Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gcd. Staten brengen Model-Ver ordening op Recreatieverblijven. Nieuw RENSWOUDE Raad Renswoude gaat vergaderen WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Wandelfederatie boekte succes Ingekrompen Amerongse lichtweek wordt enorm feest OVERBERG DE KLOMP EDERVEEN 37e JAARGANG VRIJDAG 12 JULI 1963 Nr. 56 Uitgave: drnkkerq „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overfoerg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Begrippen Interessant KRANT OP DONDERDAG DONDERDAG 25 JULI Tenthuisjes Zomerhuizen Zwem-marathon ging niet door Vakantieregeling Bakkers föetzcruutizle Overgangstermijn FIETSPAD Subsidies Woningen Geanimeerde ledenvergadering voetbalver. „Veenendaal" WAARDE 7,50 2 S F 34023 Aantal marsen teruggebracht van 12 tot 7 Het doel Boycotten Muziekver. „Irene" deed mee aan muziekconcours BETAALD VOETBAL ZOEKT TALENT BIJ AMATEURS VANDAAG: Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De mens leeft vandaag in een tijd van straaljagers, doorbroken geluidsbarrières, astronauten en verordeningenVooral dat laatste neemt een steeds grotere omvang aan en er is vrijwel geen enkel onderwerp meer in onze samenleving of er bestaat wel een of andere verordening voor. Theo retisch zal dit ongetwijfeld volkomen in orde zijn, maar in de kringen van mensen die óf direct óf indirect met verordeningen te maken krijgen, is een veel voorkomend geluid, dat men zo langza merhand door de bomen het bos niet meer ziet Tóch blijven ze met de regelmaat van een klok van de ontelbare instanties afkomen en een van de laatste voorbeelden is de MODEL-VERORDE NING op de recreatieverblijven in de provincie Utrecht die het College van Gedeputeerde Staten aan alle gemeenteraden in de provincie heeft ge zonden met het verzoek haar goedkeuring te geven. Waarom? Wél, G.S. zijn van mening dat een meer daagse verblijfsrecreatie vooral de laatste tijd in deze provincie een belangrijke ontwikkeling door maakt. „Het behoeft geen betoog, dat aan de ont wikkeling van deze verblijfsrecreatie leiding dient te worden gegeven en wil men het terzake duide lijk aanwezige groeiproces in goede banen leiden, zo zullen vooral tijdig de nodige maatregelen ge nomen dienen te worden", aldus Gedeputeerde Staten. Die genoemde „nodige maatregelen" zijn echter wel zo vérstrekkend dat er welgeteld 216 artikelen voor nodig zijn om wat wél en niet mag te omschrijven. De vroede vaderen van Renswoude bijvoorbeeld krijgen vanavond dit lijvig boekwerk voorgelegd omdat b. en w. van mening zijn dat het aanbeveling verdient dat ook hier voorschriften worden vastgesteld waaraan bedoelde vakantie- bedrijven dienen te voldoen voor wat betreft bouw, inrichtng en exploitatie. De niet-ingewijde zal hebben begre pen dat het hier gaat om kampeer plaatsen, zomerhuisjes, kamphuizen en kampeerboerderijen e.d. Dit is de zogenaamde meerdaagse ver blijfsrecreatie die vooral in Zuid-Oost- Utrecht de laatste jaren enorm opge komen is. Vanzelfsprekend wil en moet zelfs de overheid hierbij leiding geven en een vinger in de pap hebben, maar of dit zover doorgevoerd moet worden dat een beheerder of eigenaar van een recrea tieverblijf bijna verplicht is een be paald soort hout te gebruiken, doet bij velen de vraag rijzen of er nog wel enige vrijheid voor de recreatiebieder overblijft. De inhoud van de verordening laat namelijk bijzonder weinig ruimte over voor het ontwikkelen van eigen initia tieven en degene die plannen zou heb ben iets in die richting te gaan onder nemen, zou bij wijze van spreken de schrik van zijn leven krijgen, wanneer hij de modelverordening artikel voor artikel zou moeten gaan uitvoeren. In de wereld van de recreatie-bedrij ven kent men verschillende