Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken E.T.Ï. maakte balans op Voor de KANTONRECHTER Werkgelegenheid en welvaart stegen aanmerkelijk Spoorlijn Amersfoort-Kesterenoneens Nieuws uit de omgeving JTLelis aplicA OPSLAG VAN SCHUIMRUBBER TOT DE GROND TOE AFGEBRAND RENSWOUDE Steun vakantie-aktie chronisch zieken ELST Ederveense wegen verfraaid en doelmatig gemoderniseerd AMERONGEN OVERBERG EDERVEEN Wat nu weer ACHTERBERG 37e JAARGANG WOENSDAG 26 JUNI 1963 Nr. 51 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Zwaartepunt Minder boeren Inkomen gestegen De spoorlijn GEZIN DAKLOOS De toekomst Groter animo voor lichtweek Hergeboorte MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lünen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties cn abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschyning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprys per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprös 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Naar aanleiding van het 121/»-jarig bestaan van het Economisch Technologisch Instituut voor de pro vincie Utrecht, is een geillustreerd gedenkschrift verschenen, dat in grote lijnen gezien kan worden als een soort balans op het sociaal-economisch vlak van deze provincie. liet koperen instituut heeft namelijk als voornaamste taak te zorgen voor een voldoende en evenwichtig gespreide werkgelegenheid in dit deel van het land en het behoeft dan ook geen nadere uitleg dat men voort durend te maken heeft met allerlei facetten van de levende en werkende gemeenschap. Het ge denkschrift is een interessant boekwerk, dat met aandacht gelezen dient te worden het is ten slotte geen romannetje! en waarin de ontwikke ling van de provincie wordt geschetst, mede in vergelijking met die van het Rijk. Om even in boekhoudkundige termen te blijven: de ETI-ba- lans is er écn waarop een n.v. een zeer hoog di vidend zou uitkeren. De provincie in zijn geheel heeft het er namelijk lang niet slecht afgebracht De werkgelegenheid steeg, de welvaart steeg en men heeft goede verwachting envoor de toekomst. Een prestatie die des temeer spreekt-, wanneer men bedenkt dat er geen stimulerende overheids maatregelen aan te pas gekomen zijn, zoals dat in de zogenaamde Ontwikkelingsgebieden wél het geval is. Integendeel: de provincie dankt zijn le vendige ontwikkeling voornamelijk aan zijn cen trale ligging en het rijke natuurschoon. Het is daarom ook dat de bevolkingsaanwas nóg groter is dan, relatief, die van Nederland als geheel. Vol gens het ETI wordt dit vooral veroorzaakt door de trek naar de hoge gronden. Aan de hand van cijfers toont het ETI aan dat de industriële bedrijvigheid zich met 20 °/o werkgelegenheid blijkt te heb ben uitgebreid, waarbij het zwaartepunt vooral in de vergroting van bestaande bedrijven is gelegen. Naar verhouding hebben zich het sterkst ontwikkeld de hout-, textiel-, chemische en metaalindustrie. Laatstgenoemde heeft praktisch de helft van de gehele toeneming der werkgelegenheid voor zijn rekening genomen. De belangrijkste toename is voorna melijk in de plaatsen VEENENDAAL, Soest, Amersfoort en Loosdrecht te vin den. Toch is de industrialisatie van de provincie Utrecht niet zo snel toege nomen als die van het Rijk, nl. 21 t.o. 25 Het accent komt volgens het ETI steeds meer te liggen op de werkge legenheid in handel, instellingen van wetenschappelijke, organisatorische of financiële aard, in sociale en tal van andere dienstenverlenende instituten en ondernemingen. Een post op de credit-zijde van de ETI-balans is zonder twijfel de opval lende daling in de agrarische beroepen. Het aantal boeren