Een eigen zwembad in de tuin SKODA'63 ai BERMTOERISME - SOCIAAL VERSCHIJNSEL DE TREK NAAR BUITEN (I) INTERNATIONALER GEWORDEN VEENENDAAL AMERONGEN ELST TWEEDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 12 JULI 1963 Nr. 56 KOST MINDER DAN EEN AUTO ALWEER ZO'N H00IE BRIL VAN OPTICIEN KERKEWIJK 17 VEENENDAAL TEL.3313 Ook 0t^2iekenfonds^de^f! Gymnastiekuitvoering verregende DE VARKENSMARKTEN BLIJVEN TOT 1 AUG. GESCHORST Hogere tarieven bij wegvervoer ZORGENKIND VOOR DE TOEKOMST GEVECHT OM DE RUIMTE SDVB won Burgwal-toernooi Gewijzigde positie voor land en volk DE LEZER Muurreliëf voor Salvatorkerk 20.000 bestellingen op genees middelen-paspoort Fa. L. HEY OMDAT SKODA U VOOR STANDAARD-PRIJS COMPLETE LUXE BIEDT... een veiïige keuze Vele mensen denken bij een eigen zwembad in de tuin in de eerste plaats aan hèèl veel geld en aan een land, waar men er dankzij een zacht klimaat een geheel jaar profijt van kan hebben. Het zijn twee onjuiste gedachten, die de laatste tijd bij meer en meer Nederlanders gecorrigeerd worden, want steeds meer mensen laten een eigen zwem bad in de tuin bouwen. Het zwemmen in de open lucht behoort tot de prettigste vormen van recreatie en vrijetijds-besteding. Echter: nog niet de helft van de bijna 1000 gemeenten in ons land hebben zo'n bad. Het is dus begrijpelijk, dat de weinige baden, die er zijn „uitpuilen" zodra het maar even redelijk weer is. Daarom gaan veler gedachten uit naar het eigen zwembad in de tuin; maar het blijft vreemd dat de meeste mensen er zo weinig van afweten. Een man, die er alles vanaf weet, is de heer Lucas Pesie uit Amersfoort, die ex ploitant van zwembaden is en de enige Nederlander, die op grote schaal zwem baden voor privé-gebruik fabriceert. De heer Pesie zelf oud-wedstrijd zwemmer zegt: „Tegenwoordig kan een privé-zwembad binnen een week geinstal- leerd worden. Ik bouw nu sinds vier jaar zwembaden, en het zijn heus niet alleen ambassadeurs en industriëlen bij wie ik bouw". Er komt geen betonbouw meer bij te pas. Op maandag komt er een groepje spe cialisten in de tuin kijken en vrijdag avond kan men voor het eerst een duik nemen. Dat is mogelijk dank zij de toepassing van moderne technieken en materialen, zoals plastic. De heer Pesie bouwt de zwembaden in enkele standaard-maten, al naar de per soonlijke wensen der gegadigden. Acht bij vier meter is bijvoorbeeld een kleine maat; het kan ook twintig bij tien meter worden. ZWEMMERS Het zwemmen zit het geslacht Pesie in het bloed. De heer Pesie sr. ook Lu cas geheten - was omstreeks de eeuwwis seling een wedstrijdzwemmer van inter nationaal formaat. Hij legde de grondslag van het bedrijf door in 1903 in Amers foort een zwembad te exploiteren. Lucas de zoon, die door de vroegtijdige dood van zijn vader niet kon studeren, doch direct na de h.b.s. moest gaan wer ken trok de lijn door en breidde de akti- viteiten uit. Hij exploiteert thans de zwembaden in Amersfoort, Amstelveen, Spijkenisse en IJsselstijn. Daarnaast ging hij zich om streeks 1950 toeleggen op de fabricage van zwëmbad-materialen. Aanvankelijk be perkte zich het programma tot kleerhan gers, springtorens, springplanken en wa- terpolodoelen. Spoedig werd ook de bouw van waterzuiveringsinstallaties met suc ces ter hand genomen. D.S.