Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken De Wereld van WEEK-tot-WEEK melis Politie: „Als jullie er een Hollandse Veld van maken, komen we 'snachts In drie keer ^WAARISDE VAILEI-RIKS? JEUGD BEHOEFT ZICH NIET TE VERVELEN Koopcentrum Veenendaal Prisma-kijker k ELST AMERONGEN RENSWOUDE SCHERPENZEEL trpliek 37e JAARGANG VRIJDAG 19 JULI 1963 Nr. 58 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Kom maar halen Verzet HÜffiï s CHAUFFEUR AAN DOOD ONTSNAPT Boete Straatvoetbal gaat door Jeugd vierdaagse op de radio KRANT OP DONDERDAG DONDERDAG 25 JULI WAARDE 10, IG 26230 Verbeteringen in Eist Eerste teenager-avond op „De Burgwal" „Stadse" woninginrichting in centrum MAANDAG BEGINT KINDERVAKANTIEWERK PROGRAMMA 22 t/m 26 JULI Oriënteringsrit groot succes IN HET Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent TWEE VRIJE BOEREN NAAR DE CEL EVERT HUIGENBOSCH (40) en CORNELIS van EKERIS (40), twee zogenaamde Vrije boeren uit RENSWOUDE, zijn gistermorgen van hun boerde rijen gehaald en onder politiebewaking overge bracht naar de Utrechtse gevangenis. Dit ondanks het feit dat de boeren op 't moment in het hooi- seizoen zitten en de twee achtergebleven gezinnen nu maar moeten zien hoe zij het bedrijf op gang houden. Voor zover bekend zijn dit in de provincie Utrecht de eerste arrestaties van een steeds groei end aantal boeren dat hardnekkig weigert hun handtekening te zetten voor het Landbouwschap. Ook de twee gearresteerde boeren hebben dit pertinent geweigerd met als gevolg dat zij de hun door de rechter opgelegde straf zullen moeten on dergaan. In vergelijking met de taferelen in het Ilollandsche Veld, verliepen de arrestaties vrij rustig, alhoewel er een groot aantal vrije boeren op de been was o.w. het Tweede Kamerlid Harm- sen uit Hoenderlo. Door de politie waren de twee boeren van te voren op de hoogte gebracht dat zij gistermorgen zouden worden gehaald, zodat zij voldoende tijd hebben gekregen de nodige maatre gelen te treffen om het bedrijf tijdens hun afwe zigheid op gang te houden. Volgens niet beves tigde geruchten zouden er uit deze omgeving nog veel meer boeren op de nominatie staan om bin nenkort het hooiland enige tijd te verwisselen voor de gevangeniscel. Van de zijde van de Vrije Boeren werd het plan geopperd om eventuele ko mende arrestaties niet zonder meer te laten voor bijgaan. Inmiddels is de twee gedupeerde gezinnen alle mogelijke steun en medewerking toegezegd. Gistermorgen omstreeks negen uur kwamen twee politiemannen Evert Huigenbosch halen, die een flinke boerderij heeft aan de Biesbosserweg. Zijn vrouw, kennelijk nog nerveus van de drukte en het afscheid van „Zoals ik het bekijk gaan de boe ren zich verzetten. Vooral als er meer arrestaties komen, nemen we dat niet!" De situatie op het erf van mede arrestant Van Ekeris aan de Oude Hol- leweg was weinig anders. Mevrouw Van EKERIS zal gedurende de tijd dat haar man in de Utrechtse gevangenis verblijft, vrijwel al het werk op de boerderij zélf doen. Ilaar moeder komt op de kinderen passen. haar man, vertelde: „Mijn man moet in totaal 12 dagen zitten, maar dat mag hij in drie etappes doen. Hij is nou voor drie dagen weg. Waarom? Nou, hij weigert zijn handtekening voor het Landbouwschap te zetten. Wy vinden dat een onwettige in stelling. Het is ons nooit gevraagd en we wo,rden verplicht te teke nen!" Of Hij gemist kan worden? „Nee natuurlijk niet. Geen enkele boer kan op dit moment gemist worden, maar wat moeten wij er tegen doen. Het is verschrikkelijk. Echt de boeren hebben de schuld niet. Waarom houden ze geen stemming, dan