wordt steeds min der want omstreeks 1950 was nog 13% van de werkende bevolking actief in de agrarische beroepen: in 1960 was dat nog maar 7%. In tien jaar tijds dus een achteruitgang van bijna de helft. In die tussentijd is weliswaar 6% aan cultuurgrond verloren gegaan - en juist in de wat intensieve akkerbouw, tuin bouw en ooftcultuur - de financiële resultaten van het boerenbedrijf zijn SOESTERBERG: Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Kon. Lucht macht, is op de vliegbasis Soesterberg een zogenaamde „Open Dag" gehouden. Dit is een enorm succes geworden, want het bezoekersaantal wordt geschat op meer dan vijftigduizend. RENKUM: Het Renkumse bijenmonument is weer terecht. Het plastiek werd ge vonden in een boomgaard bij Hien (gem. Dodewaard) en is verplaatst door een aantal Betuwnaren. Als reden hier van gaf men op dat Renkum met zijn nationale bijenmarkt wel kan aanmati gen bijenplaats bij uitstek te zijn, men vergeet daarbij echter, dat ze daarbij geen enkele functie heeft te vervullen. DOORN: De Doornse VVV heeft voor het komend seizoen weer een uitgebreid amusements-programma opgesteld. Half juli zal dit programma geopend worden met een gastconcert, van „The City of Oxford Silver Band". Deze beroemde band maakt in juli een toernee door ons land en zal ook in Doorn concerteren. WAGENINGEN: Een student die voor zijn „kantjes" slaagde en mede daardoor iet wat te diep in het glaasje gekeken had, sloeg uit pure vreugde over zijn succes een grote winkelruit in diggelen. De po litie wist hem op te sporen en het on vermijdelijke proces-verbaal volgde. nog steeds zo goed als gelijk aan het ge middelde van het Rijk. Dus, zegt het ETI: de boer is niet het kind van de rekening gewor den. De voorspelling voor de toekomst van deze sector is somber. „Niets wijst er op, aldus het EJTI, hiervan als werkgelegen- heidsbron veel kan worden verwacht. Integendeel, de voortgaande aanslagen op het agrarisch areaal en de vlucht van arbeidskrachten uit de landbouw maken een vermindering van het aantal ar beidsplaatsen waarschijnlijk. Naast de werkgelegenheid, die weinig of niets te wensen heeft overgelaten, ligt een duidelijke maatstaf voor de welvaart zeker óók bij de hoogte van de inkomens. Deze blijken in de provincie 149°/o te zijn gestegen tegenover die van Ne derland met 141°'o, zodat de toch reeds hoge welstand in dit gewest ook relatief nog iets hoger is ge worden. Daartoe hebben de forensenplaatsen zoals De Bilt, Zeist enz. verreweg het meest bijgedragen. Wel moet volgens het ETI in gedach ten worden gehouden, dat de eigenlijke vorming der inkomens niet in die plaat sen behoeft te zijn geschied, maar dat de oorzaken van de welvaart hoogst waarschijnlijk zijn gelegen in de werk centra in de omgeving. Bij het punt „Vervoer" stelt het ETI iets, waarmee velen in deze omgeving het pertinent niet eens zullen zijn. Het gaat hier om de opheffing van de (volgens het ETI „sècudaire") spoor lijn Amersfoort-Veenendaal-Rhenen- Kesteren, „die nauwelijks iets verander de aan het nauwmazig net van spoor lijnen waarmee de provincie is over dekt." Dit moge opgaan in het kader van industrieel-economische si tuaties in het grote geheel - voor het personenvervoer en het goederenvervoer in de Gel derse Vallei betekent deze op heffing nog altijd een ernstig gemis aan snelle en moderne verbindingen! Dit bleef er over van de boerderij nadat het vuur zijn verwoestend Wfêi. werk had gedaan. Maandagochtend omstreeks kwart over negen brak aan de Kuilweg in Rhenen brand uit in een oude boerderij, eigendom van de heer S. Het woongedeelte was verhuurd aan de familie D., bestaande uit een bejaard echtpaar met