Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Schooljeugd wil iu vakantie geld verdienen tuuuUu Mes snijdt van twee kanten, maar SPORTDAG De heer Hardeman pleitte voor Ederveense woningzoekenden Door afsluiting Parallelweg Voetstuk „De Kolom" bijna gereed Kinder-exploitatie met f 160,- netto per week WAAR IS DE VALLEI-RIKS? 37e JAARGANG VRIJDAG 5 JULI 1963 Nr. 54 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen - Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Toch nog doorgang van bouw 18 woningen? Kon. onderscheiding voor administrateur Konings Drukkerij „DE GELDERSE VALLEI" ZES VERKENNERS NAAR GRIEKENLAND AMERONGEN Landelijke belangstelling voor teenagershow Krijgt Ederveen dit jaar de beloofde 18 woningen niet? OVERBERG Spanjaarden onder auto In augustus twee autotochten Een tientje Voordelen Voorwaarden Dertig procent Grote fout Gemeente-ontvanger jubileert Geen werk voor afgestudeerde Mulo'ers Studenten achter weefgetouw Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Bedaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie f 5,-— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In aansluiting op een bericht, elders in dit blad geplaatst, kan worden vermeld dat de bouw van de 18 geplande woningen te Eder veen uit het bouwvolume 1963 nog niet geheel van de baan is gescho ven. In de woensdagavond gehou den vergadering van de Edese ge meenteraad heeft de heer G. Har deman (CHU) en ingezetene van Ederveen, een heftig pleidooi ge houden voor de totstandkoming van de beloofde 18 woningen. G. Hardeman C.H.U. B. en w. waren voornemens in verband met stagnatie in grondaankoop de 18 wo ningen naar Wekerom over te hevelen. De heer Hardeman, die zich een felle tegen stander betoonde van dit plan en heftig pleitte voor de woningzoekenden in Eder veen, waarvan er velen in schuren of Burgemeester Mr. Dr. J. Hazenberg heeft gisteren ten gemeentehuize de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer G. H. Konings welke 44 jaar in dienst is geweest bij de Frisia Wolspinnerij N.V. De plechtigheid vond plaats in de werkkamer van de burgemeester en werd behalve door familieleden van de gedecoreerde ook bijgewoond door de procuratiehouder van de Frisia N.V., de heer G. G. de Ruiter. Burgemeester Hazenberg zei in zijn toespraak een dergelijk langdurig dienstverband bij zonder waardevol te vinden. Bovendien had hij een dubbele ge lukwens want de uitreiking van deze koninklijke onderscheiding geschiedde juist op de dag dat de heer Konings zijn verjaardag vierde (65) en dienten gevolge ook met pensioen ging. Ook op het maatschappelijk vlak heeft de heer Konings zijn sporen verdiend, met na me in de kringen van het Roode Kruis. noodwoningen verkeren, betoogde dat de grondaankoop nog steeds mogelijk is en gerealiseerd kan worden. Het gaat hier om een stuk grond, aldus de heer Harde man in een persoonlijk gesprek, van Wed. van Egdom en er is nu nog slechts van belang hoe de belastingfaciliteiten zul len uitvallen bij de verkoop aan de ge meente. Eigenaresse wil hieromtrent ze kerheid hebben. Wanneer de grondver- koop nog snel een kans van slagen heeft zal het oorspronkelijke bouwplan van 18 woningen, door de heer Hardeman vurig verdedigd, in de gemeenteraad alsnog ge realiseerd kunnen worden. Hiermede stemden ook de overige leden van de raad in. Blijkt dit echter ten enemale onmoge lijk en strandt de grondaankoop op kor te termijn, dan gaan de woningen zon der verdere discussie naar Wekerom. Van urgent belang voor de Ederveense ge meenschap is derhalve dat de eis van B. en W. om spoedig grond beschikbaar te hebben, binnen enkele weken haar beslag krijgt, want in de a.s. raadsvergadering op 24 juli moet de Raad definitief weten of men in Ederveen tot zaken, i.e. de ver eiste grondaankoop, gekomen is. 3VN6UANS FRIS*#» PONTlAC OMtöA ▼oor betere uurwerken H00F05TP 91 VEENENDAAL is ons kantoor en bedrijf tijdelijk gemakkelijker achterom bereikbaar vanaf Kerkewyk over Industrie laan en Zuivelstraat. Uitg. nieuwsbl. „De Vallei" Parallelweg 10 - Telefoon 