-HARMONIE REGENDE ER UIT Zaterdag j.l. was de DS-harmonie in Asperen, een rustig dorp onder de rook van Leerdam, om daar ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de mu ziekvereniging een mars en een show taptoe uit te voeren. Om zeven uur werd er een aanvang gemaakt met een mars door het dorp waarvoor zeer veel belangstelling was. Er waren ca 10 minuten verlopen of de eerste regendroppels vielen al en even later liep het corps in de stromende regen. Op het terrein aangekomen werd er gauw geschuild maar na een kwartier werd er overeen gekomen om de tap toe maar te laten vervallen, daar de regen nog bij stromen neerviel. Dat was wel een onverwachts einde, hetgeen zeer jammer was voor de muzikanten, maar vooral voor de organiserende ver eniging. Na de vakantie gaat het corps de ver re reis ondernemen naar Dinteloord en wel op 27 juli. Dat het corps steeds populairder wordt blijkt wel uit de vele aanvragen welke nog steeds bin nenkomen. Ook uit de provincies Gro ningen en Drente komen nu steeds aan vragen. BRUIDSPAREN GAVEN GOED VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN In de trouwzaal van het Veenendaalse gemeentehuis werd in de maanden sep tember 1962 tot en met mei 1963 407,52 ingezameld voor het Kon. Ned. geleide hondenfonds. In totaal werd vanaf 1 maart 1962 784,87 bijeengebracht door bruidsparen en andere bezokeers van de trouwzaal. MET BROMFIETS TEGEN AUTOPORTIER De 17-jarige mej. van H. uit Veenen- daal reed maandagmiddag met haar bromfiets tegen het portier van een be stelauto dat zonder op het verkeer te letten werd geopend door de bestuurder van de auto, de heer H. uit Utrecht. Het ongeval gebeurde op de Kerkewijk voor de Hollandia Tricotagefabriek. Het slachtoffer werd met een hersen schudding en hoofdwonden naar het Ju- lianaziekenhuis vervoerd. De bromfiets werd flink beschadigd. POSTDUIVENNIEUWS Zeventig duiven van De Snelpost wa ren in concours op de wedvlucht vanaf Corbeill in Frankrijk. De duif, die het eerst aankwam legde de afstand af met een gemiddelde snelheid van 1243 meter per minuut. De uitslag: R. van Doorn 1; A. J. v. d. Kolk 2, 3; P. W. van Zetten 4; R. van de Weerd 5, 10; N. van Barneveld 6, 17; J. van Geerenstein 7, 9, 15; C. van Asselt 8; D. G. Schans en Zn. 11, 12; C. van Ginkel 13; E. Sukkel 14; E. Hei wegen 16, 18. POSTDUIVENNIEUWS De EVPV „De Luchtreiziger" te Vee- nendaal heeft op 29-6-'63 deelgenomen aan de wedvlucht vanaf Chateauroux. In concours waren 43 duiven welke werden losgelaten om 5.45 uur. De eerst aankomende duif meldde zich bij de heer B. H. C. Schuurman om 13.01.18 uur. De verdere uitslag is: B. H. C. Schuurman 1, 5; A. v. d. Bovenkamp 2, 3; W. J. v. Dam 3; H. de Vos 4; G. Fasse 7, 8, 10; J. v. d. Sluis 9; A. Slot boom 11. Op zaterdag j.l. werd deelgenomen aan de vlucht vanaf Corbeil, 438 km. Er werden daar 55 duiven losgelaten om 7 uur. De eerste duif meldde zich om 12.58.00 uur bij de heer B. H. C. Schuurman. De verdere uitslag is: B. H. C. Schuurman 1, 10; A. v. d. Boven kamp 2, 3. 6; W. J. v. Dam 4, 11; G. Fasse 5, 8, 9; H. de Vos 7. A.s. zaterdag zal het inkorven zijn voor de eerste prijsvlucht voor jonge duiven vanuit Bergen op Zoom. De tijd van inkorven is vervroegd: van 4 tot 3 uur. PLASTIC Interesse in de vakliteratuur bracht in 1958 een Amerikaans tijdschrift onder zijn AFNEMERS Dat de visie van Lucas Pesie juist was valt af te leiden uit het feit dat nu 4 jaar later reeds meer dan 200 van deze baden in Nederland, West-Duitsland en België door de ondernemende oud-wed- strijdzwemmer werden geplaatst, hotels, campings en internaten telt Lucas Pesie onder zijn afnemers. Zo'n Lucas Pesie-bad wordt opgebouwd uit een aantal vóórgefabriceerde wandele- menten van een speciaal uit Afrika geïm porteerde houtsoort z.g. waterbouwhout. Daarbinnen wordt de fris gekleurde plas tic bekleding aangebracht. Een zwembad is eerst een zwembad zegt Lucas Pesie met gerechtvaardigde vaktrots als er een waterzuiveringsin