Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Kleurrijk schouwspel rond heropgerichte kolom Gemeentesecr. D, Blankcspoor nam afscheid Voor de KANTONRECHTER IN AMERONGEN HERLEEFDE DE HISTORIE: Raad gaf J 4000,- voor stand op Vewibeto 5 Koopcentrum Veenendaal 37e JAARGANG WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1963 Nr. 62 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Gravin arriveerde in diligence De kolom van Waterloo kwam fraaier terug Saluutschoten Betekenis van Waterloo Rij ksgoedkeur ing bouw raadhuis beloofd Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau „Bouwer" van de Veenendaalse secretarie Taptoe op het Dr. Slot. de Bruïneplein MARKTBERICHTEN ELST AMERONGEN Eerste lichtweek besloten met daverend cabaret EDERVEEN Dodé bij verkeersongeval op Rijksweg 12 IN HET MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De kolom van Amerongen is in ere hersteld Het mysterie van het verdwenen monument is niet meer en de wrok van de Amerongers tegen de de genen die het hadden laten verdwijnen had zater dagmiddag j.l. plaats gemaakt voor een opgetogen schouwspel, dat rondom de onthulling van de ko lom was opgetrokken. Het was een alleraardigste gebeurtenis, een soort vestzak-openluchtspel, dat zijn hoogtepunt beleefde tijdens de onthulling van de kolom door de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. C. Th. E. graaf van Lyn- den van Sandênburg. En warm dat het was De muzikanten van „Ons Genoegen" met losgeknoop te uniformjassen (wie lette er op bij deze onge dwongen bijeenkomst) bliezen liederen uit Valeri us Gedenkklank en puften van de warmte, evenals trouwens de vele genodigden en andere bezoekers die een plaatsje hadden gevonden op de voor het monument geplaatste stoelen of zo maar in de hei. Nadat de belangrijkste genodigden wa ren gearriveerd opende de burgemeester van Amerongen, Jhr. mr. O. R. van den Bosch de bijeenkomst met een kort woord van welkom. De burgemeester hield ver der de regie van het evenement in handen en op zijn teken kwam de verrassing van het schouwspel opdraven. Terwijl de ge luidstechnicus overschakelde op een band met geblaf van een meute honden en hoorngeschal van de postiljon kwam een oude diligence voorrijden met een vier span vurige paarden, vanaf de bok ge- De kolom van Waterloo is na zijn „onderduikperiode" beter en op een fraaier plaats tevoorschijn ge komen. Het monument is herop gericht aan de grindweg, die on- derlangs de uitspanning „Het Berghuis" loopt. Vandaaruit ge zien is de kolom het middelpunt van een mooi landschap van bos randen, koren en de achtergrond het dorp Amerongen. Het enige oorspronkelijke aan de kolom is de eigenlijke kolom zelf. Deze pilaar van zandsteen vertoont enkele lassen, die tot in lengte van dagen zullen blijven herinneren aan de „kidnapping" ervan. Voorts zitten in het zandsteen ontelbare putjes, welke volgens geheide Amerongers moesten wor den toegeschreven aan de vele bekogelingen met stenen door kwajongens die de kolom in zijn lange leven moest doorstaan. Een betere lezing leek ons echter die van de restaurateur, de heer Bud- dingh uit Veenendaal, die wist dat de kolom in de bezetting door de Duitsers tot schietschijf moest zijn gedegradeerd. Een meer aan nemelijke verklaring, want in de buurt ervan was immers een mu nitiedepot gevestigd. De sokkel, waarop de pilaar rust, werd door de vrijwilligers gemetseld. Natuurstenen hoek stukken en inscriptieplaten wer den door de restaurateur aange bracht. Alles op oorspronkelijke grootte. De inscripties luiden „Deze colomme is opgericht door A. E. C. gravinne douairière van Athlone ter nagedachtenis van de overwinning behaald over Bona parte en de Fransche Armee door den Kroonprins van Orange en de gecombineerde Armeen onder be vel van den Hertog van Welling ton en Prins Blüchter te Quatre- Bras en in de velden van Water loo den 18 juni 1815." „Deze colomme is hernieuwd ter vereering van onze dierbare moe der A. E. C. gravinne douairière van Athlone door hare laatst overgeblevene kinderen M. W. en C. R. gravinne van Reede Ginkel. Amerongen 1846." „In dit herdenkinsjaar is door samenwerking der inwoners van Amerongen deze kolom heropge richt en door de erven graaf G. J. G. C. van Aldenburg Ben- tinck aan de gemeente overge dragen. 