Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Rhenen's brandweer rukte tweemaal uit voor rokende vuilnisbelt Voor de KANTONRECHTER Politie had handen vol werk Zweefvlieger geland OVERBERG Nieuwe wagen voor Veenendaals Vrijwillige Brandweer Koopcentrum Veenendaal EDERVEEN ELST ■■ill aptieJt „Pas op, *n buitenlander!" ww- Officieel programma onthulling Kolom te Amerongen Lichtweekprogramma voor de komende dagen 37e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 1963 Nr. 60 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel IN HET MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W« F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Zaterdag en maandagavond is Rhenen's vrijwillige brandweer uitgerukt voor brand in de gemeentelijke vuilnisbelt aan de overkant van de Rijn. Beide malen was de enorme rookontwikkeling tot op grote afstand te zien. De talrijke ratten, angstig voor de verzengende hitte, sprongen aan alle kanten in het aangrenzende water bij de belt. Vermoedelijk zal de vuur haard nog wel enige malen oplaaien, daar de oorsprong diep schijnt te zitten. De politie in Rhenen had het de laatste dagen weer behoorlijk druk. In Eist was een Duits zweefvliegtuig geland. De pi loot was 's ochtends om elf uur in Han nover opgestegen en maakte 's avonds om half zes in het dorp bij Rhenen een ge slaagde landing. De vijf en veertig jarige automobilist G. de H. uit Wageningen, die komende van de Grebbeberg de Zwarteweg wilde in draaien, zag door de felle zon een uit de richting stad komende bromfietser W. J. W., oud negentien jaar en afkomstig uit Didam, over het hoofd. Een botsing was het gevolg. De auto was flink beschadigd aan beide portieren. De bromfiets was er ogenschijnlijk goed afgekomen. Niemand werd bij deze aanrijding gewond. De bromfietser liep alleen een gescheurde broek op, maar dat was nog wel te over komen. Zijn duo-rijdster kwam met de schrik vrij. In de bocht van de Eikenlaan-Populie ren laan, waar de motor van de Rhene- naar A. J. v. d. K. stond geparkeerd, nam de bestelautochauffeur P. J. B., even eens te Rhenen zodanig de bocht, dat hij de motor raakte. Deze viel en werd be schadigd. Op de Nieuwe Veenendaalseweg kwam de 38 jarige wielrijder G. E. te Rhenen in botsing met de 8-jarige A.S., eveneens te Rhenen, die ter hoogte van het Rusthuis plotseling met zijn fietsje achter de bo menrij vandaan kwam. E. sloeg over de kop. Hij kneusde rechterarm en linker enkel. De fiets werd behoorlijk bescha digd. Het kind mankeerde niets. Op de hoek van de Ribeslaan reed de 34 jarige automobilist W. v. S. uit Res teren over een midden op de weg liggen de step. De bumper van zijn wagen werd v. H„ wonende in deze buurt. De schade werd onderling geregeld. FIETS TERECHT Vorige week maakten wij melding van het verdwijnen van een damesrijwiel, het welk tijdens het bosbessen plukken tegen een boom was gezet. Thans bleek dat een twaalf jarig meisje uit Rhenen het rijwiel mee naar huis had genomen, omdat zij het te ver vond om naar huis te lopen. Thuis gekomen had een veertienjarig vriendin netje zich over de fiets ontfermd. Het rij wiel had men in een grijze kleur overge- verfd om herkenning te voorkomen. Uit de tuin van de heer P. aan de Es doornlaan had baldadige jeugd zomaar groente uit de grond getrokken. Dit zin loos gedoe gaat alle perken te buiten. Men kan niet eens meer spreken van baldadig heid. In het kreupelhout aan de Cuneralaan nabij de steenfabrieken werd een brom fiets gevonden die niet meer in rijdbare staat verkeerde. De stuurinrichting was defect. Het bleek een gestolen bromfiets te zijn van de