Pi U kunt Uw geld maar één keer uitgeven Textielhandel TURKESTEEN DE VALLEI LUXOR 1 \:s 10 procent KORTING Ouweliands Dierenpark is thans in bezit van baby-olifantje L CHfVROliT voor de Jeugd KRUISWOORDPUZZEL ARAM De vorst van Suprania Jonge liefde, grote gevaren Het rijkste meisje ter wereld Overtreding art. 251 bis Het wonderlijke leven van Willem Parel boekhouder kantoorhulp Hengelsporthuis Horlogerie Van Manen Vul nu uw linnenkast aan, het wordt duurder Kleinste dikhuid ooit in Europa geïmporteerd OPERATIE „Flesje" Lieveling Keerzijde medaille V. A. B. KIRPESTEIN en jeugdpuistjes DE MAAGD VAN ORLEANS en niet verbrand PIGMADERM r THEATER j Geniet dubbel van Uw vakantie A. VAN DE WEERD, VEENENDAAL m, Wees er zuinig op en koop er iets goeds voor Deze week extra aanbiedingen in onderstaande artikelen en Op goederen buiten deze aanbieding Ook onze aanbieding interieurbedden is erg voordelig De heer Ouwehand heeft een moederloos olifantje gekocht. Het diertje, dat nu een half jaar oud is, werd helemaal uit Thailand gehaald, waar men er geen raad meer mee wist. Het is enkele maanden in alle stilte in het dierenpark op de Grebbeberg in quarantaine geweest, doch nu be weegt het zich iedere dag op het park tussen de nieuwsgierige bezoekers. Het dikhuidje „doet" het nu prima, want het is in de laatste twee maan den maar liefst 50 kg aangekomen. Het weegt intussen 360 pond, maar daarvoor is het dan ook een olifantenbaby. Het olifantje heet „Betsy", maar op het ogenblik heeft het de wel zeer toe passelijke naam van „Baby". In haar quarantainetijd heeft ze met veel moeilijkheden te kampen gehad, niet alleen met de voeding, maar ook van wege een „lastige" melkkies. Professor Neuman uit Utrecht heeft „Baby" - nadat talrijke foto's waren genomen - met succes van een gemene kaakont steking afgeholpen en de oorzaak - een slechte melkkies - weggenomen. Er was een hele dag voor nodig, maar nu is „Baby" officieel genezen verklaard en sinds die operatie enorm gegroeid. Maar het jonge ding wordt dan ook vertroeteld als een echte mensenbaby. Daarvoor zorgt de vijftienjarige Anne- marie Waanders uit Ede, die dieren verzorgster wil worden en nu met deze olifantenbaby haar hart kan ophalen. Ze is er de hele dag druk mee. Ze doet niet anders. „Baby" krijgt iedere dag een verfrissend bad, wordt talrijke ma len geborsteld, maakt wandelingen over het uitgestrekte park, houdt zijn ver zorgster dan met zijn kleine slurfje aan de rokken vast en eet veel. Want daarvan moet ze groot worden. Dat eten en drinken is een hoofdstuk apart. „Baby" moet nog veel leren. Wanneer ze water voorgeschoteld krijgt, zuigt ze niet met haar slurfje, maar ze blaast erin, net als een klein kind kan doen met een rietje in een glaasje ran ja. Een enkele keer drinkt ze als een volwassen dikhuid, een bewijs dat ze het langzaam maar zeker leert. De pap, vijftien liter per dag, door Annemarie zelf klaargemaakt in het parkrestau rant, gaat erin als koek. Annemarie giet het domweg uit een (liter)flesje in het olifantenbekje en „Baby" slikt wel. Ze is gek op pap, evenals op de veertig bananen en de twintig sinaasappels, die ze dagelijks als dessert krijgt. Dit menu kost de heer Ouwehand dertig gulden per dag. Hij kocht „Baby" voor tien mille! Ze stamt af van de Indische olifanten. Het kleine dikhuidje, dat nu onge veer negentig centimeter hoog is, kan waarachtig ook al trompetteren. Vooral als Annemarie met de riem komt aan gelopen om met haar te gaan wande len. Dan is het kleine ding bijna niet te houden. Het loopt ook al los, maar ook