3 augustus 1963." Hoe zal het deze kolom verder vergaan Er is nog een kant be schikbaar voor de vierde inscrip tie. mend door een ervaren koetsier. Uit de koets stapte, in historische kledij, me vrouw E. von Ilsemann-Bentinck gravin van Athlone, vergezeld van een dame en twee kinderen. Met de overhandiging van een oorkonde aan de burgemeester droeg de gravin het monument over aan het ge meentebestuur van Amerongen. De Commissaris der Koningin vond dat het gemeentebestuur van Amerongen een goede greep had gedaan door Prof. Cool- haas uit Bilthoven uit te nodigen de her denkingsrede uit te spreken, en hij achtte zich daardoor ontslagen van het houden van een speech. Toch wilde de Commissa ris niet graag aan het touw trekken zon der eerst namens het provinciaal bestuur zijn dank te hebben uitgesproken aan het gemeentebestuur van Amerongen voor de heroprichting van de kolom. Nadat het doek gevallen was kwamen twee krijgslieden uit de jaren rond de eerste oprichting van de kolom in actie. De in historische gardetunieken gestoken brandweerlieden daverden op hun eigen wijze het bericht van de onthulling over Amerongen. Zij losten zes schoten uit twee antieke kanonnetjes, die naar men cns zeide evenals de antieke koets nog tot de inventaris van het kasteel Amerongen moesten behoren. Het duurde nogal eventjes voordat het gehele saluut was afgewerkt en de eigentijdse kollega's van de krijgsmannen moesten eraan te pas komen, maar men diende zich hierbij uiteraard in een ander - minder gejaagd - tijdperk te verplaatsen. Mensen, die als kind in Amerongen heb ben vertoefd, zei Prof. Coolhaas, die hier na sprak, hebben hier indrukken opgedaan die voor het gehele verdere leven van grote waarde blijven. Prof. Coolhaas bleek één van dezen te zijn. Amerongen heeft vele plekjes die historische waarde heb ben en waar men in zijn verbeelding de geschiedenis kan laten herleven. Zo ook de kolom. Uit dankbaarheid op gericht en daarna altijd een rol gespeeld bij vele nationale feesten. Alles rond deze kolom kenmerkt zich door de vrijheid en de vrijwilligheid. De kolom is opgericht na de overwinning op Napoleon en toch was er een groot verschil, volgens Prof. Coolhaas tussen deze overwinning en de bevrijding van de Hitlerperiode in 1945. De Napoleonnistische tijd had zijn vele voordelen en nog niet zo lang geleden had Prof. Coolhaas iemand gesproken, die zei Naar wij vernemen heeft de mi nister van volkshuisvesting de ge meente Veenendaal beloofd, dat de rijksgoedkeuring voor de bouw van het nieuwe raadhuis in 1964 zal afkomen. Het nieuwe gemeen tehuis zal dan verrijzen in de Schrijverswijk in het verlengde van de Sandbrinkstraat. Zoals men weet is dit de tweede kans die Veenendaal krijgt om de bouw die dringend nodig is, te kunnen beginnen. Eerder kwam een rijksgoedkeuring af in de zomer van 1962. De gemeente deed toen vrijwillig afstand t.b.v. de N.V. Frisia om dit bedrijf de gelegenheid te geven een nieuwe fabriek aan het Verlaat te bouwen. De plaats waar deze fabriek nu staat zou dan vrijkomen voor het nieuwe raadhuis. De hoop die men hierop vestigde is echter vervlogen, ondanks het miljoen dat de ge meente Frisia aanbood voor de verhuizing. „hadden we het Napoleonnistische rijk maar gehouden. Dan hadden we de Hit lerperiode gemist en dan stond West-Eu ropa nu als gelijke tussen de andere grote werelddelen". Onder Napoleon en in de jaren daarna kwamen er in Nederland waarlijk grote dingen tot stnad. Daaraan had het daarvoor - tijdens de Bataafse republiek - veel ontbroken. Toen was er veel minder eensgezindheid, maar daarna de mensen over hun lokalisme en provin cialisme heen. Een stap verder was een verenigd Europa geweest. (zie verder pag. 2) De commissaris der Koningin bekijkt met voldoening het afglijden van het doek. In een openbare vergadering van de Veenendaalse gemeenteraad, een gewone werkvergadering, heeft de heer D. Blankespoor gistermiddag afscheid ge nomen als gemeentesecretaris van Veenendaal. Afgaande op de vele sprekers, die tijdens deze ver gadering en de afscheidsbijeenkomst, daarna, het woord voerden