Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Auto huren volledig aansprakelijk zijn Voor de KANTONRECHTER Vakanties in zicht: Lees huurcontract nauwkeurig Nieuws uit de omgeving Hoogst belangrijk JTLcLLs ajilieJi Hongaar trakteerde zijn raadsman op vuistslagen ELST AMERONGEN KLEURENTELEVISIE ACHTERBERG Wat nu weer RENSWOUDE 37e JAARGANG WOENSDAG 3 JULI 1963 Nr. 53 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Moeilijk Zo maar tekenen Verzekering Pech NIEUW HUIS VOOR BURGEMEESTER DE OPMARS IS BEGONNEN „Excelsior" gaf goede openluchtuitvoering Eerste prijs voor Con-Amore MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Yeenendaai Tel. 0 8385-2022 (2 ltfnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Nog ruim een week en het is zover! Scholen, kantoren, magazijnen en fabrieken zullen dan tij delijk leeg staan. De anders zo nijvere mensen hebben er voor een dag of veertien de brui aan gegeven. Na een jaar van hard werken en altijd maar druk zijn, is nu de tijd aangebroken om eens op verhaal te komen. Twee weken eigen baas aan het strand, in het bos of ergens hoog in de Zwit serse bergen. Eind volgende week zal de grote trek naar logeeradressen, vakantiehuisjes in Zoutelan- de of bungalows rond het Gardameer wel weer be ginnen. En tussen de twee uitersten van middelen van vervoer te voet (liftend) en per vliegtuig liggen tal van andere mogelijkheden waarbij de BROMFIETS en de AUTO het glansrijk van de anderen winnen. Vooral de auto is in deze vakan tie-tijd de trouwe metgezel van menig tourist. Als het pechduiveltje niet meereist, brengt hij zijn le vende have door heel Europa, berg op, berg af of over de strakke Afsluitdijk in ons eigen landje. Afgezien van de enorme hoeveelheid mer ken die over de wegen razen, zijn al die auto's óók nog onder te verdelen in twee grote categorieën, namelijk EIGENDOM of GEHUURD. Wat dat eer ste betreft, is er geen enkele reden om een voor lichtend of waarschuwend geluid te horen. Iedere eigenaar zal zelf wel uitmaken wat hij met zijn auto wel of niet mag doen, doch dit alles veran dert op slag wanneer de bestuurder geen eigenaar is maar huurder! De praktijk heeft geleerd, dat de meeste huurders zich niet of nauwelijks bewust zijn van alle verplichtingen die zij t.a.v. de auto tijdelijk op zich genomen hebben. In het kort ge zegd betekent een auto huren: volledig aansprake lijk te zijn en dat is nu juist iets, hetgeen de va kantieganger gauw uit het oog dreigt te verliezen. De autoverhuur-inrichtingen kennen van na de oorlog hun grote bloei-pe- riode. Mede als gevolg van de stijgende wel vaart, willen hoe langer hoe meer men sen in het bezit van een rijbewijs ko men en vooral de jongeren beschouwen een rijbewijs tegenwoordig als een soort onderdeel van hun opvoeding. Wanneer het rose papiertje veilig in de portefeuille zit opgeborgen, komt automatisch de vraag naar een auto naar boven. Zich direct een auto aanschaffen is financieel gezien dikwijls niet te re aliseren, zodat de autoverhuur-in richting dé aangewezen plaats is om achter een stuur te kunnen gaan zitten. Voor de autoverhuur-exploitanten is deze ontwikkeling enerzijds verheugend, maar aan de andere kant kost het soms heel wat hoofdbrekens om de auto-ver- huur economisch te laten draaien. Bij gesprekken met verschillende ver- huur-inrichtingen in deze omgeving, komt herhaaldelijk het woord RISICO naar voren en dat is juist iets wat in deze gehele materie zo'n belangrijke rol speelt. Een voorbeeld: vorige week vervoeg de zich een „heer" bij een Veenendaalse verhuur-inrichting. Hij vertelde dat zijn auto defect was en hij moest dringend naar Tilburg toe. Hij liet het rijbewijs en kentekenbe wijs van de defecte auto zien, betaalde honderd gulden handgeld en reed weg met de mededeling de