Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Langdurig verschil van mening over het reserveren van grond voor bouwfondsbouwers «C e Wereld van WEEK-tot-WEEK Uit de Raad van Veenendaal: Drog. J. F. TAK Bijenmarkt wordt verplaatst naar het centrum f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? ELST AMERONGEN OVERBERG Nu ook zwemles voor Overbergse schoolkinderen EDERVEEN 37c JAARGANG VRIJDAG 28 JUNI 1963 Nr. 52 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Er is toch verschil OOK IN ZOMER- ARTIKELEN ZONNEBRILLEN BADTASSEN BADMUTSEN Zonnebrandolie VANDAAG: t De heer J. van Heerdt bekend ingezetene overleden 'Qetzcruttiule DAMES Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen)- Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De halfjaarlijkse nota van burgemeester en wet houders over de stand van zaken in de woning bouw is de Veenendaalse raad weer niet zonder het uitspreken van teleurstellingen gepasseerd. Hoe zou het ook anders kunnen. De ene toewijzing valt iets ruimer beter gezegd: iets minder schriel uit dan de andere, maar over het alge meen blijft de leniging toch ver ten achter bij de woningnood, die ook in Veenendaal absurd mag worden genoemd. Het blijft altijd om met bur gemeester mr. dr. J. Hazenberg te spreken een toebedeling in de geperfectioneerde armoe. Wat zeggen enkele woningen op een aantal van vele PREMIEBOUW BLEEF TEN ACHTER BIJ WONINGWET Het begon zo goed in het begin van '63 zei de heer E. C. Diepeveen (AR), met een toewijzing van 111 woningwetwoningen en spreker had verwacht dat er gezien dit cijfer ook wel meer premie- en vrije sec- E. Diepeveen (A.R.) teleurgesteld torbouw uit de bus zou komen. Echter, spreker voelde zich bij het zien van de nota diep teleurgesteld. Laatstgenoemde soort van bouw was integendeel weer op z'n retour. Hij kon slechts hopen, dat Veenendaal bij degenen zou zijn die een extra-toewijzing krijgen, omdat zij „bij" zijn met de besteding van de hun toege wezen contingenten. Ongeveer in gelijke zin dacht mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD). Ook zij had gedacht bij de premiewoningen te kunnen rekenen op een navenante toe wijzing als in de woningwetsector Waar om is deze zo ten achter gebleven? vroeg zij. Houdt dit soms verband met het feit, dat men met de bouw van een behoor lek aantal premiewoningen in het Schryverspark nog niet is begonnen? Caravans Wethouder R. Koppenberg, die de te leurstellingen ten volle deelde, zei dat R. Koppenberg vergunningen er aanvragen voor premiebouw voldoen de zijn. Naar zijn mening wel voor een jaar. Echter, de vergunningen komen niet af. De voorzitter haakte hierop in door te zeggen dat men een soort systeem van uitstrijken bij het verlenen van vergun ningen hanteert. Op aanvragen die nu voor bouw in de vrije sector zijn inge diend komen misschien over pas tweeen een half jaar de vergunningen. Mr. J. F. van Leeuwen (AR), na een vry langdurige ziekte weer ter ver gadering, bracht een idee van Hilver sum ter vergadering. Daar dacht men over de aanschaf van een honderd caravans. diverse modellen Diverse soorten naar: Hoofdstraat 106 Veenendaal Mr. v. Leeuwen idee Ook de voorzitter was op de hoogte van dit idee, dat naar zijn mening ook niet meer dan maar een idee was. Sommige provincies gaan hiermee niet akkoord. Ook is wel eens het plan geopperd om noodwoningen te bouwen om enige op lossing te brengen in het krottenvraag- stuk. Toen werd door hogere instanties echter