Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gemccntcsecr. D. Blankespoor, na 48 jaar gemeentedienst in Veenendaal, met pensioen De Wereld van WEEK-tot-WEEK Jongste gemeentesecretaris bij benoeming Koopcentrum Veenendaal JEUGD GRAND-PRIX AUTO-RACES Geen woeste races Moedig en zeker niet onbetekenend Aanmelden voor de Jeugdvierdaagse /^WAAR IS DE^ VALLEI-RIKS? Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scberpenzeel 37e JAARGANG Nr. 61 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De heer D. Blankespoor, die a.s. dinsdag in een openbare gemeente raadsvergadering officieel afscheid zal nemen is 48 jaar in dienst van de gemeente Veenendaal geweest, waarvan 38 jaar als gemeentesec retaris. Ten tijde van zijn benoeming op 1 juli 1925 was de heer Blan kespoor met zijn 27 levensjaren de jongste gemeentesecretaris van Nederland. 10 jaar daarvóór deed de scheidende secretaris zijn intrede bij de ge meente Veenendaal, om precies te zijn op 1 september 1915. Na een jaar het hebben „gevolontaird" werd hij op 1 augustus 1916 benoemd tot adjunct-commies. Op 1 juli 1922 volgde de bevordering tot com mies. Van 1 januari 1926 tot 1 januari 1960 is de heer Blankespoor tevens ambtenaar van de burgerlijke stand geweest. Deze functie moest hij op laatstgenoemde da tum opgeven, omdat de gemeente Vee nendaal het maximumaantal inwoners voor de combinatie secretaris/ambtenaar van de burgerlijke stand op dat moment overschreed. Vier burgemeesters De heer Blankespoor heeft in die lange periode bij de gemeente Veenendaal „on der vier burgemeesters gediend", n.l. de heren H. A. van de Westeringh, Mr. J. J. P. C. van Kuijk, A. Bakker en de huidige burgemeester, mr. dr. J. Hazenberg. Het 40-jarige jubileum van de heer Blan kespoor werd destijds op grootse wijze ge vierd. Stand van gemeente op VEWIBETO 5 B. cn w. van Veenendaal hebben de raad een voorstel gedaan om een gemeentelijke stand in te richten op de Vewibeto 5, die van 11 tot en met 19 oktober a.s. door de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Han del en Nijverheid" wordt gehouden. Teneinde de inwoners meer de publie ke aangelegenheden te interesseren ach ten b. en w. het gewenst een dergelijke stand in te richten. Hun gedachten gaan uit naar een ruimte, waarin naast een aantal maquettes, tekeningen en foto's zullen worden geëxposeerd. De totale kosten zullen volgens de ra ming op vierduizend gulden komen, tot welk bedrag een krediet aan de gemeen teraad wordt gevraagd. Voorts wordt voorgesteld eervol ontslag te verlenen aan de heer B. B. Bos, onder wijzer aan de openbare Rijk van Gaas- beekschool aan de Adr. van Ostadelaan. De heer Bos heeft om dit ontslag verzocht, omdat hij zich heeft laten inschrijven als leerling aan de Academie voor Beelden de Kunsten te Amsterdam voor een cur sus tekenen. Tenslotte wordt voorgesteld de ontrui mingstermijn van de onbewoonbaarver- klaarde woningen 2e Achterkerkdwars- straat nrs. 1 tot en met 12 te verlengen tot uiterlijk 12 maart 1964. COLLECTE „ORANJEDAG" Op het ogenblik wordt een huis-aan- huis collecte gehouden, waarvan de op brengst bestemd is tot dekking van de kosten van de door de ouden van dagen en de vorig jaar zo uitstekend geslaagde tocht voor minder-invaliden uit deze ge meente. Ook dit jaar zullen wederom dergelijke tochten worden gehouden. Uit de opbrengst van de collecte worden tevens bestreden de kosten van de plaats gehad hebbende kindertractaties bij de viering van de verjaardag van H.M. de Koningin. Het bestuur van „Oranjedag" beveelt de collecte van harte bij de ingezetenen aan. De scheidende secretaris, van geboorte een Barnevelder, heeft zich altijd één gevoeld met de Veenendaalse gemeen schap. Buiten de gemeentedienst om be kleedde hij vele functies, o.a. was hij 40 jaar bestuurslid van de vereniging „Oran jedag", waarvan de meeste jaren secre taris. Voor dit feit werd hij onlangs tij dens een congres te Zwolle van de Ned. Federatie van Oranjeverenigingen op eervolle wijze onderscheiden. Daarnaast is de heer Blankespoor vanaf 1955 bestuurslid van het Veenendaalse Ju- Veenendaals Gcm.