dan wijkt het niet van Annemarie's zijde. Soms plukt „Baby" al eens een groen blaadje van een struik, maar erg smakelijk vindt ze het nog niet. Dat komt later wel. De baby-olifant - een wijfje dus - is momenteel de lieveling van het publiek en van het hele die renpark. En geen wonder, want ieder een is er even gek mee, ook de talrijke dagelijkse bezoekers, die er niet bij weg zijn te slaan. Annemarie leert „Baby" spelender wijs ook al wat kunstjes, want zegt ze, als ze straks groot is, moet ze dat ook doen en ook voor olifanten geldt: „jong geleerd, oud gedaan". De heer Ouwehand gelooft wel dat het jonge dier thans door de grootste moeilijkheden heen is en voorspoedig *al opgroeien. Hij zag het aanvankelijk als een ex periment, doch nu is hij erg blij dat hij de koop destijds heeft gesloten, om dat hij het diertje van een wisse dood heeft gered. Niemand weet wat er met „Baby's" moeder is gebeurd. Misschien wel doodgeschoten door jagers in het Thai- landse oerwoud. Gelukkig treurt het jong niet meer om haar moeder en ook dat zal één van de redenen zijn dat ze het op de Grebbeberg zo best naar haar zin heeft. Er is in Ouwehands Dierenpark naast deze geschetste olifantenvreugde de laatste maanden ook veel olifanten leed. Daarvoor hebben de beide vol wassen exemplaren „Elma" en „Sonja gezorgd. Onlangs werd Ries Hellenkate, onder andere oppasser van de beide dikhuiden, zodanig door „Elma" aan gevallen, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij was in middels weer zover hersteld, dat hij vorige week zijn directie kon mede delen dat hij waarschijnlijk met enkele dagen zijn werk zou kunnen hervatten. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Heimwee naar zijn dieren dreef hem tijdens zijn wandeling over het park naar de olifanten. Toen hij het nacht verblijf van de dieren binnenstapte, werd hij voor de tweede maal zó agres sief aangevallen - nu door „Elma's" zuster „Sonja" - dat hij opnieuw in ernstige toestand naar het ziekenhuis I moest worden overgebracht. Zijn collega Van de Wijngaard, die hem ontzette, liep een gebroken onder arm op, doordat „Sonja" er haar slurf omheen wist te leggen en moest met Hellenkate mee. Men zoekt nog steeds naarstig naar de oorzaak van deze plotselinge agres siviteit van beide olifanten, die nu al meer dan vijftien jaar geen vlieg heb ben kwaad gedaan. „Elma" en „Sonja" zijn niet van jongsaf op Ouwehands Dierenpark geweest. Ze zijn er geko men toen ze al ongeveer zes jaar wa ren. Ze zijn dus nooit zo eigen geweest als dat nu het geval zal zijn met de kleine „Baby", die - als ze volwassen is - vrij op het park zal kunnen rond lopen, hetgeen men met „Elma" en „Sonja" nimmer heeft kunnen doen. VEENENDAAL CITY-MOTORS-EDE PUROL-POEDER f1.60 - f1.~ Verschijnt als bijlage van het streekblad „De Vallei" onder redactie v. tante Jos Correspondentie te richten aan tante Jos, per adres Parallelweg 10 Veenendaal ONZE JARIGEN VAN DEZE WEEK 12 juli Rinie v. d. Kaa, (Renswoude) René van Dam (Rhenen) Alie van Beek Marjan van Erven 13 juli Dirk Teunissen Alie Kranenburg Hans van Rooyen Nellie van Kruistum 14 juli Hans Rebel 15 juli Ria Terlouw Minette Hey 16 juli Corry Stel (Eist) 17 juli Kees van Hardeveld Allemaal van harte gefeliciteerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Van de week kreeg ik weer aardig wat zilverpapier. Allemaal hartelijk bedankt jongens en meisjes. Degene van wie ik zil verpapier en capsules gekregen heb zijn: Dinie van de Pavert en Hans van de Weerd. Maar ook van de Juliana van Stolbergschool kreeg ik een hele