Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Lagere belasting voor werkende gehnwde vronw KAMERS VAN KOOPHANDEL PLEITEN VOOR NADEEL Gouden huwelijksfeest Als Eist zijn sportterrein krijgt zal de bevolking de handen uit de mouwen moeten steken Voorlichtingswoning werd officieel geopend Heftige discussies bij benoeming nieuwe bode 37e JAARGANG WOENSDAG 10 JULI 1963 Nr. 55 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel SALARISSEN WETHOUDERS VERHOOGD STANDRUIMTE VEWIBETO VOOR DE HELFT VERHUURD Wat nu weer De belasting Geen I.B.-aanslag meer Telefoon-misère n Mm 55 JAAR GETROUWD AMERONGEN Marijke Scheer (9) bood sleutel aan UIT DE RAAD VAN AMERONGEN Besloten crpJieJ Sloffen Nieuws uit de omgeving MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De belastingcommissies van de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor UTRECHT en Om streken en voor AMERSFOORT en Omstreken zouden het in economisch opzicht van belang ach ten, als de gehuwde vrouw hier ter lande, evenals dit in het buitenland het geval is, in beduidend grotere mate aan het arbeidsproces zouden gaan deelnemen. Het totaal aantal werkende vrouwen (gehuwd en ongehuwd) bedroeg vier jaar geleden in Nederland slechts 28,5% van het aantal wer kende mannen, terwijl het overeenkomstige per centage voor de Verenigde Staten 48°/«, voor En geland 52% voor Frankrijk 53°/o en voor Duits land 60% bedroeg. Daar het percentage van de on gehuwde werkende vrouw ten opzichte van de werkende mannen in Nederland en de andere lan den maar weinig verschilt, is het volgens de Ka mers duidelijk dat de hierboven gesignaleerde achterstand te wijten is aan het vooral relatief ge ringe aantal werkende gehuwde vrouwen in ons land. In Nederland bedroeg in 1959 het aantal werkende gehuwde vrouwen slechts 3°/o van het aantal werkende mannen; in de Verenigde Staten daarentegen 26%, in Frankrijk en Engeland 27% en in W.-Duitsland 32%. De verwachting is volgens de Kamer, dat het aantal werkende gehuwde vrou wen, dat in 1959 slechts 3,6 °/o uitmaak te van het totaal aantal gehuwde vrou wen in Nederland, over zeven jaar ge stegen zal zijn tot 7,5 °/o. Voor Duits land wordt daarentegen een percentage van 50 verwacht. Deze verhoudingen en ontwikkelin gen strekken in absolute en relatie ve zin duidelijk ten nadele van het Nederlandse produktie-vermogen, zo constateren de Kamers. Blijkens een schrijven van Ge deputeerde Staten van Utrecht, zijn er nieuwe richtlijnen gegeven ten aanzien van de salariëring van wethouders, omdat de salarissen van bestuurders en van leidingge vende functionarissen in over heidsdienst gestegen zijn. Een wethouder in een gemeente van 24.001 tot 30.000 inwoners (zoals Veenen daal) kan thans minimum 6500,en maximum 8500,krijgen. Voor een ge meente van 30.001 tot 40.000 inwoners is het minimum 8100,— en het maximum 10.000,Als een wethouder overlijdt, dan krijgt zijn weduwe, een kwart van het bedrag dat hij als jaarwedde uitbe taald kreeg. Was de wethouder weduw naar, dan krijgen zijn kinderen dit bedrag mits zij jonger zijn dan 27 jaar. Gewoon lijk wordt geen kindertoelage gegeven aan wethouders van gemeenten die min der dan 50.000 inwoners hebben, doch op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk. De toelage bedraagt 36,per kind per jaar. De in oktober te houden tentoon stelling „Vewibeto", georganiseerd door de jubilerende winkeliersver eniging „Handel Nijverheid", belooft nog grootser van opzet te worden als drie jaar geleden. Op dit moment is ongeveer de helft van de totale standruimte (ca 3500 m2) verhuurd aan praktisch allemaal Vee- nendaalse industrieën en bedrijven. Deelname van buiten blijkt moeilijk aan te trekken te zijn, doch hierover worden nog diverse onderhandelingen gevoerd. De prijs per vierkante meter standruimte bedraagt voor niet-leden van de organiserende vereniging 30, De beurshallen zullen opgebouwd worden aan de Brouwerstraat in de Schrijvers wijk. Naast de overdekte ruimte is eveneens een open terrein ge projecteerd van ca 5000 m2. Wat hier op komt blijft voorlopig nog geheim, althans men wilde hierover geen me dedelingen verstrekken. 