Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bijenmarkt herleefde in het centrum Aanvoer en belangstelling boven verwachting Experiment Twee diamanten bruidsparen f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Personenauto - na talrijke capriolen - met wielen omhoog in berm Geen rijbewijs Commissaris van de Koningin onthult De Kolom in Amerongen Koopcentrum Veenendaal 37c JAARGANG DONDERDAG 25 JULI 1963 No. 59 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Vèenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Gebrek Aanvoer Nieuws uit de omgeving mm. Pryzen Uit het politierapport Ontspanningsavond op Bruïneplein BEJAARDENTOCHT NAAR BERG EN DAL 'Setzcruuiii^le DAMES RHENEN CARILLON-CONCERT f 12,50 WAARD 6 P M 046778 ELST TABAKSBOUW WEER* BEGONNEN AMERONGEN VERGUNNING DORPSHUIS VERLEEND INZITTENDEN WONDER BOVEN WONDER ONGEDEERD Druk werk GERUCHTEN OVER KOMST VAN H.K.H. PRINSES BEATRIX TEGENGESPROKEN IN HET BOVEN EDERVEEN Straaljager verloor twee raketten Kosten Groene Kruisgebouw in Ederveen Wat nu weer VANDAAG: MULDER verZEKERen is ZEKERheid 0 VERZEKERINGEN 0 HYPOTHEKEN (1e en 2e) 0 FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Yeenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De pessimisten hebben geen gelijk gekregen Ze lieten geen gelegenheid voorbij gaan om iedereen te vertellen dat de Veenendaalse Bijenmarkt nou toch zéker haar laatste adem zou uitblazen. Aan de Nieuweweg was het de laatste jaren al niks en nu de Marktcommissie het waagstuk had uitgehaald om de eeuwenoude plek te verlaten en de markt naar het centrum van Veenendaal te verleggen ieder weldenkend mens kon toch zo aanvoelen dat het nou helemaal mis was. Bovendien was het een slechte winter geweest, dus zou de aanvoer hoog uit beperkt blijven tot een tien of twintig volken. En de imkers Dachten ze nu heus dat die mensen zich zouden thuisvoelen in het OBC-gebouw Geen sprake van, zeiden de pessimisten. Gelukkig is het heel anders gelopen. In de nacht van maan dag op dinsdag kreeg Veenendaal een vreedzame en geluidloze invasie van meer dan 8.000.000 bijen. Wat niemand had durven hopen gebeurde een flinke aanvoer, een evenredige belangstelling van de zijde van de imkers uit het gehele land en last but not laest een ongekende toeristische belang stelling voor de bijenmarkt. Zo werden een bezoe ker uit Amsterdam en een uit Leidschendam op deze marktdag imker, omdat zij door bemiddeling van een bestuurslid bijen kochten en een regeling voor verzending troffen. De bijenmarkt was dit jaar - en dat geven de organisatoren ook grif toe - een experiment. De eigenaar van het marktterrein aan de Nieuweweg stond dit liever niet meer af voor dit doel, zodat het marktbestuur genoodzaakt was naar een andere plaats om te zien. Met volledige medewerking van het gemeentebestuur viel de keus op het stuk grond achter het postkantoor waar het enige nadeel was dat er in feite geen voldoende groenbedekking aan wezig is. De accomodatie voor verzorging van bezoekers en huisvesting van het markt bestuur daarentegen was in het OCB- gebouw bijzonder goed. Door tijdsgebrek kon de verplaatsing van de markt niet duidelijk worden aangegeven bijvoorbeeld door pijlen of spandoeken. Achteraf is gebleken dat sommige bezoekers aan de Nieuweweg voor gesloten deuren kwamen en vanaf dat punt het nieuwe terrein niet hebben kunnen vinden. Het bestuur heeft dan inmiddels ook besloten bij een volgende bijenmarkt meer aandacht aan dit punt te beste den. De aanvoer was buiten verwachting. SOEST: Het gemeentebestuur van Soest is vorige week het nieuwe rijdende materiaal van de politie wezen be zichtigen. Keurig in de rij stonden er achtereenvolgens opgesteld een over val- en uitrukwagen, twee patrouil lewagens en twee scooters, alles uit gerust met mobilofoon. EDE: Een verkoper heeft kans gezien in een half jaar tijds rond 5000, te verduisteren. De dader, die reeds eerder met de politie in aanraking is geweest, kwam via een reclasserings inrichting bij de inmiddels benadeel de firma terecht. BARNEVELD: Donderdagmorgen begon de uitverkoop maar enkele inwoners konden niet wachten voor het zover was. 