Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Aardgas wacht op afloop van onderhandelingen Ombouw van apparaten in dit rayon gaat 1 miljoen kosten Landelijk Volgende week dinsdag: BIJENMARKT arplieJc Uitgaansdag Moderne stedenbouw - stoutmoedig doch eentonig „Verleiding om te gaan werken is groot 37e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 1963 Nr. 57 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Yeenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scberpenzeel Wat is aardgas Nieuws uit de omgeving Onze streek Onzeker Kosten VOOR HET EERST IN CENTRUM VAN VEENENDAAL Zwitserland Ook in „Life" De aanvoer Jury KRANT OP DONDERDAG DONDERDAG 25 JULI Koe sprong boven op auto Sportraad „verdeelde" Sportcomplex VOLKSTUINTJES LANGS REMBRANDTLAAN MOETEN VERDWIJNEN Huizen EDERVEEN AANRIJDINGEN DIRECTEUR CHR. TECHNISCHE SCHOOL P» Eisen Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Yeenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lflnen) - Giro 563427 Redaktie: F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Sinds de ontdekking van zeker 500 miljard kubie ke meter gas in de provincie Groningen, komt men de laatste weken zowel in de dagbladpers als op de radio en T.V. herhaaldelijk het onderwerp AARDGAS tegen Eén grote en belangrijke vraag waarin alle commentaren en artikelen uiteindelijk samenvloeien is wat gaat er met de prijs gebeu ren Wordt het aardgas goedkoper Blijft de prijs gelijk óf en dergelijke berichten zijn ook al de wereld ingestuurd wordt het gas duurder Allemaal vragen waarop vandaag nog geen ant woord te geven is om de doodeenvoudige reden dat er wat de prijs betreft nog geen enkele beslis sing genomen is. Wat daarentegen wél vast staat is, dat die enorme gasbel in de noordelijke provin cie zo spoedig mogelijk over heel Nederland ver deeld dient te worden en dan rijst voor onze om geving onmiddellijk de vraag wanneer zal Zuid- Oost- Utrecht van het (goedkopere!?) aardgas wor den voorzien Het antwoord kan héél kort zijn dat hangt af van het resultaat van de onderhande lingen die er nog altijd gaande zijn tussen de zes betrokken gemeenten en de aandeelhouders van de N.V. Ned. Gas Mij. aan de Kerkewijk te Vee nendaal. Zolang deze transactie niet in kannen en kruiken is, zal het aardgas de ondergrondse lei dingen in deze streek niet passeren Over de vondst van enorme hoeveel heden aardgas in Groningen is al ge- genoeg geschreven en gesproken. Hoewel het werkelijke aantal nog ho ger geschat wordt, is het in ieder geval zeker dat er 500.000.000.000 m1 „zit". Een onvoorstelbare hoeveelheid wan neer men bedenkt dat het huidige gas verbruik van Nederland 3.000.000.000 ms per jaar bedraagt. Zou die hoeveelheid in hetzelfde tem po afgeleverd worden, dan zou ons land er zeker 160 jaar mee kunnen doen. Dit moet er echter eerder uit „want men zit met de gloeiende zweep van de kernenergie achter zich" zoals een gas- deskundige dit uitdrukte. Men kent het verloop: er is inmiddels een Gasunie opgericht waarin de Staat voor 10 °/o vertegenwoordigd is, de Staatsmijnen voor 40 en de Esso als mede de Shell ieder voor 25 Deze Gasunie gaat het gas verkopen aan de gemeenten en enkele grote in dustrieën. Uit deze instanties is een onderhandelings-orgaan samengesteld - de S.R.O.G. - die dus thans met de Gasunie om de ronde tafel zit om tot volledige overeenstemming te komen. Ondanks het vele geschrijf en ge praat is er dus in feite niets maar dan ook niets