Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Belangrijk hulpmiddel bij pogingen tot streekverbetering De Wereld van WEEK-tot-WEEK In Achterberg staat een huis Achtergebleven WAAR IS DE VALLEI-RIKS? DE KLOMP Renswoude zag bijtijds vooruit Vier problemen ELST Drog, J. F. TAK 37e JAARGANG VRIJDAG 21 JUNI 1963 Nr. 50 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Drie dagen Een huis ƒ27,50 WAARD LD 65340 PLANNEN KLAAR VOOR ZUIVERINGSINSTALLATIE VAN 200.000 GULDEN Afgevoerd Zorgenkind Systeem VANDAAG: Er is toch verschil OOK IN ZOMER- ARTIKELEN ZONNEBRILLEN BADTASSEN BADMUTSEN Z onnebr andolie Redaktio en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bi) de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Met een variant op de bekende versregel „in Holland staat een huis", kan over ruim twee we ken gezegd worden: „in Achterberg staat een huis". Een huis dat zich zo op het eerste gezicht in niets onderscheidt van alle andere woningen in deze buurtschap. Het is netjes geschilderd, boven dien gezellig gemeubileerd en het wordt vanzelf sprekend ook bewoond. Maar tóch is er iets bij zonders aan deze hofstede. Het is namelijk één van de hooguit tien VOORLICHTINGSWONINGEN welke door het Ministerie van Landbouw en Vis serij in ons land zijn gecreëerd. Het doel: te komen tot een verantwoorde voorlichting over de inde ling en inrichting van de woning. Iedereen uit de agrarische sector en hierbij wordt in de aller eerste plaats gedacht aan de dames kan na de 8e juli, wanneer de officiële opening achter de rug Het klinkt misschien wat deprimerend, maar de agrarische sector in deze streek wordt door de landbouwdeskundigen gezien als een soort achtergebleven ge bied. Vandaar dan ook, dat er in het ver leden een zogenaamde Streekverbete- rings-commissie in het leven is geroe pen, die op alle mogelijke manieren tracht het economisch peil op te trek ken. Omdat men er terecht vanuit gaat, dat het bedrijf niet los gedacht kan worden van het gezin - zuid-oost- Utrecht is nu eenmaal een gebied met veel kleine gezinsbedrijven - is het van groot belang dat ook de boerin of de vrouw van de landarbeider ten nauwste bij deze streekverbeterings-pogingen betrokken wordt. Zo kwam een sub-commissie voor Huishoudelijke Voorlichting tot standdie twee ervaren huishoud- consulentes in dienst nam. Ongeveer twee jaar geleden begon nen deze dames hun werk in Rhenen, Achterberg, Eist, Amerongen, Rens woude en Veenendaal. Drie dagen per week gaan zij con tacten leggen, zoeken de huisvrouwen op, houden praatmiddagen waar een steeds toenemende belangstelling voor bestaat en geven adviezen. Aanvankelijk verliep dat een beetje stroef. Op de boerderij beschouwde men ze eerst nog teveel als „indringsters" maar gaandeweg werd dit beter. De ene boerin wilde vloerbedekking en vroeg raad. De ander had te kampen met natte muren. De derde zat met de aankoop van een wasmachine en ga zo maar door. Er kwam een 14-daags blaadje, waarin de plattelandsvrouwen konden lezen over een juiste voeding. is, op vastgestelde tijden deze voorlichtingswoning komen bekijken. Desgewenst krijgen zij dan de monstraties van nieuwe doelmatige huishoudma- chines en arbeidsmethoden, kortom alles wat kan dienen ter voorlichting van de huisvrouw met be trekking van een juiste functionering van de huis houding. De boerin of de vrouw van de landarbei der wordt dan geconfronteerd met een uitermate practisch ingedeeld eboerderij, waar de diepvries- kist, het electrisch fornuis en de automatische wasmachine een modern onderdeel van vormen. Dit school-voorbeeld van een boerderij is in eer ste instantie bedoeld