glashard te kennen gegeven: on der geen enkele voorwaarde. Niettemin blijft men hier en overal zoeken. Deze week nog had de voorzit ter zogenaamde systeemwoningen beke ken. Inderdaad woningen die snel staan, maar dan ook 38 tot 40 duizend gulden per stuk kosten. Ook geen oplossing voor diegenen, voor wie juist dergelijke woningen nodig zou den zijn. Voor meer bejaardenwoningen pleitte de heer M. Bastmeijer (CH) nog. Volgens de voorzitter verdragen alle plannen het bouwen van deze woningen niet. 70 Bouwfondsbouwers Bij een ander voorstel - tot verkoop van grond in De Engelenburg - werd het woningdebat voortgezet. honderden, die verstoken moeten blijven van het geluk in een eigen ruimte te mogen leven, die geen stukje hebben wat ze privé kunnen noemen? Men kan slechts bewondering hebben voor degenen die in deze bijna hopeloze zaak de moed hebben om iedere mogelijkheid die zich maar voor doet tot op de draad uit te pluizen. Ware de zaak niet zo ern stig dan zou het belachelijk zijn, dat er op een te kort van honderden tot in details gesproken wordt over aantallen van nog geen tien huizen, soms over één enkele woning. Ook toen in de raadsvergade ring van gisterenavond de woningbouw onder de loep werd genomen telde weer ieder steentje mee. Mevr. Buddingh vond een reservering van grond tot 1965 voor adspirant-bouwers via het Bouwfonds van Nederlandse Ge meenten van veel te lange duur. Naar haar mening waren er voor dit complex ook voldoende gegadigden via dit bouw fonds om. Ook de heer Diepeveen ging het een beetje te ver; veronderstel dat er straks niet genoeg kopers zijn, opperde spre ker. Door deze manier van reservering werd een precendent geschapen tegen over, andere, niet bouwfonds bouwers. Het ging er juist om, aldus burgemees ter Hazenberg, om mensen met een smal lere beurs de kans op een eigen woning te geven door deel te nemen aan een spaarbouwsysteem. Over het aantal gega digden zat de burgemeester niet in: er zijn er nu al zeventig. Wethouder Ant. de Ruiter voegde hier aan nog toe, dat de mensen wel spaarder willen worden, maar dan ook willen we ten waar zij uiteindelijk kunnen bouwen. De heer Joh. van Hardeveld diepte bij dit voorstel iets uit zijn herinnering op. Noodsprong Het ene, enkele, huis bleef niet onbe sproken. B. en w. stelden de raad voor de woning in het stalgebouw van de voor malige marechausseekazerne aan de Ker- kewijk te verbeteren. Een uitgaaf van 6000 gulden. Zowel mevr. Buddingh als de heer P. G. van Ojik (CH) vonden het een overdreven bedrag voor een zo oud huis. Volgens de voorzitter was het een kwes tie van kiezen of delen: of die 6000 gul den plat gezegd er tegen aangooien en het pand als woning afschrijven. Het laatste zou dan weer een woning minder betekenen. Dinsdag 23 juli a.s. hoopt Vee nendaal weer een van de zeer wei nige folkloristische' evenementen die het rijk is te beleven, n.l. de jaarlijkse bijenmarkt. Het zal weer een bijenmarkt worden als ande re jaren. Geen spectaculaire ge beurtenis, maar iets dat zich in alle rust afspeelt en om zijn histo rische waarde de moeite van het beleven waard is. Toch mag worden verwacht dat dit jaar beduidend meer belangstellenden met dit unieke gebeuren zullen kennis maken, omdat de bijenmarkt voor het eerst in zijn geschiedenis in het hart van Veenendaal zal worden gehouden, na melijk op het terrein achter het Post kantoor. Het bestuur van de Veenendaalse Bijenmarkt „Veenendaal en Omstreken" heeft eigenlijk