's Woensdagsmiddags om vier uur ging een mevrouw al voor de deur van een groot warenhuis zit ten, terwijl 's avonds om half negen een tweede persoon arriveerde, 's Nachts hielden ze zich wakker met een paar bakken sterke koffie. BENNEKOM: Weduwe W. van Bree- schoten-v. d. Brink aan de Slagsteeg heeft dinsdag haar honderdste ver jaardag gevierd. Ze bezit nog een uitstekende gezondheid en is voor haar leeftijd nog vlug ter been. Met haar honderd jaar is zij de oudste in woonster van de gemeente Ede. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Na de zeer catastrofale winter hebben de imkers die de mogelijkheid hadden om te telen de vraag naar bijenvolken aangevoeld en, zoals bij informatie bleek, deze voor de Veenendaalse bij enmarkt bewaard om ze hier te ver handelen. De juiste aanvoer bestond uit 167 korven, 59 kasten en 49 markt- kastjes. De prijzen varieerden van de korven van 15,tot 25,Kasten 25, tot 60,en Marktkastjes 20, Loco-burgemeester Ant. de Ruier die bij de aanvang van de markt een kort openingswoord had gesproken reikte later de wisselbeker uit aan de grootste aanvoerder, de heer van 't Land uit Barneveld. De uitslag van de keuring door de jury van de bijenvolken was: Groep I (beste kast met volk en bouw) A. T. v. d. Brink te Renkum. De tweede prijs was voor T. Dorland te Ede. Groep II (beste korf met volk en bouw) J. v. Ap peldoorn te Kesteren. Tweede prijs H. J. de Ridder te Eist (U.). Voor de mooiste stal korven werd een prijs toegekend ook aan de heer de Rid der te Eist. Al met al was het een bijzonder geslaagde bijenmarkt die in de be langstelling stond van honderden toeristen. Dat sommige bijen die vooral 's mor gens nogal „moekerig" waren af en toe tot de aanval over gingen, werd voor lief genomen. Veel belangrijker was dat de Veenen daalse markt aan haar tweede jeugd toe schijnt te zijn. Met een beetje tact en een juist beleid kan er wederom iets groots uit groeien! Een overzicht van de dinsdag gehouden Bijenmarkt bij het Postkantoor aan de Sandbrinkstraat. Op vrijdag 2 augustus a.s. zullen twee Veenendaalse echtparen de dag herdenken dat zij 60 jaar geleden in de echt werden verbonden. Deze unieke gebeurtenis wordt nog geaccentueerd doordat beide echtparen niet alleen op dezelfde dag, maar bovendien op het zelfde uur getrouwd werden. Om te beginnen is dit het echtpaar Jakobsen-Epskamp, Emmalaan 26. De bruid werd in november 1882 geboren te Veenendaal en trouwde op 2 augustus 1903 met Klaas Epskamp. De bruidegom is 55 jaar werkzaam geweest op de VSW en werkt, ondanks zijn 80-jarige leeftijd, op het ogenblik nog iedere dag bij een nertsenfarm. Binnenkort houdt hij er echter mee op. Beiden genieten nog een uitstekende gezondheid. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 18 kleinkinderen en 11 achter kleinkinderen. Omdat de bruidegom bijna dertig jaar lid is geweest van Caecilia (hij is ere-lid zal er op de heuglijke dag zonder twijfel een sere nade op het programma staan. Op precies hetzelfde tijdstip trouwde zestig jaar geleden op het gemeente huis te Veenendaal ook het echtpaar Klumpenaar-v. d. Bovenkamp, Panhuis 5. Helaas is hier de bruid (79) al ge ruime tijd ziek, zodat het diamanten feest op rustige wijze herdacht zal worden. De bruidegom (82) is nog goed