08385-2022. Na 6 uur 3924. Zes verkenners van de Veenen- daalse padvindersgroep „De Zwer vers" zullen deelnemen aan de Wereldjamboree in Griekenland. Met nog vijfhonderd andere Ne derlandse padvinders vertrekken zij op 25 juli per autobus naar de Griekse plaats Marathon, vlak bij Athene. Zoals bekend wordt de Wereldjam boree om de vier jaar gehouden. Ze duurt dit jaar van 1 t.e.m. 11 augustus en er zullen ongeveer 15.000 padvinders uit meer dan zeventig landen bijeen komen. De zes verkenners uit Veenen daal die hiermee dé reis van hun leven leven maken zijn Job van Amerongen (16), Tom Kuipers (14) Henk Mondria (16) Rob v. d. Veen (15) Henk Harting (16) en Eduard van Twigt (14). Enkele jaren geleden begon een comité van de Amerongse sportvereniging DVSA met de organisatie van een teenagershow op het sportpark de Burgwal, wat de eer ste keer een plaatselijk karakter droeg. Mede door de perfecte organisatie stond hel een jaar later in de belangstelling van de gehele streek en thans is het zover dat er aanvragen uit het gehele land binnen komen! Het organiserende comité krijgt weke lijks tientallen aanvragen en aanmeldin gen binnen uit alle delen van het land. Wanneer dit zo doorgaat zal het op 20 en 27 juli a.s. een tienerfeest van de eerste rang worden. Om enkele deelnemers te noemen: The Moving Strings uit Am sterdam met een vocaal en instrumentaal ensemble, The Twinkle Stars uit Drie bergen (winnaars van de provinciale bo- kaal(, Les Tropicanes uit Rotterdam en het zangduo Jany en Peter uit Utrecht. Dat men er zelfs niet tegen op ziet om vanuit Zuid-Limburg naar Amerongen te komen blijkt uit de aanmelding van het orkest The Young Ones. Ondanks de gro te belangstelling kunnen er nog enkele deelnemers ingeschreven worden. Men kan zich opgeven bij de heer H. J. Buis, Pr. Bernhardlaan 11 te Amerongen. PROF. BEEL BEGON GESPREK MET VIER FRACTIELEIDERS. Donderdag ochtend om tien uur is de kabinetsinfor mateur Prof. dr. L. J. M. Beel in zijn wo ning in Wassenaar zyn aangekondigde ge sprek begonnen met de fractieleiders van de KVP, de VVD, de CHU en de ARP. Op de foto v.l.n.r. voor het begin van het gesprek: mr. E. H. Toxopeus van de VVD, dr. W. L. P. M. de Kort van de KVP, prof. Beel, Mr. H. K. J. Beernink van de CHU en de heer II. van Ejjsden van de ARP. In de raadsvergadering van de gemeente Ede op 12 juni viel het besluit om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een weg in verband met de voorgeno men bouw van 18 woningen uit het bouwvolume 1963. Thans echter blijkt, aldus b. en w. dat de onderhandelingen over de aan koop van bouwgronden nog geruime tijd in beslag zal nemen. Daar bovendien nog de grond bouwrijp moet worden gemaakt ziet het er naar uit dat deze werkzaamheden in geen geval dit jaar haar beslag zullen krijgen. De gemeen telijke instanties zijn nu van mening dat het geen zin heeft de 18 woningen ten laste van het bouwvolume 1963 nog langer voor Ederveen te reserveren. Er bestaat grote kans dat deze 18 woningen naar Wekerom zullen worden overgeheveld dat er dus nu 36 krijgt. In Wekerom verliepen de aankopen van de benodigde bouwgrond namelijk snel ler. Intussen voor de 70 woningzoeken den in Ederveen een wel zeer teleur stellend bericht. Hun lang gekoesterde wensen om een eigen nestje te bezitten lopen thans vast op een (gerechtvaar digde?) vasthoudendheid van grondeige naren, die de onderhandelingen over het verkopen van bouwgrond een stag natie lieten ondergaan. GESLAAGD Voor het Ulo-diploma slaagden onze plaatsgenoten Jansje Engelenhoven, An ton van Gent en Henk de Korver. Voor het gymnasium: Bertus van Gent en voor het diploma Kinderbeschermin B. de heren G. Sluik (met lof); A. E. Spruit en H. G. Nadorp. Alle examens werden in Amersfoort gehouden. VANDAAG: DE WAARHEID OVER DE ENGELSE KEUKEN (pag. 1 van 2e blad). RIA MARK NAAR AMERI KA (pag. 2 hoofdblad). ONTWIKKELINGEN IN DE BOERDERIJBOUW (pag. 2 van 2e blad). VEENENDAALS EERSTE INDUSTRIE-PREDIKANT (pag. 1 van 2e blad). SCHOLIEREN WERKEN IN VAKANTIE (pag. 1 hoofd blad). LASEXAMEN