noodgedwongen tot deze verplaatsing moeten besluiten. Het „historische" terrein waarop men jaren, misschien wel eeuwen, achtereen de markt heeft gehouden is niet meer voor het doel geschikt. Het bekende terrein achter het voormalige café Van Kessel aan de Nieuweweg is omgeploegd. Door deze gedwongen verplaatsing kwam het bestuur voor een belangrijke verhoging van de geraamde kosten te staan. De gemeente Veenendaal subsidieerde de bijenmarkt 1963 reeds met 200 gul den, maar daar zou men niet mee toe komen. Het OCB-gebouw moet worden ge huurd, er moeten in verband met de verplaatsing meer drukwerken worden verzonden en bovendien heeft het be stuur het voornemen op ruimere schaal propaganda te maken. Daarom besloot de gemeenteraad van Veenendaal gisteravond het subsidie te verhogen tot 500 gulden, teneinde het voortbestaan van deze unieke markt te verzekeren. JONGE REEEN IN MAAIMACHINE Bij de landbouwer J. aan de Dijk- straat zijn bij het grasmaaien twee jonge reëen van drie dagen oud in de maaimachine terecht gekomen. Van een van de diertjes werden beide voorpoot jes radicaal afgesneden. Alhoewel de landbouwer nog getracht heeft ze in le ven te houden mocht hulp niet meer baten. Joh. v. Hardeveld plan Enige jaren geleden is het geheel afbre ken van dit kazerne complex in de pen geweest. Is dit plan geheel van de baan? vroeg spreker. Ook dit is geen deel van de gemeente waar volledige rust zal blijven gelden, zei de voorzitter, maar het college was toch wel van mening dat het mogelijk af breken van de kazerne wel zo lang zal duren dat deze verbouwing op dit mo ment verantwoord is. Een noodsprong in een noodgeval. Publikaties De heer B. van Remmerden stelde een vraag over het in kranten bekendmaken van de ter inzage legging van ontwerpen van uitbreidingsplannen. Deze publicaties werden gedaan in twee plaatselijke bla den en een drietal streekedities van dag bladen, maar hij meende dat nog meer bladen voor deze publicaties in aanmer king kwamen. De voorzitter zei, dat het natuurlijk on mogelijk was om deze kostbare publicaties in alle mogelijke dagbladen te doen. Be halve in de zogenaamde plaatselijke bla den moet één bekendmaking gebeuren in een blad van een wijdere strekking. Wel wilde de voorzitter bezien of mis schien meer of andere bladen voor de pu blicaties in aanmerking zouden moeten komen. Politie-auto In de plaats van de 1 eer J. F. van Koo- ten, die wegens te d- fke werkzaamheden had bedankt, werd tJt iid van het bestuur van de burgerlijke instelling voor maat schappelijke zorg gekozen, de heer Ph. Verheij. Zonder discussie nam men verder een voorstel inzake de wethouderssalarissen aan en besloot de raad tot aankoop van een nieuwe politie-ongevallenwagen. De heer J. Hoogendijk uit Veenendaal heeft de eerste prijs gewonnen van de amateur-fotowedstrijd Sprekende Beel den'. Hier ziet u hem met de hoofdpiijs: een filmcamera. (Voor de volledige uitslag zie 3e blad.) GESLAAGD De heer F. Maakal, ambtenaar op de GESLAAGD Onze plaatsgenote mej. P. van Manen is geslaagd voor het te Utrecht gehou den examen Kerkelijk Orgelspel A. Haar opleiding genoot zij bij de heer Van Dommelen in Arnhem. VOORBAND KLAPTE Mevr. Van S. reed donderdagmorgen op de Kerkewijk toen plotseling de afdeling financiën van de gemeente- voorband van haar Solex klapte. Zij secretarie alhier, slaagde te Den Haag maakte een lelijke val en moest naar voor het examen gemeente-administra- het Julianaziekenhuis overgebracht tie I, tweede