voor de gehele plattelandsbe volking van zuid-oost-utrecht. Daarnaast zal er ongetwijfeld ook landelijke belangstelling bestaan in de vorm van excursies e.d. van diverse vereni gingen en huishoudscholen. Binnenkort kan de Commissie Huis houdelijke Voorlichting over een belangrijk hulpmiddel bij haar moeilijke taak beschikken. Twee middagen per week is het huis opengesteld voor de plattelands vrouwen, voor een periode van maximaal twee jaar. Zonder twijfel zal het een drukbezoch tobjeet wor den, waarmee op de allereerste plaats alle vrouwen uit de agra rische sector gediend zijn. GEEN VOORRANG VERLEEND Op de Prins Bernhardlaan reden dinsdagmiddag twee auto's op elkaar, doordat de bestuurder van één van de beide auto's geen voorrang verleende. De laatste, de heer B., draaide zijn auto op het pleintje voor de Julianakerk, maar verleende toen hij de Prins Bern hardlaan weer opreed geen voorrang aan de heer Van A. te Veenendaal. Beide auto's liepen flinke schade op, doch geen der bestuurders liep een let sel op. HET CONCLAAF BEGONNEN In Rome is woensdag het conclaaf offi cieel begonnen. De linkerfoto toont v.l.n.r. tijdens het afleggen van de eed in de Sixtijnse kapel, de kardinalen Rugambwa, Santos en Alfrink. Foto rechts: na een laatste mis in de Sixtijnse kapel zijn allen die niet aan het conclaaf zullen deelne men, na het klinken van het „Extra Om- nes" naar buiten gegaan. De Maarschalk en bewaker van het conclaaf, prins Sigis- mondo Chigi Delia Rovere, sluit de laat ste deur. De twee landbouw- consulentes van Z.- O.-Utrecht gefoto grafeerd voor de Voorlichtingswoning in Achterberg. Links landbouwhuishoud- kundig-ingenieur mevrouw Peters-Na- ninga uit Wagenin- gen en rechts me vrouw Ten Broeke- Groenenberg uit Rhe nen. Zij namen het initiatief tot de in stelling van een der gelijke woning. De laatste keer bijvoorbeeld stond er een interessant artikel in over het kopen aan de deur. Eén grote tekortkoming die zich voortdurend aanmeldde, icas wel de on-economische indeling van de meeste boerderijen. Het viel de consulentes op dat, om enkele voorbeelden te noemen, de slaap kamers te klein waren. Een douchecel was een zeldzaamheid en de keukens - het domein van de vrouwen - dikwijls onpraktisch. Wilde men hierin verbetering bren gen, dan moest men voorbeelden kun nen laten zien. En zij kwamen: een eet- keuken in Veenendaal, een woonkeuken en een douchecel in Eist. Inmiddels heb ben al vele plattelandsvrouwen deze voorbeeld-objecten gezien en er hun voordeel mee gedaan. Dank zij de activiteit van de Streek - verbeterings-commissie in haar geheel en de twee consulentes in het bijzonder, breidde het voorlichtingswerk zich steeds verder uit. Het gemis deed zich al gauw voelen van een complete boerderij met een meest praktische indeling en met dit idee kwamen dan ook enige tijd geleden de consulentes op de proppen. In de commissie werd er over ge sproken en omdat de instelling van der gelijke voorlichtingswoningen van over heidswege eveneens werd gestimuleerd en ten dele gesubsidieerd, konden de plannen vrij snel geraliseerd worden. Men koos een bestaande boerderij in Achterberg van 1922. De verbouwing is bijna gereed en als officiële openings datum is 8 juli gepland. Behalve mo derne huishoudelijke apparaten, zijn er ook verschillende praktische voorbeel den te vinden, zoals ingebouwde kasten onder de schuine kap en een glazen wand tussen zit- en eetkamer die hele maal weggeschoven kan worden zodat er één grote kamer ontstaat. FIETSERS VIELEN Twee wielrijders S. en V. uit Veenen daal kwamen woensdagmiddag bij de Markt in aanraking met een motor met