volwassen dochter en grootmoeder. De aange bouwde schuur was ingebruik bij de Rhenense Schuimrubber Fabriek „R.S.F." als droog- en opslagruimte en als afwerkings en expeditielo kaal. In deze afdeling werd de brand ontdekt, die zó snel om zich heengreep, dat de gehele boerderij in een ommezien van tijd in de as werd gelegd. De verloren gegane voorraden van de „R.S.F.", naar schatting ter waarde van plm. 22.000,waarvan slechts zeer wei nig kon worden gered, waren verzekerd. Het gebouw was eveneens verzekerd, de inboedel van de familie D. echter niet. De totale schade wordt geschat op plm. 50.000,Naar de oorzaak van deze felle brand wordt een onderzoek ingesteld. ENORME ROOK Al van zeer grote afstand was de brand waar te nemen. Inktzwarte rookwolken kolkten tot op grote hoogten. Het was alsof er een oliebron in brand stond. Twee vliegtuigen cirkelden enkele malen boven de vuurhaard, die werd ontdekt in de op slagruimte waar des ochtends de droog- kachel was aangemaakt. Het vuur vond in de opgeslagen schuimrubbervoorraden gretig voedsel. De brandweer van Rhenen was met bei de motorspuiten uitgerukt en ging de brand met groot materiaal te lijf. De vuurmassa greep echter zo snel om zich heen dat er geen houden meer aan was. De schuur ging geheel verloren. Een ge vaarlijk stuk muur dat nog was blijven staan werd omgetrokken. Onbewoond Ook de bovenverdieping van het woon huis werd een prooi der vlammen. De benedenvertrekken konden gedeeltelijk worden gered, doch de schade en ook de waterschade was hier enorm groot. Van de inboedel kon nog een deel naar buiten worden gebracht. De familie D. moest echter bij buren worden ondergebracht, daar het restant van het woonhuis onbe woonbaar is geworden. De productie-afdeling van de „R.S.F.", die elders is ondergebracht, is door deze brand lamgelegd. Tegen bedrijfsschade is de firma niet verzekerd. Men is thans in allerijl bezig andere werkruimten te zoe ken teneinde deze schade zo gering mo gelijk te houden. De afgebrande boerderij stond geheel vrij, zodat er geen belendende percelen waren die gevaar liepen. Daar de wind van de naast gelegen woningen was afge keerd, behoefde men evenmin te vrezen dat de brand daarop zou overslaan. Onder de vele toeschouwers bij deze grote uitslaande brand was onder meer Rhenen's loco-burgemeester wethouder H. Griffioen. ORIENTATIERIT VAN IMMANUEL De hervormde jeugdvereniging Imma- nuel organiseert 12 juli a.s. een oriëntatie- rit, waaraan door iedereen met motor, bromfiets of auto deelgenomen kan wor den. Men kan zich opgeven bij E. Voort- huizen, Molenstraat 1. Vanaf dit adres zal ook de start plaats hebben. In het gedenkschrift wordt ook een voorspelling voor de toekomst gedaan. Zo mag verwacht worden dat de to tale bevolking van ca. 700.000 zal stijgen tot 900.000 en het werkende deel daar van* met 60.000 personen. Men verwacht dat industrie en am bacht een kwart van de toekomstige werkende bevolking voor hun rekening zullen moeten nemen. De dienstensector zal bijna een derde gedeelte opeisen. Dat omvat de noodzaak om voor der gelijke bedrijven en instellingen ge schikte plaatsen tot vestiging te vinden: op aantrekkelijke terreinen, in of dicht bij centra van economische bedrijvig heid met goede wegverbindingen en daar waar geschikt personeel kan wor den aangetrokken. Het streven van overheid (lees: gemeente), bedrijfsleven en ETI zal daarop gericht moeten zijn. Zoals bekend heeft de commis sie Veteranen-Voetbal-Tournooi een plan uitgewerkt om aan chro nisch zieken uit Veenendaal een week vakantie te bezorgen. Dit kost natuurlijk veel geld en daar om wordt een beroep gedaan op alle gezonde mensen deze