gezond en men kan hem dan ook vaak in zijn tuin vinden. Hij heeft 53 jaar op de Kon. Scheepjeswolfabriek gewerkt en 0 De Veenendaler R. R. M. deed aan gifte dat de chroomsierstrippen van zijn auto verdwenen waren. De po litie stelt een onderzoek in. 0 Omdat het voertuig niet aan de keu ringseisen voldeed heeft de politie vrijdag de bromfiets van de 18-jari- ge Veenendaler J. B. uit het ver keer genomen. Doordat de lading in zijn bestelauto begon te schuiven kwam automobi list J. B. op de Lindelaan in botsing met een geparkeerd staande auto. Er was alleen materiële schade. 0 Op de Zandstraat keek de scholier T. de W. achterom en fietste zo doende tegen een geparkeerd staan de auto. Hij liep geen letsel op. 0 Bij het inrijden van de Beatrixstraat kwam mevr. de L.-L. zaterdag met haar auto in botsing met de per sonenauto van de Hagenaar L. K. geniet nu al zeventien jaar van een welverdiend pensioen. Dit huwelijk werd gezegend met 10 kinderen, waarvan er 8 nog in leven zijn. Voorts zijn er 23 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. (In verband met ziekte van de bruid konden wij geen recente foto publiceren. Red.). Vanaf deze plaats wensen wij beide diamanten echtparen nog veel voor spoed en geluk toe. In het kader van zomer avond-ont spanning hebben de middenstanders op en om het SI. de Bruïneplein en Bru- inestraat gezamenlijk een muzikale avond op touw gezet die zich geheel in de openlucht op het plein zal afspelen. Zo zullen morgenavond (vrijdag) in de muziektent op het plein o.a. optre den: The Strangers; The Royal Ha- waiians en de zangduo's Happy Girls en Valley Sisters. Het programma zal aan elkaar gepraat worden door goo chelaar en conferencier Waldo Marisini. Deze avond is voor iedereen vrij toe gankelijk. De jaarlijkse tocht voor bejaarden op 28 augustus a.s. is thans defini tief vastgesteld. De route gaat via Ochten, Wijchen en Hatert naar Berg en Dal waar in hotel Erica de theepauze zal worden gehou den. Vanuit dit hotel zal dan een rond toer worden gehouden o.a. naar Groes- beek, de Plasmolen en Mook. Later op de middag zal in hetzelfde hotel de gezamenlijke broodmaaltijd worden gebruikt. Via de Waaldijk naar Ochten zal de terugtocht worden aan vaard. Deze route geldt ook voor de op 21 augustus a.s. te houden tocht voor invaliden. 3UN6HANS PRISMA PONTIAC OMEGA voor betere uurw erken HQ0F35TR SI VEENENDAAL OPBRENGST COLLECTE De kollekte voor de blinden onder het motto „de fakkels bijeen" heeft in Veenendaal 2108,37 opgebracht. Het comité zegt allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank en hoopt ook een volgend jaar weer op ieders medewerking te mogen rekenen. Programma van de zomeravondbe speling te Rhenen op vrijdag 26 juli а.s. van 7.30 - 8.30 uur: 1. Preludium in barokstijl. Edw. Loos. 2. Geestelijke liederen: a Ik bid U aan, o macht der liefde, b Neem, Heer, mijn beide handen, c Komt, laat ons voortgaan, kind'ren. 3. a Gavotte in C. b Bist du bei mir. J. S. Bach (bew. L. 't Hart). 4. Oud Nederlandse volksliederen: a Wat voor vijand durft ons maken, b Drie Schuintamboers. c Die Mei plezant. 5. a Aria. G. Ph. Teleman. b Gavotte in F. G. F. Handel. (Bew. L. 't Hart). Drie liederen: a Londonderry (Ierland), b La golondrina (Mexico), c Beim Kronenwirt (Duitsland). 