8 Bij het instappen van haar hofauto is de konigin van Engeland, blijkens een bericht in alle kranten, gestruikeld en gevallen. ■8- Een politieagente op Malakka heeft door morfine in cocosmelk te doen, ge tracht de hele (mannelijke) politiemacht te bedwelmen. ■8 Een vroegere majoor van het Ameri kaanse leger die in 1959 naar Rusland vertrok omdat hij communist wilde worden, is thans weer met zijn gezin in de Ver. Staten teruggekeerd. ■8 Het hoogste gebouw van Londen be stemd voor de PTT en dat 10.000.000, kost is thans in aanbouw. 8 Als vergoeding voor geleden oorlogs schade zal Bulgarije aan Amerika ruim 3Vi miljoen dollar betalen. 8 Het vroegere concentratiekamp Dachau in Duitsland zal ingericht worden als blijvend gedenkteken. 8 Het grootste schip van de Nederland se koopvaardijvloot, een turbinetanker van 91.000 ton, heeft vorige week zee gekozen. 8 West-Duitsland heeft toestemming ge vraagd om duikboten te mogen bouwen tot 1000 ton. Hierbij moet dan tevens nog worden bedacht, dat de geleidelijke doch duide lijke daling van de gemiddelde leeftijd waarop in Nederland de meisjes in het huwelijk treden, tot een verdere accen tuering van deze voor ons land on gunstige situatie zal leiden, indien bij de gehuwde vrouwen de geneigdheid om aan het arbeidsproces deel te ne men niet zou toenemen. De kamers menen dat dit bepaald niet uitsluitend en misschien ook niet in de eerste plaats een zaak van financiële aard is Wel is dit een belangrijk aspect, in welk verband ook de belastingheffing van de gehuwde vrouw de aandacht verdient. De thans voor de werkende vrouw gel dende belastingfacaliteiten zijn, zo zeg gen de kamers, nog van te recente da tum om te kunen vaststelen of zij bij de gehuwde vrouwen wezenlijk de ge neigdheid om aan het arbeidsproces deel te nemen, hebben bevorderd. De indruk bestaat echter, dat dit nauwelijks het geval is, omdat het be lastingvoordeel voor de werkende ge huwde vrouw slechts gering is en bovendien het voornaamste bezwaar Het echtpaar H. Geurtsen en H. Geurtsen-van Krieke, Woudweg 32 te Eist, zal woensdag 17 juli a.s. de dag herdenken dat zij vijftig jaar geleden in de echt werden verbonden. Toevalligerwijze zijn bruid en bruide gom op precies dezelfde dag jarig, n.l. 2 oktober. Herman Geurtsen is nu 73 en is als 13-jarige Betuwse jongen bij de steenfabriek in dienst gekomen. Achtenveertig jaar heeft hij daar ge werkt totdat hij op 61-jarige leeftijd ziek werd en daarna met pensioen ging. Op het ogenblik moet hij het wel wat kalmpjes aan doen, maar men kan hem nog regelmatig in zijn tuin vinden. De bruid is 67 en mag zich nog in een uit stekende gezondheid verheugen. Nadat het echtpaar zestien jaar aan de Stok- weg had gewoond, verhuisde het naar de Woudweg in Eist waar ze nu van een welverdiende rust genieten. Uit het huwelijk werden 14 kinderen geboren, waarvan er 12 in leven zijn en allemaal getrouwd. Er zijn 34 klein kinderen en 4 achterkleinkinderen, waarvan de oudste 2 jaar is. Bij de ve le felicitaties die het gouden echtpaar zal ontvangen, voegen wij vanaf deze plaats gaarne de onze. van de werkende echtparen, u.l. de sa menstelling voor de INKOMSTENBE LASTING van de inkomens van man en vrouw waarvan men - vaak terecht - onaangename verrassingen vreest, niet is weggenomen. De Kamers zijn er van overtuigd dat voor een grotere