-secr. neemt afscheid in openb. raadsverg. In een openbare vergadering van de Veenendaalse gemeenteraad zal dinsdag 6 augustus a.s. afscheid worden genomen van de gemecntesecreatis van Veenendaal, de heer D. Blankespoor, die op 1 septem ber a.s. wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd de gemeente dienst zal verlaten. Vanwege het bijzondere karakter wordt deze raadsvergadering gehouden in het gebouw „Eltheto" aan de Fluitersstraat. De aanvang is gesteld op half vier 's middags. Tevens zal in deze vergadering de be ëdiging plaatsvinden van de nieuwbe noemde secretaris, de heer D. van Manen IN HET wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. De nieuwbenoemde Gem.-secretaris de heer D. van Manen en de nieuwe loco-secretaris, de heer W. van Offeren. Voor een drietal „werkpunten" dat in deze vergadering aan de orde zal komen verwijzen wij u naar elders in deze editie. JONGETJE LIEP TEGEN AUTO Het zesjarig zoontje van de fam. v. d. B. van de Middellaan liep woensdag morgen zonder uit te kijken de rijweg op en werd gegrepen door een perso nenauto bestuurd door de heer de R. te Veenendaal. De bestuurder kon niet remmen want het jongetje kwam plot seling achter een geparkeerde auto van daan. Hij brak een been en liep inwen dige kneuzingen op. Vervoer naar het Veenendaalse Julianaziekenhuis was noodzakelijk. lianaziekenhuis en sedert het einde van de oorlog secretaris van het organisatie comité Autotocht Ouden van Dagen. De heer Blankespoor blijft na zijn pen sionering in Veenendaal wonen. OP 5 AUGUSTUS A.S. VIERT H.K.H. PRINSES IRENE HAAR 24ste VERJAARDAG (Foto: Nat. Fotopersbureau.) TOPNUMMER VAN HET JEUGD-VAKANTIEWERK Alles wat voor de Veenendaalse jeugd door het jeugdwerk De In stuif onder leiding van jeugdwerkleider G. v. d. Schee in de vakantie maanden wordt gedaan valt bijzonder in de smaak. Dit mag worden afgeleid uit de belangstelling die er voor alle evenementen weer is. Niettemin moet worden aangenomen dat één evenement met kop en schouders boven dit alles zal uitsteken, n.l. de JEUGD GRAND-PRIX van de BP-organisatie. Dit wordt wel het machtigste evenement van heel de zomer! De races worden gereden in junior- modellen van echte race-wagens en ter geruststelling aan het adres van de ou ders moet worden meegedeeld, dat het geen „woeste races" worden. Wel zal de echtheid van een grote race er zijn. Op het Dr. Slotemaker de Bruineplein, waar de races van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 augustus a.s. worden gehou den wordt een heus circuit uitgezet met strobalen en zo meer. Gevaarlijk is het echter niet, want als een jongen of meisje met een gang van 30 kilometer in de bocht tegen de kant zou rijden slaat de moter meteen af door een spe ciale veiligheidsconstructie aan de wa gen. Bovendien is er een complete BP- equipe van monteurs aanwezig. 600 deelnemers Al met al wordt het een indrukwek kende organisatie. In totaal kunen on geveer 600 jongens en meisjes deelne men. Dat Veenendaal uit 175 aanvragen uit verschilende plaatsen met 25 andere plaatsen tot wedstrijdterrein is gekozen heeft waarschijnlijk een bijzondere oor zaak. Een oud-Veenendaler, de heer G. J. Knegjens, is namelijk één van de top manen van de organisatie. Wellicht zullen vele jongens en meis jes zich afvragen hoe zij zich kunnen opgeven voor deelneming. Dit kan door invulling van een inschrijfformulier, dat verkrijgbaar is in het jeugdgebouw aan de