zijspan, bestuurd door E. eveneens uit Veenendaal. De twee fietsers kwamen te vallen, waardoor S. zijn linkerhand brak. WIJZIGING VETERANEN-TOURNOOI In het elders in dit blad gepubliceerde programma van het Veteranen-tournooi is een kleine wijziging gekomen. Een van de twee wedstrijden welke vanavond zou den worden gespeeld is verzet naar mor genmiddag (zaterdag). Dus zowel van avond als morgenmiddag (5 uur) is er eer\ voetbalwedstrijd in het kader van dit tournooi. Verder zaterdag 22 juni op het Dovo-terrein om 3 uur Merino's-GVW. Ook vorige week is de Valleiriks niet gevonden. Het bankbiljet was uitgegeven bjj Wasserij De Jong - Rhenen. De waarde is hierdoor weer geste gen met tweeguldenvjjftig, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer ZEVENENTWINTIG GULDEN VIJFTIG waard is. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdag middag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. AUTO WAS GESTOLEN Op Rijksweg 12 werd dinsdagavond een onbeheerd staande personenauto aange troffen. Uit een ingesteld onderzoek bleek, dat de auto in Winterswijk ontvreemd was. (Ingezonden) De verkoop zomerpostzegels, kaarten en -mapjes heeft in Veenendaal opge bracht ƒ2114,51. Onze hartelijke dank aan allen die meehielpen deze actie te doen slagen. Namens het plaatselijk comité, Mevr. Hazenberg-de Jonge Kerkewijk 182 ONTSPANNINGSMIDDAG VOOR BEJAARDEN In het OCB-gebouw wordt dinsdag middag 25 juni a.s. een ontspannings middag voor bejaarde dames en heren gehouden. Mej. Hommerson zal dan in teressante dia's vertonen. WIE HEEFT DE HOOFDPRIJS? Deze week heeft de trekking plaats gehad van de door 't Veteranentoernooi georganiseerde loterij t.b.v. een vakan tiereis voor chronisch zieken. De twee hoofdprijzen - een dames- en een heren rijwiel - vielen op de nummers 4704 (herenrijwiel) en 1843. De prijzen kun nen afgehaald worden op Sav. Lohman- straat 10. DS. HARMONIE BLIES IN AMERSFOORT Vrijdag j.l. was de D.S.-harmonie te gast in Amersfoort, ter opluistering bij de binnenkomst van de Avondvierdaag se. Ongeveer 5200 wandelaars en 14 mu ziekkorpsen vertrokken om ongeveer 8 uur van de Juliana van Stolbergkazerne voor een gezamenlijke intocht in Amers foort. Zeer jammer was het dat de regen een lelijke spaak in het wiel stak, want die viel bij stromen neer. Ondanks het slechte weer was de be langstelling langs de route zeer groot. De D.S.-harmonie heeft wel een slechte herinnering aan Amersfoort, want de eerste keer dat het korps daar optrad enige jaren geleden was het ook al zo slecht. A.s. zaterdagavond hoopt het korps bij gunstige weersomstandigheden een taptoe te geven bij het kamp Overberg, dit op uitnodiging van het kamp. De taptoe wordt gehouden op de openbare weg. Voor het kamp te begin nen tot aan de Ossenberg. VERKEERSEXAMEN LEERLINGEN „VALLEISCHOOL" Het diploma kon worden uitgereikt aan: Eric van Boeijen, Ria van Donke laar, Beppie Hardeman, Anna Marie Hendriks, Evert Hendriks (met lof), Al- bert Methorst (met lof) en Beppie Rose- boom. Er werd niemand afgewezen. REGEREN IS VOORUITZIEN! De gemeente Renswoude plukt thans de vruchten van deze stelregel, want binnenkort gaat de eerste spade in de grond voor de bouw van een volautomatische rioolwaterzui veringsinstallatie, waarmee een bedrag gemoeid is van rond 200.000 gulden. Voor het echter zover was, is er heel wat aan dit voor Rens woude werkelijk grootse object, gedokterd. In het kader van de op lossing van het landelijke probleem: waterverontreiniging, gaat het kasteeldorp thans een belangrijke bijdrage leveren. Sterker gesteld: het is belangrijk grotere gemeenten vóór op dit gebied! Onvoorziene