begrippen. Een kamphuisje bijvoorbeeld is weer heel wat anders dan een tenthuisje. Het eerste is een bouwwerk van lichte constructie met een tijdelijk karakter, terwijl een tenthuisje omschreven wordt als een bouwsel van uitneembare sa menstelling. Een tent tenslotte is een „tijdelijk onderdak, dat is samengesteld uit textiel of een daarmede vergelijk baar materiaal, voorzien van zoveel materiaal als ondersteuning, als nodig is om het onderdak als zodanig bruik baar te maken." Men ziet, het is allemaal lang zo een voudig niet als het lijkt. Als leek is het wellicht ook wel eens interessant om een paar dingetjes te weten waarmee bijvoorbeeld de exploi tanten van een camping rekening dient te houden. Wanneer men vrouwelijke kampeer ders, mannelijke kampeerders en ge- zinskampeerders wil gaan herbergen, dan moeten de kampeerplaatsen zoda nig zijn ingericht, „dat de gezinskampen tussen die voor de vrouwelijke en man nelijke zijn gelegen". Zo moet ook op een kampeerplaats met een capaciteit voor meer dan 100 gasten een gedeelte van het terrein be stemd worden voor sport- of speelter rein. In verband met de vakanties zal „DE VALLEI" in de week van 22 t/m 27 juli a.s. slechts éénmaal verschenen en wel op Onze abonnees, adverteerders en correspondenten worden verzocht hiermede rekening te willen houden. De direktie. De samenstellers van de verordening hebben werkelijk niets over het hoofd gezien want artikel 20 schrijft precies voor hoe een toilet er dient uit te zien. De vergunning (voor vrijwel alles is een vergunning nodig) voor het plaat sen van een tenthuisje wordt tot we deropzegging voor ten hoogste 1 zomer seizoen verleend. Binnen 14 dagen na het verstrijken van het zomerseizoen moeten de tent huisjes door hen, voor wiens rekening deze zijn geplaatst, worden afgebroken en op daarvoor geschikte plaatsen - niet in de openlucht - opgeslagen. Zo'n tenthuisje mag beslist niet gro ter zijn dan 30 m2 en niet hoger dan 3 meter. De inhoud van de slaapruimte moet tenminste 4 m3 per slaapplaats zijn. Een zomerhuisje is volgens de ver ordening „een bouwwerk, bestemd om niet anders dan tijdens het zomersei zoen te dienen tot nacht- en dagver blijf voor één of meer personen, die hun hoofdverblijf elders hebben." In een „gekke" bui hadden twee Veenendalers (26 en 27 jaar oud) een weddenschap afgesloten dat zij 12 uur achtereen zwem mend in het Bergbad zouden kun nen verblijven. Wanneer zij deze prestatie tot een goed einde zouden weten te brengen, kregen ze ieder f 75, Vorige week vrijdagavond zou het gebeuren en promt om zeven uur doken de twee in het water. Om een uur of negen hadden ze al talrijke rondjes gedraaid, waarbij ze de inwendige mens hadden versterkt door al zwem mend een carbonade te verorbe ren. Om kwart over tien echter, toen ze dus pas een kwart van de totale tijd achter de rug had den, kwamen ze allebei het wa ter uit omdat het te koud werd! Ze verweten de badmeester dat hij de koude pomp er op gezet had zodat de temperatuur onder de 10° kwam De tegenpartij zal ze echter nog één kans geven. Zodra de tempe ratuur wat meer zomers aandoet, zal opnieuw een poging gewaagd worden. groeiproces van de recreatie Een zomerhuisje mag zich niet bevin den binnen een afstand van 20 meter uit de as van de weg of „10 meter uit enig punt van het vertikale vlak, gaan de door de grens van het bij dat zomer huis behorende erf". Er zyn nauwkeurige voorschriften over de buitenwanden, binten, sty- len, balklagen, kortom op dit punt lykt de verordening ve,rdacht veel op een bestek. In de periode van 15 juli tot en met 10 augustus gaan de Veenendaalse bak kers met vakantie. Om de broodvoor ziening zo vlot mogelijk te laten ver lopen verzoeken de gezamenlijke bak kers het brood aan de standplaatsen en