heer F. v. B. te Resteren. Op de vuilnisbelt werd een zak gevon den met vijf oude kippen, vier dood en één levend. De kippen waren in de rui. Vermoedelijk heeft men er vanaf gewild. A. J. M. v. d. M., oud 18 jaar, wonende te Leusden, werd bekeurd wegens het rij den op een scooter zonder rijbewijs. De dertig jarige J. C. B. te Haarlemmer- liede, kreeg een procesverbaal omdat hij UITGEGLEDEN OVER ZEIL: GEBROKEN BEEN De 69-jarige van R. uit Ede paste zondag avond j.l. op bij zijn dochter aan de Ven- delseweg. Hij gleed uit over de linoleum en brak zijn been. Vervoer naar het Julia- beschadigd. De step was eigendom van J. naziekenhuis te Ede was noodzakelijk. rijdende op een fiets geen richting aan gaf. De 22 jarige W. T. te Veenendaal werd bekeurd omdat hij in de spertijd met een bromfiets op de Molenstraat reed. A. B. te Arnhem werd op de bon gezet omdat hij het stopverbod in de Nude had overtreden. De 45-jarige J. A. de B. te Werkhoven werd bekeurd vanwege overtreding van de rijtijdenwet. G. v. R. te Renswoude kreeg een proces verbaal wegens het berijden van een bromfiets onder invloed. De acht en twintigjarige G. D. uit Nij- kerk werd verbaliseerd wegens het rij den op een scooter zonder koplicht. KOE SPRONG DE DOOD TEGEMOET Een dezer dagen had de landbouwer G. Hardeman alhier een koe gekocht en wilde haar na het melken bij het andere vee in de weide doen. De koe die blijkbaar weer naar zijn oude baas terug wilde wist te ontvluchten en ging met een ferme sprong over de afrastering heen, maar be kocht dat met de dood. Een aanstormen de trein verminkte het dier deerlijk. H. was verzekerd tegen dergelijke onge lukken. De trein had twintig minuten vertraging. 30 HENNEN DOODGEBETEN Groter financiële strop had de pluim veehouder H. Ploeg alhier waar een der tigtal jonge hennen werden doodgebeten, dader vermoedelijk een vos. Daar P. niet verzekerd is betekent dit een schadepost van rond 150, BOEREN MET HUN VROUWEN EEN DAGJE UIT Woensdag gingen de boeren met hun echtgenoten een dagje uit. De reis werd verzorgd door de voorlichtingsdienst en stond onder leiding van dhr. Tijsseling, De tocht die per toeringcar gemaakt werd ging naar Lelystad waar een museum werd bezocht. De ontginningswerkzaam heden in het Flevoland trok ook aller aandacht, daarna werd de reis voortgezet naar Giethoorn waar onder stralend zo merweer naar hartelust gepuntert werd. De inwendige mens werd versterkt door een goed diner in Meppel. Via Staphorst ging het naar Harderwijk waar nog even halt werd gehouden voor een kop koffie. Na veel gezien en genoten te hebben ar riveerde het gezelschap om 11 uur weer in Overberg. Dit is de nieuwe aan winst van de Veenen- Jaalse vrijwillige brand weer. Het is een Com- mer Walk Thru materieel ;n manschappenwagen, 3ie maandagmiddag om rialf twee door de brand- veer commandanten J. v. E-Iardeveld en G. J. van Holland (commandant N. Th. van der Veen was met vakantie) aan bur gemeester en wethouders werd gepresenteerd. Het college was toen juist in vergadering onder voor zitterschap van loco-bur gemeester, wethouder Ant. de Ruiter, aangezien ook burgemeester Hazen berg met vakantie was. B. en w. inspecteerden de nieuwe wagen, die sen combinatie bevat van veel vernuftige eigen schappen. De wagen kan Z300 kg materiaal bevatten en te vens tien manschappen vervoeren. Daarnaast doet de wagen dienst als trekker van een Magirus motorspuit met een ca paciteit van 1500 liter per minuut onder een druk van 8 atmos feer. Als de wagen niet verder kan rij den kan de motorspuit door twee spuit- DE RAMP IN SKOPJE. Een volkswagen is gedeeltelijk