stallatie is, die ervoor zorgt dat het water onder alle omstandigheden bacteriologisch betrouwbaar en glashelder blijft. Daartoe hebben de technici van Lucas Pesie een eenvoudig te bedienen speciaal bracht. In 1900 werkten de arbeiders zes dagen peer week, zo'n tien tot elf uren per dag. De werkweek is in onze dagen terugge bracht tot 45 uren. De vijfdaagse werk week wordt meer en meer ingevoerd. De vakanties zijn ook sterk uitgebreid. Aan het begin van deze eeuw, was vakantie nog slechts een kostbaar privilege van van enkele gelukkigen. In 1920 hadden al 122 duizend arbeiders volgens hun ar beidsovereenkomst recht op een aantal vakantiedagen. In 1940 waren het er al 260 duizend en in onze dagen is geen arbeids overeenkomst meer denkbaar zonder va kantie. De trek naar buiten is ook sterk gesti muleerd door de toenemende motorise ring. Welke Nederlander bezit geen eigen vervoermiddel? Het aantal personenauto's groeide in een halve eeuw van 2.000 tot meer dan een half miljoen Het aantal bromfietsen (in 1949 nog maar vierdui zend) is opgelopen tot meer dan een mil joen. Met al deze voertuigen trekt men in vrije dagen, in weekeinden, als het maar even goed weer is, kris kras door het land op zoek naar recreatie. Maar de ruimte is slechts beperkt. Als het nog even zo duurt, ziet het er naar uit, dat picknick plaatsen veranderen in slagvelden en be schikbare recreatiegebieden drukker wor den dan de grootste steden. (Wordt vervolgd) aandacht, waarin een artikel over het ge bruik van plasticfolie voor brandvijvers zijn belangstelling trok. Hierin zag Lucas Pesie een mogelijk heid om een reeds lang gekoesterde wens fabricagebouw van privé- en school- instruktiebaden te realiseren. Na intensief contact met het kunststof fen instituut T.N.O. in Delft werd een bepaalde plasticfolie voor het doel ge- schik geacht en kon met de bouw van een proefbad worden begonnen. De Utrechtse vóórjaarsbeurs 1959 zag dit prototype op haar terrein verschijnen. Daarna werd het eerste bad in officiële maat van 12 x 6 M. bij de heer Pesie in de tuin van zijn bungalow te Baarn ge bouwd. voor privebaden geschikte filterinstallatie ontworpen, welke bij ieder bad wordt meegeleverd. Alleen glashelder water geeft het volle genot van een eigen zwem bad. Intussen is ook hier de ontwikkeling voortgeschreden. Met relatief weinig extra kosten kan het bad worden aangesloten op de centrale verwarming van het woon huis. SEIZOEN Voer reeds enige honderden privé bad- bezitters loopt het zwemseizoen op deze wijze reeds van begin april tot eind ok tober. Het klinkt allemaal misschien erg Hollywoods. Toch ligt ook voor ons Ne derlanders de realiteit dichtbij. Voor een bedrag minder dan gemiddeld wordt uitgegeven voor een auto kan iede re Nederlander die enkele honderden meters tuin bij zijn huis heeft de gelukki ge bezitter worden van dit gezondste al les recreatie-middelen: een eigen zwem bad. Luxe is dit in deze tijd van toene mende spanningen nauwelijks meer te noemen. De overvolle verkeerswegen tij dens het weekeinde doet nu reeds velen thuisblijven. En die wegen zullen de ko mende jaren nog voller worden. Lucas Pesie maakt van het thuisblijven in- plaats van een obligate zaak een steeds wederkerend verlangen. Een ver langen naar sportief verpozen in gezins verband rondom het eigen zwembad. Het is met de gymnastiekuitvoering van de sportvereniging Amerongen een trieste geschiedenis. Reeds twee maal moest men de uitvoering op de grasmat achter Lie- vcndael uitstellen omdat de weersom standigheden niet aanlokkelijk waren. De derde keer leek het te lukken, want zaterdag was het