paste het karakter van deze verga dering, waarin ook nog enkele niet op het afscheid betrekking hebbende punten werden afgehandeld, volkomen bij de persoon van de scheidende ge meentesecretaris. Een ambitieuze, nauwgezette en harde werker, zou men als korte samenvatting uit de vele lofwoorden kunnen zeggen. Daarnaast een persoon, die met zijn bijna 50 dienstjaren, waar van bijna 40 als gemeentesecretaris, in de loop dier jaren een belangrijk deel van de bestuurlijke „in ventaris" van Veenendaal is geworden. Het viel niet te verwonderen dat zo velen van dit afscheid getuige wilden zijn. Daarom had men voor deze bij eenkomst het gebouw „Eltheto" als ver gaderterrein gekozen. De gemeenteraad viel wel haast in 't niet bij de „vogels van diverse pluimage" die zich om dit college hadden geschaard. Uit alle ran gen en standen waren personen bij dit afscheid tegenwoordig. En alle mensen, die op de één of de andere manier dik wijls met de heer Blankespoor contact hadden gehad. Er waren vertegenwoordigers van de kerkelijke stand, de industrie, gemeen tesecretarissen uit vele gemeenten, functionarissen van de provincie, on derwijs, bestuursleden van de winke liersvereniging, „Oranjedag" enzovoorts. Het gemeentepersoneel gaf in grote getale van zijn belangstelling bliik, evenals diverse gepensioneerde gemeen teambtenaren. Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg, die als eerste spreker optrad, meende, dat dit moment van afscheid de heer Blankespoor niet onberoerd kon laten. Dit betekende de laatste raadsvergade ring voor de scheidende gemeentesecre taris. Per 1 -september a.s. zal de zake lijke band tussen deze en de gemeente Veenendaal een einde nemen. De burgemeester memoreerde het be gin van de loopbaan van de heer Blan kespoor. Op 26-jarige leeftijd gemeente secretaris, een bewijs dat deze niet be hoorde tot de categorie van langzame carrièremakers. De secretaris van thans is niet oud en der dagen zat of geestelijk versleten. De burgemeester had dit gemerkt tij dens de laatste verkiezing toen de heer Blankespoor de uitslagen nog sneller le verde dan een telmachine. Burgemeester Hazenberg ging hier na in op enige wettelijke aspecten van de functie van de gemeentesecretaris. De verantwoordelijkheid voor de in houd van vele belangrijke stukken door de mede-ondertekening en de plicht tot behulpzaamheid aan alle bestuursfunc- tionarissen en colleges. Dit dienende element wilde spreker op de voorgrond plaatsen, temeer omdat tal van mensen bij het horen daarvan een afwerende houding aannemen, omdat zij meer voe len voor een heersende functie. Maar, aldus de burgemeester, het dienen be hoeft men niet te doen als een dood, statisch iets, men mag werkzaam zijn voor een gemeenschap van levende in dividuen. Wijlen Koninging Emma's le vensdevies was: Ik dien. Burgemeester Hazenberg prees ten slotte de scheidende gemeentesecretaris voor zijn vele verdiensten en wilde deze waardering vergezeld laten gaan van een tastbaar bewijs, een geschenk van de gemeente Veenendaal, nl. een zilve ren broodmand. (Zie verder pag. 4) De heer D. Blankespoor ontvangt de versierselen uit handen van burgemees ter Hazenberg. Hoofdstr. 51 V'daal De los arbeider R. uit Wageningen moest vrijdag voor het kantongerecht in zijn woonplaats verschijnen omdat hij bekeurd was wegens openbare dronken schap. Om zijn roes uit te slapen zocht verdachte uitgerekend de stoep van het politiebureau in Wageningen uit. Ik kon er dit keer niets aan doen, betoogde R. Zaterdagavond was ik naar een feestje geweest, maar toen ik 's nachts thuis kwam, wilde m'n vrouw me niet binnen laten. Ik heb een uurtje bij mijn schoonvader geslapen en ben later naar het politiebureau gegaan, waar ik om zes uur moest wezen. Ik was een uur te vroeg en terwijl ik daar zat te wachten kwam m'n vrouw weer ruzie maken. Dat was mijn schuld niet, maar de politie zette mij de deur uit Ik ben toen maar op de stoep gaan zitten, want ik moest om zes uur toch weer naar binnen. Misschien heb ik wat zit ten dommelen, maar ik ben in ieder ge val niet in slaap gevallen. De rechter vond het een schoon ver haal, maar hij hield zich toch liever aan de feiten. Die waren, dat verdachte