definitiefs bekend over prijs of over de manier waarop het aardgas geleverd zal worden. Naast het steenkolengas en stadsgas kende ons land reeds aardgas dat in kleinere hoeveelheden werd aange boord. Het aardgas is lang niet zo gevaar lijk als de andere soorten en het heeft geheel andere verbrandings-eigenschap- pen. Vandaar ook dat bij overschake ling op aardgas de apparatuur ge heel of ten dele omgebouwd moet worden. Voor dit rayon zou dat neerkomen op rond f 1.000.000. Enkele weken geleden is de gemeente Hilversum overgeschakeld op aardgas BENNEKOM: De zomerfeesten die men volgend jaar in Bennekom wil hou den eisen veel voorbereiding en daar om hebben de besturen van VW en de plaatselijke verenigingen nu reeds de plannen besproken. Er zullen o.a. ruiterfeesten en kinderfeesten komen alsmede een winkelbeurs. WAGENINGEN: Bé Hollander, organist van de Grote Kerk te Wageningen, en bekend toonkunstenaar, gaat eind juli een grote concertreis maken door West-Duitsland. LUNTEREN: Twee jongens die waren weggelopen uit een observatiehuis te Rhenen hebben in Lunteren een bromfiets gestolen. Toen ze na hun zwerftocht in Rotterdam werden aan gehouden hadden ze de brommer nog bij zich. ZEIST: Het gemeentebestuur van Zeist voert onderhandelingen met de Kerk voogdij der Herv. Gemeente over de aankoop van het Hervormd Centrum Boschlust. zodat alle toestellen in de huizen ge controleerd en omgebouwd moesten worden. De gasvoorziening in onze streek is sinds 1924 in handen van de N.V. Ned. Gas Mij, een N.V. met een aandelen kapitaal van 400.000,bestaande uit 1000 aandelen welke alle zijn volgestort en geplaatst. Scherpenzeel - Woudenberg en Veenen daal. (Renswoude is niet op het gasnet aangesloten). Tot op heden levert de Gasfabriek het zogenaamde stadsgas, maar het staat als een paal boven water dat ook dit energie-bedrijf in de toekomst zal moeten overschakelen op het (goed kopere) aardgas. En daar juist wringt de schoen, want Hazenberg van Veenendaal hebben een bod gedaan aan de aandeelhouders van de Gasfabriek, doch die onderhandelin gen worden wel zo geheim gehouden dat er totaal niets van bekend is. De directeur van de Gasfabriek, de heer E. J. Strubbe zei hieromtrent: „Iedereen is van zeer goede wille en ik verwacht dan ook dat het niet lang meer zal duren". Het commentaar van de verschillen de gemeenten luidde tegensteld, want ze varieerden van „Geen commentaar" en „een wijs woord van ie zeggen" tot „er is een dossier van een halve meter dik", en „het zal nog wel even duren." Of Zuid-Oost-Utrecht dus aardgas zal krijgen hangt in eerste instantie af van de thans al geruime tijd aan de gang zijnde onderhandelingen. Wat de verbruiker er voor zal moe ten gaan betalen is meer afhankelijk van het overheidsbeleid, alhoewel men er in kringen van het Gasbedrijf van overtuigd is dat het goedkoper wordt. Veel belangrijker echter is de vraag of de zes gemeenten door dit lang durige „vraag-en-aanbod-spel" hun tijd niet voorbij laten gaan! Hoe eerder in het belang van de ge meenschap goedkopere energie gele verd kan worden, des te beter is het! Als Z.-O.