auto de volgende dag terug te zullen brengen. De auto kwam echter niet terug en de politie kwam er later achter dat zowel rijbe- ZEIST: De Sprekershoek in het Wal- kartpark zal op 3 juli a.s. voor de zesde maal weer beginnen. Behalve de tot nu toe gebruikelijke woensdag avond zal de Sprekershoek dit jaar ook zaterdagmiddag gehouden wor den. Zoals bekend is een ieder vrij om een der spreekplaatsen te bestij gen en zijn of haar mening te gaan verkondigen, over welk onderwerp men ook wil. BENNEKOM: Zondag 21 juli herdenkt rooms-katholiek Bennekom het feit, dat pastoor A. A. J. Willigenburg vijf en twintig jaar geleden de priester wijding ontving. De jubilaris heeft de wens te kennen gegeven dat het feest in alle eenvoud wordt gevierd. BARNEVELD: Tijdens een inspectie langs de postzegel- en briefkaartau tomaten, kwam men tot de ontdek king dat de gleuf waardoor de brief kaarten in het bakje vallen, dichtge metseld was met cement. Hamer en schroevedraaier moesten er aan te pas komen om de automaat weer bruik baar te maken. RENKUM: Bij de gemeentelijke brand weer bestond grote behoefte aan een commando-auto ten behoeve van de commandant, diens plaatsvervanger en tijdens de weekends dienstdoende groepscommandant. De kosten bedra gen 8.213,inbegrepen 2500 gul den voor de aankoop van een mo bilofoon-installatie. De raad heeft dit voorstel aangenomen. wijs als kentekenbewijs gestolen wa ren Maar om terug te komen op de po sitie van de huurder: één op de vijftig leest eerst het huurcontract en zet dan huurcontract strikt op te volgen. Dat is een geheel logische zaak die beide partijen dienen aan te houden. Het is gebeurd dat twee families op vakantie naar het buitenland gingen. Het huurcontract van een auto kan soms beslissend zijn voor het wel of niet betalen van duizenden guldens schade Wij kregen een huurcontract voor een auto onder ogen, waarop met grote letters het volgende staat gedrukt: HOOGST BELANGRIJK Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van lichten, remmen, ruitenwissers en richtingaanwijzers. Voor ver trek zijn de huurders gehou den hierop controle uit te oefenen. Natuurlijk zal de verhuurder er wel voor zorgen dat zijn auto's geheel in orde zijn, maar het is fout om daar als huurder zonder meer op te vertrouwen. Niemand echter neemt de moeite deze me dedeling te lezen, laat staan de controle uit te oefenen pas zijn handtekening! Zélfs in geval len waarbij een auto wordt gehuurd waarmee een verre tocht naar het bui tenland wordt gemaakt, wordt zonder meer het contract ondertekend! Men zou kunnen stellen dat dit een bewijs is van volledig vertrouwen in de verhuurder persoonlijk en in zijn materiaal. Tóch hebben de verhuurders veel lie ver dat iedereen volledig op de hoogte is van zijn rechten en plichten volgens het huurcontract. Temeer daar het bij iedere verhuur-inrichting weer anders kan liggen. Neem de manier van verzekering: er zijn contracten met een eigen risico van 100,en er zijn ook eigen risico bedragen van 200,Men kan in een auto zitten die WA verzekerd is of All Risk. Bij een ongeval kan men volgens het huurcontract verplicht zijn geen mede delingen te doen aan de tegenpartij, waaruit deze een verplichting van de huurder en/of verhuurder tot schade vergoeding zou kunnen afleiden. Zo kan de huurder ook verplicht zijn bij schade dit direct telefonisch aan de verhuurder door te geven, al zit hij bij wijze van spreken in Spanje. Kortom: er zijn tal van mogelijkhe den en voorschriften. Wie achteloos zijn handtekening onder het contract zet wordt geacht al deze bepalingen te kennen en kan naderhand geen enkel beroep op onwetendheid doen. Men kan op reis pech krijgen en dan is het zaak om de bepalingen van het De chauffeur die zijn handtekening on der het contract gezet had, kreeg