deelneming aan het arbeidsproces het dan ook dienstig kan zijn, dat het belastingsysteem zodanig wordt gewijzigd, dat het arbeidsinko men van de werkende gehuwde vrouw apart, door de Inkomstenbelasting, wel ke mede het arbeidsinkomen van de werkende gehuwde vrouw omvat, ach terwege blijft. Op welke manier zouden de Kamers op dit moment niet precies weten: een geheel apart tarief zou wellicht de beste oplossing zyn. In ieder geval moet bereikt worden det een echtpaar waarvan man en vrouw werken per saldo een belasting voordeel geniet, dat het voor de vrouw - meer dan nu het geval is - verant woord en aantrekkelijk doet zijn aan het arbeidsproces deel te nemen. Hoewel deze materie thans nog een oriënterend karakter draagt en de Ka mer zich pas donderdag a.s. hierover zal beraden en uitspreken, blijkt uit het advies dat deze aangelegenheid ook reeds de aandacht heeft van de werkgeversbonden. In diezelfde vergadering van de Utrechtse Kamer zal er ook gesproken worden over de capaciteit van het tele foonnet. Het capaciteitstekort van het tele foonnet neemt namelijk snel bij zonder verontrustende vormen aan. Aan het eind van dit jaar zullen minstens 120.000 aanvragen om een aan sluiting niet gerealiseerd kunnen wor den; ultimo 1962 wa en dit er 78.000. In de stad Utrecht wachten thans ruim 1500 en in het telefoondistrict Utrecht ca 5000 aanvragers op telefoon aansluiting. Verschillende Kamers van Koophan del w.o. de Utrechtse hebben in maart j.l. reeds bij de Minister en de Eerste Kamer aandacht voor dit geval ge vraagd, maar men acht het gewenst dat de Regering opnieuw benadert zal wor den. Mevrouw Bosch van Rosentha!-den Tex opent hier de deur van de voorlichtings woning in Achterberg I GESLAAGD Onze plaatsgenoot P. G. van der Wal jr. slaagde één dezer dagen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor zijn kandidaats-examen Biologie. Donderdag a.s. hoopt het echtpaar ter Haar-van Heusden, Emmalaan 65 te Veenendaal hun 55-jarige echtvereni ging te herdenken. Bruid en bruidegom zijn elk 76 jaar en genieten beiden een goede gezondheid. Uit dit huwelijk wer den 7 kinderen geboren, 21 kleinkinde ren en 9 achterkleinkinderen. Langzamerhand komen de voorbereidende werkzaamheden i.v.m. het nieuw aan te leggen sportterrein in Eist in een vergevorderd sta dium, zodat over niet al te lange tijd met de aanleg ervan begonnen kan worden; als tenminste de gemeenteraad de gevormde plannen goed zal keuren. De gemeenteraad zal in haar keuze natuurlijk sterk geadviseerd worden door de nog niet zolang bestaande sportcommis- sie. Zo heeft bijvoorbeeld deze commissie een plan opgesteld dat er bijzonder aantrekkelijk uitziet. De gemeenteraad heeft een bedrag van 200.000 gulden beschikbaar gesteld voor de aanleg van de terreinen. De commissie redeneert nu zo, dat wan neer men verschillende werkzaamheden goedkoper kan laten verrichten, men voor dezelfde 200.000 gulden een beter ingerichte sportaccomodatie kan aan leggen. In Rhenen bijvoorbeeld is een werk ploeg samengesteld uit leden van alle sportverenigingen die Candia gaat ver beteren. Om in Eist een zelfde systeem te ver wezenlijken belegde bovengenoemde commissie vorige week donderdagavond in restaurant Stuyvenberg een verga dering, waarvoor alle plaatselijke sport verenigingen uitgenodigd waren. De op zet was om eens te polsen hoe de me ningen verdeelt waren en te onderzoe ken in hoeverre elke sportvereniging in staat is, haar aandeel bij te dragen. Op dit laatste werd nog niet direkt een vaststaand antwoord gegeven, om dat de verschillende afgevaardigden eerst ruggespraak in hun eigen vereni ging wilden houden. Het is te hopen dat in de eerste plaats de aktieve sport beoefenaars, maar ook supporters, ou ders