Industrielaan. Wanneer deze formulieren verkrijg baar zijn zal worden bekendgemaakt in een speciale advertentie in De Vallei van a.s. woensdag 7 augustus. Deze formulieren moeten worden ge zonden naar Zeist, van waar uit men bericht ontvangt op welke dag en uur men aanwezig moet zijn. Alle jongens en meisjes van 9 tot 13 jaar kunnen in schrijven. De formulieren moeten per soonlijk worden afgehaald. Plaatselijke kampioen naar landel. wedstrijd De wedstrijden bestaan uit een proef rit gevolgd door een ronde waarvan de tijd wordt opgenomen. Wie driemaal de strobalen raakt wordt automatisch uit geschakeld. De best geklasseerde van elke groep van 15 deelnemers wordt ge selecteerd en mag op de finaledag rijden tegen de andere seriewinnaars. Deze finale zal worden verreden op zaterdag 17 augustus van twee tot vijf uur. Bur gemeester en Wethouders en andere of ficiële personen zijn uitgenodigd hierbij tegenwoordig te zijn. De plaatselijke kampioen wordt ge huldigd en waarschijnlijk zal de Burge meester de prijzgn uitreiken. De kam pioene van de meisjes krijgt de „Coupe des dames", terwijl de jongenskampioen in het bezit komt van de „Gouden Helm". Bovendien mag de plaatselijke kampioen meedoen aan de wedstrijden om het kampioenschap vap Nederland. Daarnaast krijgt iedere deelnemer of deelneemster een coureursbrevet. AANMELDING VOOR INVALIDEN- TOCHT GESLOTEN Gelegenheid tot aanmelding voor de au totocht voor invaliden bestaat er niet meer. 41 invaliden en 32 familie- of ge zinsleden die de helpende hand zullen bieden maken de dagtocht op Z1 augustus a.s. mee. Ofschoon men van de Russische leider, sinds hij in de algemene vergadering van de Verenigde Naties met de hakken van zijn schoenen debatteerde en in zijn woorden soms zeer weinig kieskeurig is, veel kwaads kan zeggen, is hij toch onge twijfeld geen onbetekenend man, doch een leider, die moedig en consequent een bepaald doel nastreeft, ook in zijn controvers met de Chinezen. Dit geschil heet ideologisch (Lenin of Stalin). Het wezenlijke karakter van het geschil wordt door dit woord echter meer verdoezeld dan verhelderd. Toen Chroestjew in 1956 op het 20ste partijcongres, het waagde, drie jaar na de dood van Stalin, om deze als des poot, huichelaar en moordenaar aan te vallen en zijn verwijdering uit het mauso leum van Lenin te eisen, ging het niet zozeer om de ideologie van Stalin (die fei telijk niet bestaat), als wel om zijn despotisme, dat wreed en zonder ontzag voor het leven van de medemens, de macht boven alles stelde. De Chinezen wilen dit voortzetten, willen tegenover de gehele wereld de Stalinistische taktiek volgen; geen mens ontzien, met brutale macht verbrijzelen al wat tegenstand biedt en een wereld heerschappij van Moskou-Peking na streven, waarbij het laatste doel natuur lijk Peking of Moskou zou zijn. Chroest jew wil dit niet. Hij is menselijker. Hij verwerpt het oefenen van geweld a tout prix, wil coëxistentie zolang deze hem mogelijk toelijkt en heeft als hoofddoel de Russen welvarend te maken. Zijn grote rede van 1956 was hiervan het moedige en levendige bewijs. Zijn hou ding tegenover de Chinezen bevestigt het opnieuw. Chroestsjew doelde in de genoemde rede vooral op het liquideren door Sta lin van 35000 officicieren, bijna de helft van het Russische officierscorps. De oorzaak hiervan was een oude vete tus sen de vermaarde Russische maarschalk Toechatchewski en Stalin. De eerste was in de oorlog met Polen in 1920 opperbe- BIJNA 1000 GULDEN VOOR BLINDENGELEIDEHONDENFONDS In de maanden juni ert juli j.l. werd in de trouwzaal, van het Veenendaalse gemeentehuis ingezameld voor het Kon. Ned. Geleidehondenfonds te Amsterdam een bedrag van 177.34. De totaal-op brengst is nu gestegen tot 962.21. Dit bedrag werd vanaf 1 maart 1962 bijeen gebracht door bruidsparen en andere bezoekers van de trouwzaal. VALPARTIJ MET BROMFIETS Mevr. v. d. B.