zullen ze wel zien hoe wij boeren over het Landbouwschap denken!" Onder de verschillende vrije boeren die mevrouw Huigenbosch met haar twee zoontjes van 10 en 7 jaar onmid dellijk aanboden te helpen zolang haar man in de cel zit, werden kort nadat de politie-auto vertrokken was, felle discussies gehouden. Landbouwer Boers van de Dragon- derweg uit Veenendaal - kennelijk een fel tegenstander van het Landbouw schap - wist te vertellen dat het aantal weigeraars ook in deze streek meer dan verdubbeld is. toot betore uurwerken i:wwi.iWi^!u:i.rni Ook hier rijen stoelen in de huis kamer waar de vrije boeren uit de omgeving de komst van de politie had den afgewacht om hun collega als het ware bij zijn vertrek een hart onder de riem te steken. Er werd zenuwachtig heen en weer gelopen en het 14 maanden oude doch tertje van de gearresteerde boer was blijkbaar zo geschrokken, dat ze niet tot bedaren te krijgen was. Uiterlijk volkomen beheerst stond de achtergebleven boerin (twee kinderen van 9 en ruim 1 jaar) de pers te woord „Wij hebben een boerderij met acht i N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Op Rijksweg 12 is dinsdagavond een vrachtwagenchauffeur ernstig gewond toen hij bezig was enkele sleutels in zijn gereedschapskist te bergen. De vrachtwagen van een Nijmeegse firma stond op de parkeerstrook om dat een van de achterlichten defect was. Toen de chauffeur het gerepa reerd had liep hij aan de kant van de rijbaan langs de auto om zijn gereed schap op te bergen. Net toen hij op zijn hurken zat werd hij aangereden door een passerende auto waardoor een stuk vlees uit zijn dijbeen weggerukt werd. Dokter Kets verleende eerste hulp waarna de on fortuinlijke chauffeur overgebracht is naar het Julianaziekenhuis. bunder grond en ik wist dat de politie mijn man vanmorgen zou komen halen. Vorige week zijn ze hier geweest toen vroegen ze: kan je man niet in burger naa,r ons komen, dan zul len wjj hem óók in burger weg brengen Ik heb geantwoord: als je hem heb ben wilt, dan kom hem maar halen. Best, zeiden ze, maar denk er om als jullie er een Hollandsche Veld van gaan maken dan komen we 's nachts. Och, die politiemannen kun je dat ook niet kwalijk nemen. Die mensen moe ten hun plicht doen." Boer Ekeris is drie jaar geleden voor het eerst veroordeeld tot een boete van 3,of 1 dag. Het jaar daarop - hij bleef weigeren zijn handtekening te zetten - kreeg hij er 15,of 3 dagen bij en vorig jaar werd het lijstje volgemaakt met 30,— of 6 dagen. „Kijk eens zegt de boerin, ter wijl haar dochtertje al die vreemde mannen angstvallig bekijkt, „die boete hadden wij best kunnen betalen maar het ging ons om het principe. We wis ten dat een hoop boeren de arrestatie van mijn man wilden beletten, maar mijn man had beloofd gewillig mee te gaan en daarom hebben wij elk verzet afgewezen." Een andere vrouw, waarschijnlijk fa milie van haar, valt haar bij. „Het is toch verschrikkelijk in ons vrije Neder land. Naar een bevrijdingsfeest hoeven we niet meer te gaan. Nee het is vandaag heus geen lolletje om boer te zijn, gelooft u dat maar!" Boer Ekeris is nu voor vier dagen weg en zal dan later nog een keer zes dagen moeten zitten. Zijn schoonmoeder zal op de kinderen komen passen en zijn vrouw zal dan het werk van hem moeten doen. Hooien, harken, melken, varkens voeren en noem maar op. Tegen het middaguur keerde de rust een beetje terug. Wel stonden op diver se plaatsen koppeltjes boeren druk overleg te plegen, maar waarover het precies ging konden buitenstaanders niet gewaar worden. Het straatvoetbal tijdens de schoolva kanties, dat