van jeugdleden, kortom heel sport- minnend Eist de handen ineen slaat om ook hier tot een prachtige sportacco modatie te komen. HOOIBROEI De brandweer heeft zich zaterdagmid dag verdienstelijk gemaakt door het leeg halen van een hooiberg bij een land bouwer in Overberg. De temperatuur van het hooi was zo hoog opgelopen, dat het raadzaam was niet langer te wachten. EEN HERVORMD KERKKOOR IN AMERONGEN In de laatstgehouden kerkeraadsverga- dering der Ned. Herv. Gemeente heeft de jeugdraad toestemming verkregen tot het oprichten van een kerkkoor. Diegenen die hieraan mede willen werken worden verzocht op de oprichtingsvergadering van 18 juli a.s. aanwezig te willen zijn in het gebouw „Kerkheem". Voor de goede orde zij nog medegedeeld dat als dirigent hoopt op te treden de organist van de hervorm de gemeente de heer Wijkhuisen. In tegenwoordigheid van talrijke genodigden, o.w. vertegenwoordigsters van het Departement van Landbouw, besturen van CBTB en ULG alsmede wethouder Grif fioen, is maandagmiddag de Voorlichtingswoning te Achterberg officieel geopend. Dit gebeurde nadat in hotel La Montagne verschillende toespraken waren gehouden en het gezelschap zich vervolgens naar Achterberg had begeven waar de 9-jarige Mary- ke Scheer de huissleutel aan mevrouw J. M. A. Bosch van Rosenthal-den Tex aan bood die met een toepasselijk woord de voordeur ontsloot. Deze Voorlichtingswoning die betrokken is door het pas gehuwde echtpaar Rauw is totstand gekomen in samen werking met de sub-commissie voor Huishoudelijke Voorlichting, een onderdeel van de Commissie Streekbelangen „Zuid-Oost-Utrecht". Ze is bedoeld als voorbeeld het woonfomfort te vergroten, de hygiëne te verbeteren en het werk van de huisvrouw te vergemakkelijken en zal twee jaar lang gedurende twee middagen per week be zichtigd kunnen worden. De voorzitter van de Commissie Streekbelangen, burgemeester Bosch van Rosenthal hield een kort welkomst woord, waarin hij o.m. stelde dat op het voorlichtingswerk in deze streek buitengewoon prettig en gunstig gere ageerd wordt. „Het werk wat hier sinds de start gebeurd is met rijksgelden is echt niet In de anders altijd zo rustige Amerongse raadsvergaderingen, heer ste vrijdagavond volop spanning. Deze kwam tot uitbarsting toen het zo ogenschijnlijk gemakkelijk te passeren agendapunt aan de orde kwam over de benoeming van een nieuwe bode-concierge. De linkse groeperingen schoten toen namelijk uit hun slof en bestookten het col lege met verschillende argumenten die allemaal neerkwamen op dit ene punt: het college werd partijdigheid verweten. Gelukkig bleven de „beschuldigingen" op het politieke vlak zodat er op democratische wijze heftige discussies werden gevoerd, waarbij wèl herhaaldelijk woorden vielen als „ontsteld" en „getroffen". Uiteindelijk kwam het zelfs tot een besloten zitting en toen pas kon de nieuwbenoemde bode- concierge bekend gemaakt worden. Later op de avond zal een volle publieke tribune met spanning te wachten op de bespreking van de nieuwe muziektent. De afloop viel eigenlijk tegen want na wat gede- batteer werd besloten een Commissie van Advies in te stellen zodat muzikaal Amerongen nog in onzekerheid verkeert omtrent een nieuwe toekomstige behuizing. enkele woorden vast dat met een derge lijke argumentatie niet alleen b. en w. ge laakt was, doch de gehele rechtse raad. Naar zijn zeggen was er in geen enkele sollicitatiebrief een politieke richting aan gegeven, wél echter bij verschillenden de kerkelijke richting. „Men is helemaal niet verplicht de aanbevelingen te stemmen; men kan stemmen wie men wil" stelde hij zake lijk vast. De heer C. Brinkman (chu betreurde het dat de heer Buis dit naar voren had gebracht en verzekerde dat één en ander niet in de fracties was besproken. Bij al dit geharrewar kwam op een ge geven moment zelfs zover dat de p.v.d.a.