za terdagavond 20 april acht halve liters pils dronk en deze hoeveelheid zondag morgen 21 april aanvulde met nog eens zes glazen en zondagmiddag met één of twee glazen bier. En alcohol blijft tweemaal vieren twintig uur in het bloed, voegde de of ficier eraan toe. Als ik echt dronken was geweest, hadden ze me op het politiebureau me teen wel binnen gehouden en me niet zomaar weer de deur uitgezet, spartelde R. nog tegen. Het gerecht maakte er echter korte metten mee 15,of 2 dagen, luidden eis en vonnis. Aan S., verwarmingsmonteur te Wa geningen, werd vrijdag voor het Wa- genings kantongerecht tenlastegelegd, dat hij gereden had met een auto, waar van stuur, beremming en draagveren niet in orde waren, terwijl een der ban den geen profiel meer vertoonde. Ik had die auto net gekocht en wilde er eens een eindje mee gaan rij den om hem te proberen, vertelde S. Wat voor wagen was het? wilde de officier weten. Een volkswagen van '49 of '50, ant woordde verdachte. Hij kostte mij 450,- U had die auto gekocht op een adres, dat in Wageningen nu niet be paald goed bekend staat. Wist u dat niet? vroeg rechter v. d. Brand. Ik had er wel eens iets over ge-r hoord, zei S. voorzichtig. De officier, mr. Ellens, eiste daarop een boete van 20,of 4 dagen en ver beurdverklaring van de auto met terug gave aan S., van de opbrengst na ver koop. Een gevoelige straf, want de offi cier schatte de waarde van de oude auto op niet meer dan 60,of 70, Rechter v. d. Brand vonniste met een onttrekking aan het verkeer van de auto en teruggave van de opbrengst. Voor de mankementen aan stuur, rem men en veren rekende hij in totaal 10,of 2 dagen en voor de gladde band nog eens 20,of 2 dagen. (zie verder pag. 2) De Scheepjeswolharmonie zal a.s. vrij dagavond een grootse taptoe verzorgen op het Dr. Slotemaker de Bruineplein en de Dr. Slotemaker de Bruinestraat. Het eve nement, dat om negen uur begint, is ge organiseerd door de winkeliers ter plaatse. Het plein en de straat zullen tijdens de taptoe taboe worden verklaard voor brom fietsers. VEENENDAAL Eiermarkt: aanvoer 143.000 stuks. Prijzen van 12.50 tot 13.voor de grote eie ren, van 7.tot 10.voor de kleine exemplaren. Alles per 100 stuks. Handel redelijk. Biggenmarkt: aanvoer 40 stpks. Prijzen van 55.tot 65.per stuk. Handel traag. E.H.B.O.-NIEUVVS A.s. zaterdag 8 augustus wordt de instructeurs-cursus hervat, 's avonds om 8 uur in 't Wijkgebouw. Alle deelnemers en de leden die des tijds aangeschreven werden, worden op deze avond verzocht. UITWIJKMANOEUVRE De 18-jarige Amsterdammer M. K., komende van richting Eist, moest uit wijken bij de Steenfabriek Timmer mans voor een groep fietsers, komen de uit richting Amerongen. Hierdoor werd K. met zijn brommer in de berm gedreven en botste tegen een paaltje. Hij vloog over het stuur en kwam met zijn hoofd op het wegdek terecht. Al gauw was dokter van Ommeren ter plaatse, die hem eerste hulp verleende en daarna toestond de reis voort te zet ten, maar zonder brommer. Er was lichte materiële schade. De winkeliers van Amerongen hebben op waardige wijze hun aandeel in de lichtweken afgesloten. De winkeliersweek werd zaterdagavond besloten met een ca baret in de tuin van het Berghuis, onder ideale weersomstandigheden. De rest van het programma zal nu verder worden ver zorgd door de Oranjevereniging, het Nut en V.V.V., waarvan de eerste vereniging wel het merendeel voor haar rekening zal nemen. Voor de laatste winkeliersa vond stond een cabaretgezelschap borg met o.a. imitator Peter Piekos, het zange resje Connie van den Berg, acrobatiek en muziek. Het was een gezellige avond met goede ontspanning en een voldaan pu bliek luisterde aan het slot naar de voor zitter van de winkeliersvereniging, de heer J. Knoppers. Deze dankte allen die aan het succes van de tot nu toe gehou den lichtweken hun medewerking hadden verleend. JOY RIDING MET TRACTOR HAD ONGELUK TOT GEVOLG Op de Bruinehorstweg te Ederveen reed de 16-jarige Van E. uit Renswoude, die werkzaam is bij de heer V. te Eder veen, met de landbouwtractor van zijn baas, die hij zonder toestemming had meegenomen, een wielrijder en een voetganger aan. De voetganger was de 19-jarige zoon van zijn