7. Andante Cantabile. Jef Denijn. ENORME DRUKTE OP DE RHENENSE WARENMARKT Het was donderdag een enorme drukte op de wekelijkse warenmarkt, dit tenge volge van de vakanties, Telkenjare om deze tijd wordt het Fred. v. d. Paltzhof overstroomd door bezoekers, zowel Rhe- nenaren als vreemdelingen en de kooplie den maken dan goede zaken. Het is op nieuw een bewijs dat wanneer er iets valt te beleven in het vakantieoord Rhe nen. dit onherroepelijk belangstelling trekt en nog wel in grote mate. Het was donderdagochtend een enorme drukte op de wekelijkse warenmarkt, dit tengevolge van de vakanties. Telkenjare om deze tijd wordt het Fred. v. d. Paltzhof ZEEPKISTENRACE Voor de zeepkistenrace, die op zaterdag 17 augustus wordt gehouden, kunnen deel nemers in de leeftijd van 9 tot 17 jaar zich aanmelden dagelijks bij het VW- kantoor op het Fred. v. d. Paltzhof tot 10 augustus. Het inschrijfgeld bedraagt 1, per persoon. Wij vernamen dat het parcours voor de race wordt uitgezet van Nasstraat-Ba- tuinweg met als finish het hart van de Oude Veenendaalseweg en als uitloop de steil oplopende Zandheuvel. TENTOONSTELLING STREEKMUSEUM Van 29 juli tot 19 augustus wordt in het streekmuseum aan de Molenstraat een expositie gehouden van werken van Harry Antheunis, schilder te Heelsum, en Th. Wieringa, beeldhouwer te Oosterbeek. Het museum is alle werkdagen, behalve woensdag, van 11-12.30 en van 14 tot 17 uur geopend. Bovendien dinsdagavond van 19 tot 21 uur. Ook op zaterdag is het museum voor het publiek open. De vorige week by Fa. C. Diepe- veen, Hoofdstraat 61 uitgegeven Valleiriks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen, zo dat de nieuw uit te geven riks met het nummer TWAALF GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. In Eist en ongetwijfeld in de om geving zijn verschillende tabaks verbouwers reeds begonen de eer ste rijpe bladeren van de tabaks planten te plukken. In Eist is de tabaksbouw dit jaar ongeveer kon- stant gebleven na de grote achter uitgang de laatste jaren door de meeldauw. Landbouwer Wisgerhof uit Eist ver telde dat hij deze gevreesde ziekte nog niet geconstateerd had, maar dat zegt totaal niets, want de meeldauw open baarde zich altijd later in de tijd. Daarom wordt er nu met man en macht gewerkt, zoveel mogelijk gezon de tabak binnen te krijgen. Er bestaat tegenwoordig ook een spuitmiddel, de ziekte kan daar niet mee uitgeroeid worden, maar als men er op tijd bij is kan men hem toch isoleren, zodat andere percelen geen gevaar lopen. Deze tijd, waarin veel mensen va kantie hebben, is voor de tabaksver bouwers een tijd van hard werken en bovenal een spannende tijd. Wie trekt er aan het langste eind: Zij, of de meel dauw? De Stichting Verenigingsgebouw heeft in de loop van deze week vanuit Den Haag de officiële ver gunning voor de bouw van een dorpshuis-gymnastieklokaal ont vangen. Hierdoor is een einde gekomen aan een jarenlang slepende kwestie. Met de bouw van dit complex, naar een ontwerp van de plaatselijke architect C. M. Ploeg zal thans zo spoedig mo gelijk begonnen worden. Men zal trachten in de tweede helft van augustus de aanbesteding te hou den. Het dorpshuis zal verrijzen op een terrein tussen de Burg. v. d. Bosch straat, Kon. Wilhelminaweg, Immink- straat en Holleweg. Maandagavond omstreeks half zes is het echtpaar B. T. W. T.-H., af komstig uit Ruurlo, met de door mevrouw T. bestuurde personenauto in moeilijkheden geraakt. De wagen kantelde en viel in de enkele me ters diepe berm die langs de Zwarteweg is gelegen. Hoewel de auto een open dak had, werden de beide inzittenden er niet uitgeslingerd. Zij konden wonder boven wonder ongedeerd onder de omgeslagen auto uit kruipen. Mevrouw T. bestuurde de auto onder toezicht van haar 73 jarige echtgenoot. Zij had al wel rijles, maar bezat nog geen rijbewijs. Komende vanaf de Grebbeweg reed het echtpaar in de richting van de Rijnbrug. Na de bocht bovenaan deze weg te hebben genomen raakte de wagen de aldaar liggende vluchtheuvel. Mevrouw T. raakte de macht over het stuur kwijt, slingerde van rechts, naar links, trapte op het gas in plaats van op de rem, kwam in aanraking met de