slaap en ruilde zijn plaats met zijn broer die ook in het bezit van een rijbewijs was. Deze reed iets te hard, vloog uit de bocht en pas toen werden de bepalin gen van het huurcontract bekeken. Er stond: „Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de huurder of door een persoon in het bezit zijnde van een rij bewijs, waarvan de gegevens op het contract zijn vermeld." De gegevens van de broer stonden echter niet op het contract en het werd betalen. Daarom: iedereen die zjjn vakantie gaat beginnen met etn huurauto: lees eerst de bepalingen van het huurcon tract! Is het niet helemaal begrijpelijk, vraag dan om uitleg aan de verhuurder, omdat ook hij veel liever ziet, dat de huurder beslagen ten ijs komt en in ge vallen van pech, schade of diefstal weet wat hem te doen staat. Let wel: de huurcontracten zijn vrij wel overal verschillend, maar het be langrijkste is, dat men weet wat er in staat. En juist daaraan blijkt nog heel wat te mankeren. De Arnhemse politierechter mr. dr. M. P. J. A. Cremers heeft vrij dag de 34-jarige Hongaar T. C. S., instrumentmaker te Lichtenvoor de, tot een maand gevangenisstraf veroordeeld, conform de eis van de officier van justitie, wegens mishandeling van zijn raadsman de Veenendaalse advocaat en pro cureur mr. W. C. Spermon in een spreekkamer te Arnhem. De Zutphense rechtbank had de Hon gaar veroordeeld tot een jaar gevangenis straf wegens een zedenmisdrijf. De man, de Nederlandse taal niet machtig en niets begrijpend van de rechtsgang in dit land, had zich vastgebeten in de mening dat zijn raadsman, samenspannend met de rechters, aansprakelijk zou zijn voor het vonnis, dat intussen in hoger beroep door het gerechtshof is bevestigd. Tijdens een onderhoud met zijn raads man wond de Hongaar zich steeds meer op en onthaalde op een gegeven moment de niets vermoedende advocaat op een aantal stompen. Voor de politierechter geraakte de fel le Hongaar opnieuw in opwinding en gebruikte tegen zijn vrouwelijke tolk een serie gepeperde uitdrukkingen die de politierechter ontstemd deden opkeken. „Ik heb een paar woorden goed ver staan; u moet zich matigen", zei mr. Cre mers, waarop de Hongaar wat minder paprika in zijn betoog strooide. Uit de rustige vertaling van de tolk van zijn woorden bleek dat hij geen raadsman be geerde voor deze zaak, hetgeen voor de veiligheid van de balie waarschijnlijk ook wenselijk was. Volgens de tolk konden misverstanden in het spel zijn gekomen omdat voor de rechtbank het pleidooi van mr. Spermon niet was vertaald. Wel moet hem duidelijk zijn geworden dat de raads man, die waarschijnlijk zijn toerekenings vatbaarheid in twijfel had getrokken, wat over zijn verstandelijke vermogens had gezegd. „Hij zegt dat hij niet gek is", ver taalde de tolk. De Hongaar was al meer met de Nederlandse justitie in aanraking gekomen en het bleek dat hij ergens nog schade moest vergoeden. De officier, mr. J. van IJsendooin, noemde het een voorrecht dat in ons land verdachte alleen met zijn raadsman mag spreken. Dat betekent ook dat een ver dachte, die bovendien kosteloos werd verdedigd, daarvan geen misbruik mag maken. De officier kwalificeerde de handtastelijkheid als een ernstige inbreuk. TWEE PRIJZEN VOOR D.V.O. De wandelsportvereniging D.V.O. heeft zaterdag met succes deelgenomen aan een door het Arnhems D.V.S. ge organiseerde wandeltocht. Er werd in totaal met drie groepen door D.V.O. deelgenomen, waarvan de 5-km groep o.l.v. de heer v. d. Scheur een le prijs wist te bemachtigen. De ploeg op de 15 km o.l.v. mevr. Methorst behaalde de 2e prijs. Zaterdag zal D.V.O. deel nemen aan een mars te Ingen. BROMFIETSER GEWOND Op de hoek Slot. de Bruïneplein- Kl. Katerstraat verleende de bromfiet ser v. d. B. zaterdagavond geen voor rang aan de automobiliste V. uit Rens