-Utrecht op aardgas zou over schakelen zou dat in eerste instantie rond 1 miljoen gulden kos ten aan ombouw van gas-apparaten en lei dingen. Het heeft ook nog andere gevolgen: dit deel van de hui dige gasfabriek waar thans een omzetting tot stadsgas plaats heeft zou dan overbo dig worden. Het is nog een van de weinige par ticuliere ondernemingen op dit gebied die met een hoofdbuizennet van ca 125 km de volgende plaatsen van gas voor ziet: Achterberg - Rhenen - Eist - Amerongen - Overberg - Leersum - er bestaan al een paar jaar plannen om van de particuliere N.V. een ge meentelijke aangelegenheid te maken. De zes betrokken gemeenten met als centrale figuur burgemeester mr. dr. J. Volgende week dinsdag 23 juli a.s. zal de Veenendaalsche Bijenmarkt worden gehouden. Het is voor het eerst in de ongeveer 500 jaar dat de bijenmarkt bestaat, dat dit traditioneel gebeuren zich zal afspelen in het centrum van het dorp, n.l. op het terrein bij het OCB-gebouw achter het postkantoor. Hoewel men het enerzijds als een gemis voelt een historisch plekje te hebben verlaten, worden er anderzijds in en om het OBC-gebouw veel meer mogelijkheden geschapen de markt volledig tot zijn recht te doen komen waarbij een ruime huisvesting een der eerste vereisten is. In een circulaire die het Marktbe- stuur alom in den lande heeft verspreid, staat te lezen dat het bestuur genood zaakt was de Bijenmarkt te verplaat sen omdat het oude terrein aan de Nieuweweg niet meer kan worden ge bruikt. Het vroegere grasland is bouw land geworden, terwijl het bijbehoren de café thans verbouwd wordt tot een restaurant. Verder wordt gezegd: „Wij bevelen u een bezoek aan de markt bijzonder aan, daar het marktterrein nu in het cen trum van Veenendaal ligt en dit een mooie gelegenheid is met vrouw of ge hele gezin naar de markt te komen en er tevens een uitgaansdag van te ma ken." Dat de Veenendaalse Bijenmarkt, hoe bescheiden thans van opzet ook (de ge meente is uiteindelijk bijgesprongen en staat garant voor 500,nog wel de gelijk in de internationale belangstel ling staat, moge o.a. blijken uit een bij zonder interessant artikel in de „Schweizerische Bienen-Zeitung". Dit is het keurig verzorgde Zwit serse Bijenblad, waarin dank zij bemiddeling van VVV en secreta ris-penningmeester W. Huibers van het Marktbestuur, een groot artikel met foto's voorkomt van de Vee nendaalse Bijenmarkt. Er wordt o.m. in gesteld dat de Bij enmarkt altijd nog een trefpunt is van imkers uit het gehele land, ongeacht of ze wat willen kopen of verkopen. Ieder jaar komen er ook buitenlanders, beroepshalve of als tourist om deze unieke markt te bezoeken. Ook in het wereldbekende Ameri kaanse tijdschrift „Life" is voor de Veenendaalse Bijenmarkt een grote plaats ingeruimd. In dit artikel wordt ook nog eens ge wezen op het feit dat dit behalve de oudste, ook de grootste bijenmarkt van Europa is. Deze internationale belangstelling doet de heer W. Huibers zeggen: „Mijn grote wens is dat onze markt, nu die in het centrum gehouden wordt, in de toekomst gesteund zal worden door middenstand en bedrijfsleven. Wanneer we erin zouden slagen een groot aantal prijzen beschikbaar te stellen, zoals voor grootste aanvoer of wie het verst komt, dan wordt de aanvoer gestimu leerd en krijgt de Markt die toch eigen lijk een puur Veenendaalse aangele genheid is, nieuw leven!" Wat de aanvoer van de komende markt zal zijn, is door het marktbe stuur na zo'n catastrofale bijenwinter niet te zeggen. Wel komt er wat nieuws op het gebied van stro-korf woning die de kastwoning benaderd en geschikt is voor het oogsten van raathoning. Zeer waarschijnlijk zal ook een korf- vlechter het oer-oude korfvlechten de monstreren. De jury die de inzendingen zal keu ren bestaat uit de heren A. Laban, A. Blom en G. Schrijver, terwijl de heer A. v. Kessel als marktmeester zal fun geren. Voor de grootste aanvoerder, min stens 25 volken, is de wisselbeker van de gemeente Veenendaal beschikbaar. In verband met de vakanties zal „DE VALLEI" in de week van 22 t/m 27 juli a.s. slechts éénmaal verschijnen en wel op Onze abonnees, adverteerders en correspondenten worden vejrzocht hiermede rekening te willen houden. De direktie. Op de Groeneveldselaan is zaterdag middag een koe boven op een passe rende auto gesprongen. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Landbouwer B. was ter plaatse bezig zijn koeien naar een andere weide over te brengen. Op een gegeven mo ment vloog een pink onder de draad door en sprong boven op een juist pas serende volkswagen bestuurd door T. D. uit Veenendaal. De voorzijde van de auto werd flink beschadigd. Het dier mankeerde verder niets. De Veenendaalse Sportraad is vorige week in vergadering bijeen geweest. Er is o.a. gesproken over de toewijzing aan de verschillende verenigingen van het binnenkort in gebruik te nemen Sportcomplex aan het Panhuis. Zoals bekend brengt de Sportraad, die onder voorzitterschap staat van wethouder C. N. van Kuyk, alleen maar advies uit aan het gemeentebestuur. Laatstgenoemde instantie neemt de de finitieve beslissing. Volgens het thans ter inzage liggende uitbreidingsplan zullen de volkstuintjes langs de Rem- brandtlaan in de toekomst moeten verdwijnen. De strook grond, be grensd door Rembrandtlaan- Rembrandtpark-Westersingel en spoorlijn krijgt namelijk een ge heel andere bestemming. Aanvankelijk is dit in een punt toe lopende stuk grond gereserveerd voor de omlegging van de spoorlijn Utrecht- Arnhem, via station Veenendaal. Aangezien de Spoorwegen hiervoor in het geheel niets voelen, is er thans een andere bestemming voor gezocht. Gerekend vanaf de stoplichten op de Kerkewijk zal een gedeelte in gebruik genomen worden door een plaatselijke kwekerij. Voorts zal de Frans Halslaan door getrokken worden naar de Kastanje laan hetgeen de aanleg van een nieuwe overweg inhoudt. Ongeveer tegenover de Gerard Dou- straat komt een groot plantsoen met aansluitend 8 nieuwe be jaarden wonin gen van twee woonlagen en 27 wonin gen voor onvolledige gezinnen. Achter de flats in het Rembrandt- park zal een grote speelweide worden aangelegd met nog een terrein voor bij zondere bebouwing. De kans bestaat dat hier een school gebouwd zal worden zodat de speelweide tevens dienst kan doen als sportveld. De woontorens of wolkenkrabbers, zoals een romantischer voorgeslacht ze noemde maken het stadsbeeld niet levendiger. Of men ziet ze te Chicago of Dusseldorf of Mi laan, ze zien er overal precies even rechtlijnig uit. De verschillen schuilen alleen in het steeds grotere aantal verdiepingen en uiterlijke kleinigheden. Te Bobigny bij Parijs bouwde men zulke torens, die sterk aan graansilo's doen denken, rond, mas saal, recht op en neer. Te Chicaga zegt men thans hier de hoogste en comfortabel ste van de wereld te hebben opgericht. Ze doen aan maiskolven denken; er staan er twee, elk 179 meter hoog, 60 etages tellende, van welke de onderste 18 alleen garages zijn, kosten: 36 miljoen dollar. SPREEKBEURT GER. GEM. Voor de Geref. Gem. te Ederveen zal a.s. donderdagavond om 7.30 uur spre ken kand. M. van Beek, beroepen pre dikant van Alblasserdam. Natuurlijk is het bouwen van zulke woontorens geen gril: ze voldoen aan een behoefte, n.l. om de voortdurende ont volking van de stadscentra op te vangen en op een wijze, die