deel. worden. WAARDE 30 GULDEN De vorige week by K. Vermeer, kruideniersbedrijf te Eist (U.) uit gegeven Valleiriks is niet gevon den. De waarde is hierdoor geste gen met tweeguldenvijftig zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer RD 25030 DERTIG GULDEN waard is. By in levering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de phmie a contant uitbetaald. In dien deze riks ook volgende week niet is gevonden, wordt het premie bedrag aan een instelling of ver eniging in ons versch(jningsrayon overgemaakt. DIEFSTAL BOUWMATERIALEN De aannemer V. kwam tot de minder prettige ontdekking dat enkele bouw materialen w.o. 40 meter kabel, gestolen waren uit het in aanbouw zijnde NVV- gebouw. De politie stelt een onderzoek in. VIERDE PRIJS VOOR POLITIE De plaatselijke Politie Sport Vereni ging heeft woensdag deelgenomen aan een internationaal visconcours in Ter Aar. De Veenendalers wisten beslag te leggen op de vierde korpsprijs. HIJ WILDE SENSATIE Op de Veenendaalse IJzerindustrie werd deze week een begin van brand ontdekt. In dit verband hield de politie de aldaar werkzame 17-jarige A. uit Kamp Overberg aan, die vlot bekende de brand opzettelijk te hebben gesticht. Gevraagd naar het waarom, verklaarde hij: „Ik wilde een beetje sensatie heb ben DOOR HOND GEBETEN In de omgeving van de Slot. de Bruïne- straat is de Veenendaler Van N. door een zwarte hond gebeten. Hij deed hier van aangifte bij de politie. AUTO'S IN BOTSING Op de Kerkewijk kwamen woensdag middag een bestelauto van De R. uit Veenendaal en een personenauto, be stuurd door De M. uit Rhenen met el kaar in botsing. Beide auto's werden zwaar beschadigd. UIT VERKEER GENOMEN De politie heeft de bromfiets van de Veenendaler J. T. uit het verkeer ge nomen omdat het vervoermiddel in zeer slechte staat van onderhoud verkeerde. Jubileum van v.v. Oranje Wit In het kader van het 30-jarig bestaan van de v.v. Oranje Wit vindt a.s. zondag een wedstrijd plaats tussen DVSA uit Amerongen en Kampong uit Utrecht. Beide ploegen zijn kampioen gewor den in de tweede klasse en gaan nu uit maken wie van beide de sterkste is A.s. zaterdagmiddag speelt de jeugd van Oranje Wit tegen de jeugd van DVSA. Degenen die komend seizoen aan de voetbalpool willen deelnemen, dienen zich op te geven bij het bestuur van bovengenoemde jubilerende vereniging of bij de pool-secretaris de heer H. Hon- ders. Ouderavond kleuterschool de „Koolmees" Deze week hield de kleuterschool de „Koolmees" in het gymnastieklokaal van de o.l. Rijnschool een druk be zochte Ouderavond. De leidsters Matse en Vink lieten dia's zien waarop de ouders hun kleuters aan het werk zagen. Hierna volgde een verkoping van werk jes van de kleuters ten bate van het schoolfonds. In het oudercomité kregen enkele nieuwe dames zitting, t.w. de dames Pezarro, Houth en Kooiman. Niet her kozen werden de dames Van Spanje en Roks. BESCHERM UW WONING TEGEN FALL-OUT (pag. 1 van 2e blad) NIEUW INTERIEUR VOOR GER. KERK RENSWOUDE (3e blad) OP DOKTERS ADVIES (pag. 2 van 2e blad) UITSLAG FOTOWEDSTRIJD (pag. 1 van 3e blad) ZWITSERLAND MODERN GELDPARADIJS (pag. 1 van 2e blad) CONTACT. Aan de Cöte d'Azur staat de vooruitgang niet stil: het nieuwste snufje dat Amerikaanse toeristen er hebben geïntroduceerd is een Japanse transistor die uit zendt en ontvangt en echt paren in staat stelt in con tact te blijven als de een aan het strand ligt en de andere helft nog in bed. GEDICHT. Wanneer men in een poëtische stemming ver