voortreffelijk weer. Hoe wel de lucht dreigde tijdens da rondgang van de gymnasten door het dorp, had zich niettemin een behoorlijke belangstelling verzameld om de grasmat heen. Voor zitter H. v. Ree kon nog net vertellen dat de vereiniging volgend jaar 25 jaar bestaat en dat er verschillende activitei ten op het programma staan, toen de eer ste regendroppels begonnen te vallen. Dit leek geen mens te deren, want men begon welgemoed aan het programma. De enkele droppels veranderden echter spoedig in stortbuien, zodat men noodgedwongen na twee programmapunten de demonstratie moest staken. Jammer, want men ver heugt zich steeds weer op dit openlucht optreden van de gymnasten. Onder de be langstellenden bevonden zich ook bur gemeester van den Bosch en wethouder van Barneveld. De ministerie van Landbouw en Vis serij heeft besloten de schorsing van de varkensmarkten in ons land veiligheids halve nog voor de periode van 8 juli tot 1 augustus te verlengen. Er hebben zich over de periode van 20 juni tot 4 juli maar negen nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer voor gedaan. Nochtans is intrekking van de bedoelde maatregel nog niet verant woord wegens de besmettingskansen via de varkensmarkten. De tarieven voor het binnenlands goederenvervoer met vrachtauto's zijn op enkele punten verhoogd. Dit blijkt uit een beschikking in de Nederlandse Staatscourant van 8 juli 1963. In het stukgoed tarief is de trajectvracht ver hoogd met nogal variërende percen tages; het meest voor de korte afstand en de kleine zendingen en het minst voor de lange afstand. De remboursprovisie heeft eveneens een verhoging ondergaan. Het uurtarief voor plaatselijk vervoer is verhoogd voor alle laadvermogens van ongeveer 5 tot 15 Tenslotte is hierbij ook de toeslag opgetrokken, die mag worden berekend bij vervoer op zon- en feest dagen of op tijdstippen, buiten de naar plaatselijk gebruik geldende normale arbeidsuren. Dat Nederland een klein land is werd al ontelbare malen verteld.. Hoe groot de schaarste aan grond is, weet iedereen, die wel eens heeft geprobeerd een stuk te pakken te kragen. Dit ruimtegebrek maakt een zeer economische verdeling van wat beschikbaar is noodzakelijk. In geen land is dan ook het overheidsapparaat, dat zich met het grondbeheer en de verdeling van de ruimte bezig houdt, zo ge perfectioneerd als in ons minuscule vaderlandje. Want nergens immers zyn de moeilijkheden zo groot. Dit blijkt weer eens overduidelijk uit het jongste rapport van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, een zeef uitgebreide studie over de voor recreatie beschikbare en nodige ruimte in Nederland. „In de ruimtelijke ontwikkeling van ons land hebben zich verscheidene perioden afgetekend, waarin door bepaalde oor zaken een versterkte toeneming van de behoefte aan ruimte optrad voor één van de vier sectoren, werken, wonen, verkeer en recreatie. In het bijzonder na de twee de wereldoorlog doen zich in het maat schappelijk leven ontwikkelingen voor, die speciaal de recreatie naar voren doen komen", zo zegt het rapport van de Rijks dienst. Met andere woorden: als ergens op dat ogenblik de nood aan de man is, dan is dat wel bij de recreatie. De „trek naar buiten" is voor reeds meer mensen in steeds groeiender mate een levensnoodzaak geworden. Recreatie is, aldus het rapport, vooral een soort „zelfexpressie" geworden. Naarmate het productieproces wordt gemechaniseerd, geautomatiseerd, en geatomiseerd verliest de enkele mens zijn invloed op tempo, aard en eindproduct van het totale productieproces. De mogelijkheid tot eigen initiatief wordt steeds minder. De