de winkels vóór 13.00 uur af te halen. VISWEDSTRIJD „DE RIETVOORN" Tijdens de onderlinge wedstrijd op 10 juli in de Rijn te Ingen, waaraan ruim 50 hengelaars deelnamen wisten zes deelnemers een visje te vangen, zo dat de vangst zeer slecht was. 1ste prijswinnaar werd Th. Sukkel, 2e D. Lodder en 3e A. v. d. Kraats. De laat ste wedstrijd zal worden gehouden eind september begin oktober 1963. OUD-LEDEN VAN „RIETVOORN" VISTEN Elf oud-leden van de hengelsportver eniging „De Rietvoorn" hebben in het Spinnemeer hun geluk nog eens be proefd. Voor de aanvang werden alle voorzien van een sigaar en na ruim an derhalf uur vissen bleek de uitslag als volgt: 1 M. A. Wesselo met 37 cm; 2 H. S. v. d. Weijden 19 cm; 3 W. Veen- hof met 18 cm en 4 A. v. d. Lustgraaf met 16 cm. H. S. v. d. Weijden bedankte het bestuur voor de aangeboden wed strijd die zeer op prijs werd gesteld. JEUGDWIELERRONDE PASSEERT VEENENDAAL Op vrijdag 9 augustus zal de „Tour de Oude Jan" - een jeugdwielerronde uit Arnhem, waaraan ca 100 jongens deelnemen met een tiental volgwagens, Veenendaal passeren. De karavaan komt van de richting De Klomp en gaat dan via Nieuweweg, Hoofdstraat en Kerke wijk in de richting Rhenen, Kesteren en Nijmegen. Het tijdstip waarop de ronde passeert is gelegen tussen half één en één uur 's middags. BROMFIETSERS IN BOTSING Woensdagmiddag zijn op de Am bachtsstraat twee bromfietsers met el kaar in botsing gekomen. Het waren de 15-jarige timmerman J. v. d. P. en zijn 16-jarige collega W. Er was flinke materiële schade. Muziek op Bruïneplein Op initiatief van de middenstand op en rond het Slot. de Bruïneplein zijn er als een soort vakantie-ontspanning twee muziekavonden op touw gezet. In de gemeentelijke muziektent op het plein zullen „The Royal Hawaiians" en „The Strangers" op vrijdagavond 26 juli en vrijdagavond 2 augustus van acht tot tien uur een gevarieerd mu zikaal programma afwerken, dat van zelfsprekend gratis te beluisteren is. voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL 11 llll Verder zegt artikel 120 dat geduren de de tijd, dat een zomerhuis buiten gebruik is, het door goede en behoorlijk geschilderde voor de ramen bevestigde blinden moet zijn afgesloten. Het is ook verboden een zomerhuis als zodanig of als woning te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebrui ken tussen 16 oktober en 15 maart. In bijzondere gevallen kan het gemeente bestuur van dit verbod vrijstelling ver lenen. Het zijn zo maar enkele puntjes uit de nieuwe verordening waarmee tal van exploitanten op korte termijn te maken zullen krijgen. Voor de reeds bestaande recreatie- bedrijven is een overgangstermijn van 10 jaar aangehouden. Na die tijd zal alles met deze voor schriften in overeenstemming moeten zijn gebracht, maar b. en w. zijn te allen tijde bevoegd de exploitanten van bestaande recreatie-bedrijven aan te schrijven binnen een door hen te stellen termijn van hoogstens een jaar het betrokken bedrijf met deze voor schriften in overeenstemming te bren gen. Vanavond om acht uur komt de raad van Renswoude in openbare vergade ring bijeen. Er zal een vrij uitvoerige agenda afgewerkt moeten worden, waarvan het grootste deel naar ver wachting snel onder de hamer door zal gaan. De UMO is van plan een rijwielpad aan te leggen op de Slaperdijk tussen de Veenweg en de Fliertseweg (gem. Ede). Dit zal ongeveer f 5000,gaan kosten waarvan 1/3 betaald zal worden door de gemeente Ede. T.o.v. Renswoude vindt het college een dergelijke verdeling niet redelijk omdat, zeggen b. en w. „door de aanleg van dit rijwielpad de belangen der ge meente niet in die mate worden ge diend, dat een verdring der kosten op genoemde wijze kan worden gerecht vaardigd." Immers het grootste belang bij ver betering van deze