bedolven onder de puinhopen. Door het ge weld is de auto van de trottoirband naar het midden van de straat geschoven. gasten worden gedragen. Veel handelingen zijn hiervoor niet nodig. In een oogwenk kan de spuit van zijn onderstel worden gelicht en als op een draagbaar met man kracht worden vervoerd. De andere technische snufjes zijn ook niet voor de poes. In de wagen bevindt zich een kettingzaagmachine die in een minimum van tijd zware bomen kan vel len. Voorts is een lichtagregaat aanwezig voldoende voor het opwekken van stroom voor drie sterke schijnwerpers. Dan nog een electrisch snijapparaat o.a. voor het bevrijden van bekneld geraakte personen, 700 meter brandslang, koppelingen en allerhande klein materieel. Tegelijkertijd kwam de brandweer in het bezit van een handig aanhangwagen- tje met een droogpoederblusapparaat, dat eventueel kan worden gebruikt voor het blussen van electriciteitsbranden. Dit ap paraat kan 250 kg. poeder bevatten. Al het nieuwe materiaal heeft 40 duizend gul den gekost, een uitgaaf waartoe de ge meenteraad op 7 februari j.l. besloot. wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. GROND VOOR WONINGBOUW NU WEL BESCHIKBAAR Zoals men zich herinnert waren enkele weken geleden moeilijkheden bij de rondgaankoop te Ederveen voor de bouw van 18 woningwetwoningen. B. en W. van 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Ede stelden toen zelfs voor de woningen naar Wekerom over te hevelen. Thans in haar vergadering van 24 juli verklaarde de Raad zich akkoord met een voorstel tot ruiling van de grond, waar door de gemeente in het bezit kwam van een stuk grond aan de T. C. Hootsenstraat eigendom van Mevr. J. van Egdom-van Maanen. Dit terrein is op het goedgekeur de uitbreidingsplan in onderdelen voor Ederveen bestemd voor de bouw van 23 woningwetwoningen. De heer Hardeman (C.H.U.), die zich destijds, als enige Ederveense ingezetene van de Raad van Ede, sterk verzette tegen het overhevelen van de woningen naar een ander dorp, sprak er nu zijn waarde ring over uit dat deze kwestie zo'n snelle afwikkeling vond dank zij de aandacht die B. en W. hieraan schonken. STOERE TIPPELAARS UIT ELST Ook uit Eist hebben enkele moedigen het aangedurfd zich in het „Vierdaagsele- ger" van Nijmegen aan te melden. Drie leden van de w.s.v. de Rijnkanters waag den het n.l.: G. Vervat en de gebroeders Jan en Johan Vermazen. Zij liepen zonder al te grote moeite de tocht uit. Een fraaie prestatie aangezien vele ervaren tippe laars meenden, dat het dit jaar een vrij zware tocht geweest is. naast de apotheek Hoofdstr. 811 Vdaal Van G., metselaar te Ede, was met een snelheid van 90 km per uur met zijn auto door de bebouwde kom van Harskamp ge reden. Voor het Wagenings kantongerecht hoorde Van G„ die al eens eerder ver oordeeld was wegens een overschrijding van de maximum snelheid, hiervoor vrij dag 150,— of 15 dagen tegen zich eisen. Rechter v. d. Brand verlaagde de geld boete tot 100,of 20 dagen. Daarnaast vonniste hij echter met een onvoorwaar delijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van drie maanden. X X Op de weg van Oosterbeek naar zijn werk in Arnhem was Van V., magazijn bediende te Oosterbeek, er niet in ge slaagd met zijn bromfiets beneden de maximumsnelheid te blijven. Ik moest wel, beweerde Van V. vrij dag voor het Wagenings kantongerecht. Ik reed achter een groepje fietsers en als ik er niet even snel voorbijgetrokken was, had ik er een heel eind achter moeten blijven. Dat had u dan maar moeten doen, vond de officier, die 50,— of 10 dagen eiste, lakoniek. Dat is nog vijf gulden meer dan het