woude. De bromfietser kwam ten val en moest overgebracht worden naar het Julianaziekenhuis. AANRIJDING OP KRUISPUNT Bij het linksafslaan op het kruispunt Hoofdstraat-Zandstraat is zaterdag avond de motorrijder Van K. uit Scher penzeel in botsing gekomen met een auto bestuurd door De K. Er was enige materiële schade. De motorrijder bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. DIPLOMA-ZWEMMEN IN BERGBAD Volgende week maandag 8 juli a.s. wordt in het Bergbad het diploma- zwemmen voor scholen gehouden. Don derdagavond 11 juli a.s. vanaf zeven uur bestaat er in het zelfde bad ge legenheid voor het KNZB-diploma te zwemmen. DAMES VAN „D.E.S." MAAKTEN UITSTAPJE Vorige week maakten de gehuwde da mes van de gymnastiekvereniging DES hun jaarlijkse uitstapje. Via Kampen, waar de Siebrand-fabrieken bezocht werden, kwamen de dames, die allen voor deze dag man en kroost in de steek gelaten hadden in Nijverdal, waar de lunch gebruikt werd. In Zutphen wer den de dames geruime tijd in de gele genheid gesteld, hun geliefde hobby, winkelen, in de praktijk te brengen. Nadat in Arnhem gedineerd was, be reikten de dara^s 's avonds Eist weer, waar in menig gezin een zucht van ver lichting geklonken zal hebben. WEER TERUG IN ELST Na een afwezigheid van anderhalf jaar is de heer A. Stuyvenberg weer in Eist teruggekeerd. Hij voert inmiddels weer de direktie over Hotel Restaurant Stuyvenberg. In de vrijdagavond a.s. te hou den raadsvergadering zal een voorstel aan de orde komen tot de bouw van een nieuwe ambtswo ning voor burgemeester Van den Bosch aan het Zandvoort. De to tale kosten worden geraamd op 80.000,gulden, inclusief de grondprijs. Verder zal de raad dienen te beslis sen over de benoeming van een nieuwe RODE LEIDERS SPELEVAREN OP DE SPREE. De Russische premier Chroestsjef heeft een belangrijk deel van zijn zondag in Oost-Berlijn besteed aan spelevaren op de Spree, met de leiders van andere com munistische landen. De foto toont v.l.n.r. in de boot: Novotny, Gomoelka, Chroest sjef, Stoph, Honecke en Shivkov. De lei ders hebben tijdens de vaart langdurig onderhandeld. Men meent dat o.m. is ge sproken over de komende onderhandelin gen tussen Rusland en communistisch China. De kleurentelevisie, die tot dusver meer tot de vage voorspellingenrubriek dan tot de winkeletalages behoorde, komt dichterbij. Van twee landen uit begint de se rieuze opmars, n.l. vanuit de Verenigde Staten van Amerika en vanuit Japan. De Verenigde Staten zijn er het verst mee. Hier begon de grote verkoop in 1962, toen reeds 432.000 toestellen werden geplaatst. Dit jaar gaan er ginds over het miljoen de woningen in. De directeur van de Polk Brothers te Chicago kondigde enthousiast aan: „De kleurentelevisiedecade (decade betekent: tienjarenperiode) is begonnen in 1962; in 1972 heeft ieder zijn zwart-wit-toestel voor een kleurentelevisie verwisseld". Ook over de kwaliteit had hij niets dan lof. „Er vond tot voor kort", verklaarde hy, „een drukke discussie over de kleurentelevisie plaats, als zou deze nog niet perfect, nog niet af zijn. Maar die periode is voorbij. Thans is het perfect, wonderbaar goed! En dus wordt het toestel ook verkocht!" Ook de Amerikaanse prijzen liggen la ger dan tot dusver werd voorspeld. De kleurentelevisie heette luxueus duur te zullen worden. Maar dit is toch niet het geval. De Admiral Corporation in de USA brengt een toestel in de handel voor 399,95 dollar, met die 5 ets onder de 400 dollar- grens een enigszins komisch aandoende prijs doch zeker niet een onbereikbaar hoge prijs. De toestellen van de Packard Bell te Los Angeles en van de RCA te New York liggen iets hoger, maar kondig den reeds aan de Admiral te willen vol gen. De grote General Electric brengt een iets luxueuzer toestel in de handel voor 449,95 dollar. Het