verbinding heeft niet de gemeente Renswoude, doch de ex ploitant van de aldaar gelegen ijsbaan. B. en w. vinden het wel redelijk een bijdrage te leveren van 1000, De Stichtingen Katholiek en Christe lijk Bureau voor Beroepskeuze vragen om een subsidie van 5,per jaar per aan het schoolonderzoek deelnemende leerling alsmede 1 cent per jaar per in woner. Ook de subsidiëring van sociaal-psy chiatrische diensten met een bedrag van 20 cent per inwoner per jaar zal aan de orde komen. Het Groene Kruit te Renswoude ten slotte zal, als de raad met het voorstel van b. en w. accoord gaat, een subsidie krijgen van 1679, Dokter Th. S. ter Velde wil de woning waarin hij woont van de gemeente ko pen. De gemeente-architect heeft een taxatierapport opgesteld waaruit blijkt dat woning en grond (ca 400 m2) 30.400,moeten opbrengen, een be drag waarmee b. en w. zich kunnen verenigen. Bij het punt jaarwedden wethouders stelt het college voor het max. bedrag van 1550,per jaar aan te houden. Maandagavond hield de voetbalver. „Veenendaal" haar halfjaarlijkse leden vergadering in hotel Vonk. De verga dering had een goed verloop en een prettig en geanimeerde bespreking. Uit de jaarverslagen bleek dat de se nioren-elftallen van „Veenendaal" het afgelopen seizoen een vrij moeilijke pe riode meemaakten. Vooral de situatie van het eerste elftal heeft geruime tijd vrees in de harten gebracht. De span ning ontlaadde zich thans in het be houd van het 3e klasseschap. Het bestuur is vol goede moed voor de toekomst, temeer daar men grote waarde hechtte aan de fraaie prestatie van de „Veenendaal" junioren, die vo rige week het zo sterk bezette Scheep jeswol tournooi wonnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en zo bezien ziet het er voor „Veenendaal" roos kleurig uit. Het bestuursvoorstel om met ingang van het nieuwe competitieseizoen de contributie te verhogen voor senioren van 1,25 tot f 1,75 en voor de jeugd van 0,50 tot 0,75 per maand ont lokte een behoorlijke bespreking. Ge zien de noodzakelijkheid van de ver hoging werd het voorstel met algemene stemmen goedgekeurd. Toen volgden de verkiezingen voor bestuur en elftalcommissie. De voor zitter, de heer H. van Dolder, werd met algemene stemmen herkozen, even als de bestuursleden de heren E. Bou- man; H. Gerritsen; C. Hensen en H. v. d. Scheur. Vier leden van de elftalcommissie werden weer voor een jaar gekozen t.w. de heren H. Gerritsen; S. H. van Soest; J. Breekveld en J. Schoeman ter wijl in de plaats van de heer v. d. Pol werd gekozen de heer G. Hensen. RENSWOUDE ORIëNTATIERIT VOOR FIETSERS De Hervormde Jeugdvereniging Im- manuel organiseert op woensdag 17 juli een oriëntatierit voor fietsers. Allen die hiervoor interesse hebben kunnen aan deze rit deelnemen. Opgeven en start bij Voorthuizen, Molenstraat 1, Rens woude. De vorige week by Rijwielhandel Rein Veenendaal Gortstraat, Veenendaal uitgegeven Vallei riks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het ZEVEN GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. De Wandelfederatie Veenendaal - het overkoepelend orgaan van alle plaatse lijke wandelsportverenigingen - is maandagavond in vergadering byeen geweest, waarby de pers angstvallig geweerd werd. Kennelyk moesten minder prettige punten aan de orde gesteld wo.rden, doch blijkens later verkregen inlichtingen is de Federatie er in feite voor het eerst in geslaagd volledig aan haar doel te beantwoorden. Zo zal het aantal marsen, hetgeen vorig jaar nog 12 bedroeg, het komend seizoen teruggebracht worden tot 7, terwyl bovendien verstrekkende richtlijnen opgesteld zyn ten aanzien van de organisatie van marsen met een liefdadig doel. Thans blijkt dat de Federatie bijeen- gekqmen is op verzoek van de plaat selijke N.W.B.