omstandigheden voorbehouden moet de kostbare installatie volgend jaar in bedrijf zijn. Het gaat de gemeente twee ton kosten en daar komt in geld niets van terug. Zelfs de bevolking zal er niets van mer ken want men is niet van plan de rioolbelasting te verhogen. Ons land kent vier ingewikkelde pro blemen: waterverontreiniging, luchtver ontreiniging, overbevolking en veront reiniging van drinkwater. Aan de oplossing van elk der vier problemen wordt al jarenlang gewerkt door binnen- en buitenlandse labora toria. Wat betreft de waterverontreini ging is men al een heel eind op weg. Overal worden rioolwaterzuiverings installaties gebouwd om paal en perk te stellen aan stinkende rivieren, kanalen, sloten enz. Toen Renswoude in 1955 zijn riole ringsplan opstelde, werd al gedacht aan een dergelijke installatie. Twee jaar la ter werd dit plan urgent omdat in die dagen de Nutricia plannen had zich in Renswoude te vestigen. Het bedrijf had veel afvalwater en dus zou er gezuiverd moeten worden. Om een of andere reden ging die ves tiging niet door en het plan verdween tijdelijk in de ijskast. Met de successievelijke uitvoering van het rioleringsplan echter, werd wel terdege rekening gehouden met de toekomstige installatie. Een gedeelte van de bebouwde kom van Renswoude heeft thans riolering: de T. van Amerongen weg, de Van Ree- deweg, Oude Holleweg en de Barne- veldsestraat. De Dorpsstraat is nog steeds van riolering verstoken, maar ook dit zal in de toekomst, gerealiseerd worden. Al het rioolwater vond tenslotte zijn weg in de Lunterse Beek, waar het wordt afgevoerd naar de Grift. De Grift echter is al geruime tijd het zorgenkind van de provincie. Men kent het verhaal: alle steden en dorpen die direct of indirect op dit water lozen, moeten een zuiveringsinstallatie gaan bouwen. Dus nu Woudenberg en Scherpenzeel, óók Renswoude en niet te vergeten Vee nendaal, waar de plannen echter nog niet zover gevorderd zijn. Het kasteeldorp werd dus een schakel in het grote geheel en het zou misschien op dit moment nog niet eens zover ge komen zijn, ware het niet dat het Wa terschap een woordje ging meespreken. Renswoude groeit en dit komt ook tot uiting in de hoeveelheid afval stoffen die in de Lunterse Beek worden gepompt. Het Waterschap zag de toenemende vervuiling en stelde de eis dat er na 1 januari 1964 uitsluitend gezuiverd wa ter in de beek mocht worden geloosd. En toen had het gemeentebestuur profijt van de vooruitziende blik van eertijds. De plannen lagen klaar; de raad stel de een krediet beschikbaar van 200.000 gulden en er kan gestart worden. Het is eenvoudig gezegd maar voor de ge meente is het toch wel een prestatie dat dit project ook financieel rond is. De volautomatische installatie die achter de begraafplaats aan de Oude Holleweg zal worden gebouwd, heeft een max. capaciteit van 55 m3 per uur. Via het moerriool wordt het riool water naar de installatie gepompt en vervolgens gezuiverd. Het berust op het principe van toevoeging van zuurstof waardoor de levensomstandigheden van de bacteriën gunstiger worden en het water zichzelf gaat zuiveren. Het gezuiverde water wordt afgevoerd naar de beek, terwijl het afval in de oxydatiebakken achterblijft. Van tijd tot tijd moeten deze bakken schoonge maakt worden. De praktijk heeft ge leerd dat het prima mest is. Bovengronds zal er weinig van de in stallatie te zien zijn. Alleen een diénst- gebouwtje op het 2400 m2 grote terrein en lichtmasten zullen de plaats mar keren waar de gemeente heeft getoond te kunnen regeren. UIT HET POLITIERAPPORT Woensdagmorgen werd een 17 jarige bromfietser uit Resteren op de Oude- Veensegrindweg