bermkant van de weg, waarna de wagen de diepte in kan telde en met de wielen omhoog tot stil stand kwam. De heer en mevrouw T. konden onder hun auto uitkruipen zonder een schram metje te hebben opgelopen. Met een ta kelwagen werd de zwaar beschadigde wa gen omhoog getrokken, waarna deze moest worden weggesleept. De politie in de Grebbestad had druk werk met de talrijke aanrijdingen van de laatste dagen. Op de hoek van het Spits- bergerpard-Oude Veenendaalseweg ram de de 22 jarige bromfietser M. v. W., die de Oude Veenendaalseweg opreed en van links komende personenauto bestuurd door de 23 jarige G. S. uit Veenendaal. Het uitzicht is ter plaatse door de hoge berm practisch nihil. De auto vertoonde aan de portieren allerlei deuken. De bromfiets was beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Bovenaan de Veerweg reed de achttien jarige bromfietser H. A. R. uit Rhenen achterop een geparkeerd staande bestel wagen van de 48 jarige A. A. te Beerta. De bromfietser dacht dat de wagen reed, doch op het laatste moment zag hij dat de auto stilstond. Hij remde uit alle macht maar kon een botsing niet meer voor komen. Bromfiets en auto waren licht beschadigd. Niemand werd gewond. Op de kruising Zwarteweg-Grebbeweg verleende de Rhenense automobilist F. v. d. B., die met zijn personenwagen komen de vanaf de Zwarteweg de Grebbeweg overstak geen voorrang aan de 18 jarige bromfietser G. J. v. d. H., eveneens uit Rhenen. Er volgde een botsing. H. klaag de over pijn aan zijn knie, die gekneust bleek te zijn. Ook hier materiele schade. Op het Fred. v. d. Paltzhof wilde de Duitse automobilist E. G. uit Heedveld met zijn wagen het lage Hof oprijden. Op datzelfde moment reed achter hem de bromfietser J. v. L., 18 jaar, afkomstig uit Rhenen. Deze botste tegen de auto en later tegen een langs de kant van de weg staande boom. De auto was licht bescha digd, de bromfiets zwaar. De veertien jarige H. uit Rhenen reed op een bromfiets van minder goede kwa liteit. De bromfiets werd in beslag geno men, ook al omdat H. nog niet de vereiste leeftijd had om op een bromfiets te rijden. Tijdens een gisteravond gehouden persconferentie heeft de burge meester van Amerongen bekend gemaakt dat de onthulling van de herrezen kolom van Waterloo op zaterdagmiddag 3 augustus a.s. persoonlijk verricht zal worden door de commissaris van de Ko ningin in de provincie Utrecht Mr. C. Th. E. Graaf van Lijnden van Sandenburg. Geruchten als zou H.K.H. Prinses Beatrix eveneens hierbij tegenwoordig zijn, werden tegengesproken. Deze persconferentie was hoofdzakelijk bedoeld voor de landelijke pers omdat er een overzicht gegeven werd van het op richten, verdwijnen en heroprichten van de Kolom, een geschiedenis waar de streekpers reeds herhaalde malen uitvoe rig aandacht heeft besteed. Burgemeester Van den Bosch wilde, on danks verschillende vragen van de aan wezige journalisten, het liefst zo weinig mogelijk zeggen over de periode van het wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. terugvinden van de Kolom, „omdat het monument thans zowel met voor- als te genstanders wordt opgericht". Overigens is de bereidwilligheid om het monument te doen herreizen bijzonder groot. De be volking bracht aan geld ruim 1800. bijeen, verschillende firma's leverden gra tis materialen, brandweerlieden en bouw vakkers werkten in hun vrije tijd aan het bouwwerk zodat op zaterdagmiddag 3 au gustus een historisch moment zal aanbre- breken. Het monument is thans zo goed als gereed en staat op een stuk grond van de fam. Bentinck, beneden het Berghuis. Grond en monument zullen overgedragen worden aan de gemeente die dan het on derhoud op zich neemt. Na de onthulling zal Prof. W. Ph. Cool- haas