keert en daaraan enig reliëf wil geven, dan belt men in Pa rijs nummer 06-03, waarna een half uurtje later een jonge man zich op uw adres aandient om zes gedichten van uw eigen keuze te reciteren. Het tarief is 37,50. Voor dat bedrag le vert de Club der dichters u de mooiste gedichten uit de Fran se literatuur aan huis. MOT. De vooruitgang staat niet stil: in het centrum van de Engelse textielindustrie (Bedford) is een kweekplaats van motten ingericht. Men wil bestuderen of er geen middel is te vinden om deze diertjes ongevaarlijk te maken. TAND. Frankrijk staat op de onderste plaats op de rang lijst van beschaafde landen wat betreft het gebruik van tandpasta. Slechts één op de vier Fransen bezit een tanden borstel. En negentig procent van de kinderen van 7 jaar heeft minstens één aangesto ken kies of tand. De conclusie van de in congres bijeen zijnde tandartsen was dan ook: pro pageer het tandenborstelen vanaf de eerste tand die een kind krijgt. ZEKER. In China mogen de artsen zich alleen door hun pa tiënten laten betalen wanneer die zich na de behandeling in goede gezondheid bevinden. HONDS. Een man in Muncie (Amerika) die in woede ont stoken omdat een hond achter zijn kippen aanzat, die hond met benzine overgoot en toen in brand stak, is door de rech ter veroordeeld tot 60 dagen gevangenisstraf, 100 dollar boete, het elke dag lopende een bezoek brengen aan de veearts die het dier onder behandeling heeft (10 km), en tot het be graven van het dier wanneer het aan de brandwonden zou overlijden. TEGEN. In Frankrijk wordt nu de vakanties beginnen een actie ingezet tegen het liften. Duizenden affiches zullen langs de wegen worden opgehangen waarop te lezen staat: „Reis normaal. Vertrouw uw veilig heid, uw vrijheid, uw eer en uw leven niet toe aan een on bekende chauffeur." WIE ZEI DAT? „De eerste grote vijand van het parlemen tarisme was het Gilette-scheer- mesje, dat maakte dat de scheersalons leegliepen." (Arthur Conté) Z.K.H. PRINS BERNHARD HOOPT MORGEN ZIJN TWEEENVIJFTIGSTE VERJAARDAG TE VIEREN. (Foto N.F.P.) ZATERDAGMIDDAG BEGINT BURGWAL-TOURNOOI De eerste wedstrijden van het ver leden week aangekondigde voetbaltoer nooi van de zaterdagafdeling van de sportvereniging DVSA uit Amerongc-ii vinden morgenmiddag 29 juni plaats. Het toernooi wordt om twee uur ge opend met de wedstrijd SDVB 1 uit Bar- neveld tegen GVVV 2 uit Veenendaal, waarna om vier uur DVSA uit Ame rongen de strijd zal aanbinden tegen Vi tesse 1 uit Breukelen. De winnaars van deze wedstrijden zullen de zaterdag daarop, dus 6 juli a.s. tegen elkaar spelen om de eerste prijs. NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. J. de Jager (H.A.), 10.30 uur jeugdkapeldienst, 7 uur ds. F. B. C. de Groot van Nijkerk jeugddienst. Ger. Kerk 10 en 6.30 uur ds. L. Zwaan. Ned. Prot. Bond 10.30 uur ds. J. Th. Mackenzie van Oegstgeest. R.K. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis. JEUGDDIENST IN ANDRIESKERK In de St. Andrieskerk wordt zondag avond om zeven uur een jeugddienst gehouden. Ds. De Groot uit Nijkerk zal dan preken over „Hoort, zegt het voort". Iedereen is hartelijk welkom. Een historische dag voor Over berg: vanaf vandaag stelt het ge meentebestuur van Amerongen ook Overbergse schoolkinderen in de gelegenheid deel te nemen aan het schoolzwemmen, geheel op kosten van de gemeente. De leerlingen gaan onder leiding per fiets naar het Bergbad waar de mogelijk heid wordt geboden t.z.t. het zwemdiplo ma te