grote zak vol. Alle jongens en meisjes van deze school heel hartelijk bedankt, maar in het bijzonder juffrouw Beekenkamp door wie alles bij elkaar gespaard is. Jongens en meisjes allemaal een heel prettige vakantie en mooi weer. Harte lijke groeten van Tante Jos. Figuur a. Een poppehoed als naaigarnituur Om dit aardige naaigarnituurtje te ma ften heb je wat stukjes vilt en garen no dig. De vingerhoed gaat in de dop van de hoed, dus kunnen wij daarmee het beste beginnen. Knip een stukje vilt uit van 11 Maar de Engelsen haatten Jeanne d'Arc en waren er niet tevreden mee, dat zij de rest van haar leven in de gevangenis zou slijten. Zij namen haar haar kleren af en gaven haar mannekleren om te dragen, maar toen zij die had aangetrok ken kwamen zij haar cel binnen en „betrapten" zij haar ter wijl zij mannekleren droeg. Daar dit één van de dingen was, waarvan zij w as beschuldigd, werd zij, toen zij hiervoor op nieuw terecht moest staan, veroordeeld tot de brandstapel. Volgens de legende werd zij op 30 mei 1431 verbrand, maar in werkelijkheid weet niemand precies wat er is gebeurd. 12 Volgens oude documenten bracht Jeanne d' Are enkele jaren na 1431 een bezoek aan Orleans en het is bekend, dat zij bij die gelegenheid werd benoemd tot bevrijder van de stad en een grote som geld ontving, terwijl er te harer ere door de burgemeester een aantal feestmaaltijden werd gege ven. Mettertijd werd zij echter tot Frankrijks nationale hel din en degene, die het land in tijd van grote nood redding bracht. Tegenwoordig erkent de kerk Jeanne d'Arc als een heilige. Zelfs hoewel zij slechts macht en invloed had gedu rende twee jaren van haar 17de tot haar 19de jaar is zij één van de meest opmerkelijke vrouwen in de wereld geschiedenis. SLOT. OPGAVE NR. 57 HORIZONTAAL: 1 boom, 5 kan men uit drinken, 10 meisjesnaam, 11 scheik. element (afk.), 13 eer, 15 lichaamsdeel, 17 trechter, waardoor het gemalen graan loopt, 20 hoofddeksel, 22 tot nader order (afk. Lat.), 23 lelie-achtig gewas, 24 deel van de mast, 25 zeehond, 27 muurachtige plant, 29 eerste boek van Mozes (afk.), 30 gem. in Gelderland, 32 bijwoord, 33 bijb. figuur, 35 dorp in N. Brabant, 37 vertegenwoordiger, 39 platvis, 40 genieting, 42 voorzetsel, 43 scheik. element (afk.), 45 water in Z.H., 47 meisjesnaam, 49 lichaamsdelen, 52 vogellijm, 54 voor- naamw., 55 laagte in de Sahara, 56 voedsel, 57 verouderd woord voor ivoor, 59 badplaats in Z. Frankrijk, 61 zoon van Jacob, 62 vuur (Mal.), 64 voorzetsel, 65 lichaamsdeel, 67 vaste koper in een winkel, 68 gelijk. VERTIKAAL: 2 zijtak Saaie, 3 scheik. element (afk.), 4 aanwijzend voor- naamw., 6 biersoort, 7 vreemde munt (afk.), 8 eikenschors, 9 vis, 11 pasgang van een paard, 12 rivier in O.Azië, 14 gebint, 16 rivier (Spaans), 18 bekend gebouw in Amsterdam, 19 telwoord, 21 vlaktemaat, 26 plaats in Groningen, 27 de maan godin, 28 vreemde taal, 29 voldoende, 31 telwoord, 34 dorp in Gelderland, 35 koning van Basan, 36 voegwoord (Fr.), 37 scheik. element (afk.), 38 geheel de uwe (afk. Lat.), 41 werktuig, 43 doornachtige plant, 44 gebaar, 46 bouwval, 48 duinvallei, 50 bijb. figuur, 51 jongensnaam, 53 meisjesnaam, 58 staafje om een rad vast te zetten, 59 nietig, 60 bijwoord, 61 spoedig, 63 familielid, 66 bekende afkorting. Tube 2.95 Flacon 7.50 en 2.95 6x3 cm, naai de twee smalle kanten op «lkaar en rimpel met kleine steekje»; langs één van de lage kanten de boven kant van de dop dicht. Knip vervolgens irie rondjes van vilt, alle met een middel lijn van 6 cm. In het midden van het bo venste rondje zet je de