aangereden door een vrachtauto die hem geen voorrang ver leende. De bromfietser moest met een pijn lijke rechterheup overgebracht worden naar het Julianaziekenhuis Deze week hebben ankele jeugdige Elstenaren zich toegang verschaft tot de kleedgelegenheid op het voetbalveld van Oranje Wit. De indringers deden zich tegoed aan de daar opgeslagen limonade. ALLE CAFE'S THANS VOLLEDIGE VERGUNNING De heer Van Leth, eigenaar van café „Sportlust" is er onlangs in geslaagd een volledige vergunning te verkrijgen. Hierdoor is het mogelijk geworden, dat ook dit café ingericht wordt voor brui loften e.d. PLANTENEXCURSIE JEUGDAFDELING C.N.H.V. De plantenexcursie zaterdag a.s. van de Cult. Nat. Hist Ver. is in tegenstel ling met wat eerder werd vermeld, al leen bedoeld voor de jeugdleden en hun introducees van de pas opgerichte jeugdafdeling. Het vertrekpunt is bij hotel Boszicht om half drie. voor betere uurwerken H00FD5TP 91 VEENENDAAL I I 1111 PROJECTIEL GEVONDEN Bij graafwerkzaamheden rond station De Klomp is een projectiel gevonden van ongeveer een halve meter lang. De op ruimingsdienst heeft zich over dit oor logstuig ontfermd. Dit is een plattegrond van de dorpskern van Renswoude. Het zwarte vierkantje met pijl links op de tekening geeft de plaats aan waar binnenkort begonnen zal worden met de bouw van een riool waterzuiveringsinstallatie. De pijl rechts op de tekening geeft de Ubbeschoterweg S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties MINDER. De Amerikanen hebben het vorige jaar gemid deld 27 sigaretten minder ge rookt dan in 1961. De reden schijnt te zijn angst voor kan ker. De fabrikanten trachten zich voor dit verlies schade loos te stellen door steeds weer nieuwe merken op de markt te brengen en door het afzet gebied in het buitenland te vergroten. ZUILTJE. Hebt u vaak moeite met het vinden van het sleutelgat wanneer u 's- avonds thuis komt? Ja? Be stel dan direct een sleutel ringlampje in Amerika. Het is het allernieuwste snufje daar, er zit een heel klein atoomzuiltje in en de garan tie is dat het een leven lang te gebruiken is zonder bij te vullen. TWINTIG. Koning Saoud van Arabië heeft beslist dat zyn zoons niet meer dan twin tig kinderen per jaar als tot de familie behorend mogen erkennen. LIFT. De leden van een re ligieuze secte in Brooklyn hebben er eindelijk in toege stemd deel te nemen aan het moderne leven en te verhui zen naar een wolkenkrabber. Hun enige voorwaarde is nog dat de lift van zonsondergang op vrijdagavond tot zonsop gang op zondagmorgen auto matisch op elke etage zal stoppen en vertrekken opdat zij niet genoodzaakt worden tegen de regels van hun ge loof te zondigen door op een knop te moeten drukken die iets in werking zet. WAAR? Een Fransman die studie maakt van de misda digheid onder de jeugd heeft twaalf families opgebeld 's- avonds om 9 uur om aan de ouders te vragen waar hun kinderen op dat moment wa ren. In zes van de twaalf ge vallen kreeg hij een van de kinderen aan de telefoon die stuk voor stuk verklaarden onmogelijk te kunnen zeggen waar hun ouders uithingen. aan, die momenteel verhard wordt. Het is de laatste zandweg van het kilometers lange wegennet van de gemeente Rens woude, welke nog verhard diende te worden. DE VERZAMELING VAN DOKTER VAN OMMEREN (pag. 2) EVEN OVER UIT DE STATES (pag. 1 van 2e blad) OP REIS MET HOLLAN- TERIANEN (3e blad) MAG DE ONDERWIJZER IN AUSTRALIË SLAAN (pag. 1 van 2e blad) HET WONINGBELEID IN RHENEN (3e blad) LIFTEN, EEN RISKANT BEDRIJF (pag. 2 van 2e blad) diverse modellen Diverse soorten naar: Hoofdstraat 106 Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1