mens wordt steeds meer kuddedier. Iets waartegen hij zich instinctief sterk verzet. Maar de enige gelegenheid om zichzelf te ontplooien is dan voor grote groepen alleen te vinden in de vrije tijd. Een ijzeren wet daarbij luidt, dat men bij zijn vrije tijdsbesteding steeds het te genovergestelde zal zoeken van hetgeen men in het dagelijks leven om zich heen ziet. „Weg uit de sleur" is het enige motto, dat de fabrieksarbeiders en de kantoorbedienden de bossen in drijft. Maar helaas, er valt weinig te drijven als er geen bossen meer zijn. Een aantal na-oorlogse ontwikkelingen heeft de trek naar buiten sterk binvloed. De agrarische beroepsbevolking is aan zienlijk afgenomen. Het aantal werkne mers in de industrie en de dienstensector is overeenkomstig gestegen. Bovendien hebben de grotere welvaart, betere soci ale verhoudingen en verbeteringen in het productieproces voor brede lagen van de bevolking als onverwacht geschenk een ongekende mate van vrije tijd meege- Het Burgwal-tournooi van de zater dagafdeling van DVSA is zaterdagmid dag besloten met de finale tussen SDVB uit Barneveld en DVSA. Een reuze spor tieve wedstrijd, die door de beste ploeg, in dit geval Barneveld, met een ruime zege werd gewonnen. Op alle fronten toonden de Barnevel ders zich de meerdèren. Dit wil echter niet zeggen dat de Amerongers het slecht deden. Vooral de achterhoede deed uit stekend werk, in tegenstelling tot de voorhoede die niet op schot kon komen. Wethouder G. J. van Barneveld reikte na afloop de prijzen uit, en toonde zich ver heugd over de goede organisatie van dit kleine tournooi. Van dezelfde strekking waren de woorden van de secretaris van Barneveld, die opmerkte dat het altijd prettig voetballen tegen DVSA is. Voor de hierna volgende ere-wedstrijd GWV- CJVV had men graag meer belangstelling gezien. De voetballers van beide ploegen hadden dat verdiend, want er werd een pittig partijtje gespeeld. Aan niets kon men merken dat het een vriendschappe lijke strijd was. Er werd om de overwin ning gevochten, zij het in de meest sportieve zin. Ook hier dreigde de regen een spaak in het wiel te steken. Men behoefde ech ter gelukkig alleen de pauze maar wat te verlengen. GVVV won deze wedstrij den op overtuigende wijze. Als dank voor het spelen van deze ere-wedstrijd werd aan beide ploegen een herinneringsbeker overhandigd. Geleidelijk aan is er een geweldige verandering gekomen in onze volksgezindheid. Vroeger dachten we „binnenlands", tegenwoordig denken we internationaal. Vroe ger was de neutraliteit ons veiligheidsideaal, tegenwoordig denken we niet meer daaraan; we zitten in wereldomvattende bondgenootschappen alsof dit vanzelf spreekt en achten hierdoor onze veiligheid op de beste manier verzekerd. Breekt er weer een wereldoorlog uit, nu, dan weten we, dat we daarin mee doen en accepteren dit. Ons denken moeten we hierop instellen en deden dit alreeds. Er is in Europa eigenlijk maar één land nog werkelijk ouderwets neutraal, n.l. Zwitserland, dat tussen zijn alpenketens zich veilig voelt en van harte hoopt ook in een toekomstige wereldoorlog er buiten te kunnen blijven. Er zijn ook nog wel een paar halve neutralen, nl. Oostenrijk, dat zijn vrijheid alleen terug kon krij gen, door een „welwillende" neutraliteit te aanvaarden; en Finland en Zweden, die zo dicht bij hun kolossale buurman Rusland wonen, dat de voorzichtigheid gebiedt een neutrale houding aan te ne men. Maar overigens is heel Europa bij een komende wereldoorlog, al hopen we dat deze nooit zal komen, van het begin af aan betrokken. En deze politieke con stellatie brengt ook verandering in