N.V.L. Voor het examen Gronddiploma NVL elektrisch lassen slaagden: J. Bouman (Veenendaal); F. Akkerman (Wagenin- gen); H. M. Drost (Ede); P. v. Ek (Ede); J. v. Eist (Scherpenzeel); R. Timmer man (Hoogland); A. Hodde (Soest). Af gewezen 2 kandidaten. Alle cursisten ontvingen hun opleiding aan de Chr. Technische School te Veenendaal. Op de Bergweg zijn woensdagmiddag twee Spanjaarden met hun bromfiets onder een bestelauto terecht gekomen. De twee zuiderlingen, woonachtig in het vakantiecentrum Nieuw-Wilden- burg, reden vanaf de Haarweg zonder meer de voorrangsweg Bergweg op, juist op het moment dat vanuit de richting Amerongen een bestelauto na derde, bestuurd door S. uit Scherpen zeel. Hij kon de Spanjaarden niet meer ontwijken en reed de bromfiets van achteren aan. De duopassagier kwam met de schrik vrij, doch de berijder sloeg enkele malen over de kop. Met verschillende schaafwonden en rug klachten werd hij op advies van dr. Kars naar huis vervoerd. De politie die een uur later verscheen, heeft de zaak in onderzoek. Hoewel dit nog niet helemaal definitief is, zal zeer waarschijnlijk op 21 augustus a.s. de autotocht invaliden en minder-va- liden gehouden worden. Deze tocht wordt gemaakt met autobussen, terwyl de deel nemers mogen worden vergezeld door de echtgenoot (echtgenote), huisgenoot (huis genote) of een familielid. Op het derde blad van deze editie komt een aanmeldingsformulier voor dat vóór 20 juli ingeleverd moet zijn bij een van de in de advertentie genoemde adressen. De vereniging „Oranjedag" deelde mee dat de tocht voor de bejaarden waar schijnlijk een week daarna gehouden zal worden. Over de route kon men nog geen enkele mededeling doen. De heroprichting van het beroemde Amerongse monument „De Kolom" blijkt een zaak te zijn, die allerwege grote medewerking ondervindt. Behalve toezeg gingen van geld en kosteloos materiaal heeft het Werkcomité ook de beschikking gekregen over een aantal stoere bouwvakkers die geheel belangeloos iedere avond tot donker toe bezig zijn het voetstuk van het monument te metselen. Er wordt slechts even gepauzeerd wanneer de ober van het naburige „Berghuis" met de koffie komt. Dinsdagavond kwam de voorzitter van het Werkcomité, de heer Eyffius in gezelschap van gravin lllsemann, even een kijkje nemen (zie foto). Begin augustus moet alles gereed zijn voor de heroprichtings-festiviteiten. In middels blijft er nog steeds geld binnenkomen, zelfs ook nog van buiten het dorp. De indertijd gehouden collecte bracht ruim f 1131,bijeen. Nog nagekomen collecte-gelden zijn Overberg f 33,25; Amerongen f 30,en van de Vereniging „Oud Utrecht" te Utrecht ontving men een gift van f 50,Het Comité zegt alle gevers hartelijk dank en attendeert nog op de mogelijkheid giften te storten. Dit kan op giro 354280 t.n.v. J. de Kroon, Amerongen en 127408 t.n.v. Raiffeisen- bank, Amerongen. Op het strookje s.v.p. vermelden „De Kolm". Sinds de zomer van 1956 kent ons land op ruime schaal de zogenaamde vakantie-werkers: scholie ren die in hun zeven a acht weken durende vakan tie tijdelijk het bedrijfsleven binnenwandelen met een paar bereidwillige handen om allerlei soorten werk te gaan doen met het ene zij het dan ma terialistische doel: GELD. Het is een verschijn sel dat de laatste jaren een grote vlucht genomen heeft en op het maatschappelijk niveau niet meer weg te denken is. De jeugd geniet thans van meer vrijheid en heeft, mede door de ontwikkeling van de techniek (denk aan de bromfiets!) veel meer mogelijkheden om verre en vaak kostbare vakan tie reizen te maken. Vele ouders zijn niet meer in staat dit te financieren duszélf verdienen in de vakantie. Het bedrijfsleven in het algemeen ge steld, kan deze tijdelijke en jeugdige werkkrach ten best gebruiken. Het is een welkome aanvulling van de krappe arbeidsmarkt. Het mes snijdt zo doende van twee kanten maar tegenover een aantal voordelen van de vakantiearbcid staan evenzovele nadelen. En dat laatste wordt, gewild of ongewild, veelvuldig over het hoofd gezien. Nog veel te vaak zien én de werkende