te Bilthoven een herdenkingsrede uitspreken. In dit verband is het interes sant te weten, dat de overgrootvader van Prof. Coolhaas predikant in Amerongen was ten tijde van de eerste oprichting van de Kolom. Gisteren heeft een straaljager twee met scherpe koppen geladen raketten verloren in de omgeving van Ederveen. Het vliegtuig was afkomstig van de vliegbasis Eind hoven. Via radio en t.v. werd het publiek gisteravond gewaarschuwd deze raket ten niet aan te raken, doch onmiddel lijk de politie te waarschuwen. Het aanraken van deze raketten zou name lijk gevaar kunnen opleveren. Vanmor gen om tien uur waren de raketten nog niet gevonden, hoewel er én door po litie en door Kon. Marechaussee inten sief naar wordt gezocht. De 64 jarige B. v. d. H. uit Renkum werd op de Cuneralaan aangereden door de bromfietser Van L. uit Rhenen. Aan vankelijk klaagde V. d. H. alleen wat over pijn in zijn rechterarm. Hij wilde geen geneeskundige behandeling. Later op de avond, toen hij reeds thuis was, moest hij hals over kop in het Wageningse Zieken huis worden opgenomen met half verlam de armen. De politie maakte proces-ver baal op. Midden in de nacht vond de patrouil lerende politie een grote hoop huisvuil aan de openbare weg. Er zat een naam kaartje in van de eigenaar. De man werd a bout portant uit z'n bed gebeld en kon direqt aan het opruimen. Wellicht een waarschuwing voor vele andere omwoners die her en der hun huisvuil maar luk raak deponeren tot grote ergernis van de vele goedwillenden. Bij de openbare ULO aan de Wilhel- minastraat staat al drie weken onbeheerd een rijwiel van het merk „Burco". De po litie vraagt zich af van wie dit wel mag zijn. Het is een herenfiets, blauw gelakt en met handremmen. Bij het bosbessen plukken aan de Stok- weg werd een damesrijwiel ontvreemd. De plukster had de fiets onbeheerd en niet op slot tegen een boom gezet. In de gemeenteraadsvergadering van 20 febr. j.l. stelde de raad van Ede kre dieten beschikbaar voor de bouw van een politiepost met Groene Kruisge bouw en twee woningen te Ederveen, alsmede tot het verstrekken van een geldlening van maximaal f 29.760, aan de Vereniging Het Groene Kruis te Ederveen. Daar genoemde vereniging van de provincie een renteloze geldlening van 10.000,zal ontvangen, kan het be drag der lening hiermede worden ver laagd, aldus delen b. en w. de raad mede. Voorts stellen b. en w. voor de kosten van de politie- en de zusterswoning met handhaving van de totale kosten anders te verdelen, maar met inachtneming van de ms inhoud van beide woningen. Aan de hand hiervan kunnen de kosten van de politiewoning op 42.969, (oud 40.825) en van de zusterswoning, inbegrepen 2000,voor centrale ver warming op 36.162,(oud 38.306) worden gesteld. ■B- Volgens gegevens van de F.B.I. wordt er in de Verenigde Staten elk uur een moord gepleegd. -B- In een dierentuin in Vancouver heeft een man, die zich „Tarzan" noemde een groot aantal wilde dieren de vrijheid hergeven. -B- De 13-jarige dochter van de konin gin van Engeland, prinses Anne, gaat in de herfst naar de kostschool. ■B- In de zes landen van de E.E.G. werk ten vorig jaar 72,4 miljoen arbei ders. •B- De bevolking van de Sowjet-Unie is in de eerste helft van dit jaar toegenomen tot ongeveer 225 mil joen. Een 19-jarige Braziliaanse studente is in Miama Beach gekozen tot „Miss Universe 1963". •B- India zal een zender van Amerika krijgen die in Calcutta wordt ge bouwd. OP DE PRAATSTOEL VAN WOUT (pag. 2) BRIEF UIT BRABANT (pag. 1 van 2e blad) LICHT EN MUZIEK IN AME RONGEN (3e blad) GESPREK MET DE AAN VOERDER (pag. 2 van 2e blad) HET KINDERVAKANTIE WERK (3e blad) BIJENMARKT HERLEEFDE (pag. 1) 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1