de volksbelangstelling te weeg. We zijn veel internationaler geworden dan voorheen. We willen nu wat meer van onze bond genoten weten, ook van onze eventuele tegenstanders. De rubriek buitenland wordt tegenwoordig door oud en jong schier gespeld. Bladen, die hierin te wei- AKTIE VOOR RESTAURATIE HERV. KERK KOMT OP GANG De aktie die gevoerd wordt om de Ned. Herv. Kerk te restaureren komt goed op gang. Er is in Eist nu een be drag van rond de 8.000 gulden ver gaard, een klein gedeelte echter van het kapitaal dat er voor nodig is. BEHANGSELPAPIER VAN WOL Het nieuwste behangselpapier ter wereld wordt van wol gemaakt. De heer E. J. Poole, een onderzoeker ver bonden aan het laboratorium van de Wool Industries Research Association in Leeds, heeft het „wolbehang" ge maakt door wol of wollen stof fijn te hakken en het op een rubber onder grond te spuiten in banen ter dikte van 0.3 cm. Het ziet er uit als be hangselpapier, is rijk van kleur en kreukt of krult niet. Het effect is weel derig - als satijn zegt de heer Poole. na een jaar is het even schoon als toen het nieuw was. Het draagt ook bij tot de isolatie van het vertrek waar het is aangebracht. DE DODENDE WANDELSTOK Onder de naam „Killer Kane" brengt men thans in de Verenigde Staten een wandelstok in de handel waarmede men onkruid kan bestrijden. Veroorzaakt deze moeizame bezigheid tot nu toe bij menig amateur-tuinier grote vermoeidheid in de rug, tengevolge van de noodzaak zich langdurig te bukken, deze stok maakt het nu mogelijk dit werk te doen in de na tuurlijke houding van de mens, rechtop. Een dosis van het bestrijdingsmiddel wordt aangebracht in een stalen buis in de stok. Met een klein mechanisme in het handvat wordt het vergif door kleine ope ningen in het uiteinde van de stok naar buiten gespoten. Het paspoort wordt tegen kostprijs bij artsen en apothekers ter beschikking gesteld. De vorige week waren er reeds 20.000 bestellingen. Iedereen, die er» moeliie neemt ook de advertentiepagina's van deze krant na te lezen, zal tot de conclusie moeten komen dat het begrip „vakantie" in deze tijd van het jaar de mensen volkomen schijnt te beheersen. Het is één vakantie, al va kantie: vakantie-mode, vakantie-dagtoch ten, vakantieverblijven, -menuutjes en wat al niet meer. Maar ondanks onze welvaart en onze hoogconjunctuur zijn er nog steeds men sen, die zich geen buitenlandse vakantie kunnen veroorloven. Die er, vlak bij huis, zómaar eens op uit trekken, zo maar eens een dagje ergens naar toe gaan. Naar de dierentuin of het museum bijvoorbeeld. Maar ook zó maar, ergens naar toe. Bij voorbeeld bij een drukke verkeersweg aan de kant van de weg gaan zitten. Om het dynamische verkeer langs zich te zien razen. Wat bezield deze mensen toch, hebben psychologen, sociologen en wat voor -lo gen al niet meer zich afgevraagd. Wij ook, en wij hebben het hier en daar eens ge vraagd. De antwoorden: lekker druk, bij ons thuis is het zo'n stille straat; of: als je het bos ingaat, moet je eerst zo'n eind lopen; ook: ik zou ook wel op een terras je willen zitten, maar daar moet je steeds weer nieuwe consumpties bestellen. En daar zitten ze dan. Bekijken elkaar. Stallen hun hele hebben en houwen uit. Zien dezelfde auto als zij hebben. Luiste ren naar de radio. Spelen badminton of voetballen. Zitten in de zon. Eten en drin ken wat. Doen iets, of doen lekker niets. Zitten en kijken. Wij gunnen dat iedereen van ganser harte, 's Mensen lust is 's mensen leven. t Maar in sommige gevallen kunnen er door het bermtoerisme gevaarlijke situ aties voor het verkeer ontstaan, meent het Verbond voor Veilig Verkeer. Het