-clubs. Hoewel enkele verenigingen niet aan de uitnodiging gehoor gegeven hadden, waren alle drie de bonden (NWB, NCWB en KNBvLO) vertegenwoordigd. Het eerste succes werd geboekt toen met algemene stemmen werd be sloten het aantal te organiseren marsen voor het komend seizoen drastisch in te krimpen. De NWB heeft drie marsen toege wezen gekregen: de Avondvierdaagse, de St. Nicolaastocht en de Ritmeester- tocht t.g.v. het 10-jarig bestaan. De NCWB organiseert de Jeugdvier- De AMERONGSE LICHTWEEK van vrtfdag 26 juli tot en met zaterdag 10 aug. belooft een evenement te worden dat zyn weerga in het verleden niet kent. Dit moet grotendeels toegeschreven worden aan de hechte samenwerking van de verschillende plaatselijke verenigingen en instanties, die dit jaar voor het eerst in de lichtweek-geschiedenis gerealiseerd kon worden. In genoemde periode is het verlichte Amerongen zonder twyfel de grote trekpleister in deze gehele om geving, waarvan niet alleen de streekbewoners, doch vanzelfsprekend, ook de talryke toeristen, zullen kunnen genieten. liet definitieve programma zal ver moedelijk volgende week bekend ge maakt worden. Enkele punten staan reeds vast. Zo zullen de Huzaren van Boreel, optre den alsmede The Valley Mixers en een groot radio- en t.v. gezelschap. De EHBO houdt, in samenwerking met de Vrijwillige Brandweer een grootscheepse oefening. In de tweede week zal o.m. het Staf muziekkorps van het Leger des Heils AMERONGEN HEROPENING MEUBELZAAK FRATTENBURG Vandaag zal burgemeester Jhr. O. R. v. d. Bosch de opening verrichten van de ruim vierhonderd vierkante meter groot zijnde meubelzaak van de heer Prattenburg. Op vrijdag en zaterdag zal er niet worden verkocht om ieder een gelegenheid te geven de gemoderni seerde zaak vrij te kunnen bezichtigen. KERSENRIT VAN ,,'T STICHT" De MAC ,,'t Sticht" te Doorn houdt zaterdag 13 juli a.s. een oriëntatierit voor auto's motoren en scooters met een gemiddelde snelheid van 36 km per uur. In de rit is een rustpauze ingelast van een half uur om de deelnemers in de gelegenheid te stellen kersen te eten. De start vindt plaats om zeven uur 's avonds bij hotel Pouw „Wapen van Odijk". voor het voetlicht treden alsmede het bekende Gaviele-concertorgel „De Leeuw". De laatste drie dagen van de Licht week is er kermis. Zaterdag 10 augustus organiseert men een Lichtweek-wandeltocht en een Vei lig Verkeersrit. Aan de illuminatie wordt in het ge hele dorp enorme aandacht besteed. Overal is men bezig met het aanleggen van kabels, lampen enz. In het kader van de Lichtweek zal tevens de officiële heroprichting van de Kolom plaats hebben. ZONDAGSSCHOOLKINDEREN GINGEN KERSEN ETEN Maandagmiddag hebben onder leiding van ds. Van Viegen en zijn medewerk sters van de zondagschool A. Breescho- ten en H. Heygenbosch een zestigtal kinderen in de Betuwe kersen gegeten. De reis werd gemaakt met twaalf luxe wagens, belangeloos beschikbaar gesteld door eigenaars uit Overberg. In een boomgaard in Lienden verdwenen een groot aantal kilo's kersen in de magen van de kinderen en ook de chauffeurs kwamen niet te kort. Bovendien ont vingen zij een doosje sigaren. Op de terugweg werd nog even op de Cunera- weg halt gehouden voor een ijsje. daagse en de Veense Jeugdmars t.g.v. het 5-jarig bestaan. De overige twee tochten zijn nog niet aan een bepaalde bond toegewezen. Voor zover bekend wordt hierover nog overleg gepleegd. De heer Breekveld (NWB) deed ver volgens het voorstel om, wanneer een mars gehouden zou worden ten bate van een of ander doel, dat de Federatie dan bepaalt voor wélk doel! Bovendien moet een dergelyke mars gehouden worden onder aus piciën van alle drie de bonden en onder controle van de Federatie. Men ging nog verder door geheel ac coord te gaan met het voorstel bij een