enkele jaren uitgestorven scheen is, dank zy het jeugdwerk De In stuif weer nieuw leven ingeblazen. De wedstrijden worden gehouden op het DOVO-terrein en er nemen 5 elftallen aan deel. Iedere wedstrijd duurt tweemaal 25 minuten met een rust van 10 minuten. Het wedstrijdschema van 22 tot 26 juli is als volgt Maandag 7 uur: Adr. v. Ostadelaan (For- tuna) - Schrijverspark; 8 uur Zandstraat (Roda) - Westersingelboys. Woensdag 7 uur: Rembrandtlaan (Vlug en Vaardig) - Westersingelboys; 8 uur Adr. v. Ostade laan (Fortuna) - Zandstraat (Roda). Vrij dag 7 uur: Adr. v. Ostadelaan (Fortuna) - Westersingelboys; 8 uur: Rembrandtlaan (Vlug en Vaardig) - Schrijverspark. In een uitzending via Radio Veronica op 4 augustus a.s. om 11.45 uur zullen mededelingen gedaan worden over de van6 tot en met S augustus a.s. te houden Jeugdvierdaagse in Veenendaal. Ook in het AVRO-programma (2 aug. van 12.30 tot 13.00 uur) zal er aandacht aan deze wandelmars geschonken wor den. Van volgende week maandag t.e.m. vrijdag is er elke avond van 7-8 uur gelegenheid te worden ingeschreven. De adressen zijn Middellaan 43a en het Jeugdgebouw aan de Industrielaan. Bij de inschrijving moet tegelijk worden afgerekend voor 6 t.e.m. 10 jaar 1,25, voor 11 t.e.m. 14 jaar 1,60 en 15 t.e.m. 18 jaar 2, De organisatoren hebben ook nog wat logeeradressen nodig voor deelnemers uit andere plaatsen. De gastvrouw ont vangt voor een logé een vergoeding van 17,van maandag tot zaterdag morgen. Opgave aan de heer Van Braak Dr. Colijnstraat 37II. Bovendien zoekt men nog enkele flinke medewerkers. Jongelui van 17 a 18 jaar worden ver zocht zich op te geven bij de heer Van der Schee, Schrijven f'ik 14II. In verband met de vakanties zal „DE VALLEI" in de week van 22 t/m 27 juli a.s. slechts éénmaal verschijnen en wel op Onze abonnees, adverteerders en correspondenten worden verzocht hiermede rekening te willen houden. De direktie. TENTOONSTELLING WERKSTUKKEN Zoals gebruikelijk zal ook dit jaar weer een tentoonstelling worden gehouden van werkstukken vervaardigd door de leer lingen van de Technische School te Maarsbergen. Tevens zal het creatieve element in het technisch onderwijs te be zichtigen zijn. Bedoelde expositie wordt gehouden op 24 en 25 juli a.s. in de school. MORTIERGRANAAT GEVONDEN Tijdens werkzaamheden in het Hoorn tje hebben bouwvakarbeiders een mor tiergranaat gevonden. De Hulpverle ningsdienst is inmiddels gewaarschuwd. Op het erf van boer HUIGENBOSCH werd de politie verwelkomd met een „ere poort" waarop met koeien van letters stond „DE VRIJE BOER". Links zijn twee zoontjes met hun moeder. De vo.rige week by Bloemisterij Van Djjk, Buurtlaan, Veenendaal uitgegeven Valleiriks is niet ge vonden. De waarde is hierdoor gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer TIEN GULDEN waard is. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. AUTO OVER DE KOP Met een vaart van zeker 160 km per uur is dinsdagavond op Rijksweg 12 een personenauto over de kop geslagen en in de middenberm terecht gekomen. De bestuurder, een 50-jarige inwoner van Millingen a.d. Rijn, bleek onder in vloed van sterke drank te zijn. Wonder boven wonder kwam hij er met enkele verwondingen aan zijn handen van af. BRAND IN SCHUURTJE Doordat een petroleumstel met peul tjes oververhit is geraakt, ontstond dinsdagavond brand in een schuur ach ter de woning van v. d. W. De brand weer moest er aan te pas komen om het vuur te doven. De schade, door ver zekering gedekt, wordt geschat op ca 600,— In Eist zijn de laatste tijd aanmer kelijke verbeteringen op wegengebied tot stand gebracht. Nadat