scholieren én de ouders alleen maar het (goed?) gevulde loonzakje aan het einde van de werkperiode. Dat vakantie- arbeid óók verruwing, vermoeidheid, het afleiden van de aandacht en arbeid beneden het geestelijk niveau kan betekenen, met alle eventuele gevolgen van dien daar staan de meesten niet bij stil. Het is daarom ook dat bijvoorbeeld het Geweste lijk Arbeidsbureau in Veenendaal tracht de vakan tie-arbeid zoveel mogelijk in goede banen te lei den zonder deze vorm van arbeid als zodanig te stimuleren. Het is eveneens de reden dat de rector van een lyceum uit onze omgeving zijn leerlingen een waarschuwing meegaf! vaar voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid of belemmeringen voor het verder kunnen volgen van onderwijs kan ontstaan. Wont in onderwijskringen wordt deze ontwikkeling met zorg gade geslagen. Dé grote fout vindt men daar, dat alles draait om geld en het geestelijk welzijn naar de ach tergrond gedreven wordt. Het hoofd van een grote middelbare onderwijsinstelling lit deze streek zei woordelijk: „Ik vind vakantie-arbeid een groot bezwaar. Ze stellen een tientje ver dienen hoger dan het beter verzorgen van hun ontwikkeling. Laat ze, als ze dan tóch willen, eerst thuis eens een handje meehelpen." Een personeelschef van een groot be drijf liet dit geluid horen: „Wij laten ze werk doen waar wij geen andere krachten voor hebben en wat gebeuren moet. Als ze komen krijgen ze van ons een uitvoerige brief waarin bijvoor beeld staat dat ze wél volgens de be palingen van de Ongevallenwet zijn verzekerd, maar niet onder de Ziekte wet vallen." Resumerend is het zaak de „pro's" en „contra's" zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en pas dan een (verstandig) besluit te nemen. HENGELWEDSTRIJD VOOR OUD LEDEN VAN „DE RIETVOORN" Het bestuur van de HSV „De Riet voorn" te Veenendaal, organiseert op maandag 8 juli 1963, een hengelwed- strijd voor de oud-leden van de vereni ging, in het Spinnenmeer te De Klomp. De oud-leden ontvangen persoonlijk een uitnodiging thuis om deel te nemen. Zij die eventueel geen kaart mochten ont vangen worden toch verzocht om deel te nemen. De wedstrijd begint om half zeven en duurt anderhalf uur. De Stichting Contactcentrum Bedrijfs leven-Onderwijs heeft onlangs een bro chure uitgegeven onder de titel: „Wer ken in de schoolvakantie", waarin o.a. een aantal voordelen worden opge somd. Het is goed, zo wordt gezegd, dat de scholier tijdig enig inzicht krijgt in de gang van zaken in een onderneming. Vele van hen zullen, na hun studie te hebben beëindigd, in het bedrijfsleven een plaats gaan innemen en dan profijt hebben van hun vroeger opgedane er varingen. Een ander voordeel zou zijn dat de scholier eerbied krijgt voor eenvoudige arbeid en dat hij kennis maakt met mensen van verschillende maatschappe lijke niveau's. En: zelf-verdiend geld schenkt niet alleen een grote mate van voldoe ning, het kweekt ook een beter be sef voor de waarde er van. Bovendien kan de jeugd zich met het geld enkele weken vakantie verschaf fen, die zij zich anders misschien niet zouden kunnen veroorloven. Op dit punt nu, wringt de schoen, want theoretisch moge alles kloppen - in de praktijk wordt het al heel nor maal dat de scholieren zeven van de acht weken geld verdienen en dan nog een paar dagen overhouden om bij te komen van de vermoeidheid. Want - en wij citeren weer de brochure: „De schoolvakanties zyn ingesteld om de leerlingen gelegenheid te ge ven uit te rusten van de geestelijke inspanning die zij zich op school moeten getroosten. Het schoolwerk zal er onder lijden, wanneer dit wezenlijke doel van de vakantie niet wordt nagestreefd." Een voorbeeld uit de praktijk: een aantal leerlingen uit het middelbaar on derwijs in Veenendaal gaan een groot gedeelte van hun vakantie in Geer- truidenberg werken waar ze een netto weekloon ontvangen van 160, Maar dat ze dan iedere dag van 's morgens vier uur tot 's avonds zeven uur op het land werken, dat vertelt niemand er by! Terecht noemt men dat in onderwijs kringen pure kinder-exploitatie