vingerhoed en trek daar om heen een lijn, waarna je het rondje binnen die kleine cirkel uitknipt. Draai vervolgens de dop, die je zojuist ge maakt hebt, binnenste buiten zodat de rimpelsteekjes binnenin komen te zitten en naai dan de andere kant op de rand die je zojuist gemaakt hebt door het cir keltje uit te knippen. Duw de vingerhoed in de dop en naai dan de twee andere viltrondjes met een paar steekjes vast aan de onderkant van de hoedrand. Het bin nenste rondje gebruik je dan voor spel den, naalden en kleine veiligheidsspeld jes en het onderste gebruik je om er een kaartje garen op te bevestigen. Dat kaart je garen kun je maken van een klein stukje vilt, waaruit je aan weerskanten driehoekjes knipt, waarne je daar om heen drie verschillende kleuren garen of wol windt. Dat vilten wol- of garen kaartje bevestig je met een paar steekjes stevig op het onderste rondje, opdat je het niet kwijt kunt raken. Tenslotte breng je een smal viltstrookje rond de dop van de hoed aan, zoals je op de tekening kunt zien, maar in plaats daarvan kun je ook stukjes vilt bij wijze van bloemen op de hoed naaien. Je zult eens zien wat een aardig geheel je zo krijgt. Figuur b. Een nieuw soort waterpolo Als je in het zwembad zwemt of in een ondiep gedeelte van de zee kun je enorme pret hebben met tafeltennisballetjes. Ie dere speler heeft een bal en moet zijn handen op zijn rug houden. Ga na waar de start en waar de finish moet zijn en probeer dan wie het eerste over de streep kan komen door het balletje over de wa teroppervlakte te blazen. De bal mag on der geen beding worden aangeraakt maar moet beslist helemaal worden geblazen en denk er daarbij om, dat, als je dit spel letje in zee doet, je altijd naar het strand toe moet blazen. Figuur c. Zij eten aarde In verscheidene landen wonen mensen, die aarde eten. Een dokter, die gedurende vele jaren in Oost-Indië werkte, vertel de, dat de inwoners van Java en Sumatra een soort klei-achtige aarde verzamelen, waarvan zij deeg maken, nadat zij er de stenen en het zand uit verwijderd heb ben. Van dat deeg worden koekjes ge maakt, die vaak de vorm hebben van die ren of poppen. Als zij gebakken zijn zijn zij grijs- of kaneelkleurig. Geleerden hebben de verschillende OPLOSSING PUZZEL NR. 9 HORIZONTAAL: 1 koepel, 4 koppel, 7 engel, 9 slee, 10 Epen, 12 Edam, 13 slede, 14 lood, 15 loods, 18 mik, 20 snaar, 23 Regen, 25 regaal, 26 polder, 27 titel, 29 meent, 31 sar, 32 wreed, 37 rond, 39 agent, 40 deel, 41 drom, 42 aren, 43 Etten, 44 reiger, 45 geiser. VERTIKAAL: 1 kameel, 2 palm, 3 leest, 4 kleed, 5 Peel, 6 ladder, 8 gretig, 9 sago, 11 nona, 16 Oerle, 17 degen, 18 melis, 19 keper, 21 neder, 22 aarde, 23 rat, 24 nol, 28 talent, 29 marter, 30 eend, 33 even, 34 dollar, 35 kamer, 36 stang, 38 dreg, 40 demi. grondsoorten, welke die mensen eten, be studeerd en zijn tot de ontdekking ge komen, dat zij weinig voedingswaarde hebben, doordat zij nauwelijks enige plantaardige stoffen bevatten, zodat men zou kunnen zeggen, dat zij de maag vul len zonder kans op dik worden. Soms eet men aarde omdat er niets anders is om te eten, maar in bepaalde gebieden heeft het iets te maken met de godsdienst. De „koekjes" worden gevormd tot kleine afgodsbeeldjes en de mensen ver keren in de mening, dat zij tegen boze geesten beschermd worden als zij die kleine afgodjes in hun maag hebben. De Zuid-Amerikaanse indianen eten aarde, wanneer zij denken, dat zij te dik zijn geworden na een goed jachtseizoen en in Spanje dachten de vrouwen vroeger, dat zij door het eten van aarde een mooie blanke huid