geeft daarom de volgende wenken: let erop, dat uw kinderen niet (met de bal) op de weg kunnen komen; parkeer uw auto, schooter of brom mer zó, dat u zonder het verkeer te hinderen kunt wegrijden; zorg er ook voor, dat meegenomen honden niet plompverloren de weg op rennen; zet geen tenten op, als daarvoor het verkeer het uitzicht op een zijweg wordt belemmerd; gooi geen blikjes of andere rommel op het fietspad of de rijbaan; zit zelf ook niet te zonnen op het fiets pad, of en dat gebeurt wérkelijk met de benen op de rijweg. Wie zich aan deze regels houdt, kan wat ons betreft het bermtoerisme bedrijven. Al houden wij het erop: een rustig plekje is óók niet te versmaden. En ze zijn er (nog!) Honderd meter verder misschien. Kijk maar eens! Naar aanleiding van het aanvullende artikel over de geschiedenis van Rhe- nen: „Nog iets over de Peutingerkaart van D. Philips in uw blad van 21 juni j.l., moge ik de volgende opmerkingen maken: 1. De kaart omvat het gebied van En geland tot aan de Indus. Zeker dus niet de gehele wereld! 2. Volgens J. de Rek in z'n boek „Van Hunebed tot Hanzestad" is de kaart in genoemd reisboek al weer een kopie van het origineel. De echte kaart was geschilderd op een wand in het keizerlijk paleis te Rome. 3. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de kaart van Conrad Peutinger later verdween, maar door Prins Eugenius van Savoye omstreeks 1700 teruggevonden werd. Deze schonk de kaart aan de keizerlijke bibliotheek te Wenen, waar hij nog bewaard wordt. Met vriendelijke dank voor de door u afgestane plaatsruimte, teken ik met de meeste hoogachting, H. ROODBEEN, Groeneveldselaan 112 Veenendaal. nig bieden, lopen achteruit. Men wil niet alleen van streekbelangen weten; de „streek" is tegenwoordig heel de wereld geworden. Verschillende andere oorzaken dragen tot deze veranderde gesteldheid bij. We noemen vooreerst de televisie. Deze heeft veel groter invloed dan de radio. Dat komt omdat het oog sneller en dieper op neemt dan het oor. Wat men niet alleen hoort maar ook ziet, grijpt het innerlijk veel sterker aan dan wat men alleen maar hoort. En nu schier in elk gezin de televisie haar intree deed, ziet men in elke huis kamer massa's dingen over en uit het buitenland, die men voorheen slechts half verstond en met halve belangstelling volgde. De televisie maakt het volksge voelen internationaler. Hier komt bij, dat de wereld inmiddels ook om zo te zeggen kleiner is geworden en dichter bij huis is gekomen. Het soelle verkeer, de ruimtevluchten, de enorm vooruitgegane techniek, ze binden de vol ken aan elkaar. Alles schijnt veel dichter bij dan vroeger te gebeuren; onze buren wenen nu overal. We leven veel meer met alles mee. Neemt bijv. de jongste pauskeu ze. Vroeger las men het nieuws van een nieuwe paus ternauwernood. Ditmaal ech ter kon men geen winkel binnengaan, of de cliënten hadden het erover. Men leef de gewoon in Rome. De televisie; Ja na tuurlijk! Maar ook de mensen zijn anders geworden, internationaler. Neemt voorts ook nog het toerisme als factor van invloed. De welvaart brengt gelukkig mee, dat terwijl voorheen men sen, die een buitenlandse reis hadden ge daan, dat als een bijzonderheid konnen vertellen en zulk reizen feitelijk alleen maar voor de bezittende klasse was weg gelegd, tegenwoordig jongelui het heel gewoon vinden om in hun vakantie naar Italië of verder te trekken. Vraagt ge uw werkster of ze al eens in het buitenland is geweest, dan kunt ge haar met enige verbazing horen zeggen: Nu, verleden jaar nog naar Rome en Napels! En dit betreu ren we niet. Het is kostelijk als de rijke cultuur- en