eerst de Verbindingsweg en Driftweg van een nieuw wegdek met een trottoir voorzien waren, is nu op een gedeelte van de Franseweg een zelfde verbetering tot stand gekomen, n.l. het gedeelte vanaf de Schoolweg tot aan de Veenendaalsestraatweg. Naast een aanmerkelijke verbreding hebben deze wegen ook een moderne verlichting gekregen. Ook de Veerweg, die eerst 's avonds van alle licht verstoken was, is va» een dito verlichting voorzien. VETERANEN VOETBALDEN WEER Zaterdagavond voetbalde een elftal samengesteld uit leden van de familie Van Mourik tegen een dito elftal van de familie Brienesse. De familie Van Mourik bleek over de sterkste forma tie te beschikken en won met 6-1. In een gloednieuwe muziektent op het sportpark „De Burgwal" te Amerongen zal morgenavond de eerste teenageravond gehouden worden. Deze show, die ook vorig jaar een groot aantal (jeudige) toeschouwers trok, wordt gehouden onder aspicien van de voetbal vereniging DVSA. Mede dank zij de pri ma organisatie heeft de deelname een na tionaal karakter gekregen. Zo zullen mor genavond optreden bands uit Driebergen, Werkendam, Amsterdam, Mijdrecht, Hil versum en Utrecht. Uit eigen omgeving komen o.a. voor het voetlicht The Elec tric Sounos uit Maarsbergen en The Spar kling Stars uit Veenendaal. Wanneer de weersomstandigheden gun stig zijn zal het aan belangstelling zeker niet ontbreken. Met de officiële heropening van Wo ninginrichting N. J. Prattenburg aan de Overstraat, is het centrum van Ame rongen een winkelpand rijker gewor den dat zelfs in de grootste stad een uit stekend figuur zou slaan. Het beteken de de derde verbouwing in de vijfen twintig jaar van het bestaan van de firma en wat hier onder leiding van de Amerongse architect Ploeg tot stand is gebracht, kan de toets der kritiek glans rijk doorstaan.' De verbouwing en uitbreiding is radi- kaal aangepakt. Er kwam ruim 400 m2 vloeroppervlakte uit tevoorschijn die mede dank zij een effectieve verlich ting omgetoverd werden tot een fraai winkelinterieur met de allernieuwste artikelen op het gebied van de com plete woninginrichting. GESPREK In Frankrijk verwacht men dat binnen vier jaar telefoonabonnees recht streeks kunnen telefoneren met relaties in de grote west- europese steden. Nog drie jaar later zal dit ook mogelijk zijn met die in de grote Ameri kaanse steden. Verder lijdt de telefoondienst in dat land aan dezelfde misère als die bij ons: 200.000 mensen wachten er op een telefoonaansluiting. De leeftijd van president Kennedy is kennelijk een in spirerend voorbeeld voor de Fransen - hoewel, zij vinden hem toch iets té jong. Want bij een enquête is gebleken dat als De Gaulle ooit eens niet meer president zou zijn zij de voorkeur geven aan iemand van ongeveer 50 jaar. Boven- dien moet hij een sociaalvoe lend mens zijn. JUDASLOON De Zweedse hoge officier die werd gevan gen genomen omdat hij jaren lang Zwedens militaire gehei men aan de Russen heeft ver raden, kreeg van Moskou daar voor 750.000 gulden uitbetaald (in een periode van 15 jaar). BRUIN Dit is geen vissers latijn: De heer Jean Labonne te Arcachon zat heerlijk met zijn hengeltje te vissen toen hij er een bruinvis van 600 kilo aan kreeg. Hij maakte een las so met een kabel die hij aan boord van zijn bootje had en wierp die om het lijf van het zeemonster, waarna hij het (niet zonder inspanning) op het droge sleepte. Het beest stierf enige tijd daarna, waarna de heer Labonne het de buik opensneed en daar een kleine bruinvis levend aantrof. Door de te snelle geboorte moest ook dit dier toen de geest ge ven. WERKBIJEN In de Natio nale Vergadering