dergelijke tocht geen ereprijzen be schikbaar te stellen. Mocht dit in de praktijk niet mogelijk zijn, dan zullen alle Veenendaalse verenigingen buiten mededinging meedoen. In de praktijk betekent dit, dat wan neer een club overeenkomstig de ge maakte afspraken van de Federatie een tocht organiseert, zij kan rekenen op de deelname van alle plaatselijke verenigingen. Anderzijds zal die vereniging, welke zich niet aan de door de Federatie op gestelde richtlijnen houdt, geboycot worden. AUTO GEKANTELD DOOR LEKKE BAND Doordat er vermoedelijk een spijker in de rechterautoband van zijn wagen was gedrongen kon de heer W. J. B. uit Amsterdam de auto niet in bedwang houden zodat deze kantelde. Dit ge beurde zondagmiddag op de Renswoud- sestraat bij De Klomp. De auto sloeg om en kwam op het dak terecht. De bestuurder de heer B. bleef ongedeerd, maar de auto werd ernstig beschadigd. Zaterdag werd weer het jaarlijkse marsconcours gehouden voor de zeven fanfarecorpsen, die de gemeente Ede rijk is. Dit concours, uitgaande van de Edese muziekfederatie, werd ditmaal gehouden in de Dorpsstraat te Lunte- ren. Irene uit Ederveen eindigde als laat ste met 59 punten. Winnaar werd voor de negende maal achtereen de muziek ver. Excelsior uit Harskamp dat 76 pun ten van de jury kreeg. SCHERPENZEEL NIEUWSTRAAT VIERT FEEST Op zaterdag 20 juli aanstaande zal het feest zijn in de Nieuwstraat te Scherpenzeel. Aangezien het reeds lang in de pen was dat dit gedeelte metter tijd bij de gemeente Scherpenzeel zou worden gevoegd, werd er door de ge meente Woudenberg niet veel aandacht meer aan besteed. Na de grenswijziging werd er door het gemeentebestuur van Scherpenzeel de volle aandacht aan be steed. Riolering werd aangelegd en stra ten werden gereconstrueerd. Jaren lang beschouwden de bewoners uit deze buurtschap zich als te behoren tot de zogenaamde „Zelfkant bewoners". De Nieuwstraat was haast onbegaan baar. Nu de riolering is gelegd en de straat vernieuwd willen de bewoners aan die straat dit gebeuren op zaterdag 20 juli a.s. feestelijk vieren. De straat zal met erebogen worden versierd en voor de kinderen zullen diverse spel letjes op touw gezet worden. Een comi té is reeds gevormd en geldelijke steun is toegezegd. Nu de tijd van transfers in de voet balwereld dagelyks spelers van club doet verwisselen, zyn er ook in onze streek contracten gesloten en te ver wachten. Zo zal de Rhenus-speler G. van Vee nendaal het komende seizoen voor „Vitesse" uitkomen, dat deze speler een contract aanbood. Ook een Rhenus-speler, ten Braak zal naar HVC gaan. De Amersfoortse semi-profclub heeft voorts interesse voor de DVS A-midden voor Blankestijn, die al enige malen de training bijwoon de. Haar huidige midvoor verkocht HVC deze week aan Xerxes. HET WOORD IS AAN (pag. 2) BABY-OLIFANT IN DIERENPARK (pag. 2 van 2e blad) EEN EIGEN ZWEMBAD IN DE TUIN (pag. 1 van 2e blad) VOOR DE JEUGD (pag. 2 van 2e blad) EEN NIEUWE VERORDENING (pag. 1) In het Vormings centrum aan de Kerkewijk te Veenendaal zijn woensdagmiddag getuigschriften uitgereikt aan een 40-tal cursisten. G. Hilbert (links) ontvangt hier het getuigschrift van drs. Frederikse (midden). Rechts de direk- teur van het centrum, de heer C. Visser. (Uitvoerig verslag volgt in de woensdageditie. Zie voor namen geslaagden pag. 2). De wisselvlag werd door de burge meester van Ede, dr. P. J. Platteel, aan de winnende vereniging uit Harskamp overgereikt. De gedetailleerde uitslag was: 1 Excelsior, Harskamp, 76 pnt.; 2 Oefening Baart Kunst, Otterlo, 69 pnt.; 3 Kuns tna Arbeid, Lunteren, 68 pnt.; 4 De Harmonie, Ede, 67 pnt.; 5 Edese Harmonie, 67 pnt.; 6 Oefening Baart Kunst, Bennekom, 66 pnt.; 7 Irene, Ederveen, 59 pnt. S I N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1