zouden krijgen. VEI VEENENDAAL Van vrijdag 12 t/m zondag 14 juli, vrijdag 7.30 uur, zaterdag 9 uur, zon dag 7.30 uur SUZANNA BECH - KLAUS PAGH VERA STRIKKER in: Een openhartige film over de jeugd problemen in de liefde. Toeg. 18 jaar. Zaterdag 13 juli 7 uur en zondag 14 juli 3 uur: NINA en FREDERIK in: Een vrolijke vakantiefilm voor jong en oud. Toegang elke leeftijd. Maandag 15 en woensdag 17 juli 7.30 u. MARIANNE KOCH - KARLHEINZ BöHM e.v.a. in: Spannende gebeurtenissen om liefde, beroep en huwelijk. Toegang 18 jaar. Donderdag 18 juli 7.30 uur VVIM SONNEVELD - PERONNE HO- SANG - HANS KAART in: Een Nederlandse film van grote alure. Toegang elke leeftijd. Dinsdags is ons theater gesloten. VENDELSEWEG - VEENENDAAL - TELEF. 2376 Plaatsbespreken dagelijks van 1 tot 2 uur aan de kassa, 10 cent, ook telefonisch: nr. 2376. Wij vragen per 1 sept. a.s. een zelf standige (voor inwoner van Rhenen een huis beschikbaar). Tevens vragen wij een bekend met typewerk, Mulo gewenst. Eigenhandig geschreven brieven wor den ingewacht bij H. van Grootheest, voorz. v.h. Coöp. Zand- en Grintbedrijf G.A., Rijksstraatweg 24, Amerongen, Telefoon na 18 uur: 3434-1291. met een uitrusting van het Beatrixstraat 76 - Tel. 2965 - Showroom no. 80 Tijdens de vakantie bij aankoop van een complete WERPHENGELSET, 1 rol nylon GRATIS. VOOR w tÉL Ij I de sierlijke verlovingsring IN ALLE MATEN EN GEWICHTEN NAAR HOOGSTRAAT 28 OP DE GRAVURE KAN GEWACHT WORDEN. Witte no-iron DAMESBLOUSES, lange mouw, overhemd- en kraagmodel4,50 Katoenen DAMESPYAMA'S, effen kleur 4,95 Katoenen DAMESPYAMA'S gebloemd 5,95 Flanellen DAMES-PYAMAJASJES 4,50 Mooi wit HERENONDERGOED, per stuk 1,95 Interlock HERENHEMDEN met mouwtje, 6 en 7 3,25 Interlock HERENBROEKEN, lange pijpen 3,75 IJzersterke WERKSOKKEN, grijs, per paar1,49 Mousse-nylon ANKLETS, per paar 0,89 Sanfor OVERAALS, blauw, merk „Ocron" maten 38 t/m 46 10,50 maten 48 t'm 56 11,50 SLOPEN A-keus 0,98 1-pers. LAKENS 150x230 4,75 Gebord. LAKENS 180 br5,95 „Treffer" SLOPEN, glad 1,60 SLOPEN gebord2,15 LAKENS 180x240 6.50 LAKENS gebord7,20 Veel keus in THEEDOEKEN 0,90 1,10 en 1,29 Zware badstof KEUKENDOEKEN 1,65 Heel extra aanbieding in BADDOEKEN 1,65 1,95 2,25 BADLAKENS 2,75 3,75 6,25 3 WAFEL-VAATDOEKEN voor 0,70 4 reuze WASHANDJES voor 1,00 Alle BEDDEN met volledige fabrieksgarantie. Zomer- en winterafdekking: 1-persoons 49,50 2-persoons 74,50 Met doorgestikt bovenblad, geen noppen, pracht damast: 1-persoons 62, 2-persoons 97,50 Leuke KAMPEERDEKENS of PLAIDS 11,75 Moderne donkere RUITDEKENS, 100 procent scheerwol effen rood en blauw en moderne ruitdessins, 150x220 35, 180x220 42,50 HOOGSTRAAT 26 TELEFOON 2686 VEENENDAAL (67) Zonder zich een ogenblik te bedenken, opent Aram het traliehek van het luipaard en het grote dier komt met soepele sprongen het hok uit. De dwerg springt met een luide gil achter Aram en staart met grote angstogen naar het roofdier. Maar de tamme reuzenkat heeft nauwelijks aandacht voor het tweetal en loopt met soepele tred de gang door naar een der trappen. „Er is een goede kans, dat hij me bij zijn meesteres brengt", mompelt Aram en, op de voet gevolgd door de dwerg, gaat hij het luipaard achterna. Het dier springt lenig de traptreden op en een galerij in. Maar dan blijft Aram plotseling in gespannen aandacht staan. On der hem klinken verwarde kreten en een dol, drei gend gebrul. Nieuwsgierig buigt Aram zich over de ballustrade en wat hij dan beneden zich ziet, doet een grimmig lachje op zijn mond verschijnen (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4