-H. uit Ede reed gisteren morgen met haar bromfiets op de Groe- neveldselaan. Op een gegeven moment wilde zijn een voor haar rijdende brom fietser passeren, docht bij deze manoeu vre raakte zij de spiegel van de personen auto van de heer G. D. uit Voorthuizen, die haar achterop kwam. Deze had niet op het plotselinge uitwijken van de brom fietster gerekend. Mevr. v. d. B. kwam te vallen en werd met schaafwonden naar huis gebracht. Er was lichte materiële schade. Burgem. Mr. Bosch ridder van Rosenthal kon de verleiding blijkbaar niet weer staan om een ritje te maken op de fiets nieuwe stijl, die pas in productie is geko men en nu ook al in Rhenen in de verkoop is gebracht. Voor de Veenendaalse jeugd vierdaagse, die a.s. dinsdag van start gaat kan men zich dinsdag morgen 6 augustus a.s. nog opge ven in het Jeugdgebouw aan de Industrielaan. De inschrijving staat open van half tien tot elf uur. HET ZWAKKE GESLACHT EEN vrouw heeft volbracht wat geen man in San Francis co aandurfde: de terreur bre ken van de parkeerplaatsenbe heerders. Deze joegen de auto rijders op kosten door na te laten op de parkeerplaatsen aan te geven wat het tarief is qn waar men kan betalen. De chauffeurs, in hun haast, par keerden hun wagens en reken den erop bij het wegrijden na derhand wel te kunnen afre kenen. Nauwelijks waren zij uit het gezicht of er verscheen een wagen van een sleepdienst die in samenspel met de par keerplaatsbeheerder de wagen wegsleepte naar een garage. Wanneer de eigenaar dan zijn wagen kwam terughalen liet men hem 18,5 dollar f 66) be- talen om weer in het bezit van zijn eigendom te komen. Dat ging zo voort tot een dezer dagen mevrouw Walker haar wagen parkeerde utstapte, en weg wilde lopen, toen zij de sleperswagen op haar auto zag aankomen. Hoewel zij wel een kaartje had gekocht en dat ook toonde, wilde de sleper van geen wijken weten. „Dan heeft men mij vergeefs laten ko men", zei hij, „dat wordt dan tien dollar". Maar mevrouw Walker dacht er anders over, stapte weer in haar auto en zette de handrem erop. Gedu rende zes uur bleef zij zo zit ten met tegenover haar de wa gen van de sleper die het even min opgaf. Tenslotte haakte de sleper mevrouw W.'s wagen vast en sleepte hem naar de garage met eigenaresse en al. Mevrouw W. is sindsdien de heldin van alle Californische autorijders. Zij heeft een klacht bij de rechter ingediend wegenspoging tot ontvoe ring! En de gouverneur van de staat heeft reeds een nieuwe wet voorgesteld waarbij par keerplaatshouders worden ver plicht hun tarieven duidelijk op te hangen en waarbij wordt verboden auto's weg te slepen die in overtreding zijn. Dat mag dan pas na 24 uur. NEEM ME MEE TIJDENS het bezoek van de franse eerste-minister Pompi dou aan Turkije was hij ver gezeld van een onbekende jon gen van 17 jaar. Deze jonge man droomde er altijd al van naar het Midden-Oosten te gaan omdat zijn hobby bestaat uit de beoefening van de ar cheologie. Toen hij in de krant las dat de eerste-minister Tur kije zou bezoeken, schreef hij hem een brief met het verzoek hem mee te nemen. Tot zijn verwondering kreeg hij enkele dagen later bericht van het ministerie zijn koffers maar te pakken. Ds. Langbroek wordt een jaar Legerpredikant De Kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk Beatrixstraat heeft ermee ingestemd dat de predikant van die gemeente, Ds. C. Langbroek, voor één jaar dienst neemt als reserve-legerpredikant. Ds. Lang broek zal van 1 oktober 1963 tot september 1964 als majoor in die functie onder de wapenen zijn, met als standplaats Bussum. 