plannen financieel te steunen. Men kan dit o.a. doen door storting op giro 28860 van de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort of op rekening van de Ned. Middenstandsbank te Veenendaal, ten gunste van „Chronisch Zieken Veenen daal". Om het benodigde geld bijeen te krijgen, heeft de commissie enige tijd ge leden een verloting gehouden. De op brengst hiervan werd aangevuld met gif ten uit middenstands- en bedrijfskringen alsmede van particulieren. Omdat het ge stelde bedrag nog niet helemaal bereikt is, wordt thans nogmaals een beroep ge daan om deze actie te steunen. Het is de bedoeling dat een aantal chronische zie ken door doktoren aangewezen een vakantie van 8 dagen gaan doorbrengen in de camping De Thymse Hugt te Rhe nen. Mannen en vrouwen worden afzon derlijk gehuisvest en de algehele leiding is in handen van mevrouw Van Pijpen uit Veenendaal. Zij zal worden geassisteerd door twee verpleegsters en twee verple gers. Het vervoer van en naar de camping zal geschieden met de nieuwe Roodc Kruis ambulance, terwijl een predikant iedere avond een dagsluiting zal houden. Deze goed geplande vakantie kost natuur lijk veel geld, doch genoemde Commissie vertrouwt er op dat de nog ontbreken de middelen spoedig zullen zijn aange vuld. JEUGD-AFDELING „ZUID-OOST UTRECHT" HIELD PLANTENEXCURSIE Zaterdagmiddag hield de jeugd-afdeling van de Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid-oost Utrecht" haar eerste excursie. Onder lei ding van de heer Roks werd een wande ling gemaakt door de „Fluit", een ge biedje waar vele leuke planten staan. Het zaad is daar gebracht door de Rijn wan neer deze buiten haar oevers trad. Ook de bosplanten in de nabij gelegen bossen werden niet vergeten, zodat de 20 jeug dige deelnemers, voor een pas beginnende vereniging lang niet slecht, een hele leer zame middag gehad hebben. Nieuwe leden dit lid willen worden van deze in alle opzichten jonge vereniging kunnen zich opgeven bij het secretariaat Rijkstraatweg 214. Wie Ederveen vanaf de Klomp thans binnenrijdt, herkent bijna niet meer het landelijke boerendorpje van een tiental jaren geleden. Een prachtige asfaltweg, de Hoofdweg, kortste verbinding tussen Veenen daal en Lunteren voert naar de bebouwde kom van Ederveen Om zoomd met sierlijke witte paaltjes, keurige witte streep, die het weg- midden aangeeft en de modere straatverlichting booglampen met hel der wit licht. Zo komt men Ederveen thans binnen midden van 1963. Bij de Buurtweg is deze moderne provinciale weg aan beide kanten voorzien van voetgangerstrottoirs. Alle aanwonenden van deze nieuwe Hoofdweg zijn thans aangesloten op de riolering. De kwalijk riekende sloten verdwenen uit het dorpsbeeld. De Eder veense winkelpanden, waarvan er de laatste vier jaren, velen werden her bouwd en gemoderniseerd, komen thans ook beter tot hun recht. Bij de fa. Bos buigt de Hoofdweg thans naar links en kan het doorgaande verkeer naar Lun teren de onoverzichtelijke bochten mij den en linea recta verder koersen. De bochten bij de Bruinehorst bestaan nog, maar zullen voor het verkeer thans weinig hinder meer betekenen. Niet alleen de Hoofdweg onderging een vergaande metormafose maar ook de Nieuwe weg werd in de bebouwde kom geasfalteerd en van riolering en trottoirs voorzien. De bewoners van de Nieuweweg dus ook verlost van water overlast, stank van sloten e.d. Geen nachtkaarsverlichting meer, maar ook een moderne straatverlichting. Tenslotte werd de Scheivoor als toegangsweg naar de begraafplaats verhard en verbeterd. Uit de binnenkomende bestellingen by de winkeliersvereniging, valt op te ma ken dat de deelname aan de binnenkort te houden Amerongse