van Frank rijk is het probleem van de werkende vrouw aan de orde gekomen. Er waren ook cij fers: In Parijs en voorsteden hebben 40 procent van de vrouwen een hele of gedeelte lijke dagtaak buitenshuis. De helft hiervan is getrouwd. Deze dames hebben met hun huis houdelijke werkzaamheden er bij een werkweek van 80 90 uur. Zij doen dit omdat het inkomen uit hun baantje hen in staat stelt een evenwich tiger persoonlijk en familie leven te leiden(?). RADARBRIL Vissen, pas op! De. vooruitgang staat niet stil: Er is een radarbril spe ciaal voor hengelaars in de handel gebracht (te Parijs), waarmee men tot op de bodem van het water kan kijken zon der gehinderd te worden door de weerkaatsing van het licht. De programma's voor het Kindervakantiewerk zijn voor dit jaar weer vastgesteld. Hoewel er veel problemen moesten wor den opgelost en de nieuwe jeugdwerkleider op voor hem onbe kend terrein moest werken, staan er voor de komende weken weer veel afwisselende activiteiten op het programma. De ko mende week is er voor ALLE kinderen iedere dag weer iets te doen, zodat de vakantie houdende jeugd zich niet hoeft te ver velen. De organisatoren rekenen op veel belangstelling. Onder staand volgt het programma voor de volgende week Maandag 22 juli; 9-12 uur: Kinderspelen in en rond het jeugdgebouw, aan de Industrielaan voor kinderen van 5 t.e.m. 8 jaar. Dinsdag 23 juli; 9-12 en 2-5 uur: Tafeltenniswedstrijden voor meisjes en jongens van 9 t.e.m. 14 jaar in het jeugdgebouw. We spelen in 3 ver schillende groepen. Woensdag 24 juli; 9-12 uur: Vliegers maken voor meisjes en jongens van 8 t.e.m. 10 jaar in het jeugdgebouw aan de Industrielaan. Van 2-5 uur: Vliegers maken voor meisjes en jongens van 11 t.e.m. 14 jaar in het jeugdgebouw. Voor de mooiste vliegers zijn prijsjes beschikbaar. Het benodigde materiaal is aanwezig. Donderdag 25 juli; 9-12 uur: Zwemwedstrijden in het Bergbad. Van 8.30- 9 uur verzamelen in het jeugdgebouw en daar kaartjes kopen. Vrijdag 26 juli; 9-5 uur: Grote en bijzondere speurtocht. Meisjes en jon gens van 8 t.e.m. 14 jaar kunnen meedoen. We blijven de hele dag weg, doen in het bos allerlei spelen die behoren bij een leuk verhaal. Zelf boterham meebrengen! Voor alle spelen zijn er, dank zij de medewerking van de Veenen- daalse winkeliers, leuke prijsjes beschikbaar. Kosten: Voor elk programma onderdeel betalen de kinderen 20 cent. Een klein bedrag voor een leuk programma. Ook voor de dinsdag en de vrijdag zijn de kosten maar 20 cent hoewel de programma's de hele dag duren. Opgeven: Het is niet nodig zich van tevoren op te geven. Iedereen kan komen, iedereen is welkom. Firmant Van Prattenburg is vijfen twintig jaar geleden in het klein be gonnen en heeft thans, behalve een grote winkel ook vijf man personeel in dienst. Geen wonder dat burgemees ter Jhr. Mr. O. R. v. d. Bosch, die onder het aandachtig gehoor van vele belang stellenden de officiële opening verrich te, in zijn toespraak zei bij binnen komst van de ene verbazing en ver wondering in de andere gevallen te zijn. „De Overstraat is tenslotte onze Kalverstraat en ook daarom is dit een schitterende aanwinst". Hij bracht ook zijn complimenten aan architect en an dere medewerkers. Architect Ploeg op zijn beurt roemde het volle vertrouwen dat de opdracht gever in hem had gesteld. „Ik ben blij dat ik dit project heb mogen maken." De heer Prattenburg zelf tenslotte betrok in zijn dankwoord in het bijzon der zijn vrouw „zonder wier steun en inspiratie ik nooit zover gekomen was." Een ongekend aantal bloemstukken en andere geschenken sierden deze middag