natuurgoederen voor ieder mens toegankelijk zijn. Standen mogen geen afstanden worden, zegt een oud spreekwoord; worden de afstanden over brugd en overwonnen, dan is hiermee een menselijk recht gediend. Dit moet worden toegejuicht. En internationalisme wordt erdoor bevorderd. Men heeft meer gezien dan de eigen buurt en leest er graag over. De buitenlandse rubriek is heden een hoofdrubriek voor iedereen geworden. In opdracht van pas toor Van Goes heeft de Haalderense kunste naar Joop Puntman een prachtig muurreliëf vervaardigd, dat ge plaatst zal worden in de Salvatorkerk te Veenendaal. In het machtige kunst werk is Christus Sal- vator uitgebeeld bij Zijn wederkomst en het laatste oordeel wanneer Hij gezeten is op de hemelboog en zal oor delen over» goeden en kwaden. De Christus figuur rust met de voe ten op de wereldbol, terwijl Hij het boek des oordeels in Zijn han den houdt. Achter het hoofd zijn de lijdensattributen: het kruis en de door- nentak uitgebeeld. Rechts van Hem de en gel met de bazuin, die de zaligen oproept bin nen het Rijk der He melen te komen; aan de andere zijde de ver derfengel, die de ver doemden uitstoot. Het geheel is uitge voerd in zwartbakken chamotteklei, die in het laatste bewerkingen zal ondergaan. Ambacht Haalderen de De jonge kunstenaar Joop Puntman heeft ruim zevenhonderd uur aan dit enorme kunstprodukt, dat een door snede van 3l/s meter en een gewicht van ruim een ton heeft, gewerkt. Wanneer de verschillende onderdelen geglazuurd en gebakken zijn, zal tot plaatsing boven het hoofdaltaar van de R.K. Salvatorkerk worden overgegaan. Wat moet een arts doen, die bij een verkeersongeluk geroepen wordt en vermoedt dat het slachtoffer aan een ziekte lijdt, die speciale behandeling vereist? Sedert kort kan hij het weten: een grote Amerikaanse farmaceutische fa briek met een vestiging in ons land, heeft in samenwerking met deskundi gen een „geneesmiddelen-paspoort" ont worpen, dat met het oog op het toene mende internationale verkeer in het Frans, Duits en Engels is gesteld. In dit document tekent de behande lende arts de voornaamst medische ge gevens (allergie, bloedgroep, vaccinatie, suikerziekte e.d.) aan, zodat een collega, die de patiënt onverwacht moet behan delen en hem niet kent, bepaalde in grepen onmiddellijk kan toepassen. Door de stand van de moderne medi sche wetenschap kunnen sommige ern stig zieke patiënten een volkomen nor maal leven leiden; wordt de behande ling echter onderbroken, dan zouden zij in ernstig levensgevaar geraken. Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 Slager vond slijploon te hoog De Veenendaalse slager S. ont dekte vorige week dat het hoog tijd werd om zijn vleeszaag te laten Blijpen. Hij kwam terecht bij zijn plaats genoot en slijper E. die beloofde de zaag zo gauw mogelijk in orde te maken. Over een prijs werd niet gesproken. Een paar dagen later kwam E. de vlijmscherpe zaag terugbrengen met een rekening van 7,50. De slager vond dit bedrag echter veel te hoog en wilde niet meer dan 1,betalen; een voorstel waarmee de slijper niet accoord ging. Tenslotte werd de politie er bij gehaald hetgeen tot gevolg had dat de slager zijn „tarief" verdubbelde en hoogstens 2,wilde betalen. Omdat E. ook daarmee geen ge noegen nam, heeft hij de zaag in zijn bezit gehouden tot het moment waarop de slager met drie rijks daalders over de brug zal komen Skoda Octavia geheel compleet - f 5250,- H. ENGLEBERT N.V. - DOBBEWEG - VOORSCHOTEN - TEL. (01717) 2010 DEALER: Autobedr. H. W. STRAATMAN, Vergersweg 42, Wageningen, tel. 3492

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 3