het wonen niet te duur maakt op een betrekkelijk klein stukje grond aan een massa mensen woonplaats te verschaffen. Er zijn men sen, die graag naar de voorsteden, tuin steden, trekken. Maar, zo zeggen de ar chitecten van de hoogbouw, er zijn er ook, die de voorsteden vervelend vinden en als er gelegenheid tot behoorlijk wonen ontstaat naar het centrum willen. De hoogbouw voorziet hierin en dit bevor dert het bevolkingsevenwicht. Dat de hoogbouw comfortabel kan zijn, bewijzen o.a. de maiskolven van Chicago. De kern van deze torens bestaat uit een betonnen schacht met een middellijn van 10,5 meter. Hierdoor lopen al de verkeers aders; gas, licht, water, electriciteit, cen trale verwarming, afvoer, ook het trap penhuis en vijf liften (de liften in deze torens noemen de Amerikanen, „hemel- straten". Rondom deze schacht liggen de woningen, samen 896, die aan 4000 mensen huisvesting bieden tegen een huur van Zondagmiddag reed de Rotterdamse automobilist J. M. L. P. zonder vol doende op te letten vanaf de par- keerstrook de Hoofdstraat op. Het gevolg was dat twee jongens met hun bromfiets kwamen te vallen. Bromfiets en kleding werden be schadigd. Dinsdagmorgen kwamen op de krui sing Groenelaan - Dennelaan twee bestelauto's met elkaar in botsing. Automobilist de R. reed namelijk ge heel links door de bocht waardoor hij in botsing kwam met de auto van H. Er was alleen materiële schade. Op de Kerkewijk ter hoogte van de Nutsspaarbank stak mevr. V. uit Rhenen vanachter een "dus vandaan zonder meer de weg over. De Amers- foortse automobilist M. probeerde haar door krachtig remmen nog te ontwijken, doch slaagde hierin niet. Gelukkig vielen de verwondingen van de voetgangster mee. „Van de 156 leerlingen die in deze jaargroep begonnen, ontbreken vanavond 60 jongens door verschillende omstandigheden. De belangrijkste hiervan wordt wel veroorzaakt door de structuur van de huidige maatschappij en ook de plaat selijke situatie. De v,raag naar ongeschoolde jonge arbeidskrachten is zeer groot; de behoefte naar bezit van allerlei luxe evenredig. Bij verschillende jongens ver gaat helaas de lust om zich voor een vak te bekwamen. Werk heeft hij gauw genoeg en het loon dat hij in het begin ontvangt is in zijn ogen hoog. Wanneer hij echter ouder wordt komen de moeilijkheden. Zijn arbeidsprestatie kan niet gelijk stijgen met het verlangde salaris en hij zweeft van baas tot baas. Velen van hen komen pas na de diensttijd tot de ontdekking dat ze met lege handen de maatschappij zijn ingegaan en meestal is hier niet meer te helpen!" Deze aan duidelijkheid niets te wen sen overlatende woorden werden vrij dagavond in gebouw Eltheto gesproken door de directeur van de Chr. Techn. School „Talmaschool", de heer C. Th. H. Kroes, tijdens de uitreiking van di ploma's aan de geslaagde cursisten. Tot de geslaagden en de aanwezige ouders zei de heer Kroes vervolgens: „Jullie hebben het voorrecht gehad dat je ouders het voor je mogelijk maak ten en het ook van je verlangde om je eerst te bekwamen voor een vak. Met de opleiding die vanavond wordt afge sloten is de basis gelegd voor een ver dere ontwikkeling tot vakman." Volgens de directeur is ons land bezig een industrieland te worden; de grote bevolkingsdichtheid heeft hiertoe ge leid. Dit stelt ook byzondere eisen aan het Technisch onderwijs. Vroeger probeerde men kleine vak mensen te maken, terwijl thans het streven is de gehele mens te ontwikke len. „Hierbij spelen niet alleen tech nische waarden een rol maar ook an dere eigenschappen, zoals zelfstandig heid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, trouw, ijver en vele andere waarden. Het is daarom dat wij de jongens vóór het verlaten van de school in een va kantiecentrum samenbrengen", aldus de heer Kroes. 