tweede land, dat de markt met kleurentelevisie gaat bestormen, is Japan. De Japanse industrie ontwikkelt zich for midabel. Japan is met zijn 100 miljoen inwoners op een betrekkelijk klein eilan denoppervlak, gedwongen om het uiterste te doen op industrieel gebied en kan dit ook. Voorts veroorloofd de lagere levens standaard in Japan om alom met goed kope waar op de markt te komen. De twee grootste Japanse televisiemaatschap pijen, de Sony en de Matsushita, staan op het punt met kleurentelevisie uit te ko- gemeentebode, aangezien bode-concier- ge D. van Remmerden met pensioen gaat en dus eervol ontslag toegekend zal worden. Voor de opengevallen functie hebben zich niet minder dan 56 C!) gegadigden opgegeven, waarvan 16 uit Amerongen. Op de aanbeveling staan: W. v. d. Lee, Lekdijk 3; H. Ariesen, Kersweg 33 en H. J. Slotboom, van Reede Ginkellaan 13. Op verzoek van het Waterschap Hei ligenbergerbeek zal de duiker Heuvelse Steeg in de weg Amerongen-Scherpen- zeel verbeterd moeten worden. De ge meente is niet verplicht de meer-prijs te betalen en zal dit dan ook later kun nen declareren. Er zal ook een voorstel ter tafel ko men met betrekking tot de verhoogde jaarwedden van wethouders. Voor de gemeenteklasse waartoe Amerongen be hoort is de wedde thans verhoogd tot minimum 1400,en maximum 2100,per jaar. Ter vergadering zal door de voorzitter een voorstel worden gedaan. De muziektent vormt wederom een punt van discussie. Er is inmiddels een proefconcert gehouden en b. en w. vin den dat nu een definitief standpunt in genomen dient te worden. Het schoolzwemmen gaat thans ook ingang vinden en men heeft het Berg bad te Veenendaal gekozen waar de leerlingen van de hoogste klassen iede re vrijdagmiddag zwemles zullen krij gen. De kosten voor dit jaar worden geraamd op 560,een bedraag dat b. en w. willen halen uit de geraamde subsidie-post van 400,voor de Ame- rongse zwemvereniging, die thans niet meer bestaat. men. De Japanners wachten totdat zich bij het publiek een bepaalde prijs als het minimum-vereiste heeft vastgezet en zul len dan wel beneden deze prijs in het krijt treden. Men kan aannemen, dat in onze landen de Amerikaanse en Japanse mogelijkhe den bij de industrie bekend zijn en dat als de markt met zwart-witte toestellen is verzadigd ook hier de decade van de kleu ren televisie zal beginnen. Het lijkt ver standig, om als men voor een tweede net of voor wat dan ook veranderingen gaat aanbrengen, men ook rekening houdt met de komende kleurentelevisie, teneinde dubbele onkosten te vermijden De gymnastiekvereniging „Excelsior" gaf zaterdagavond een zeer goede open luchtdemonstratie achter de openbare school. Ondanks het minder gunstige weer bestond er voor deze demonstratie grote belangstelling. De voorz. sprak een kort openingswoord en bracht dank aan het gemeentebestuur voor de ondervonden medewerking. Na het spelen van het Bondslied en de vaandelgroet, werd onder leiding van de heer W. Vaartjes een begin gemaakt met het uitvoeren van het uit 20 nummers bestaande programma. Dit grote aantal nummers werden onder zijn leiding op zeer vlotte en correcte wijze uitgevoerd. Veel waardering ondervond het jeugd werk zowel bij de jongens als bij de meisjes. Ook de vrije oefeningen, zowel individueel als in groepsverband, door de adspiranten, getuigden van een goede technische voorbereiding. Bij de toestel nummers werd zeer goed gewerkt door alle groepen. Zodat de aanwezigen volop hebben kunnen genieten van een op tech nisch hoog peil staande demonstratie. Omstreeks kwart voor tien richtte de voorzitter zich in zijn slotwoord tot de aanwezigen en bracht hen dank voor de getoonde belangstelling en de ondervon den medewerking. Speciale dank bracht hij aan de leidster der meisjes en dames afdelingen