waar aan alleen maar verstandige ouders een einde kunnen maken. De officiële instanties, zoals de Ar beidsbureaus, stimuleren deze vorm van arbeid geenszins, mits het met mate en op een solide basis geschiedt. Volkomen normaal zou zijn wanneer de maximale duur van de werkperiode gesteld wordt op ca 30 van de vakan tie, dus niet langer dan ongeveer drie weken en natuurlijk geen vakantiewerk voor scholieren beneden 15 jaar! Ouders dienen zich er van te over tuigen dat de te betalen lonen niet af wijken van de in de betrokken onder neming geldende loonregeling, terwijl - en dat is ook uitermate belangrijk! - men zich dient te overtuigen of alle sociale maatregelen zoals ziekte- en ongevallenverzekering worden toege past. Er zijn natuurlijk bijzonder veel kan ten aan dit verschijnsel, maar de twee voornaamste factoren zijn toch wel dat de vakantie-arbeid met mate wordt „bedreven" én zowel van.de zijde van het bedrijfsleven als van de ouders verstandig wordt toegepast. Zo zal het bedrijfsleven er voor moe ten zorgen, dat het te verrichten werk niet zo inspannend of zwaar is, dat ge- In 1938 kwam de heer G. Meijer als schrijver in dienst van de gemeente Veenendaal en op maandag 1 juli j.l. heeft deze als gemeente-ontvanger zijn 25-jarig jubileum herdacht. Vóór zijn komst bij de gemeente was de jubilaris gedurende korte tijd in het vrije bedrijf werkzaam. In gemeente dienst doorliep de heer Meijer alle ran gen en op 1 oktober 1961 werd hij be noemd tot gemeente-ontvanger, als op volger van de heer A. J. Beekman. De jubilaris is o.a. ook bestuurslid van de Volksuniversiteit Veenendaal. Op verzoek van de heer Meijer is aan het jubileum geen ruchtbaarheid gege ven, maar slechts in intieme kring ge vierd. Blijkens cijfers van het Gewes telijk Arbeidsbureau te Veenen daal overtreft het aanbod van af gestudeerde Mulo-leerlingen verre de vraag. Met andere woorden: talrijke jonge ren die hun Mulo-diploma sinds kort in hun zak hebben kunnen geen ge schikt werk vinden, hetgeen zij voor namelijk in de administratieve- of dienstensector zoeken. In tegenstelling hiermee wordt de vraag van het be drijfsleven naar jeugdige arbeidskrach ten voor ongeschoold werk of techni sche arbeid steeds groter. Ongeveer 1500 school kinderen hebben woens dag deelgenomen aan de zgn. Vaardigheidsdag van de Commissie Lichamelijke Opvoeding in de gemeente Veenen daal. De onderdelen be stonden uit een 60-me- ter loop, een uithou dingstest, hoogspringen, verspringen (zie foto) en balwerpen. Aan het ein de van de test kregen de kinderen een diplo ma uitgereikt. De sport dag, die dit jaar nu eens prachtig weer trof, werd ook bygewoond door wethouder - C. N. van Kuyk en de Rijkscon sulent, de heer Heugen. 5,— WAARD Wanneer de tegenwaarde van de Valleiriks een bedrag van dertig gulden heeft bereikt en zich geen vinder meldt, wordt dit bedrag zoals gebruikelijk overgemaakt aan een instelling of vereniging in ons verschyningsrayon. Deze week was dit het geval en het bedrag van 27,50 wordt overgemaakt aan de bouw van de kolom te Amerongen. Vorige week was de riks uitgegeven by Levensmiddelenbedryf Van Laar, Rhenen De nieuwe riks is genummerd S 3 F 28362 en dus weer VIJF GULDEN waard. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. De Kon. V.S.W. zal binnenkort een tiental studenten, afkomstig uit Engeland, India en Ceylon, tij delijk als vakantiewerkers in dienst nemen. Bij studenten, afkomstig uit de Ge- menebestlanden en studerend in En geland, bleek namelijk veel belangstel ling te bestaan voor de mogelijkheid in Nederland als vakantiewerker te gaan werken. Het doel van de studen ten is nader kennis te maken met ons land. De kosten die hieraan verbonden zijn, financieren zij dan d.m.v. een tij delijke baan bij een Nederlandse onder neming. De Kon. VSW heeft van deze gelegen heid, die werd geregeld via het Gewes telijk arbeidsbureau gebruik gemaakt. De studenten zullen de open gevallen plaatsen van de Spanjaarden innemen welke dan met vakantie zijn. 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1