3UN6UAN& FRIS FONT OMI6A voor betere uurwerken H00FDSTP 91 VEENENDAAL velhebber, Stalin politruk (politieke commissaris) bij de zuidelijke leger groep. In strijd met het bevel van Toe- chatschewski aan het zuidelijke leger om naar Warschau op te rukken, haalde Stalin toen deze vleugel over naar Lem- berg te gaan, tengevolge waarvan de Poolse legers onder Pilsudski tussen de Russische fronten konden dringen en het Russisch offensief ineenzakte. Dit „verraad van Warchau" vergaf Toe- chatschewski Stalin niet en Stalin vreesde de voormalige tsaristische offi cier, die hij zocht te vernietigen. Hij nam hiertoe een list te baat. In het wes ten ging lang de legende rond, als had den Hitier en de zijnen valse documen ten vervaardigd over spionage van Toe- chatschewski en de zijnen ten bate van Berlijn, die zij daarna via de Tsjechi sche president Benes in handen van Stalin speelden. Later onderzoek heeft uitgemaakt, dat deze documenten van Stalin zelf afkomstig waren en door zijn geheime agenten de Duitsers in handen werden gespeeld in de hoop, dat deze ze aan Moskou zouden uitleveren als be wijzen van het monsterverraad, waar van Stalin zijn vijanden wilde beschul digen. Dit lukte, Stalin liquideerde toen 3 van de 5 maarschalken, 13 van de 15 legerchefs, 57 van de 85 generaals enz., samen 35000 officieren. Dat is de „ideo logie" van Stalin. Chroestsjews betekenis is, dat hij zich beslist hiertegen keerde en het bolsjew isme humaner wilde maken. Wie thans despotisch optreedt en politieke moor den bevordert heet Stalinist en gaat ideologisch naar Siberië; wie voor wel vaart en ontwikkeling opkomt, heet Leninist en komt wellicht in het partij bestuur. Rusland wordt hiermee nog niet westers of democratisch. Maar met dit Leninisme valt toch te praten; het is heel wat beter dan het Stalinisme, dat die moordorgiën, waarvan de dood van 35000 officieren slechts een staaltje was, principieel verheerlijkt. Misschien krijgt op de duur Charles de Gaulle nog eens gelijk, die zeide, dat Europa toch eigen lijk tot aan de Oeral reikt. Ook Londen en Washington hopen hierop en bevorderen het. Er is in elk geval een zekere dooi in de koude oor log ontstaan, al is het niet zeker, dat de ze zal doorzetten, want in Rusland be staan ook nog steeds Stalinisten die een militant bolsjewisme, dat de hele wereld overheersen moet, voorstaan. ELST GEVONDEN EN VERLOREN ELST Verloren: Boodschappentas, porte monnee, nylonjas, badhandtas, regenjas, lederen portefeuille, portemonnee, inh. 3 bankbiljetten, portefeuille inh. 300,-, regenbroek. Gevonden: Colbertjasje. amerUngen Lichtweek Amerongen blijft veel publiek trekken De op 26 juli gestarte licht weken met de daaraan verbonden muziekweken blijven veel publiek trekken. Elke avond heerst in Amerongen een gezel lige drukte, temeer daar Amerongen ook steeds meer in de toeristische be langstelling komt te staan. Jammer is echter dat sommige bromfietsers het nodig schijnen te vin den om zoveel mogelijk lawaai en levensgevaar te produceren, zelfs op plaatsen waar het rijden op brom fietsen verboden is. CONCERT VAN ACCORDEONNETTE Dinsdagavond werd het programma voortgezet met een concert v ande accor deonvereniging „Accordeonnette" uit Leersum. Het concert dat alleszins is ge slaagd had jammer genoeg wel iets te lijden onder de zwakke bezetting, hetgeen uiteraard te wijten is aan de vakanties. Niettemin zorgde accordeonnette voor een zeer geslaagde avond. 15,— WAARD De vorige week b« Kleermakerij Anne van Manen, Pr. Bernhard- laan 17, Veenendaal, uitgegeven Valleiriks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen, zo dat de nieuw uit te geven riks met het nummer 3 M 12130 VIJFTIEN GULDEN waard is. Bü inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. S I N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal TeL 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1