schikkingsvoorstel, schrok verdachte. En dat kon ik al niet betalen. Toen u nog op de bromfiets zat, hebt u daar ook niet aan gedacht, veronder stelde rechter v. d. Brand. Als u geen geld voor de boete hebt, moet u de bromfiets maar verkopen, luidde de radicale oplossing, die de of ficier aan de hand deed. Verdachtes schrik zou nog groter wor den, want rechter v. d. Brand vonniste met 60,— of 12 dagen. X X Voor 't H., inspecteur bij een verkoop maatschappij te Arnhem, stond vrijdag voor het Wagenings kantongerecht te recht omdat hij op de kruising Veender- weg-Proosdijerveldweg te Ede geen voor rang had verleend met zijn personenauto aan een andere, van rechts komende wa gen. Precies op de hoek staat, enigszins op een verhoging, een kerk. Dat heuveltje benam mij het uitzicht. Een meter of ze ven acht voor het kruispunt heb ik nog stilgestaan, maar ik vermoed, dat ik toen als het ware over de weg heengekeken heb. Pas op het allerlaatste ogenblik zag ik de auto en toen kreeg ik meteen de volle laag, vertelde Voor 't H. Conform de eis werd verdachte veroor deeld tot 100,— of 20 dagen. X X Van G., chauffeur te Arnhem, moest vrijdag voor het Wagenings kantonge recht verschijnen omdat hij op de Paas- berg te Oosterbeek met zijn vrachtauto de kraan van een melkwagen afgereden en zo de rijbaan in een melkweg herschapen had. Er stonden een stuk of wat mensen vlak bij de stoeprand en ik was bang, dat een van hen onverwacht de weg op zou lopen. Ik week daarom iets uit en toen raakte ik juist die kraan, vertelde Van G. U bent door de politie al herhaalde lijk gewaarschuwd, dat u minder wild en beter rechts moest rijden, zag rechter v. d. Brand in het proces-verbaal. Dat kan wel, maar die dag reed ik in iedergeval heel rustig, antwoordde Van G. Ik had een dieselauto met rechts stuur en ben tegen de helling op steeds in de tweede versnelling gebleven. Aan dat rechtse stuur was ik nog niet erg ge wend en daardoor ben ik waarschijnlijk wat te ver naar links gegaan. Een geldboete van 75,— of 15 dagen en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar met een proeftijd van twee jaar, eiste de officier. Rechter v. d. Brand handhaafde de voor waardelijke ontzegging. Wat de boete be trof wilde hij het voor dit keer nog laten bij het schikkingsbedrag, 50,of 10 dagen. (zie verder pag. 2) Net zo als de Nederlandse toeristen in het buitenland soms moeilijkheden hebben met de daar geldende verkeersregels die van de onze afwijken, worstelen buiten landers ook wel eens met de in ons land geldende, van de hun in land afwijkende bepalingen. Zonder nu te willen bevorderen, dat de Nederlandse moeders tegen hun kroost roepen: „Pas op, 'n buitenlander!", vraagt het Verbond voor Veilig Verkeer wel ex tra -oplettendheid ten aanzien van buiten ten landse toeristen. De volgende ver keerde manoeuvres kunnen worden ver wacht: Duitse toeristen nemen op de z.g. ver keerspleinen soms voorrang, als zij rond rijden en voorrang zouden moeten verle nen aan verkeer van rechts. Belgen halen wel eens in, waar dat ver boden is omdat bij ons niet geldt dat het inhaalverbod ten einde is als het binnen honderd meter niet wordt herhaald. Fransen kunnen in de bebouwde kom op een voorrangsweg ineens stoppen om voorrang te verlenen: zij zijn gewend dal voorrangswegen binen de bebouwde kom ophouden voorrangswegen te zijn. Een uitstekende linker richtingaanwij zer van een Italiaan, Zwitser of Belg hoeft niet te betekenen dat hij linksaf gaat; het kan even goed zijn dat hij wil inhalen. In Italië, Zwitserland en - sedert 13 mei j.l. - België is „knipperen" bij het inha len verplicht. Het