Lichtweek, veel groter is dan vorige jaren. Ook verwacht men, dat er veel meer originele ideën voor de dag zullen komen. Opgaven voor deelname moeten ten spoe digste worden gedaan, zodat de organisa toren een berekening kunnen maken van het materiaal was nodig zal zijn. Een toezegging tot deelname alleen, kan straks op een teleurstelling uitlopen! Aan het speciale lichtweek-programma wordt hard gewerkt en wellicht zal het volgende week bekend gemaakt kunnen worden. RAADSVERGADERING Vrijdagavond 5 juli a.s. om zeven uur precies komt de raad van Amerongen in de raadszaal van het gemeentehuis. DS-HARMONIE SHOWDE IN OVERBERG Meer dan duizend belangstellenden ,o.w. een groot aantal vakantiegangers, hebben zaterdagavond by kamp Overberg geno ten van een muzikale show, uitgevoerd door de Kon. Scheepjeswolharmonie. Dit welkome muzikale gebeuren heeft Overberg min of meer te danken aan de directie van Kamp Overberg, want zij heeft uiteindelijk de uitnodiging gedaan aan de Harmonie, die op haar beurt on- middelijk het verzoek inwilligde. Overi gens heeft het publiek volop genoten, ondanks het feit dat de hoornblazers van de drumband er af en toe met de pet naar gooiden. Vooral in de hogere oc taven liet het veel te wensen over en het is niet te hopen dat de Harmonie op dit onderdeel een stuk van haar opgebouwde reputatie verliest. Applaus kreeg vooral de tambour-maitre die zijn staf steeds maar weer meters hoog de lucht in slin- Een nette grindweg voert thans naar het kerkhof bij De Klomp en is tevens geheel tot de begraafplaats doorgetrok ken. Alle werkzaamheden werden door de fa. Bruil uit Ede uitgevoerd, die hier voor bijna een jaar nodig had, want in juli werden de eerste bomen gekapt. Rest nu nog een rijwielpad, waarvoor ruimte werd gehouden, maar dat nog niet direct tot stand kan komen. Enkele onteigeningskwesties zijn hieraan mede debet. Al met al onderging het dorp Eder veen qua aanzien een hergeboorte. Niet alleen het vrij drukke doorgaande ver keer, maar ook de inwoners zelf kunnen nu profiteren van een aantal moderne asfaltwegen, die niet alleen doelmatig zijn, maar tevens een schone en frisse aanblik aan het geheel geven. De gemeente Ede hees Ederveen uit haar landelijk isolement en maakte door de aanleg van deze fraaie wegen ook dit dorp van een enigszins achtergeble ven buurtschap tot een dorp welks stra ten aan de meest moderne eisen van deze tijd werden aangepast. WACHTVERBOD OP HOOFDWEG VRIJDAGSMORGENS Door B. en W. der gemeente Ede zyn een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Voor het dorp Ederveen geldt dat vry- dagsmorgens (met het oog op de drukte van de eiermarkt) een wachtverbod wordt ingesteld voor de westzijde van de Hoofd weg tussen de Nieuweweg en de T. C. Hootsenstraat. Automobilisten kunnen hiervan dus vrijdag ncta remta. Het wachtverbod duurt van 8-13 uur vrijdag morgens. -8- In Seattle (V.S.) is een 16-jarig danse resje tijdens een voorstelling door een verbolgen moeder van het toneel ge haald. -8- Het beroemde Engelse fotomodel Chris tine Keeler heeft van de Londense po litie speciale bescherming omdat ze verschillende dreigementen heeft ont vangen. -8- De uitzendingen in het Russisch van de Britse radio-omroep zijn de laatste da gen niet meer gestoord. -8- Omdat de klompendracht in West- Duitsland vrijwel uitgestorven is, heeft men de Ambachtskamer ontbonden. -8- In Den Haag zal een monument voor wijlen Koningin Wilhelmina worden opgericht. -8- Begin deze maand zaten nog bijna 1500 personen in Franse gevangenissen we gens O.A.S.