mevr. Vaartjes-Jakobs, de leider der jongensgroepen de heer van Ingen en de heer W. Vaartjes voor het ge- bodene, hetgeen vergezeld ging van een enveloppe met inhoud. In Rusland is de eerste atlas van de planeet Mars uitgegeven. Volgens kerkelijke hoogleraren zijn er 363 studenten in de theologie in geschreven, o.w. 47 vrouwen. Rotterdam gaat 32 geleide metro rijtuigen kopen voor een totaal be drag van ruim 19 miljoen gulden. Voor het Wagenings kantongerecht stond vrijdag Van S., chauffeur te Vee nendaal, terecht Hij werd op 30 Januari te Veenendaal aangehouden met een auto, die niet was voorzien van een deugdelijke stuurinrichting twee goedwerkende rem men en van schokbrekers die aan de eisen voldeden. Bovendien was de rechterach- terband glad afgesleten, had van S. geen rijbewijs en kon hij evenmin een kente kenbewijs tonen. Ik vraag me af wat er nog wel goed was mompelde rechter Pet toen de officier klaar was met het voorlezen van deze waslijst. En dan bent u nog wel chauffeur, wist mr. Ellens misprijzend. Toen nog niet, suste verdachte, toen was ik opperman. Ik had een bromfiets, die nog wel f 250.- waard was en ik hoorde van iemand, die zijn auto voor f 100.- kwijt wilde. Ik heb toen mijn brommer bij hem ingeruild. Waarom? vroeg mr. Pot zich af. U kon toch niets met dat ding doen. 't Was een compleet muzeumstuk. Welk merk was het? wilde de officier weten. Een Ford Anglia, zei verdachte trots. Was het eigenlijk nog wel een merk? informeerde de rechter schamper. Jazeker antwoordde Van S., die ove rigens alle feilen aan zijn vehikel erkende, verontwaardigd. Het was bouwjaar 1949. Toen u hem kreeg had hij zijn beste tijd dus wel gehad, veronderstelde mr. Pot. Het bouwjaar op zich zelf zegt niets, viel de officier in. Ik heb zelf een goede wagen van 1947, maar die wordt wel re gelmatig opgelapt en bijgehouden. Daar heb ik dan ook alle bewondering voor, prees de rechter. Maar wat is er nu met dit ding gebeurd? vervolgde hij streng tegen verdachte. Hebt u hem met de gemeentereiniging meegegeven. Ik heb 'm van de politie aan een sloper moeten verkopen, antwoordde Van S. spij tig. Dat was de voorwaarde, waarop ik hem terugkreeg. En hebt u daar nog winst bij gemaakt? vroeg rechter Pot. Nee, dat nu niet bepaald, luidde Van S.' bescheid. Ik hoop in ieder geval, dat het een les voor u geweest is en dat u zich niet meer in dergelijke avonturen begeeft, waar schuwde de officier. M'n rijbewijs heb ik op 18 maart gekre gen, legde verdachte nog vlug uit. Toen ik in januari aangehouden werd, had ik het al aangevraagd. 25,voor het rijbewijs, 10,voor het kentekenbewijs en 20,voor de rest, eiste de officier. Rechter Pot ging daarmee akkoord. In plaats van D., fabrieksarbeider te Renkum, die gedagvaard was omdat hij vier jaar lang zijn luistervergunning niet betaald had, verscheen vrijdag zijn echt genote voor het Wagenings kantonge recht. (zie verder pag. 2) Donderdag 27 juni j.L is de chr. Gem. Zangvereniging „Con Amore" naar een Groot Nationaal Zangconcours geweest. Dit concours was uitgeschreven door het Nunspeet's mannenkoor ter ge legenheid van het 10-jarig bestaan. Con Amore zong hier in de afdeling Uitmuntendheid onder dirigentschap van Joh. Wegen. Als verplicht nummer stond op het programma „Tenebrase factoesunt" van David Pérez (161 punt). Als vrij num mer zong de vereniging „Das ende des Gerechten" van Joh. Gottfried Schicht (159 pnt.). Deze 320 punten samen bracht voor hen een le prijs, Na het concours knoopte men er gesterkt door dit suc ces de uitgaansdag aan vast. Zo ging men op weg naar Teuge, waar in het „Pretpark" de broodmaaltijd werd ge bruikt. Vandaar uit vertrok het gezel schap naar „de Waarbeek" te Hengelo, waar men zich goed amuseerde in de speeltuin. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1