behalen. Leerlingen welke even tueel van hun ouders geen toestemming krijgen aan het zwemmen deel te nemen zijn verplicht die tijd de school te be zoeken voor gewoon onderwijs. Het zwemmen gaat alleen dan door wanneer de temperatuur van het water 17° of ho ger is. SCHOOLJEUGD WAS EEN DAGJE UIT De kinderen van de lagere school heb ben weer hun traditionele uitstapje ge maakt. De kleintjes hadden vorige week vrijdag pech, want het bleef de gehele dag regenen. Het oorspronkelijke plan om naar Oud-Valkeveen te gaan werd dan ook gewijzigd in een bezoek aan de Anna Hoeve in Blaricum en het Spoor wegmuseum te Utrecht. Als einddoel werd de speeltuin in Austerlitz met een bezoek vereerd. De reis van de hoogste klassen begon met een bezoek aan het Burgers Dieren park, gevolgd door een boottocht naar de Westerbouwing via de Postbank werd later koers gezet naar vliegveld Teuge waar eveneens druk gebruik ge maakt werd van de speeltuin. Het was de gehele dag schitterend weer. Zondagavond overleed in het zieken huis te Utrecht op 73 jarige leeftijd de heer J. van Heerdt, die in het dorp Eder veen grote bekendheid genoot, intens meeleefde met verenigingen en door de gehele dorpsgemeenschap algemeen ge acht werd. De overledene bekleedde tal van func ties, waarvoor hij echter, door zijn min der goede gezondheid, enkele jaren ge leden moest bedanken. Tal van jaren was de heer van Heerdt president-kerkvoogd van de Ned. Herv. Kerk en diende de hervormde gemeente van 1942 tot 1954 ook als ouderling. Voorts was hij meer dan 20 jaar bestuurslid van het Groene Kruis, alsmede van de Chr. Nationale school aan de Schras. Ongeveer 15 jaren bekleedde de heer van Heerdt een hoofd bestuursfunctie bij de Chr. Bond van Rij wielhandelaren in Nederland. Ook nam hij zitting in het bestuur van de marktvereniging Ederveen en was bo vendien bestuurslid van de reclassering en van het Ned. Bijbelgenootschap. Op politiek terrein bewoog de heer van Heerdt zich binnen de anti-revolutionaire partij, waarvoor hij tal van jaren kan didaat werd gesteld voor de gemeenteraad van Ede. Een drietal jaren geleden on derging de Heer van Heerdt een operatie waarna hij zijn spraakvermogen verloor. Dankzij een ingenieuse vinding van een familielid werd een apparaat vervaar digd, waardoor de heer van Heerdt zich althans enigermate kon uiten. Deze han dicap belette hem niet om de boekhou ding van de rijwielzaak tot voor kort te behartigen. Door het overlijden van de heer van Heerdt verliest Ederveen een zijner mar kante, algemeen geachte en door zijn gro te oprechtheid en rechtschapenheid ook een door ieder geeerd ingezetene. De ter aardebestelling heeft onder zeer grote belangstelling donderdagmiddag plaats gehad op de Alg. begraafplaats aan de Klomp. □UNC.HANS PRISMA TONTIAC betere uurwerken H0QF05TR; 91 VEENENDAAL ZATERDAG KINDERSPELEN VOOR LEERLINGEN JULIANASCHOOL Zaterdagmorgen zullen in Ederveen kinderspelen worden gehouden, zulks nog in het kader van de destijds niet doorgegane spelen tijdens het Oranje feest. Waar de spelen zullen plaats vinden is nog niet bekend. De kinde ren van de Julianaschool verzamelen zich om 9 uur op de Schoolstraat. Ie der kind ontvangt bovendien een trak tatie. ACHTSTE LEERKRACHT BIJ JULIANASCHOOL De Ned. Herv. Julianaschool te Eder veen werd een extra leerkracht toe gewezen, de achtste, zodat nu 2 leer jaren gesplitst kunnen worden. Het aantal leerlingen ligt rond de 250. N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1