- fractie verzocht de geluidsband terug te draaien zodat de gehele raad nog eens C. Brinkman C.H.U. kon horen wat er, met name door de heer Buis precies gezegd was. De voorzitter greep echter tijdig in, wat van links weer de opmerking ontlokte dat men de conclusies wel kon trekken. Tenslotte vroeg de heer A. v. d. Veer (Vervolg van pag. 2) Hoofdstr. 511 Vdaal In het kader van het Veenendaalse rioleringsplan zal er vandaag in het Omleidingskanaal ter hoogte van het Panhuis een 16 ton wegende stalen duiker, die op het ogenblik aan 25 lie ren boven het wateroppervlak hangt (zie foto) worden neergelaten. Dit enor me gevaarte van 43 meter lang en een middellijn van 1.50 meter (wanddikte 10 mm) is vervaardigd door Construc tiebedrijf Hendriks uit Veenendaal en vormt een belangrijke schakel in de riolering van Veenendaal-Zuid naar de toekomstige waterzuiveringsinstallatie. Op enkele meters afstand van de dui ker bevindt zich een grote „vergaarput" waarin ook het moerriool vanaf de Schrijverswijk terecht komt. Met de aanleg van het laatste gedeelte hier van is een ernstige stagnatie opgetre den. Toen de betonnen buizen namelijk gelegd en weer onder het zand bedol ven waren, bleken er lekkages te zijn. Volgens de Dienst Gemeentewerken zou er verkeerde specie gebruikt zijn. De betreffende wegenbouwmaatschappij was zodoende gedwongen het riool weer bloot te leggen en de lekkages te her stellen, hetgeen een niet geringe scha depost betekend zal hebben. voor niets geweest en we zijn dan ook veel dank aan het Departement van Landbouw verschuldigd." Volgens de voorzitter was het van daag met de opening van de Voorlich tingswoning een hoogtijdag. Hij sprak de hoop uit dat velen de weg naar deze woning zullen vinden om er te gaan uitzoeken wat voor hen van nut is of kan zijn. Huishoud-consulente mevrouw M. M. Peters-Nanninga sprak bijzonder kort en bood het echtpaar Rauw een para- pluiebak aan. Haar collega, mevrouw A. C. ten Broeke-Groenenberg noemde het lang geen gemakkelijke taak om ge- (zie verder 2e blad) GESLAAGD SCHOOLREISJE Begunstigd door uitstekend weer maakten de leerlingen der hoogste klas sen van de Chr. School te Renswoude het jaarlijks schoolreisje, ditmaal naar Den Haag. Het eerste bezoek gold Ma- durodam, waarna de dorstige kelen ge laafd werden in De Bataaf. Vervolgens ging het naar de Pier in Scheveningen, die aller bewondering had. In Rijswijk vermaakten de kinde ren zich enige uren in de speeltuin Drie- vliet, waar vooral de „autobaan" erg in trek was. Op de terugweg werd nog een poosje vertoefd in Bergzicht op de Leusderheide, waarna men om half ne gen met de touringcars van de fa. De Haas in opgewekte stemming in Rens woude terugkeerde. BARNEVELD: De Ned. Herv. Gem. heeft thans vergunning ontvangen voor de bouw van een bejaardencentrum aan de Oostlaan. Het nieuwe centrum zal een bedrag vergen van rond twee miljoen gulden. WAGENINGEN: De heer Th. v. d. Lee- den, direkteur Wageningse Muziek school, ontving de vereerde uitnodiging om in Doorn een nieuwe muziekschool (eventueel uitgebreid met muziekly- ceum) te stichten en met zijn zoon hiervan de leiding op zich te nemen. SOEST: Door de gemeenteraad is eervol ontslag verleend aan de heer C. F. P. Soetens als keuringsdierenarts en hoofd van de vleeskeuringsdienst in Soest. EDE: De stichting tot bevordering der schooltandverzorging in de gemeente Ede heeft van de gemeente een geldle ning gekregen van 43.000,voor de aankoop van een nieuwe dentalcar waarin schoolkinderen tandheelkundig gekontroleerd worden en noodbehande- lingen worden gegeven. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1