. van de Vliert uit Woudenberg. I N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties HET CONCLAVE. De nieuwe pauskeuze. (2e blad pag. 1). HUURPRIJS EN GOODWILL. (2e blad pag. 1). VOOR DE BOER. (2e blad pag. 2). DE BOUW VAN EEN MIL JOENEN-OBJECT. (3e blad) HET WOORD IS AAN. (pag. 2 hoofdblad).

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1