baas. Deze vreesde dat Van E. de 13-jarige v. d. B. uit Lunteren, die met zijn fiets op de weg stond zou ra ken. V. sprong de rijweg op om de jon gen weg te trekken. De jeugdige trak- torbestuurder schrok daar zo van dat hij inplaats van op de rem op de gas pedaal trapte. v. d. B. kreeg schaafwonden aan zijn armen en inwendige kneuzingen. Hij werd per taxi naar het Julianazieken- huis te Ede overgebracht. De 19-jarige V. werd licht gewond. Een klapband is er de oorzaak van geweest dat gisterenmiddag een auto op de Ryksweg 12 onder de gemeente Renswoude over de kop is geslagen, een ongeval dat één dode en drie zwaargewonden heeft geëist. In de auto zat de fam. Greine uit Mulheim in Duitsland. Het gezelschap bestond uit vader, moeder, vier kin deren en een grootmoeder. Een veertienjarige jongen werd op slag gedood, ter- wtfl de bestuurder en zijn echtgenote en één kind in zorgwekkende toestand in het Veenendaalse Julianaziekenhuis zyn opgenomen. Alle feestelijkheid rond het afscheid van de heer D. Blankespoor ten sp(jt liet de Veenendaalse gemeenteraad zich gisterenmiddag toch niet de gelegenheid ont nemen om één van de drie „werkpunten" van de agenda aan een gedegen be schouwing te onderwerpen. Het ging namelijk om het voorstel van b. en w. tot het verlenen van een crediet van 4000 gulden, nodig voor het huren en inrich ten van een stand op de vjjfde Vewibeto. ten, het belangrijkste vond spreker dat de geboden mogelijkheid moest worden aangegrepen. Alle opmerkingen gaven volgens bur gemeester Hazenberg blijk van enige variatie in de waardering. Het aange vraagde krediet behoeft niet positief uitgegeven te worden. Er zal worden getracht een zo juist mogelijk bedrag der kosten vast te stellen. Het aantal bezoekers, ook uit de omgeving van Veenendaal, van de vorige Vewibeto's noemde spreker verheugend. De burgemeester zei verder, dat in de tegenwoordige tijd iedereen spreekt van „burgerzin". Spreekt, maar dan moet men ook zorgen dat die burger zin tot leven kan komen. De stand zal eën stuk presentatie van de gemeente betekenen, door maquettes van uit breidingsplannen, de opzet van het nieuwe raadhuis, foto's van hoe Vee nendaal was, is en zal worden, moge lijk toeristische tekeningen en zo meer. Over de kosten van de uitgave van een gemeentelijk voorlichtingsperiodiek moest men zich voorzichtig uitlaten. Daar worden in gemeenten van mid delmatige grootte, waar iets dergelijks wordt uitgegeven andere bedragen ge noemd dan 4000 gulden. Tenminste voor een blad dat zich kan laten zien. Het voorstel haalde het bij stemming met negen voorstemmers en zes tegen, n.l. de heren Jansen, Verkuijl, Van Hardeveld, Van Ojik, Van Deelen en Van de Haar. B. en w. stelden zich voor hiermee de inwoners meer bij de publieke aan gelegenheden te interesseren. In de stand zouden een aantal maquettes, te keningen en foto's moeten komen. Diegenen van de raadsleden, die nog al wat bedenkingen tegen het voorstel hadden waren toch allen eensgezind in deze overtuiging: voor voorlichten van het publiek, hoe dan ook, kon zijn nut hebben. Maar was dit dan wel de juis te manier van voorlichting? En niet een beetje te prijzig? De heer T. Verkuijl dacht dat de gemeente nog wel andere en betere publiciteitsmiddelen ten dienste ston den en zijn fractiegenoot, de heer Joh. van Hardeveld, vond de uitgave rond weg te hoog. Hij wilde bovendien wel eens wat nader geinformeerd worden over de inrichting van de stand. Dat wilde de heer C. van Genderen (CH), die het duur vond maar niet te gen was, ook graag, maar zijn fractie genoot de heer M. Bastmeijer zag meer heil in een voorlichtende uitgave van de gemeente. De A.R. daarentegen hechtte, naar de heer L. R. A. Ester zei, bijzonder grote waarde aan gelegenheden om voorlichting te geven. Als valt er dan over de hoogte van het bedrag te twis- 0 wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. 0 zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. 0 trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling. 0 en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. 1922.1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid 0 VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1