kan gebeuren dat Duitsers een op een zebra overstekende voetganger geen ongehinderde oversteek gunt, want in zijn land geldt voor bepaalde zebra's nog steeds de regeling, zoals die bij ons vóór 1 november gold (knipperbollen). Bij vrijwel alle buitenlanders moet men erop bedacht zijn, dat zij fietsers en bromfietsers plotseling voorrang gaan verlenen. De regel „snelverkeer gaat voor langzaam verkeer" geldt namelijk alleen in ons land en in Luxemburg. Wees vooral bedacht op aarzelende bui tenlanders, die in onze steden niet zo goed de weg weten en dan soms plompverlo ren midden op straat een kaart gaan na kijken of onverwachts stoppen om naar de weg te vragen. Voor al deze gevallen dus: extra oplettendheid en clementie. In verband met de onthulling van „De Kolom" a.s. zaterdag middag, is het volgende officiële programma vastgesteld 14.30 uur Samenstelling van stoet bestaande uit de kinderen van de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen. Dit zijn de kin deren die op 1 juli in één van de genoemde klassen verbleven. Men wil de jeugd op directe wijze bepalen bij de historische betekenis van dit monument. Zij zullen de onthulling en de hierop volgende toespraak van Prof. Coolhaas van dichtbij kun nen volgen. Die jongens en meisjes die mee willen, worden verzocht om half drie aanwezig te zijn. Ook de leden van de sportvereniging Amerongen zullen de gang naar „De Kolom" meemaken. Bovendien zal „Ons Genoegen" het geheel begelei den. Vertrek 14.45 uur vanaf De Hof. 15.30 uur Korte toespraak van burgemeester Jhr. Mr. O. R. v. d. Bosch. Aankomst van douarière Gravin van Athlene, die „De Kolom" zal overdragen aan de gemeente Amerongen. Onthulling van „De Kolom" door de commissaris v. d. Koningin in de provincie Utrecht, Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg. Rede door Prof. W. Ph. Coolhaas. Slotwoord van burgemeester Jhr. Mr. O. R. van den Bosch. Gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Na de onthulling wordt er ter plaatse aan de medewerkers en aan de schoolkinderen een verrassing uitgereikt. Bovendien wordt de plechtig heid nog gevolgd door een ontvangst van genodigden ten gemeentehuize. De muziekvereniging „Ons Genoegen" verleent verder medewerking aan de plechtigheid door het ten gehore brengen van vaderlandse liederen. De bevolking wordt verzocht de vlaggen deze middag uit te steken. Het programma voor de tweede en laatste lichtweek ziet er als volgt uit: Zaterdagavond 3 augustus: Cabaret door een groot radio en televisiegezel schap met o.a. Peter Pikos, imitator; Connie van den Berg, zan geres; The Broytons, acrobatiek e.a., in de tuin van het Berghuis. Maandagavond 5 augustus: Concert door een muziekkorps van het Leger des Heils in plantsoen Lievendael. Dinsdagavond 6 augustus: Populair concert van Ons Genoegen op de Hof. Woensdagavond 7 augustus: Concert op het Gavioli-concertorgel de Leeuw in plantsoen Lievendael. Hierna om half tien openluchtfilmvoorstel ling, welke aangeboden wordt door het Nut en de Oranjevereni ging. Toegang gratis. Donderdag 8 augustus: Grote EHBO buitenoefening in samenwerking met brandweer. Zaterdag 10 augustus: Lichtweek wandeltocht georganiseerd door de w.s.v. de Vrije Wandelaars. Start tussen twee en half drie vanaf Lievendael. Puzzelrit voor rijwielen en bromfietsen, georganiseerd door Veilig Verkeer en Oranjevereiniging. Start om 2 uur vanaf Buitenlust. In schrijving kosteloos. Op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus zal men zich in de Laan kunnen vermaken met diverse kermisattracties.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1