de winkel. Vrijdagavond j.l. heeft de plaatselijke hervormde jeugdvereniging een oriënte ringsrit georganiseerd, voor auto's, moto ren en bromfietsen. Het was de eerste maal, dat de jeugdvereniging een derge lijke rit uitstippelde. De vereniging kan met trots op deze rit terug zien, want zij werd een groot succes Alle lof moet hierby dan ook toege zwaaid worden aan de heren G. Eijkele- kamp en H. Mandersloot uit Scherpenzeel, die deze rit hadden uitgewerkt. Er waren dertig deelnemers. De pryzen waren als volgt: le prys dhr. Garritsen, Achterstraat Lunteren, (beker), 2e prys dhr. J. v. d. Wolf, uit Veenendaal, (beker), 3e prys dhr. H. Slemmer uit Veenendaal, 4e prys dhr. Schreuder, Ederveen, 5e prijs dhr. G. v. d. Veer, Renswoude, 6e prys dhr. V. d. Glind, Renswoude, met resp. 49-92- 93-94-146- en 150 strafpunten. Waarschijnlijk zal eind augustus weder om een rit worden georganiseerd. COLLECTE De collecte alhier gehouden ten bate van de sanatoria Sonnevanck en Zonne gloren heeft opgebracht een bedrag van 254.76. AFSCHEID KLEUTERJUFFROUW MEVR. DE KONING Verleden week heeft de kleuterschool afscheid genomen van mevr. De Ko- ning-v. Assenberg en van de oudste kleuters. Deze gezellige middag werd gehouden in aanwezigheid van de moe ders en van het schoolbestuur. De oud ste kleuters voerden 2 spelen op n.l. Dr. Rosebottel en een bloemenspel. De kleuters werden getracteerd op limonade en ijs. Na de pauze namen kleuters en ouders afscheid van mevr. De Koning-v. Assenberg. Twee kleu ters boden haar een prachtig huishou delijk cadeau aan. Namens de ouders werd de dank voor de goede zorgen be steed aan school en kleuters uitgespro ken door mevr. Marcus. Deze had een zeer amusant gedicht gemaakt over haar leven op en bij de school. Namens het bestuur werd een woord van dank gebracht door ds. L. v. d. Peut en deze overhandigde haar een enveloppe met inhoud. Aan het slot sprak mevr. De Koning-v. Assenberg haar afscheidswoord. Mevr. De Koning heeft 5 jaar haar krachten hier aan de kleuterschool gewijd. NIEUWE KLEUTERJUF In de vacature ontstaan door het op zeggen van mevr. De Koning-v. Assen berg is benoemd tot kleuterleidster juffr. v. Doorn uit Amersfoort. FEESTPROGRAMMA Het programma bij de officiële ope ning van de Nieuwstraat op zaterdag middag ziet er als volgt uit: vlagsteken en hardlopen met hindernissen voor kinderen van 3-5 jaar; zaklopen en hardlopen met hindernissen voor kin deren van 6-9 jaar; zakslaan en touw trekken voor kinderen van 9-12 jaar; kruiwagenrace voor meisjes van 12-16 en van 16 jaar en ouder; beschuit eten voor meisjes van 9-12 jaar; puzzelrit op fietsen en bromfietsen voor meisjes en jongens van 12-16 jaar en ouder; fotowedstrijd door 3 bewoners van de Nieuwstraat boven de 80 jaar; touw trekken over de beek; gekostumeerd voetballen en dansen op straat met me dewerking van de muziekvereniging Caecilia. SCHIETEN Tijdens de maandagavond door de leden van de schietvereniging Scher penzeel gehouden wekelijkse competitie werden de volgende resultaten gescho ten: A. van Dusschoten 48; M. Berendse 47; J. van Eist, C. Valkenburg jr., E. van Setten en R. van de Burgt 45; J. Koudijs 44; H. Berendse en H. Pater 43; R. van Eist, Hans Hoytema van Ko nijnenburg, P. Engelenburg en J. Koot 42; A. Valkenburg 41; H. Methorst, A. van Eist en J. ten Broek 40; Burg. Hoytema van Konijnenburg 39; B. Val kenburg 38 en J. Vermeulen 33 pnt. wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. GENIET DUBBEL VAN UW VAKANTIE MET EEN Hoofdstraat 51 - Veenendaal Tel. 31 84

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1