-activiteiten. -8- De 32-jarige filmster Liz Taylor gaat weer trouwen. Het zal haar vierde hu welijk worden. De Hoofdweg in Eder veen is thans een brede verkeersweg met een moderne ver lichting door middel van ranke lichtmasten. Aan T., chauffeur te Rhenen, werd vrijdag voor het Wagenings kantonge recht ten laste gelegd, dat hij in Vee nendaal met een NBM-bus niet vol doende naar rechts uitgeweken was toen een tegenligger, een door L. uit Veenendaal bestuurde personenauto, naderde. Ik kwam juist Veenendaal uitrij den toen ik de volkswagen van L. zag. L. moest remmen voor een voorganger en hij begon daarbij te glijden. Ik pro beerde nog naar rechts te gaan, maar door de hoge sneeuwval langs de kant kon ik ook niet al te ver uitwijken, vertelde T. Hoe kan het dan, dat het linker voorwiel van de bus na de aanrijding op het linkerweggedeelte stond? wilde rechter v. d. Brand weten. Na het uitwijken draaide ik mijn stuur weer naar links om te voorkomen, dat de volkswagen tegen mijn linker achterkant zou botsen, legde verdachte uit, maar toen was het al te laat. Het is dus niet zo, dat u al vast wat naar links gegaan bent omdat een auto voor u linksaf sloeg en u hem zo snel mogelijk wilde passeren? presiceer- de mr. v. d. Brand. Er was wel een auto, maar daar ben ik niet voor uitgeweken, antwoord de T. De eerste getuige, de hoofdagent P. uit Veenendaal, vertelde hoe hij na de aanrijding een wielspoortje van 35 cm op de weg gevonden had., waaruit bleek, dat de personenauto door de bus iets achteruit geduwd was. Op de weg lag geen sneeuw en er was voor de bus voldoende ruimte om tussen de wegas en de sneeuwwal te blijven, voegde hij eraan toe. Adjudant H. van de Veenendaalse ge meentepolitie verklaarde als getuige, dat hij een honderd tot honderdvijftig meter achter de bus gereden had en deze een keer of drie had zien remmen. Steeds was de bus daarbij iets meer naar links gekomen. H. had daarbij de indruk gekregen, dat verdachte de rechtsafslaande voorganger wilde gaan passeren. L., de bestuurder van de volkswagen, verscheen als derde getuige voor de ba lie. Ik zag de stoplichten van een auto voor me en remde daarom iets. Ik gleed een klein eindje schuin naar links door en zag toen de bus op me afkomen. Hij raakte mij en drukte me terug. Ik ben niet op het linkerweggedeelte gekomen. De officier, mr. Leusink, eiste een boete van 40,of 8 dagen. Verdachtes raadsman, mr. Dambrink, trok echter T.'s schuld in twijfel op grond van de verklaring van L., dat hij schuin naar links gegleden was. Hij vroeg daarom vrijspraak of - in het ge val de kantonrechter hem wel schuldig zou achten - clementie in verband met de bijzonder moeilijke omstandigheden, waaronder vooral de buschauffeurs de afgelopen winter hun werk moesten doen. (zie verder pag. 2) gerde en hem dan weer feilloos opving. Na afloop werd het korps in de kantine van het kamp op koffie onthaald die zich uitstekend liet smaken na een uurtje bla zen. BROMFIETSER ONDER AUTO Maandagavond had op de Lynweg naby de eerste poort een verkeersongeval plaats dat wonder boven wonder nog tamelijk goeu afliep. De jeugdige F. T. die bij de bushalte stond om zijn broer af te halen reed voor de bus langs naar de overzijde van de straat en kwam met zijn bromfiets in bot sing met een luxe wagen, die juist op dat moment de stilstaande bus passeerde. T. klaagde over pijn in zijn heup en schouder en had enige ontvellingen. De artsen Rienstra en Almekinders verleen den eerste hulp. De bromfietser werd voor nader onderzoek overgebracht naar het Julianaziekenhuis. De materiële scha de aan de voertuigen viel nogal mee. -8- De Sowjet Unie en de Verenigde Sta ten krijgen een rechtsstreekse verbin ding Washington-Moskou. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1