155 tot 230 dollar per maand, wat voor Chicago niet duur is. Alle hoogbouwers rapporteren, dat de vraag naar deze wo ningen zeer sterk is. En men plaatst ze allengs overal in de centra van de ste den: alleen in gebieden waar aardbevin gen kunnen voorkomen, moet men het nalaten, want snel uit zulk een toren vluchten is voor de meesten niet mogelijk. OOK TORENBOUW President Kennedy zeide bij zijn vorige begroting, dat hij nooit een dergelijk stuk hoopte te moeten indienen, dat boven de 100 miljard dollar zou gaan. Maar noojt duurde in dit geval niet erg lang. Want de Amerikaanse pers meldt, dat de vol gende begroting, die januari a.s. wordt ingediend, een uitgavencijfer van 102,5 miljard zal hebben. Van dit bedrag moet 4.9 miljard voor buitenlandse hulp dienen, maar het congres kondigt aan, hierop sterk te zullen besnoeien; het moet om laag naar 3,5, anderen zeggen naar 2,6 miljard. -B- In Amerika wordt een achteruitkijk spiegel ontwikkeld, die de automobi listen een seintje geeft als een ach teropkomend voertuig op een afstand van ca. 200 meter genaderd is. Op 1 juli 1960 waren er in West- Duitsland welgeteld 8855 miljonairs, tweemaal zoveel als in 1957. Binnenkort zullen er in de Duitse wegrestaurants speciale menu's voor kinderen verkrijgbaar zijn. ■B- Eind augustus zal Japan een zes tien meter lange tweetrapsraket lan ceren. -B- In Washington is een warenhuis ge opend met 60.000 verschillende ar tikelen, uitsluitend bestaande uit on derdelen en gereedschappen voor auto's. ■B- De Westduitse luchtvaartmij. Luft hansa heeft in het afgelopen jaar een verlies geleden van 44,2 miljoen Mark. ■B- Op een vliegveld in Denemarken is een sportvliegtuigje dat er zonder bestuurder vandoor was gegaan met een lasso gevangen. ■B- Ongeveer 140 Nederlandse firma's zullen dit jaar deelnemen aan de Leipziger Messe in Oost-Duitsland. ■B- Egypte heeft in de perioden novem ber '62 tot mei '63 vijftig ton rozen en gladiolen uitgevoerd. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 157 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Deze geanimeerde bijeenkomst was geopend door de secretaris van het schoolbestuur, de heer Van Manen, die na het lezen van Philipensen 2 en gebed een kort welkomstwoord sprak, waar bij hij de geslaagden de raad gaf hun studie voort te zetten aan de Avond school. Dit is een interieur-opname vande nieuwe Chr. Technische „Talmaschool" aan de Industrielaan te Veenendaal, die in 1964 geheel gereed moet zijn. De bouwkosten zijn geraamd op 3l/t mil joen gulden. Wanneer de school volle dig in gebruik genomen kan worden, zal het mogelijk zijn om eveneens op leidingen te verzorgen voor Elektro techniek-, Textieltechniek en Auto techniek. Bij de aanvang van het nieuwe cur susjaar in september a.s. zal de prak tijkvleugel al gedeeltelijk in gebruik genomen worden. Hierdoor zullen de nood-lokaliteiten als de Ger. Gem. school, gebouw Eltheto, het Roode Kruis-gebouw en het OCB-gebouw ko men te vervallen. De school zal dan ge concentreerd zijn in de voormalige Te- kenschool en het gedeeltelijk nieuwe onderkomen aan de Industrielaan.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1